MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 632/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 632         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 august 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            11. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 

26. - Ordonanţă pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

 

715. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

890. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

1.647. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2161 (2014)

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

            În temeiul art. 66 alin, (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este convocată în cea de-a două sesiune ordinară a anului 2014 în ziua de luni, 1 septembrie 2014, ora 14,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 27 august 2014.

Nr. 11.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Administrarea rezervaţiilor biosferei, a parcurilor naţionale, a parcurilor naturale şi, după caz, a geoparcurilor, a siturilor patrimoniului natural universal, a zonelor umede de importanţă internaţională, a siturilor de importanţă comunitară, a ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică se realizează de către structurile de administrare special constituite, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a)-c).”

2. La articolul 18 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, ale unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, administraţiile parcurilor din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii deconcentrate ale administraţiei publice centrale, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit legii, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entităţile menţionate anterior; structurile de administrare se află în coordonarea metodologică a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice;”.

3. La articolul 21, alineatele (2) şi (7) vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/instituţiile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale din domeniul culturii şi consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii. În cazul în care nu există custozi sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de alte entităţi, urmând să fie însuşite de către custozi, în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora.

(7) Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În cazul suprapunerii totale a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur plan de management, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management. În cazul suprapunerii parţiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale acestora se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 20.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 11 octombrie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Totalul daunelor-interese care urmează a fi acordate potrivit alin. (1) se stabileşte în conformitate cu prevederile legale. În aplicarea prezentului regulament se fixează pentru fiecare călător o limită maximă în lei a echivalentului de 190.000 euro în sumă globală sau sub formă de rentă anuală corespunzătoare acestei sume globale.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 august 2014.

Nr. 26.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căldăraru” la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 25 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 26-30, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 715.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căldăraru

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

26

1.6.2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. UNIV. DR. ION STOIA” CĂLDĂRARU

suprafaţa construită: 866 mp

construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă

vecinătăţi: E - Alexandru Vasile, V - Iconaru Ion, S - pârâul Strâmba, N - DJ 679A

adresa: comuna Căldăraru, satul Căldăraru

1966

541.890,31

Domeniul public al comunei Căldăraru,   potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2014,

carte funciara nr. 80456/30.05.2014

27.

1.6.2.

TEREN AFERENT SCOALĂ GENERALĂ CĂLDĂRARU

suprafaţa totală: 6.221 mp

(3342 mp Ce, 2.879 mp fâneaţă)

vecinătăţi: E - Alexandru Vasile, V - Iconaru Ion, S- pârâul Strâmba, N - DJ 679A

adresa: comuna Căldăraru, satul Căldăraru

1991

5.259,85

Domeniul public al comunei Căldăraru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2014,

carte funciară nr. 80456/30.05.2014

28.

1.5.1.2

MAGAZIE LEMNE SCOALĂ GIMNAZIALĂ “PROF. UNIV. DR. ION STOIA CĂLDĂRARU”

suprafaţa construită: 32 mp

construcţie din lemn

vecinătăţi: E - Alexandru Vasile, V - Iconaru Ion, S - pârâul Strâmba, N - DJ 679A

adresa: comuna Căldăraru, satul Căldăraru

1970

0,30

Domeniul public al comunei Căldăraru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2014,

carte funciară nr. 80456/30.05.2014

29.

1.5.1.2

GRUP SANITAR SCOALĂ GIMNAZIALĂ “PROF. UNIV. DR. ION STOIA CĂLDĂRARU”

suprafaţa construită: 31 mp,

construcţie din cărămidă

adresa: comuna Căldăraru, satul Căldăraru

1970

9.592,45

Domeniul public al comunei Căldăraru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2014,

carte funciară nr. 80456/30.05.2014

J0

1.6.3.2.

ÎMPREJMUIRE GARD ULUCĂ + CIMENT ŞCOALA CĂLDĂRARU

suprafaţa construită: 250 ml

construcţie din ulucă şi ciment

vecinătăţi: E - Alexandru Vasile, V - Iconaru Ion, S - pârâul Strâmba, N - DJ 679A

adresa: comuna Căldăraru, satul Căldăraru

2003

1,60

Domeniul public al comunei Căldăraru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) în subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, fără personalitate juridică, înfiinţate conform dispoziţiilor legale,

(2) Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară sunt competente să efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unităţile administrativ-teritoriale arondate.

(3) Competenţa teritorială, numărul, precum şi arondarea birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară sunt stabilite conform anexelor nr. 1-42*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 28 august 2014.

Nr. 890.


*) Anexele nr. 1-42 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2161 (2014)

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2161 (2014), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 august 2014.

Nr. 1.647.

 

ANEXĂ

 

Organizaţia Naţiunilor Unite

S/RES/2161 (2014)

Consiliul de Securitate

Distr.: generală

17 iunie 2014

 

REZOLUŢIA 2161 (2014)

adoptată de Consiliul de Securitate în cursul celei de-a 7198-a reuniuni din 17 iunie 2014

 

Consiliul de Securitate,

trecând în revistă rezoluţiile 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012) şi 2133 (2014) ale Consiliului de Securitate, precum şi declaraţiile relevante ale preşedintelui Consiliului de Securitate,

reafirmând că terorismul, sub toate formele şi în toate manifestările sale, constituie una dintre cele mai serioase ameninţări la adresa păcii şi securităţii şi că orice acte de terorism reprezintă infracţiuni şi nu sunt justificate indiferent de motivaţii, în orice moment şi indiferent de cine sunt comise, şi reiterând condamnarea răspicată a Al-Qaida şi a oricăror altor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate acesteia, pentru acte infracţionale de terorism continue şi multiple, menite să cauzeze moartea civililor nevinovaţi şi a altor victime, distrugerea bunurilor şi să submineze masiv stabilitatea,

reafirmând că terorismul nu poate şi nu trebuie să fie asociat cu nicio religie, naţionalitate sau civilizaţie,

reamintind Declaraţiile preşedintelui Consiliului de Securitate (S/PRST72013/1) din 15 ianuarie 2013 cu privire la ameninţările de la adresa păcii şi securităţii internaţionale, cauzate de actele de terorism şi (S/PRST/2013/5) cu privire la pacea şi securitatea din Africa,

reafirmând nevoia de a combate ameninţările la adresa păcii şi a securităţii internaţionale cauzate de actele de terorism, prin toate mijloacele, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi dreptul internaţional, inclusiv în conformitate cu drepturile omului internaţionale aplicabile, dreptul refugiaţilor şi umanitar, accentuând, în această privinţă, rolul important pe care îl joacă Organizaţia Naţiunilor Unite pentru conducerea şi coordonarea acestui efort,

trecând în revistă Rezoluţia 2133 (2014) şi publicarea de către Forumul Global Contra-terorism (GCTF) a “Memorandumului de la Alger cu privire la bunele practici referitoare la preîntâmpinarea şi negarea avantajelor răpirilor în scopul recompenselor de către terorişti”, condamnând cu tărie incidentele referitoare la răpiri şi la luarea de ostatici comise de grupurile teroriste indiferent de scop, inclusiv în scopul strângerii de fonduri sau al acumulării de concesii politice, exprimând hotărârea de a împiedica răpirile şi luarea de ostatici comise de grupurile de terorişti şi pentru a asigura eliberarea în siguranţă a ostaticilor fără a exista plata de răscumpărare sau concesiile politice, în conformitate cu dreptul internaţional aplicabil, făcând apel la toate statele membre să împiedice pe terorişti să beneficieze, direct sau indirect, de plata de răscumpărare sau de concesiile politice şi să asigure eliberarea în siguranţă a ostaticilor şi reafirmând nevoia ca toate statele membre să coopereze îndeaproape pe durata incidentelor de răpire şi de luare de ostatici comise de grupurile de terorişti,

accentuând că terorismul nu poate fi înfrânt decât prin intermediul unei abordări susţinute şi cuprinzătoare, cu implicarea participării active şi a colaborării tuturor statelor şi a organizaţiilor internaţionale şi regionale, în scopul de a preîntâmpina, împiedica, izola şi neutraliza ameninţarea teroristă,

subliniind că sancţiunile reprezintă un instrument important conform Cartei Organizaţiilor Unite în scopul menţinerii şi reinstaurării păcii şi securităţii internaţionale şi subliniind în această privinţă nevoia punerii robuste în practică a măsurilor de la alineatul 1 al prezentei rezoluţii ca fiind un instrument semnificativ de combatere a activităţii teroriste,

reamintind tuturor statelor de obligaţia pe care o au de a lua măsurile descrise la alineatul 1 cu privire la toate persoanele, grupurile, întreprinderile şi entităţile incluse pe Lista de sancţiuni privind Al-Qaida, indiferent de cetăţenia sau reşedinţa acestor persoane, grupuri, întreprinderi sau entităţi,

