MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 320/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 320         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 aprilie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            6. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

330. - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

 

333. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

 

334. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoia Florin

 

335. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică

 

336. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel

 

337. - Hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

338. - Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2014

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            188. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

            10. - Hotărâre privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            Lista semnelor electorale ale partidelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În data de 5 mai 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole.

Art. 2. - Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Entităţile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 sunt direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 se face de către entităţile publice mandatate, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui judeţ.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 330.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole

 

Art. 1. - (1) Pentru categoriile de produse vegetale prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de valoarea producţiei vegetale şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol, pentru obţinerea producţiei.

(2) Valoarea producţiei vegetale reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obţinut din înmulţirea producţiei exprimate în kg/hectar pentru fiecare cultură/plantaţie, ca medie pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului, cu preţul exprimat în lei/kg, ca medie pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului.

(3) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol se exprimă în lei/hectar şi se stabilesc, după caz, din lista cuprinzând cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1a, pe baza preţurilor medii din anul fiscal de realizare a venitului.

(4) Normele de venit reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obţinut prin diferenţa dintre valoarea producţiei vegetale şi cheltuielile efectuate, pentru fiecare cultură/plantaţie.

Art. 2. - Valoarea nominală a unei norme de venit se propune potrivit următorului model de calcul:

 

P (kg/ha) = ( PM 1 + PM 2 + PM 3)/3

 

p (lei/kg) = (pm 1+ pm 2+ pm 3)/3

 

VPV (lei/ha) = P (kg/ha) x p (lei/kg)

 

NV (lei/ha) = VPV (lei/ha) - C (lei/ha),

 

unde:

P - producţia pe judeţ, ca medie pe ultimii 3 ani a producţiilor pentru fiecare cultură/plantaţie;

PM 1,2,3 - producţia medie pe judeţ, pentru fiecare dintre anii 1,2 şi 3 de calcul, pentru fiecare cultură/plantaţie;

p - preţul pe judeţ, ca medie pe ultimii 3 ani a preţurilor pentru fiecare produs agricol;

pm 1, 2, 3 - preţul mediu pe judeţ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 şi 3 de calcul, pentru fiecare produs agricol;

VPV - valoarea producţiei vegetale;

C - totalul cheltuielilor efectuate pentru obţinerea producţiei;

NV - norma de venit.

Art. 3. - Anexa nr. 1a face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1a

la metodologie

 

Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol pe unitatea de suprafaţă şi cultură/plantaţie

 

Produse vegetale

Cheltuieli

Cereale

seminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Plante oleaginoase

seminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Cartof

cartof de sămânţă, îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli

Sfeclă de zahăr

seminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Tutun

materialul de plantat, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare - uscare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Hamei pe rod

material săditor, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte cheltuieli

Legume în câmp

seminţe, material de plantat, materiale de palisat şi ambalaje, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Legume în spaţii protejate

material săditor, îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, energie electrică, energie termică, gaze naturale pentru încălzirea serelor, apa pentru irigat, materii şi materiale pentru seră/solar, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli

Leguminoase pentru boabe

seminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Pomi pe rod

 

îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, ambalaje, apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli

Vie pe rod

 

material săditor pentru completare vie pe rod, îngrăşăminte, pesticide, material de legat,

ambalaje, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte cheltuieli

Arbuşti fructiferi

 

îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, ambalaje, apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli

Flori şi plante ornamentale

material săditor, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine

 

Art. 1. - (1) Pentru speciile şi categoriile de animale prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de valoarea producţiei animale şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic, pentru obţinerea producţiei.

(2) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic şi valoarea producţiei animale anuale se determină diferenţiat, în funcţie de specia de animale, în baza preţurilor medii stabilite pentru anul fiscal pentru care se propune norma de venit.

Art. 2. - Pentru vaci şi bivoliţe, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt următoarele:

a) costul furajelor în perioada de stabulaţie;

(î) se stabileşte necesarul de consum care va acoperi necesarul de întreţinere şi necesarul de producţie pe zi în perioada de stabulaţie al efectivului de vaci şi/sau bivoliţe, exprimat în unităţi nutritive, denumite în continuare UN, conform cerinţelor nutriţionale care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

(ii) numărul de UN calculate se înmulţeşte cu numărul de zile de stabulaţie, cuprins între 180-210 zile, în funcţie de zonă, iar rezultatul se înmulţeşte cu 1,5. Înmulţirea cu 1,5 se face pentru a adăuga la consumul de furaje al vacilor/bivoliţelor consumul de furaje al tineretului aferent - estimat la 50% din cel al animalelor adulte;

