MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 316/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 316         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

306. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 

331. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

470/262. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

3.289. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2014 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            22. - Hotărâre privind stabilirea zilei pentru întrunirea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea

Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Codrin Teodor Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 306.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ,

INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2014 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 =Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6.725.184,88

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6.638 464,88

 

 

 

a)

subvenţii cf prevederilor legate în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare întreţinerea infrastructurii rutiere

4

365.457,00

 

2

 

Venituri financiare

5

86.720,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd 5=Rd.8 + Rd.20+Rd.21)

7

6.497.502,22

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.350.673,22

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

749.342,80

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

7.060,05

 

 

C

cheltuieli cu personalul. din care:

11

236.224,08

 

 

 

C0

ch. de natura salariata

12

185.983,10

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

166.204,41

 

 

 

C2

bonusuri

14

19.678,69

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2.500,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plan compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

321,24

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

47.519,74

 

 

0.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.358.046.29

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

146 829,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit pierdere)

22

227.682,66

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

69.771,95

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

157.910,71

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

157.910,71

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor. comisioanelor ŞI altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 şi 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

 

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

 

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

 

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.532.549,22

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

5.497.419,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

1.413 689,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

4.115.472,18

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6.035

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

6.010

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 12/Rd 49) / 12*1000

50

2.577,4 1

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei persoana) (Rd. 13/Rd. 49) / 12*1000

51

2.304,55

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei(persoana) (Rd.2/Rd 49)

52

1.104,57

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5 Rd 1)x1000

54

966,14

 

8

 

Plăţi restante

55

168.315,00

 

9

 

Creanţe restante

56

82.118,48

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti 23 aprilie 2014.

Nr.331.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012)

 

NUMĂRU L

de autoturisme, ambarcaţiuni şi aparatul de zbor cu motor care aparţin Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturisme şi ambarcaţiuni

 

            I. Număr de autoturisme

 

Numărul maxim aprobat

Consumul de carburanţi maxim aprobat

264

400 litri/lună/autoturism

10

400 litri/lună/autoutilitară

 

            II. Număr de ambarcaţiuni

 

Numărul maxim aprobat

Consumul de carburanţi maxim aprobat

27

20-50 litri/oră, în funcţie de capacitatea cilindrică a bărcilor din dotare, pentru maximum 80 de ore pe lună, şi 3 litri ulei la 100 litri benzină

 

            III. Un elicopter care va fi folosit în caz de intervenţie rapidă sau în situaţii de urgenţă ale cărui cotă de consum şi cheltuieli de întreţinere vor fi suportate din bugetul alocat Gărzii Naţionale de Mediu pentru acest aparat, în conformitate cu fişa tehnică de exploatare

 

NOTE:

1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se stabilesc prin decizia comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.

2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 470 din 25 aprilie 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 262 din 22 aprilie 2014

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB 2.294 din 25 aprilie 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 621 din 22 aprilie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - (1) Se prorogă până la data de 31 mai 2014 inclusiv, termenul prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul Sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013- 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 23 decembrie 2013.

(2) Pe perioada menţionată la alin. (1) se abrogă dispoziţiile referitoare la pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ, cuprinse în Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pe perioada menţionată la alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 288/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013-2014, se abrogă dispoziţiile referitoare la serviciul medical paraclinic PET-CT cuprinse în Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2014 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

Având în vedere Nota nr. 25.393 din 15 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2014 - sesiune specială,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2014 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova nominalizează unităţile de învăţământ - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2014.

Art. 3. - Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare, avizată de directorul general al Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, şi lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, avizată de directorul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, sunt aprobate de preşedintele Comisiei naţionale de bacalaureat - 2014.

Art. 4. - (1) Se numesc preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare după cum urmează:

- Cristina Iridon, lect. univ. dr., de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;

- Gabriela Moise, conf. univ. dr., de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de evaluare.

(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. - Sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2014 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2014, şi potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

Art. 6. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, conducerea unităţilor de învăţământ - centre de bacalaureat pentru sesiune specială - 2014 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 11 aprilie 2014.

