MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 633/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 633         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 august 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

672. - Hotărâre privind abrogarea unor dispoziţii din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

 

701. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 

702. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

703. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

716. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

722. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            62. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea unor dispoziţii din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 “Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local” la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 660 din 22 iulie 2004, articolul 35 alineatele (2) şi (3), articolele 36-41, articolul 42 alineatele (1) şi (2), articolul 43 alineatul (1) şi articolele 44-47 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 672.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1 415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

2. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ale unităţilor din subordinea acesteia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 701.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea a unui imobil aflat în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 106/2013, pentru extinderea sediului Poliţiei Municipiului Adjud.

(2) Se aprobă comasarea imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei nr. 2.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şl, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 702.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trece în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legală

Ordonatorul/ Administratorul de la care trece bunul în domeniul public al statului

(CUI şi denumirea)

Ordonatorul/Administratorul la care trece bunul in domeniul public al statului

(CUI şi denumirea)

Se va atribui nr. MFP nou.

8.19.01

Spaţii birouri 39-65

48 mp din C1 CF 53326

Judeţul Vrancea, municipiul Adjud,

Str. Republicii nr. 41

5.008

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 106/2013

Consiliul Local al Municipiului Adjud

CUI-4350491

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea

CUI - 4298105

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea care se comasează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilelor care se comasează

Unitatea de administrare

Valoarea contabilă

- lei -

Denumirea imobilului rezultat din comasare

Valoarea contabilă a imobilului comasat

- lei -

Nr. M.F.P.

Descrierea tehnică

108110

8.19.01

Spaţii birouri 39-65

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea

CUI 4298105

5008

39-65

1.510.431

108110

CF 53326

8.19.01

39-65

1.505.423

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, litera B “Încadrarea personalului în categorii de diurnă şi plafoane de cazare”, punctul I “Categorii de diurnă”, primul alineat se modifică şi va avea următorul cuprins:

“În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Majorai Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

P . Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 703.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Moreni”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 292-295, 297-308, 317, 488 şi 601;

b) la poziţia nr. 448, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parc Muzeu Petrol”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, curţi construcţii, situat în tarlaua nr. 18, parcelele nr. 762, nr. 767, suprafaţă = 5.458 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “55.671 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/31.01.2013”;

- la poziţia nr. 576, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent sală de sport cu 300 de locuri la Liceul Tehnologic Petrol Moreni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, curţi construcţii, situat în tarlaua nr. 106, parcela nr. 2.759, suprafaţă = 2.113 mp, strada 22 Decembrie 1989 nr. 40”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.553 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47/14.04.2014”;

c) după poziţia nr. 641 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 642-648, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aninoasa”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Vecini: IM - str. Constantin Manolescu, S – str. Matei Basarab. Lungime - 648 ml, suprafaţă - 5.941 mp”;

- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Vecini: N - str. Matei Basarab, S - DN 71. Lungime - 532 ml, suprafaţă - 3.993 mp”.

3. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gândeşti”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 154, 157, 158 şi 161;

b) la poziţia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: “D.C. 99- A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime 11 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.100.615,93 lei”.

4. La anexa nr. 21 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cobia”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare agricolă Cobiuţa, cartier Viădari”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se întinde de la Paraschiv Viorel până la DC 112r lungime de 1.432 m, pietruit, din pământ natural, în suprafaţă de 6.799 mp”.

5. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corbii Mari”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime 406 ml parţial, lăţime 13 ml”;

- la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime 866 ml, lăţime 13 ml”;

- la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime 140 ml, lăţime 10 ml”;

- la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime 353 ml, lăţime 12 ml”;

- la poziţia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime 560 ml, lăţime 11 ml”.

6. La anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornăţelu”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 249, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Zid cărămidă, înveliş tablă, suprafaţa construită la sol 391 mp, suprafaţa desfăşurată 434 mp, sediu bibliotecă comunală 25 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “254.725 lei”.

7. La anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobra”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construcţie din cărămidă, suprafaţa construită de 269 mp”.

8. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dragomireşti”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “92,600 lei”;

- la poziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.740 lei”;

- la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.000 lei”;

- la poziţia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.000 lei”;

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.300 lei”;

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.400 lei”;

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.640 lei;

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.000 lei”;

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.000 lei;

- la poziţia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: “68.000 lei”;

- la poziţia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: “36.820 lei”;

- la poziţia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.860 lei”;

- la poziţia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: “52.400 lei”;

- la poziţia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.000 lei”;

- la poziţia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.200 lei”;

- la poziţia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.000 lei”;

- la poziţia nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.400 lei”;

- la poziţia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800 lei”;

- la poziţia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.400 lei”;

- la poziţia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.000 lei”;

- la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.800 lei”;

- la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.000 lei”;

- la poziţia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.880 lei”;

- la poziţia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.800 lei”;

- la poziţia nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.000 lei”;

- la poziţia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.000 lei”;

- la poziţia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.400 lei”;

- la poziţia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.400 lei”;

- la poziţia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.560 lei”;

- la poziţia nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.000 lei”;

- la poziţia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.300 lei”;

- la poziţia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.400 lei”;

- la poziţia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.300 lei”;

- la poziţia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.680 lei”;

- la poziţia nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la poziţia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.400 lei”;

- la poziţia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.720 lei”;

- la poziţia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.000 lei”;

- la poziţia nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.100 lei”;

- la poziţia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.400 lei”;

- la poziţia nr. 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.800 lei”;

- la poziţia nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.940 lei”;

- la poziţia nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.880 lei”;

- la poziţia nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.880 lei”;

- la poziţia nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.760 lei”;

- la poziţia nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.120 lei”;

- la poziţia nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.480 lei”;

- la poziţia nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.420 lei”;

- la poziţia nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.640 lei”;

- la poziţia nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.680 lei”;

- la poziţia nr. 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.640 lei”;

- la poziţia nr. 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.340 lei”;

- la poziţia nr. 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.740 lei”;

- la poziţia nr. 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.640 lei”;

- la poziţia nr. 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.680 lei”;

- la poziţia nr. 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.460 lei”;

- la poziţia nr. 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.800 lei”;

- la poziţia nr. 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: “800 lei”;

- la poziţia nr. 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.340 lei”;

- la poziţia nr. 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.400 lei”;

- la poziţia nr. 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.400 lei”;

- la poziţia nr. 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.140 lei”;

- la poziţia nr. 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.860 lei”;

- la poziţia nr. 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.020 lei”;

- la poziţia nr. 87, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.750 lei”;

- la poziţia nr. 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.750 Ies”;

- la poziţia nr. 94, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.000 lei”;

- la poziţia nr. 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.308 lei”;

- la poziţia nr. 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: “78.175 lei”;

- la poziţia nr. 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.465,50 lei”;

- la poziţia nr. 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.750 lei”;

- la poziţia nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.171 lei”;

- la poziţia nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.832,50 lei”;

- la poziţia nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.291,50 lei”;

- la poziţia nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.764 lei”;

- la poziţia nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: “112.500 lei”;

- la poziţia nr. 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.837,50 lei”;

- la poziţia nr. 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: “75.000 lei”;

- la poziţia nr. 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: “43.657,50 lei”;

- la poziţia nr. 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: “75.000 lei”;

- la poziţia nr. 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.481,75 lei”;

- la poziţia nr. 111, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.953,50 lei”;

- la poziţia nr. 113, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.860 lei”;

- la poziţia nr. 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: “348.320 lei”;

- la poziţia nr. 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.361 lei”;

- la poziţia nr. 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: “281.347 lei”;

- la poziţia nr. 117, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.628,50 lei”;

- la poziţia nr. 118, coloana 5 va avea următorul cuprins: .151.962 lei”;

- la poziţia nr. 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.767,50 lei”;

- la poziţia nr. 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.044 lei”;

- la poziţia nr. 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.500 lei”;

- la poziţia nr. 127, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.936 lei”;

- la poziţia nr. 130, coloana 5 va avea următorul cuprins: “203.336 lei”;