(iii) numărul de UN stabilit conform pct. 2 se înmulţeşte cu preţul pe UN stabilit în funcţie de structura raţiei şi preţul furajelor din care este alcătuită raţia. Structura standard a raţiei furajere luată în calcul pentru vaci/bivoliţe cu producţii de până Ia 3.500 I lapte este formată din 25-35% fibroase şi grosiere, 30-40% suculente şi 25-35% concentrate, în echivalent UN. Cantităţile de furaje pentru asigurarea necesarului de UN se stabilesc în conformitate cu compoziţia nutritivă a furajelor care va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

(iv) preţul pe kg al furajelor din care este alcătuită raţia se stabileşte conform preţului mediu anual pe piaţa locală;

b) cheltuielile în perioada de păşunat, până la 25% din costul furajelor în perioada de stabulaţie;

c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanţi, echipamente şi altele asemenea, până la 15% din costul furajelor.

Art. 3. - Pentru vaci şi bivoliţe, veniturile se stabilesc pe baza:

a) producţiei medii de lapte la nivel judeţean pe ultimii 3 ani, care se înmulţeşte cu preţul mediu de valorificare a producţiei estimat pentru anul în curs;

b) valorii la înţărcare a viţeilor; greutatea la înţărcare, estimată la 80 kg, se înmulţeşte cu preţul mediu pe kg estimat pentru anul în curs;

c) valorii animalelor reformate; se estimează un procent de reformă de 20% şi o greutate vie a animalelor reformate de 400 kg. Valoarea animalelor reformate se stabileşte prin înmulţirea greutăţii vii cu preţul mediu pe kg estimat pentru anul în curs.

Art. 4. - Norma de venit se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de vaci/bivoliţe din judeţ.

Art. 5. - Pentru oi şi capre, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt următoarele:

a) costul furajelor în perioada de stabulaţie:

(i) se stabileşte necesarul de consum care va acoperi necesarul de întreţinere şi necesarul de producţie pe zi în perioada de stabulaţie al efectivului de oi şi/sau capre, exprimat în UN, conform cerinţelor nutriţionale care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

(ii) numărul de UN calculate se înmulţeşte cu numărul de zile de stabulaţie, cuprins între 150-180 zile, în funcţie de zonă, iar rezultatul se înmulţeşte cu 1,2. Înmulţirea cu 1,2 se face pentru a adăuga la consumul de furaje al oilor/caprelor consumul de furaje al berbecilor/ţapilor şi tineretului aferent - estimat la 20% din cel al animalelor adulte;

(iii) numărul de UN stabilit conform pct. 2 se înmulţeşte cu preţul pe UN stabilit în funcţie de structura raţiei şi preţul furajelor din care este alcătuită raţia. Structura standard a raţiei furajere luată în calcul pentru oi/capre este formată din cea. 40-50% fibroase şi grosiere, 15-25 % suculente şi 25-35% concentrate, în echivalent UN. Cantităţile de furaje pentru asigurarea necesarului de UN se stabilesc în conformitate cu compoziţia nutritivă a furajelor care va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

(iv) preţul pe kg al furajelor din care este alcătuită raţia se stabileşte conform preţului mediu anual pe piaţa locală; b) cheltuielile în perioada de păşunat, respectiv până la 10% din costul furajelor în perioada de stabulaţie.

Art. 6. - Pentru oi şi capre, veniturile se stabilesc pe baza:

a) producţiei medii de lapte şi lână la nivel judeţean pe ultimii 3 ani, care se înmulţeşte cu preţul mediu de valorificare a producţiei estimat pentru anul în curs;

b) valorii la înţărcare a mieilor şi iezilor; greutatea la înţărcare, estimată la 12 kg, se înmulţeşte cu preţul mediu pe kg estimat pentru anul în curs;

c) valorii animalelor reformate; se estimează un procent de reformă de 20% şi o greutate vie a animalelor reformate de 60 kg. Valoarea animalelor reformate se stabileşte prin înmulţirea greutăţii vii cu preţul mediu pe kg, estimat pentru anul în curs.

Art. 7. - Norma de venit se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de oi/capre din judeţ.

Art. 8. - (1) Pentru păsările de curte, norma de venit se calculează pentru deţinătorii de păsări de curte cu efective mai mari de 100 de capete. Considerăm o pondere de 60% din efectiv pentru producţia de ouă şi 40% din efectiv pentru producţia de carne.

