MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 300/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 300         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 aprilie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            42. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

REPUBLICĂRI

 

            Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 589 din 19 februarie 2014, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, drept urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013*), după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea Trichinella spp. sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. 125, 126 şi 186 şi în anexa nr. 2 lit. A pct. 71, 72 şi 73.”

2. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I-IV**), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 17 martie 2014.

Nr. 42.


*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada iulie 2013-decembrie 2013.

**) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1.352/2010

privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08*)


*) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 836 din 24 decembrie 2013.

Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010.

 

Art. 1. - Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României.

Art. 3. - La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii:

a) principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică;

b) principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;

c) principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat;

d) principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor;

e) principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială;

f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale.

Art. 4. - COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează:

a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;

b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.

Art. 5. - Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel: a) prima cifră corespunde codului grupei majore;

b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore;

c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;

d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază;

e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei. Art. 6. - COR cuprinde următoarele 10 grupe majore:

a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori;

b) grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate;

c) grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic;

d) grupa majoră 4: Funcţionari administrativi;

e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor;

f) grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit;

g) grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi;

h) grupa majoră 8: Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente;

i) grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi;

j) grupa majoră 0: Forţele armate.

Art. 7. - (1) COR la nivel de ocupaţie, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)

(2) Ocupaţiile specifice grupei majore 0, denumită “Forţele armate”, se aprobă în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine şi siguranţă publică.

Art. 8. - Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

Art. 9. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare.

Art. 10. - Prin actualizarea COR se înţelege ansamblul activităţilor care, după caz, au ca scop:

a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii;

b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii;

c) redenumirea şi/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.


**) În anul 2011 ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA

Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)

 

 

1

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori

 

11

Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

 

 

111

Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

 

 

 

1111 Legislatori, membri ai executivului

1112 înalţi conducători ai administraţiei publice

1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale

1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate

112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi 1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

 

12

Conducători în domeniul administrativ şi comercial

 

 

121

Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ

 

1211 Conducători în domeniul financiar

1212 Conducători în domeniul resurselor umane

1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării

1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

 

122

Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare

 

 

 

1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing

1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice

1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării

 

13

Conducători de unităţi din industrie şi servicii

 

 

131

Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultura

 

1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură

1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului

 

 

132

Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri

 

1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare

1322 Conducători de unităţi din industria extractivă

1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor

1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri

 

 

133

Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 

1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 

 

134

Conducători de unităţi de prestări servicii

 

1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului

1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii

1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă

1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale

1345 Conducători de unităţi de învăţământ

1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări

1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

14

Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii

 

 

141

Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante

 

 

 

1411 Conducători de unităţi hoteliere

1412 Conducători de restaurante

142

Conducători de unităţi din domeniul comerţului

 

1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului

 

 

143

Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii

 

1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale

1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare


2

Specialişti în diverse domenii de activitate

 

21

Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei

 

211

Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului

 

2111 Fizicieni şi astronomi

2112 Meteorologi

2113 Chimişti

2114 Geologi şi geofizicieni

 

212

Matematicieni, actuari şi statisticieni

 

2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni

 

213

Specialişti în ştiinţele vieţii

 

2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi

2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului

 

214

Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)

 

2141 Ingineri tehnologi şi de producţie

2142 Ingineri constructori

2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului

2144 Ingineri mecanici

2145 Ingineri chimişti

2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi

2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

215

Ingineri în electrotehnologie

 

2151 Ingineri electricieni

2152 Ingineri electronişti

2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor

 

216

Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri

 

2161 Arhitecţi constructori

2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic

2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte

2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului

2165 Cartografi şi topografi

2166 Designeri grafică şi multimedia

 

22

Specialişti în domeniul sănătăţii

 

221

Medici

 

2211 Medici de medicină de familie/medicină generală

2212 Medici specialişti

 

222

Asistenţi medicali generalişti şi moaşe

 

2221 Asistenţi medicali generalişti

2222 Moaşe

 

223

Practicieni de medicină complementară/alternativă

 

2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă

 

224

Paramedici

 

2240 Paramedici

 

225

Medici veterinari

 

2250 Medici veterinari

 

226

Alţi specialişti în domeniul sănătăţii

 

2261 Medici dentişti

2262 Farmacişti

2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale

2264 Fizioterapeuţi

2265 Dieteticieni şi nutriţionişti

2266 Audiologi şi specialişti în logopedie

2267 Optometrişti şi opticieni

2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

23

Specialişti în învăţământ

 

 

231 Profesori universitari şi asimilaţi

2310 Profesori universitari şi asimilaţi

 

232

Profesori în învăţământul profesional

 

2320 Profesori în învăţământul profesional

 

233

Profesori în învăţământul secundar

 

