MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 603/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 603         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 13 august 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

57. - Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeana şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012

 

397. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.026. - Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

 

1.120/1.030. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ai ministrului finanţelor publice pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            74. - Ordin pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul*) de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 57.


*) Acordul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2014.

Nr. 397.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“17. Art. 10 din ordonanţa de urgenţă:

(1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia sumelor provenite din alocaţii bugetare sau subvenţii.

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14) şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă.

(21) Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14), precum şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României.

(3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit, se plăteşte de la bugetul de stat, începând cu exerciţiul bugetar al anului 2003.

(4) Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, alocaţii bugetare sau subvenţii.

(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituţiilor de credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(7) Pentru operaţiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane.

Norme metodologice:

10.1. Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile la vedere şi la depozitele pe termen de o luna (30 de zile) şi trei luni (90 de zile) constituite din disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1), (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.

10.2. Dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului se acordă la:

a) disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare (lege, ordonanţă de urgenţă sau ordonanţă şi hotărâre a Guvernului), este prevăzută acordarea de dobânzi;

b) disponibilităţile provenite din sumele păstrate de operatorii economici în contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» şi de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.98 «Disponibil al operatorilor economici şi ai organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare»;

c) disponibilităţile bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii cu personalitate juridică - sursa «F», precum şi bugetele privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice - sursa «H», rezultate din excedente bugetare şi din rezultatul anului curent obţinut ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor aferente bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală;

d) disponibilităţile instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, este prevăzută acordarea de dobânzi, evidenţiate, la solicitarea instituţiilor publice respective, în conturi analitice distincte ale conturilor 50.03 «Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală» şi 50.04 «Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor de subordonare locală».

10.3. Calculul dobânzii la disponibilităţile la vedere:

a) pentru disponibilităţile prevăzute la pct. 10.2 lit. a), b), d) şi pentru conturile de excedente bugetare ale bugetelor prevăzute la pct. 10.2 lit. c), calculul dobânzii se efectuează după următoarea formulă:

 

 

în care: Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28,29, 30, 31);

b) pentru disponibilităţile prevăzute la pct. 10.2 lit. c) rezultate ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor aferente bugetelor instituţiilor publice cu personalitate juridică din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală, calculul dobânzii se efectuează conform «Fişei de calcul a dobânzii», potrivit modelului prezentat în anexa nr. 14.

10.3.1. Dobânda se calculează lunar şi se virează din bugetul trezoreriei statului, după caz, în contul de disponibilităţi sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi», în prima zi lucrătoare a lunii următoare.

10.4. Începând cu dobânzile calculate pentru luna octombrie 2014 pentru disponibilităţile menţionate la pct. 10.2 lit. d) rezultate din excedente bugetare se utilizează formula de calcul prevăzută la pct. 10.3 lit. a) Pentru rezultatul anului curent obţinut ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, calculul dobânzii se efectuează conform «Fişei de calcul a dobânzii» prevăzute la pct. 10.3 lit. b).

10.5. La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilităţi, pentru care se acordă dobânda la vedere şi care se încadrează în prevederile pct. 10.2, se pot constitui depozite pe termen de o lună (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), în sumă de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 43 «Depozite ale agenţilor economici» şi în contul 44 «Depozite ale instituţiilor publice».

10.5.1. Operaţiunile aferente depozitelor ce se constituie de instituţiile publice autonome şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii cu personalitate juridică, din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală se efectuează potrivit prevederilor titlului I capitolul III lit. E art. 22 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

10.5.2. Operaţiunile aferente depozitelor ce se constituie după data de 1 octombrie 2014 de instituţiile publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, se efectuează potrivit prevederilor titlului III capitolul III lit. E art. 58 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

10.5.3. Cuantumul şi termenul pentru care se constituie depozitul şi rata dobânzii se prevăd într-o convenţie încheiată între titularul disponibilităţilor respective şi unitatea Trezoreriei Statului unde este deschis contul, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13.

10.5.3.1. Dobânda pentru depozitele pe termen se calculează la sfârşitul perioadei de constituire a depozitului, după următoarea formulă:

 

Dobânda = valoarea depozitului x nr. de zile x procentul de dobândă / 360x100

 

unde numărul de zile poate fi 30 de zile sau 90 de zile.

10.5.3.2. Dobânda astfel calculată se virează din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilităţi la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi».