îndemnând toate statele membre să participe activ la păstrarea şi actualizarea listei create conform rezoluţiilor 1267 (1999), 1333 (2000) şi 1989 (2011) (Lista de sancţiuni privind Al-Qaida), contribuind cu informaţii suplimentare care ţin de listele actuale, înaintând cereri de eliminare de pe listă, dacă este cazul, precum şi identificând şi nominalizând pentru includerea pe listă persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi suplimentare care trebuie să facă obiectul măsurilor menţionate la alineatul 1 al prezentei rezoluţii,

reamintind de Comitetul înfiinţat conform rezoluţiilor 1267 (1999) şi 1989 (2011) (Comitetul) pentru eliminarea grabnică de pe listă şi în funcţie de caz a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi prezente pe listă, trecute în revistă în prezenta rezoluţie,

recunoscând provocările, atât juridice, cât şi de orice altă natură, legate de măsurile puse în practică de statele membre conform alineatului 1 al prezentei rezoluţii, salutând îmbunătăţirile aduse procedurilor Comitetului şi calităţii Listei de sancţiuni privind Al-Qaida, precum şi exprimând intenţia de a continua eforturile pentru a se asigura că procedurile sunt echitabile şi transparente,

salutând înfiinţarea Biroului mediatorului în conformitate cu Rezoluţia 1904 (2009) şi consolidarea mandatului Biroului Mediatorului conform rezoluţiilor 1989 (2011) şi 2083 (2012), luând notă de contribuţia însemnată a Biroului mediatorului privind furnizarea unui spor de echitate şi de transparenţă, precum şi reamintind angajamentul ferm al Consiliului de Securitate de a se asigura că Biroul mediatorului reuşeşte să îşi aducă efectiv la îndeplinire rolul, în conformitate cu mandatul pe care îl are,

salutând rapoartele bianuale ale Biroului mediatorului, înaintate Consiliului de Securitate, inclusiv rapoartele înaintate pe 21 ianuarie 2011, 22 iulie 2011, 20 ianuarie 2012, 30 iulie 2012, 31 ianuarie 2013, 31 iulie 2013 şi 31 ianuarie 2014,

salutând cea de-a patra revizuire din iunie 2014 de către Adunarea Generală a Strategiei globale contraterorismului a Organizaţiei Naţiunilor Unite (A/RES/60/288) din 8 septembrie 2006, precum şi crearea Grupului Multidisciplinar de Acţiune Contra-teroristă (CTITF) pentru a asigura coordonarea şi coerenţa generală a eforturilor contrateroriste ale sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Raportul secretarului general din 14 aprilie 2014 cu privire la activităţile din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru punerea în practică a Strategiei (A/68/841),

salutând cooperarea continuă dintre Comitet şi INTERPOL, Biroul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drogurile şi Infracţionalitatea, în special în materia asistenţei tehnice şi a consolidării instituţionale, precum şi dintre toate celelalte organisme ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi încurajând sporirea cooperării cu CTITF pentru a asigura coordonarea şi coerenţa generală a eforturilor contrateroriste ale sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite,

recunoscând nevoia de a lua măsuri pentru preîntâmpinarea şi suprimarea finanţării terorismului şi a organizaţiilor teroriste, inclusiv pe baza produselor infracţiunilor de crimă organizată, inter alia, ale producţiei ilegale şi traficului de droguri şi de substanţe precursoare ale drogurilor, precum şi importanţa continuării cooperării internaţionale în acest scop,

recunoscând că statele membre trebuie să preîntâmpine utilizarea în scopuri nelegale a organizaţiilor nonguvernamentale, nonprofit şi caritabile de organizaţiile nonguvernamentale, nonprofit şi caritabile de către şi în beneficiul teroriştilor, şi făcând apel la organizaţiile nonguvernamentale, nonprofit şi de caritate să preîntâmpine şi să se opună, după caz, încercărilor teroriştilor de a se folosi de statutul acestora în mod abuziv, reamintind, în acelaşi timp, importanţa respectării depline a drepturilor la liberă exprimare şi de asociere a persoanelor în societatea civilă, precum şi de libertate de religie şi de conştiinţă şi luând notă de recomandarea şi documentele de orientare relevante ale Grupului Multidisciplinar de Acţiune Financiară,

reamintind decizia sa ca statele să renunţe la furnizarea de arme, inclusiv de arme mici şi arme uşoare, către terorişti, precum şi de apelurile sale ca statele să descopere modalităţi de intensificare şi de accelerare a schimbului de informaţii operative cu privire la traficul de arme, precum şi de consolidare a coordonării eforturilor la nivelurile naţional, subregional, regional şi internaţional,

exprimând îngrijorare faţă de utilizarea sporită, într-o societate globalizată, de către terorişti şi susţinătorii acestora a noilor tehnologii ale informaţiilor şi comunicaţiilor, în special a internetului, în scopul facilitării de acte de terorism, precum şi de utilizarea acestora pentru a instiga, recruta, finanţa sau planifica acte de terorism,

exprimând îngrijorare faţă de fluxul de recruţi venind din lumea întreaga în rândurile Al-Qaida şi al acelor grupuri asociate acesteia, precum şi de dimensiunea acestui fenomen, şi reiterând în continuare obligaţia statelor membre de prevenire a circulaţiei grupurilor teroriste, în conformitate cu dreptul internaţional aplicabil, prin intermediul, inter alia, ai controalelor efective fa frontieră, şi, în acest context, al schimburilor de informaţii rapide, al îmbunătăţirii cooperării dintre autorităţile competente, în scopul împiedicării circulaţiei teroriştilor şi a grupurilor de terorişti către şi de pe teritoriile acestora, furnizarea de arme pentru terorişti şi finanţarea care ar ajunge pentru sprijinirea teroriştilor,

luând notă cu îngrijorare de ameninţarea continuă la adresa păcii şi securităţii internaţionale venită din partea Al-Qaida şi a celorlalte persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceasta şi reafirmând determinarea de a face faţă acestei ameninţări sub toate aspectele sale,

luând notă că, în anumite situaţii, e posibil ca anumite persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi care îndeplinesc criteriile pentru a se afla pe lista prevăzută la alineatul 2 al Rezoluţiei 2082 (2012) sau conform altor rezoluţii relevante de sancţionare să îndeplinească, de asemenea, criteriile pentru a se afla pe lista prevăzută la alineatul 2 al prezentei rezoluţii,

luând notă de eforturile Secretariatului de Standardizare a tuturor listelor de sancţiuni ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în scopul facilitării punerii în practică a acestora de către autorităţile naţionale şi încurajând Secretariatul, cu sprijinul Echipei de Monitorizare, după caz, să îşi continue activitatea pentru punerea în practică a modelului de date aprobat de Comitetul de sancţiuni împotriva Al-Qaida,

acţionând în conformitate cu capitolul VII al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite,

 

Măsuri

1. Decide că toate statele trebuie să ia măsurile impuse anterior conform alineatului 8 (c) al Rezoluţiei 1333 (2000), alineatelor 1 şi 2 ale Rezoluţiei 1390 (2002) şi alineatelor 1 şi 4 ale Rezoluţiei 1989 (2011), cu privire la Al-Qaida şi la alte persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate acestora:

 

Indisponibil/zarea bunurilor

(a) îngheţarea fără întârziere a fondurilor şi a altor active financiare sau resurse economice ale acestor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi, inclusiv a fondurilor provenind din bunuri deţinute sau controlate, direct sau indirect, de către acestea sau de către persoane care acţionează în numele acestora sau la ordinul acestora, şi pentru a asigura că nici acestea, nici alte fonduri, active financiare sau resurse economice nu sunt puse la dispoziţie, direct sau indirect, pentru beneficiul unor astfel de persoane, de către cetăţenii lor sau de către persoane aflate pe teritoriul lor;

 

Interdicţia de călătorie

(b) împiedicarea intrării pe teritoriul lor sau a tranzitului prin teritoriul lor a acestor persoane, cu condiţia ca nicio prevedere din prezentul alineat să nu oblige un stat să refuze intrarea sau să ceară plecarea de pe teritoriul său a propriilor cetăţeni şi ca prezentul alineat să nu se aplice în cazul în care sunt necesare intrarea sau tranzitul pentru îndeplinirea unui proces judiciar sau în care Comitetul stabileşte pentru fiecare caz în parte dacă respectiva intrare sau tranzit sunt justificate;

 

Embargoul privind armele

(c) împiedicarea furnizării directe sau indirecte, a vânzării sau a transferului de la aceste persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi de pe teritoriile lor sau de către cetăţenii lor în afara teritoriilor lor, sau cu ajutorul navelor care arborează pavilionul lor sau aeronave, a armelor şi a materialelor conexe de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţie, vehicule şi echipamente militare, echipamente paramilitare şi piese de schimb pentru cele menţionate anterior, precum şi consultanţă tehnică, asistenţă sau formare legată de activităţi militare.

Criteriile privind prezenţa pe listă

2. reafirmă că printre actele sau activităţile care indică prezenţa pe Lista de sancţiuni Al-Qaida a unei persoane, grup, întreprindere sau entitate asociată cu Al-Qaida şi eligibilă pentru a fi înscrisă pe Lista de sancţiuni Al-Qaida se numără:

(a) participarea la finanţarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau realizarea de acte sau activităţi de către, împreună cu, în numele, pe seama sau în sprijinul;

(b) furnizarea, vânzarea sau transferul de arme şi material conex către;

(c) recrutarea pentru sau susţinerea în orice alt mod a actelor sau activităţilor Al-Qaida sau ale oricărei celule, afiliat, grup derivat sau alte subgrupuri din aceasta;

3. la notă că aceste mijloace de finanţare sau de sprijin includ, însă nu se limitează la utilizarea produselor infracţionale, inclusiv ale cultivării, producţiei şi traficului ilegale de droguri şi substanţe precursoare pentru droguri.

4. Confirmă că orice persoană, grup, întreprindere sau entitate, fie aflată în proprietatea, sau controlată, direct sau indirect de către sau care susţine în orice alt mod orice persoană, grup, întreprindere sau entitate asociate cu Al-Qaida, inclusiv cele de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, sunt eligibile pentru a se afla pe listă.

5. Confirmă că cerinţele de la alineatul 1 (a) de mai sus se aplică resurselor financiare şi economice de orice tip, inclusiv, dar fără a se limita la cele utilizate pentru furnizarea de servicii de găzduire pe internet sau de servicii conexe, utilizate pentru sprijinirea Al-Qaida şi a celorlalte persoane, grupuri, întreprinderi sau entităţi incluse pe Lista de sancţiuni Al-Qaida.

6. Confirmă că cerinţele de la alineatul 1 (a) de mai sus se aplică fondurilor, activelor financiare sau resurselor economice care pot fi puse la dispoziţia, direct sau indirect, sau pot fi în beneficiul persoanelor de pe listă, în legătură cu circulaţia acestora, inclusiv cheltuielile legate de transport şi cazare, şi că aceste fonduri conexe circulaţiei, precum şi celelalte active financiare sau resurse economice pot fi furnizate doar în conformitate cu procedurile de scutire stabilite la alineatele 1 şi 2 ale Rezoluţiei 1452 (2002), modificată prin intermediul Rezoluţiei 1735 (2006), precum şi la alineatele 9 şi 61 de mai jos.

7. Confirmă în plus că cerinţele de la alineatul 1 (a) de mai sus se aplică de asemenea şi plăţii de răscumpărare către persoanele, grupurile, întreprinderile sau entităţile de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, indiferent de cum sau de către cina este plătită răscumpărarea.

8. Reafirmă că statele membre pot permite adăugarea în conturile îngheţate în conformitate cu prevederile alineatului 1 de mai sus a oricăror plăţi în favoarea persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităţilor de pe listă, cu condiţia ca oricare dintre aceste plăţi să continue să facă obiectul dispoziţiilor de la alineatul 1 de mai sus şi să fie indisponibilizate.