2330 Profesori în învăţământul secundar

 

234

Profesori în învăţământul primar şi preşcolar

 

2341 Profesori în învăţământul primar

2342 Educatori în învăţământul preşcolar

 

235

Alţi specialişti în învăţământ

 

2351 Specialişti în metodologie didactică

2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale

2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine

2354 Alţi instructori-formatori de muzică

2355 Alţi instructori-formatori de artă

2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei

2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

24

Specialişti în domeniul administrativ-comercial

 

241

Specialişti în domeniul financiar

 

2411 Contabili

2412 Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor

2413 Analişti financiari

 

242

Specialişti în domeniul administrativ

 

2421 Analişti de management şi organizare

2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative

2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal

2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului

2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

243

Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice

 

2431 Specialişti în publicitate şi marketing

2432 Specialişti în relaţii publice

2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)

2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 

25

Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 

251

Analişti programatori în domeniul software

 

2511 Analişti de sistem

2512 Proiectanţi de software

2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia

2514 Programatori de aplicaţii

2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

252

Specialişti în baze de date şi reţele

 

2521 Designeri şi administratori de baze de date

2522 Administratori de sistem

2523 Specialişti în reţele de calculatoare

2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

26

Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural

 

261

Specialişti în domeniul juridic

 

2611 Avocaţi

2612 Magistraţi

2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

262

Bibliotecari, arhivari şi curatori

 

2621 Arhivari şi curatori

2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare

 

263

Specialişti în domeniul social şi religios

 

2631 Economişti

2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi

2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice

2634 Psihologi

2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere

2636 Specialişti în religie

 

264

Autori, jurnalişti şi lingvişti

 

2641 Autori şi asimilaţi

2642 Jurnalişti

2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti

 

265

Artişti creatori şi actori

 

2651 Specialişti în arte vizuale

2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori

2653 Dansatori şi coregrafi

2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole

2655 Actori

2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare

2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

3

Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic

 

31

Specialişti asimilaţi în ştiinţa şi inginerie

 

311

Tehnicieni în ştiinţe inginereşti

 

3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii

3112 Tehnicieni constructori

3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni

3114 Tehnicieni în electronică

3115 Tehnicieni mecanici

3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie

3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti

3118 Tehnicieni proiectanţi

3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

312

Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii

 

3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă

3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare

3123 Controlori-supraveghetori în construcţii

 

313

Tehnicieni controlori de procese industriale

 

3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice

3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei

3133 Controlori uzine de prelucrare chimică

3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi a gazelor naturale

3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică

3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

314

Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi

 

3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)

3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii

3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii

 

315

Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian

 

3151 Mecanici navali

3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave

3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi

3154 Controlori de trafic aerian

3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian

32

Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii

 

321

Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic

 

3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament

3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie

3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie

3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară

 

322

Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi

 

3221 Surori medicale

3222 Surori puericultoare

 

323

Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative

 

3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative

 

324

Tehnicieni şi asistenţi veterinari

 

3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari

 

325

Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi

 

3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie

3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate

3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice

3254 Tehnicieni în optică medicală

3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie

3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate

3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi

3258 Lucrători pe ambulanţă

3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

33

Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi

 

331

Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi

 

3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar

3312 Ofiţeri de credite

3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi

3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi

3315 Evaluatori asigurări

 

332

Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare

 

3321 Agenţi de asigurări

3322 Agenţi de vânzări

3323 Agenţi contractări şi achiziţii

3324 Brokeri comerciali

 

333

Agenţi de servicii comerciale

 

3331 Agenţi concesionari

3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente

3333 Agenţi de recrutare şi contractori

3334 Agenţi şi administratori imobiliari

3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

334

Secretari administrativi şi specializaţi

 

3341 Coordonatori de birou

3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice

3343 Secretari executivi în domeniul administrativ

3344 Secretari în domeniul medical

 

335

Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi

 

3351 Inspectori de vamă şi frontieră

3352 Inspectori fiscali

3353 Inspectori de asigurări sociale

3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii

3355 Inspectori de poliţie şi detectivi

3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

34

Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural

 

341

Alţi specialişti în domeniul juridic şi social

 

3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi

3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi

3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi

3414 Personal didactic în învăţământul primar

3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar

3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ

3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare

 

342

Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice

 

3421 Atleţi şi sportivi

3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului

3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative

 

343

Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar

 

3431 Fotografi

3432 Designeri de interior şi decoratori

3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)

3434 Bucătari şefi

3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural

 

35

Tehnicieni în informatică şi comunicaţii

 

351

Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

 

3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme

3514 Tehnicieni web

 

352

Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii

 

3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune

3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii

 

4

Funcţionari administrativi

 

