MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 575/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 575         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 1 august 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 358 din 25 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea în stanţe lor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 394 din 3 iulie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 187 alin. (1) teza a două din capitolul V1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            609. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 358

din 25 iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15,16 şi 17 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 13472010 privind Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 15, 16 şi 17 şi art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mugurel Valentin Blendea în Dosarul nr. 6.327/114/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 713 D/2013.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 5 iunie 2014, în prezenţa părţilor Liliana Carmen Covrescu şi Gabriel Iancu, precum şi a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 12 iunie 2014. La termenul din 12 iunie 2014, Curtea, constatând că nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri, potrivit art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în temeiul art. 57 din Legea nr. 47/1992 şi al art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, a dispus amânarea pronunţării pentru data de 17 iunie 2014. La termenul din 17 iunie 2014, pentru acelaşi motiv, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 24 iunie 2014, termen la care, având nevoie de timp pentru a delibera, potrivit art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 25 iunie 2014, data la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 21 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 6.327/114/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 15,16 şl 17 şi art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mugurel Valentin Blendea într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui recurs formulat împotriva unei decizii penale prin care autorul excepţiei a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută la art. 254 din Codul penal din 1969, în formă continuată.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prin modificarea, prin art. I pct. 15 din Legea nr. 2/2013, a pct. 14 al alin. 1 al art. 3859 din Codul de procedură penală din 1968, în sensul eliminării din conţinutul acestuia a sintagmei “greşit individualizate în raport cu prevederile art. 72 din Codul penal” şi prin abrogarea, prin art. I pct. 16 din Legea nr. 2/2013, a prevederilor pct. 18 al alin. 1 al art. 3859 din Codul de procedură penală din 1968, care prevedeau ca şi cauză de casare situaţia comiterii unei erori grave de fapt, având drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare sau de condamnare, textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate. Se arată că pct. 17 al art. I din aceeaşi lege modifică art. 3859 alin, 3 din Codul de procedură penală din 1968 în mod corespunzător, pct. 17 al art. I anterior referit fiind corelat cu prevederile pct. 15 şi 16 ale aceluiaşi articol, şi fiind, în consecinţă, neconstituţional. Se susţine că dreptul la un proces echitabil şi dreptul la un recurs efectiv obligă instanţa superioară să analizeze atât legalitatea, cât şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către instanţele inferioare, atât sub aspectul stabilirii vinovăţiei, cât şi sub cel al corectei individualizări a sancţiunilor aplicate, numai aşa putându-se ajunge la stabilirea adevărului în cauză. Se arată că imposibilitatea invocării în faţa unei instanţe superioare a comiterii de către instanţele inferioare a unor grave erori în administrarea şi interpretarea probelor, a insuficienţei probelor administrate de către acestea sau a injustei stabiliri a sancţiunilor, ca urmare a abrogării motivelor de casare prevăzute la art. 3859 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedură penală din 1968, încalcă dispoziţiile art. 24 din Legea fundamentală referitoare la dreptul la apărare, precum şi dreptul la un recurs efectiv, prevăzut la art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, sub aspectul criticilor privind dispoziţiile art. I pct. 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013, şi neîntemeiată sub aspectul criticii ce vizează prevederile art. I pct. 15 din Legea nr. 2/2013. În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. I pct. 16 din Legea nr. 2/2013, se arată că acestea încalcă dreptul la un proces echitabil, prin excluderea din rândul motivelor de casare a erorii grave de fapt, ce nu poate fi examinată prin prisma prevederilor art. 172 din art. 3859 din Codul de procedură penală din 1968, care se referă, în mod exclusiv, la eroarea de drept. Se susţine că excluderea, totodată, a erorii grave de fapt dintre cazurile care pot fi luate în considerare întotdeauna din oficiu pentru pronunţarea unei soluţii de casare, prevăzute la alin. 3 al art. 3859 din Codul de procedură penală din 1968, aşa cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 2/2013, determină neconstituţionalitatea acestui din urmă punct. Se arată că prevederile art. I pct. 15 din Legea nr. 272013 nu încalcă normele constituţionale invocate de autorul excepţiei.

6. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Avocatul Poporului susţine că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată sub aspectul criticii referitoare la dispoziţiile art. I pct. 16 şi pct. 17 din Legea nr. 2/2013 şi neîntemeiată sub aspectul criticii referitoare la art. I pct. 15 şi art. II alin. (1) din aceeaşi lege.

8. Referitor la critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013, prin raportare la art. 16, art. 21, art. 24, art. 53 şi art. 20 din Constituţie şi art. 6 şi art. 13 din Convenţie, se arată că, din perspectiva jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, abrogarea cazului de casare atunci când s-a comis o eroare gravă de fapt având drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare sau de condamnare este de natură să aducă atingere dreptului la un proces echitabil. Se susţine că normele supuse controlului de constituţionalitate limitează dreptul părţii, care are, potrivit legii, legitimitatea procesuala de a formula calea de atac a recursului, de a invoca şi supune controlului judiciar probleme esenţiale privind modul de derulare a procesului penal, consecinţele efective ale unei asemenea limitări producându-se atât asupra posibilităţii concrete a recurentului de a exercita dreptul la apărare (prin verificarea unei hotărâri de către o jurisdicţie superioară), cât şi asupra instanţei de control judiciar, care este lipsită de posibilitatea de a cenzura hotărârile judecătoreşti criticabile pe calea invocării din oficiu a unor cauze de casare, ca o aplicare a principiului aflării adevărului care guvernează procesul penal.

9. Se face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 783 din 12 mai 2009 şi nr. 694 din 20 mai 2010, prin care Curtea a statuat că accesul liber la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie, presupune posibilitatea concretă de a uza de toate mijloacele procesuale pentru apărarea unui drept sau interes legitim şi că, în acest sens, art. 2 paragraful 1 din Protocolul adiţional nr. 7 la Convenţie prevede c㠓orice persoană declarată vinovată de o infracţiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării sale de către o jurisdicţie superioară”.

10. În acest sens, se subliniază că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că efectul esenţial al dispoziţiei cuprinse în art. 13 din Convenţie constă în a impune existenţa unui recurs intern ce abilitează instanţa naţională să ofere o “reparaţie adecvată”, recursul trebuind să fie “efectiv” din punctul de vedere atât al reglementării, cât şi al rezultatului practic. Aşadar, înlăturarea posibilităţii de a se invoca pe calea recursului, de către parte sau de instanţă din oficiu, comiterea unei erori grave de fapt sau a greşitei individualizări a pedepsei generează incapacitatea de reparaţie a efectelor negative pe care le-ar putea produce o condamnare posibil eronată, având consecinţa limitării până la anihilare a dreptului părţii la un proces echitabil.

