MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 317/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 317         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            303. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            270. - Ordin pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 8 august 2013. se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 303.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2013)

 

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Biotehnologii

Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe

Bucureşti

română

IF

120

100

 

 

Biotehnologii

Bucureşti

română

IF

120

 

2

 Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Administrarea bazelor de date

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Arhitecturi avansate de calculatoare

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

e-Guvernare

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Grafică, multimedia şi realitate virtuală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Imagistica, bioinformatică şi sisteme complexe

Bucureşti

română

IF

120

750

 

 

Informatică biomedicală/ Biomedical Informatics

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor de programe/ Software Engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor internet

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inteligenţa artificială

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Management în tehnologia informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Management, novare şi tehnologii ale sistemelor colaborative/ Management, innovation et technologies des systčmes collaboratifs

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Securitatea reţelelor informatice complexe

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Servicii software avansate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme de calcul paralele şi distribuite

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Sisteme inteligente şi vederea artificială

Bucureşti

română

IF

120

 

3

 Economie

Politici economice europene

Bucureşti

română

IF

120

50

4

 Ingineria autovehiculelor

Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sistem integrat om – autovehicul - mediu

Bucureşti

română

IF

120

150

 

 

Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor

Bucureşti

română

IF

120

 

5

Ingineria materialelor

Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile

Bucureşti

română

IF

120

300

 

 

Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ştiinţa şi managementul testării materialelor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

 

6

 Ingineria mediului

Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria mediului

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria mediului în energetica

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar

Bucureşti

română

IF

120

400

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie şi management în protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul mediului şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Protecţia mediului în industria materialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

 

7

Ingineria produselor alimentare

Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare

Bucureşti

română

IF

120

50

8

 Ingineria sistemelor

Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Automatică şi informatică industrială

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Control avansat şi sisteme în timp real

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul şi protecţia informaţiei

Bucureşti

româna

IF

120

 

 

 

Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Service engineering and management

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Sisteme informatice integrate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme informatice în medicină

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme inteligente de conducere

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor

Bucureşti

română

IF

120

 

9

 Ingineria transporturilor

Logistica transporturilor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Management în transporturi

Bucureşti

română

IF

120

150

 

 

Transport şi trafic urban

Bucureşti

română

IF

120

 

10

 Inginerie aerospaţială

Avionică şi navigaţie aerospaţială

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie şi management aerospaţial

Bucureşti

română

IF

120

250

 

 

Management aeronautic

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Structuri aeronautice şi spaţiale

Bucureşti

română

IF

120

 

11

Ingineria chimică

Chimie alimentară

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria proceselor chimice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Micro şi nanomateriale

Bucureşti

română

IF

120

4S0

 

 

Produse farmaceutice şi cosmetice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Bucureşti

română

IF

120

 

12

Inginerie electrica

Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice

Bucureşti

româna

IF

120

 

 

 

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie electrică şi informatică aplicată

Bucureşti

română

IF

120

300

 

 

Sisteme electrice avansate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Bucureşti

română

IF

120

 

13

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Advanced Microelectronics

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Comunicaţii mobile

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Comunicaţii multimedia

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Electronică şi informatică aplicată

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Electronică şi informatica medicala

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul serviciilor şi reţelelor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Microelectronică şi nanoelectronică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Microsisteme

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Optoelectronică

Bucureşti

română

IF

120

1100

 

 

Reţele integrate de telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme inteligente pentru transporturi

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme telematice pentru transporturi

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologii integrate avansate în electronica auto

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor

Bucureşti

română

IE

120

 

 

 

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

14

Inginerie energetică

Eficienţă energetică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Hidraulică tehnică şi hidroenergetică

Bucureşti

română

IF

120

350

 

 

Informatică aplicată în energetică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor electroenergetice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie nucleara

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme termoenergetice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Surse regenerabile de energie

Bucureşti

română

IF

120

 

15

Inginerie industrială

Conception intégrée des systčmes technologiques

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Concepţie şi management în productică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Design industrial şi produse inovative

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Echipamente pentru terapii de recuperare

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Evaluarea calităţi materialelor şi produselor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Grafică inginerească şi desen