- la poziţia nr. 131, coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.540 lei”;

- la poziţia nr. 132, coloana 5 va avea următorul cuprins: “332.544 iei;

- la poziţia nr. 133, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.017,50 lei”;

- la poziţia nr. 134, coloana 5 va avea următorul cuprins: “228.745,60 lei”;

- la poziţia nr. 135, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.286 lei”;

- la poziţia nr. 136, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17.293,20 lei”;

- la poziţia nr. 137, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.715,50 lei”;

- la poziţia nr. 138, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.524 lei”;

- la poziţia nr. 139, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.012 lei*;

- la poziţia nr. 140, coloana 5 va avea următorul cuprins: “126.120 lei”;

- la poziţia nr. 141, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.595 lei”;

- la poziţia nr. 142, coloana 5 va avea următorul cuprins: “228.033,60 lei”;

- la poziţia nr. 143, coloana 5 va avea următorul cuprins: “54.358,50 lei;

- la poziţia nr. 144, coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.383 lei”;

- la poziţia nr. 145, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.272 lei”;

- la poziţia nr. 146, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.294,50 lei”;

- la poziţia nr. 149, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei monumentul şi 630 lei terenul aferent”;

- la poziţia nr. 150, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei monumentul şi 525 lei terenul aferent”;

- la poziţia nr. 154, coloana 5 va avea următorul cuprins: lit. “a” va avea următorul cuprins: “120.000 lei”; lit. “b” va avea următorul cuprins: “80.000 lei”; lit. “c” va avea următorul cuprins: “361.300 lei”; lit. “d” va avea următorul cuprins: - izlaz zona Decindeni tarlaua 33 parcela 825: “367.200 lei”; - izlaz zona Decindeni + Râncaciov, tarlaua 31 parcelele 750, 750/1, 740, 737, 736: “2.169 400 lei”;

- la poziţia nr. 156, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.000 lei”;

- la poziţia nr. 157, coloana 5 va avea următorul cuprins: “480.000 lei”;

- la poziţia nr. 158, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.820 lei”;

- la poziţia nr. 159, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.000 lei”;

- la poziţia nr. 160, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.000 lei”;

- la poziţia nr. 161, coloana 5 va avea următorul cuprins: “50.000 lei”;

- la poziţia nr. 162, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.200 lei”;

- la poziţia nr. 163, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.400 lei”;

- la poziţia nr. 164, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.200 lei”;

- la poziţia nr. 165, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la poziţia nr. 166, coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.000 lei”;

- la poziţia nr. 167, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.000 lei”;

- la poziţia nr. 168, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.000 lei”;

- la poziţia nr. 169, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.400 lei”;

- la poziţia nr. 170, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.400 lei”;

- la poziţia nr. 171, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.600 lei”;

- la poziţia nr. 172, coloana 5 va avea următorul cuprins: “880 lei”;

- la poziţia nr. 173, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.560 lei”;

- la poziţia nr. 174, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.000 lei”;

- la poziţia nr. 175, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.680 lei”;

- la poziţia nr. 176, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.260 lei”.

9. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei I. L. Caragiale”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 73 şi 74;

b) la poziţia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “teren aferent Şcolii nr. 2 - Ghirdoveni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Ghirdoveni: N - moştenitorii defunctului Dobre Dumitru, E - moştenitorii defunctului Paleru Stelian, S - moştenitorii defunctului Paleru Stei ian, Primăria Comunei I. L. Caragiale, V - DJ 710, Primăria Comunei I. L Caragiale, suprafaţa teren = 8.371 mp”;

c) după poziţia nr. 148 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 149 şi 150 conform anexei nr. 2.

10. La anexa nr. 45 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ludeşti”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 38 şi 40.

11. La anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunguleţu”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa construită 586 mp”;

- la poziţia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa 1.891 mp”.

12. La anexa nr. 47 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public ai comunei Malu cu Flori”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 124 şi 125.

