MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 884/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 884         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.060. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

1.067. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

1.068. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

1.069. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

1.070. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            116. - Ordin privind aprobarea Normei tehnice energetice pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie - NTE 012/14/00

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

În baza prevederilor art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.060.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC RECTIFICAT 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.495.818

 

L VENITURI CURENTE

941.000

 

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

174

31 10

Venituri din dobânzi

174

31 10 03

Alte venituri din dobânzi

174

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

940.826

33 10

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

926.731

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

926.731

35 10

Amenzi, penalităţi şi confiscări

6.144

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

6.144

36 10

Diverse venituri

7.951

36 10 50

Alte venituri, din care:

7.951

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

1.151

 

TV. SUBVENŢII

554.818

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

492.110

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

167.110

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

800

 

Credite externe pentru investiţii (BDGE V)

30.177

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

135.933

 

Construcţii

135.873

 

Alte active fixe

60

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

325.000

43 10

Subvenţii de la alte administraţii

1.054

 

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fond de mediu)

1.054

45 10

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

61.654

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

52.477

45 10 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

9.177


 

TOTAL CHELTUIELI

1.495.818

01

CHELTUIELI CURENTE

1.197.681

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

20

BUNURI ŞI SERVICH

378.180

30

DOBÂNZI

66

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

392.504

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMENLOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

30.177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

298.137

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

0

 

TOTAL CHELTUTELI (I+H+m)

1.495.818

 

I.CHELTUIELI DIN SURSE PROPRH

993.477

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

993.477

01

CHELTUIELI CURENTE

831.273

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

10 01

Cheltuieli salariale în bani

310.197

10 01 01

Salarii de baza

298.116

10 01 05

Sporuri pentru condiţii de munca

0

10 01 06

Alte sporuri

5.137

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.032

1001 13

Indemnizaţii de delegare

797

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

5.115

10 03

Contribuţii

85.503

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stai

64.521

10 03 02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

1.551

10 03 03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

16.130

10 03 04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli profesionale

664

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.637

20

BUNURI ŞI SERVICII

377.180

20 01

Bunuri şi servicii

112.511

2001 01

Furnituri de birou

3.277

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

528

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţa motrica

17.161

20 01 04

Apa, canal şi salubritate

1.290

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

27.087

20 01 06

Piese de schimb

6.011

20 01 07

Transport

539

20 01 08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

4.809

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

34.238

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

17.571

20 02

Reparaţii curente

18.770

20 03

Hrana

610

20 03 01

Hrana pentru oameni

610

20 03 02

Hrana pentru animale

0

20 04

Medicamente ţi materiale sanitare

1.825

20 04 01

Medicamente

31

20 04 02

Materiale sanitare

67

20 04 03

Reactivi

1.721

20 04 04

Dezinfectanţi

6

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

12.450

20 05 01

Uniforme şi echipament

2.022

20 05 02

Lenjerie şi accesorii de pat

62


20 05 30

Alte obiecte de inventar

10.366

20 06

Deplasări detaşări transferări

4,325

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.108

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.217

20 09

Materiale de laborator

1.893

2010

Cercetare-dezvoltare

0

2011

Cârti, publicaţii şi materiale documentare

155

2012

Consultanta şi expertiza

2.496

2013

Pregătire profesionala

2,252

2014

Protecţia muncii

2.215

2016

Studii şi cercetări

16.029

20 22

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

15.107

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

1.349

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

138

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

138

70 25

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

1.535

20 30

Alte cheltuieli

183.520

20 30 01

Reclame şi publicitate

575

20 30 02

Protocol şi reprezentare

950

20 30 03

Prime de asigurare non-viata

2.450

20 30 04

Chirii

2.844

20 30 09

Executarea silita a creanţelor bugetare

55

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

176.646

30

DOBÂNZI

66

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

10

30 03

Alte dobânzi

56

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

56

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE

58.327

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

58.277

56 03 01

Finanţare naţionala

8.895

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

44.732

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

4.650

56 17

MECANISMUL FINANCIAR SEF.