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria calităţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Bucureşti

română

IF

120

750

 

 

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor industriale/ Ingénierie des systčmes industriels

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie avansată asistată de calculator

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Maşini şi sisteme de producţie

Bucureşti

română

IF

120

 

16

Inginerie mecanică

Concepţii integrate în ingineria mecanică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

Bucureşti

româna

IF

120

 

 

 

Controlul zgomotelor şi vibraţiilor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

Bucureşti

română

IF

120

750

 

 

Mecanică de precizie

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Siguranţa şi integritatea structurilor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Vehicule feroviare de mare viteză

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Administrarea şi ingineria afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie/ Geschäfts und Industrieverwaltung

Bucureşti

germană

IF

120

 

 

 

Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

 

17

Inginerie şi management

Calitatea produselor şi serviciilor industriale

Bucureşti

română

IF

120

750

 

 

Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice/ Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri

Bucureşti

germană

IF

120

 

 

 

Inginerie economică în activităţi industriale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Innovation and integrative technology

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul sistemelor energetice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Marketing industrial

Bucureşti

română

IF

120

 

18

 Mecatronică şi robotica

Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

română

IF

120

100

 

 

Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

română

IF

120

 

19

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii culturale europene

Bucureşti

română

IF

120

50

20

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare managerială

Bucureşti

romană

IF

120

 

 

 

Tehnologia traducerii automate/ Technologie de traduction automate

Bucureşti

franceză

IF

120

100

21

Ştiinţe ale educaţiei

Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul organizaţiilor educaţionale

Bucureşti

română

IF

120

200

 

 

Ştiinţe chimice în educaţie continuă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ştiinţele vieţii şi ecologie

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 Ştiinţe inginereşti aplicate

Biomateriale metalice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Fotonică şi materiale avansate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria sistemelor integrate avansate

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Inginerie medicală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Logică matematică şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

22

 

Modele de decizie, risc şi prognoză

Bucureşti

română

IF

120

500

 

 

Optometrie avansată

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme dinamice, optimale şi modele economico-financiare

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologii optice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Teoria codării şi stocării informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

 

 

2. UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

 Inginerie civilă şi instalaţii

Dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Dezvoltarea urbană şi regională

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Energie, confort şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria clădirilor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria infrastructurii transporturilor

Bucureşti

română

IF

120

800

 

 

Inginerie geotehnică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie hidraulică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie structurală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Inginerie structurală/ Ingénierie des structures

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Inginerie structurală/ Structural engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Interacţiuni în mediul construit/ Interactions in the built environment

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Poduri şi tuneluri

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

Bucureşti

română

IF

120

 

2

Inginerie şi management

Managementul proiectelor în construcţii

Bucureşti

română

IF

120

50

3

Inginerie mecanica

Echipamente tehnologice pentru dezafectarea/ demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Bucureşti

română

IF

120

150

 

 

Sisteme mecanice avansate

Bucureşti

română

IF

120

 

4

Inginerie geodezică

Geomatică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale

Bucureşti

română

IF

120

150

 

 

Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară

Bucureşti

română

IF

120

 

5

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

Bucureşti

română

IF

120

100

 

 

Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)

Bucureşti

română

IF

120

 

6

Filologie

Traducere şi interpretare specializată

Bucureşti

română

IF

120

30

 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

1

Urbanism

Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Management urban pentru oraşe competitive

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Mobilitate urbană

Bucureşti

română

IF

120

300

 

 

Peisaj şi teritoriu

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Proiectare urbană

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Urbanism şi politici publice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Agronomie

Agricultură durabilă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Consultanţă agricolă

Bucureşti

română

IF

120

300

 

 

Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul şi expertiza fondului funciar

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Bucureşti

română

IF

120

 

2

Horticultura

Managementul conservării biodiversităţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole

Bucureşti

română

IF

120

200

 

 

Tehnologii performante, management şi marketing viti-vinicol

Bucureşti

română

IF

120

 

3

Zootehnie

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

Bucureşti

română

IF

90

55

4

Ingineria produselor alimentare

Biosecuritatea produselor alimentare

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher

Bucureşti

română

IF

120

200

 