13. La anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moroeni”, secţiunea I “Bunuri Imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa totală - 14,7535 ha - T 309, p - 8811 cu vecinii: N: Batariga Daniela şi O. S. Pucioasa, E: Primăria Comunei Moroeni - izlaz, S: posesori particulari, Bucur Ion şi posesori particulari, V: drum şi posesori particulari”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/26.02.2014”;

- la poziţia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa totală - 40,0919 ha, defalcată, după cum urmează: SI - 3,5713 ha - T 306, p - 8612, cu vecinii: N: drum, E: posesori particulari, S: posesori particulari, V: drum; S2 - 10,8524 ha - T 306, p - 8774, cu vecinii: N: posesori particulari, E: Primăria Comunei Moroeni - izlaz şi O.S. Pucioasa, S: O. S. Pucioasa, V: posesori particulari; S3 - 25,6682 ha - T 309, p - 8801, cu vecinii: N: O. S. Pucioasa şi moşt. Arzoiu Gheorghe, E: Casandrescu Ilie şi O. S. Pucioasa, S: teritoriul comunei Pietroşiţa şi O. S. Pucioasa, V: Primăria Comunei Moroeni - izlaz, posesori particulari şi Primăria Comunei Moroeni - izlaz”, iar coloana 6 va avea următorul

cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/26.02.2014”;

- la poziţia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa totală - 23,3861 ha, defalcată după cum urmează: SI - 4,6500 ha - T306, p - 8864, cu vecinii: N: moşt. Arzoiu Gheorghe, E: moşt. Arzoiu Gheorghe, S: moşt. Arzoiu Gheorghe, V: drum şi moşt. Arzoiu Gheorghe; S2 - 2,9672 ha - T 306, p - 8850, cu vecinii: N: drum, O. S. Pucioasa şi moşt. Arzoiu Gheorghe, E: moşt. Arzoiu Gheorghe, S: O. S. Pucioasa şi moşt. Arzoiu Gheorghe, V: O. S. Pucioasa şi Bânescu Ion; S3- 7,0047 ha - T 309, p - 8827, cu vecinii: N: drum, E: Grigorescu Dan, S: O. S. Pucioasa şi Batariga Daniela, V: posesori particulari; S4 - 8,3393 ha - T 309, p - 8815, cu vecinii: N: drum, E: posesori particulari, S: Batariga Daniela, V: pârâu şi Asan Ion; S5 - 0,1293 ha - T 309, p - 8817, cu vecinii: N: Cojocaru Floarea, E: Găiseanu Mi hai, S: drum, V: Cojocaru Floarea; S6 - 0,1672 ha - T 294, p - 7864, cu vecinii: N: drum, E: drum, S: posesori particulari, V: teren administrare primărie; S7 - 0,1284 ha - T 294, p - 7862, cu vecinii: N: Cojocaru Floarea, E: Cojocaru Floarea, S: drum, V: pârâu”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/26.02.2014”;

- la poziţia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins “Suprafaţa totală - 35,5424 ha - T 190, p - 3864 şi T 227 p-5417, cu vecinii: N: moşt. Vasiliu Bolnavu Consantin ş posesori particulari, E: drum şi moşt. Vasiliu Bolnavu Consantin S: moşt. Vasiliu Bolnavu Consantin, V: Primăria Moroeni (pădure) şi drum”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/26.02.2014”;

- la poziţia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa totală - 59,0659 ha - T 192, p - 3918, T 193, p - 3925, T 194, p - 3933 şi T 221, p - 5066, cu vecinii: N: moşt. Vasiliu Bolnavu Consantin şi posesori particulari, E: drum şi posesori particulari, S: posesori particulari şi O. S. Pucioasa, V: Primăria Moroeni (pădure)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/26.02.2014”;

b) după poziţia nr. 122 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 123, conform anexei nr. 3.

14. La anexa nr. 79 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vişina”, la poziţia nr. 95, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Suprafaţa 4.655 mp”, iar coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: “194.795,65 lei”.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 716.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Moreni

 

Poz.

înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Arul dobândirii

sau, după caz, al darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

642

1.8.6.