11. Se arată că, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 839 din 24 iunie 2010, prin care a fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 pct. 14, art. 38515 pct. 2 lit. d) raportat la art. 3859 alin. 1 pct. 18 şi art. 38514 alin. 11 din Codul de procedură penală din 1968, Curtea Constituţională a statuat că prevederile legale invocate, reglementând ca motiv de casare a unei hotărâri judecătoreşti comiterea unei erori grave de fapt, având drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare sau de condamnare, sunt menite să garanteze dreptul tuturor părţilor de a beneficia de un proces echitabil şi că, astfel, scopul acestei căi de atac constă tocmai în asigurarea unui control judecătoresc al legalităţii şi al aflării adevărului în judecarea şi soluţionarea cauzelor penale de prima instanţă sau de instanţa de apel, aspect de natură să contribuie la îndeplinirea exigenţelor care condiţionează într-o societate democratică procesul echitabil. Interpretând per a contrario argumentele invocate de Curtea Constituţională în susţinerea constituţionalităţii prevederilor art. 3859 pct. 18 din Codul de procedură penală din 1968, se susţine că înlăturarea unui motiv de casare a cărui menire era tocmai garantarea dreptului părţilor la un proces echitabil este de natură să aducă atingere prevederilor constituţionale ale art. 21, art. 24 şi art. 20, raportate la art. 6 şi art. 13 din Convenţie, cu atât mai mult cu cât acesta a fost exclus şi din categoria motivelor de recurs care se iau în considerare din oficiu.

12. Referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15 din Legea nr. 2/2013, raportată la art. 16, art. 21, art. 24, art. 53 şi art. 20 din Constituţie şi la art. 6 şi art. 13 din Convenţie, se apreciază că modificarea cauzelor de casare nu contravine prevederilor convenţionale şi constituţionale invocate, arătându-se că normele de reglementare a competenţei instanţelor judecătoreşti, a gradelor de jurisdicţie, precum şi a căilor de atac constituie reguli de procedură a căror stabilire se poate face numai prin lege, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie.

13. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013, se arată că acestea nu sunt de natură a aduce atingere dispoziţiilor constituţionale invocate şi că împrejurarea că dispoziţiile privind cazurile de casare prevăzute în Codul de procedură penală din 1968 în forma anterioară intrării în vigoare a legii rămân aplicabile doar cauzelor penale aflate în curs de judecată în recurs, inclusiv celor aflate în termenul de declarare a recursului, şi nu şi celor în fond sau în apel, este determinată de faptul că actele procesuale şi procedurale efectuate potrivit legii în vigoare îşi păstrează valabilitatea şi după abrogarea legii de procedură, potrivit principiului „tempus regit actum”. Se susţine că situaţia prezentată este una tranzitorie, care priveşte doar cauzele penale aflate în curs de judecată în recurs, inclusiv cele aflate în termenul de declarare a recursului, iar nu şi cauzele aflate în fond sau în apel, în privinţa cărora devin incidente prevederile legale în vigoare la data exercitării căii de atac prevăzute de lege. Prin urmare, se observă că hotărârile pronunţate înainte de intrarea în vigoare a legii rămân supuse căilor de atac şi motivelor prevăzute de legea sub care au fost pronunţate, potrivit regulii „tempus regit actum”.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. I pct. 15, 16 şi 17 şi art. II alin. (1) din Legea nr. 272013. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine însă că autorul critică în realitate doar prevederile art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, care au următorul cuprins:

- Art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013: “Codul de procedură penală, republic al în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

[...]

15. La articolul 385^ alineatul 1, punctele 14-16 se modifică şi vor avea următorul cuprins;

«14. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;

15, nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată condamnatului a fost graţiată;

16. În mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal;».

16. La articolul 385$ alineatul 1, punctele 17 şi 18-21 se abrogă.

17. La articolul 3859, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Cazurile prevăzute în alin. 1 pct. 1, 3-6, 13 şi 14 se iau în considerare întotdeauna din oficiu, iar cei de la pct. 15 se ia în considerare din oficiu numai când a influenţat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului.»“

17. Autorul excepţiei susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 20 cu privire la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 24 referitor la dreptul la apărare şi ale art. 53 cu privire la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, prevederilor art. 6 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil şi la dreptul la un recurs efectiv, precum şi dispoziţiile art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Convenţie privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală (greşit identificat de autoul excepţiei ca fiind art. 21 din acelaşi protocol).

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013, au avut ca finalitate degrevarea instanţelor judecătoreşti, respectiv degrevarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de sarcini ce nu corespund sferei atribuţiilor ei, în scopul realizării rolului său constituţional de interpretare şi aplicare unitară a legii de către celelalte instanţe, prevăzut la art. 126 alin. (3) din Constituţie. Potrivit Expunerii de motive ce însoţeşte Proiectul Legii nr. 2/2013, a fost avută în vedere la elaborarea acestui proiect recomandarea cuprinsă în Raportul Comisiei Europene către Consiliul şi Parlamentul European privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare din 18 iulie 2012 privind continuarea reformei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru a permite acordarea unei mai mari importanţe unificării jurisprudenţei la nivel naţional.

19. Din perspectiva asigurării drepturilor constituţionale pretins încălcate prin dispoziţiile art. I pct. 15,16 şi 17 din Legea nr. 2/2013, Curtea constată că modificarea şi, respectiv, abrogarea unor motive de casare în recurs, printre care şi cele arătate de autorul excepţiei, au fost realizate de către legiuitor potrivit competenţelor sale constituţionale, prevăzute la art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală şi sunt justificate de faptul că acestea pot fi invocate şi analizate în cadrul apelului (conform art. 371 din Codul de procedură penală din 1968), iar, în cazul sentinţelor ce nu pot fi atacate cu apel, în cadrul recursului (potrivit art. 3856 alin. 3 din Codul de procedură penală din 1968), ca şi căi de atac integral devolutive, instanţele de apel şi, respectiv, cele de recurs verificând legalitatea şi temeinicia hotărârilor atacate sub toate aspectele. În acest context, în care toate sentinţele penale sunt supuse unei căi de atac ordinare integral devolutive, limitarea motivelor de recurs, ca a două cale de atac ordinară, la cazurile de casare, dintre care au fost abrogate, prin dispoziţiile criticate, cele prevăzute la art. 3859 alin. 1 pct. 17,18-21 din Codul de procedură penală din 1968 şi au fost modificate cele de la art. 3859 alin. 1 pct. 14-16 din acelaşi cod, este justificată, atât prin prisma dispoziţiilor constituţionale invocate, cât şi prin cea a normelor de drept european.

20. De altfel, drepturile fundamentale pretins de către autorul excepţiei a fi încălcate sunt asigurate prin aplicarea principiului non reformatio in pejus, prevăzut atât la art. 372, cât şi la art. 3858 din Codul de procedură penală din 1968, potrivit căruia instanţa de apel sau de recurs, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat apel sau recurs, iar, în apelul sau recursul declarat de procuror în favoarea unei părţi, instanţa de apel sau de recurs nu poate agrava situaţia acesteia.

