MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 638/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 638         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 august 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Ordonanţă pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

 

27. - Ordonanţă privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională

 

28. - Ordonanţă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA

pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 1 pct. I.3 şi II.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, poziţia 5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acord uri lor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1 . - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se finanţează integral din venituri proprii.

(2) Fondurile necesare Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru îndeplinirea atribuţiilor, inclusiv calculul şi virarea sumelor, se asigură potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative în vigoare.

(3) Din veniturile realizate Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. virează 30% în contul corespunzător de venituri al activităţii finanţate integral din venituri proprii prevăzute la alin. (4), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar sumele încasate se utilizează potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi ale bugetului aprobat.

(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se aprobă anual ca anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(5) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este obligat să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect şi acceptate de inspectoratele teritoriale în construcţii competente.

(6) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. realizează venituri şi din efectuarea de prestaţii şi servicii specifice, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, care se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.

(7) Din veniturile obţinute Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. îşi finanţează cheltuielile de organizare şi funcţionare.”

Art. III. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 24.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind finanţarea instituţii lor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publica şi de securitate naţională

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională din subordinea organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

(2) Instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior, sunt instituţii finanţate integral din venituri proprii.

Art. 2. - (1) Veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior provin din: încasări din prestări de servicii de educaţie, cercetare-dezvolta re, transfer tehnologic, formare profesională şi culturală, sume obţinute pe bază de contracte câştigate în urma unor competiţii publice, liberalităţi, sponsorizări, dobânzi, taxe, fonduri asigurate în baza unor parteneriate internaţionale pentru organizarea de programe de educaţie şi formare profesională, încasări din prestări servicii şi închirieri de bunuri. valorificări de bunuri, sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor în subordinea cărora funcţionează, fonduri externe nerambursabile, alte venituri conform legii.

(2) Din sumele alocate de la bugetul de stat prevăzute la alin. (1), instituţiile de învăţământ superior asigură:

a) cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de licenţă, maşter şi doctorat, pentru numărul de locuri cuprinse în cifra de şcolarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, destinate pregătirii studenţilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, astfel:

(i) drepturile băneşti cuvenite studenţilor pe timpul şcolarizării, echiparea, cazarea, hrănirea, transportul şi rechizitele necesare pentru educare, formare profesională şi culturală;

(ii) asistenţa medicală, materialele de igienă colectivă, bursele şi cheltuielile pentru asigurarea protecţiei sociale a studenţilor pe timpul şcolarizării;

b) cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare/specializare, precum şi a celor de carieră cuprinse în ghidurile de carieră specifice personalului instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

c) cheltuielile de personal şi plata altor drepturi specifice pentru personalul încadrat în instituţiile de învăţământ superior, astfel:

(i) drepturile de natură salarială şi contribuţiile aferente acestora, inclusiv cele determinate de participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;

(ii) compensaţia lunară pentru chirie, valoarea financiară a normelor de hrană şi echipare, ajutoarele la trecerea în rezervă/retragere, contravaloarea drepturilor de transport pentru efectuarea concediului de odihnă şi în interesul serviciului, asistenţa medicală conform legii şi plata altor drepturi specifice, în condiţiile legii;

d) cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, astfel:

(i) participarea la exerciţii, tabere de instrucţie, antrenamente de alertare, trageri cu armamentul din dotare şi alte activităţi de instruire prevăzute în planurile cu principalele activităţi;

(ii) pregătirea şi participarea/intervenţia cu mijloacele şi resursele necesare la situaţii de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, dezastre naturale sau accidente ce reprezintă evenimente cu caracter militar;

(iii) asigurarea forţelor şi mijloacelor necesare pentru securizarea locaţiei în care este dispusă instituţia de învăţământ, printr-un sistem de pază şi intervenţie specializat, după caz;

(iv) asigurarea măsurilor privind protecţia fizică, protecţia documentelor clasificate, protecţia industrială, protecţia personalului, protecţia informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC, precum şi gestionarea documentelor clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi a arhivelor constituite;

(v) activitatea structurilor de armament, geniu, chimic, logistic, transmisiuni şi altor structuri militare;

(vi) participarea personalului la misiuni specifice în ţară şi în străinătate;

