MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 304/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 304         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            30. - Hotărâre cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690 final

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 74 din 11 februarie 2014 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor ari. 8 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            300. - Hotărâre pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

416. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”

 

427. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

428 - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Rutiere Române - ARR

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            510. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/121 din 27 martie 2014,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Apreciază publicarea comunicării “Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare” ca pe o dovadă a intenţiei de construire a dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare; recunoaşterea şi evaluarea dificultăţilor sociale generate de criza economică şi adâncite de gestionarea inadecvată reprezintă un prim pas.

2. Consideră că dezvoltarea dimensiunii sociale ar trebui să fie scopul şi consecinţa firească a integrării economice şi monetare europene,

3. Regretă faptul că propunerile făcute arată caracterul limitat al mijloacelor comunitare de intervenţie, în contextul în care domeniul social rămâne în competenţa statelor membre.

4. Consideră că dialogul social activ şi monitorizarea indicatorilor sociali sunt măsuri necesare şi pozitive, dar nu suficiente pentru a îmbunătăţi condiţiile sociale sau a preveni degradarea lor; în anumite cazuri, monitorizarea acestora poate genera doar raportări suplimentare, cu creşterea sarcinii administrative, dar fără consecinţe asupra politicilor publice.

5. Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa unor analize diferenţiate ale consecinţelor mobilităţii lucrătorilor în statele membre; se stimulează astfel transformarea mobilităţii din măsură de ameliorare a situaţiei sociale în mijloc de reducere a costurilor exclusiv pe seama muncii, fără investiţii în tehnologie sau management avansate.

6. Susţine că obiectivul creşterii ratei de ocupare a forţei de muncă trebuie corelat cu cel al unui salariu decent, care să asigure un standard de viaţă corespunzător cu dezvoltarea economică a Uniunii Europene; subliniază că salariile decente pot contribui la redresarea cererii interne subminate prin programele de austeritate.

7. Propune suplimentarea listei indicatorilor de monitorizat cu indicatori precum numărul salariaţilor care trăiesc sub nivelul de sărăcie, sărăcia în rândul copiilor, accesibilitatea îngrijirii sănătăţii, pentru o mai nuanţată imagine a realităţii sociale.

8. Insistă pentru separarea mobilităţii voluntare pe piaţa muncii de constrângerea la mobilitate; numărul de copii care trăiesc fără părinţi sau în familia lărgită ca urmare a mobilităţii pe piaţa europeană a muncii poate servi drept reper.

9. Solicită Comisiei Europene să stabilească criterii şi obiective concrete pentru realizarea coeziunii şi a convergenţei sociale a statelor membre, caracterizate actualmente prin disparităţi importante în plan social.

10. Subliniază rolul pe care economia socială îl poate îndeplini şi susţine recunoaşterea acesteia de jure ca al treilea sector al economiei, funcţionând după reguli proprii; solicită măsuri legale şi financiare de sprijin pentru dezvoltarea acestui sector.

11. Apreciază recomandarea de utilizare eficientă a fondurilor europene pentru consolidarea dimensiunii sociale, dar regretă ponderea redusă a bugetului comunitar în totalul produsului intern brut.

12. Solicită Comisiei Europene o analiză care să diferenţieze consecinţele sociale negative cauzate de criză şi măsurile subsecvente de consolidare fiscală de înrăutăţirea indicatorilor sociali care derivă din schimbarea structurii economiei europene prin creşterea ponderii domeniilor care generează creştere fără locuri de muncă sau creştere fără locuri de muncă decente.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 14 aprilie 2014.

Nr. 30.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 74

din 11 februarie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi alin. (4) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, excepţie ridicată de Dragoş Petru Cremene în Dosarul nr. 3.428/314/2013 al Judecătoriei Suceava şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 629D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care menţionează Decizia nr. 120 din 1 februarie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.428/314/2013, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi alin. (4) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Dragoş Petru Cremene cu ocazia soluţionării unei cereri prin care se solicită obligarea autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care este titularul unui contract de închiriere a unei locuinţe construite prin programul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, la plata unor sume reprezentând diferenţe de chirie şi majorări de întârziere aferente acesteia.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, în temeiul prevederilor criticate, persoana care împlineşte vârsta de 35 de ani urmează să fie supusă unui tratament discriminatoriu faţă de persoana care nu a împlinit această vârstă, întrucât va suporta o creştere a cuantumului chiriei aferente locuinţei construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, discriminare care nu are la bază niciun criteriu obiectiv prin care să se stabilească în mod clar de ce o persoană încetează să mai fie tânără la vârsta de 35 de ani.