50

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

162.204

71

Active nefinanciare

162.204

7101

Active fixe

162.204

71 01 01

Construcţii

40.096

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

103.016

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

1.955

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

17.137

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

0

81

RAMBURSĂRI DE CREDITE

0

8102

Rambursări de credite interne

(1

8102 01

Rambursări de credite interne garantate

0

 

D. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

492.110

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

491.310

01

CHELTUIELI CURENTE

355.377

20

BUNURI ŞI SERVICH

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200


56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

325.000

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

325.000

56 03 01

Finanţare naţionala

38.297

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

245.780

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

40.923

65

CBELTUTELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

30.177

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila(BDCE V)

30.177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

135.933

71

Active nefinanciare

135.933

71 01

Active fixe

135.933

71 01 01

Construcţii

135.873

71 01 30

Alte active fixe

60

80 10

Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de munca

800

01

CHELTUIELI CURENTE

800

20

BUNURI ŞI SERVICII

800

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

800

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

10.231

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

10.231

01

CHELTUIELI CURENTE

HI.231

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

55 01

Transferuri interne

1.054

55 01 18

Alte transferuri curente interne

1.054

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9.177

56 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

9.177

70 10 04

Finanţare externa nerambursabila

9.177

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

600

 

I. VENITURI CURENTE

600

 

IV. SUBVENŢII

600

42 08

Subvenţii de la bugetul de stat

100

42 08 60

Cofinanţare publica acordata în cadrul mecanismului financiar SEE

100

45 08

SUME PRIMITE DE LA UE - ALŢI DONATORI IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANTARI

500

45 08 17 03

Prefinanţarea mecanismului financiar SEE

500

 

TOTAL CHELTUIELI

600

01

CHELTUIELI CURENTE

600

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE IFEN1 POSTADERARE

600

 

TOTAL CHELTUIELI

600

 

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

600

70 08

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

600

01

CHELTUIELI CURENTE

600

56

PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNA NERAMBURSABILA

600

5617

MECANISMUL FINANCIAR SEE

600

56 17 01

Finanţare naţionala

100

5617 02

Finanţare externa nerambursabila

500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, la capitolul 51.01 “Autorităţi şi acţiuni externe”, titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 436 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.067.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 941, 948,950, 953, 955-956, 964, 971 şi 973;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 216, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.232.956,20 lei”;

- la poziţia nr. 217, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire P + 2, Târgovişte, strada Tudor Vladimirescu nr. 48”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “52.989.907,07 lei”;

- la poziţia nr. 234, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.906.323,21 lei”;

- la poziţia nr. 235, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.076.392,27 lei”;

- la poziţia nr. 237, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.887.107,34 lei”;

- la poziţia nr. 259, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.948.566,57 lei”;

- la poziţia nr. 518, coloana 5 va avea următorul cuprins: “354.762,91 lei”;

- la poziţia nr. 524, coloana 5 va avea următorul cuprins: “53.012,59 lei”;

- la poziţia nr. 525, coloana 5 va avea următorul cuprins: “116.420,17 lei”;

- la poziţia nr. 526, coloana 5 va avea următorul cuprins: “81.201,44 lei”;

- la poziţia nr. 528, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.113,10 lei”;

- la poziţia nr. 552, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.259.197,65 lei, din care: 6 corpuri de clădiri din cărămidă veche: 2.214.906,45 lei şi teren 13.044.291,20 lei”;

- la poziţia nr. 553, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.561.308,95 lei, din care: construcţie 250.395,44 lei şi teren 3.310.913,51 lei”;

- la poziţia nr. 555, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.289.888,04 lei, din care: construcţie 3.010.257,95 lei şi teren 2.279.630,09 lei”;

- la poziţia nr. 557, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.474.991,93 lei, din care: construcţie 991.024,69 lei şi teren 483.967,24 lei”;

- la poziţia nr. 558, coloana 5 va avea următorul cuprins: “649.124,90 lei, din care: construcţie 368.277,95 lei şi teren 280.846,95 lei”;

- la poziţia nr. 559, coloana 5 va avea următorul cuprins: “751.579,86 lei, din care: construcţie 270.607,58 lei şi teren 480.972,28 lei”;

- la poziţia nr. 560, coloana 5 va avea următorul cuprins: “347.824,03 iei, din care: construcţie 323.087,78 lei şi teren 24.736,25 lei”;

- la poziţia nr. 561, coloana 5 va avea următorul cuprins: “261.288,40 iei, din care: construcţie 222.915,27 lei şi teren 38.373,13 lei”;

- la poziţia nr. 562, coloana 5 va avea următorul cuprins: “371.954,97 lei, din care: construcţie 327.238,08 lei şi teren 44.716,89 lei”;

- la poziţia nr. 564, coloana 5 va avea următorul cuprins: “111.763,24 lei, din care: construcţie 8.697,01 lei şi teren 103.066,23 lei”;