Nr. 3.289.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2014 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şl concursurile Internaţionale Sesiunea specială 17-30 mai 2014

 

17-18 mai 2014           Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen

19-20 mai 2014           Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

                        Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

21-22 mai 2014           Evaluarea competenţelor digitale - proba D

23-24 mai 2014           Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

26 mai 2014    Limba şi literatura română - proba E) a) - probă scrisă

27 mai 2014    Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă

28 mai 2014    Proba la alegere a profilului şi specializării - probă E) d) - probă scrisă

29 mai 2014    Limba şi literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă

                        Afişarea rezultatelor până la ora 18,00 Depunerea contestaţiilor (orele 18,00-20,00)

30 mai 2014    Rezolvarea contestaţiilor

                        Afişarea rezultatelor finale

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zilei pentru întrunirea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 24 aprilie 2014, hotărăşte:

Art. 1. - Se stabileşte ziua de 27 septembrie 2014 ca data la care se va întruni Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 2. - (1) Convocarea Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România se va efectua cu 30 de zile înainte de data întrunirii acesteia.

(2) Convocarea Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România se face conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2014.

Nr. 22.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 455/2001

privind semnătura electronică*)

 


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 455/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în formă electronică, precum şi condiţiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice.

Art. 2. - Prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice.

            Art. 3. - Nicio dispoziţie a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării autonomiei de voinţă şi a libertăţii contractuale a părţilor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

Art. 4. - În înţelesul prezentei legi:

1. date în formă electronică sunt reprezentări ale informaţiei într-o formă convenţională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice;

2. Înscris în formă electronică reprezintă o colecţie de date în formă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;

3. semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare;

4. semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este legată în mod unic de semnatar;

b) asigură identificarea semnatarului;

c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

5. semnatar reprezintă o persoană care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terţ;

6. date de creare a semnăturii electronice reprezintă orice date în formă electronică cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnături electronice;

7. dispozitiv de creare a semnăturii electronice reprezintă software şi/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice;

8. dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice reprezintă acel dispozitiv de creare a semnăturii electronice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să poată apărea numai o singură dată şi confidenţialitatea acestora să poată fi asigurată;

b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să nu poată fi deduse;

c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generării acesteia;

d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;

e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie să fie semnate, şi nici să nu împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de semnare;

9. date de verificare a semnăturii electronice reprezintă date în formă electronică, cum ar fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate în scopul verificării unei semnături electronice;

10. dispozitiv de verificare a semnăturii electronice reprezintă software şi/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnăturii electronice;

11. certificat reprezintă o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acelei persoane;

12. certificat calificat reprezintă un certificat care satisface condiţiile prevăzute la art. 18 şi care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface condiţiile prevăzute la art. 20;

13. furnizor de servicii de certificare reprezintă orice persoană, română sau străină, care eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică;

14. furnizor de servicii de certificare calificată este acel furnizor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate;

            15. produs asociat semnăturii electronice reprezintă software sau hardware, destinat a fi utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea serviciilor legate de semnătura electronică sau destinat a fi utilizat pentru crearea ori verificarea semnăturii electronice.

 

CAPITOLUL II

Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică

 

Art. 5. - Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Art. 6. - Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile.

Art. 7. - În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Art. 8. - (1) în cazul în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura, instanţa va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate.

(2) în acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum şi orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Art. 9. - (1) Partea care invocă înaintea instanţei o semnătură electronică extinsă trebuie să probeze că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 4.

(2) Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumată a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 4.

Art. 10. - (1) Partea care invocă înaintea instanţei un certificat calificat trebuie să probeze că furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20.

(2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 20.

Art. 11. - (1) Partea care invocă înaintea instanţei un mecanism securizat de creare a semnăturii trebuie să probeze că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

            (2) Dispozitivul securizat de generare a semnăturii, omologat în sensul prezentei legi, este prezumat a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

 

CAPITOLUL III

Furnizarea serviciilor de certificare

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

 

Art. 12. - (1) Furnizarea serviciilor de certificare nu este supusă niciunei autorizări prealabile şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare.

(2) Furnizarea serviciilor de certificare de către furnizorii stabiliţi în statele membre ale Uniunii Europene se face în condiţiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Art. 13. - (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de certificare au obligaţia de a notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire la data începerii acestor activităţi.

(2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu toate informaţiile referitoare la procedurile de securitate şi de certificare utilizate, precum şi orice alte informaţii cerute de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(3) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, cu cel puţin 10 zile înainte, orice intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de certificare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intră în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată.

(4) în cazurile de urgenţă, în care securitatea serviciilor de certificare este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de certificare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu modificările efectuate şi justificarea deciziei luate.