Judecătoria Suceava opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textul criticat nu contravine normelor constituţionale invocate. În acest sens, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la egalitate şi la nediscriminare, arată că legiuitorul poate stabili o vârstă până la care o persoană poate beneficia de protecţie socială, în speţa de faţă concretizată prin stabilirea unui cuantum redus al chiriei.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile criticate sunt constituţionale, întrucât, faţă de critica autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste norme, prin care sunt stabilite criteriile de prelungire a contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, nu reprezintă o încălcare a principiului constituţional al egalităţii, care nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune un tratament juridic identic numai în situaţii egale, iar situaţiile în mod obiectiv diferite justifică un tratament diferit, astfel cum a reţinut şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: “(1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

[…]

(4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei. După expirarea acestei perioade contractuale prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de un an, în următoarele condiţii:

a) prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani. Chiria va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozitele pe clădiri şi pe teren, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi un profit supus negocierii între părţi;

b) prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

1. Autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate este nemulţumit de faptul că, pentru persoanele care au beneficiat de locuinţe construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi care au împlinit vârsta de 35 de ani, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de un an prin recalcularea chiriei, în condiţiile legii, ceea ce în opinia acestuia constituie o discriminare, întrucât nu sunt motive obiective care să stabilească că o persoană este tânără până la vârsta de 35 de ani.

2. Prin normele legale prevăzute la art. 8 din Legea nr. 152/1998, din care fac parte şi prevederile criticate în speţa de faţă, sunt stabilite condiţiile de repartizare şi închiriere a locuinţelor pentru tineri, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi durata închirierii şi condiţiile de prelungire a contractelor de închiriere.

De asemenea, repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe, precum şi pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinţe şi, respectiv, de prioritate în repartizarea locuinţelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. În baza unor propuneri temeinic justificate, pot fi adaptate la situaţiile concrete existente pe plan local numai criterii le-cadru de acces la locuinţe şi numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.

Totodată, contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei, iar după expirarea acestei perioade contractuale prelungirea contractului de închiriere se face în anumite condiţii, prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) şi b), respectiv prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, şi prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

3. Critica de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile criticate în cauza de faţă sunt o aplicare a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Constituţie, potrivit cărora copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie, lăsând legiuitorului dreptul de a stabili, prin lege, anumite forme de protecţie socială, care se pot realiza chiar prin facilităţi de ordin economic.

De asemenea, tinerii, în sensul prevederilor Legii nr. 152/1998, “sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani” [art. 8 alin. (1)], iar potrivit Legii tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, prin tineri se înţeleg “cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani” [art. 2 alin. (2) lit. a)].

Ca atare, Curtea constată că normele prin care sunt stabilite criteriile care stau la baza prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, respectiv păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei pentru cei care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi recalcularea chiriei pentru cei care au împlinit această vârstă, nu reprezintă o încălcare a principiului constituţional al egalităţii, care nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune un tratament juridic identic numai în situaţii egale, iar situaţiile în mod obiectiv diferite justifică un tratament diferit.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dragoş Petru Cremene în Dosarul nr. 3.428/314/2013 al Judecătoriei Suceava şi constată că dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Suceava şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 februarie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă sumele care se alocă prin transfer, din bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului Sănătăţii, spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi lista spitalelor publice beneficiare ale acestor sume, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Criteriile de alocare a sumelor prevăzute la art. 1 pentru dotarea cu aparatură medicală, pentru reparaţii capitale la spitale şi pentru finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor surit prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 300.