9. Încurajează statele membre să utilizeze prevederile referitoare la scutirile disponibile de la măsurile de la alineatul 1 (a) de mai sus, prevăzute la alineatele 1 şi 2 ale Rezoluţiei 1452 (2002), modificate prin Rezoluţia 1735 (2006), confirmă că scutirile de la interdicţia de circulaţie trebuie să fie înaintate de către statele membre persoanelor sau Biroului mediatorului, după caz, inclusiv atunci când persoanele de pe listă se deplasează în vederea îndeplinirii obligaţiilor religioase, şi ia notă că mecanismul Punctului focal, înfiinţat conform Rezoluţiei 1730 (2006), poate primi cererile privind scutirea, înaintate de sau în numele unei persoane, grup, întreprindere sau entitate de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida sau de către reprezentantul juridic ori tutela acestei persoane, grup, întreprindere sau entităţi, spre consideraţia Comitetului, după cum se descrie la alineatul 62 de mai sus.

 

Punerea în practică a măsurilor

10. Reiterează importanţa ca toate statele să identifice şi, dacă este necesar, să introducă procedurile adecvate pentru punerea deplină în practică, sub toate aspectele, a măsurilor descrise la alineatul 1 de mai sus, îndemnând ca toate statele membre să pună în practică standardele internaţionale cuprinzătoare incorporate în cele Patruzeci de recomandări revizuite ale Grupului Multidisciplinar de Acţiune Financiară (GAFI) privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului şi a proliferării, în special Recomandarea 6 privind sancţiunile financiare ţintite în legătură cu terorismul şi finanţarea teroriştilor.

11. Îndeamnă susţinut statele membre să aplice elementele din Nota de interpretare a GAFI privind Recomandarea 6 şi să ia notă, inter alia, de cele mai bune practici conexe legate de punerea eficace în practică a sancţiunilor financiare ţintite în legătură cu terorismul şi finanţarea terorismului şi ia notă de nevoia existenţei unor autorităţi şi proceduri juridice adecvate pentru aplicarea şi punerea în practică a sancţiunilor financiare ţintite care să nu fie condiţionate de existenţa unor proceduri penale, precum şi a aplicării unui standard privind probaţiunea pe bază de “motive rezonabile” sau “fundament rezonabil”, precum şi a capacităţii de strângere sau de solicitare de cât mai multe informaţii posibil din toate sursele relevante.

12. Face apel la statele membre să ia măsuri robuste şi hotărâte privind interceptarea fluxului de fonduri şi de alte active financiare şi resurse economice pentru persoanele şi entităţile de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, conform dispoziţiilor de la alineatul 1 (a), şi având în vedere Recomandările relevante ale GAFI şi standardele internaţionale, menite să preîntâmpine deturnarea activităţii organizaţiei în scop nonlucrativ, sistemele de transmitere de bani neoficiale/alternative şi de circulaţia fizică transfrontalieră a banilor, în acelaşi timp luând măsuri pentru atenuarea impactului asupra activităţilor legitime prin intermediul acestor medii.

13. Îndeamnă statele membre să promoveze creşterea nivelului de conştientizare cu privire la Lista de sancţiuni Al-Qaida cât mai mult cu putinţă, inclusiv în faţa agenţiilor naţionale relevante, a sectorului privat şi a publicului larg pentru a asigura punerea în practică eficace a măsurilor de la alineatul 1; şi încurajează statele membre să îşi îndemne Registrele privind societăţile, proprietăţile, precum şi pe toate celelalte registre publice şi private relevante să îşi evalueze periodic bazele de date de care dispun, inclusiv, dar fără a se limita la cele care conţin informaţii privind beneficiarul juridic şi/sau efectiv al proprietăţii, în funcţie de Lista de sancţiuni privind Al-Qaida.

14. Decide ca statele membre, pentru a împiedica Al-Qaida şi alte persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceasta să obţină, să manipuleze, să depoziteze, să utilizeze sau să acceseze toate tipurile de explozibil, indiferent dacă este militar, civil sau improvizat, precum şi materia primă şi componentele care pot fi utilizate pentru producerea dispozitivelor explozibile improvizate sau a armelor neconvenţionale, inclusiv (dar fără a se limita la) componentele chimice, fitilul de detonare sau otrăvuri, să ia măsurile ce se impun pentru promovarea exercitării vigilenţei în rândul propriilor cetăţeni, al persoanelor aflate sub propria jurisdicţie, precum şi al societăţilor constituite pe teritoriul lor sau care se află sub jurisdicţia acestora, care sunt implicate în producerea, vânzarea, furnizarea, achiziţionarea, transferul şi depozitarea acestor materiale, inclusiv prin emiterea de bune practici, şi, în plus, încurajează statele membre să partajeze informaţii, să creeze parteneriate şi să elaboreze strategiile şi capacităţile naţionale pentru a face faţă dispozitivelor explozibile improvizate.

15. Încurajează statele membre, inclusiv prin intermediul misiunilor lor permanente şi al organizaţiilor internaţionale relevante, să se reunească cu Comitetul pentru a discuta în profunzime orice chestiuni relevante.

16. Îndeamnă toate statele membre, pentru a pune în practică măsurile prevăzute la alineatul 1 de mai sus, să se asigure că sunt anulate şi nu se mai pot afla în circulaţie paşapoartele sau orice alte documente de călătorie false, falsificate, furate sau pierdute, în conformitate cu legile şi uzanţele naţionale, de îndată ce este posibil, şi să facă schimb de informaţii cu privire la aceste documente cu celelalte state membre, prin intermediul bazei de date a INTERPOL.

17. Încurajează statele membre să partajeze informaţii cu sectorul privat, în conformitate cu legislaţia şi practica lor internă, în legătură cu documentele de identitate şi de călătorie false, falsificate, furate şi pierdute, eliberate pe teritoriile lor şi, dacă se constată că o parte prezentă pe listă foloseşte o identitate falsă, inclusiv pentru a-şi asigura documente pentru creditare sau de călătorie false, să furnizeze Comitetului informaţii în această privinţă.

18. Încurajează statele membre care eliberează documentele de călătorie pentru persoanele de pe listă să ia notă, după caz, că posesorul face obiectul interdicţiei de circulaţie şi al procedurilor corespunzătoare de scutire.

19. Încurajează statele membre să consulte Lista de sancţiuni Al-Qaida atunci când au în vedere acordarea vizelor de călătorie solicitate, în scopul punerii efective în practică a interdicţiei de circulaţie.

20. Încurajează statele membre să facă schimb de informaţii de îndată cu celelalte state membre, în special cu statele de origine, destinaţie şi tranzit atunci, când depistează persoane de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida aflate în călătorie.

21. Încurajează statele de desemnare să informeze Echipa de monitorizare atunci când o instanţă naţională sau orice altă autoritate juridică a trecut în revistă cazul unei prezenţe pe listă şi dacă au fost începute orice proceduri judiciare, precum şi să includă orice alte informaţii relevante atunci când îşi prezintă formularul standardizat pentru plasarea pe listă.

22. Încurajează toate statele membre să desemneze puncte focale naţionale însărcinate cu păstrarea legăturii cu Comitetul şi cu Echipa de monitorizare pe chestiuni referitoare la punerea în practică a măsurilor descrise la alineatul 1 de mai sus şi la evaluarea ameninţării venite din partea Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate acesteia.

23. Încurajează toate statele membre să raporteze Comitetului obstacolele întâlnite în calea punerii în practică a măsurilor descrise la alineatul 1 de mai sus, în vederea facilitării asistenţei tehnice.

 

Comitetul

24. Îndrumă Comitetul să continue să se asigure că există proceduri echitabile şi transparente pentru plasarea persoanelor, a grupurilor, a întreprinderilor şi a entităţilor pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, precum şi pentru eliminarea acestora de pe listă, pentru acordarea scutirilor conform Rezoluţiei 1452 (2002), şi îndrumă Comitetul să continue să îşi treacă activ în revistă liniile directoare în sprijinul acestor obiective.

25. Îndrumă Comitetul să reexamineze liniile directoare cu privire la prevederile prezentei rezoluţii, în special alineatele 13, 14, 18, 19, 22, 34, 39, 44, 46, 51, 63, 64, 66 şi 67.

26. Solicită Comitetului să raporteze Consiliului constatările cu privire la eforturile depuse de statele membre în scopul punerii în practică şi să identifice şi să recomande paşii necesari pentru îmbunătăţirea punerii în practică.

27. Îndrumă Comitetul să identifice posibilele situaţii de nerespectare a măsurilor în conformitate cu alineatul 1 de mai sus şi să stabilească direcţia adecvată de acţiune în fiecare situaţie şi solicită preşedintelui ca, în rapoartele periodice înaintate Consiliului în conformitate cu alineatul 72 de mai jos, să furnizeze rapoarte privind progresele înregistrate de activitatea Comitetului în legătură cu această chestiune.

28. Confirmă că nicio situaţie nu trebuie lăsată nesoluţionată în faţa Comitetului pentru un interval mai mare de şase luni în situaţia în care Comitetul nu stabileşte, în funcţie de fiecare caz, că există circumstanţe extraordinare care necesită un interval de timp suplimentar pentru analiză, în conformitate cu liniile directoare ale Comitetului.

29. Solicită Comitetului să faciliteze, prin intermediul Echipei de monitorizare sau al agenţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, asistenţa pentru consolidarea instituţională în scopul sporirii punerii în practică a măsurilor, la solicitarea statelor membre.

 

Prezenţa pe listă

30. Încurajează toate statele membre să transmită Comitetului numele persoanelor, al grupurilor, al întreprinderilor şi al entităţilor care participă, prin orice mijloc, la finanţarea sau susţinerea actelor sau a activităţi lor Al-Qaida pentru a fi incluse pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, precum şi a celorlalte persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceasta.

31. Reiterează că măsurile menţionate la alineatul 1 din prezenta rezoluţie au caracter preventiv şi nu se fundamentează pe standardele penale prevăzute conform legislaţiei naţionale.