(2) Pentru păsările de curte, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt următoarele:

a) cheltuieli cu achiziţionarea materialului genetic, pui hibrizi pentru carne de o zi, respectiv puicuţe ouătoare la vârsta de 16 săptămâni, pentru populare. Preţul materialului genetic achiziţionat este cel practicat de către societăţile avicole producătoare deţinătoare de material pentru reproducţie, respectiv părinţi rase grele şi părinţi pentru hibrizi ouă;

b) cheltuieli cu furajele combinate achiziţionate de la o fabrică de nutreţuri combinate autorizată, conform reţetelor pentru puii de came, respectiv reţetelor pentru găini ouă consum, astfel:

(i) reţetă start de creştere 0-4 săptămâni cu 23% proteină brută digestibilă, denumită în continuare PBD, şi care reprezintă 35% din cantitatea de furaj consumată în perioadă;

(ii) reţetă de continuare şi finisare, 4-7 săptămâni, cu 20% PBD, care reprezintă 65% din cantitatea de furaj consumată în perioadă;

(iii) reţetă furaj pentru găini outoare;

c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanţi echipamente şi altele asemenea, ce reprezintă maximum 10% din costul furajelor.

Art. 9. - Pentru păsările de curte, veniturile se stabilesc pe baza:

a) valorii producţiei de came realizate la vârsta de 49 de zile, greutatea medie de livrare fiind de 2 kg;

b) valorii producţiei de ouă realizate pe an, precum şi a valorii găinilor ouătoare reformate după un ciclu de producţie.

Art. 10. - Norma de venit se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de păsări de curte din judeţ.

Art. 11. - Pentru porci la îngrăşat, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt următoarele:

a) cheltuieli cu achiziţionarea purceilor înţărcaţi, la greutatea de 15-20 kg, la un preţ de achiziţie pe kg practicat de unităţile producătoare;

b) cheltuieli cu furajele combinate achiziţionate de la o fabrică de nutreţuri combinate autorizată la preţul pe kg practicat de către aceasta care variază în funcţie de reţetă. Se vor folosi două reţete, şi anume: reţetă de creştere 15-30 kg cu 18 % PBD, cu un consum specific de 2,6 kg/kg spor; reţetă de finisare 30-110 kg, cu un consum specific mediu de 3,0 kg/kg spor, 14% PBD. Reţeta de creştere reprezintă 14% din total consum furaje, reţeta de finisare reprezintă 86% din consum;

c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanţi echipamente şi altele asemenea, ce reprezintă maximum 10% din costul furajelor.

Art. 12. - Pentru porcii la îngrăşat, veniturile se stabilesc pe baza valorii producţiei de carne realizate, greutatea medie de livrare fiind de 110 kg, în funcţie de preţul estimat pentru anul în curs.

Art. 13. - Norma de venit se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de porci la îngrăşat din judeţ.

Art. 14. - (1) Pentru familiile de albine, norma de venit se stabileşte în funcţie de valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic.

(2) Valoarea producţiei de miere reprezintă rezultatul exprimat în lei/familia de albine, obţinută din înmulţirea producţiei medii exprimate în kg miere obţinută pentru fiecare familie de albine, pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului, cu preţul mediu exprimat în lei/kg, pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului.

(3) Valoarea altor produse apicole reprezintă maximum 8% din valoarea producţiei de miere.

(4) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic cuprind, după caz, următoarele:

a) cheltuieli pe familia de albine, exprimate în lei/familia de albine, efectuate pentru achiziţionarea de medicamente, zahăr, suplimente nutritive şi biostimulatori, faguri, motorină pentru deplasarea în pastoral, cutii de stupi sau componente ale acestora;

b) alte cheltuieli, respectiv taxă drumuri, taxă treceri Bac, impozit mijloc de transport stupi şi altele asemenea, care reprezintă maximum 20% din cheltuielile prevăzute la lit. a).

Art. 15. - Norma de venit exprimată în lei/familia de albine se obţine prin diferenţa dintre valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi cheltuielile efectuate şi se aplică tuturor crescătorilor de albine din judeţ.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 333.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoia Florin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Stoia Florin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 334.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 335.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Samoilescu Ioan Gabriel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 336.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatele (5) şi (6) ale articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 27 martie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 23 mai 2014.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în auro a sumelor neutitizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până cel târziu la data de 30 mai 2014.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 337.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 142 alin. (2) şi art. 149 alin. (6) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Miniştrii, inclusiv persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de ministru, precum şi miniştrii delegaţi, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului, în limita plafonului maxim stabilit conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretarii de stat şi persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, în limita unui plafon maxim de 2.500 lei/lună pentru anul 2014, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Persoanele care ocupă funcţii de viceprim-ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, în limita plafonului maxim stabilit conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi propuse în vederea vânzării.

(2) Persoanele prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, în limita unui plafon maxim de 2.500 lei/lună pentru anul 2014, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi propuse în vederea vânzării.