 

ANEXA Nr. 1

 

SUMELE

care se alocă prin transfer, din bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului Sănătăţii, spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi lista spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 

DOTAREA CU APARATURA MEDICALA

 

Capitol/titlu/articol/ alineat

Suma alocată prin transfer

(mii lei)

Transferată prin

Transferată către

Spitalul public beneficiar

Denumirea aparatului medical

Bucăţi

Cap. 66.10

“Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, art. 51.02

“Transferuri de capital”, alin. 51.02.25

“Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate”

3.240

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Argeş

Consiliul Judeţean Argeş

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Angiograf

1

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERIILE DE ALOCARE

prin transfer a sumelor din bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului Sănătăţii pentru dotarea cu aparatură medicală, pentru reparaţii capitale la spitale şi pentru finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor

 

1. Categoria spitalului în funcţie de criteriul teritorial şi de asigurarea cu servicii medicale a populaţiei:

a) spital local (comunal sau orăşenesc);

b) spital municipal;

c) spital judeţean;

d) spital zonal;

e) spital regional.

2. Încadrarea solicitării în strategia Ministerului Sănătăţii privind dezvoltarea infrastructurii şi dotarea spitalelor publice

3. Indicatorii medicali specifici pe care se fundamentează solicitarea (număr decese, număr bolnavi ieşiţi din spital, cazuri noi înregistrate la medicii de familie, cu raportarea sau nu la 100.000 de locuitori etc.)

4. Existenţa în cadrul spitalului public a personalului medical de specialitate în utilizarea intensivă a aparaturii medicale

5. Existenţa în cadrul spitalului public a spaţiilor necesare punerii în funcţiune a aparaturii medicale

6. Spitalul public dispune de fondurile necesare amenajării spaţiilor în care aparatura medicală va fi instalată şi pusă în funcţiune; în cazul în care în termen de 180 de zile de la data livrării aparaturii medicale aceasta nu este pusă în funcţiune, spitalul public restituie Ministerului Sănătăţii aparatura medicală, acesta urmând să o transfere altor spitale publice solicitante.

7. Existenţa unui studiu de fezabilitate şi/sau a unei documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii care să justifice argumentat solicitarea

8. Cuantumul contribuţiei de finanţare din partea autorităţii administraţiei publice locale

9. Avizul consiliului local sau al consiliului judeţean, după caz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”

 

Văzând Referatul de aprobare al Serviciului politici de organizare a sistemului de sănătate, politici salariale şi monitorizare posturi nr. N.B. 1.339/2014,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2014.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 15 aprilie 2014.

Nr. 416.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 8 aprilie 2014.

Nr. 427.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

 

Program 2014

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

14.400,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

7.760,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

7.760,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

7.760,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

7.630,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

2.700,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

4.100,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

830,00

36.10

 

 

Diverse venituri

130,00

 

50

 

Alte venituri

130,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

-

 

01

 

Venituri din valorificare unor bunuri ale instituţiilor publice

-

 

 

 

VENITURI DIN ALOCAŢII DE LA BUGET

6.640,00

 

 

 

 

 

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

14.887,00

 

 

 

Venituri proprii

8.247,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

6.640,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

13.897,00

 

 

 

Venituri proprii

8.247,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.650,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

5.300,00

 

 

 

Venituri proprii

3.030,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.270,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.028,00

 

 

 

Venituri proprii

2.266,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.762,00

 

 

01

Salarii de baza

3.280,00

 

 

 

Venituri proprii

1.700,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.580,00

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

492,00

 

 

 

Venituri proprii

310,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

182,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

16,00

 

 

 

Venituri proprii

16,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

210,00

 

 

 

Venituri proprii

210,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.272,00

 

 

 

Venituri proprii

764,00

 


 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

508,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

965,00

 

 

 

Venituri proprii

560,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

405,00

 

 

 02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

18,00

 

 

 

Venituri proprii

11,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

7,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

212,00

 

 

 

Venituri proprii

120,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

92,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

11,00

 

 

 

Venituri proprii

7,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

66,00

 

 

 

Venituri proprii

66,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

8.597,00

 

 

 

Venituri proprii

5.217,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.380,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

4.910,00

 

 

 

Venituri proprii

2.980,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.930,00

 

 

01

Furnituri de birou

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

430,00

 

 

 

Venituri proprii

300,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

130,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

2.600,00

 

 

 

Venituri proprii

1.500,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.100,00

 

 

06

Piese de schimb

750,00

 

 

 

Venituri proprii

350,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

400,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

120,00

 

 

 

Venituri proprii

120,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

600,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

200,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

350,00

 

 

 

Venituri proprii

250,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

950,00

 

 