41

Funcţionari cu atribuţii generale, inclusiv operatori la maşini de scris/calcul

 

411

Funcţionari cu atribuţii generale

 

4110 Funcţionari cu atribuţii generale

 

412

Secretari

 

4120 Secretari

 

413

Operatori la maşini de scris/calcul

 

4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor

4132 Operatori introducere date

 

42

Funcţionari în serviciul cu publicul

 

421

Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi

 

4211 Casieri de bancă şi asimilaţi

4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi

4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare

4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi

 

422

Agenţi în centre de informare

 

4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj

4222 Funcţionari în centrele de informare

4223 Operatori centrale telefonice

4224 Recepţioneri în domeniul hotelier

4225 Funcţionari în birouri de informaţii

4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)

4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă

4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

43

Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară

 

431

Funcţionari în gestiune economică şi administrativă

 

4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă

4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări

4313 Funcţionari în domeniul salarizării

 

432

Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport

 

4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor

4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei

4323 Funcţionari în transporturi

 

44

Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ

 

441

Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ

 

4411 Funcţionari bibliotecă

4412 Curieri şi sortatori corespondenţă

4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi

4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi

4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat

4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane

4419 Lucrători în servicii-suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

5

Lucrători în domeniul serviciilor

 

51

Lucrători în domeniul serviciilor personale

 

511

însoţitori de zbor, conductori şi ghizi

 

5111 însoţitori de zbor şi stewarzi

5112 Conductori în transporturi

5113 Ghizi

 

512

Bucătari

 

5120 Bucătari

 

513

Chelneri şi barmani

 

5131 Chelneri

5132 Barmani

 

514

Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi

 

5141 Coafori

5142 Cosmeticieni şi asimilaţi

 

515

Supraveghetori clădiri şi gospodării

 

5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii

5152 Administratori în gospodării individuale

5153 Administratori de clădiri

 

516

Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale

 

5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi

5162 însoţitori şi valeţi

5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători

5164 îngrijitori animale inclusiv animale de companie

5165 Instructori conducere auto

5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

52

Lucrători în domeniul vânzărilor

 

521

Vânzători stradali şi în pieţe

 

5211 Vânzători la standuri şi în pieţe

5212 Vânzători stradali de produse alimentare

 

522

Vânzători în magazine

 

5221 Vânzători în magazine

5222 Supraveghetori în magazine

5223 Asistenţi vânzări în magazine

 

523

Casieri şi vânzători de bilete

 

5230 Casieri şi vânzători de bilete

 

524

Alţi lucrători în domeniul vânzărilor

 

5241 Manechine şi asimilaţi

5242 Prezentatori produse

5243 Vânzători la domiciliu

5244 Vânzători în case de comenzi

5245 Lucrători în benzinării

5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică

5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

53

Personal de îngrijire

 

531

Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

 

5311 Personal de îngrijire copii

5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

 

532

Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii

 

5321 îngrijitori în domeniul sănătăţii

5322 îngrijitori la domiciliu

5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare

 

54

Lucrători în servicii de protecţie

 

541

Lucrători în servicii de protecţie

 

5411 Pompieri

5412 Poliţişti

5413 Agenţi de penitenciare

5414 Paznici

5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

6

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

 

61

Muncitori calificaţi în agricultură

 

 

611

Grădinari şi cultivatori

 

6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultura

6112 Arboricultori şi pomicultori

6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultura şi pepiniere

6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte

 

612

Crescători de animale

 

6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne

6122 Crescători de păsări

6123 Apicultori şi sericicultori

6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

613

Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

 

6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

 

62

Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare

 

621

Lucrători forestieri şi asimilaţi

 

6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi

 

622

Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii

 

6221 Lucrători în culturi acvatice

6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere

6223 Pescari în mări şi oceane

6224 Lucrători în domeniul vânătorii

 

63

Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

 

631

Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu

 

6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu

 

632

Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu

 

6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu

 

633

Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu

 

6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu

 

634

Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

 

6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

 

7

Muncitori calificaţi şi asimilaţi

 

71

Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni

 

711

Muncitori constructori şi asimilaţi

 

7111 Constructori de case

7112 Zidari şi asimilaţi

7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră

7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi

7115 Dulgheri şi tâmplari

7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

712

Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi

 

7121 Constructori de acoperişuri

7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi

7123 Ipsosari

7124 Montatori izolaţii

7125 Geamgii

7126 Instalatori şi montatori de ţevi

7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare

 

713

Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi

 

7131 Zugravi şi asimilaţi

7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi

7133 Curăţitori de faţade

 

72

Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi

 

721

Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi

 

7211 Formatori şi miezuitori

7212 Sudori şi debitatori autogen

7213 Tinichigii-cazangii

7214 Constructori şi montatori de structuri metalice

7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat

 

722

Forjori, matriţeri şi asimilaţi

 