Reţele exterioare de alimentare cu apă blocuri ANL

Locaţie: Moreni, Str. Crângului Caracteristici tehnice:

1. Conductă pentru alimentare cu apă PEID, lungime = 318 m, Dn = 160 mm

2. Conductă pentru alimentare cu apă PEID, lungime = 242 m, Dn = 110 mm

3. Conductă pentru alimentare cu apă PEID, lungime = 74 m, Dn = 63 m

2008

126.894,80

Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 49/30.07.2012

643

1.8.7.

Reţele exterioare de canalizare blocuri ANL

Locaţie: Moreni, Str. Crângului Caracteristici tehnice:

1. Conductă pentru canalizare PE, lungime = 170 m, Dn = 200 mm

2. Conductă pentru canalizare PE, lungime = 91 m, Dn = 250 mm

3. Conductă pentru canalizare PE, lungime = 61 m, Dn = 300 mm

2008

112.781,68

Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 49/30.07.2012

644

1.8.12

Staţie pompare ape uzate blocuri ANL

Staţie pompare ape uzate compusă din: conducte de refulare; instalaţie electrică, instalaţie hidraulică; 2 pompe Grundfos. S.E. 1.50.80,22.250D; instalaţie ventilaţie fixă; instalaţie ventilaţie mobilă

2008

106.666,22

Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 49/3007.2012

645

1.8.7.

Reţea canalizare menajeră str.22 Decembrie 1989

Locaţie: Moreni, str. 22 Decembrie 1989 nr. 18

Caracteristici tehnice:

1. Conductă pentru canalizare din polipropilenă, lungime - 222 m, Dn - 200 mm şi cămine de vizitare STAS 2448-73

2008

39.878,30

Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 73/29.08.2012

646

 

Teren aferent sală de sport cu 300 locuri la Liceul Tehnologic Petrol Moreni

Teren intravilan curţi construcţii cu suprafaţa de 42 mp, situat în Moreni, str. 22 Decembrie 1989, Cămin Liceu nr. 2, lot 15, judeţul Dâmboviţa, număr cadastral 70616. Înscris în cartea funciară U.A.T. Moreni nr. 3789 cu următoarele vecinătăţi: N: - municipiul Moreni, S-OMV Petrom - SA, V-OMV Petrom - SA.

2014

111,14

Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 58/26.05.2014

Contract de sponsorizare autentificat sub nr. 270/24.04.2014 la Biroul Notarial “Libertas” - Societate Profesională Notarială, încheiat între OMV Petrom - S.A. şi municipiul Moreni

647

1.8.6.

Reţea de alimentare cu apă cartier Bana

1. Locaţie: Moreni, str. Bana, judeţul Dâmboviţa

2. Caracteristici tehnice:

Conductă pentru alimentare cu apă PEID, lungime = 1.795 m, Dn = 110 mm; 1 hidrant suprateran Dn = 100 mm, cămine de vane pentru vizitare şi întreţinere

2014

161.703,38

Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 78/14.07.2014

648

1.8.12.

Staţie de pompare pentru reţea de alimentare cu apă cartier Bana

1. Locaţie: Moreni, str. Bana, judeţul Dâmboviţa

2. Caracteristici tehnice:

Staţie de pompare: GRUPAQUAF20 U9V-500/9T cu automatizare pentru aspiraţie grup pompare din conductă; instalaţie alimentare energie electrică

2014

25.208,79

Domeniul public al municipiului Moreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 78/14.07.2014

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei I. L. Caragiale

 

Poz,

înreg.

Codul de clasificară

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării În folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

149

1.6.2.

Grădiniţa nr. 2 Ghindoveni

Amplasament: satul Ghirdoveni nr. 1204 Vecinătăţi:

N - Primăria Comunei I. L. Caragiale S - Primăria Comunei I. L. Caragiale E - Primăria Comunei I. L. Caragiale V - Primăria Comunei I. L. Caragiale Suprafaţa construită C2 = 87 mp-grădiniţă Regim înălţime: P Suprafaţă teren = 810 mp

1965

49.240 24.462

Domeniul public al comunei I. L. Caragiale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/30.04.2014

150

1.6.2.

