MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 885/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 885         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 decembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 510 din 7 octombrie 2014 referitoare [a excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.071. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

 

            1.075. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 510

din 7 octombrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Fábián István-Árpád şi Fabian Mărie în Dosarul nr. 11.197/117/2013/a1 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.237D/2014.

2. La apelul nominal răspunde pentru autorii excepţiei de neconstituţionalitate doamna avocat Kapcza Mikolt Krisztina din Baroul Cluj, cu împuternicire depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 585D/2014, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Beke Francisc în Dosarul nr. 18.417/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

4. La apelul nominal răspunde pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate doamna avocat Kapcza Mikolt Krisztina din Baroul Cluj, cu împuternicire depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 237D/2014 şi nr. 585D/2014, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

6. Reprezentantul autorilor excepţiei arată că nu se opune conexării dosarelor.

7. Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile pentru conexare,

8. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 585D/2014 la Dosarul nr. 237D/2014, care este primul înregistrat.

9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. Menţionează că susţine excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată, dar motivarea poate fi extinsă. În acest sens, arată că textele legale criticate contravin art. 16,20,21 şi 24 din Constituţie. Susţine că, deşi prin art. 200 din Codul de procedură civilă” se urmăreşte disciplinarea părţilor în proces, această dispoziţie legală contravine principiilor constituţionale menţionate, întrucât pentru elemente neesenţiale, externe acţiunii civile, distincte de cele cuprinse în art. 196 din Codul de procedură civilă, se poate ajunge la anularea cererii de chemare în judecată. Astfel, pentru lipsa unor elemente, cum ar fi contul bancar sau lipsa unui exemplar al acţiunii introductive, care pot fi complinite la primul termen de judecată, se ajunge la prelungirea nejustificată a procesului. În al doilea rând, arată că reclamantul este lipsit de dreptul de apărare faţă de anularea cererii de chemare în judecata, deoarece aceasta se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, astfel încât acesta nu poate cunoaşte analiza instanţei. Mai arată că prin soluţionarea cererii de reexaminare nu se discută legalitatea măsurii. În acest caz, instanţa face doar o “contabilitate” dacă cerinţa a fost îndeplinită, fără să cerceteze dacă cerinţa era una justificată, legală, abuzivă sau discreţionară. Mai arată că prin dispoziţiile legale criticate se încalcă egalitatea părţilor în faţa justiţiei, deoarece elementele sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii relative, pârâtul putând să le invoce sau nu în cursul procesului. Mai pune în vedere un aspect care a apărut în practică şi care nu este menţionat în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv faptul că art. 194 din Codul de procedură civilă priveşte date cu caracter personal ale părţilor care ajung în posesia altor persoane. Astfel nu se garantează protecţia unor date cu caracter personal.

10. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens. Decizia nr. 235 din 15 aprilie 2014 prin care Curtea Constituţională a constatat constituţionalitatea dispoziţiilor criticate prin raportare la critici similare. Curtea a statuat că prin procedura regularizării cererii introductive se urmăreşte asigurarea celerităţii procesului, permiţând astfel o bună desfăşurare a judecăţii într-un termen optim şi previzibil.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

11. Prin încheierea din 19 februarie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 11.197/117/2013/a1 şi prin Sentinţa civilă nr. 14.426 din 6 noiembrie 2013 pronunţată în Dosarul nr. 18.417/211/2013, Tribunalul Cluj - Secţia civilă, respectiv Judecătoria Cluj-Napoca au sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civila, excepţie ridicată de Fábián István-Árpád şi Fabian Mărie şi, respectiv, de Beke Francisc într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare formulate împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât în baza art. 200 alin. (1) se poate ajunge la anularea cererii de chemare în judecată pentru lipsa unor elemente neesenţiale, externe acţiunii în sine, pentru diverse lipsuri, cum ar fi cont bancar reclamant, înscrisuri depuse în probaţiune. Astfel, unele lipsuri care ar putea fi corectate şi complinite pe loc atrag lungi corespondenţe cu pierderea timpului şi prelungirea procesului mai multe luni, ceea ce duce la încălcarea dreptului de soluţionare a procesului într-un termen rezonabil. Aşadar, introducerea regularizării pentru asemenea elemente - în loc să asigure rezolvarea cererii într-un termen rezonabil - duce tocmai la încălcarea gravă a acestui principiu. Împrejurarea că, teoretic, reclamantul are posibilitatea de a introduce din nou cererea nu este de natură să înlăture încălcarea acestui principiu, dat fiind că dreptul său este prejudiciat prin trecerea timpului.

13. Mai susţin că reclamantul este lipsit de apărare, întrucât încheierea de anulare a cererii de chemare în judecată nu se motivează. De asemenea, în procedura reexaminării nu s-a prevăzut posibilitatea controlului de legalitate a măsurii, ci doar verificarea îndeplinirii formale a unor cerinţe care pot fi discreţionare şi abuzive. Mai arată că se încalcă principiul egalităţii în faţa justiţiei prin aceea că instanţa - care ar trebui să fie imparţială - apare ca primul “apărător” al pârâtului. Susţin, de asemenea, faptul că termenul “de îndată” din art. 200 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu este definit de Codul de procedură civilă şi, astfel, nu există, în fapt, niciun termen precis determinat în care judecătorul face verificarea acţiunii. În practică, există un termen de recomandare, stabilit de calculator la momentul înregistrării cauzei, în funcţie de gradul de încărcare a instanţei. Prin urmare, acest termen este chiar echivalentul termenului stabilit anterior de calculator ca primul termen de judecată. În prezent, acesta a devenit doar un termen de recomandare pentru verificarea cererii şi comunicarea lipsurilor cererii către reclamant.