21. În acest fel, textele criticate respectă standardul asigurării dreptului la două grade de jurisdicţie în materie penală, prevăzut la art. 2 din Protocolul nr. 7 Sa Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Potrivit tezei întâi a paragrafului 1 al art. 2 din acest protocol, “orice persoană declarată vinovată de o infracţiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară”, iar, conform celei de-a două teze a paragrafului 1 al art. 2 anterior invocat, “exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt reglementate de lege”.

22. Pentru aceleaşi motive, Curtea reţine că prevederile art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013 respectă şi dispoziţiile art. 6 din Convenţie, referitor la dreptul la un proces echitabil, precum şi pe cele ale art. 13 din Convenţie, cu privire la dreptul la un recurs efectiv - care, de altfel, nu se confundă cu dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti -, nefiind încălcate nici prevederile art. 20 din Constituţie.

23. Pentru aceste motive, Curtea constată că modificarea conţinutului unor motive de recurs în casaţie şi abrogarea altor asemenea motive, prevăzute de Codul de procedură penală din 1968, potrivit art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013, nu contravin principiului egalităţii în drepturi şi nu încalcă dreptul de acces liber la justiţie şi dreptul la apărare, prevăzute la art. 16, art. 21 şi art. 24 din Constituţie.

24. Având în vedere aceleaşi motive, Curtea constată că dispoziţiile art. 53 din Legea fundamentală nu sunt incidente în cauză.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mugurel Valentin Blendea în Dosarul nr. 6.327/114/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. I pct. 15,16 şi 17 din Legea nr. 272013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 iunie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 394

din 3 iulie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 187 alin. (1) teza a două din capitolul V1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorn ea nu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a “prevederilor art. 187 alin. (2) din capitolul V al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente”, excepţie ridicată de Varga Francisc în Dosarul nr. 979/57/2011* al Curţii de Apel Alba Mia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 673D/2013.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că soluţia legislativă criticată a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, aprobată prin Legea nr. 142/2010, măsura instituită având în vedere tocmai buna funcţionare a Fondului “Proprietatea”. Arată că diferenţa de tratament invocată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate vizează două momente diferite în care sunt valorificate titlurile de conversie, şi anume anterior listării la bursă a Fondului “Proprietatea”, când, potrivit art. 187 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul “Proprietatea”, se realiza la valoarea nominală, şi ulterior listării, începând cu anul 2011, când Fondul “Proprietatea” a devenit operaţional, iar valorificarea titlurilor de conversie se realiza potrivit art. 188 din titlul VII al aceluiaşi act normativ. Schimbarea valorii nominale a acţiunilor reprezintă, însă, rezultatul aleatoriu al funcţionării bursei, astfel încât fluctuaţiile de valoare ale acţiunilor sunt independente de voinţa părţilor şi a autorităţilor implicate în procesul de despăgubire, motiv pentru care reprezentantul Ministerului Public apreciază că nu sunt întemeiate criticile formulate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 23 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 979/57/2011*, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a “prevederilor art. 187 alin. (2) din capitolul V1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente”. Excepţia a fost ridicată de Varga Francisc într-o cauză având ca obiect obligare emitere act administrativ, în contradictoriu cu Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile de lege criticate “Încalcă principiul garantării dreptului de proprietate şi al creanţelor asupra statului, prin aceea că a stabilit dispoziţii contrare pentru diferitele categorii de beneficiari ai titlurilor de conversie, reţinând că, până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza la valoarea nominală, iar ulterior reluării tranzacţionării, la media aritmetică ponderată, în conformitate cu prevederile art. 188 din capitolul V1, titlul VII al Legii nr. 247/2005, creând astfel un grav dezechilibru şi un tratament discriminatoriu”.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului învederează instanţei de contencios constituţional că, deşi autorul invocă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 187 alin. (2) din capitolul V al titlului VII din Legea nr. 247/2005, în fapt criticile sunt aduse art. 187 alin. (1) teza finală din acelaşi act normativ. Aşa fiind, arată că în titlul VII al Legii nr. 247/2005 legiuitorul a cuprins dispoziţii referitoare atât la procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001, cât şi norme privind organizarea Fondului “Proprietatea”. Totodată, arată că, raportat la necesităţile acelei etape intervenite în despăgubirea foştilor proprietari ai imobilelor preluate abuziv, s-au reglementat procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor, valorificarea titlurilor de despăgubire, stabilirea algoritmului de atribuire a acţiunilor emise de Fondul “Proprietatea”, precum şi căile de atac împotriva deciziilor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. În acest context, Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 187 alin. (1) teza finală cuprinse în capitolul Vi al titlului VII din Legea nr. 247/2005 sunt constituţionale.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele Scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, Să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul excepţiei şi reţinut de către instanţă în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. 187 alin. (2) din capitolul V al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Din examinarea criticilor formulate de autorul excepţiei, Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate nu îl constituie prevederile art. 187 alin. (2), aşa cum în mod eronat a fost reţinut, ci prevederile art. 18 alin. (1) teza a două din capitolul V1 al titlului VII al Legii nr. 247/2005, prevederi de lege care constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate şi asupra cărora Curtea urmează a se pronunţa.

12. Curtea constată că prevederile art. 187 din titlul VII intitulat “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, au fost abrogate prin art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare. În legătură cu examinarea unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, nuanţând interpretarea sintagmei “În vigoare” din cuprinsul art. 29 din Legea nr. 47/1992, text care circumstanţiază controlul de constituţionalitate numai la legile şi ordonanţele în vigoare, Curtea Constituţională a reţinut că acest control vizeaz㠓dispoziţiile aplicabile cauzei, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare”, dar ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. O astfel de soluţie a fost justificată prin faptul că, deşi abrogată, “legea civilă poate ultraactiva în unele situaţii, potrivit principiului «tempus regit actum»“. Aşa fiind, Curtea este competentă şi urmează a se pronunţa asupra prevederilor de lege cu care a fost sesizată, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare, ele continuând să îşi producă efectele în cauza concretă dedusă judecăţii. Astfel, Curtea reţine că prevederile art. 187 alin. (1) teza a două din capitolul V1 al titlului VII al Legii nr. 247/2005 prevedeau c㠓Până la data suspendării) conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» se va realiza la valoarea nominală.”

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi de lege contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile de lege criticate fac parte din capitolul V “Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acţiunilor emise de Fondul «Proprietatea»“ al titlului VII intitulat “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Potrivit acestui act normativ, după emiterea titlurilor de despăgubire aferente, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va emite, pe baza acestora şi a opţiunilor persoanelor îndreptăţite, un titlu de conversie şi/sau un titlu de plată. Titlul de conversie va fi înaintat Depozitarului Central în termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, în vederea conversiei în acţiuni, iar titlurile de plată vor fi remise Direcţiei pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar în vederea efectuării operaţiunilor de plată. Prin urmare, emiterea unui titlu de conversie este etapa finală din cadrul procedurii de acordare de despăgubiri în acţiuni la Fondul “Proprietatea”, instituţia responsabilă cu această operaţiune fiind Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Potrivit art. 3 lit. i) din capitolul I al titlului VII ai Legii nr. 247/2005, titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul “Proprietatea”.

