MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 617/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 617         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 august 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

679. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj

 

680. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Olt

 

681. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita

 

682. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercial㠓Avioane” - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

683. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercial㠓Romaero” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

669. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011

 

1.177. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă maritimă din 4 decembrie 2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţa, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, necesare desfăşurării măsurilor de intervenţie operativă pentru protecţia populaţiei afectate de urmările distructive ale inundaţiilor şi viiturilor de pe raza judeţelor Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj.

(2) Cantităţile de combustibil pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a cisternei de transport.

Art. 2. - Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj, cantităţile de combustibil necesare se scot din stocurile disponibile rezervă de stat, la valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc.

Art. 3. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit”prezentei hotărâri, proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de instituţiile prefectului din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj.

Art. 4. - Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 se suportă din veniturile proprii ale activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţa rea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Art. 5. - Cantităţile de produse sunt puse la dispoziţia instituţiilor prefectului din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj din unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Distribuirea construcţiilor uşoare din elemente modulate către populaţia afectată se va face de Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin grija Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea.

(2) Preluarea locuinţelor de către persoanele sinistrate se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu precizarea obligaţiilor şi îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul contractului-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai puţin decât perioada necesară rezolvării situaţiei locative definitive a sinistratului beneficiar de locuinţă provizorie.

Art. 7. - (1) Pe măsura finalizării reconstrucţiei locuinţelor, Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea va prelua de la populaţie construcţiile uşoare din elemente modulate, acordate în condiţiile prezentei hotărâri.

(2) Preluarea se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu constatarea stării constructiv-funcţionale şi aplicarea măsurilor, după caz.

(3) Construcţiile uşoare din elemente modulate astfel preluate vor fi transmise, în condiţiile legii. Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, care va asigura demontarea şi conservarea acestora.

Art. 8. - (1) Instituţiile prefectului din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj justifică distribuirea produselor scoase din rezervele de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la sediul instituţiilor prefectului din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

(3) Schimbarea sub orice formă a destinaţiei, deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructivă a construcţiilor uşoare din elemente modulate, acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 9. - În anul 2014, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezerve de stat diminuate cu produsele prevăzute în anexă, cu excepţia cantităţilor de combustibil, se asigură în limita sumei de 495.000 lei din activitatea finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

Dan-Cornel Baranga

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 679.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor acordate ca ajutor umanitar pentru populaţia afectată de inundaţii din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Vâlcea

Cantitatea Mehedinţi

Gorj

Total

0

1

2

3

4

5

6

1.

Construcţii uşoare din elemente modulate

bucăţi

20

-

-

20

2.

 Saltele pat

bucăţi

40

-

-

40

3.

 Paturi

bucăţi

40

-

-

40

4.

 Cearşafuri pat

bucăţi

80

-

-

80

5.

Motorină

tone

40

8

38,4

86,4

Valoare (lei)

 

647.000

30.400

146.000

823.400

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, necesare desfăşurării măsurilor de intervenţie operativă pentru protecţia populaţiei ameninţate sau afectate de urmările distructive ale inundaţiilor şi viiturilor de pe raza judeţului Olt.

(2) Cantităţile de combustibili pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitate maximă a cisternei de transport.

Art. 2. - Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei ameninţate, cantităţile de combustibili necesare se scot din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, la valorile specificaţiilor tehnice ale produselor aflate pe stoc.

Art. 3. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de persoana împuternicită desemnată de Instituţia Prefectului - Judeţul Olt.

Art. 4. - (1) Cantităţile de produse sunt puse la dispoziţia Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt din unitatea teritorială subordonată Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Recepţia cantităţilor de combustibili se face la sediul unităţii teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

(3) Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile proprii ale activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Art. 5. - (1) Instituţia Prefectului - Judeţul Olt justifică distribuirea produselor scoase din rezervele de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

(3) Schimbarea sub orice formă a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 6. - În anul 2014, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezerve de stat diminuate cu produsele prevăzute în anexă, cu excepţia cantităţilor de combustibili, în limita sumei de 545.200 lei, se asigură din activitatea finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

Dan-Cornel Baranga

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 680.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor acordate ca ajutor umanitar pentru populaţia afectată de inundaţii din judeţul Olt

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Conserve de carne de porc

kg

3.000

2.