10.5.4. La scadenţa depozitului, disponibilităţile se virează în contul de disponibilităţi sau, după caz, în contul de venituri din care au provenit sumele.

10.5.4.1. În situaţia în care scadenţa depozitului este într-o zi nelucrătoare, restituirea depozitului şi virarea dobânzii se efectuează în prima zi lucrătoare de la data scadenţei. Pentru intervalul de zile nelucrătoare cuprins de la data scadenţei până la restituirea depozitului şi virarea dobânzii, unitatea Trezoreriei Statului unde titularul are deschis contul şi constituit depozitul nu calculează dobândă.

10.5.5. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea de sume din depozit înainte de termen, acesta se desfiinţează integral şi sumele se virează în ziua respectivă din contul de depozit în contul din care au provenit sumele. Pentru perioada cuprinsă între data constituirii depozitului şi data desfiinţării depozitului se calculează dobânda la vedere. Suma dobânzii astfel calculată se virează în prima zi lucrătoare a lunii următoare desfiinţării depozitului din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilităţi la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi».

10.5.6. Dobânzile aferente depozitelor constituite la trezoreriile statului în contul 43 «Depozite ale operatorilor economici» şi în contul 44 «Depozite ale instituţiilor publice» se plătesc din bugetul Trezoreriei Statului, de la acelaşi subcapitol de cheltuieli din care se plătesc dobânzile aferente disponibilităţilor la vedere.

10.6. Nivelul ratelor dobânzilor la vedere acordate de Trezoreria Statului pentru disponibilităţile înregistrate în conturile deschise la trezoreria centrală şi la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pentru depozitele la termen se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României.

10.6.1. Nivelul ratei dobânzii la vedere poate fi modificat în cursul lunii de către Ministerul Finanţelor Publice.

10.7. Lista conturilor de disponibilităţi la care Trezoreria Statului acordă dobândă, cu încadrarea în prevederile menţionate la pct. 10.2, fără a fi necesară încheiere de convenţii, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

10.8. Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor formulate de titularii de conturi de disponibilităţi, altele decât cele care fac obiectul ordinului prevăzut la pct. 10.7, va asigura actualizarea ordinului ministrului finanţelor publice. Calculul de dobândă pentru aceste conturi începe cu data de 1 a lunii următoare aprobării ordinului de către ministrul finanţelor publice.

10.9.1. Pentru conturile de disponibilităţi purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria operativă centrală, dobânda se calculează după formula de la pct. 10.3 lit. a) şi se virează în termen de 10 zile calendaristice de la primirea fişelor de cont.

10.9.2. Calculul dobânzilor pentru disponibilităţile bugetelor asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului fondului pentru mediu, bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate, derulate/păstrate la Trezoreria Statului, se efectuează în conformitate cu dispoziţiile convenţiilor încheiate între părţi.

10.10.1. Pentru operaţiunile de plăţi dispuse de operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii care încasează dobânda la disponibilităţile din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi. 10.10.2. Plata comisioanelor se efectuează astfel:

a) pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii plata comisioanelor se efectuează în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza «Situaţiei privind comisioanele de plătit pentru luna ...» transmisă de unităţile Trezoreriei Statului;

b) pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către operatorii economici şi beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, alţii decât instituţii publice, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă a contului, concomitent cu operaţiunea de procesare a ordinului de plată. În situaţia în care în conturi nu există disponibilităţi suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor, unităţile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective.”

2. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 august 2014.

Nr. 1.026.

 

ANEXA

(Anexa nr. 14 la normele metodologice)

 

FIŞĂ DE CALCUL DOBÂNDA

pentru......................................................................................, CUI..........................,

(numele instituţiei publice)

finanţată integral din venituri proprii din “Administraţia publică centrală” sau “Administraţia publică locală” aferentă lunii.........

 

Perioada

Venituri cumulate

Cheltuieli cumulate

Excedent

Nr. de zile

Sold mediu zilnic

0

1

2

3 = 1-2

4

5 = 3 x 4/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

A*

B**

Rata dobânzii

 

Suma dobânzii lei

 

 

Coloanele 1 şi 2 se completează pe baza datelor operative privind veniturile şi cheltuielile cumulate ale bugetelor instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului fondurilor speciale din .Administraţia publică centrală”.

Coloana 4 se completează cu nr. de zile pentru care valoarea col. 1, 2 şi 3 este neschimbată.