32. Reafirmă că, atunci când propune nume Comitetului pentru a fi incluse pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, statele membre trebuie să utilizeze formularul standardizat pentru plasarea pe listă, să furnizeze o relatare a cazului, care trebuie să includă motivele detaliate cu privire la fundamentul propus pentru plasarea pe listă, precum şi cât mai multe informaţii relevante posibil cu privire la numele propus, în special suficiente informaţii de identificare pentru a permite identificarea exactă şi concretă a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor şi, în măsura posibilului, informaţiile solicitate de INTERPOL pentru emiterea unei Notificări speciale şi mai decide ca relatarea cazului să poată fi dezvăluită, la cerere, Comitetului, cu excepţia acelor componente pe care un stat membru le identifică drept confidenţiale şi care pot fi folosite pentru elaborarea rezumatului descriptiv al motivelor pentru plasarea pe listă, descrise la alineatul 36 de mai jos.

33. Reafirmă că statele membre care propun o nouă plasare pe listă, precum şi statele membre care au propus nume pentru a fi incluse pe Lista de sancţiuni Al-Qaida înainte de adoptarea prezentei rezoluţii să specifice dacă Biroului mediatorului sau Comitetului nu îi este permis să dezvăluie statutul unui stat membru ca fiind un stat care a propus listarea.

34. Încurajează statele membre să prezinte, dacă sunt disponibile şi în conformitate cu legislaţia lor naţională, fotografii şi alte date biometrice ale persoanelor pentru a fi incluse în Notificările speciale ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite - INTERPOL.

35. Îndeamnă Comitetul să actualizeze, după cum este necesar, formularul standardizat pentru plasarea pe listă, în conformitate cu prevederile prezentei rezoluţii; şi mai îndeamnă şi Echipa de monitorizare să raporteze Comitetului paşii ulteriori care ar putea fi făcuţi în scopul îmbunătăţirii calităţii Listei de sancţiuni Al-Qaida, inclusiv prin îmbunătăţirea informaţiilor de identificare, precum şi paşii prin care să se asigure că există Notificări speciale ale Consiliului de Securitate a ONU - INTERPOL pentru toate persoanele, grupurile, întreprinderile şi entităţile de pe listă.

36. Îndrumă Comitetul, cu sprijinul Echipei de monitorizare şi în coordonare cu statele relevante de desemnare, să publice pe pagina de internet a Comitetului, în acelaşi moment cu adăugarea unui nume pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, un rezumat descriptiv al motivelor pentru care numele corespunzător figurează pe listă.

37. Încurajează statele membre şi organizaţiile şi organismele relevante internaţionale să informeze Comitetul cu privire la orice hotărâri judecătoreşti şi proceduri relevante, astfel încât Comitetul să poată ţine seama de acestea atunci când verifică înscrierea corespunzătoare pe listă sau actualizează rezumatul expunerii de motive de înscriere pe listă.

38. Le solicită tuturor membrilor Comitetului şi Echipei de monitorizare să partajeze cu Comitetul orice informaţii pe care le pot deţine cu privire la solicitarea de înscriere pe listă efectuată de un stat membru, astfel încât aceste informaţii să poată sprijini Comitetul să ia o decizie în cunoştinţă de cauză referitoare la înscrierea pe listă şi să furnizeze material suplimentar pentru rezumatul expunerii de motive de înscriere pe listă enunţate în alineatul 36.

39. Reafirmă că după publicare, însă în interval de cel mult trei zile lucrătoare după adăugarea unui nume pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, Secretariatul trebuie să comunice misiunii permanente a statului sau a statelor în care se crede că se află persoana sau entitatea şi, în cazul persoanelor, statul a cărui cetăţenie o deţine persoana (în măsura în care se cunosc aceste informaţii), solicită Secretariatului să publice pe pagina de internet a Comitetului toate informaţiile relevante care pot fi făcute publice, inclusiv rezumatul expunerii de motive de înscriere pe lista imediat ce este adăugat un nume pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, şi solicită Secretarului general să ia măsuri astfel încât toate înscrierile pe listă şi rezumatele expunerilor de motive de înscriere pe listă să fie disponibile precis şi de îndată în toate limbile oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi ia notă de circumstanţele unice ale acestei solicitări, în scopul armonizării procedurilor de traducere a listelor emise şi a rezumatelor descriptive ale acestui Comitet cu cele ale celorlalte comitete de sancţionare ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

40. Reafirmă cerinţa ca statele membre să ia toate măsurile posibile, în conformitate cu legislaţia şi uzanţele naţionale, pentru a comunica sau a informa de îndată persoana sau entitatea înscrisă pe listă cu privire la acest lucru şi pentru a include în această notificare rezumatul expunerii de motivele de înscriere pe listă, o descriere a efectelor înscrierii pe listă, după cum se prevede în rezoluţiile relevante, a procedurilor Comitetului privind analizarea solicitărilor de eliminare de pe listă, inclusiv posibilitatea de a transmite o astfel de solicitare Biroului mediatorului, în conformitate cu alineatul 43 al rezoluţiei 2083 (2012) şi cu Anexa II a prezentei rezoluţii, precum şi cu prevederile rezoluţiei 1452 (2002) cu privire la scutirile disponibile, inclusiv posibilitatea de înaintare a unor astfel de solicitări prin intermediul mecanismului Punctului focal, în conformitate cu alineatele 9 şi 62 ale prezentei rezoluţii.

 

Reexaminarea solicitărilor de eliminare de pe listă - Biroul mediatorului/statele membre

41. Decide prelungirea mandatului Biroului mediatorului, înfiinţat conform Rezoluţiei 1904 (2009), aşa cum apare reflectat în procedurile evidenţiate la Anexa II a prezentei rezoluţii, cu o perioadă de treizeci de luni de la data expirării mandatului actual al Biroului mediatorului din iunie 2015, afirmă că Biroul mediatorului continuă să primească solicitări din partea persoanelor, a grupurilor, a întreprinderilor sau a entităţilor care solicită să fie eliminate de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida într-un mod independent şi imparţial şi nici nu va căuta şi nici nu va primi instrucţiuni din partea niciunui guvern şi afirmă că Biroul mediatorului continuă să îşi prezinte observaţiile în faţa Comitetului, precum şi o recomandare privind eliminarea de pe listă a acelor persoane, grupuri, întreprinderi sau entităţi care au solicitat să fie eliminate de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida prin intermediul Biroului mediatorului, fie o recomandare privind păstrarea pe listă, fie recomandarea ca eliminarea de pe listă să fie avută în vedere de Comitet.

42. Reaminteşte de decizia sa ca cerinţa conform căreia statele trebuie să ia măsurile descrise la alineatul 1 al prezentei rezoluţii să rămână valabilă cu privire la acea persoană, grup, întreprindere sau entitate în situaţia în care Biroul mediatorului recomandă păstrarea pe listă în Raportul cuprinzător pe care îl întocmeşte cu privire la o solicitare de eliminare de pe listă în conformitate cu Anexa II.

43. Reaminteşte de decizia sa ca cerinţa conform căreia statele trebuie să ia măsurile descrise la alineatul 1 al prezentei rezoluţii să nu mai fie valabilă cu privire la acea persoană, grup, întreprindere sau entitate şaizeci de zile după ce Comitetul îşi finalizează analiza pe marginea Raportului cuprinzător al Biroului mediatorului, în conformitate cu Anexa II a prezentei rezoluţii, inclusiv alineatul 7 (h) al acesteia, în situaţia în care Biroul mediatorului recomandă Comitetului să aibă în vedere eliminarea de pe listă, în situaţia în care Comitetul nu hotărăşte prin consens înainte de scurgerea acelei perioade de şaizeci de zile ca cerinţa să rămână valabilă cu privire la respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate; cu condiţia ca, în acele situaţii în care nu există consens, preşedintele, la solicitarea unui membru al Comitetului, să înainteze chestiunea eliminării respectivei persoane, respectivului grup, respectivei întreprinderi sau entităţi Consiliului de Securitate pentru luarea unei decizii în interval de şaizeci de zile; şi, în plus, cu condiţia ca, în cazul unei astfel de solicitări, cerinţa ca statele să ia măsurile descrise la alineatul 1 al prezentei rezoluţii să rămână în vigoare în perioada respectivă pentru respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate până la tranşarea chestiunii de către Consiliul de Securitate.

44. Decide că, prin consens, Comitetul poate scurta perioada de 60 de zile menţionată la alineatul 43 în funcţie de fiecare situaţie.

45. Reiterează că măsurile menţionate la alineatul 1 al prezentei rezoluţii au caracter preventiv şi că nu se fundamentează pe standardele penale prevăzute conform legislaţiei naţionale.

46. Solicită Secretarului general să continue să consolideze capacitatea Biroului mediatorului, prin furnizarea resurselor necesare, inclusiv pentru servicii de traducere, după caz, pentru a asigura continuarea posibilităţii de a-şi duce la îndeplinire mandatul într-un mod independent, efectiv şi prompt.

47. Îndeamnă susţinut statele membre să ofere toate informaţiile relevante Biroului mediatorului, inclusiv orice informaţii confidenţiale relevante, dacă este cazul, încurajează statele membre să furnizeze informaţii relevante prompt, salută înţelegerile naţionale încheiate între statele membre şi Biroul mediatorului pentru facilitarea partajării de informaţii confidenţiale, încurajează cooperarea ulterioară a statelor membre în această privinţă, inclusiv prin încheierea de înţelegeri cu Biroul mediatorului pentru partajarea acestor informaţii şi confirmă că Biroul mediatorului trebuie să se conformeze oricăror restricţii privind confidenţialitatea instituite de statele membre în legătură cu informaţiile pe care le furnizează.

48. Solicită ca statele membre şi organizaţiile şi organismele internaţionale să încurajeze persoanele şi entităţile care analizează contestarea sau au iniţiat deja procesul de contestare a prezenţei lor pe listă prin intermediul instanţelor naţionale şi regionale să solicite eliminarea de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida prin intermediul transmiterii de petiţii privind eliminarea de pe listă către Biroul mediatorului.

49. Ia notă de standardele internaţionale ale Grupului Multidisciplinar de Acţiune Financiară (GÂFI) şi, inter alia, de cele mai bune practici referitoare la sancţiunile financiare ţintite, la care se face referire la alineatul 12 al prezentei rezoluţii.