Atelier Şcoala nr. 2 Ghirdoveni

Amplasament: satul Ghirdoveni nr. 1204

Vecinătăţi:

N - Primăria Comunei I. L. Caragiale

S - Primăria Comunei I. L. Caragiale

E - Primăria Comunei I. L. Caragiale

V -DJ710

Suprafaţa construită C3 = 161 mp - atelier

Regim înălţime: P

Suprafaţă teren = 794 mp

 

89.910 23.979

Domeniul public al comunei I. L. Caragiale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/30.04.2014

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moroeni

 

Poz.

înreg.

Codi ce clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

123

 

Izlaz comunal - păşune - punctul “Muscel”

Suprafaţa totală -47,5216 ha, din care:

- SI - 42,4500 ha - păşune - T 256, p - 6480; T - 259, p - 6565; T - 260, p - 6568, p - 6572, T -265, p -6701 şi T -268, p -6719, cu vecinii: N: O.S. Pucioasa, N.C.P 71122, O.S. Pucioasa

şi S.C. Forestiera - S.A.

E: posesori particulari şi teritoriul judeţului Prahova

S: O.S. Pucioasa, Diaconescu Grigore şi O.S. Pucioasa

V: O.S. Pucioasa - S2-5,0716 ha - păşune - T 256, p - 6460 şi p-6475, cu vecinii:

N: Coţofană Stelian şi S.C. Forestiera - S.A.

E: S.C. Forestiera - S.A.

S: O.S. Pucioasa

V: drum şi posesori particulari

1926

 

Domeniul public al comunei Moroeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/26.02.2014

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Nicolae Minea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 722.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEAADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercială ICTCM - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Sos, Olteniţei nr. 103, sectorul 4

Cod unic de înregistrare: RO 385446

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2250

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2250

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2250

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2200

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

105

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1650

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

1230

C1

ch. cu salariile

13

1230

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

87

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

333

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

345

2

 

Cheltuieli financiare

20

50

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1442

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1442

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

707

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

292

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

169

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

18

 

 

e)

alte cheltuieli

42

256

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

30

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

30

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

72

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

57

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1798

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1798

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

39

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1000

8

 

Plăţi restante

55

2432

9

 

Creanţe restante

56

850


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR

LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

în conformitate cu:

- anexa nr. 3/39 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, privind aprobarea programelor proprii desfăşurate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cod program 479/2568;

- prevederile art. 4 alin.(1) lit. d), h) şi i) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

- Referatul nr. 18/3.151 din 13 iunie 2014 al Serviciului FCAA privind necesitatea încheierii protocolului între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă protocolul încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului nr. 18/3.946 din 16 iulie 2014 - nr. 1.024 din 16 iulie 2014 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

Adrian Sanda

 

Bucureşti, 28 iulie 2014.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 1.024 din 16 iulie 2014

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

Nr. 18/3.946 din 16 iulie 2014

 

PROTOCOL

privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şl luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumit în continuare S.S.P.R. (având denumirea modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014, în Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989), cu sediul în Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1 (adresă de corespondenţă: Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 3), tel. 021.3198626, fax 021.3198628, CUI 4266499, cont RO55TREZ70023680157XXXXX deschis la ATCPMB, reprezentat prin domnul Adrian Sanda - secretar de stat, şi Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, tel. 021.3076417, fax. 021.3076418, CUI 26604620, cont IBAN RO24TREZ7005003XXX004585, reprezentat prin Gabriela Szabo - ministru, au convenit următoarele:

Art. 1. - (1) în vacanţa şcolară şi universitară din vara anului 2014, cele două părţi vor colabora pentru realizarea programului de trimitere în centrele de agrement aparţinând direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret sau în locaţiile agenţilor economici privaţi care funcţionează cu acreditarea Ministerului Tineretului şi Sportului (M.T.S.), a copiilor preşcolari, elevilor sau studenţilor care urmează la zi cursurile universitare şi de maşter în instituţiile de învăţământ superior acreditate, conform legii, ai căror părinţi deţin certificate doveditoare a calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Vârsta maximă a copiilor pentru participare în tabără este de 26 de ani.

