MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 616/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 616         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 august 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            13. - Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.015.- Ordin al ministrului finanţelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

 

1.293. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 

2.446. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

 

2.447. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

 

2.498. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietate publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de R.A. - A.P.P.S., precum şi pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protecţia şi repararea bazei materiale de reprezentare şi protocol administrate de către R.A. - A.P.P.S.”

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin excepţie de la alin. (2), în anul 2014, din sumele care se fac venit la bugetul de stat se deduc sumele aferente impozitului pe construcţii datorat conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru construcţiile aparţinând domeniului public şi privat al statului, primite în administrare şi înregistrate în contabilitatea regiei.”

Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă şi persoanelor disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru energie,

Borbely Karoly,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 13.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana Maria Petrescu

 

Bucureşti, 4 august 2014.

Nr. 1.015.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 

Văzând Procesul-verbal nr. 46/2014, cu propunerea Comisiei de clasificare a carcaselor de autorizare a unei agenţii de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 305.490 din 31 iulie 2014,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. I.- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: - După poziţia 54 se introduce o nouă poziţie, poziţia 55, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

CUI

Sediul social

“55.

Societatea Comercială GMC CLAS - S.R.L.

R033226188

Slobozia, Str. Ardealului nr. 5, bl. 5, sc. B, et. 4 ap. 19, judeţul Ialomiţa”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 august 2014.

Nr. 1.293.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare, cuprinse în anexă:

1. Chitanţă cod 14.13.11.99 - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;

2. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; Proces-verbal privind comunicarea somaţiei; Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale; Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;

Proces-verbal privind calcului dobânzilor datorate contribuabilului;

7. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;

8. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti;

9. Proces-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;

10. Proces-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri imobile;

11. Referat justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii;

12. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;

13. Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii;

14. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

15. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;

16. Titlu executoriu;

17. Proces-verbal privind calculul de dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau de alte sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu;

18. Somaţie;

19. Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;

20. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

21*. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;

22. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru;

23. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;

24. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;

25. Proces-verbal de predare-primire;

26. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile;

27. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;

28. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile;

29. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;

30. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă;

31. Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar;

32. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;

33. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;

34. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

35. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită;

36. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită ca urmare a încetării executării silite;

37. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;

38. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor ce se cuvin debitorului;

39. Adresă de sistare temporară sau parţială a executării silite prin poprire;

40. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;

41. Borderou de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale;

42. Certificat de atestare fiscală.

Art. 2. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Formularele se emit prin intermediul aplicaţiilor informatice ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi ale unităţilor subordonate acestora, ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, conform modelelor cuprinse în anexă, cu excepţia celor cu regim special, care se emit prin unităţi specializate.

Art. 4. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 4 august 2014.

Nr. 2.446.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

 

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1-7 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 25 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 4 august 2014.

Nr. 2.447.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.438/2009)

 

ANTET 1)

 

Dosar de executare nr. ............/...............

Nr. ...............din.............................

 

Către 2)...................................................................................

Cod de identificare fiscală..................................................

Str. ..................................... nr. ..... bl. ..... sc. .... et. ....

ap. .... sectorul. .., localitatea .......... judeţul ...................

Cod poştal ...............

 

TITLU EXECUTORIU 3)

 

Natura obligaţiei fiscale 4)

Documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată 5)

Termenul legal de plata sau perioada pentru care au fost calculate majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere

Cuantumul sumei datorate

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Întrucât a expirat scadenţa/termenul de plată a/al obligaţiilor fiscale înscrise în document, prin care s-a stabilit ori s-a individualizat suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul organului de executare,

...............................................................

(numele şi prenumele)

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. Număr de operator de date cu caracter personal – 759


1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/denumirea şt domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) În titlul executoriu se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amenda sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate ŞI administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

5) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul şi data.

 

 

COD DE BARE

 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului “Titlu executoriu”

 

1. Denumire: TITLU EXECUTORIU

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte:

- de organul de executare, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

6. Circulă:

- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.

7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.438/2009)

 

ANTET 1)

 

 

COD DE BARE

 

Dosar de executare nr. ............/...............

Nr. ...............din.............................

 

Către 2)...................................................................................

Cod de identificare fiscală..................................................

Str. ..................................... nr. ..... bl. ..... sc. .... et. ....

ap. .... sectorul. .., localitatea .......... judeţul ...................

Cod poştal ...............

 

SOMAŢIE

 

            În baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi În evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de........................anexat/anexate.

 

Natura obligaţiei fiscale 3)

Titlul executoriu

Nr./data 4)

Cuantumul sumei datorate

(lei)

Nr. contului în care urmează a se vira suma reţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menţionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul organului de executare,

...............................................................