50. Reaminteşte de decizia pe care a luat-o ca atunci când statul de desemnare înaintează o solicitare de eliminare de pe listă, cerinţa ca statele să ia măsurile descrise ia alineatul 1 al prezentei rezoluţii să nu mai fie valabilă cu privire la respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate după şaizeci de zile în situaţia în care Comitetul nu decide prin consens înainte de scurgerea perioadei de şaizeci de zile ca măsurile să rămână valabile cu privire la respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate; cu condiţia ca, în situaţiile în care nu există consens, preşedintele, la solicitarea unui membru al Comitetului, să înainteze Consiliului de Securitate chestiunea eliminării de pe listă a respectivei persoane, a respectivului grup, respectivei întreprinderi sau entităţi, pentru luarea unei decizii într-o perioadă de şaizeci de zile; şi, în plus, cu condiţia ca, în cazul unei astfel de solicitări, cerinţa ca statele să ia măsurile descrise la alineatul 1 al prezentei rezoluţii să rămână în vigoare pentru perioada respectivă cu privire la respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate până la tranşarea chestiunii de către Consiliul de Securitate.

51. Decide că, prin consens, Comitetul poate scurta perioada de 60 de zile menţionată la alineatul 50 în funcţie de fiecare situaţie.

52. Reaminteşte decizia luată ca, în scopurile înaintării unei solicitări de eliminare de pe listă conform alineatului 50, trebuie să existe consens între sau în rândul tuturor statelor de desemnare în situaţiile în care există mai multe state de desemnare; mai reaminteşte de decizia luată conform căreia cosponsorii solicitărilor de eliminare de pe listă nu trebuie consideraţi drept state de desemnare în scopurile alineatului 50.

53. Îndeamnă susţinut statele de desemnare să permită Biroului mediatorului să le dezvăluie identitatea de state de desemnare acelor persoane şi entităţi prezente pe listă, care au înaintat Biroului mediatorului petiţii pentru a fi eliminate de pe listă.

54. Îndeamnă Comitetul, în conformitate cu liniile sale directoare, să îşi continue activitatea de analiză a solicitărilor de eliminare de pe listă înaintate de statele membre, în scopul eliminării de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor despre care se consideră că nu mai îndeplinesc criteriile instituite în rezoluţiile relevante şi prevăzute la alineatul 2 al prezentei rezoluţii şi îndeamnă susţinut statele membre să furnizeze motivele pentru care au înaintat solicitările de eliminare de pe listă.

55. Încurajează statele să înainteze solicitări de eliminare de pe listă în cazul persoanelor care sunt confirmate oficial decedate, în special atunci când nu sunt identificate bunuri, precum şi în cazul acelor entităţi raportate sau confirmate cu activitatea încetată, în acelaşi timp luând toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că bunurile care au aparţinut acestor persoane sau entităţi nu au fost sau nu vor fi transferate sau distribuite altor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida sau de pe orice altă listă de sancţiuni a Consiliului de Securitate.

56. Încurajează statele membre ca, atunci când disponibilizează bunurile unei persoane decedate sau ale unei entităţi despre care se relatează sau se confirmă că nu mai există, drept consecinţă a eliminării de pe listă, să îşi reamintească de obligaţiile prevăzute în Rezoluţia 1373 (2001) şi, în special, să împiedice folosirea bunurilor neindisponibilizate în scopuri teroriste.

57. Reafirmă că, înainte de a disponibiliza orice bunuri care au fost indisponibilizate drept consecinţă a plasării pe listă a lui Usama bin Laden, statele membre trebuie să înainteze Comitetului o solicitare privind disponibilizarea acestor bunuri şi trebuie să ofere Comitetului asigurări că aceste bunuri nu vor fi transferate, direct sau indirect, către o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate plasate pe listă şi nici nu vor fi folosite altfel în scopuri teroriste, conform Rezoluţiei 1373 (2001) a Consiliului de Securitate şi mai decide ca aceste active să poată fi disponibilizate doar în absenţa unei obiecţiuni a unui membru al Comitetului în interval de treizeci de zile de la primirea unei astfel de solicitări şi accentuează caracterul excepţional al prezentei dispoziţii, care nu trebuie interpretată ca instituind un precedent.

58. Solicită Comitetului ca, atunci când analizează solicitările de eliminare de pe listă, să acorde atenţia cuvenită avizelor statului (statelor) de desemnare, statului (statelor) de reşedinţă, cetăţenie, sediu sau înregistrare, precum şi ale celorlalte state relevante, conform deciziei Comitetului, îndeamnă pe membrii Comitetului să îşi furnizeze motivele în cazul obiecţiunilor la solicitările de eliminare de pe listă, în acelaşi moment în care se obiectează la solicitare şi solicită Comitetului să furnizeze motivele statelor membre şi instanţelor şi organismelor naţionale şi regionale relevante, la solicitarea acestora şi, după caz.

59. Încurajează toate statele membre, inclusiv statele de desemnare şi statele de reşedinţă, cetăţenie, sediu sau înregistrare să furnizeze toate informaţiile Comitetului care sunt relevante pentru reexaminarea de către Comitet a petiţiilor de eliminare de pe listă şi de a avea reuniuni cu Comitetul, dacă sunt solicitate, pentru a-şi prezenta perspectivele cu privire la solicitările de eliminare de pe listă şi, în plus, încurajează Comitetul ca, după caz, să aibă reuniuni cu reprezentanţii organizaţiilor şi organismelor naţionale şi regionale care deţin informaţii relevante cu privire la petiţiile de eliminare de pe listă.

60. Confirmă că, în interval de 3 zile de la eliminarea unui nume de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, Secretariatul trebuie să comunice aceasta misiunii permanente a statului (statelor) de reşedinţă, naţionalitate, sediu sau înregistrare (în măsura în care se cunosc aceste informaţii) şi decide că statul care primeşte o astfel de notificare trebuie să ia măsurile în conformitate cu legislaţia şi uzanţele naţionale, să comunice sau să informeze prompt persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea cu privire la eliminarea de pe listă.

61. Reafirmă că, în situaţiile în care Biroul mediatorului nu reuşeşte să intervieveze petiţionarul în statul de reşedinţă al acestuia, Biroul mediatorului poate solicita Comitetului, pe baza acordului petiţionarului, să aibă în vedere scutiri de la restricţiile cu privire la bunuri şi deplasare de la alineatul 1 (a) şi (b) al prezentei rezoluţii, cu singurul scop de a permite petiţionarului să suporte cheltuielile de deplasare şi să se deplaseze în alt stat pentru a fi intervievat de Biroul mediatorului în cursul unei perioade care să nu depăşească perioada necesară pentru participarea la acest interviu, cu condiţia ca toate statele de tranzit şi de destinaţie să nu obiecteze la această deplasare şi mai îndeamnă Comitetul să comunice Biroului mediatorului decizia luată.

 

Scutiri/Punctul focal

62. Decide că mecanismul Punctului focal înfiinţat conform rezoluţiei 1730 (2006) poate:

(a) primi solicitări din partea persoanelor, a grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor pentru scutiri de la măsurile evidenţiate la alineatul 1 (a) al prezentei rezoluţii, după cum se defineşte la rezoluţia 1452 (2002), cu condiţia ca solicitarea să fi fost trimisă mai întâi spre a fi analizată de statul de reşedinţă, şi mai decide că Punctul focal trebuie să transmită aceste solicitări Comitetului pentru a lua o decizie, îndeamnă Comitetul să aibă în vedere astfel de solicitări, inclusiv prin consultarea cu statul de reşedinţă şi orice alte state relevante, şi mai îndeamnă Comitetul, prin intermediul Punctului focal, să le comunice acestor persoane, grupuri, întreprinderi sau entităţi decizia Comitetului;

(b) primi solicitări din partea persoanelor de pe listă pentru scutiri de la măsurile evidenţiate la alineatul 1 (b) al prezentei rezoluţii şi transmite Comitetului, pentru ca acesta să stabilească, în fiecare caz, dacă se justifică intrarea pe teritoriul statului sau tranzitul, îndeamnă Comitetul să aibă în vedere astfel de solicitări, prin consultarea cu statele de tranzit şi de destinaţie, precum şi cu orice alte state relevante, şi mai decide că acordul va fi dat de Comitet în cazul scutirilor de la măsurile prevăzute la alineatul 1 (b) al prezentei rezoluţii cu acordul statelor de tranzit şi de destinaţie şi mai solicită Comitetului, prin intermediul Punctului focal, să le comunice acestor persoane decizia Comitetului.

63. Decide că Punctul focal poate primi şi transmite Comitetului spre analiză comunicări din partea:

(a) persoanelor care au fost eliminate de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida;

(b) persoanelor care pretind că au făcut obiectul măsurilor evidenţiate la alineatul 1 de mai sus drept consecinţă a unei identificări false sau greşite ori confuzii cu persoanele incluse pe Lista de sancţiuni Al-Qaida.

64. Îndrumă Comitetul, cu sprijinul Echipei de monitorizare şi pe baza consultării cu statele relevante, să reacţioneze, prin intermediul Punctului focal, ia comunicările menţionate la alineatul 62 (b), după caz. În interval de 60 de zile.

 

Reexaminarea şi menţinerea Listei de sancţiuni Al-Qaida

65. Încurajează toate statele membre, în special statele de desemnare şi statele de reşedinţă, cetăţenie, sediu sau înregistrare, să înainteze Comitetului informaţii suplimentare pentru identificare şi nu numai, inclusiv, dacă este posibil, şi în conformitate cu legislaţia naţională, fotografii şi alte date biometrice ale persoanelor, împreună cu documentaţia de sprijin, cu privire la persoanele, grupurile, întreprinderile şi entităţile de pe listă, inclusiv actualizări cu privire la statutul funcţional al entităţilor, grupurilor şi întreprinderilor de pe listă, circulaţia, încarcerarea sau decesul persoanelor de pe listă, precum şi alte evenimente importante, pe măsură ce astfel de informaţii devin disponibile.