Conserve de pate de ficat

kg

2.000

3.

Apă minerală

litri

8.208

4.

Cearşafuri pat

bucăţi

4.000

5.

Saltele pat

bucăţi

2.000

6.

Benzină

tone

4

7.

Motorină

tone

6

Valoare (lei)

 

580.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 3.700 mii lei la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01 “Active fixe”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 3.700 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

Art. 3. - Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează de către Administraţia Naţional㠓Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţii de forţă majoră.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura pe anul 2014.

Art. 5. - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 681.

 

ANEXĂ

 

CHELTUIELI

pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale produse în bazinele hidrografice din judeţul Harghita

 

Denumirea obiectivului/judeţul

Râul/Amplasamentul

Lucrările propuse

Valoarea totală

- mii lei -

Lucrări de amenajare a pârâului Feernic şi afluenţi aval localitate Lupeni, judeţul Harghita

Pârâul Feernic şi afluenţi pe raza comunelor Lupeni şi Simoneşti, judeţul Harghita

1. Lucrări de refacere

1. Regularizări de albie în zona localităţilor:

- Lupeni

- Bisericani

- Bulgăreni

- Morăreni

- Simoneşti

Total lungime 5.560 ml

1.300,0

2. Lucrări de apărare maluri şi talveg în zona localităţilor:

- Bisericani

- Morăreni

Total lungime 710 ml

Prag de fund 3 bucăţi

Traverse de colmatare 5 bucăţi

II. Lucrări noi de apărare pentru refacere stabilitate albie în zona localităţilor:

- Lupeni

- Bisericani

- Bulgăreni

- Morăreni

- Simoneşti

- Păltiniş

Total lungime 2.500 ml

2.200,0

TOTAL:

 

Reactualizare SF acumulare Lupeni

200,0 3.700

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercial㠓Avioane” - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercial㠓Avioane” - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 682.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercial㠓Avioane” - SA Craiova

Sediul/Adresa: comuna Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj

Cod unic de înregistrare: 2326144

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

16.444

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

16.284

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

3.307

2

 

Venituri financiare

5

160

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

16444

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

16,284

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.946

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

278

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8.891

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4.047

C1

ch. cu salariile

13

4.007

C2

bonusuri

14

40

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.340

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

250

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.254

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.169

2

 

Cheltuieli financiare

20

160

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

495

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

495

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

321

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

126

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.677

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2-650

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

103

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

26.975

9

 

Creanţe restante

56

10


* Nr. de personal prognozat la finele anului 2014 cuprinde un număr mediu de 70 salariaţi cu CIM suspendat cf.arl.54 din Codul muncii pentru solicitare concediu tara salariu pentru probleme personale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercial㠓Romaero” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercial㠓Romaero” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 683.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercial㠓Romaero” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 1, Bd. Ficusului nr. 44

Cod unic de înregistrare: 1576401 atribut fiscal RO

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

129.711

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

114.807

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

63

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

3.546

2

 

Venituri financiare

5

14.904

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

129.516

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

111.208

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

26.533

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2.705

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

51.705

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

37.489

C1

ch. cu salariile

13

35.027

C2

bonusuri

14

2.462

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.809

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

431

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

9.976

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

30.265

2

 

Cheltuieli financiare

20

18.308

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

195

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

3.423

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.366

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

0

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.365

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

959

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

910

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3433

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.208

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

126

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

877

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998

8

 

Plăţi restante

55

69.100

9

 

Creanţe restante

56

1.968

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.285 din 24 iulie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Dispozitivele speciale de marcat au regimul mărcilor şi sigiliilor, iar însemnele lor se amprentează şi se depun de către deţinător, în termen de 10 zile de la primirea/ridicarea de la unitatea specializată abilitată să le confecţioneze, în depozitul birourilor notarilor publici în vederea păstrării până la casarea dispozitivului.

(2) Unităţile specializate abilitate pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat au obligaţia de a transmite, în vederea înregistrării, amprenta dispozitivului special de marcat Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor Speciale de marcat, denumit în continuare RNEADSM, gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit în continuare CNARNN - INFONOT.

(3) Modelul RNEADSM este prevăzut în anexa nr. 8.

(4) Unităţile specializate au obligaţia înregistrării în RNEADSM a dispozitivelor speciale de marcat, anterior transmiterii acestora către deţinător.