Art. 3. - Plafoanele maxime ale cheltuielilor de cazare prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică începând cu data de întâia lunii următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

p, Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 338.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Doina Catrinoiu, vicepreşedinte, este desemnată să exercite atribuţiile preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 458/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 188.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014

 

Având în vedere prevederile art. 18 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând că prin hotărârile Guvernului nr. 199/2014, nr. 249/2014 şi nr. 256/2014 s-a stabilit data de 25 mai 2014 ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 9 - Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 4 - Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripţia electorală nr. 37- judeţul Timiş, respectiv ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj şi colegiile uninominale nr. 7 şi 8 din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti,

observând faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţiei electorale s-a stabilit data de 25 mai 2014 ca dată a desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru preşedintele consiliului judeţean Argeş, pentru primarii oraşului Borşa din judeţul Maramureş, oraşului Panciu din judeţul Vrancea, comunei Luizi Călugăra din judeţul Bacău, comunei Apaţa din judeţul Braşov, comunelor Valea Râmnicului şi Ziduri din judeţul Buzău, comunei Obreja din judeţul Caraş-Severin, comunei Rasova din judeţul Constanţa, comunei Ideciu de Jos din judeţul Mureş, comunei Brezniţa Ocol din judeţul Mehedinţi, comunei Mărgineni din judeţul Neamţ, comunelor Măgureni şi Păuleşti din judeţul Prahova, comunelor Crângu şi troianul din judeţul Teleorman, comunei Criciova din judeţul Timiş şi comunei Dimitrie Cantemir din judeţul Vaslui, precum şi pentru consiliile locale ale oraşului Pogoanele din judeţul Buzău, comunei Bunteşti din judeţul Bihor, comunei Calvini din judeţul Buzău, comunei Hulubeşti din judeţul Dâmboviţa, comunei Coşoveni din judeţul Dolj, comunei Săcălaz din judeţul Timiş, comunei I.C. Brătianu din judeţul Tulcea şi comunei Andreiaşu de Jos din judeţul Vrancea,

ţinând cont de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, precum şi de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării,

având în vedere faptul că, potrivit legii, delimitarea secţiilor de votare trebuie să fie aceeaşi, indiferent de tipul de scrutin,

văzând faptul că procesul de votare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European trebuie să se desfăşoare, conform legii, în spaţii sau camere distincte,

observând necesitatea numerotării distincte a secţiilor de votare la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Delimitarea teritorială a secţiilor de votare la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014 va fi identică cu cea utilizată la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

Art. 2. - Numerotarea secţiilor de votare organizate la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014 va respecta numerotarea realizată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, după numărul secţiei de votare urmând a fi adăugată litera “P” în cazul alegerilor parlamentare parţiale, respectiv litera “L”în cazul alegerilor locale parţiale.

Art. 3. - (1) În termenul prevăzut de lege, primarii vor stabili, prin dispoziţie, pe baza delimitării şi numerotării secţiilor de votare prevăzute la art. 1 şi 2, sediile secţiilor de votare/locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014.

(2) Sediile secţiilor de votare/locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014, stabilite de primari prin dispoziţie, se pot afla în aceleaşi imobile în care se va desfăşura votarea pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014, sub condiţia ca procesele de votare să se desfăşoare în spaţii sau camere distincte.

Art. 4. - Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014 se va realiza în condiţiile prevăzute de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 10.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE PARŢIALE DIN DATA DE 25 MAI 2014

 

LISTA

semnelor electorale*) ale partidelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

 

1. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

2. Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC

3. Partidul Naţional Liberal

4. Partidul Mişcarea Populară

5. Partidul Democrat Liberal

6. Partidul Poporului - Dan Diaconescu

7. Partidul Popular Maghiar din Transilvania

8. Partidul Dreptăţii Sociale

9. Forţa Civica

10. Partidul Ecologist Român.


*) Semnele electorale sunt reproduse în facsimil.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 205/2004

privind protecţia animalelor*)

 


*) Republicata în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 205/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

**) Conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se înfiinţează prin reorganizarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor servicii care funcţionează în structura aceluiaşi minister.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător.

(2) Gestionarea populaţiei canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.

Art. 3. - Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor,

Art. 4. - Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.

Art. 5. - (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:

a) un adăpost corespunzător;

b) hrană şi apă suficiente;

c) posibilitatea de mişcare suficientă;

d) îngrijire şi atenţie;

e) asistentă medicală.

(2) Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.

Art. 6. - (1) în sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin, (1).

(2) în sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:

a) omorârea animalelor, cu intenţie;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;

f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;

g) administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului;

h) maltratarea şi schingiuirea animalelor;

i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;

j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;

k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;

            l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;

m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.