 

Venituri proprii

300,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

650,00

 

20.03

 

Hrana

300,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

300,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00


 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

01

Uniforme şi echipament

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

70,00

 

 

 

Venituri proprii

70,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20 11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de ta buget de stat

-

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

47,00

 

 

 

Venituri proprii

47,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.200,00

 

 

 

Venituri proprii

1.500,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

700,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

990,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

990,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

990,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

990,00

 

71.01

 

Active fixe

-

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Construcţii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

990,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

990,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

14.400,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

14.887,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

487,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

 

 

 

 

deficitului

487,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014:

 

1) Număr mediu de personal: 90 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.456 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (30 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 16 mii lei), precum şi diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 210 mii lei).

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Rutiere Române - ARR

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - ARR, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Rutiere Române - ARR, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - ARR se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - ARR reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - ARR poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 8 aprilie 2014.

Nr. 428.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014 al Autorităţii Rutiere Române - ARR

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

 

Program 2014

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

68.217,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

68.217,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

68.217,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

363,00

 

30.10

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

63,00

 

 

05

Venituri din concesiuni şi închirieri

63,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

300,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

300,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

67.854,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

67.854,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

66.854,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

1.000,00

84.10

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

147.023,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

75.113,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

25.853,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

19.541,00

 

 

01

Salam de bază

18.370,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de munca

800,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

221,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

100,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

50,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

951,00

 

 

01

Tichete de masă

951,00

 

10.03

 

Contribuţii

5.361,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

4.044,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

98,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.011,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

42,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

166,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

49.060,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

25.369,00

 

 

01

Furnituri de birou

380,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

60,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

900,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

100,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.260,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet

1.067,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

15.701,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

5.901,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

500,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

930,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

930,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

837,00

 

 

01

Deplasări interne

500,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

337,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

37,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

650,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

118,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

20.619,00

 

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

 

04

Chirii

3.200,00

 

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

9,00

 

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

17.410,00

 

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALA

200,00

 

57.02

 

 

Ajutoare sociale

200,00

 

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

200,00

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

71.910,00

 

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

71.910,00

 

71.01

 

 

Active fixe

71.910,00

 

 

 

01

Construcţii

50.289,00

 

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

9.183,00

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

30

Alte active fixe REZULTAT FINANCIAR

12.438,00

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

68.217,00

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

147023,00

 

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

 

b) Deficit

78.806,00

 

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

78.806,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014:

1) Număr mediu de personal: 440 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3-622 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră (suma de 221 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 100 mii lei), precum şi litigii conform hotărârilor judecătoreşti şi litigii în derulare (suma de 50 mii lei).

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat în direcţii, servicii şi birouri şi este condus de un secretar general.”

2. La articolul 56, punctul 1 se abrogă.

3. Articolul 58 se abrogă.

4. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - (1) Direcţia resurse umane şi organizare asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii Consiliului, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.

(2) Direcţia resurse umane şi organizare evaluează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării eficiente a acestora.

(3) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti are următoarele atribuţii:

1. În domeniul resurselor umane:

a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, pe cele privind menţinerea în activitate;

b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;

c) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;

d) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;

e) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari;

f) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor;

g) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii;

h) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru judecători, potrivit legii;

i) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea judecătorilor în cadrul instanţelor judecătoreşti, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, la solicitarea acestora;

j) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor;

k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie sau de conducere vacante şi a celor ocupate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la celelalte instanţe judecătoreşti;

            l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de judecător;

m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la instanţele judecătoreşti, a funcţiilor de judecător şi a funcţiilor de conducere de Sa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi întocmeşte lucrările necesare secţiei în vederea propunerii de numire în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi judecătorilor;

o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;

p) efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea în funcţie, precum şi încetarea activităţii pentru personalul aparatului propriu al Consiliului;

q) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;

r) ţine evidenţa posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului;

s) transmite Direcţiei economice şi administrativ datele rezultate din dosarele profesionale, în vederea întocmirii actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale privind personalul care îşi desfăşoară activitatea în aparatul propriu a Consiliului;

ş) avizează actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;

t) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa membrilor Consiliului, judecătorilor, asistenţilor judiciari, magistraţilor-asistenţi, precum şi a personalului din cadrul aparatului propriu;