Art. 2. - (1) Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret» va pune la dispoziţia S.S.P.R. oferta centrelor de agrement din subordinea M.T.S. şi oferta agenţilor economici privaţi acreditaţi de MT.S. În urma selectării ofertelor de către S.S.P.R. vor fi solicitate locurile corespunzătoare în tabere şcolare pentru copiii menţionaţi la art. 1, ce urmează a fi asigurate de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, sau de către Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare Direcţii.

(2) Pentru a selecta tabăra, perioada şi pentru a afla costul acesteia, părinţii care deţin certificate de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau asociaţiile de revoluţionari - organizatori de grupuri, care doresc participarea copiilor menţionaţi la art. 1 în tabere, se vor prezenta pentru informare la direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Rezervarea locurilor în centrele de agrement/locaţii private se face de către S.S.P.R. prin direcţii, conform avizului acordat de acesta.

(3) Părinţii sau organizatorii de grupuri - preşedinţii de asociaţie care doresc participarea copiilor la programul pentru tabere - vor prezenta la S.S.P.R., cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de plecarea în tabără, următoarele documente:

1. Părinţii:

a) cerere în care sunt specificate: tabăra, perioada, costul acesteia, numele şi prenumele părintelui, numărul certificatului care atestă calitatea de revoluţionar conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, numele şi prenumele copilului, data naşterii copilului;

b) copie de pe BI/CI părinte;

c) o copie a certificatului care atestă calitatea copilului de urmaş de erou-martir sau calitatea de revoluţionar a părintelui, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) originalul adeverinţei de şcolarizare în cadrul învăţământului de stat sau acreditat, conform prevederilor legale, iar pentru copiii preşcolari adeverinţă de la grădiniţă, în original;

e) o copie a certificatului de naştere al copiilor sau, după caz, copie de pe Bl/Ci al/a copiilor;

f) alte acte doveditoare (hotărâri judecătoreşti, anchete sociale etc.);

g) declaraţie pe propria răspundere că nu obţin niciun venit, pentru studenţii care urmează la zi cursurile universitare şi masterale.

2. Asociaţiile de revoluţionari - organizatorii de grupuri:

a) cerere în care sunt specificate tabăra, perioada şi costul acesteia;

b) tabel nominal semnat şi ştampilat, în original, de către reprezentantul legal al asociaţiei, tabel care va conţine în mod obligatoriu următoarele date de identificare: date de identificare ale asociaţiei (adresă, nr. telefon/mobil, număr fax), numele şi prenumele părintelui care are calitatea de revoluţionar, numărul certificatului care atestă calitatea de revoluţionar, numele şi prenumele copilului, data naşterii copilului, numele şi prenumele însoţitorului/însoţitorilor de grup;

c) copie de pe BI/CI însoţitor;

d) copie de pe certificatul copilului de urmaş de erou-martir sau copie a certificatului de revoluţionar al părintelui, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

e) copie de pe BI/CI al/a părintelui;

f) adeverinţa de şcolarizare în cadrul învăţământului de stat sau acreditat conform prevederilor legale, în original; pentru copii preşcolari, adeverinţă de la grădiniţă, în original;

g) copie de pe certificatul de naştere al copilului, copie de pe BI/CI al/a copilului;

h) alte documente necesare (anchete sociale, hotărâri judecătoreşti etc.);

i) declaraţie pe propria răspundere că nu obţin niciun venit pentru studenţii care urmează la zi cursurile universitare şi masterale.

(4) Cererile şi tabelele pentru plecarea în tabără, înaintate la S.S.P.R., care nu conţin toate datele şi documentele justificative prevăzute la alin. (3), cele care prezintă modificări sau care au fost depuse spre avizare cu întârziere nu vor fi avizate.