Art. 7. - Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical.

Art. 8. - Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protecţie specifice, fără a li se provoca suferinţe inutile.

Art. 9. - (1) Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale realizată cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Prin excepţie, animalele cu boli incurabile constatate în condiţiile legii de medicul veterinar vor fi eutanasiate de îndată.

Art. 10, - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor**) reprezintă autoritatea naţională în domeniul protecţiei animalelor.

(2) Condiţiile de deţinere, adăpostire şi întreţinere a animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

CAPITOLUL II

Condiţii privind deţinerea animalelor

 

Art. 11. - (1) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizaţi de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Condiţiile privind deţinerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(3) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii şi recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supravieţuire, cu acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 12. - (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a îngriji şi trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.

(2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru a-l scuti de suferinţe fizice şi psihice inutile, în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.

Art. 13. - Deţinătorii de animale care selecţionează un animal pentru reproducţie au obligaţia de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice şi comportamentale ale speciei şi rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performanţele, sănătatea şi bunăstarea descendenţilor.

Art. 14. - Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligaţia de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.

 

CAPITOLUL III

Condiţii privind comerţul cu animale, transportul animalelor, precum şi folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii şi manifestări similare

 

Art. 15. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, din considerente privind protecţia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul ţării, poate impune anumite condiţii, precum şi limita sau interzice importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu animale, ţinând cont de reglementările comunitare.

Art. 16. - (1) Transportatorii au obligaţia de a transporta animalele în condiţii corespunzătoare, în funcţie de specie, stare fiziologică, sex, vârstă, categorie de producţie, pentru a evita rănirea ori epuizarea fizică şi/sau psihică a acestora.

(2) Condiţiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 17. - Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii sau alte manifestări similare numai dacă:

a) organizatorul asigură condiţiile prevăzute la art. 5;

b) sănătatea şi bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.

Art. 18. - (1) în cursul competiţiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substanţe ori să fie supuse unor procedee pentru creşterea sau diminuarea nivelului natural al performanţelor.

(2) Comisia de organizare a competiţiilor şi/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a animalelor.

 

CAPITOLUL IV

Intervenţii chirurgicale

 

Art. 19. - (1) Animalele sunt supuse intervenţiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.

(2) Intervenţiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici veterinari.

(3) Intervenţiile chirurgicale se efectuează în spaţii autorizate, cu excepţia situaţiilor în care intervenţia se impune la faţa locului.

(4) Manoperele medicale care pot provoca suferinţă animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.

Art. 20. - Prin excepţie de la dispoziţiile art. 19 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, intervenţiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate şi de alte persoane care au calificarea necesară.

 

CAPITOLUL V

Sacrificarea şi uciderea animalelor

 

Art. 21. - Animalele nu vor fi supuse unor suferinţe inutile în cazul sacrificării sau uciderii.

Art. 22. - Sacrificarea şi uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.

Art. 23. - Prevederile art. 22 nu se aplică animalelor care, din cauza unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.

 

CAPITOLUL VI

Folosirea animalelor în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale

 

            Art. 24. - Animalele pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci când obiectivul activităţii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.

 

CAPITOLUL VII

Sancţiuni

 

Art. 25. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) rănirea sau schingiuirea animalelor;

f) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.

(2) în cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.

Art. 26. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte;

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g), k) şi m);

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 14;

d) nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei.

Art. 27. - În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.

Art. 28. - În cazul constatării unei infracţiuni, instanţa poate dispune pe seama proprietarului interdicţia de a deţine animale pe o perioadă de 5 ani.

Art. 29. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 26, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 30. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor, monitorizează aplicarea prezentei legi.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezenţei legi, persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne au acces în clădiri, adăposturi şi alte locuri unde sunt ţinute animalele, precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi documente necesare controlului şi de a preleva probe pentru cercetări şi analize de laborator.

(3) în situaţia în care locul unde sunt ţinute animalele se află la domiciliul sau reşedinţa deţinătorilor de animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spaţiu se face cu acordul deţinătorului. În lipsa acordului, deţinătorul de animale are obligaţia de a face dovada respectării dispoziţiilor art. 5.

Art. 31. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor*), cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.

Art. 32. - Ordinele prevăzute la art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) se emit în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 33. - (1) Radiodifuziunea şi Televiziunea Română promovează programe de protecţie a animalelor.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, în cadrul orelor de educaţie civică, va promova acţiuni de protecţie a animalelor.

Art. 34. - Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).


*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (în prezent Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are titulatura Ministerul Afacerilor Interne).

**) Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.