MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 302/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 302         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 aprilie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

388. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

389. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

286. - Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 15-16 mai 2014, a Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia

 

287. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup – S.A. Bucureşti, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

289. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Extinderea secţiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică” - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

 

292. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Băiţa” - S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

293. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

294. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de înaltă apreciere pentru competenţa şi profesionalismul dovedite, de-a lungul timpului, în promovarea valorilor perene ale culturii româneşti,

pentru implicarea directă şi constantă în organizarea şi promovarea acţiunilor organizate la Palatul Cotroceni, în cadrul Programului “Cotroceni - porţi deschise culturii”,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor, domnului Dan C. Mihăilescu, scriitor, critic literar.

Art. 2, - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului Dumitru Avakian, critic muzical;

- doamnei Teodora Stanciu, realizator de programe “Radio România Cultural”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret,

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 22 aprilie 2014.

Nr. 388.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1 )r ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de înaltă apreciere pentru competenţa şi profesionalismul dovedite, de-a lungul timpului, în conservarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional,

pentru implicarea activă în organizarea unor evenimente culturale de înaltă ţinută la Palatul Cotroceni,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer doamnei Adina Rentea, director al Muzeului Naţional Cotroceni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 22 aprilie 2014.

Nr. 389.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucureşti, în perioada 15-16 mai 2014, a Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la Bucureşti, în perioada 15-16 mai 2014, a Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia.

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării evenimentului se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anul 2014, capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 200.000 lei.

(2) Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, se aprobă organizarea a două mese oficiale.

(3) Normativele de cheltuieli pentru acţiunea de la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală răspund, în conformitate cu prevederile legale, de modul de utilizare a sumelor aferente organizării acţiunii prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 286.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

prilejuite de organizarea Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia, în perioada 15-16 mai 2014, la Bucureşti

 

Nr. crt.

Tip acţiune/cheltuieli*)

Derogare solicitată prin hotărâre a Guvernului

1.

Masă oficială ziua 1

240 lei

2.

Trataţii zilnice de masă

175 lei**)

3.

Trataţii (coffee break)

4.

Masă oficială ziua 2

270 lei


*) Pentru celelalte tipuri de cheltuieli se aplică dispoziţiile legale în vigoare.

**) Pentru fiecare zi în care se derulează evenimentul.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 287.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GRUP - SA BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

17.361

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

17,349

 

 

 

 

a) subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

 

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

12

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

17 195

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care

8

17195

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5 963

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

932

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.400

 

 

 

C0

ch. de natura salarială (rd.13+rd.14)

12

2.287

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2.039

 

 

 

C2

bonusuri

14

249

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

209

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

209

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

223

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

680

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6.900

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit; pierd ere)

22

167

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

157

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit În limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

dividende cuvenite bugetului de stat;

33

 

 

 

b)

dividende cuvenite bugetului local;

33a

 

 

 

c)

dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE. din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

9.945

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII/ SURSE PROPRII

46

9.945

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

50

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

50

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/101000

50

3.812

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( mii lei/persona) (Rd.13/Rd.49)/10*1000

51

3.398

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

347

 

6

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (cantitate produse fine/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

990

 

8

 

Plăti restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

28.709

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Extinderea secţiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică” - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 190 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Extinderea secţiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică” - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 289.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Extinderea secţiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică” - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

 

Titular: Ministerul Sănătăţii

Beneficiar: Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Amplasament: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 169, sectorul 5

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

150.224

(în preţuri valabile la 1 august 2013; 1 euro = 4,4048 lei), din care

 

 

 

Construcţii + Montaj

 

mii lei

39.308

Eşalonarea investiţiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

46.000

 

C+M

mii lei

28.000

Anul II

INV

mii lei

104.224

 

C+M

mii lei

11.308

Capacităţi:

 

 

 

Suprafaţa totală desfăşurată:

 

mpAd

2.472

Regim de înălţime:

 

 

S + P

Număr de locuri:

 

 

 

- Chimioterapie

 

pacienţi/zi

120

- Radioterapie

 

pacienţi/zi

17

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Băiţa” - S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Băiţa” - S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 292.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială “Băiţa” - S.A. Ştei

Ştei, str. Cuza-Vodă nr. 9 RO 14322197

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

13.174

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

13.174

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.2l)

7

11.597

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11.597

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.349

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

229

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.539

 

 

 

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

3.465

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

3.465

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

141

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

373

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.560

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.480

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.577

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

240

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.337

 

1

 

Rezerve legale

25

79

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.258

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

110

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

110

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.625

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.625

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

120

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone dolomita/ persoană)

53

900

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000

54

880

 

8

 

Plăti restante

55

386

 

9

 

Creanţe restante

56

516

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 293.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai” - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Rozelor nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 2413593

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

17.624

 

1

 

Venituri totala din exploatară, din care:

2

17.504

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legala în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

120

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

17.523

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

17.523

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

16.187

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

573

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

660

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

352

 

 

 

C1

eh, cu salariile

13

323

 

 

 

C2

tonusuri

14

29

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

20

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

151

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

137

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

103

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

101

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

15

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

86

 

1

 

Rezerve legale

25

5

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

81

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

8

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

45

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

42

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

3

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -9 Rd.32 sa repartizează la alta rezerva ŞI constituie sursă proprie de finanţare

35

37

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

254

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din larii anteriori

45

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

254

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat Sa finele anului

48

8

 

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

8

 

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1QO0

50

3.667

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.365

 

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49)

52

2.188

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

994

 

 

8

 

Plăti restante

55

 

 

 

9

 

Creanţe restante

56

1.820

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice .Electrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 294.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.4)

1

564.320

 

1

 

Venituri din exploatare

2

436.7137

 

 

a)

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

128.163

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

528755

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

SUbl7u7

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

322.846

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.780

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

23.481

 

 

 

C0

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+Rd.14)

12

13.013

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

10.984

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.029

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.109

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.402

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile

 

 

 

 

 

 

speciale şi alte obligaţii legale

18

4.958

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

158.599

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

22.048

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

35.565

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

35.565

 

1

 

Rezerve legale

25

1.778

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.

30

33.787

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

915

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul  regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în  cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

17.351

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

17.351

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

16.436

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

379.014

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

379.014

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

149

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

149

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

7.277,7

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

6.143,2

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu În preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

2.927,2

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

937,0

 

8

 

Plăţi restante, în preţuri curente

55

0

 

9

 

Creanţe restante, în preţuri curente

56

651.605

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.