(5) Furnizorii de servicii de certificare sunt obligaţi să respecte, pe parcursul desfăşurării activităţii, procedurile de securitate şi de certificare declarate, potrivit alin. (2), (3) şi (4).

Art. 14. - (1) Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informaţiile necesare utilizării corecte şi în condiţii de siguranţă a serviciilor sale. Informaţiile respective vor fi furnizate anterior naşterii oricărui raport contractual cu persoana care solicită un certificat sau, după caz, la cererea unui terţ care se prevalează de un asemenea certificat.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi formulate în scris, într-un limbaj accesibil, şi vor fi transmise prin mijloace electronice, în condiţii care să permită stocarea şi reproducerea lor.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor face referire cel puţin la:

a) procedura ce trebuie urmată în scopul creării şi verificării semnăturii electronice;

b) tarifele percepute;

c) modalităţile şi condiţiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizării acestora, cu condiţia ca aceste limite să poată fi cunoscute de terţi;

d) obligaţiile care incumbă, potrivit prezentei legi, titularului certificatului şi furnizorului de servicii de certificare;

e) existenţa unei acreditări, dacă este cazul;

f) condiţiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusiv eventualele limitări ale răspunderii furnizorului de servicii de certificare;

g) căile de soluţionare a litigiilor;

h) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.

(5) Din momentul acceptării certificatului de către solicitant, furnizorul de servicii de certificare va înscrie certificatul în registrul prevăzut la art. 17.

Art. 15. - (1) Persoanele fizice care prestează, conform legii, în nume propriu, servicii de certificare, precum şi personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoană fizică sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informaţiilor încredinţate în cadrul activităţii lor profesionale, cu excepţia celor în legătură cu care titularul certificatului acceptă să fie publicate sau comunicate terţilor.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) incumbă şi personalului autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, precum şi persoanelor împuternicite de aceasta.

(3) încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 16. - (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu şi furnizorii de servicii de certificare au obligaţia să respecte dispoziţiile legale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Furnizorii de servicii de certificare nu pot colecta date cu caracter personal decât de la persoana care solicită un certificat sau, cu consimţământul expres al acesteia, de la terţi. Colectarea se face doar în măsura în care aceste informaţii sunt necesare în vederea eliberării şi conservării certificatului. Datele pot fi colectate şi utilizate în alte scopuri doar cu consimţământul expres al persoanei care solicită certificatul.

(3) Atunci când se utilizează un pseudonim, identitatea reală a titularului nu poate fi divulgată de către furnizorul de servicii de certificare decât cu consimţământul titularului sau la cererea unei autorităţi publice competente.

Art. 17. - (1) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a crea şi de a menţine un registru electronic de evidenţă a certificatelor eliberate.

(2) Registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate trebuie să facă menţiune despre:

a) data şi ora exactă la care certificatul a fost eliberat;

b) data şi ora exactă la care expiră certificatul;

c) dacă este cazul, data şi ora exactă la care certificatul a fost suspendat sau revocat, inclusiv cauzele care au condus la suspendare sau la revocare.

            (3) Registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate trebuie să fie disponibil permanent pentru consultare, inclusiv în regim on-line.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Furnizarea serviciilor de certificare calificată

 

Art. 18. - (1) Certificatul calificat va cuprinde următoarele menţiuni:

a) indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;

b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum şi cetăţenia acestuia, în cazul persoanelor fizice, respectiv naţionalitatea acestuia, în cazul persoanelor juridice;

c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum şi alte atribute specifice ale semnatarului, dacă sunt relevante, în funcţie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;

d) codul personal de identificare a semnatarului;

e) datele de verificare a semnăturii, care corespund datelor de creare a semnăturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;

f) indicarea începutului şi sfârşitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;

g) codul de identificare a certificatului calificat;

h) semnătura electronică extinsă a furnizorului de servicii de certificare care eliberează certificatul calificat;

i) dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat sau limitele valorice ale operaţiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;

j) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(2) Fiecărui semnatar i se va atribui de către furnizorul de servicii de certificare un cod personal care să asigure identificarea unică a semnatarului.

(3) Generarea codului personal de identificare şi a codului de identificare a certificatului calificat se va face pe baza reglementărilor stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(4) La solicitarea titularului furnizorul de servicii de certificare va putea înscrie în certificatul calificat şi alte informaţii decât cele menţionate la alin. (1), cu condiţia ca acestea să nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, şi numai după o prealabilă verificare a exactităţii acestor informaţii.