 

Expertiza produselor agroalimentare

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Tehnologii speciale în industria alimentară

Bucureşti

română

IF

120

 

5

Ingineria mediului

Geomatică pentru ingineria mediului

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural

Bucureşti

română

IF

120

175

 

 

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural

Bucureşti

română

IFR

120

 

6

Biotehnologii

Aplicaţii modeme ale biotehnologiilor în agricultură

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Biotehnologie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

română

IF

120

150

 

 

Biotehnologii în protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

120

 

7

Inginerie şi management în

Agribusiness

Bucureşti

română

IF

120

 

 

agricultura şi dezvoltare rurală

Agribusiness

Bucureşti

română

IFR

120

 

 

 

Management în agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Management în agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

română

IFR

120

 

 

 

Management şi audit intern

Bucureşti

română

IF

120

400

 

 

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

români

IFR

120

 

 

 

Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar

Bucureşti

română

IF

120

 

8

Inginerie şi management

Managementul investiţiilor în ecosisteme

Bucureşti

română

IF

120

50

9

Ştiinţe ale educaţiei

Managementul formării continue în învăţământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management)

Bucureşti

română

IF

120

50

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Administrarea afacerilor

Economie comportamentală/ Behavioral economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Administrarea afacerilor mici şi mijlocii

Bucureşti

română

IF

120

300

 

 

Administrarea afacerilor/ Executive master in business administration

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Consultanţă în afaceri

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Consultanţă în afaceri/ Business consulting

Bucureşti

engleză

IF

120

 

2

Ştiinţe administrative

Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Administrarea resurselor instituţiilor culturale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ

Bucureşti

Română

IF

120

 

 

 

Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană

Bucureşti

română

IF

120

400

 

 

Managementul crizelor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul informaţie şi al documentelor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural

Bucureşti

română

IF

120

 

3

Biologie

Antropologie evoluţionistă

Bucureşti

Română

IF

120

550

 

 

Biochimie aplicată şi biologie moleculară

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Biochimie şi biologie moleculara

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Biologie medicală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Biologie sistemică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Biotehnologie microbiană şi genetică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Fiziologie celulară şi biofizica membranelor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Genetică aplicată şi biotehnologie

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Microbiologie aplicată şi imunologie

Bucureşti

romană

IF

120

 

 

 

Neurobiologie

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Taxonomie şi biodiversitate

Bucureşti

română

IF

120

 

4

Ştiinţa mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul integrat al capitalului natural

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Poluarea chimică a mediului

Bucureşti

română

IF

120

250

 

 

Riscurile mediului aerian în sănătate/ Air-environment risks and health response

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Sustenabilitatea sistemelor socioecologice

Bucureşti

engleză

IF

120

 

5

Chimie

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Biomolecule

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

300

 

 

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Chimie didactică

Bucureşti

română

IF

120

 

6

Drept

Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Bucureşti

română

IF

60

 

 

 

Arbitrajul internaţional

Bucureşti

engleză

IF

60

 

 

 

Carieră judiciară

Bucureşti

română

IF

60

 

 

 

Drept fiscal

Bucureşti

română

IF

60

 

 

 

Drept internaţional public

Bucureşti

română

IF

60

 

 

 

Drept privat

Bucureşti

română

IF

60

550

 

 

Dreptul afacerilor

Bucureşti

română

IF

60

 

 

 

Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale

Bucureşti

română

IF

60

 

 

 

Dreptul Uniunii Europene

Bucureşti

română

IF

60

 

 

 

Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor

Bucureşti

franceză

IF

60

 

 

 

Ştiinţe penale

Bucureşti

română

IF

60

 

7

Filosofie

Estetici aplicate în arta teatrală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Filosofie analitica

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Globalizare şi diplomaţie culturală

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

Bucureşti

română

IF

120

450

 

 

Istoria şi filosofia ştiinţei

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Program masteral în ştiinţe cognitive - Open mind

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

 

8

Fizică

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizica şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Fizica mediului şi a polimerilor ecologici

Bucureşti

română

IF

120

500

 

 