- la poziţia nr. 570, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren, casă compusă din 4 dormitoare, baie, grup sanitar cu duş, bucătărie, sală de mese, 2 verande, 2 holuri, terasă, rampă de acces şi un garaj - vila Mara”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pucioasa, Str. 1 Decembrie nr. 2: a) teren în suprafaţă de 447,00 mp - curţi construcţii; b) construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundaţie de piatră Ac = 186 mp; c) garaj - o încăpere - din BCA, învelit cu plăci de azbociment, fundaţie de beton, Ac = 34 mp. Imobilul are nr. cadastral 3153, CF nr. 2676 a localităţii Pucioasa. Vecini: N - Antonescu Viorel (18,59 ml), E-alee intrare bloc (24,04 ml), S - Str. 1 Decembrie (19,08 ml), V - Milea Eugen Gh. (30,12 ml)”, tar coloana 5 va avea următorul cuprins: “466.727,52 lei”;

- la poziţia nr. 574, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren, casă compusă din 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, bucătărie, cameră de zi, 2 holuri şi magazie din lemn - vila Simon”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “253.670,33 lei”;

- la poziţia nr. 575, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Casă compusă din 4 dormitoare, 2 băi, 1 grup sanitar, cameră de zi, bucătărie, holuri de acces, cameră centrala termică, terasă şi rampă de acces - vila Marta”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Gura Ocniţei, Str. Bisericii nr. 9. Construcţie tip P, din prefabricate uşoare pe structură de lemn, acoperiş din tablă având dimensiunile 32,50 x 5,60 m, Ac = 182,00 mp, Ad = 182,00 mp, Au = 159,705 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “347.739,06 lei”;

- la poziţia nr. 576, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren, casă compusă din 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, bucătărie, cameră de zi, 2 holuri şi magazie - vila Sara”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Gura Ocniţei, Str. Principală nr. 90: a) teren în suprafaţă de 917 mp, din care: 456 mp - curţi construcţii, 461 mp - arabil, gard împrejmuitor; construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă. Nr. cadastral 1217, CF nr. 772 a localităţii Gura Ocniţei. Imobilul este situat în T4, P 23. Vecini: IM - Marinescu Cezar (57,89 ml); E - HC 205/1 (19,88 ml); S - Panait Vasile (65,20 ml); V - Str. Principală (18,85 ml)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “223.289,47 lei”;

- la poziţia nr. 577, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Construcţie compusă din 4 dormitoare, 2 băi, 1 grup sanitar, cameră de zi, cameră personal, bucătărie, holuri de acces, terasă, cameră centrală termică şi rampă de acces - vila Petru”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Gura Ocniţei, Str. Principală nr. 90, clădire tip P, din prefabricate uşoare, pe structură de lemn, acoperiş din tablă, dimensiuni: 22,0 x 5,60 m + 10,56 x 5,60 m. Ac = 182,28 mp, Ad = 182,28 mp, Au = 160,37 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “340.814,52 lei”;

- la poziţia nr. 582, coloana 5 va avea următorul cuprins: “276.597,52 lei, din care: teren 144.915,24 tei şi staţia de reglare măsurare gaze 131.682,28 lei”;

- la poziţia nr. 588, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.895.752,52 lei, din care: clădire C3-C4 1.696.808,63 lei şi anexă centrală termică 198.943,89 lei”;

- la poziţia nr. 589, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.595.773,84 lei, din care: clădire cupluri 1.427.021,60 lei şi anexă centrală termică 168.752,24 lei”;

- la poziţia nr. 590, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.038.579,62 lei, din care: clădire seniori 890.173,19 lei şi anexă centrală termică 148.406,43 lei”;

- la poziţia nr. 595, coloana 5 va avea următorul cuprins: “117,00 lei”;

- la poziţia nr. 607, coloana 5 va avea următorul cuprins: “220.269,74 lei, din care: cabină aparat măsură şi control apă 17.152,00 lei, grup 5 pompe 194,398,85 lei şi staţie clorinare 8.718,89 lei”;

- la poziţia nr. 627, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Lot 1 - 1.750 mp - 7.763,35 lei, lot 2 - 538 mp - 2.386,67 lei, lot 3 - 2.039 mp - 9.045,41 lei, lot 4 - 1.459mp - 6.472,42 lei”;

- la poziţia nr. 628, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.490,56 lei”;

- la poziţia nr. 634, coloana 5 va avea următorul cuprins: “70.702,00 lei”;

- la poziţia nr. 636, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.194,06 lei”;

- la poziţia nr. 638, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.406,76 lei”;

- la poziţia nr. 639, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.406,76 lei”;

- la poziţia nr. 640, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.406,76 lei”;

- la poziţia nr. 645, coloana 5 va avea următorul cuprins: “772.706,18 lei”;

- la poziţia nr. 655, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.329,00 lei”;

- la poziţia nr. 658, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.377,00 lei”;

- la poziţia nr. 954, coloana 5 va avea următorul cuprins: “700,00 lei”;

- la poziţia nr. 1043, coloana 5 va avea următorul cuprins: .2.376,13 lei”;

- la poziţia nr. 1044, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.340,00 lei”;

- la poziţia nr. 1045, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.900,00 lei”.