ţ) ţine evidenţa declaraţiilor date de judecători, magistraţii-asistenţi şi personalul aparatului propriu al Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

u) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de judecători în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare;

v) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pentru promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

2. În domeniul organizării instanţelor:

a) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de instanţe judecătoreşti, inclusiv instanţe militare;

b) examinează propunerile privind înfiinţarea de secţii la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor;

c) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale instanţelor judecătoreşti;

d) fundamentează avizul secţiilor Consiliului pentru proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;

e) întocmeşte lucrările privind categoriile de procese sau de cereri care se” soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;

f) fundamentează avizul Plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii, precum şi pentru instanţele militare;

g) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţe, inclusiv pentru instanţele militare;

h) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

i) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, inclusiv între instanţele militare, întocmind lucrările necesare;

j) fundamentează avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanţele judecătoreşti, inclusiv la instanţele militare;

k) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti;

            l) întocmeşte lucrările privind structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;

m) întocmeşte lucrările necesare şi face propuneri privind stabilirea numărului vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi a judecătoriilor la care funcţionează un vicepreşedinte, la propunerea preşedinţilor curţilor de apel.

(4) Serviciul resurse umane pentru parchete are următoarele atribuţii:

a) efectuează lucrările referitoare la numirea, eliberarea din funcţie ori, dacă este cazul, menţinerea în activitate a procurorilor;

b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a procurorilor;

c) întocmeşte lucrări necesare emiterii avizului pentru persoanele propuse de ministrul justiţiei în vederea numirii şi revocării din funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a prim-adjunctului şi a adjunctului acestuia, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a adjuncţilor acestuia, a procurorilor şefi de secţie din cadrul acestora, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia;

d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a procurorilor;

e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;

f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a procurorilor stagiari;

g) efectuează lucrările privind transferul procurorilor;

h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie şi, dacă este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii de către procurori;

i) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru procurori potrivit legii;

j) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea procurorilor în cadrul parchetelor, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi şi instituţii publice;

k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie şi de conducere vacante şi a celor ocupate de la parchete;

            l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de procuror;

m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de la parchete;

n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi procurorilor;

o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale procurorilor, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;

p) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de procurori în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare;

q) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa procurorilor;

r) ţine evidenţa declaraţiilor date de procurori în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

s) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de parchete, inclusiv parchete militare;

ş) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale parchetelor;

t) fundamentează avizul Plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru parchete, inclusiv pentru parchete militare;

ţ) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru parchete, inclusiv pentru parchetele militare;

u) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al parchetelor şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între parchete, inclusiv între parchetele militare, întocmind lucrările necesare;

v) fundamentează avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la parchete, inclusiv la parchetele militare;

w) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la parchete;

x) întocmeşte lucrările necesare şi formulează propuneri privind numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(5) Lucrările prevăzute la alin. (3) pct. 1 lit. g) şi cele prevăzute la alin. (4) lit. h) se întocmesc de îndată şi se transmit de urgenţă secţiei corespunzătoare.

(6) Compartimentele din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare întocmesc lucrările prevăzute la alin. (3) pct. 1 lit. â) teza a doua, lit. e) şi lit. m) teza finală, precum şi pe cele prevăzute la alin. (4) lit. a) teza a doua, lit. c) şi f), în termen de 30 de zile de la data înregistrării lucrării.

(7) Secţia analizează lucrările în termen de 30 de zile de la data întocmirii lor.”

5. La articolul 60, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi ş), cu următorul cuprins:

“s) procesul-verbal în care s-a consemnat depunerea jurământului, conform art. 34 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ş) orice alte înscrisuri care privesc cariera judecătorilor sau procurorilor.”

6. La capitolul IX “Personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului”, secţiunea III1 “Numirea în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului”, cuprinzând articolele 1181-1185, se modifică şi va avea următorul titlu şi următorul cuprins:

“SECŢIUNEA a III1-a

Numirea şl delegarea în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului

Art. 1181. - Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen.

Art. 1182. - (1) Funcţiile de conducere de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului, cu o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani, care nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani.

(2) Funcţiile prevăzute la alin. (1) pot fi ocupate şi de judecători sau procurori detaşaţi, în condiţiile legii.