15. În prezenta cauză, Curtea reţine că autorul excepţiei este moştenitorul legal al reclamantei - defuncta Sekely Iolanda. În fapt, la data de 1 septembrie 2009, aceasta a depus la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor cererea de opţiune pentru un titlu de plată în numerar şi un titlu de conversie în acţiuni. Conform opţiunii exprimate, a fost emis titlul de conversie nr. 1.021 din 17 septembrie 2009, prin care i s-a atribuit suma de 605.418,24 lei, reprezentând un număr total de 605.418 acţiuni, la valoarea nominală de 1 leu/acţiune, astfel cum este consemnat în titlul de conversie.

16. Autorul excepţiei este nemulţumit de faptul că, în urma listării la Bursa de Valori Bucureşti, acţiunile Fondului “Proprietatea” şi, implicit, acţiunile deţinute de titulara titlului de conversie au fost listate la o valoare inferioară, de 0,6020 lei/acţiune, fără să se respecte valoarea nominală de 1 leu/acţiune. Astfel, acesta apreciază că i s-a produs un prejudiciu prin diferenţa de valoare cu care acţiunile Fondului “Proprietatea” au fost listate la bursă, motiv pentru care a solicitat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor emiterea unui nou titlu de conversie pentru diferenţa de valoare.

17. De asemenea, în opinia autorului excepţiei, prin prevederile de lege criticate, respectiv art. 187 alin. ţi) teza a două din capitolul V1 al Legii nr. 247/2005, potrivit cărora, “până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» se va realiza la valoarea nominală”, se instituie un tratament discriminator, prin comparaţie cu reglementarea instituită prin prevederile art. 188 din acelaşi act normativ, care prevăd că, după reluarea procedurii de conversie, titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie se vor converti în acţiuni emise de Fondul “Proprietatea” prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare a acţiunilor. Aşa fiind, Curtea constată că, în concret, critica vizează modalitatea de valorificare a acţiunilor deţinute de titularii titlurilor de despăgubire/conversie, înainte şi după listarea Fondului “Proprietatea” la Bursa de Valori Bucureşti

18. În acest context, Curtea remarcă faptul că Fondul “Proprietatea” a fost înfiinţat în anul 2005, ca fiind entitatea destinată realizării plăţii prin echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul român. Întrucât, în timp, s-a constatat insuficienţa fondurilor necesare pentru plata în numerar a despăgubirilor stabilite în baza titlurilor de despăgubire, şi ţinând seama de impactul semnificativ asupra bugetului de stat, care a generat implicaţii financiare suplimentare asupra cheltuielilor bugetului de stat, a fost reglementată o nouă modalitate de valorificare a despăgubirilor prin convertirea titlului de despăgubire în acţiuni emise de Fondul “Proprietatea”.

19. Curtea reţine că de la înfiinţarea Fondului “Proprietatea”, în anul 2005, şi până la listarea acestuia la bursă, la data de 25 ianuarie 2011, foştii proprietari au fost despăgubiţi la valoarea nominală de 1 leu/acţiune. Potrivit prevederilor art. 187 alin. (1) teza a două din capitolul V al Legii nr. 247/2005, înainte de listarea Fondului “Proprietatea” Sa Bursa de Valori Bucureşti, procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul “Proprietatea”, a fost suspendată. După reluarea procesului de conversie, ulterior listării la bursă, conversia s-a efectuat în conformitate cu algoritmul prevăzut de prevederile art. 188 din titlul VII din Legea nr. 247/2005, prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare, iar nu la valoarea nominală de 1 leu/acţiune.

20. În contextul celor menţionate, Curtea constată că prevederile de lege criticate de autorul excepţiei nu conţin, în sine, nici un viciu de neconstituţionalitate, în speţă fiind vorba despre reglementarea legală aplicabilă în funcţie de momentul la care se realizează conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul “Proprietatea”, şi anume până la data suspendării procedurii de conversie [când conversia se realiza la valoarea nominală], sau după reluarea acestui proces, ulterior listării Fondului “Proprietatea” la bursă [când conversia se realiza prin împărţirea valorii despăgubirii menţionate în titlul de despăgubire, respectiv în titlul de conversie, la preţul mediu ponderat de tranzacţionare al acţiunilor].

21. În consecinţă, Curtea constată ca sunt nefondate critici le potrivit cărora stabilirea valorii unei acţiunii, ulterior listării Fondului “Proprietatea” la bursa de valori, sub valoarea nominală, ar reprezenta o încălcare a dreptului de proprietate. Aceasta deoarece, ulterior convertirii dreptului de creanţă în acţiuni, valorificarea acestora este supusă normelor specifice ce reglementează piaţa bursieră.

22. De altfel, modalitatea de a reglementa acordarea despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv constituie opţiunea legiuitorului, în acord cu politica economică a statului în materia despăgubirilor acordate din fonduri publice, urmărindu-se păstrarea unui just echilibru între cerinţele interesului public şi imperativele apărării dreptului fundamental la proprietate. Aceasta deoarece, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, statului trebuie să i se lase O marjă largă de apreciere pentru a alege măsurile destinate să garanteze respectarea drepturilor patrimoniale, ca urmare a aplicării legilor speciale de reparaţie.

23. În subsidiar, Curtea observă că autorul excepţiei deduce pretinsa neconstituţionalitate a prevederilor de lege criticate prin compararea soluţiilor legislative cuprinse de art. 187 alin. (1)teza a două din capitolul V1 al titlului VII al Legii nr. 247/2005 prin raportare la art. 188 din capitolul V1 al aceleiaşi legi, din perspectiva valorificării acţiunilor deţinute de titularii titlurilor de conversie. Or, aşa cum s-a statuat constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţiile constituţionale pretins a fi încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Varga Francisc în Dosarul nr. 979/57/2011* al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 187 alin. (1) teza a două din capitolul V1 al titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente sunt constituţionale în raport cu critici le formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se corn unică Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 iulie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 2, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale, Mircea Dusa

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 609.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte fundară, nr. cadastral

Persoana juridica – administrator al imobilului

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţia specială şi amenajări la teren aferente imobilului

propuse pentru trecere în domeniu privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Municipiul Bucureşti,

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1,

C.F. nr. 240.824 Bucureşti,

nr. cadastral 240824

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 912. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P = 103571 - parţial

Construcţii:

Pavilionul S, identificat în C. F. - construcţia C24:

- suprafaţa construită = 181,20 mp

- valoarea contabilă = 1.662,60 lei

Pavilionul V1, identificat în C.F.- construcţia C29:

- suprafaţa construită = 47,30 mp

- valoarea contabilă = 196.978,77 lei

Total valoare contabilă imobil 912 - parţial = 198.641,37 lei

2.