66. Solicită Echipei de monitorizare să transmită Comitetului o dată la douăsprezece luni o listă compilată pe baza consultării cu statele de desemnare şi statele de reşedinţă, naţionalitate, sediu sau înregistrare respective, dacă se cunosc date, cu privire la:

(a) persoanele şi entităţile de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida în legătură cu care lipsesc elementele de identificare necesare pentru asigurarea punerii efective în practică a măsurilor impuse împotriva lor;

(b) persoanele de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, despre care se relatează că sunt decedate, împreună cu o evaluare a informaţiilor relevante ca, spre exemplu, certificarea decesului şi, în măsura posibilului, statutul şi localizarea activelor indisponibilizate, precum şi numele oricăror persoane sau entităţi care ar fi în postura de a primi orice active neindisponibilizate;

(c) entităţile de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida despre care se relatează sau se confirmă că nu mai există, împreună cu o evaluare a oricăror informaţii relevante;

(d) orice alte nume de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida care nu au fost reexaminate de peste cel puţin trei ani (“reexaminarea o dată la trei ani*).

67. Îndrumă Comitetul să reexamineze dacă aceste plasări pe listă mai sunt adecvate şi, în plus, îndeamnă Comitetul să elimine elemente de pe listă în situaţia în care consideră că nu mai sunt adecvate.

 

Coordonarea şi comunicarea publică

68. Îndrumă Comitetul să continue să coopereze cu celelalte Comitete de sancţiuni relevante ale Consiliului de Securitate, în special cel înfiinţat în conformitate cu rezoluţia 1988 (2011).

69. Reiterează nevoia de consolidare a cooperării continue dintre Comitet, Comitetul contra Terorism (CTC) şi Comitetul înfiinţat în conformitate cu rezoluţia 1540 (2004), precum şi cu grupurile respective de experţi ale acestor comitete, inclusiv prin intermediul, după caz, unei partajări de informaţii, coordonări sporite cu privire la vizitele în ţările cuprinse de mandatele proprii, cu privire la facilitarea şi monitorizarea asistenţei tehnice, cu privire la relaţiile cu organizaţiile şi agenţiile internaţionale şi regionale, precum şi cu privire la orice alte chestiuni relevante pentru toate cele trei comitete, îşi exprimă intenţia de a oferi îndrumare comitetelor în domeniile de interes comun, pentru a-şi coordona mai bine eforturile şi pentru a facilita această cooperare, şi solicită Secretarului general să ia toate măsurile necesare pentru ca respectivele comitete să ocupe acelaşi sediu de îndată ce se poate,

70. Încurajează Echipa de monitorizare şi Biroul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drogurile şi infracţionalitatea să îşi continue activităţile comune, în cooperare cu Directoratul Executiv pentru Combaterea Terorismului (CTED) şi cu experţii Comitetului 1540 pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de a se conforma obligaţiilor pe care ie au conform rezoluţiilor relevante, inclusiv prin intermediul organizării de ateliere regionale şi subregionale.

71. Solicită Comitetului să aibă în vedere vizitele în ţările selectate, oriunde şi oricând este cazul, întreprinse de Preşedinte şi/sau de membrii Comitetului pentru consolidarea punerii în practică depline şi efective a măsurilor menţionate la alineatul 1 de mai sus, în vederea încurajării statelor să se conformeze deplin prezentei rezoluţii, precum şi rezoluţiilor 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005). 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012) şi 2133 (2014).

72. Solicită Comitetului să înainteze Consiliului un raport oral, prin intermediul preşedintelui său, cel puţin o dată pe an, cu privire la stadiul activităţii generale a Comitetului şi a Echipei de monitorizare şi, după caz, împreună cu rapoartele înaintate de preşedinţii CTC şi ai Comitetului înfiinţat în conformitate cu Rezoluţia 1540 (2004), îşi exprimă intenţia de a organiza consultări neoficiale cel puţin o dată pe an cu privire la activitatea Comitetului, pe baza rapoartelor de la preşedinte către Consiliu şi, în plus, mai solicită preşedintelui să organizeze informări periodice pentru toate statele membre interesate.

 

Echipa de monitorizare

73. Decide, pentru a sprijini Comitetul la ducerea la îndeplinire a mandatului, precum şi pentru a susţine Biroul mediatorului, să prelungească mandatul actualei Echipe de monitorizare şi al membrilor acesteia cu sediul la New York, înfiinţate conform alineatului 7 al Rezoluţiei 1526 (2004), pentru încă o perioadă de treizeci de luni de la data expirării mandatului actual al acesteia în iunie 2015, în coordonarea Comitetului, cu atribuţiile evidenţiate la Anexa I, şi solicită Secretarului general să ia măsurile necesare în acest scop şi subliniază importanţa asigurării că Echipa de monitorizare beneficiază de sprijinul administrativ necesar pentru a-şi duce la îndeplinire mandatul efectiv, în siguranţă şi cu promptitudine, inclusiv cu privire la datoria de activare în medii cu risc sporit, în coordonarea Comitetului, un organ subsidiar al Consiliului de Securitate.

74. Îndrumă Echipa de monitorizare să identifice, să culeagă informaţii cu privire la şi să informeze Comitetul cu privire la situaţiile şi tiparele răspândite de nerespectare a măsurilor impuse conform prezentei rezoluţii, precum şi să faciliteze, la solicitarea statelor membre, asistenţa privind consolidarea instituţională, solicită Echipei de monitorizare să coopereze îndeaproape cu statul (statele) de reşedinţă, naţionalitate, sediu sau înregistrare, cu statele de desemnare, cu celelalte state relevante, precum şi cu misiunile relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi mai îndeamnă Echipa de monitorizare să ofere Comitetului recomandări cu privire la măsurile de luat în situaţii de nerespectare a prevederilor.

75. Îndrumă Comitetul, cu sprijinul Echipei sale de monitorizare, să organizeze reuniuni speciale privind tematici sau teme regionale importante, precum şi provocările legate de capacitatea statelor membre, pe baza consultării, dacă este cazul, cu Comitetul contra Terorism şi CTED, CTITF, precum şi cu Grupul Multidisciplinar de Acţiune Financiară pentru identificarea şi prioritizarea domeniilor de furnizare de asistenţă tehnică pentru a permite o punere în practică mai eficientă de către statele membre.

 

Reexaminări

76. Decide să reexamineze măsurile descrise la alineatul 1 de mai sus în vederea posibilei consolidări a acestora peste cel mult optsprezece luni, dacă este necesar.

77. Decide să rămână activ preocupată de această chestiune.

 

Anexa I

 

În conformitate cu alineatul 73 al prezentei rezoluţii, Echipa de monitorizare funcţionează conform indicaţiilor Comitetului şi va avea următoarele mandate şi atribuţii;

(a) de a înainta Comitetului, în scris, două rapoarte cuprinzătoare, independente, unul până la 30 septembrie 2014, iar cel de-al doilea până la 31 martie 2015, cu privire la punerea în practică de către statele membre a măsurilor menţionate la alineatul 1 al prezentei rezoluţii, inclusiv recomandările specifice pentru îmbunătăţirea punerii în practică a măsurilor şi, posibil, recomandări privind posibile noi măsuri;

(b) de a sprijini Biroul mediatorului în ducerea la îndeplinire a mandatului său, după cum se specifică la Anexa II a prezentei rezoluţii, inclusiv furnizându-i informaţii actualizate cu privire la acele persoane, grupuri, întreprinderi sau entităţi care doresc să fie eliminate de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida;

(c) de a sprijini Comitetul la reexaminarea periodică a numelor de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, inclusiv prin deplasarea în numele Comitetului, în calitate de organ subsidiar al Consiliului de Securitate şi de a lua legătura cu statele membre, în vederea consolidării înregistrărilor Comitetului privind faptele şi circumstanţele referitoare la prezenţa unui nume pe listă;

(d) de a sprijini Comitetul în sensul monitorizării solicitărilor de informaţii transmise către statele membre, inclusiv cu privire la punerea în practică a măsurilor menţionate la alineatul 1 al prezentei rezoluţii;

(e) de a înainta un program cuprinzător de activitate Comitetului, pentru a fi reexaminat şi aprobat, după caz, în care Echipa de monitorizare trebuie să ofere detalii cu privire la activităţile programate pentru a-şi îndeplini atribuţiile, inclusiv deplasările propuse, pe baza unei strânse coordonări cu CTED şi cu grupul de experţi ai Comitetului 1540, pentru a evita suprapunerea şi pentru a consolida sinergiile;

(f) de a coopera strâns şi de a partaja informaţii cu CTED şi cu grupul de experţi ai Comitetului 1540 pentru identificarea zonelor de convergenţă şi de suprapunere şi pentru a sprijini facilitarea coordonării concrete, inclusiv în domeniul raportării, la nivelul celor trei Comitete;

(g) de a participa activ la şi de a susţine toate activităţile relevante conform Strategiei Globale contra Terorismului a Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv cu Grupul Multidisciplinar pentru punerea în practică a contra-terorismului, înfiinţat pentru asigurarea coordonării şi a coerenţei globale de la nivelul eforturilor contra terorismului din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în special prin intermediul grupurilor relevante de lucru;

(h) de a culege informaţii, în numele Comitetului, cu privire la situaţiile raportate de nerespectare a măsurilor menţionate la alineatul 1 al prezentei rezoluţii, inclusiv prin colaţionarea informaţiilor din toate sursele relevante, inclusiv statele membre şi prin activitatea cu părţile implicate, monitorizarea studiilor de caz, şi din proprie iniţiativă, dar şi la solicitarea Comitatului, precum şi prin furnizarea de situaţii de nerespectare şi de recomandări către Comitet cu privire la măsurile de luat drept reacţie la aceste situaţii de nerespectare, pentru ca acesta să le reexamineze;

(i) de a prezenta recomandările Comitetului, care ar putea fi folosite de statele membre drept sprijin la punerea în practică a măsurilor menţionate la alineatul 1 al prezentei rezoluţii şi la pregătirea adăugirilor propuse la Lista de sancţiuni a Al-Qaida;

(j) de a sprijini Comitetul în analiza propunerilor de listare, inclusiv prin compilarea şi distribuirea la nivelul Comitetului a informaţiilor relevante pentru plasarea propusă pe listă şi redactarea proiectului de rezumat descriptiv menţionat la alineatul 36 al prezentei rezoluţii;

(k) de a se consulta cu Comitetul sau cu orice alte state membre relevante, după caz, în situaţia identificării anumitor persoane sau entităţi care ar trebui adăugate sau eliminate de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida;

(l) de a aduce în atenţia Comitetului orice circumstanţe noi sau notabile care pot conduce la eliminarea de pe listă ca, spre exemplu, informaţiile raportate public privind o persoană decedată;