 

* Total “A” reprezintă suma zilelor calendaristice din luna care poate fi 28, 29, 30 sau 31.

** Total “B” reprezintă suma valorilor înscrise în col. 5.

Soldul mediu zilnic se determină ca o medie aritmetică simplă între Total B şi numărul de zile calendaristice (28,29,30,31), Suma dobânzii este exprimată în lei cu două zecimale şi se determină după următoarea formulă:

 

Sumă dobândă = Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile / 360x100

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.120 din iulie2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.030 din 7 august 2014

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedura de finanţare prevăzută la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE FINANŢARE

a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România

 

Art. 1. - Autorităţile administraţiei publice locale din România pot finanţa din bugetele locale proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Acordurile de finanţare trebuie să vizeze finanţarea proiectelor, obiectivelor şi acţiunilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi să respecte formatul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acordurile de finanţare prevăzute la alin. (1) doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) între unitatea administrativ-teritorială din România şi cea din Republica Moldova este încheiat un acord de înfrăţire/cooperare potrivit art. 15 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova a transmis unităţii administrativ-teritoriale din România o solicitare scrisă care cuprinde: proiectele ce se propun a se finanţa, însoţite de decizia/dispoziţia (după caz) autorităţii competente, conform prevederilor legale, în vigoare, în Republica Moldova privind aprobarea acestor proiecte, necesarul de finanţare din partea unităţii administrativ-teritoriale din România, responsabilităţile părţilor, termene de realizare, persoane responsabile;

c) adoptarea, de către autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din România a hotărârii de finanţare a proiectului propus de către unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova, cuantumului finanţării, responsabilităţile părţii române şi responsabilităţile părţii moldovene.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din România şi autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova încheie câte un acord de finanţare pentru fiecare proiect propus.

Art. 3. - (1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, autoritatea administraţiei publice locale din Republica Moldova întocmeşte cereri de plată, intermediare şi/sau finale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) în baza cererilor prevăzute la alin. (1) şi a prevederilor din acordurile de finanţare, partea română efectuează plăţi în conturile indicate de partea moldoveana.

(3) Cheltuielile efectuate de către unităţile administrativ-teritoriale din România pentru finanţarea acţiunilor prevăzute în acorduri se reflectă în bugetul local la titlul VII “Alte transferuri”, cod indicator 55.02.04 “Alte transferuri curente în străinătate”.

Art. 4. - (1) în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acţiunilor din proiect, autoritatea administraţiei publice locale din Republica Moldova transmite autorităţii administraţiei publice locale din România un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare.

(2) în cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 noiembrie a fiecărui an, autoritatea administraţiei publice locale din Republica Moldova transmite autorităţii administraţiei publice locale din România un raport intermediar de progres privind cheltuielile şi acţiunile realizate în anul financiar respectiv.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2), însoţite de un raport al ordonatorului principal de credite, se prezintă autorităţii deliberative din unitatea administrativ-teritorială din România, în termen de maximum 30 de zile de la primire.

(4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2) cuprind cel puţin: descrierea activităţilor desfăşurate pentru implementarea proiectului şi detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.

Art. 5. - Ordonatorii principali de credite ai unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale şi acordurile de finanţare, a sumelor alocate de unităţile administrativ-teritoriale din România potrivit art. 3 alin. (2), precum şi faţă de terţi, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării acordului de finanţare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

procedură

 

ACORD-CADRU DE FINANŢARE

 

Încheiat între:

1................................................................................................................................... (denumirea unităţii administrativ-teritoriale din Republica Moldova), adresa autorităţii administraţiei publice locale.........................................cod de înregistrare fiscală.............................................., în calitate de beneficiar pentru proiectul ................................................................................................, reprezentat legal de domnul/doamna.............................., având funcţia de................................,

pe de o parte,

şi

2.......................................................................................................................................... (denumirea unităţii administrativ-teritoriale din România), adresa autorităţii administraţiei publice locale..............................................................cod de înregistrare fiscală..................................................în calitate de finanţator pentru proiectul ......................................................................................................................................, reprezentat legal de domnul/doamna............................, având funcţia de.....................

În baza Acordului de cooperare/înfrăţire nr. .....................din data de.................................părţile au convenit la încheierea prezentului acord de finanţare, aprobat potrivit Deciziei/Dispoziţiei (după caz) a................................................................................ (denumirea autorităţii competente, potrivit prevederilor legale, în vigoare, din Republica Moldova) nr. .....................din data de..................şi a Hotărârii.............................................................................................. (denumirea autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale din România), nr. .................. din data de................................