Municipiul Buzău,

Bulevardul Unirii nr. 1-3,

judeţul Buzău,

C.F. nr. 63798 Buzău,

nr. cadastral 6136

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 326. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 106966 - parţial

Construcţii;

Pavilionul S1, identificat în C.F. - construcţia C3:

- suprafaţa construită = 67,00 mp

- valoarea contabilă = 3,00 lei

Pavilionul T8. identificat în C.F, - construcţia C2:

- suprafaţa construită = 164,20 mp

- valoarea contabilă = 12,30 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 418,00 mp

- valoarea contabilă = 8,36 lei

Total valoare contabilă imobil 326 - parţial = 23,66 lei

3.

Municipiul Brăila,

strada Carantina nr. 6,

judeţul Brăila,

C.F. nr. 78903 Brăila,

nr. cadastral 78903

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

Imobil 711, cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P, = 107021 - parţial

Construcţii:

Pavilionul R, identificat în C.F. - construcţia C28:

- suprafaţa construită = 6,00 mp

- valoarea contabilă = 15.927,36 lei

Pavilionul X2, identificat în C.F. - construcţia C1:

- suprafaţa construită = 68,00 mp

- valoarea contabilă = 1.563,50 lei

Pavilionul X3, identificat în C.F. - construcţia C40;

- suprafaţa construită =173,00 mp

- valoarea contabilă = 5.950,50 lei

Pavilionul S, identificat în C.F. - construcţia C42:

- suprafaţa construită = 93,00 mp

- valoarea contabilă - 7.088,00 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 71,00 ml

- valoarea contabilă = 829,99 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 20,00 ml

- valoarea contabilă = 306,00 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 660,00 ml

- valoarea contabilă = 4.151,40 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 550,00 ml

- valoarea contabilă = 3.080,00 lei

Total valoare contabilă imobil 711 - parţial = 38.896,75 lei

4.

Municipiul Botoşani,

strada Petru Rareş nr. 62,

judeţul Botoşani,

C.F. nr. 54320 Botoşani,

nr. cadastral 4834

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 333. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 106671 - parţial

Construcţii:

Pavilionul Z, identificat în C.F. - construcţia C55:

- suprafaţa construită = 53,00 mp

- valoarea contabilă = 0,50 lei

Pavilionul Z6, identificat în C.F. - construcţia C54:

- suprafaţa construită = 71,00 mp

- valoarea contabilă = 7.034,69 lei

Pavilionul Z7, identificat în C.F. - construcţia C57:

- suprafaţa construită = 85,00 mp

- valoarea contabilă = 28.344,96 lei

Pavilionul Z8, identificat în C.F. - construcţia C58:

- suprafaţa construită = 34,00 mp

- valoarea contabilă = 10.348,16 lei

Pavilionul Z9, identificat în C.F. - construcţia C46:

- suprafaţa construită = 35,00 mp

- valoarea contabilă = 1,20 lei

Pavilionul Z10, identificat îh C.F. - construcţia C56:

- suprafaţa construită = 118,00 m p

- valoarea contabilă = 8.715,52 lei

Pavilionul Z11, identificat în C.F. - construcţia C41:

- suprafaţa construită = 91,00 mp

- valoarea contabilă = 38.823,68 lei

Pavilionul Z12, identificat în C.F. - construcţia C53:

- suprafaţa construită = 327,00 mp

- valoarea contabilă = 79.232,00 lei

Pavilionul Z13, identificat în C.F. - construcţia C59:

- suprafaţa construită = 130,00 mp

- valoarea contabilă = 2.773,12 lei

Pavilionul Z14, identificat în C.F. - construcţia C59:

- suprafaţa construită = 221,00 mp

- valoarea contabilă = 32.483,16 lei

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 233,00 mp

- valoarea contabilă = 4,00 lei

Pavilionul T4:

- suprafaţa construită = 149,00 mp

- valoarea contabilă = 2,00 lei

Total valoare contabilă imobil 333 - parţial = 207.762,99 lei

5.

Oraşul Anina,

judeţul Caraş-Severin,

C.F. nr. 30663 Anina,

nr. cadastral 30663

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2904. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 104134 - parţial

Construcţie:

- suprafaţa construită = 3.260,00 ml

- valoarea contabilă = 327,63 lei

Total valoare contabilă imobil 2904 - parţial = 327,63 lei

6

Comuna Poroschia,

judeţul Teleorman,

C.F. nr. 20459 Poroschia,

nr. cadastral 20459,

municipiul Alexandria,

judeţul Teleorman,

C.F. nr. 22962 Alexandria,

nr. cadastral 22962

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

Imobil 3085. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 103670 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 236,00 mp

- valoarea contabilă = 1.194.028,72 lei

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 4,50 mp

- valoarea contabilă = 100.820,16 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 200.548,08 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 4,50 mp

- valoarea contabilă = 100.758,40 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită a 10,70 mp

- valoarea contabilă . 2.443,68 lei

Pavilionul F:

- suprafaţa construită a 16,40 mp

- valoarea contabilă = 2.345,76 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 2,25 mp

- valoarea contabilă = 1.900,70 lei

Pavilionul H:

- suprafaţa construită a 2t25 mp

- valoarea contabilă = 1.900,70 lei

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 195,30 mp

- valoarea contabilă = 466,80 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 163,80 ml

- valoarea contabilă = 4.822,44 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 1.110,00 mp

- valoarea contabilă = 36.703,12 lei

Total valoare contabilă imobil 3085 - parţial = 1.646.738,56 lei


7.

Oraşul Breaza,

Strada Republicii nr. 57,

judeţul Prahova,

C.F. nr. 24299 Breaza,

nr. cadastral 3085

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1140. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 103705 - parţial

Construcţii:

Pavilionul S, identificat în C.F. - construcţia C23:

- suprafaţa construită = 6,25 mp

- valoarea contabilă = 97,20 lei

Total valoare contabilă imobil 1140 - parţial = 97,20 lei

8.

Municipiul Tulcea,

strada Iuliu Maniu nr. 53-55,

judeţul Tulcea,

C.F. nr. 34817 Tulcea,

nr. cadastral 8921

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 397 cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 107203 - parţial

Construcţii:

Pavilionul M, identificat în C.F. - construcţia C4:

- suprafaţa construită = 120,00 mp

- valoarea contabilă = 599,00 lei

Total valoare contabilă imobil 397 - parţial = 599,00 lei

9.

Comuna Mihai Viteazu,

judeţul Cluj,

C.F. nr. 52488 Mihai Viteazu,

nr. cadastral 52488

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 424. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 106779 - parţial

Construcţii:

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 110,00 m p

- valoarea contabilă = 3,05 lei

Total valoare contabilă imobil 424 - parţial = 3,05 lei

10.