(m) de a se consulta cu statele membre înainte de deplasarea către statele membre selectate, în funcţie de programul de activitate, aprobat de Comitet;

(n) de a se coordona şi de a coopera cu punctul naţional focal contra terorismului sau cu organismul de coordonare similar din statul pe care îl vizitează, după caz;

(o) de a coopera îndeaproape cu organismele relevante contra terorismului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în scopul furnizării de informaţii cu privire la măsurile luate de statele membre referitoare la răpiri şi luarea de ostatici în schimbul răscumpărării de către Al-Qaida şi alte persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate acesteia şi cu privire la tendinţele şi progresele relevante din acest domeniu;

(p) de a încuraja statele membre să înainteze nume şi informaţii suplimentare de identificare pentru includerea pe Lista de sancţiuni Al-Qaida, conform instrucţiunilor Comitetului;

(q) de a prezenta Comitetului informaţii suplimentare de identificare şi nu numai pentru a sprijini Comitetul în eforturile acestuia de a păstra Lista de sancţiuni Al-Qaida cât mai actualizată şi mai precisă cu putinţă;

(r) de a încuraja statele membre să furnizeze informaţii Echipei de monitorizare care sunt relevante pentru îndeplinirea mandatului acesteia, după caz;

(s) de a studia şi de a raporta Comitetului cu privire la natura în schimbare a ameninţării Al-Qaida şi cele mai bune metode de a face faţă, inclusiv prin consolidarea dialogului, conform resurselor existente, cu oamenii de ştiinţă, organismele academice şi experţii relevanţi prin intermediul unui atelier anual şi/sau alte mijloace adecvate, după consultarea cu Comitetul;

(t) de a colaţiona, a evalua, a monitoriza şi a raporta şi de a face recomandări cu privire la punerea în practică a măsurilor, inclusiv punerea în practică a măsurii de la alineatul 1 (a) a prezentei rezoluţii, deoarece se referă la împiedicarea utilizării greşite, infracţionale a internetului de către Al-Qaida, precum şi de alte persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate acesteia; de a monitoriza studiile de caz, dacă se impune; şi de a exploata în profunzime orice alte chestiuni relevante, la indicaţiile Comitetului;

(u) de a se consulta cu statele membre şi cu alte organizaţii relevante, inclusiv prin dialogul regulat cu reprezentanţii din New York şi din capitale, având în vedere comentariile acestora, în special referitor la orice chestiune care ar putea fi reflectată în rapoartele Echipei de monitorizare, menţionate la alineatul (a) al prezentei anexe ca, spre exemplu, decalajele şi provocările apărute la punerea în practică de către state a măsurilor conform prezentei rezoluţii;

(v) de a avea consultări confidenţiale cu serviciile de informaţii şi de securitate ale statelor membre, inclusiv prin intermediul forumurilor regionale, pentru a facilita partajarea de informaţii şi consolidarea punerii în practică a măsurilor;

(w) de a se consulta cu reprezentanţii relevanţi ai sectorului privat, inclusiv cu cei ai instituţiilor financiare şi ai sectoarelor şi profesiilor relevante nonfinanciare, pentru a afla mai multe despre punerea în practică efectivă a indisponibilizării bunurilor şi pentru elaborarea recomandărilor pentru consolidarea punerii în practică a respectivei măsuri;

(x) de a se consulta cu reprezentanţii relevanţi ai sectorului privat, în coordonare cu autorităţile naţionale, după caz, în scopul promovării conştientizării şi al creşterii nivelului de conformare în legătură cu interdicţia de călătorie şi embargoul asupra armelor;

(y) de a se consulta cu reprezentanţii relevanţi ai organizaţiilor internaţionale, inclusiv cu cei ai Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATĂ), ai Organizaţiei Internaţionale de Aviaţie Civilă (ICAO), precum şi cu cei ai Organizaţiei Mondiale a Vămilor (WCO), în scopul promovării conştientizării şi al creşterii nivelului de conformare în legătură cu interdicţia de călătorie şi embargoul asupra armelor;

(z) de a colabora cu organizaţiile relevante internaţionale şi regionale pentru promovarea conştientizării şi a respectării măsurilor;

(aa) de a sprijini Comitetul pentru facilitarea asistenţei în scopul consolidării instituţionale pentru îmbunătăţirea punerii în practică a măsurilor, la solicitarea statelor membre;

(bb) de a colabora cu INTERPOL şi cu statele membre pentru obţinerea fotografiilor şi, în conformitate cu legislaţia naţională a acestora, a informaţiilor biometrice privind persoanele aflate pe listă, pentru a putea fi incluse în Notificările speciale INTERPOL - Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi de a colabora cu INTERPOL pentru a se asigura că există Notificări Speciale INTERPOL - Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru toate persoanele, grupurile, întreprinderile şi entităţile aflate pe listă;

(ce) de a sprijini orice organisme subsidiare ale Consiliului de Securitate şi comisiile de experţi ale acestora, la solicitarea celor din urmă, consolidându-le cooperarea cu INTERPOL, menţionată la Rezoluţia 1699 (2006), şi de a lucra cu Secretariatul la standardizarea formatului tuturor listelor de sancţiuni ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a facilita punerea în practică a acestora de către autorităţile naţionale;

(dd) de a raporta periodic Comitetului sau ori de câte ori o solicită Comitetul, prin intermediul informărilor orale şi/sau scrise, cu privire la activitatea Echipei de monitorizare, inclusiv vizitele pe care Ie-a efectuat în statele membre şi activităţile acesteia;

(ee) de a raporta periodic Comitetului, după caz, cu privire la legăturile dintre Al-Qaida şi acele persoane, grupuri, întreprinderi sau entităţi eligibile pentru a fi plasate pe listă, conform alineatului 1 al Rezoluţiei 2082 (2012) sau conform oricăror altor rezoluţii de sancţionare relevante; şi

(ff) orice altă atribuţie identificată de Comitet.

 

Anexa II

 

În conformitate cu alineatul 41 al prezentei rezoluţii, Biroul mediatorului va fi autorizat să efectueze sarcinile următoare atunci când primeşte o cerere de scoatere din listă înaintată de către sau în numele unei persoane, grup, întreprindere sau entitate de pe Lista de sancţiuni Al-Qaida sau de către reprezentantul juridic ori tutela acestei persoane, grup, întreprindere sau entitate (“petiţionarul1).

Consiliul le reaminteşte statelor membre că nu au permisiunea de a înainta petiţii de eliminare de pe listă în numele unei persoane, grup, întreprinderi sau entităţi către Biroul mediatorului.

 

Culegerea informaţiilor (patru luni)

1. Atunci când primeşte o solicitare de eliminare de pe listă, Biroul mediatorului trebuie:

(a) să confirme petiţionarului primirea solicitării de eliminare de pe listă;

(b) să îl informeze pe petiţionar cu privire la procedura generală de prelucrare a solicitărilor de eliminare de pe listă;

(c) să răspundă la întrebările specifice ale petiţionarului referitoare la procedurile comitetului;

(d) să îl informeze pe petiţionar în cazul în care petiţia nu se referă adecvat la criteriile iniţiale privind plasarea pe listă, aşa cum au fost stabilite la alineatul 2 al prezentei rezoluţii, şi să i-o retransmită petiţionarului spre analiza acestuia sau acesteia; şi

(e) să verifice dacă solicitarea este o nouă solicitare sau o solicitare repetată şi, dacă este o solicitare repetată către Biroul mediatorului şi nu conţine informaţiile suplimentare relevante, să i-o returneze petiţionarului, cu explicaţiile adecvate, spre analiza acestuia sau acesteia.

2. În cazul petiţiilor privind eliminarea de pe listă care nu sunt returnate petiţionarului, Biroul mediatorului trebuie să direcţioneze imediat solicitarea privind eliminarea de pe listă către membrii Comitetului, statul (Statele) de desemnare, statul (Statele) de reşedinţă şi cetăţenie sau incorporare, organismele relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi către oricare alte state considerate relevante de către Biroul mediatorului. Biroul mediatorului le va solicita acestor state sau organismelor relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite să pună la dispoziţie, în interval de patru luni, orice informaţii suplimentare relevante pentru solicitarea de eliminare de pe listă. Biroul mediatorului poate iniţia dialogul cu aceste state pentru a stabili:

(a) care este opinia acestor state referitoare la aprobarea solicitării de eliminare de pe listă; şi

(b) informaţiile, întrebările sau solicitările de clarificare pe care aceste State le-ar dori comunicate petiţionarului în legătură cu solicitarea privind eliminarea de pe listă, inclusiv orice informaţii sau paşi care ar trebui urmaţi de un petiţionar pentru clarificarea solicitării de eliminare de pe listă.

3. În cazul în care toate statele de desemnare consultate de Biroul mediatorului nu obiectează la eliminarea de pe lista solicitată de petiţionar, Biroul mediatorului poate scurta perioada de strângere de informaţii, după caz.

4. Biroul mediatorului trebuie să comunice deîndată solicitarea privind eliminarea de pe listă către Echipa de monitorizare, care, în interval de patru luni, trebuie să pună la dispoziţia Biroului mediatorului:

(a) toate informaţiile pe care Echipa de monitorizare le deţine şi sunt relevante pentru solicitarea de eliminare de pe listă, inclusiv hotărârile şi procedurile judecătoreşti, relatări de ştiri şi informaţiile pe care statele sau organizaţiile internaţionale relevante le-au partajat anterior Comitetului sau Echipei de monitorizare;

(b) evaluările bazate pe dovezi privind informaţiile furnizate de petiţionar, care sunt relevante pentru solicitarea de eliminare de pe listă; şi

(c) întrebări sau solicitări de clarificări din partea Echipei de monitorizare, de adresat petiţionarului cu privire la solicitarea de eliminare de pe listă.

5. La sfârşitul acestei perioade de culegere de informaţii de patru luni, Biroul mediatorului trebuie să prezinte o actualizare în scris Comitetului cu privire la progresele înregistrate până în prezent, inclusiv cu detalii cu privire la statele care au furnizat informaţii, precum şi orice provocări însemnate cu care s-au confruntat în acest sens. Biroul mediatorului poate prelungi această perioadă o singură dată cu încă cel mult două luni în situaţia în care considera că este necesar mai mult timp pentru culegerea de informaţii, acordând atenţia cuvenită solicitărilor statelor membre cu privire la mai mult timp pentru furnizarea de informaţii.