(vii) activităţi de pregătire fizică şi profesională specifică armei;

(viii) alte activităţi, în condiţiile legii;

e) alte cheltuieli cu:

(i) întreţinerea şi dotarea spaţiilor de învăţământ, cazare, sportive şi administrative, repararea şi plata utilităţilor aferente acestor spaţii folosite de către studenţi/cursanţi sau personalul instituţiilor de învăţământ superior;

(ii) achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii destinate activităţii administrative sau necesare pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei de învăţământ superior;

(iii) efectuarea de reparaţii capitale a infrastructurii instituţiei de învăţământ superior;

(iv) activităţile specifice de utilizare, întreţinere şi operaţionalizare a navelor şcoală pentru efectuarea practicii studenţilor/cursanţilor;

(v) activităţile de organizare de manifestări ştiinţifice;

(vi) activităţile specifice bibliotecilor, editurilor, tipografiilor şi evidenţei învăţământului;

(vii) prefinanţarea şi/sau contribuţia naţională totală pentru proiectele derulate din fonduri externe nerambursabile şi a granturilor de cercetare câştigate de instituţiile de învăţământ superior;

(viii) activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare.

Art. 3. - (1) Instituţiile de învăţământ superior suportă, din bugetele proprii, cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a studenţilor/personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provin aceştia.

(2) Cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală în cadrul instituţiilor de învăţământ superior a personalului din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau din alte instituţii, precum şi a altor persoane, în afara locurilor finanţate de la bugetul de stat, se suportă integral de către beneficiari/ respectivele persoane, pe bază de contract încheiat între aceştia şi instituţiile de învăţământ superior.

Art. 4. - (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ superior se întocmesc şi se aprobă conform legii.

(2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Art. 5. - Conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ale altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot emite, după caz, norme de aplicare ale prezentei ordonanţe, aprobate prin ordin, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 6. - (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2014.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora funcţionează instituţiile de învăţământ superior, modificările necesare în structura bugetelor pe anul 2014, determinate de schimbarea sistemului de finanţare al acestora, pentru creditele bugetare neutilizate până la 30 septembrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul apărării naţionale,

Otilia Sava,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian Silvan Pahonţu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 28 august 2014.

Nr. 27.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.14 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW.

(2) Statul încurajează investiţiile ce au ca scop construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj, cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj, denumită în continuare CHEAP înseamnă ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică din surse hidro, alternativ cu stocarea de energie electrică, utilizând un rezervor superior definit conform lit. f). prin acumulare prin pompaj, cu scopul de a contribui la optimizarea, echilibrarea şi menţinerea în siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional, denumit în continuare SEN; în regim de pompaj CHEAP acumulează energie primară hidro consumând energie electrică, iar în regim de turbinare CHEAP generează energie electrică din energia primară hidro acumulată;

b) operatorul CHEAP înseamnă operatorul economic din domeniul energiei electrice în înţelesul prezentat la art. 3 pct. 42 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

c) regim de pompaj înseamnă ansamblul de activităţi prin care se realizează transferul resursei de apă din rezervorul inferior în rezervorul superior al CHEAP, în vederea creării unei rezerve potenţiale de energie;

d) regim de turbinare înseamnă ansamblul de activităţi prin care se produce energie electrică în CHEAP, prin transferul resursei de apă din rezervorul superior în rezervorul inferior;

e) rezervor inferior înseamnă ansamblul de instalaţii şi construcţii sau amenajări hidrotehnice, situat în aval de grupurile de producere a energiei electrice, ce servesc activităţilor de producere şi stocare a energiei electrice prin constituirea resursei de apă folosite de CHEAP în regim de pompaj;

f) rezervor superior înseamnă ansamblul de instalaţii şi construcţii sau amenajări hidrologice, situat în amonte de grupurile de producere a energiei electrice, care nu sunt amplasate pe domeniul public al statului, aflat în administrarea