Oraşul Cisnădie,

judeţul Sibiu,

C.F. nr. 105697

Cisnădie,

nr. cadastral 4459

Oraşul Şelimbăr,

judeţul Sibiu, CF. nr. 105454 Şelimbăr,

nr. cadastral 5601

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2854. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 104Q01 – parţial

Construcţie;

- suprafaţa construită = 3.070,00 ml

- valoarea contabilă = 252.149,11 lei

Total valoare contabilă imobil 2854 - parţial = 252.149,11 lei

11.

Comuna Topraisar,

Strada Principală

judeţul Constanţa,

C.F. nr. 102298 Topraisar,

nr. cadastral 102298,

C.F. nr. 102371 Topraisar,

nr. cadastral 102371

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1196. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 107162- parţial

Construcţii:

Pavilionul AM:

- suprafaţa construită = 118,00 mp

- valoarea contabilă = 29.480,40 lei

Pavilionul AM1:

- suprafaţa construită = 69,00 mp

- valoarea contabilă = 7,187,20 lei

Pavilionul AM2:

- suprafaţa construită = 27,00 mp

- valoarea contabilă = 8,669,52 lei

Pavilionul AM3:

- suprafaţa construită = 122,00 mp

- valoarea contabilă = 12.185,20 lei

Pavilionul AM4:

- suprafaţa construită = 204,00 mp

- valoarea contabilă = 6.761,25 lei

Pavilionul AA:

- suprafaţa construită = 32,00 mp

- valoarea contabilă = 2.380,20 lei

Pavilionul AN:

- suprafaţa construită = 23,00 mp

- valoarea contabilă = 2.960,80 lei

Pavilionul AC:

- suprafaţa construită = 34,00 mp

- valoarea contabilă = 2.618,20 lei

Pavilionul L;

- suprafaţa construită = 926,00 mp

- valoarea contabilă = 78.400,50 lei

Pavilionul AJ:

- suprafaţa construită * 31,00 mp

- valoarea contabilă = 2.541,20 lei

Pavilionul Q:

- suprafaţa construită = 244,00 mp

- valoarea contabilă = 20.611,90 lei

Pavilionul R3:

- suprafaţa construită = 348,00 mp

- valoarea contabilă = 6.588,30 lei

Pavilionul R4:

- suprafaţa construită = 85,00 mp

- valoarea contabilă = 2.195,10 lei

Pavilionul R5:

- suprafaţa construită = 85,00 mp

- valoarea contabilă = 2.195,10 lei

Pavilionul X1:

- suprafaţa construită = 1.204,00 mp

- valoarea contabilă = 45.405,50 lei

Total valoare contabilă Imobil 1196 - parţial = 230.180,37 lei


12.

Oraşul Otopeni,

Strada Zborului nr. 1,

judeţul Ilfov,

C.F. nr. 102578 Otopeni,

nr. cadastral 102578

 Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 546. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P = 103652 - parţial

Construcţii:

Pavilionul M10:

- suprafaţa construită = 360,00 mp

- valoarea contabilă = 23.051,60 lei

Total valoare contabilă imobil 546 - parţial = 23.051,60 lei

13.

Municipiul Bucureşti,

Şoseaua de Centură,

sectorul 6,

C.F. nr. 224510 Bucureşti,

nr. cadastral 224510.

 Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3488. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 154737 - parţial

Construcţii:

Pavilionul M8:

- suprafaţa construită = 600,00 mp

- valoarea contabilă = 5.482,54 lei

Total valoare contabilă imobil 3488 - parţial = 5.482,54 lei

14.

Oraşul Pleniţa,

judeţul Dolj,

CF. nr. 30176 Pleniţa,

nr. cadastral 546,

C.F. nr. 30443 Pleniţa, nr. cadastral 545

 Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1232. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P = 103900 - parţial

Construcţii:

Pavilionul Q1:

- suprafaţa construită = 503,00 mp

- valoarea contabilă = 4.404,50 lei

Pavilionul Q3:

- suprafaţa construită = 332,00 mp

- valoarea contabilă = 2.897,40 lei

Pavilionul Q4:

- suprafaţa construită = 303,00 mp

- valoarea contabilă = 2.654,40 lei

Total valoare contabilă imobil 1232 - parţial = 9.956,30 lei

15.

Municipiul Bistriţa,

judeţul Bistriţa-Năsăud,

C.F. nr. 59232 Bistriţa,

nr. cadastral 59232

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2851. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 106651 - parţial

Construcţii:

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 13.073,28 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 230,00 ml

- valoarea contabilă = 30.256,50 lei Construcţie:

- suprafaţa construită a 230,00 ml

- valoarea contabilă = 42.375,20 lei

Total valoare contabilă imobil 2851 - parţial = 85.704,98 lei

16.

Oraşul Râşnov,

judeţul Braşov

C.F. nr. 106077, nr. cadastral 106077,

C.F. nr. 106041, nr. cadastral 106041

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2409. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 104046 - parţial

Construcţii:

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 29,00 mp

- valoarea contabilă = 6.632,88 lei

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 20,00 mp

- valoarea contabilă = 4.538,16 lei

Total valoare contabilă imobil 2409 - parţial = 11.171,04 lei

17.

Oraşul Predeal,

judeţul Braşov,

CF. nr. 101283,

nr. cadastral 101283

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1360. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P = 104044 – parţial

Construcţie:

- suprafaţa construită a 1.020,00 ml

- valoarea contabilă = 218.400,36 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 370,00 ml

- valoarea contabilă = 15.419,76 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 850,00 ml

- valoarea contabilă = 746,70 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 170,00 ml

- valoarea contabilă = 514,114 lei

Total valoare contabilă imobil 1360 - parţial = 235.080,934 lei

18.

Municipiul Craiova,

strada Caracal nr. 101,

judeţul Dolj,

C.F. nr. 217398 Craiova,

nr. cadastral 23961

 Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 431. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P = 103859 - parţial

Construcţii:

Pavilionul K3:

- suprafaţa construită = 100,00 mp

- valoarea contabilă = 5.421,70 lei

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 864,00 mp

- valoarea contabilă = 2.875,60 lei

Pavilionul U6:

- suprafaţa construită = 82,00 mp - valoarea contabilă = 6.806,10 lei

Pavilionul B1:

- suprafaţa construită = 827,00 mp

- valoarea contabilă = 13.612,10 lei

Total valoare contabilă imobil 431 - parţial = 28.715,50 lei


19.

Comuna Scoarţa,

judeţul Gorj,

C.F. nr. 35133 Scoarţa,

nr. cadastral 35133,

C.F. nr. 35134 Scoarţa,

nr. cadastral 35134

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 880. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 103840 - parţial

Construcţii:

Pavilionul X:

- suprafaţa construită = 462,00 mp

- valoarea contabilă = 550,50 lei

Total valoare contabilă imobil 880 parţial = 550,50 lei

20.