(5) Procedura de transmitere şi înregistrare a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat şi de consultare a RNEADSM se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea CNARNN - INFONOT.

(6) înregistrarea dispozitivelor speciale de marcat în RNEDASM, precum şi consultarea registrului de către autorităţile publice şi unităţile specializate abilitate pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat sunt gratuite.

(7) Dispozitivele speciale de marcat pot fi utilizate numai după înregistrarea lor în condiţiile alin. (1) şi (2).

(8) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului regulament, conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură va solicita, în temeiul art. 162 alin. 2 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România înfiinţarea la nivelul CNARNN - INFONOT a RNEADSM.”

2. La articolul 4, alineatele (1) şi (3) şi litera e) a alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Modelele privind forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Dispozitivul special de marcat are două capete; unul poartă însemnele dispozitivului, iar celălalt are muchie tăietoare.

e) dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară, de forma unui dreptunghi cu laturile de 42 mm şi 22 mm, care se foloseşte de emitenţii documentelor de însoţire a materialelor lemnoase şi de operatori economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, în condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (2) lit. b). Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului în care utilizatorul îşi are sediul social, urmat de codul numeric atribuit de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat se realizează de unităţi specializate, ca unicate, în baza autorizaţiei de confecţionare emise de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, cu excepţia dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară, destinate utilizării de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la care autorizaţia de confecţionare este emisă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat are valabilitate 90 de zile de la data emiterii, emitentul având obligaţia de postare pe site-ul instituţiei.”

4. La articolul 5, după alineatul (3) se Introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), care vor avea următorul cuprins:

“(4) Autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat se emite în baza:

a) unei cereri formulate de către conducătorul persoanelor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri notariale, care solicită confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă dreptunghiulară sau de către şeful ocolului silvic pentru

dispozitive speciale de marcat cu amprentă rotundă, pătrată sau pentagonală;

b) autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic sau actului juridic de înfiinţare a operatorului economic, pentru operatorii economici care solicită confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. e);

c) scrisorii conducătorului structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. d);

d) notei de justificare a numărului dispozitivelor speciale de marcat.

(5) Unităţile specializate prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a confecţiona dispozitive speciale de marcat numai dacă obţin certificatul de abilitare, emis de către comisia care funcţionează în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6) Modelul certificatului de abilitare este prevăzut în anexa nr. 9.

(7) Comisia prevăzută la alin, (5) este formată din:

a) directorul general/directorul general adjunct care coordonează activitatea de silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - preşedinte;

b) directorul care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru;

c) directorul care coordonează activitatea de politici, strategii şi reglementări din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru.

(8) în vederea obţinerii certificatului de abilitare, unităţile specializate au obligaţia de a depune la comisia prevăzută la alin. (7) o documentaţie, care trebuie să cuprindă următoarele:

a) cerere;

b) declaraţie autentificată notarial a reprezentantului legal al persoanei juridice sau împuternicitului acesteia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obţinerii certificatului de abilitare sunt conforme cu originalul;

c) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

d) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că persoana juridică are ca obiect de activitate în domeniul mecanicii fine;

e) documente din care să rezulte că persoana juridică deţine utilaje şi personal calificat pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat;

f) angajament privind confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat în regim unicat;

g) angajament privind păstrarea confidenţialităţii asupra dispozitivelor confecţionate şi a deţinătorilor acestora;

h) angajament privind confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat numai pentru entităţile economice care prezintă autorizaţie de confecţionare emisă în condiţiile alin. (1);

i) angajament privind comunicarea on-line a amprentei dispozitivelor speciale de marcat în vederea înregistrării în RNEADSM; nerespectarea angajamentului determină suspendarea certificatului de abilitare pentru o perioadă de până la 6 luni sau până la data conformării.”

5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Evidenţa şi gestionarea dispozitivelor de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) se fac de către conducătorii titularilor autorizaţiilor de confecţionare, care poartă întreaga răspundere pentru păstrarea lor în deplină siguranţă, până la predarea/primirea la/de la cei desemnaţi să le folosească.