(5) Certificatul calificat va indica în mod expres faptul că este utilizat un pseudonim, atunci când titularul se identifică printr-un pseudonim.

Art. 19. - (1) La eliberarea certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a verifica identitatea solicitanţilor exclusiv pe baza actelor de identitate.

(2) La eliberarea fiecărui certificat calificat furnizorii au obligaţia să emită două copii de pe acesta, pe suport de hârtie, dintre care un exemplar este pus la dispoziţie titularului, iar celălalt este păstrat de către furnizori o perioadă de 10 ani.

Art. 20. - În vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dispună de mijloace financiare şi de resurse materiale, tehnice şi umane corespunzătoare pentru garantarea securităţii, fiabilităţii şi continuităţii serviciilor de certificare oferite;

b) să asigure operarea rapidă şi sigură a înregistrării informaţiilor prevăzute la art. 17, în special operarea rapidă şi sigură a unui serviciu de suspendare şi revocare a certificatelor calificate;

c) să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data şi ora exactă a eliberării, a suspendării sau a revocării unui certificat calificat;

d) să verifice, cu mijloace corespunzătoare şi conforme dispoziţiilor legale, identitatea şi, dacă este cazul, atributele specifice ale persoanei căreia îi este eliberat certificatul calificat;

e) să folosească personal cu cunoştinţe de specialitate, experienţă şi calificare, necesare pentru furnizarea serviciilor respective, şi, în special, competenţă în domeniul gestiunii, cunoştinţe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice şi o practică suficientă în ceea ce priveşte procedurile de securitate corespunzătoare; de asemenea, să aplice procedurile administrative şi de gestiune adecvate şi care corespund standardelor recunoscute;

f) să utilizeze produse asociate semnăturii electronice, cu un înalt grad de fiabilitate, care sunt protejate împotriva modificărilor şi care asigură securitatea tehnică şi criptografică a desfăşurării activităţilor de certificare a semnăturii electronice;

g) să adopte măsuri împotriva falsificării certificatelor şi să garanteze confidenţialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorii de servicii de certificare generează astfel de date;

h) să păstreze toate informaţiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data încetării valabilităţii certificatului, în special pentru a putea face dovada certificării în cadrul unui eventual litigiu;

i) să nu stocheze, să nu reproducă şi să nu dezvăluie terţilor datele de creare a semnăturii, cu excepţia cazului în care semnatarul solicită aceasta;

j) să utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel încât: numai persoanele autorizate să poată introduce şi modifica informaţiile din certificate; exactitatea informaţiei să poată fi verificată; certificatele să poată fi consultate de terţi doar în cazul în care există acordul titularului acestora; orice modificare tehnică, care ar putea pune în pericol aceste condiţii de securitate, să poată fi identificată de persoanele autorizate;

k) orice alte condiţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Art. 21. - Furnizorii de servicii de certificare calificată sunt obligaţi să folosească numai dispozitive securizate de creare a semnăturii electronice.

Art. 22. - (1) Furnizorul de servicii de certificare calificată trebuie să dispună de resurse financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăşurării activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice.

(2) Asigurarea se realizează fie prin subscrierea unei poliţe de asigurare la o societate de asigurări, fie prin intermediul unei scrisori de garanţie din partea unei instituţii financiare de specialitate, fie printr-o altă modalitate stabilită prin decizie a autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.

            (3) Suma asigurată şi suma acoperită prin scrisoarea de garanţie sunt stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Suspendarea şi încetarea valabilităţii certificatelor

 

Art. 23. - (1) Orice furnizor de servicii de certificare are obligaţia de a suspenda certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre apariţia oricăruia dintre următoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identităţii acestuia;

b) în cazul în care o hotărâre judecătorească dispune suspendarea;

c) în cazul în care informaţiile conţinute în certificat nu mai corespund realităţii, dacă nu se impune revocarea certificatului;

d) în orice alte situaţii care constituie cazuri de suspendare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate şi de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(2) Orice furnizor de servicii de certificare are obligaţia de a revoca certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre apariţia oricăruia dintre următoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identităţii acestuia;

b) la decesul sau punerea sub interdicţie a semnatarului;

c) în cazul în care o hotărâre judecătorească definitivă dispune revocarea;

d) dacă se dovedeşte în mod neîndoielnic că certificatul a fost emis în baza unor informaţii eronate sau false;

e) în cazul în care informaţiile esenţiale conţinute în certificat nu mai corespund realităţii;

f) atunci când confidenţialitatea datelor de creare a semnăturii a fost încălcată;

g) în cazul în care certificatul a fost utilizat în mod fraudulos;

h) în orice alte situaţii care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate şi de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(3) Furnizorul de servicii de certificare îl va informa de urgenţă pe titular despre suspendarea sau revocarea certificatului, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei sale.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va înscrie menţiunea de suspendare sau de revocare a certificatului în registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate prevăzut la art. 17, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre adoptarea deciziei respective.