7221 Forjori, fierari şi matriţeri

7222 Lăcătuşi şi asimilaţi

7223 Reglori şi operatori de maşini-unelte

7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit

 

723

Mecanici de maşini şi utilaje

 

7231 Mecanici de autovehicule

7232 Mecanici de motoare de avioane

7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale

7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi

 

73

Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi

 

731

Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere

 

7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie

7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale

7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase

7314 Olari şi lucrători asimilaţi

7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)

7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică

7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale

7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare

7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

732

Lucrători poligrafi

 

7321 Zeţari şi linotipişti

7322 Tipografi

7323 Legători şi lucrători finisare

 

74

Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice

 

741

Montatori de echipamente electrice

 

7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi

7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice

7413 Montatori de linii electrice

 

742

Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii

 

7421 Mecanici de echipamente electronice

7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 

75

 

Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi

 

751

Muncitori calificaţi în industria alimentară

 

7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui

7512 Brutari, patiseri şi cofetari

7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate

7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor

7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi

7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun

 

752

Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi

 

7521 Lucrători în tratarea lemnului

7522 Ebenişti şi asimilaţi

7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn

 

753

Lucrători în industria textilă şi confecţii

 

7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri

7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare

7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi

7534 Tapiţeri şi asimilaţi

7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii

7536 Cizmari şi asimilaţi

754 Alţi muncitori calificaţi

7541 Scafandri

7542 Artificieri

7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)

7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie

7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

8

Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente

 

81

Operatori la maşini şi instalaţii

 

811

Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor

 

8111 Mineri şi lucrători în carieră

8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor

8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului

8114 Operatori fa maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale

 

812

Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor

 

8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor

8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice

 

813

Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice

 

8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice

8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice

 

814

Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie

 

8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc

8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic

8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie

 

815

Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele

 

8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură

8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat

8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor

8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile

8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor

8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei

8157 Operatori la maşini de spălat

8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

816

Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare

 

8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare

 

817

Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei

 

8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei

8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului

 

818

Alţi operatori la maşini şi utilaje

 

8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică

8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane

8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat

8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

82

Asamblori

821

Asamblori

 

8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice

8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice

8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

 

83

Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile

 

831

Mecanici de locomotivă şi asimilaţi

 

8311 Mecanici de locomotivă

8312 Frânări, acari şi agenţi de manevră

 

832

Conducători autovehicule

 

8321 Conducători de motociclete

8322 Şoferi de autoturisme şi camionete

 

833

Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze

 

8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie

8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj

 

834

Operatori la instalaţii şi utilaje mobile

 

8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere

8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere

8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi

8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate

 

835

Marinari, navigatori şi asimilaţi

 

8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi

 

9

Muncitori necalificaţi

 

91

Personal casnic şi de serviciu

 

911

Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri

 

9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)

9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii

912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.

9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat

9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule

9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri 9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie

 

92

Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

 

921

Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

 

9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale

9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor

9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte

9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultura

9215 Muncitori forestieri necalificaţi

9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice

 

93

Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi

 

931

Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii

 

9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră

9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice

9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri

 

932

Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare

 

9321 Ambalatori

9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

933

Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor

 

9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale

9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală

9333 Manipulanţi de marfă

9334 Manipulanţi de mărfuri la raft

 

94

Ajutori de bucătari

 

941

Ajutori de bucătari

 

9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip “fast food”

9412 Debarasatori

 

95

Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii “la minut” pentru populaţie

 

951

Prestatori de servicii “la minut” pentru populaţie şi asimilaţi

 

9510 Prestatori de servicii “la minut” pentru populaţie şi asimilaţi

952

Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

 

9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

 

96

 

Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi

 

961

Muncitori în salubritate

 

9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile

9612 Sortatori de deşeuri

9613 Măturători şi asimilaţi

962

Alţi muncitori necalificaţi

 

9621 Curieri, comisionari şi hamali

9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale

9623 Cititori de contoare şi încasatori

9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc

9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

0

Forţele armate

 

01

 

Ofiţeri ai forţelor armate

 

011

Ofiţeri ai forţelor armate

 

0110 Ofiţeri ai forţelor armate

 

02

 

Subofiţeri ai forţelor armate

 

021

Subofiţeri ai forţelor armate

 

0210 Subofiţeri ai forţelor armate

 

03

 

Personal al forţelor armate, alte grade

 

031

Personal al forţelor armate, alte grade

 

0310 Personal al forţelor armate, alte grade

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, care nu au fost încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Hotărâm Guvernului nr. 1.116/2013:

“Art. II. - Ministerele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii/ocupaţii trebuie să solicite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică modifică şi completează prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (6 caractere), cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse, prevăzute la pct. 6 al art. I.

Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.