MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 618/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 618         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 august 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor

 

686. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti  devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

695. - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.Â. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            254. - Decizie privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.89. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 

776. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.12 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) cumpărător de acţiuni şi de active înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup, cu sau fără personalitate juridică, de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, care formulează o ofertă comună de cumpărare. Cumpărător al acţiunilor nu poate fi o persoană juridică română de drept public;”.

2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

“Art. 241. - (i) Societăţile la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi filialele acestora pot transfera prin negociere directă active aflate în proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau filialelor acestora, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) să aibă ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora;

b) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificări, măsuri şi/sau propuneri referitoare la eficientizarea, îmbunătăţirea cadrului economic şi/sau social la nivel local sau naţional Analiza tehnico-economică se concretizează printr-un raport întocmit de proprietarul activelor, în urma solicitării transmise de potenţialul cumpărător;

c) transferul să fie efectuat cu titlu oneros, preţul fiind determinat în baza unui raport de evaluare întocmit în condiţiile legii de un evaluator autorizat. În toate cazurile preţul de transfer nu va fi mai mic decât valoarea recomandată de evaluator prin raport;

d) transferul să fie efectuat cu respectarea normelor naţionale şi comunitare în materie de concurentă şi ajutor de stat;

e) să fie exprimat acordul expres al creditorilor, în cazul în care activele transferate sunt grevate de sarcini.

(2) Transferul activelor se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de administraţie, după caz.”

3. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Instituţiile publice nu au dreptul să participe la cumpărări de acţiuni, sub sancţiunea nulităţii contractelor de vânzare.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru energie,

Borbély Károly,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 14.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică cu suma de 817 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 686.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, al art. 31 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul adiţional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a unui bun având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 695.


*) Anexele nr. 1 şi 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

 

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: .Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selecţie de investitori”, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 31 iulie 2014,

în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comisia interministerială pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, structură fără personalitate juridică, denumită în continuare Comisia, în componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Comisia este condusă de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care are calitatea de preşedinte.

(3) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, conducătorii entităţilor reprezentate în cadrul Comisiei desemnează în cadrul acesteia câte un membru titular şi un membru supleant.

Art. 2. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) supraveghează şi răspunde pentru punerea în practică şi respectarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, denumită în continuare Strategia;

b) supraveghează modul de derulare a procedurii de selecţie a investitorilor, în conformitate cu Strategia;

c) coordonează activitatea Comisiei de negociere cu potenţialii investitori în Proiectul 3 şi 4 CNE Cernavodă, denumită în continuare Comisia de negociere;

d) informează periodic Guvernul cu privire la derularea procesului de selecţie de noi investitori pentru continuarea realizării Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă;

e) decide cu privire la problemele prezentate de Comisia de negociere;

f) aprobă Caietul de sarcini, rezultat al procesului de selecţie de investitori, investitorul propus a fi selectat de Comisia de negociere, formele, negociate de Comisia de negociere cu investitorul selectat, ale Scrisorii privind intenţia de realizare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, ale memorandumului de înţelegere, ale actului constitutiv al societăţii de proiect şi ale acordului acţionarilor;

g) aprobă aspectele care privesc implicarea statului român, în calitate de investitor, de proprietar al unor active, precum şi de autoritate de reglementare a unor aspecte de natură legislativă;

h) aprobă rezultatul negocierilor cu investitorul selectat.

Art. 3. - (1) Comisia se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.

(2) Convocarea şedinţelor se face de către preşedintele Comisiei, direct sau la solicitarea entităţilor reprezentate în cadrul Comisiei.

(3) Secretariatul Comisiei este asigurat de către Departamentul pentru Energie.

(4) Agenda de lucru a fiecărei şedinţe a Comisiei se întocmeşte de către secretariatul acesteia, pe baza propunerilor înaintate în acest sens preşedintelui Comisiei.

(5) în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia aprobă prin hotărâre regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 august 2014.

Nr. 254.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

 

1. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - preşedinte

2. Ministrul economiei - membru

3. Ministrul delegat pentru energie - membru

4. Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe - membru

5. Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice - membru

6. Director general, Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, Departamentul pentru Energie - membru

7. Director general, Direcţia generală energie şi mediu, Departamentul pentru Energie - membru

8. Director general, Societatea “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM”- S.A. - membru

9. Director general, Societatea Naţională “Nuclearelectrica” - S.A. - membru

10. Director general, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. – membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 

Având în vedere Avizul Ministerului Sănătăţii nr. 6.196 din 1 august 2014,

pentru aplicarea prevederilor cap. III “Conducerea spitalelor” al titlului VII “Spitalele” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 4 din 5 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) să fie absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior;

c) să fie absolvent al cursului postuniversitar de conducere pentru funcţiile prevăzute cu gradul de colonel, iar pentru funcţiile prevăzute cu gradul de general să fie absolvent al Colegiului Naţional de Apărare sau al cursului postuniversitar de conducere strategică ori să deţină titlul ştiinţific de doctor;

d) la data încheierii contractului să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare postuniversitară în management sau management sanitar, având o durată de minimum 3 luni;”.

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) În cazul în care persoana numită potrivit alin. (2) nu este absolvent al cursurilor prevăzute la alin. (3) lit. d), condiţia se considera îndeplinită cumulativ dacă este absolvent al unui maşter sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditata, potrivit legii. Dovada absolvirii trebuie să existe în dosarul de concurs/examen la data analizării acestuia.”

3. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) La data numirii în funcţie, comandantul unităţilor sanitare cu paturi încheie un contract de management cu Ministerul Apărării Naţionale, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate de o comisie, pe baza indicatorilor de performanţă ai activităţii stabiliţi şi aprobaţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi a criteriilor specifice stabilite şi aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale. Indicatorii de performanţă ai activităţii şi criteriile specifice se înscriu în contractul de management.”

5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Contractul de management poate înceta înainte de termen şi ca urmare a evaluării efectuate ori de câte ori este nevoie de către o comisie stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului Direcţiei medicale sau a structurii care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi, după caz.”

7. La articolul 25, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul de administraţie este format din:

a) un reprezentant desemnat de Direcţia medicală;

b) un reprezentant desemnat de Direcţia domenii şi infrastructuri;

c) un reprezentant desemnat de Direcţia financiar-contabilă;

d) un reprezentant desemnat de Statul Major General dintr-o unitate militară dislocată în garnizoana în care este dispusă unitatea sanitară cu paturi. Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în coordonarea altor structuri, reprezentantul este desemnat de conducătorul instituţiei coordonatoare;

e) un reprezentant al universităţii sau al facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

g) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(3) Membrii consiliului de administraţie al unităţii sanitare cu paturi şi membrii supleanţi, desemnaţi de structurile precizate la alin. (2), se numesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

8. În tot cuprinsul ordinului sintagma “ambulatoriu de specialitate” se înlocuieşte cu sintagma “ambulatoriu de specialitate/Integrat”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 18 august 2014.

Nr. M.89.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.876/2014 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având În vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de

sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor În cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 3, poziţiile nr. 38, 39, 41 şi 62 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Cod

medicament

Cod ATC

Denumirea

comună

internaţională

Denumirea

comercială

Forma farmaceutică

Concentraţia

Deţinător APP

Tară deţinător APP

Ambalaj

Cantitatea

U.T./amb.

Preţ cu

ridicata/ ambalaj fără TVA

Preţ cu ridicata

maximal/U T. fără TVA

Preţ cu ridicata de

decontare U.T.

Preţ cu

amănuntul

maximal/

ambalaj cu

TVA

Preţ cu amănuntul

maximal/U.T. cu TVA

Preţ de decontare/ U.T. cu TVA

38

W58406001

B02B

D06

FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON

WILLEBRAND

IMMUNATE 1000 UI

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI

BAYER AG

AUSTRIA

Cutie cu 1 flac. monodoza cu pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. monodoza cu solv + 1 set de transfer/fil

1

1.234,15

1.234,150000

1.234,150000

1.383,38

1383,380000

1.383,380000

39

W584044001

B02B D06

FACTOR VIII DE

COAGULARE ŞI FACTOR VON

WILLEBRAND

IMMUNATE 250 UI

pulb. + solv pt. sol. inj.

250 UI

BAYER AG

AUSTRIA

Cutie cu 1 flac. monodoza cu pulb. pt. sol. inj. + 1flac. monodoza cu solv. + 1 set de transfer/fil

1

302,86

302,860000

302.860000

368,27

368,270000

368,270000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

W58405001

B02B D06

FACTOR VIII DE

COAGULARE ŞI FACTOR VON

WILLEBRAND

IMMUNATE 500 UI

pulb. + s0lv.pt. sol. inj.

500 UI

BAYER AG

AUSTRIA

Cutie cu 1 flac. monodoza cu pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. monodoza cu solv. + 1 set de transfer/fil

1

580,68

580,680000

580,680000

671,09

671,090000

671,090000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

W51530006

J06B

A02

IMUN0GLO-

BULINĂ

NORMALĂ PT. ADM.

INTRA-VASCULARĂ

KIOVIG

100mG/ml

sol. perf.

100 mg/ml

BAXTER AG

AUSTRIA

Cutie x 1 flac. X 300 ml sol perf.

(30 g/300 m.)

1

5.558,99

5.558.990000

5.556,990000

6.097,46

6.097,460000

6.097,460000”

 

            3. În anexa nr. 3, după poziţia nr. 78 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 79 şi 80, cu următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Cod

medicament

Cod ATC

Denumirea

comună

internaţională

Denumirea

comercială

Forma farmaceutică

Concentraţia

Deţinător APP

Tară deţinător APP

Ambalaj

Cantitatea

U.T./amb.

Preţ cu

ridicata/ ambalaj fără TVA

Preţ cu ridicata

maximal/U T. fără TVA

Preţ cu ridicata de

decontare U.T.

Preţ cu

amănuntul

maximal/

ambalaj cu

TVA

Preţ cu amănuntul

maximal/U.T. cu TVA

Preţ de decontare/ U.T. cu TVA

79

W58659001

B02B D04

FACTOR IX DE

COAGULARE

BETAFACT 50 UI/ml

pulb + solv. pt. sol. inj.

50 UI/ml

LFB-

BIOMEDIC

AMENTS

FRANŢA

Cutie cu 1 flac. din sticla cu pulb. (250 ui/5 ml) + 1 flac. sticla x 5 ml  solv. pt. sol. inj. + sistem de transfer şi 1 ac cu filtru

1

487,95

487,950

487,950

570,02

570,020

570,020

80

W58659002

B02B D04

FACTOR IX DE

COAGULARE

BETAFACT 50 UI/ml

pulb + solv. pt. sol. inj.

50 UI/ml

LFB-

BIOMEDIC

AMENTS

FRANŢA

Cutie cu 1 flac. din sticla cu pulb. (500 ui/10 ml) + 1 flac. sticla x 10 ml solv. pt. sol. inj. + sistem de transfer şi 1 ac cu filtru

1

945,90

945,900

945,900

1.069,18

1.069,180

1.069.180

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2014.

Nr. 776.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.