(5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabilă terţilor de la data înscrierii sale în registrul electronic de evidenţă a certificatelor.

Art. 24. - (1) în cazul în care furnizorul de servicii de certificare intenţionează să înceteze activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activităţi, el va informa, cu cel puţin 30 de zile înainte de încetare, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor.

(2) Furnizorului de servicii de certificare îi revine obligaţia ca, în situaţia în care se află în imposibilitate de a continua activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice şi nu a putut prevedea această situaţie cu cel puţin 30 de zile înainte ca încetarea activităţilor să se producă, să informeze autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre imposibilitatea continuării activităţilor. Informarea trebuie să se refere la existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor.

(3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, în tot sau în parte, activităţile sale unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit următoarelor condiţii:

a) furnizorul de servicii de certificare va înştiinţa fiecare titular de certificate neexpirate, cu cel puţin 30 de zile înainte, despre intenţia sa de transferare a activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice către un alt furnizor de servicii de certificare;

b) furnizorul de servicii de certificare va menţiona identitatea furnizorului de servicii de certificare căruia intenţionează să îi transfere activităţile sale;

c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecărui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum şi termenul şi condiţiile în care refuzul poate fi exercitat; în lipsa unei acceptări exprese a titularului, în termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, certificatul va fi revocat de către acesta din urmă.

(4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), ale cărui activităţi nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca certificatele în termen de 30 de zile de la data înştiinţării titularilor de certificate şi va lua măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, precum şi pentru asigurarea prelucrării datelor personale, în condiţiile legii.

            (5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice, în înţelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, falimentul, precum şi orice altă cauză de încetare a activităţii, cu excepţia aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 33 alin. (2) şi (3).

 

CAPITOLUL IV

Monitorizare şi control

 

SECŢIUNEA 1

Autoritatea de reglementare şi supraveghere

 

Art. 25. - Responsabilitatea aplicării dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor legate de aceasta revine autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu*).

Art. 26. - (1) în termen de cel mult 18 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se va înfiinţa autoritatea publică specializată, cu atribuţii de reglementare şi de supraveghere în domeniu, în sensul prezentei legi.

(2) Până la înfiinţarea autorităţii menţionate la alin. (1) atribuţiile acesteia, în sensul prezentei legi, revin Ministerului pentru Societatea Informaţională*).

Art. 27. - Ministerul pentru Societatea Informaţională poate delega, în tot sau în parte, atribuţiile sale de supraveghere, în sensul prezentei legi, unei alte autorităţi publice aflate în coordonare.

Art. 28. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Registrul furnizorilor de servicii de certificare, denumit în continuare Registru, care se constituie şi se actualizează de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. De la data înfiinţării autorităţii publice specializate prevăzute la art. 26 Registrul va fi preluat şi actualizat de această autoritate.

(2) Registrul constituie evidenţa oficială:

a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul în România;

b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul în alt stat, ale căror certificate calificate sunt recunoscute conform art. 40.

(3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de prezenta lege, stocarea datelor de identificare şi a unor informaţii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum şi informarea publicului cu privire la datele şi informaţiile stocate.

(4) Conţinutul şi structura Registrului se stabilesc, prin reglementări, de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Art. 29. - (1) înregistrarea în Registrul prevăzut la art. 28 a datelor de identificare şi a informaţiilor necesare cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de certificare menţionaţi la art. 28 alin. (2) se efectuează pe bază de cerere individuală, care trebuie introdusă la autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, cel mai târziu la data începerii activităţii furnizorului.

(2) Conţinutul obligatoriu al cererii prevăzute la alin. (1) şi documentaţia necesară se stabilesc prin reglementări de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Art. 30. - (1) Registrul este public şi se actualizează permanent.