Art. 1183. - (1) Funcţiile de conducere vacante prevăzute la art. 1182 se publică pe pagina de internet a Consiliului.

(2) Cererile pentru ocuparea funcţiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, în termen de 15 zile de la data afişării, însoţite de un curriculum vitae şi de înscrisurile care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1182, precum şi de orice alte documente considerate relevante de către candidat.

(3) în termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului întocmeşte un referat privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1182 de către candidaţi, pe care îl înaintează, de îndată, Plenului, împreună cu dosarul candidatului.

(4) în vederea numirii în funcţie, candidaţii susţin un interviu în faţa Plenului. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit în funcţia de conducere prin hotărârea Plenului.

(5) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii în condiţiile prevăzute la alin. (4).

Art. 1184. - (1) Numirea şi eliberarea din funcţiile publice de conducere, precum şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se dispun în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dispoziţiile art. 1181 se aplică în mod corespunzător.

Art. 1185. - (1) Funcţiile de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului în care poate fi numit personalul contractual se ocupă, pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, în condiţiile legale aplicabile acestei categorii de personal.

(2) Dispoziţiile art. 1181 se aplică în mod corespunzător.

Art. 1186. - (1) Preşedintele Consiliului poate dispune delegarea în funcţii de conducere de specialitate juridică în cadrul aparatului propriu, la propunerea secretarului general şi cu acordul persoanei în cauză, pe o perioadă de maximum 3 luni.

(2) în cazul în care funcţia de conducere cu privire la care s-a dispus delegarea conform alin. (1) nu s-a ocupat prin numire, Plenul poate dispune prelungirea delegării, la propunerea preşedintelui, cu recomandarea secretarului general şi cu acordul persoanei în cauză, pe o perioadă de maximum 3 luni.

(3) în cazul prevăzut la alin. (1), încetarea delegării anterior termenului pentru care a fost acordată se dispune de preşedinte,

din oficiu sau la propunerea secretarului general, pentru motivele prevăzute la art. 1188.

(4) în cazul prevăzut la alin. (2), încetarea delegării se dispune de Plen, la propunerea preşedintelui, cu recomandarea secretarului general, pentru motivele prevăzute la art. 1188.

(5) Delegarea încetează de drept la împlinirea termenelor pe care a fost dispusă ori la ocuparea funcţiei prin numire. Delegarea încetează şi la cererea persoanei în cauză.

(6) Delegarea pe posturi de conducere temporar vacante se dispune în condiţiile prezentului articol, ea putând fi prelungită din 3 în 3 luni, până la întoarcerea pe post a titularului.

Art. 1187. - Dispoziţiile art. 1186 se aplică în mod corespunzător şi în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii de conducere de către personalul contractual din cadrul Consiliului.

Art. 1188. - (1) Revocarea din funcţiile de conducere de specialitate juridică ocupate prin numire se dispune de Plen, la propunerea secretarului general sau din oficiu, pentru următoarele motive:

a) în cazul în care persoanele respective nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere;

b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale;

c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare.

(2) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, gestionarea informaţiilor şi repartizarea sarcinilor în cadrul compartimentului.

(3) La verificarea comportamentului şt comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu personalul din cadrul compartimentului condus, cu celelalte compartimente din cadrul Consiliului, cu membrii Consiliului, cu persoane din cadrul instanţelor şi parchetelor ori al altor instituţii cu care intră în contact în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(4) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament.

(5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă.

Art. 1189. - Personalul contractual care ocupă funcţii de conducere poate fi eliberat din aceste funcţii în condiţiile art. 1188, care se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Delegările în funcţii de conducere, dispuse anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru care nu s-a stabilit o durată determinată şi nu s-au împlinit duratele prevăzute la art. 1186 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se consideră dispuse pe perioade de 3 luni, urmând să înceteze de drept la expirarea acestor perioade.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează de drept toate delegările în funcţii de conducere în aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pentru care au expirat perioadele prevăzute la art. 1186 alin. (1) sau alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, după caz.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din 28 septembrie 2005*) privind abilitarea preşedintelui Consiliului de a delega în funcţii de conducere din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 544 din 22 august 2006*) privind delegarea şi prelungirea delegării în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. V. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 510.


*) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din 28 septembrie 2005 şi nr. 544 din 22 august 2006 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.