Municipiul Bacău,

Strada Republicii nr. 202 bis,

judeţul Bacău,

C.F. nr. 70158 Bacău,

nr. cadastral 16169,

C.F. nr. 72439 Bacău,

nr. cadastral 16170,

C.F. nr. 72438 Bacău,

nr. cadastral 16171

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 979. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 106922 - parţial

Construcţii:

Pavilionul AA:

- suprafaţa construită = 13,00 mp

- valoarea contabilă = 1.555,70 lei

Pavilionul GV1:

- suprafaţa construită = 500,00 mp

- valoarea contabilă . 127.042,53 lei

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 368,00 mp

- valoarea contabilă . 87.506,70 lei

Pavilionul V3:

- suprafaţa construită = 65,00 mp

- valoarea contabilă = 4.686,20 lei

Pavilionul V6:

- suprafaţa construită = 21,00 mp

- valoarea contabilă = 15.186,72 lei

Pavilionul AB:

- suprafaţa construită = 22,00 mp

- valoarea contabilă = 1.570,05 lei

Pavilionul N1:

- suprafaţa construită = 44,00 mp

- valoarea contabilă = 1.924,00 lei

Pavilionul V2:

- suprafaţa construită = 20,00 mp

- valoarea contabilă = 117.153,97 lei

Pavilionul V4:

- suprafaţa construită = 20,00 mp

- valoarea contabilă = 3.124,09 lei

Total valoare contabilă imobil 979 - parţial = 359.749,96 lei

21.

Comuna Mărgineni,

judeţul Bacău,

C.F. nr. 62070 Mărgineni,

nr. cadastral 62070

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 5011. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 106926 - parţial

Construcţii:

Pavilionul GC, identificat în C.F. - construcţia C2:

- suprafaţa construită = 42,00 mp

- valoarea contabilă = 4.083,60 lei

Total valoare contabilă imobil 5011 - parţial = 4.083,60 lei

22.

Comuna Goleşti,

judeţul Vrancea,

C.F. nr. 50949 Goleşti,

nr. cadastral 895 N

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2869. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 107001 - parţial

Construcţii:

Pavilionul E, identificat în C.F. - construcţia C3:

- suprafaţa construită = 276,21 mp

- valoarea contabilă = 8.400,72 lei

Pavilionul G, identificat în C.F. - construcţia C5:

- suprafaţa construită = 102,22 mp

- valoarea contabilă = 3,602,88 lei Construcţie:

- suprafaţa construită = 200,00 ml

- valoarea contabilă = 583,40 iei Construcţie:

- suprafaţa construită = 11.800,00 ml

- valoarea contabilă = 35.002,70 lei

Total valoare contabilă Imobil 2869 - parţial = 47.589,70 lei

23.

Municipiul Bucureşti,

strada Lacul Mare nr. 29,

sectorul 5,

C.F. nr. 216435 Bucureşti,

nr. cadastral 216435

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2760. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P = 103606-parţial

Construcţii:

Pavilionul D13, identificat în C.F. - construcţia C26:

- suprafaţa construită = 628,69 mp

- valoarea contabilă = 301.848,00 lei

Pavilionul D14, identificat în C.F. - construcţia C27;

- suprafaţa construită = 637,56 mp

- valoarea contabilă = 301.848,00 lei

Pavilionul D15, identificat în C.F. - construcţia C28:

- suprafaţa construită = 631,62 mp

- valoarea contabilă = 301.848,00 lei

Pavilionul D16, identificat în C.F. - construcţia C29:

- suprafaţa construită = 636,13 mp

- valoarea contabilă = 301.848,00 lei

Pavilionul D17, identificat în C.F. - construcţia C32:

- suprafaţa construită = 640,56 mp

- valoarea contabilă = 301.848,00 lei

Pavilionul E, identificat în C. F. - construcţia C31:

- suprafaţa construită = 646,83 mp

- valoarea contabilă = 172.213,10 lei

Pavilionul E1, identificat în C.F. - construcţia C30:

- suprafaţa construită = 642,73 mp

- valoarea contabilă = 172.213,10 lei

Pavilionul N2, identificat în C.F. - construcţia C6:

- suprafaţa construită = 182,52 mp

- valoarea contabilă = 239.466,08 lei

Pavilionul V, identificat în C.F. - construcţia C18:

- suprafaţa construită = 331,06 mp

- valoarea contabilă = 31.422,50 lei

Total valoare contabilă imobil 2760 - parţial = 2.124.554,78 lei


24.

Municipiul Bucureşti,

strada Slt. Godeanu Constantin nr. 121-129, sectorul 1,

C.F. nr. 240039 Bucureşti,

nr. cadastral 240039

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 974, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103711 - parţial

Construcţii:

Pavilionul Y, identificat în C.F. - construcţia C27:

- suprafaţa construită = 90,00 mp

- valoarea contabilă = 1.944,60 lei

Total valoare contabilă imobil 974 - parţial = 1.944,60 lei

2b.

Comuna Ştefăneşti de Jos,

judeţul Ilfov,

C.F. nr. 54489 Ştefăneşti de Jos,

nr. cadastral 54489

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3398. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 103661 - parţial

Construcţii:

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 49,30 mp

- valoarea contabilă = 743,00 lei

Total valoare contabilă imobil 3398 - parţial = 743,00 lei

26.

Comuna Goleşti,

judeţul Vrancea,

C.F. nr. 52770 Goleşti,

nr. cadastral 1461 N

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 938. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 107005 - parţial

Construcţii:

Pavilionul M12. identificat în C.F, - construcţia C21:

- suprafaţa construită = 300,00 mp

- valoarea contabilă = 40.790,40 lei

Pavilionul F3, identificat în C.F. - construcţia C54:

- suprafaţa construită = 59,00 mp

- valoarea contabilă = 5.833,80 lei

Pavilionul K, identificat în C.F - construcţia C53:

- suprafaţa construită = 59,00 mp

- valoarea contabilă = 3.655,40 lei

Pavilionul M13, identificat în C.F. - construcţia C36:

- suprafaţa construită = 182,00 mp

- valoarea contabilă = 661,60 lei

Pavilionul M15, identificat în C,F. - construcţia C17:

- suprafaţa construită m 222,00 mp.

- valoarea contabilă = 22.576,70 lei

Pavilionul M2, identificat în C.F. - construcţia C1:

- suprafaţa construită = 156,00 mp

- valoarea contabilă = 15.556,70 lei

Total valoare contabilă imobil 938 - parţial = 89.074,60 lei

27.

Municipiul Brăila,

Calea Călăraşilor nr. 311, judeţul Brăila,

CF. nr. 84103 Brăila,

nr. cadastral 8413

Ministerul

Apărării Naţionale

4183229

Imobil 307. cod de clasificare 8.19,01. nr. M.F.P. = 107055 - parţial

Construcţii:

Pavilionul X2, identificat în C.F - construcţia C24:

- suprafaţa construită = 62,93 mp

- valoarea contabilă = 10.355,00 lei

Pavilionul X4, identificat în C.F. - construcţia C12;

- suprafaţa construită = 249,57 mp

- valoarea contabilă = 50.508,75 lei

Total valoare contabilă imobil 307 - parţial = 60.863,75 lei

28.