            (2) Condiţiile ţinerii Registrului, accesul efectiv la informaţiile pe care le conţine, informaţiile care pot fi oferite solicitanţilor şi modul de actualizare a acestuia se stabilesc prin normele tehnice şi metodologice emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.


*) În prezent, Ministerul pentru Societatea Informaţională exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, conform art. 4 pct. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de certificare

 

            Art. 31. - (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va putea, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate, să verifice sau să dispună verificarea conformităţii activităţilor unui furnizor de servicii de certificare cu dispoziţiile prezentei legi sau cu reglementări emise de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(2) Atribuţiile de control ce revin autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, potrivit alin. (1), sunt exercitate de personalul anume împuternicit în acest sens.

(3) în vederea exercitării controlului, personalul cu atribuţii de control este autorizat:

a) Să aibă acces liber, permanent, în orice loc în care se află echipamentele necesare furnizării de servicii de certificare, în condiţiile legii;

b) să solicite orice document sau informaţie necesară în vederea realizării controlului;

c) Să verifice punerea în aplicare a oricăror proceduri de securitate sau de certificare utilizate de furnizorul de servicii de certificare supus controlului;

d) să sigileze orice echipamente necesare furnizării de servicii de certificare sau să reţină orice document ce are legătură cu această activitate, pe o perioadă care nu poate depăşi 15 zile, dacă această măsură se impune;

e) să ia orice alte asemenea măsuri, în limitele legii.

(4) Personalul cu atribuţii de control este obligat:

a) să nu dezvăluie datele de care a luat cunoştinţă cu ocazia exercitării atribuţiilor sale;

b) să păstreze confidenţialitatea surselor de informaţii în legătură cu sesizările sau plângerile primite.

Art. 32. - (1) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a facilita exercitarea atribuţiilor de control de către personalul anume împuternicit în acest sens.

(2) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), în afară de aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 44 lit. c), autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va putea să suspende activitatea furnizorului până la data la care acesta va coopera cu personalul de control.

Art. 33. - (1) Dacă în urma controlului efectuat se constată nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, aceasta va solicita furnizorului de servicii de certificare să se conformeze, în termenul pe care îl va stabili, dispoziţiilor legale. În acest caz, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu poate dispune suspendarea activităţii furnizorului.

(2) Neîndeplinirea în termenul stabilit a obligaţiei de conformare prevăzute la alin. (1) constituie motiv pentru autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu de a dispune încetarea activităţii furnizorului de servicii de certificare şi radierea acestuia din Registru.

(3) în cazul în care se constată o încălcare gravă a dispoziţiilor legale, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu poate dispune direct şi imediat încetarea activităţii furnizorului de servicii de certificare şi radierea acestuia din Registru.

Art. 34. - (1) în cazul în care dispune încetarea activităţii unui furnizor de servicii de certificare, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va asigura fie revocarea certificatelor furnizorului de servicii de certificare şi ale semnatarilor, fie preluarea activităţii sau cel puţin a registrului electronic de evidenţă a certificatelor eliberate şi a serviciului de revocare a acestora de către un alt furnizor de servicii de certificare, cu acordul acestuia.

(2) Semnatarii vor fi informaţi imediat de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu despre încetarea activităţii furnizorului, precum şi despre revocarea certificatelor sau preluarea acestora de către un alt furnizor.

(3) Dacă activitatea furnizorului de servicii de certificare nu este preluată de către un alt furnizor, furnizorul de servicii de certificare este obligat să asigure revocarea tuturor certificatelor eliberate de el. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va revoca certificatele, pe cheltuiala furnizorului, dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţia.

(4) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va prelua şi va menţine arhivele şi registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate de furnizorul de servicii de certificare a cărui activitate nu a fost preluată de către un alt furnizor.

Art. 35. - (1) Radierea furnizorilor de servicii de certificare din Registru se efectuează pe baza comunicării făcute de către furnizor autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării activităţii sale.

            (2) Radierea se poate efectua şi din oficiu de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, în situaţia în care aceasta constată pe orice altă cale că furnizorul şi-a încetat activitatea.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Acreditarea voluntară

 

Art. 36. - (1) în scopul asigurării unui grad sporit de securitate a operaţiunilor şi al protejării corespunzătoare a drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarilor de servicii de certificare, furnizorii de servicii de certificare care doresc să îşi desfăşoare activitatea ca furnizori acreditaţi pot solicita obţinerea unei acreditări din partea autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.