 

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului de finanţare

 

            Implementarea proiectului.....................................................

 

ARTICOLUL 2

Durata acordului de finanţare

 

            Durata acordului de finanţare este de...........luni, începând cu data semnării prezentului acord de finanţare, respectiv până la data de.....................

 

ARTICOLUL 3

Valoarea proiectului

 

            Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de............................EUR, din care................................ EUR finanţat de către........................................................................ (denumirea unităţii administrativ-teritoriale din România) şi.... EUR finanţat de către....................................................... (denumirea unităţii administrativ-teritoriale din Republica Moldova).

 

ARTICOLUL 4

Responsabilităţile părţilor

 

(1) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele: 1. să respecte acordul de înfrăţire/cooperare;

2. să respecte destinaţia sumelor acordate în baza acordului de finanţare;

3. să utilizeze suma alocată de către finanţator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare;

4. să permită accesul reprezentanţilor finanţatorului la obiectivele şi activităţile convenite prin acord;

5. să prezinte finanţatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare;

6. să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

7. să restituie finanţatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată;

8. să restituie finanţatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare, care au fost cheltuite cu altă destinaţie decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

9...........................................................................................

(2) Responsabilităţile finanţatorului sunt următoarele:

1. să respecte acordul de înfrăţire/cooperare;

2. să îşi prevadă în buget sumele necesare finanţării proiectelor/activităţilor prevăzute în acordul de finanţare;

3. să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

4............................................................................................

 

ARTICOLUL 5

Prevederi privind cererile de plată, plăţile ŞI termenele de plată

 

(1)...........................................................................................

(2)...........................................................................................

(3)...........................................................................................

 

ARTICOLUL 6

Prevederi privind transmiterea Raportului de Justificare a cheltuielilor

 

(1)...........................................................................................

(2)...........................................................................................

(3)...........................................................................................

 

ARTICOLUL 7

Soluţionarea diferendelor

 

(1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanţare este legea română.

(2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord de finanţare se va soluţiona, amiabil, de către părţi, pe calea negocierilor directe şi a consultărilor diplomatice.

 

ARTICOLUL 8

Prevederi finale

 

(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanţare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenţi şi solicitat de finanţatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinaţie decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanţatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanţării până la concurenta sumei neeligibile.

(2)............................................................................................

 

Semnătură

 

Semnătură

 

 

 

Numele, prenumele/ funcţia reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale din Republica Moldova

 

Ştampila

 

Numele, prenumele/ funcţia reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale din România

 

Ştampila

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova

Nr. de înregistrare................

Data...............

 

Unitatea administrativ-teritorială din România

Nr. de înregistrare................

Data...............

CERERE DE PLATĂ

1. Cererea de plată nr.

 

2. Tipul cererii de plată

intermediară

 

 

finală

 

Suma (EUR)

 

3. Denumirea proiectului

 

4. Descrierea activităţilor ce urmează a se finanţa din sumele solicitate

 

5. Perioada de implementare a proiectului

De la:

Până la:

6. Adresa autorităţii administraţiei publice locale din Republica Moldova

 

 

7. Codul fiscal

 

8. Persoana de contact (numele şi funcţia, telefon, fax şi e-mail)

9. Numele băncii

10. Adresa băncii

11. Codul IBAN

 

 

 

Numele, prenumele/funcţia reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale din Republica Moldova

........................................................................

(semnătură şi ştampila)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă conţinutul-cadru al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă conţinutul-cadru al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) în procesul de emitere a avizelor tehnice de racordare, operatorii de reţea respectă conţinutul-cadru prevăzut la art. 1.

(2) Avizul tehnic de racordare poate fi contestat de utilizator la operatorul de reţea emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

(3) Soluţionarea contestaţiilor din partea utilizatorilor privind avizele tehnice de racordare emise se face, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei, de către o comisie înfiinţată la nivelul operatorului de reţea.

(4) Operatorii de reţea transmit semestrial la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, până pe data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului, un raport privind contestaţiile soluţionate, la care se anexează copii după avizele tehnice de racordare respective. Contestaţiile nefinalizate până la sfârşitul semestrului se includ în acest raport, cu menţiunea că sunt în curs de soluţionare.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2010 pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - conţinut-cadru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 şi 842 bis din 16 decembrie 2010.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 6 august 2014.