Comuna Solovăstru,

judeţul Mureş,

C.F. nr. 50600 Solovăstru,

nr. cadastral 50600

Ministerul

Apărării Naţionale

4183229

Imobil 862. cod de clasificare 8.19.01. nr. M.F.P. = 104050 – parţial

Construcţie:

- suprafaţa construită = 480,00 ml

- valoarea contabilă = 1,33 lei

Total valoare contabilă imobil 862 - parţial = 1,33 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri Imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţi lor funciare aferente după intabulară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

103571

8.19.01

Imobil 912

Municipiul Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, C.F. nr. 240824 Bucureşti, nr. cadastral 240824

2.

106966

8.19.01

Imobil 326

Municipiul Buzău, Bd. Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău, C.F. nr. 63798 Buzău, nr. cadastral 6136

3.

106976

8.19.01

Imobil 5029

Municipiul Buzău, Strada Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău, C.F. nr. 63797 Buzău, nr. cadastral 4605

4

106964

8.19.01

Imobil 2817

Municipiul Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 1, judeţul Buzău, C.F. nr. 63796 Buzău, nr. cadastral 5051, C.F. nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601

5.

107021

8.19.01

Imobil 711

Municipiul Brăila, strada Carantina nr. 6, judeţul Brăila, C.F. nr. 78903 Brăila, nr. cadastral 78903

6.

106871

8.19.01

Imobil 333

Municipiul Botoşani, strada Petru Rareş nr. 62, judeţul Botoşani, C.F. nr. 54320 Botoşani, nr. cadastral 4834

7.

104134

8.19.01

Imobil 2904

Oraşul Anina, extravilan, judeţul Caraş-Severin, C.F. nr. 30663 Anina, nr. cadastral 30663

8.

103670

8.19.01

Imobil 3085

Comuna Poroschia, extravilan, judeţul Teleorman, C.F. nr. 20459 Poroschia, nr. cadastral 20459, municipiul Alexandria, extravilan, judeţul Teleorman, C.F. nr. 22962 Alexandria, nr. cadastral 22962

9.

103705

8.19.01

Imobil 1140

Oraşul Breaza, Strada Republicii nr. 57, judeţul Prahova, C.F. nr. 24299 Breaza, nr. cadastral 3085

10.

107203

8.19.01

Imobil 397

Municipiul Tulcea, strada Iuliu Maniu nr. 53-55, judeţul Tulcea, C.F. nr. 34817 Tulcea, nr. cadastral 8921

11.

106779

8.19.01

Imobil 424

Comuna Minai Viteazu, extravilan, judeţul Cluj, C.F. nr. 52488 Mihai Viteazu, nr. cadastral 52488

12.

104001

8.19.01

Imobil 2854

Oraşul Cisnădie, extravilan, judeţul Sibiu, C.F. nr. 105697 Cisnădie, nr. cadastral 4459, oraşul Şelimbăr, judeţul Sibiu, C.R nr105454 Şelimbăr, nr. cadastral 5601

13.

107162

8.19.01

Imobil 1196

Comuna Topraisar, Strada Principală, judeţul Constanţa, C.F. nr. 102298 Topraisar, nr. cadastral 102298, C.F. nr. 102371 Topraisar, nr. cadastral 102371

14.

103652

8.19.01

Imobil 546

Oraşul Otopeni, Strada Zborului nr. 1, judeţul Ilfov, C.F. nr. 102578 Otopeni, nr. cadastral 102578

15.

154737

8.19.01

Imobil 3488

Municipiul Bucureşti, intravilan, Şoseaua de Centură, sectorul 6, C.F. nr. 224510 Bucureşti, nr. cadastral 224510

16.

103900

8.19.01

Imobil 1232

Oraşul Pleniţa, extravilan, judeţul Dolj, C.F. nr. 30176 Pleniţa, nr. cadastral 546, C.F. nr. 30443 Pleniţa, nr. cadastral 545

17.

106651

8.19.01

Imobil 2851

Municipiul Bistriţa, intravilan, situat între cartierele Unirea şi Slătiniţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, C.F. nr. 59232 Bistriţa, nr. cadastral 59232

18.

104046

8.19.01

Imobil 2409

Oraşul Râşnov, extravilan, judeţul Braşov, C.F. nr. 106077, nr. cadastral 106077, C.F. nr. 106041, nr. cadastral 106041

19.

104044

8.19.01

Imobil 1360

Oraşul Predeal, extravilan, judeţul Braşov, C.F. nr. 101283, nr. cadastral 101283

20.

103859

8.19.01

Imobil 431

Municipiul Craiova, strada Caracal nr. 101, judeţul Dolj, C.F. nr. 217398 Craiova, nr. cadastral 23961

21.

103840

8.19.01

Imobil 880

Comuna Scoarţa, extravilan, judeţul Gorj, C.F. nr. 35133 Scoarţa, nr. cadastral 35133, C.F. nr. 35134 Scoarţa, nr. cadastral 35134

22.

106922

8.19.01

Imobil 979

Municipiul Bacău, Strada Republicii nr. 202 bis, judeţul Bacău, C.F. nr. 70158 Bacău, nr. cadastral 16169, C.F. nr. 72439 Bacău, nr. cadastral 16170, C.F. nr. 72438 Bacău, nr. cadastral 16171

23.

106926

8.19.01

Imobil 5011

Comuna Mărgineni, intravilan, judeţul Bacău, C.F. nr. 62070 Mărgineni, nr. cadastral 62070

24.

107001

8.19.01

Imobil 2869

Comuna Goleşti, extravilan, judeţul Vrancea, C.F. nr. 50949 Goleşti, nr. cadastral 895 N

25.

103606

8.19.01

Imobil 2760

Municipiul Bucureşti, strada Lacul Mare nr. 29, sectorul 5, C.F. nr. 216435 Bucureşti, nr. cadastral 216435

26.

103711

8.19.01

Imobil 974

Municipiul Bucureşti, strada Slt. Godeanu Constantin nr. 121-129, sectorul 1, C.F. nr. 240039 Bucureşti, nr. cadastral 240039

27.

103661

8.19.01

Imobil 3398

Comuna Ştefăneşti de Jos, intravilan, judeţul Ilfov, C.F. nr. 54489 Ştefăneşti de Jos, nr. cadastral 54489

28.

107005

8.19.01

Imobil 938

Comuna Goleşti, intravilan, judeţul Vrancea, C.F. nr. 52770 Goleşti, nr. cadastral 1461 N

29.

107055

8.19.01

Imobil 307

Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 311, judeţul Brăila, C.F. nr. 84103 Brăila, nr. cadastral 8413

30.

104050

8.19.01

Imobil 862

Comuna Solovastru, extravilan, judeţul Mureş, C.F. nr. 50600 Solovastru, nr. cadastral 50600

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.