(2) Condiţiile şi procedura acordării, suspendării şi retragerii deciziei de acreditare, conţinutul acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum şi efectele suspendării şi ale retragerii deciziei se stabilesc de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, prin reglementări, cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, proporţionalităţii şi tratamentului nediscriminatoriu.

Art. 37. - (1) Furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile prezentei legi au dreptul de a folosi o menţiune distinctivă care să se refere la această calitate în toate activităţile pe care le desfăşoară, legate de certificarea semnăturilor.

            (2) Furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile prezentei legi sunt obligaţi să solicite efectuarea unei menţiuni în acest sens în Registru.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Omologarea

 

Art. 38. - (1) Conformitatea dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice cu prevederile prezentei legi se verifică de către agenţii de omologare, persoane juridice de drept public sau de drept privat, agreate de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, în condiţiile stabilite prin reglementări emise de aceasta.

(2) în urma îndeplinirii procedurii de verificare se emite certificatul de omologare a dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice. Certificatul poate fi retras în cazul în care agenţia de omologare constată că dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute în prezenta lege.

(3) Condiţiile şi procedura de agreare a agenţiilor de omologare se stabilesc prin reglementări de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(4) Decizia de agreare se emite de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Art. 39. - (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu veghează la respectarea, de către agenţiile de omologare, a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise, precum şi a dispoziţiilor cuprinse în decizia de agreare.

            (2) Prevederile art. 31-32 se aplică în mod corespunzător controlului exercitat de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu asupra activităţii agenţiilor de omologare.

 

CAPITOLUL V

Recunoaşterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini

 

Art. 40. - Certificatul calificat eliberat de către un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul într-un alt Stat este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul în România, dacă:

a) furnizorul de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul în alt stat a fost acreditat în cadrul regimului de acreditare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;

b) un furnizor de servicii de certificare acreditat, cu domiciliul sau cu sediul în România, garantează certificatul;

            c) certificatul sau furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral între România şi alte state sau organizaţii internaţionale, pe bază de reciprocitate.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare

 

Art. 41. - Furnizorul de servicii de certificare, care eliberează certificate prezentate ca fiind calificate sau care garantează asemenea certificate, este răspunzător pentru prejudiciul adus oricărei persoane care îşi întemeiază conduita pe efectele juridice ale respectivelor certificate:

a) în ceea ce priveşte exactitatea, în momentul eliberării certificatului, a tuturor informaţiilor pe care le conţine;

b) în ceea ce priveşte asigurarea că, în momentul eliberării certificatului, semnatarul identificat în cuprinsul acestuia deţinea datele de generare a semnăturii corespunzătoare datelor de verificare a semnăturii menţionate în respectivul certificat;

c) în ceea ce priveşte asigurarea că datele de generare a semnăturii corespund datelor de verificare a semnăturii, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare le generează pe amândouă;

d) în ceea ce priveşte suspendarea sau revocarea certificatului, în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1)şi(2);

e) în privinţa îndeplinirii tuturor obligaţiilor prevăzute la art. 13-17 şi la art. 19-22, cu excepţia cazurilor în care furnizorul de servicii de certificare probează că, deşi a depus diligenta necesară, nu a putut împiedica producerea prejudiciului.

Art. 42. - (1) Furnizorul de servicii de certificare poate să indice în cuprinsul unui certificat calificat restricţii ale utilizării acestuia, precum şi limite ale valorii operaţiunilor pentru care acesta poate fi utilizat, cu condiţia ca respectivele restricţii să poată fi cunoscute de terţi.

            (2) Furnizorul de servicii de certificare nu va fi răspunzător pentru prejudiciile rezultând din utilizarea unui certificat calificat cu încălcarea restricţiilor prevăzute în cuprinsul acestuia.

 

CAPITOLUL VII

Obligaţiile titularilor de certificate

 

Art. 43. - Titularii de certificate sunt obligaţi să solicite, de îndată, revocarea certificatelor, în cazul în care:

a) au pierdut datele de creare a semnăturii electronice;

b) au motive să creadă că datele de creare a semnăturii electronice au ajuns la cunoştinţa unui terţ neautorizat;

            c) informaţiile esenţiale cuprinse în certificat nu mai corespund realităţii.