Administraţiei Naţionale “Apele Române”, ce servesc activităţilor de producere şi stocare a energiei electrice prin constituirea resursei de apă folosite de CHEAP în regim de turbinare;

g) stocarea energiei electrice înseamnă ansamblul de activităţi prin care se constituie rezerva de energie disponibilă a CHEAP, prin acumularea de resursă de apă în rezervorul superior;

h) black-out al SEN înseamnă o întrerupere a furnizării de energie electrică la nivelul unei zone extinse sau la nivelul întregului SEN, ca urmare a unui deficit de putere disponibilă, a unei defecţiuni majore la nivelul producţiei ori transportului energiei electrice ori ca urmare a unui supraconsum care nu a putut fi echilibrat;

i) restaurarea SEN înseamnă ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice ce se iau de către operatorul de transport şi de sistem în vederea revenirii la starea normală de funcţionare, după un black-out al SEN;

j) serviciu de consumator dispecerizabil calificat pentru restaurarea SEN este un serviciu tehnologic de sistem oferit de către operatorul unei CHEAP, prin care acesta ţine la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, aşa cum este acesta definit la art. 3 pct. 40 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, întreaga capacitate de consum de energie electrică la comandă contractată cu acesta, consum necesar echilibrării SEN în cursul operaţiunilor de restaurare a SEN, după ce a survenit o situaţie de black-out al SEN.

Art. 3. - (1) CHEAP constituie obiectiv de interes naţional şi de utilitate publică.

(2) Lucrările de realizare a CHEAP constituie lucrări de interes naţional şi de utilitate publică.

 

CAPITOLUL II

Măsuri de reglementare şi stimulare

 

Art. 4. - În vederea construirii CHEAP, investitorii interesaţi au obligaţia de a solicita şi de a obţine, în condiţiile legii, autorizaţiile şi/sau licenţele specifice emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, precum şi celelalte avize/acorduri/autorizaţii emise de autorităţile publice ale statului, specifice acestui tip de investiţie.

Art. 5. - (1) Investitorii care construiesc CHEAP au dreptul să procedeze, în condiţiile legii, la scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, respectiv din circuitul agricol sau, după caz, la ocuparea temporară a terenurilor forestiere ori scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole şi a pajiştilor permanente care sunt necesare realizării CHEAP.

(2) Scoaterea definitivă din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional sau scoaterea temporară din circuitul agricol ori ocuparea temporară a terenurilor forestiere, după caz, pentru realizarea CHEAP, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Energia electrică consumată de CHEAP în procesul de funcţionare în regim de pompaj, în scopul stocării energiei electrice în rezervorul superior al unei CHEAP, constituie, în condiţiile legii, un consum propriu tehnologic al acesteia.

(2) Consumul propriu tehnologic de energie electrică al CHEAP, potrivit alin. (1), nu se include în cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Consumul propriu tehnologic de energie electrică al CHEAP, potrivit alin. (1), nu se include în cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de plată a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Prin stocarea energiei electrice în rezervorul superior al unei CHEAP, ca efect al funcţionării în regim de pompaj, operatorul unei CHEAP nu dobândeşte calitatea de consumator final şi se exceptează de la plata tarifului pentru serviciul de transport, respectiv componenta de extragere de energie electrică din reţea, şi a tarifului pentru serviciul de sistem, prevăzute de reglementările legale în vigoare, pentru energia consumată în regim de pompaj.

(2) La reintroducerea energiei electrice în SEN, ca efect al funcţionării în regim de turbinare, cu transferul apei în rezervorul inferior, operatorul unei CHEAP se exceptează, în condiţiile legii, de la plata tarifului pentru serviciul de transport, respectiv a componentei de introducere de energie electrică în reţea, prevăzut de reglementările legale în vigoare, pentru energia reintrodusă în SEN.

Art. 8. - (1) în vederea realizării unei investiţii noi în CHEAP, oportunitatea utilizării drept rezervor inferior a unei acumulări deja existente, aflată în domeniul public al statului, se aprobă de către Guvern, prin memorandum, la propunerea autorităţii publice centrale care a solicitat înscrierea acumulării existente în inventarul domeniului public al statului.

(2) în condiţiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul CHEAP, fără a aduce atingere drepturilor existente ale titularilor dreptului de administrare, concesiune sau folosinţă, după caz, asupra acumulării existente, poate dobândi dreptul de folosinţă asupra acumulării existente şi dreptul de utilizare a resursei de apă pentru activitatea CHEAP.