Nr. 74.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONŢINUTUL-CADRU

al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1

 

Antetul operatorului de reţea

Adresa sediului:.....................

Telefon/fax/e-mail:.....................

Nr. .....din................

 

Aviz tehnic de racordare nr. ........din data..............

 

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ..........din data...................., având ca scop2....................pentru locul de consum ce aparţine utilizatorului..........................cu domiciliul/sediul în judeţul...........................municipiul/oraşul/comuna...................., satul............., sectorul......., codul poştal................str. ................. nr. .......,., bl........se......., et. ......, ap......., telefon/fax................., e-mail................şi a analizării documentaţiei anexate acesteia, depusă complet la data............................

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament,

 

1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie. În acest caz se înlocuieşte sintagma “loc de consum” cu sintagma “nod de consum”. În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.

2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament.

 

se aprobă racordarea la reţeaua electrică a locului de consum permanent/temporar.................................(denumirea locului de consum), amplasat în judeţul............., municipiul/oraşul/comuna................satul...................sectorul........, codul poştal ................, str. .......................nr. .......bl........sc. .......et. .......ap. ........nr. cadastral..............(numai dacă este disponibil), în condiţiile menţionate în continuare.

1. Puterea aprobată:

 

 

Situaţia existentă în momentul emiterii avizului*

Puterea aprobată pentru organizare de şantier, valabilă până la data ........  **

Evoluţia puterii aprobate***

Etapa I, valabilă de la data ........

Etapa a II-a,  valabilă  de la data ........

Etapa a III-a, valabilă de la data ........

Etapa a IV-a, valabilă de la data .......

Etapa finală, valabilă de la data ........

 Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită****

(KVA)

 

 

 

 

 

 

 

(kW)

 

 

 

 

 

 

 

Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită fără realizarea lucrărilor de întărire*****

(kVA)

 

 

 

 

 

(kW)

 

 

 

 

 


* În situaţia unui loc de consum existent se completează puterea aprobată prin certificatul de racordare sau prin avizul tehnic de racordare, în situaţia în care locul de consum a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului şi încă nu a fost emis certificat de racordare.

** Se completează numai în situaţia unui utilizator permanent care a solicitat racordarea atât a obiectivului, cât şi a organizării de şantier în vederea realizării acestuia şi instalaţia de racordare pentru organizare de şantier utilizează integral sau parţial instalaţia de racordare pentru etapa finală.

*** Sunt cuprinse datele privind evoluţia puterii aprobate de la punerea în funcţiune a obiectivului pentru locurile de consum noi, respectiv din momentul modificării puterii aprobate pentru locurile de consum existente. Aceste date sunt valabile fie pentru situaţia unui loc de consum permanent, fie pentru un loc de consum temporar. În situaţia unui loc de consum care se dezvoltă într-o singură etapă se completează numai coloana corespunzătoare etapei finale.

**** În cazul unui deţinător de reţea electrică de interes public, datele se completează pe total nod de consum. În anexa la prezentul aviz se regăseşte repartizarea puterii totale aprobate pe locurile de consum şi/sau de producere racordate sau care urmează să fie racordate la reţeaua respectivă, fără a fi precizaţi titularii acestora.

***** Se completează numai în cazul în care soluţia de racordare cuprinde lucrări de întărire.

 

2. Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilită prin fişa de soluţie nr. ......... sau studiul de soluţie nr. .......... avizat de............... cu documentul nr. ..../...........

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune........V, la.................(capacităţile energetice deţinute de operatorul de reţea la care se realizează racordarea);

b) instalaţia de racordare existentă în momentul emiterii avizului şi care se menţine (pentru situaţia unui loc de consum existent, dacă instalaţiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare):..........................................;

c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare:..................;

d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice existente deţinute de operatorul de reţea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

(i) lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării Condiţiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză

(ii) lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum/de consum şi de producere............................;

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune............V, la/în/pe............................(elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare);

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin.......................(structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare);

g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune............V, la..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea....................(după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea).

3. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică:...............................

(2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008):

a) de monitorizare şi reglaj...................................................;

b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii.....................................................................;

c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului...................

(3)  Condiţii specifice pentru racordare:

4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării:..................................................................................

5. (1) în conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la reţeaua electrică, utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de reţea următoarele documente prevăzute de Regulament:.......................(numai documentele aplicabile situaţiei respective).