 

Dialogul (două luni)

6. La finalizarea perioadei de culegere de informaţii, Biroul mediatorului trebuie să faciliteze o perioadă de două luni de angajament, care poate include dialogul cu petiţionarul. Pe baza atenţiei cuvenite acordate solicitărilor de prelungire a intervalului, Biroul mediatorului poate prelungi această perioadă o singură dată cu încă cel mult două luni în situaţia în care consideră că este necesar mai mult timp pentru angajament şi pentru elaborarea Raportului cuprinzător descris la alineatul 8 de mai jos. Biroul mediatorului poate scurta această perioadă de timp în situaţia în care consideră că este necesar mai puţin timp.

7. În cursul acestei perioade de angajament, Biroul mediatorului:

(a) poate adresa petiţionarului întrebări, fie oral, fie în scris, sau poate solicita informaţii sau clarificări suplimentare care pot sprijin Comitetul să analizeze solicitarea, inclusiv orice întrebări sau solicitări de informaţii primite din partea statelor relevante, a Comitetului şi a Echipei de monitorizare;

(b) trebuie să solicite petiţionarului o declaraţie semnată în care acesta să declare că nu mai continuă asocierea cu Al-Qaida sau cu orice celulă, afiliat, grup conex sau derivat din aceasta şi că se angajează să nu se mai asocieze cu Al-Qaida pe viitor;

(c) trebuie să îl întâlnească pe petiţionar, în măsura posibilului;

(d) trebuie să retransmită răspunsurile petiţionarului statelor relevante, Comitetului şi Echipei de monitorizare şi să ţină legătura ulterior cu petiţionarul în ceea ce priveşte răspunsurile incomplete oferite de petiţionar;

(e) trebuie să se coordoneze cu statele, cu Comitetul şi cu Echipa de monitorizare cu privire la orice alte solicitări ulterioare de informaţii sau răspunsuri către petiţionar;

(f) în decursul etapei de culegere de informaţii sau de dialog, Biroul mediatorului poate partaja cu statele relevante informaţiile furnizate de un stat, inclusiv poziţia respectivului stat referitoare la solicitarea de eliminare de pe listă, în situaţia în care consimte statul care a furnizat informaţiile;

(g) în decursul etapelor de culegere de informaţii şi de dialog, precum şi în pregătirea raportului, Biroul mediatorului nu trebuie să dezvăluie nicio informaţie confidenţială furnizată de vreun stat, în situaţia în care nu are consimţământul scris expres al respectivului stat; şi

(h) în decursul etapei de dialog, Biroul mediatorului trebuie să acorde o atenţie susţinută opiniilor statelor care au făcut desemnarea, precum şi acelor state membre care prezintă informaţii relevante, în special acele state membre care sunt cele mai afectate de actele sau de asociaţiile care au condus la prezenţa iniţială pe listă.

8. La finalizarea perioadei de angajament descrise mai sus, Biroul mediatorului, cu ajutorul Echipei de monitorizare, după caz, trebuie să redacteze şi să introducă în circulaţie la nivelul Comitetului Raportul cuprinzător care are, exclusiv, următoarele roluri:

(a) de a rezuma, şi, după caz, de a specifica sursele tuturor informaţiilor furnizate Biroului mediatorului care sunt relevante pentru solicitarea de eliminare de pe listă. Raportul trebuie să respecte elementele confidenţiale ale comunicărilor dintre statele membre şi Biroul mediatorului;

(b) de a descrie activităţile Biroului mediatorului cu privire la respectiva solicitare de eliminare de pe listă, inclusiv dialogul cu petiţionarul; şi

(c) pe baza analizei tuturor informaţiilor furnizate Biroului mediatorului şi a recomandării Biroului mediatorului, de a prezenta Comitetului argumentele principale referitoare la solicitarea de eliminare de pe listă. Recomandarea trebuie să enumere perspectivele Biroului mediatorului cu privire la prezenţa pe listă din momentul examinării solicitării de eliminare de pe listă.

 

Discuţia de la nivelul Comitetului

9. După ce Comitetul a avut la dispoziţie cincisprezece zile pentru a trece în revistă Raportul cuprinzător în toate limbile oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Preşedintele Comitetului va pune solicitarea de eliminare de pe listă pe ordinea de zi, spre a fi analizată de Comitet.

10. În momentul în care Comitetul analizează solicitarea de eliminare de pe listă, Biroul mediatorului trebuie să prezinte Raportul cuprinzător în persoană şi să răspundă la întrebările membrilor Comitetului cu privire la solicitare.

11. Analiza Comitetului cu privire la Raportul cuprinzător trebuie să se finalizeze în cel mult treizeci de zile de la data înaintării Raportului cuprinzător în faţa Comitetului, în scopuri de reexaminare.

12. După ce Comitetul şi-a finalizat analiza cu privire la Raportul cuprinzător, Biroul mediatorului le poate comunica recomandarea tuturor statelor relevante.

13. La solicitarea unui Stat care a propus listarea, a Statului de cetăţenie, reşedinţă sau incorporare, şi cu aprobarea Comitetului, Biroul mediatorului poate furniza o copie a Raportului cuprinzător acestor State, împreună cu toate editările considerate necesare de către Comitet şi o comunicare către aceste state, prin care se confirmă că:

(a) Toate deciziile de dezvăluire a informaţiilor din Rapoartele cuprinzătoare ale Biroului mediatorului, inclusiv domeniul de cuprindere a informaţiilor, se iau de către Comitet, care are latitudinea de decizie şi în funcţie de fiecare situaţie;

(b) Raportul cuprinzător reflectă baza pentru recomandarea Biroului mediatorului şi nu se poate atribui niciunui membru individual al Comitetului; şi

(c) Raportul cuprinzător, precum şi orice alte informaţii pe care le conţine trebuie interpretat ca fiind strict confidenţial şi nu trebuie partajat cu petiţionarul şi cu nici un alt stat membru în absenţa aprobării Comitetului.

14. În situaţia în care Biroul mediatorului recomandă păstrarea pe listă, condiţia ca statele să ia măsurile de la alineatul 1 al prezentei rezoluţii rămâne valabilă cu privire la respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate în situaţia în care un membru al Comitetului nu mai înaintează o solicitare de eliminare de pe listă, pe care Comitetul o va analiza conform procedurilor sale normale prin consens.

15. În situaţiile în care Biroul mediatorului recomandă Comitetului să analizeze eliminarea de pe listă, condiţia ca statele să ia măsurile descrise la alineatul 1 al prezentei rezoluţii nu mai este valabilă cu privire la respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate timp de şaizeci de zile după ce Comitetul îşi finalizează analiza Raportului cuprinzător al Biroului mediatorului, în conformitate cu prezenta Anexă II, inclusiv alineatul 7 (h), în situaţia în care Comitetul nu decide prin consens înainte de scurgerea respectivei perioade de şaizeci de zile că trebuie să rămână valabilă condiţia cu privire la respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate; cu condiţia ca, în situaţiile în care nu există consens, preşedintele, la solicitarea unuia dintre membrii Comitetului, să Înainteze Consiliului de Securitate chestiunea dacă trebuie eliminată respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate, pentru a se lua o decizie într-un interval de şaizeci de zile; şi, în plus, cu condiţia ca, dacă se înaintează o astfel de solicitare, condiţia ca Statele să ia măsurile descrise la alineatul 1 al prezentei rezoluţii să rămână valabilă pentru respectiva perioadă, cu privire la respectiva persoană, respectivul grup, respectiva întreprindere sau entitate, până la tranşarea chestiunii de către Consiliul de Securitate.

16. În urma finalizării procesului descris la alineatele 42 şi 43 ale prezentei rezoluţii, Comitetul trebuie să transmită Biroului mediatorului, în interval de 60 de zile, dacă măsurile descrise la alineatul 1 trebuie menţinute sau întrerupte, prezentând motivele şi incluzând orice alte informaţii relevante, precum şi un rezumat actualizat în care se descriu motivele prezenţei pe listă, dacă este cazul, pe care Biroul mediatorului trebuie să i-l transmită petiţionarului. Termenul de 60 de zile se aplică situaţiilor pendinte la Biroul mediatorului sau la Comitet şi intră în vigoare începând cu adoptarea prezentei rezoluţii.

17. După ce Biroul mediatorului primeşte comunicarea din partea Comitetului, în conformitate cu alineatul 16, dacă trebuie păstrate măsurile de la alineatul 1, Biroul mediatorului trebuie să trimită petiţionarului o adresă, pe care trebuie să o trimită în copie dinainte la Comitet, prin care:

(a) să comunice rezultatul petiţiei;

(b) să descrie procesul, în măsura posibilului, şi pe baza Raportului cuprinzător al Biroului mediatorului, precum şi informaţiile generale care pot fi distribuite public, culese de Biroul mediatorului; şi

(c) să retransmită de la Comitet toate informaţiile referitoare la decizia furnizată Biroului mediatorului, în conformitate cu alineatul 14 de mai sus.

18. În toate comunicările cu petiţionarul, Biroul mediatorului trebuie să respecte confidenţialitatea deliberărilor Comitetului şi comunicările confidenţiale dintre Biroul mediatorului şi statele membre.

19. Biroul mediatorului poate comunica petiţionarului, precum şi acelor state relevante pentru caz, care însă nu sunt membre în Comitet, care este stadiul în care 3 ajuns procesul.

 

Alte sarcini ale Biroului mediatorului

20. În plus faţă de sarcinile specificate mai sus, Biroul mediatorului:

(a) distribuie informaţiile care au destinaţie publică referitoare la procedurile Comitetului, inclusiv Liniile directoare ale Comitetului, informaţii generale şi alte documente întocmite de Comitet;

(b) dacă li se cunoaşte adresa, le comunică persoanelor sau entităţilor statutul acestora pe listă, după ce Secretariatul a făcut notificarea oficiată către misiunea permanentă a statului sau a statelor, în conformitate cu alineatul 39 al prezentei rezoluţii; şi

(c) înaintează rapoarte bianuale în care face un rezumat al activităţilor Biroului mediatorului, înaintat Consiliului de Securitate.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.