(2) Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la 4 alin. (4) lit. a)-c) se păstrează în fişete metalice dotate cu casete individuale pentru fiecare utilizator; accesul la dispozitivele speciale de marcat se poate realiza concomitent de către

utilizator, care deţine accesul la caseta individuală şi de către şeful ocolului silvic/conducătorul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, conducătorul altor administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului recunoscuţi de lege sau conducătorul structurii silvice de rang superior, care deţine accesul la fişetul metalic.”

6. La articolul 8, litera Ase modifică şi va avea următorul cuprins:

“A. La structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”.

7. La articolul 10, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Este interzisă emiterea de delegaţii de marcare pentru dispozitivele speciale de marcare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-c) în suprafeţe de fond forestier naţional sau vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, pentru care ocolul silvic nu are încheiate contracte de administrare/asigurarea serviciilor silvice sau prestaţie silvică, după caz.

(5) Dispozitivele speciale de măreai: care vor fi utilizate de personalul silvic din cadrul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva se vor transfera de la ocoalele silvice din subordine şi se vor repartiza, personalizat, personalului silvic îndreptăţit, desemnat de către conducătorii acestora.”

8. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), care vor avea următorul cuprins:

“(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă rotundă se pot folosi la punerea în valoare a arborilor afectaţi de factori biotici şi abiotici, iar cele cu amprentă pentagonală şi triunghiulară se pot folosi pentru controale de fond sau parţiale realizate pentru alte suprafeţe de fond forestier decât cele de la alin. (2), pe baza unei note întocmite de direcţia care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi aprobate de către conducătorul autorităţii.

(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se pot folosi şi la marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal pe suprafeţe de pădure pentru care nu sunt asigurate administrarea sau serviciile silvice, în baza avizului conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Conducătorul utilizatorului este obligat să

împuternicească o singură persoană pentru folosirea unui dispozitiv special de marcat cu acelaşi indicativ al amprentei, pe toată perioada cât aceasta este încadrată la utilizatorul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. (2) în cazul în care, din diferite motive, persoana împuternicită potrivit alin. (1) nu mai este îndreptăţită să folosească dispozitivul special de marcat, acesta nu mai poate fi atribuit spre folosire altei persoane o perioadă de 12 luni, cu excepţia dispozitivelor speciale de marcat cu amprenta dreptunghiulară, care pot fi utilizate cu continuitate, în condiţiile legii, indiferent de utilizator.”

10. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară se folosesc pentru marcarea arborilor destinaţi recoltării din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile situate în afara acestuia. Amprenta dispozitivului special de marcat se aplică pe cioplaje, la baza trunchiului, cât mai aproape de nivelul solului, sau pe o rădăcină evidentă, pe terenurile în pantă în partea din aval, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea. Pentru arborii marcaţi destinaţi recoltării se întocmeşte un act de punere în valoare, care se generează şi se autorizează în SUMAL, cu respectarea celorlalte reglementări specifice.”

11. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), care vor avea următorul cuprins:

“(11) Pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase se întocmeşte un act de punere în valoare, care se generează şi se autorizează în SUMAL şi se aprobă de către şeful ocolului silvic, în baza verificării prevăzute la alin. (14).

(12) Imprimarea mărcii pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase se face folosind vopsea de o altă culoare decât cea aprobată anual în condiţiile prezentului regulament, stabilită pentru fiecare act de punere în valoare prin decizia şefului ocolului silvic; decizia şefului ocolului silvic se îndosariază la dosarul partizii.

(13) Şeful ocolului silvic este obligat să notifice structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la constituirea actelor de punere în valoare pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase, în ziua următoare depunerii la ocolul silvic a documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor, iar în cazul ocoalelor silvice de stat se notifică şi unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva competentă teritorial.

(14) În termen de 10 zile calendaristice de la notificare este obligatorie verificarea actelor de punere în valoare pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase de către:

a) structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru actele de punere în valoare întocmite pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, precum şi pentru cel pentru care aceasta are încheiate contracte de administrare sau de servicii silvice;

b) unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta, precum şi pentru cel pentru care are încheiate contracte de administrare sau de servicii silvice.”

12. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată se folosesc pentru delimitarea suprafeţei parchetelor destinate exploatării, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplică pe arborii de limită care nu se recoltează, pe un cioplaj făcut pe trunchi la înălţimea de 1,30 m de la sol, orientat spre suprafaţa parchetului, Iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea.”