(5) S.S.P.R. va transmite direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, avizul, însoţit de o xerocopie a tabelului înaintat de către asociaţie la această instituţie, în cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Art. 3. - (1) S.S.P.R. va asigura finanţarea cheltuielilor legate de cazarea şi masa copiilor conform art. 1, în baza bugetului prevăzut pentru anul 2014, achitând contravaloarea cheltuielilor prilejuite de serviciile acordate de tabără, direct, prestatorilor de servicii (direcţii judeţene pentru sport şi tineret sau agenţi economici privaţi acreditaţi, în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru copiii persoanelor prevăzute la art. 1).

(2) Centralizarea, corespondenţa şi asigurarea finanţării cheltuielilor prilejuite de cazarea şi masa participanţilor se vor asigura de către Serviciul financiar-contabilitate al S.S.P.R., astfel încât plata către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru copiii persoanelor prevăzute la art. 1 să se realizeze în maximum 15 zile calendaristice de la finalizarea taberei. Pentru efectuarea plăţilor, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici trebuie să aibă conturi deschise la Trezoreria Statului.

Art. 4. - Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus vor transmite la S.S.P.R., în maximum 10 zile de la prestarea serviciului de cazare şi masă, factura detaliată a cheltuielilor (preţ cazare, preţ masă), însoţită de xerocopia avizului din partea S.S.P.R. şi de tabelul cu persoanele avizate de S.S.P.R,, confirmate de către reprezentantul legal al prestatorului de servicii (nume, prenume, calitate, semnătura şi ştampila unităţii) şi de către însoţitorul/însoţitorii legal/legali al/ai grupului (reprezentant - conducător/conducători grup din partea asociaţiilor de revoluţionari sau cadre didactice), avizaţi pentru participarea în tabără de către S.S.P.R. (nume, prenume, BI/CI, semnătura, calitate) că au participat efectiv la tabăra. Factura va fi însoţită şi de xerocopia contractului încheiat între prestatorul de servicii, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti şi S.S.P.R.

Art. 5. - Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti răspund de modul de rezervare a locurilor în tabere şi de organizarea grupurilor,

Art. 6. - Ministerul Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia S.S.P.R., prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti oferta agenţilor economici privaţi acreditaţi în anul 2014, cu care s-au încheiat contracte şi tarifele practicate de aceştia, precum şi oferta naţională a centrelor de agrement din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Atât preţurile din oferta agenţilor economici privaţi, cât şi preţurile din oferta naţională a centrelor de agrement din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului se adresează elevilor şi studenţilor cu vârsta de maximum 35 de ani.

Art. 7. - Sumele reprezentând valoarea serviciilor prestate de tabere în favoarea copiilor prevăzuţi la art. 1 sunt suportate din bugetul S.S.P.R., aprobat pe anul 2014 în cuantum de până la 550 lei/copil/sejur tabără/cazare şi masă, pe serie de 6-7 zile.

Art. 8. - (1) Numărul maxim de copii care vor beneficia de prezentul protocol este de 450.

(2) Avizul se acordă în urma depunerii documentelor complete menţionate la art. 2 alin. (3).

Art. 9. - Sumele facturate de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi, în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus se vor vira de către S.S.P.R. În termen de 15 zile de la finalizarea taberei, conform cu factura şi documentele prevăzute la art. 4, în conturile deschise la Trezoreria Statului şi comunicate de către aceştia.

Art. 10, - Pentru copiii care nu au avizul S.S.P.R. şi care beneficiază de serviciile de tabără, cheltuielile nu vor fi decontate de către S.S.P.R. şi se suportă de către părinţii acestora sau de către organizatorii de grup,

Art. 11. - În cazul în care părinţii/organizatorii de grup optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari decât subvenţia de până la 550 lei/copil/sejur/cazare şi masă (6-7 zile) suportată de S.S.P.R., aceştia vor plăti diferenţa.

Art. 12. - Orice modificare a prezentului protocol se va face cu acordul ambelor părţi.

Art. 13. - Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

Art. 14. - Prezentul protocol se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 15. - Prezentul protocol se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Gabriela Szabo,

ministru

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

Adrian Sanda,

secretar de stat

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.