 

CAPITOLUL VIII

Contravenţii şi sancţiuni

 

Art. 44. - Constituie contravenţie, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1);

b) omite să informeze autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu asupra procedurilor de securitate şi de certificare utilizate, în condiţiile şi cu respectarea termenelor prevăzute la art. 13;

c) nu îşi îndeplineşte obligaţia de a facilita exercitarea atribuţiilor de control de către personalul autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens;

d) realizează transferul activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice cu nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3).

Art. 45. - Constituie contravenţie, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) nu furnizează persoanelor menţionate la art. 14 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2), informaţiile obligatorii prevăzute la art. 14 alin. (3) ori nu furnizează toate aceste informaţii sau furnizează informaţii inexacte;

b) încalcă obligaţiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 16;

c) omite să efectueze înregistrările obligatorii, potrivit legii, în registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate, prevăzut la art. 17, sau le efectuează cu nerespectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (5), art. 23 alin. (1) sau (2) ori înregistrează menţiuni inexacte;

d) eliberează certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu conţin toate menţiunile obligatorii prevăzute la art. 18;

e) eliberează certificate calificate care conţin informaţii inexacte, informaţii care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informaţii a căror exactitate nu a fost verificată în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (4);

f) eliberează certificate calificate fără a verifica identitatea solicitantului, în condiţiile prevăzute la art. 19;

g) omite să ia măsuri de natură să garanteze confidenţialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare generează astfel de date;

h) nu păstrează toate informaţiile cu privire la un certificat calificat o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării valabilităţii certificatului;

i) stochează, reproduce sau dezvăluie terţilor datele de creare a semnăturii electronice, cu excepţia cazului în care semnatarul solicită aceasta, în cazul în care furnizorul eliberează certificate calificate;

j) stochează certificatele calificate într-o formă care nu respectă condiţiile prevăzute la art. 20 lit. j);

k) utilizează dispozitive de creare a semnăturii electronice, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 8, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare eliberează certificate calificate;

            l) în cazul în care intenţionează să înceteze activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice sau în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activităţi, nu informează cu cel puţin 30 de zile înainte de încetarea activităţilor autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor;

m) în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când se află în imposibilitate de a continua activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice şi nu a putut prevedea această situaţie cu cel puţin 30 de zile înainte ca încetarea activităţilor să se producă, nu a informat autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor;

n) aflându-se în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), omite să ia măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale sau pentru asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în condiţiile legii;

o) nu suspendă sau nu revocă certificatele eliberate, în cazurile în care suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le revocă cu nerespectarea termenului legal;

p) continuă să desfăşoare activităţi legate de certificarea semnăturilor electronice în situaţia în care autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu a dispus suspendarea sau încetarea activităţii furnizorului de servicii de certificare;

q) eliberează certificate sau desfăşoară alte activităţi legate de certificarea semnăturilor electronice, folosindu-se fără a avea dreptul de calitatea de furnizor de servicii de certificare acreditat, prin prezentarea unei menţiuni distinctive care să se refere la această calitate sau prin orice alte mijloace;

r) omite să solicite, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1), înregistrarea în Registru a datelor şi informaţiilor menţionate la art. 29.

Art. 46. - Încălcarea de către agenţia de omologare a obligaţiei de a facilita exercitarea atribuţiilor de control de către personalul autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 25.000 lei.

Art. 47. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în cadrul prezentului capitol sunt de competenţa personalului cu atribuţii de control din cadrul autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.

            Art. 48. - Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 49. - (1) Nivelul tarifelor percepute de agenţiile de omologare pentru prestarea serviciilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice, precum şi pentru serviciile accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată.

(2) Agenţiile menţionate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenţă, pentru înscrierile on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(3) Sunt interzise agenţiilor de omologare şi împuterniciţilor acestora publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de alte agenţii pentru serviciile prestate.

Art. 50. - (1) Agenţiile de omologare sunt supuse prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum şi în privinţa actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurenţei pe piaţa serviciilor respective.

(2) Agenţiile de omologare sunt, de asemenea, supuse prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 51. - Cuantumul amenzilor prevăzute de prezenta lege va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie.

Art. 52. - În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va elabora norme tehnice şi metodologice**) de aplicare a acesteia.

Art. 53. - Prezenta lege va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea J, şi se pune în aplicare la 3 luni de la data intrării în vigoare.


*) Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi rectificată prin Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 18 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 28 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.