13. La articolul 14, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui.

(3) în situaţii speciale, precum tăieri de părţi din arbori sau cioate tăiate la nivelul solului, dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii ori pe suprafaţa acesteia, după caz.

(4) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai conducătorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, precum şi personalul silvic împuternicit de către

conducătorul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, conducătorul altor administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului recunoscuţi de lege sau al structurilor silvice de rang superior, în condiţiile prevăzute de reglementările privind paza pădurilor.”

14. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui.

(3) în cazuri speciale - tăieri de părţi din arbori, cioate tăiate la nivelul solului - dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii sau pe suprafaţa acesteia, după caz.”

15. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprenta dreptunghiulară se folosesc pentru marcarea lemnului rotund care se transportă cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, precum şi a pomilor de Crăciun proveniţi de pe teritoriul naţional, la locul de recoltare.

(2) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai:

a) persoanele împuternicite care au calitatea de emitenţi ai documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, inclusiv a pomilor de Crăciun recoltaţi din fondul forestier naţional şi de pe terenuri din afara acestuia, potrivit legislaţiei privind circulaţia materialelor lemnoase;

b) operatorii economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, în cazul pomilor de Crăciun produşi în pepinierele instalate pe terenuri cu altă destinaţie decât cea forestieră.”

16. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

“(3) Dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară se aplică pe secţiunea de tăiere la capătul subţire al pieselor de lemn rotund, precum şi pe secţiunea de tăiere a pomilor de Crăciun, care se transportă de la locul de recoltare.”

17. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Predarea spre folosire a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se face de către şeful ocolului silvic, pe baza delegaţiei de marcare, document înseriat, care se întocmeşte în două exemplare pe hârtie autocopiativă, dintre care exemplarul original rămâne la utilizatorul dispozitivului special de marcat şi se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat şi în registrul de corespondenţă al ocolului silvic, iar copia rămâne la cotor. Raportul de folosire a dispozitivului special de marcat se înregistrează la depunere în registrul de corespondenţă al ocolului silvic.”

18. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), care vor avea următorul cuprins:

“(3) Delegaţiile de marcare pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se emit pentru durate de timp strict determinate, în funcţie de volumul lucrărilor silvice de executat şi de condiţiile de lucru, fără a depăşi:

a) 30 de zile calendaristice pentru dispozitivele speciale de marcat cu marcă circulară şi pentagonală;

b) 5 zile lucrătoare pentru dispozitivele speciale de marcat cu marcă pătrată.

(4) Personalul silvic delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat răspunde de păstrarea în siguranţă a acestora pe toată durata folosirii.

(5) Stabilirea culorii vopselei pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se face anual de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică utilizatorilor acestora până la data de 30 noiembrie a anului anterior utilizării lor.”

19. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul (171), care va avea următorul cuprins:

“Art. 171. - (1) Predarea spre folosire a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face de către conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau conducătorul structurii teritoriale de specialitate a acesteia, după caz, pe baza delegaţiei de marcare, document înseriat, care se întocmeşte în două exemplare pe hârtie autocopiativă, dintre care exemplarul original rămâne la utilizatorul dispozitivului special de marcat şi se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat şi în registrul de corespondenţă, iar copia rămâne la cotor. Raportul de folosire a dispozitivului special de marcat se înregistrează la depunere în registrul de corespondenţă al utilizatorului.

(2) Modelul delegaţiei de marcare este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Personalul silvic delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat răspunde de păstrarea în siguranţă a acestora pe toată durata folosirii.

(4) Stabilirea culorii vopselei pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face anual de către conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică utilizatorilor dispozitivelor speciale de marcat până la data de 30 noiembrie a anului anterior utilizării acestora.”

20. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Utilizatorul dispozitivului special de marcat are obligaţia să depună la deţinătorul acestuia delegaţia de marcare completată corespunzător, până cel mai târziu în ultima zi înscrisă în delegaţie, împreună cu raportul de folosire a dispozitivului special de marcat.”

21. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), care va avea următorul cuprins:

“(6) La restituire, deţinătorul are obligaţia să verifice dacă raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat întocmit de utilizator este corelat cu delegaţia de marcare.