6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz şi explicitată în fişa de calcul anexată, este.........................lei, inclusiv TVA.

(2) Valoarea menţionată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condiţiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parţial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcţie de preţurile echipamentelor şi/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

7. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea, conform prevederilor Regulamentului, suma de...........................lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul.

(2) Utilizatorul va primi, în condiţiile prevederilor Regulamentului, o compensaţie bănească dacă la instalaţia de racordare prevăzută la pct. 2 vor fi racordaţi şi alţi utilizatori, în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a acesteia.

8. (1) în situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie o garanţie financiară în favoarea operatorului de reţea, în valoare de....................lei, reprezentând ........% din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme:..........................

(2) Termenul în care utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară prevăzută la alin. (1), situaţiile în care garanţia financiară poate fi executată de operatorul de reţea, precum şi situaţiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire este......................... pentru lucrările precizate la pct. 2 lit. d) subpct. (i) şi....................... pentru lucrările precizate la pct. 2 lit. d) subpct. (ii).

(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 2 lit. d) subpct. (i) se prevăd în contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la pct. 2 lit. d) subpct. (ii) este influenţată de apariţia locurilor de consum/de consum şi de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcţionare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice care nu pot fi finanţate de operatorul de reţea în perioada imediat următoare sunt în valoare de..................... lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la pct. 2 lit. d) subpct. (i), şi.......................lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la pct. 2 lit. d) subpct. (ii) (se completează numai dacă este cazul).

(5) în situaţia în care, din următoarele motive: .........., operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de reţea; în acest caz, utilizatorul şi operatorul de reţea încheie contractul de racordare cu obligaţia operatorului de reţea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1);

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la pct. 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

10. (1) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea si/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

11. (1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul vor respecta normele şi reglementările în vigoare privind realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de reţea, utilizatorul va încheia convenţia de exploatare, prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente, urmărirea consumului şi reducerea acestuia în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea sistemului electroenergetic naţional.

13. (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.

(2) în situaţia în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condiţiile existenţei şi funcţionării corecte a instalaţiei de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a două căi de alimentare este cea corespunzătoare funcţionării instalaţiei de automatizare:..............secunde.

(3) Informaţiile privind monitorizarea continuităţii şi calităţii comerciale a serviciului de distribuţie sunt publicate şi actualizate în fiecare an de către operatorul de reţea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web.................

14. (1) în cazul în care utilizatorul deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) în situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o siguranţă În alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea, prezentată la pct. 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza şi stabilirea oportunităţii de a se dota cu surse proprii de energie electrică. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizează de către operatorul de reţea.

(3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecţie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutaţie, pe baza unei analize de risc.

15. (1) în scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.

(2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcţionării instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.).

Instalaţiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbaţiile instalaţiilor şi receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) în vederea reducerii consumului/injecţiei de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiţii determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.

(3) în situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacţionată în punctul de delimitare. În acest caz se face corecţia energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de reţea cu pierderi, situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, sunt:..........................

17. (1) în situaţia în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menţionată la pct. 1, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).

(2) în cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:

a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;

b) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.

18. (1) în situaţia în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil până la data ............................ (data expirării valabilităţii autorizaţiei de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis).

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea la data încetării pentru orice cauză, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) în situaţia în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuţia/fumizarea energiei electrice.

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de reţea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

20. Alte condiţii (în funcţie de cerinţele specifice utilizatorului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare)......................

 

Semnătura autorizată

 

ANEXA Nr. 2

 

CONŢINUTUL-CADRU

al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1

 

Antetul operatorului de reţea

Adresa sediului:.....................

Telefon/fax/e-mail:.....................

Nr. .....din...............

 

Aviz tehnic de racordare nr. ....... din data ..............

 

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ..........din data ...................având ca scop2.....................pentru locul de producere/locul de consum şi de producere ce aparţine utilizatorului..........................cu domiciliul/sediul în judeţul..................., municipiul/oraşul/comuna.................., satul...................., sectorul........., codul poştal.........., str. ...................nr. ........., bl......., sc. ........et. ......, ap......., telefon/fax............., e-mail..................., şi a analizării documentaţiei anexate acesteia, depusă complet la data.............................,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament,

se aprobă racordarea la reţeaua electrică a locului de producere/locului de consum şi de producere..................... (denumirea), amplasat în judeţul..............., municipiul/oraşul/comuna....................satul......................sectorul.........codul poştal ................, str. ..................nr. ......nr. cadastral..............(numai dacă este disponibil), în condiţiile menţionate în continuare.