(3) Raporturile dintre titularii drepturilor de administrare, concesiune sau folosinţă, după caz, acordate în condiţiile alin. (1) şi (2) în legătură cu acumularea existentă şi cu utilizarea resursei de apă din aceasta, se stabilesc, în condiţiile legii, printr-o convenţie de exploatare încheiată între părţi, în condiţii concurenţiale şi nediscriminatorii.

(4) Obligaţiile financiare care se stabilesc în sarcina operatorului CHEAP prin convenţia de exploatare vor putea cuprinde o cotă parte din costurile legate de exploatarea amenajării, precum şi eventualele diminuări de venituri suportate de titularul dreptului de administrare, de concesiune sau de folosinţă, după caz, al resurselor de apă din rezervorul inferior, ca efect direct al operării CHEAP în legătură cu acumularea existentă.

(5) Orice neînţelegeri legate de întinderea acestor obligaţii financiare, intervenite între CHEAP şi titularul dreptului de folosinţă al resurselor de apă din rezervoarele inferioare, se soluţionează în condiţiile legii.

Art. 9. - (1) La litera A punctul A.1 din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după subpunctul 1.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.5, cu următorul cuprins:

“1.5 operatori economici de tip CHEAP (centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj)”.

(2) Cuantumul contribuţiei specifice de gospodărire a resursei de apă utilizate de către operatorii prevăzuţi la alin. (1) se va aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Concurenţei.

Art. 10. - (1) Operatorul de transport şi de sistem determină, cu avizul ANRE, necesarul global de servicii de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, pentru a asigura repornirea în condiţii de siguranţă a SEN în situaţia apariţiei unui black-out al SEN.

(2) Operatorul de transport şi de sistem califică CHEAP, în condiţiile legii, drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN.

(3) Calificarea drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN poate fi preliminară, în perioada dintre eliberarea de către ANRE a autorizaţiei de înfiinţare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi punerea efectivă în funcţiune a CHEAP. Calificarea preliminară drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se realizează pe baza informaţiilor şi datelor tehnice despre CHEAP cuprinse în documentaţiile depuse la ANRE pentru obţinerea autorizaţiei de înfiinţare a acesteia.

(4) Calificarea definitivă drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se realizează în urma punerii în funcţiune a CHEAP şi obţinerii de către operatorul acesteia a licenţei prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În limita necesarului global de servicii de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, operatorul de transport şi de sistem încheie, în condiţiile legii, precontracte de furnizare a serviciului de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN cu operatorii CHEAP calificaţi preliminar, cu posibilitatea de a include, în condiţiile legii, clauze de transformare în contracte efective, după calificarea definitivă a CHEAP ca furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN.

(6) Tarifele reglementate pentru fiecare CHEAP calificat pentru furnizarea serviciilor de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se stabilesc prin proceduri specifice elaborate şi adoptate de către ANRE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Operatorul de transport şi de sistem achiziţionează serviciul de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN în limitele stabilite prin aviz al ANRE, la tarifele prevăzute la alin. (6), iar costul acestor servicii se recuperează conform reglementărilor ANRE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(8) Serviciile de consumator dispecerizabil, altele decât cele care fac obiectul prevederilor de la alin. (1)-(7), sunt furnizate de către CHEAP în regim concurenţial, conform reglementărilor stabilite de către ANRE, în condiţiile legii.

(9) Liniile de evacuare a puterii în SEN, până la primele staţii electrice existente ale operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, precum şi întărirea reţelei electrice din amonte de CHEAP, necesare conectării la SEN a CHEAP calificate preliminar drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, se includ în programele de investiţii finanţate din bugetul propriu al operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, cu termene de punere în funcţiune corelate cu termenul de punere în funcţiune al CHEAP.

(10) Lucrărilor de investiţii prevăzute la alin. (9) li se aplică corespunzător prevederile art. 5.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 11. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Codului civil şi cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, ANRE va proceda la adaptarea sau completarea, după caz, a reglementărilor din aria sa de competenţă, în acord cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.

Art. 13. - Măsurile de încurajare a investiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă, care conţin elemente de ajutor de stat pentru investiţii, respectiv pentru operare, se pun în aplicare după notificarea acestora la Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii de aprobare din partea acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Cătălin Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 august 2014.

Nr. 28.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.