22. La articolul 23, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Conducătorul utilizatorului are obligaţia permanentă de verificare a stării tehnice a dispozitivelor speciale de marcat şi consemnării acesteia într-un proces-verbal, tar, în funcţie de starea tehnică, poate decide:

a) utilizarea în continuare a dispozitivului special de marcat;

b) utilizarea în continuare a dispozitivului special de marcat numai după reamprentarea acestuia în condiţiile art. 2 alin. (1);

c) casarea dispozitivului special de marcat.

(3) Casarea dispozitivelor speciale de marcat se face prin distrugerea însemnelor în prezenţa unei comisii constituite prin

decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor respective; aceeaşi procedură de casare se aplică şi în cazul dispozitivelor a căror autorizaţie de confecţionare a fost emisă în condiţiile legii, de alte structuri decât structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

23. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:

“(4) în termen de 10 zile calendaristice de la data casării dispozitivului special de marcat, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a dispus casarea este obligat să comunice RNEADSM faptul că dispozitivul special de marcat a fost casat.”

24. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 şi 9, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

25. Articolul 25 se modifică ŞI va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament,”

Art. II. - (1) Certificatele de abilitare emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân în vigoare 180 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial este obligat să comunice RNEADSM situaţia tuturor dispozitivelor speciale de marcatoare au fost casate până la data intrării în vigoare a acestuia, situaţie care va cuprinde şi datele birourilor notariale în a căror depozite acestea au fost depuse; situaţia se va întocmi, în format electronic, pe baza informaţiilor furnizate de către ocoalele silvice şi operatorii economici. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător şi autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat care au fost casate.

(3) După efectuarea menţiunilor corespunzătoare, RNEADSM va lua măsurile corespunzătoare în vederea închiderii depozitului notarial.

(4) în termen de 60 de zile calendaristice la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial este obligat să comunice RNEADSM situaţia tuturor dispozitivelor speciale de marcat aflate în uz ia data intrării în vigoare a acestuia, situaţie care va cuprinde şi datele birourilor notariale în a căror depozite acestea au fost depuse. Situaţia se va întocmi, în format electronic, pe baza informaţiilor furnizate de către ocoalele silvice şi operatorii economici. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător şi autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat aflate în uzul acesteia.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, art. 13 lit. o) şi q) din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, se abrogă.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Pásztor Sándor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 august 2014.

Nr. 669.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 8 la regulament)

 

Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat

 

Nr. crt.

Judeţul

Deţinător

* Date de identificare

Însemnele amprentei

Nr. şi data

autorizaţiei de confecţionare

 

Unitatea specializată abilitată care a confecţionat

Denumirea biroului notarial la s-a înregistrat si data înregistrării

**Observaţii

 

rotundă

pătrata

pentagonala

triunghiulara

dreptunghiulara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Pentru ocoale silvice se înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare.

Pentru operatori economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere se înscrie numărul autorizaţiei sau CUI.

Pentru operatori economici se înscrie CUI.

** În situaţia casării se înscrie numărul procesului-verbal de casare.

Pentru operatori economici se înscrie CUI.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9 la regulament)

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

STEMA

 

CERTIFICAT DE ABILITARE

Nr. ............/...............

(anul)

            În urma desfăşurării procedurii potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (5) din regulament, emite prezentul

 

CERTIFICAT DE ABILITARE

pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat

 

Persoana juridică...............................................................................................,................................,

                        (denumirea şi forma juridică)

cu sediul în..................................................................................................................................................

                        (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.)

şi înregistrată la Oficiul registrului comerţului la nr. ........................................................

se abilitează să confecţioneze dispozitive speciale de marcat arbori sau loturi de arbori cu*:

 - amprentă circulară;

 - amprentă pătrată;

 - amprentă pentagonala;

 - amprentă triunghiulară:

 - amprenta dreptunghiulară.

Prezentul certificat de abilitare este valabil 5 ani de la data emiterii.

 

Preşedintele Comisiei,

.............................................

L. S./S.S.


* Se completează în funcţie de tipul amprentei.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă maritimă din 4 decembrie 2008

 

Având în vedere prevederile Regulii 1-2 din cap. VI şi ale Regulii 7-5 din cap. VII ale Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), aşa cum a fost amendată, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă maritimă din 4 decembrie 2008, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 1.177.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.