(numele şi prenumele)

 

            Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. Număr de operator de date cu caracter personal – 759


1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă. contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

 

 

 

COD DE BARE

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului “Somaţie”.

 

1. Denumire: Somaţie

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte:

- de organul de executare, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

6. Circulă:

- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.

7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.438/2009)

 

ANTET 1)

 

 

COD DE BARE

 

Dosar de executare nr. ............/...............

Nr. ...............din.............................

 

Către 2)...................................................................................

Cod de identificare fiscală..................................................

Str. ..................................... nr. ..... bl. ..... sc. .... et. ....

ap. .... sectorul. .., localitatea .......... judeţul ...................

Cod poştal ...............

 

DECIZIE

referitoare la obligaţiile de plată accesorii

            În temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat următoarele obligaţii fiscale accesorii:

 

Cod 3)

Natura obligaţiei fiscale 4)

Obligaţii fiscale accesorii 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.

Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.

Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale se află în anexă.

 

Conducătorul organului de executare,

...............................................................

(numele şi prenumele)

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului.

3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat.

5) Dobânzi le şi penalităţile de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 120, respectiv art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

COD DE BARE

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului “Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii”

 

1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 88 lit. c) şi art. 119 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte:

- de compartimentul de evidenţă pe plătitori, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

6. Circulă:

- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.

7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

 

ANEXĂ

 

ANEXĂ

la Decizia nr. ....................din data de....................................

..

Cod 1)

Documentul prin care s-a individualizat suma de plată 2)

Categoria de sumă 3)

Perioada

Suma debit

Zile/Luni

Cota 4)

Suma accesoriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 


1) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiei informatice din care se emite, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administra re Fiscală.

2) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa principală, numărul şi data.

3) Se va menţiona categoria de sumă: majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere.

4) Nivelul dobânzii şi cel al penalităţii de întârziere se stabilesc conform art. 120 alin. (7), respectiv art. 1201 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.438/2009)

 

ANTET 1)

 

 

COD DE BARE

 

Dosar de executare nr. ............/...............

Nr. ...............din.............................

 

Către 2)...................................................................................

Cod de identificare fiscală..................................................

Str. ..................................... nr. ..... bl. ..... sc. .... et. ....

ap. .... sectorul. .., localitatea .......... judeţul ...................

Cod poştal ...............

 

ÎNŞTIINŢARE

privind stingerea creanţelor fiscale

 

            În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că plăţile efectuate de dumneavoastră au stins creanţe fiscale, după cum urmează:

 

Informaţii referitoare la documentele de plată

Informaţii referitoare la stingerea sumelor

Document de plată

Nr./data

Data plăţii

Suma achitată

Denumire obligaţii bugetare

Document de creanţă 3)

Categorie sumă de plată 4)

Termen de plată

Suma stinsă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

TOTAL:

 

În conformitate cu art. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, care se depune la organul fiscal emitent în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.

În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile necesare. În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

 

Conducătorul organului de executare,

...............................................................

(numele şi prenumele)

 

            Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

3) Se va menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa fiscală: DEC. - declaraţie. DEC.IMP. - decizie de impunere, PVC. - proces-verbal de contravenţie, DEC. ACC. - decizie de calcul accesorii, numărul şi data.

4) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, MS - dobândă simplă, PI - penalitate de întârziere.

 

 

 

COD DE BARE

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului “Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale”

 

1. Denumire: înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte:

- de compartimentul de evidenţă pe plătitori, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

6. Circulă:

- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.

7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.438/2009)

 

ANTET 1)

 

 

COD DE BARE

 

Nr. ...............din.............................

 

Către 2)...................................................................................

................................................................................................

 

ADRESĂ

de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti

În temeiul art. 149 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul)...............................................conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise   de........................................................................

Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului............................................după cum urmează:

 

Natura obligaţiei fiscale 4)

Titlul executoriu nr./data s)

Cuantumul sumei datorate

(lei)

Nr. contului în care urmează a se vira suma reţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia6», până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 149 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea.

Despre aceste măsuri se va înştiinţa organul de executare.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin, (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Vă mulţumim pentru cooperare,

 

Conducătorul organului de executare,

...............................................................

(numele şi prenumele)


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Denumirea şi sediul băncii

3) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de Înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

6) În situaţia în care sumele existente în conturile debitorului nu sunt la nivelul creanţei estimate/stabilite, după caz, terţul poprit nu va accepta alte plăţi din conturile debitorului.

 

 

COD DE BARE

 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului “Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti”

 

1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti

2. Format: A4/t1,

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 149 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte:

- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

6. Circulă:

- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- 1 exemplar la Unitatea bancară, în format hârtie.