1. Datele energetice ale locului de producere 3:


1 În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma Joc de producere”, fie .loc de consum şi de producere” şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile.

2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament.

3 Se menţine numai tabelul sau tabelele corespunzătoare tipului generatoarelor ce compun centrala electrică de la locul de producere/locul de consum şi de producere: generatoare asincrone, sincrone şi/sau fotovoltaice.

 

- generatoare asincrone şi sincrone:

 

Nr. crt.

Tipul generatorului

(de exemplu, As, S)

Tip GG

(de exemplu, T, H, E)

Un/GG

(V)

Pi total

(kW)

Pmax produsă de GG

(kW)

Pmin produsă de GG

(kW)

Qmax

(kVAr)

Qmin

(kVAr)

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

            NOTA:

GG = grup generator

T = termo

Un = tensiune nominală la borne

Pmax = putere activă maximă

Qmax = putere reactivă maximă

As = asincron

H = hidro

S = sincron

E = eolian

 

 

Pi = putere activă instalată

Pmin = putere activă minimă

Qmin = putere reactivă minimă

 

            - generatoare fotovoltaice:

 

Nr. crt.

Pi total panouri/invertor

(c.c.)

(kW)

Pmax debitat de panouri/invertor

(c.c.)

(kW)

Capacitate baterii de acumulatoare*

(Ah)

Un invertor

(c.a.)

(V)

Pi invertor

(c.a.)

(kW)

Pmax invertor

(c.a.)

(kW)

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 


* Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.

 

            NOTA:

Panou = panou fotovoltaic

Pi = putere activă instalată

c.c. = curent continuu

Pmax = putere activă maximă

ca. = curent alternativ

Un = tensiune nominală

- servicii interne (indiferent de sursa şi calea de alimentare):

Puterea instalată............kW

Puterea maximă absorbită.............kW

2. Puterea aprobată:

 

 

Situaţia existentă în momentul emiterii avizului*

Evoluţia puterii aprobate**

Etapa I, valabilă de la data ........

Etapa a II-a,  valabilă  de la data ........

Etapa a III-a, valabilă de la data ........

Etapa a IV-a, valabilă de la data .......

Etapa finală, valabilă de la data ........

 Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată fără realizarea lucrărilor de întărire***

(KVA)

 

 

 

 

 

 

(kW)

 

 

 

 

 

 

Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită din reţea ****

(KVA)

 

 

 

 

 

 

(kW)

 

 

 

 

 

 


* În situaţia unui loc de producere/loc de consum şi de producere existent se completează puterea aprobată prin certificatul de racordare sau prin avizul tehnic de racordare, în situaţia în care locul de producere/locul de consum şi de producere a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului şi încă nu a fost emis certificat de racordare.

** Sunt cuprinse datele privind evoluţia puterii aprobate de la punerea în funcţiune a obiectivului pentru un loc de producere/loc de consum şi de producere nou, respectiv din momentul modificării puterii aprobate pentru un loc de producere/loc de consum şi de producere existent. În situaţia unui loc de producere/loc de consum şi de producere care se dezvoltă într-o singură etapă se completează numai coloana corespunzătoare etapei finale.

*** Se completează numai în cazul în care soluţia de racordare cuprinde lucrări de întărire.

**** Pentru un loc de producere se completează numai în situaţia în care serviciile interne sunt alimentate prin aceeaşi instalaţie de racordare prin care se evacuează energia electrică produsă; pentru un loc de consum şi de producere racordat prin aceeaşi instalaţie de racordare (prin care se evacuează şi se absoarbe energie electrică), se completează puterea totală aprobată pentru consum (pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei şi a receptoarelor de la locul de consum).

 

3. Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilită prin Fişa de soluţie nr. ......... sau Studiul de soluţie nr. .......... avizat de ............... cu Documentul nr. ..../...........:

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune........V, la.................(capacităţile energetice deţinute de operatorului de reţea, la care se realizează racordarea);

b) instalaţia de racordare existentă în momentul emiterii avizului şi care se menţine (pentru situaţia unui loc de producere/loc de consum şi de producere existent, dacă instalaţiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare):................................................;

c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare:..............;

d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice existente deţinute de operatorul de reţea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

(i) lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză..........................................;

(ii) lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere/de consum şi de producere............................;

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune.............V, la/în/pe............................(elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare);

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin.................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare);

g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune............V, la.....................(elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea....................(după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea);

h) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune............V, la/în/pe.......................

4. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică:...............................

(2) Alte cerinţe nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare):

a) de monitorizare şi reglaj......................................;

b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii

c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului....................

(3) Condiţii specifice pentru racordare:....................................

(4) Probe/Teste necesare pentru verificarea performanţelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere/locul de consum şi de producere din punctul de vedere al conformităţii tehnice cu cerinţele normelor şi codurilor tehnice:.....................

5. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării:.............................................

6. Centralele şi grupurile generatoare trebuie să respecte cerinţele tehnice de proiectare, racordare şi de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

7. (1) în conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la reţeaua electrică, utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită acestuia tariful de racordare reglementat, conform clauzelor contractului de racordare.

(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de reţea următoarele documente prevăzute de Regulament:.......................(numai documentele aplicabile situaţiei respective).

8. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este.........................lei, inclusiv TVA.

(2) Valoarea menţionată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condiţiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parţial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcţie de preţurile echipamentelor şi/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

9. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea, conform prevederilor Regulamentului, suma de...........................lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează Să se racordeze utilizatorul.

(2) Utilizatorul va primi, în condiţiile prevederilor Regulamentului, o compensaţie bănească dacă la instalaţia de racordare prevăzută la pct. 3 vor fi racordaţi şi alţi utilizatori în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a acesteia.

10. (1) în situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie, în termen de maximum 3 luni de la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, o garanţie financiară în favoarea operatorului de reţea în valoare de....................lei, reprezentând........% din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme:...........

(2) Situaţiile în care garanţia financiară menţionată la alin. (1) poate fi executată de operatorul de reţea şi situaţiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

(3) Suplimentar situaţiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de reţea execută garanţia financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentaţiei complete prevăzute la art. 36 din Regulament, în termenul de valabilitate al prezentului aviz tehnic de racordare.

11. (1) Termenul posibil de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire este..........................pentru lucrările precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (i), şi........................pentru lucrările precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (ii).

(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (i) se prevăd în contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (ii) este influenţată de apariţia locurilor de producere/de consum şi de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcţionare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice care nu pot fi finanţate de operatorul de reţea în perioada imediat următoare sunt în valoare de.....................lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (i), şi.......................lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (ii) (se completează numai dacă este cazul).

(5) în situaţia în care, din următoarele motive:....................... operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de reţea; în acest caz, utilizatorul şi operatorul de reţea încheie contractul de racordare cu obligaţia operatorului de reţea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1);

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la pct. 2;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

12. (1) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

13. (1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul vor respecta normele şi reglementările în vigoare privind realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.

14. Utilizatorul va încheia convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.

15. (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.

(2) în situaţia în care racordarea este realizată prin două sau mai multe instalaţii, în cazul întreruperii accidentale a uneia dintre ele, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condiţiile existenţei şi funcţionării corecte a instalaţiei de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a două instalaţii este cea corespunzătoare funcţionării instalaţiei de automatizare:..............secunde.

(3) Informaţiile privind monitorizarea continuităţii şi calităţii comerciale a serviciului de distribuţie sunt publicate şi actualizate în fiecare an de către operatorul de reţea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web.....................

16. (1) în cazul în care utilizatorul deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) în situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea, prezentată la pct. 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

17. (1) în scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.

(2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

18. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcţionării instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalaţiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbaţiile instalaţiilor şi receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) Utilizatorul are obligaţia de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementărilor tehnice în vigoare. În vederea reducerii consumului/injecţiei de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru compensarea puterii reactive necesare instalaţiilor şi/sau echipamentelor de la locul de producere/locul de consum şi de producere. Neîndeplinirea acestei condiţii determină plata energiei electrice reactive tranzitate în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(3) în situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacţionată în punctul de delimitare. În acest caz se face corecţia energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de reţea cu pierderi, situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, sunt:....................................

19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menţionată la pct. 2, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).

(2) Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:

a) în termen de 3 luni de la emitere, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la pct. 10;

b) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;

c) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.

20. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de reţea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

21. Alte condiţii (în funcţie de cerinţele specifice utilizatorului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare)........................

 

Semnătura autorizată

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.