2. La anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Comişani”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 89-90.

3. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei I.L. Caragiale”, secţiunea I “Bunuri Imobile”, la poziţia nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: “N - Primăria Comunei I.L. Caragiale, S - Primăria Comunei I.L. Caragiale, E - Primăria Comunei I.L. Caragiale, V- DJ 710, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu numărul cadastral 70943”.

4. La anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nucet”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: .422.201,69 lei”;

- la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa de 8.646 mp. Vecini: N - Ocolul Silvic Târgovişte 156,15 m,E- D.S. 30-64,76 m, S - D.C.L. 58-69,84 m, D.S. 29-45,40 m, V- D.S. 27-113,44 m, D.S. 8-48,41 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “145.120,00 lei”.

5. La anexa nr. 63 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pucheni”, după poziţia nr. 133 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 134, conform anexei nr. 1.

6. La anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Runcu”, după poziţia nr. 159 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 160, conform anexei nr. 2.

7. La anexa nr. 80 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vişineşti”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa de 377 mp”;

- la poziţia nr. 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa de 645 mp. Vecini: N - Uliţa Stăteşti, S - Magazin mixt şi Cîrstea Ion, E - drum comunal, V - Bădoiu Maria”.

8. La anexa nr. 89 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vulcana-Pandele”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime 185 ml”;

- la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime 351 ml”.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.068.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pucheni

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al darii în folosinţa

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

134

 

Teren curţi construcţii

Suprafaţa de 711 mp, situată în intravilanul comunei Pucheni, satul Pucheni, punctul Brutărie intabulată în cartea funciară cu nr. 70.258

Vecini: N - Popescu Tonica, pe o lungime de 18,61 m; E - Popescu Tonica, pe o lungime de 34,22 m; S - Băcanu Tănţica, pe o lungime de 20,08 m; V- DJ 724, pe o lungime de 38,08 m.

2013

2.500,00

Domeniul public al comunei Pucheni, conform hotărârilor Consiliului local nr. 26/29.05.2013 şi 34/29.08.2014

 

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Runcu

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

160

 

Spaţiu public de recreere

Suprafaţa de 449 mp curţi-construcţii, identificată cu număr cadastral 71004, situată în intravilanul comunei Runcu, satul Runcu, punctul “Peste Drum”,

cu vecinii: N - Bălăeţ Tania-Liliana; E - albia pârâului Ialomicioara de Vest; S - moştenitor Bădeanu Iosif; V - drum comunal 134. Conform planului de amplasament şi delimitare, avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa cu nr. 41.972/26.05.2014, dreptul de proprietate fiind intabulat cu B.1 din cartea funciară 71004 a UAT Runcu

2014

9.480

Domeniul public al comunei Runcu, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/21.08.2014

Contract de donaţie autentificat prin încheierea nr. 1.413 din 2 iunie 2014 a Societăţii Profesionale Notariale “Giurescu Angelica şi Giurescu Dumitru”, cu sediul în oraşul Pucioasa, Str.Fântânelor, bl. 2, sc. C, parter

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.069.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercială MAMAIA- S.A.

Sediul/Adresa: Staţiunea Mamaia, Vila 26, judeţul Constanţa

Număr de ordine în registrul comerţului: J 13/672/1991

CUI RO 1890659

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

270.00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

247,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

23,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

831,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

831,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

140,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

54,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

382,00

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

222,00

C1

ch. cu salariile

13

222,00

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

76,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

84,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

255,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-561,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

10,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,850,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1850,00

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

24,70

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

3.077,78

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.070.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercială LITORAL - S.A.

Sediul/Adresa: Mamaia, Vila 26, camera 8, judeţul Constanţa

Număr de ordine în registrul comerţului: J13/669/1991

CUI RO 1869339

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

41,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

0,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

41,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

142,80

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

142,80

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

43,20

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

95,60

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

22,60

C1

ch. cu salariile

13

22,60

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

52,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

21,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-101,80

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.883,33

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.883,33

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

0,00

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

3.482,93

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice energetice pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie - NTE 012/14/00

 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică energetică pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie - NTE 012/14/00, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2014.

Nr. 116.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.