7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.438/2009)

 

ANTET 1)

 

 

COD DE BARE

 

Dosar de executare nr. ............/...............

Nr. ...............din.............................

 

Către 2)...................................................................................

Cod de identificare fiscală..................................................

Str. ..................................... nr. ..... bl. ..... sc. .... et. ....

ap. .... sectorul. .., localitatea .......... judeţul ...................

Cod poştal ...............

 

ADRESĂ

de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti

 

În baza art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 9272003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valută deschise la:..............................................................3).

Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului.

 

Natura obligaţiei fiscale 4)

Titlul executoriu

nr./data 5)

Cuantumul sumei datorate

(lei)

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

În temeiul art. 148 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează imposibilitatea de a vă continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa creditorului fiscal care poate dispune, la cererea dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parţială a executării silite prin poprire.

Pentru aprobarea unei astfel de măsuri, veţi constitui o garanţie la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silită.

Suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă a suspendării popririi de către organul fiscal.

 

Conducătorul organului de executare,

...............................................................

(numele şi prenumele)

 

            Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ,

2) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului

3) Denumirea şi sediul băncii

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii,

 

 

 

COD DE BARE

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului “Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti”

 

1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte:

- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

6. Circulă:

- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.

7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.438/2009)

 

ANTET 1)

 

 

COD DE BARE

 

Nr. ...............din.............................

 

Către 2)...................................................................................

................................................................................................

 

DECIZIE

de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti

 

În baza art. 148 alin. (5), (52) şi (53) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului 3) .................................. cu domiciliul fiscal în localitatea .......................................... str. ................................ nr. ......, cod de identificare fiscală 4)...........................................întrucât au fost îndeplinite dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la încetarea executării silite.

Având în vedere aceste motivaţii, urmează a se ridica măsurile de executare silită, respectiv, se va ridica poprirea înfiinţată prin adresa 5) nr. ...................../.................................asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale debitorului deschise la băncile ...................................................................................................................................................................

 

Conducătorul organului de executare,

...............................................................

(numele şi prenumele)

 

            Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se vor menţiona denumirea şi sediul băncii.

3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea debitorului.

4) Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se vor menţiona numărul şi data popririi pentru care obligaţiile fiscale au fost stinse.

 

 

 

COD DE BARE

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului “Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti”

 

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic

4. Se utilizează: în baza art. 148 alin. (5), (52) şi (53) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte:

- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;

- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

6. Circulă:

- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- 1 exemplar la debitor, în format hârtie;

- 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea veniturilor, în format hârtie.

7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.147/2014 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014, precum şi componenţa nominală a acestora, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă tematica de concurs pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Taxa de înscriere la concurs se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Dovada achitării taxei constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxa de şcolarizare se achită integral în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale. Taxa de şcolarizare se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucureşti, 14 august 2014.

Nr. 2.498.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.)

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.)

- Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.)

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1

 József Birtalan

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

 Mihai Busuioc

M.D.R.A.P.

Membru

3.

 Paul Naidin

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concura nr. 2 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

 Carmen-Dorina Drăgan

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Daniel Iustin Marinescu

M.D.RAP.

Membru

3.

Niculae Teodorescu

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

 Rodica Maria Picu

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

 Melania Rusnac

M.D.RAP.

Membru

3.

Marta Rotaru

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Mihaela Cristina Bebereche

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Cătălin Bălan

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Cătălina Irimescu

S.G.G.

Membru

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.)

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.)

- Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.)

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Mihaela Baciu

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Mihaela Dincă

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Mihai Vlad Ciortoloman

S.G.G.

Membru

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Daniela Pandelas

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Sorin Daniel Solomon

M.D.RAP.

Membru

3.

Dragoş Condrea

S.G.G.

Membru

 

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICA

pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

 

1. Constituţia României, republicată

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare

5. Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

7. Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (Tratatul de la Roma)

8. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa

9. Tratatul de la Lisabona

 

ANEXA Nr. 3

 

CALENDARUL

de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

 

Nr. crt.

Activitate planificată

Perioadă de desfăşurare

1.

înscrierea candidaţilor

22-26 septembrie 2014

2.

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

29-30 septembrie 2014

3.

Afişarea rezultatelor

1 octombrie 2014

4.

Contestarea rezultatelor

2 octombrie 2014

5.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- listelor nominale ale candidaţilor admişi

- programului desfăşurării interviului

3 octombrie 2014

6.

A două probă a concursului: interviul

6-7 octombrie 2014

7.

Afişarea rezultatelor

8 octombrie 2014

8.

Contestarea rezultatelor

9 octombrie 2014

9.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- rezultatelor finale ale concursului

10 octombrie 2014

10.

Completarea dosarului personal şi achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi

13-31 octombrie 2014

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.