Fizică medicală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Fizică teoretică şi computaţională

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Interacţiunea radiaţiei cu materia

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Optică, laseri şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Ştiinţa conservării/ restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

română

IF

120

 

9

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică aplicată avansată

Bucureşti

română

IF

120

50

10

Geografie

Climatologie şi resurse de apă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Geografie aplicată şi dezvoltare regională

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate

Bucureşti

română

IF

120

350

 

 

Managementul resurselor şi activităţilor turistice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme informaţionale geografice

Bucureşti

română

IF

120

 

11

Inginerie geologica

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Geobiologie aplicata în conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)

Bucureşti

română

IF

120

250

 

 

Geofizică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Geofizică aplicată/ Applied geophysics

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Inginerie geologică şi geotehnică ambientală

Bucureşti

română

IF

120

 

 

12

Istorie

Diplomaţie şi politică sec. XIX-XXI

Bucureşti

română

IFR

120

 

 

 

Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Istoria şi practica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Istorie şi civilizaţie

Bucureşti

română

IF

120

450

 

 

Istorie şi politică militară în România secolelor XIX- XXI

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul bunurilor culturale şi turism cultural

Bucureşti

română

IFR

120

 

 

 

Politică şi societate în secolul al XX-lea

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

română

IF

120

 

13

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Studii europene

Bucureşti

română

IF

120

150

 

 

Tehnici diplomatice

Bucureşti

română

IF

120

 

14

Ştiinţe ale comunicări

Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Comunicare corporativă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Comunicare corporativă

Bucureşti

română

IFR

120

 

 

 

Consultanţă şi expertiză în publicitate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Gestionarea informaţiei în societatea contemporană

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Jurnalism politic

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Jurnalism tematic

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Jurnalism tematic

Bucureşti

română

IFR

120

850

 

 

Managementul instituţiilor mass-media

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Mass-media, dezvoltare, societate/ Medias, développement, société

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Media, comunicare publică şi globalizare

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Modele de comunicare şi relaţii publice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Producţie multimedia şi audiovideo

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării

Bucureşti

română

IF

120

 

15

Filologie

Cultura şi limbajul organizaţiilor europene

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Cultură şi civilizaţie ebraică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Didactici ale disciplinelor filologice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Etnologie, antropologie culturală şi folclor

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Formarea interpreţilor de conferinţă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Studii americane

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbi române

Bucureşti

română

IF

120

1000

 

 

Studii culturale balcanice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Studii culturale britanice

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Studii est asiatice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Studii franceze şi francofone

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Studii literare româneşti

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Teoria literaturii şi literatură comparată

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Teoria şi practica editării

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Traducere specializată şi studii terminologice

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Traducerea textului literar contemporan

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Traductologie latino romanică

Bucureşti

română

IF

120

 

16

Studii culturale

Cultură şi politică în context european şi internaţional

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Societate, multimedia, spectacol (SMS) interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Studii culturale slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de Est

Bucureşti

română

IF

120

250

 

 

Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

română

IF

120

 

17

Informatică

Algoritmi şi bioinformatică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

română

IFR

120

 

 

 

Inginerie software

Bucureşti

română

IF

120

400

 

 

Inteligenţă artificială

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Programare declarativă

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Sisteme distribuite

Bucureşti

română

IF

120

 

18

Matematică

Algebră

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Analiză matematică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Criptografie şi teoria codurilor Geometrie

Bucureşti

română

IF

120

350

 

 

 

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor

Bucureşti

română

IF

120

 

19

Sociologie

Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Cercetare în sociologie/ Research in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Cercetare sociologică avansată

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Comunicare interculturală

Bucureşti

franceză/ engleză

IF

120

 

 

 

Comunicare, mass-media şi societate

Bucureşti

franceză

IF

120

 

 

 

Consiliere în asistenţa socială

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Devianţă socială şi criminalitate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Grupuri de risc şi servicii sociale de suport

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Management intercultural

Bucureşti

franceză/ engleză

IF

120

1275

 

 

Managementul resurselor umane

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Politici publice şi management în administraţia publică (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri

Bucureşti

română

IF

120

 

 

 

Probaţiune<