14. Tribunalul Cluj - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Procedura prevăzută de dispoziţiile legale criticate are drept scop remedierea unor lipsuri ale acţiunii introductive, astfel încât, la momentul demarării procedurii de fixare a primului termen de judecată, aceasta să cuprindă toate elementele prevăzute de art. 194 din Codul de procedură civilă. Legiuitorul a dorit disciplinarea părţilor din proces şi, în acest fel, respectarea principiului celerităţii şi a dreptului la un proces echitabil. De asemenea, a urmărit să evite încărcarea instanţelor cu cereri de chemare în judecată informe, a căror instrumentare implică cheltuieli inutile atât pentru părţi, cât şi pentru instanţă. Dispoziţiile legale criticate se aplică în aceeaşi măsură persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, astfel încât principiul constituţional al egalităţii în faţa legii nu este încălcat. Nici dispoziţiile art. 24 din Legea fundamentală referitoare la dreptul la apărare nu sunt încălcate, deoarece din art. 200 din Codul de procedură civilă nu rezultă că încheierea de anulare nu se motivează; aceasta, raportat la chestiunile puse în discuţie până la acel moment, se motivează, firesc, mai succint. De asemenea, reclamantul are la dispoziţie cererea de reexaminare, prin intermediul căreia se analizează inclusiv legalitatea măsurii prin prisma îndeplinirii condiţiilor de formă.

15. Judecătoria Cluj-Napoca opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Procedura prevăzută de dispoziţiile legale criticate are drept scop învestirea instanţei cu o cerere de chemare în judecată completă, care să conţină toate elementele necesare desfăşurării judecaţii şi. astfel, procedura de judecată să fie scurtată, din momentul în care dosarul primeşte primul termen de judecată şi până la momentul pronunţării hotărârii. În acelaşi timp, accesul liber la justiţie nu este îngrădit, deoarece reclamantul are posibilitatea în orice moment să formuleze o nouă cerere de chemare în judecată, pe de o parte, iar, pe de altă parte, doar cererile neconforme sunt anulate, nu şi cele care pot duce la continuarea judecăţii.

16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

17. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale sunt constituţionale şi menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 31 din 21 ianuarie 2014 şi Decizia nr. 235 din 15 aprilie 2014.

18. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

19. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

20. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) din Codul de procedură civilă prin raportare la dispoziţiile art. 194 - Cuprinsul cererii de chemare în judecată şi art. 195 - Numărul de exemplare din acelaşi cod, texte de lege care au următorul cuprins:

- Art. 200 alin. (1)-(3) şi (6): “(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197.

(2) Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).

(3) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (2), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii.

(6) Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2).”;

- Art. 194. - Cuprinsul cererii de chemare în judecată: “Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile ari. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la ari. 151, se va alătura cererii;

c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va // ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;

f) semnătura.”;

- Art. 195. - Numărul de exemplare: “Cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1).”

21. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile din Constituţie ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, astfel cum aceste din urmă texte se interpretează potrivit art. 20 alin. (1) din Constituţie şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate invocată, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, prin raportare la critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 31 din 21 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 februarie 2014, Decizia nr. 66 din 11 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 17 aprilie 2014, sau prin Decizia nr. 235 din 15 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 3 iulie 2014, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale.

23. Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut că procedura prevăzută de dispoziţiile legale criticate are drept scop remedierea unor lipsuri ale acţiunii introductive, astfel încât, la momentul demarării procedurii de fixare a primului termen de judecată, aceasta să cuprindă toate elementele prevăzute de art. 194 din Codul de procedură civilă. Legiuitorul a dorit disciplinarea părţilor din proces şi, în acest fel, respectarea principiului celerităţii şi a dreptului la un proces echitabil. O astfel de procedură nu este de natură să afecteze însăşi esenţa dreptului protejat, având în vedere că este însoţită şi de garanţia conferită de dreptul de a formula o cerere de reexaminare prevăzută de art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Mai mult, instanţa de judecată se pronunţă asupra unei probleme care priveşte exclusiv buna administrare a justiţiei.

24. Procedura regularizării cererii introductive se întemeiază şi pe soluţia de principiu consacrată de art. 14 alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit căreia părţile trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în timp util, direct sau prin intermediul instanţei, după caz, motivele de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, precum şi mijloacele de probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată organiza apărarea.

25. Curtea a mai constatat că prevederile textului de lege criticat dispun în legătură cu necesitatea verificării cererii de chemare în judecată de către completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, precum şi asupra obligativităţii regularizării acesteia, în cazul în care nu îndeplineşte anumite cerinţe prevăzute în art. 194-197 din Cod care instituie condiţii de formă ale cererii de chemare, referitoare la cuprinsul cererii de chemare în judecată, numărul de exemplare, timbrarea cererii sau la cazurile de nulitate a acesteia.

26. Dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă dispun verificarea cererii introductive de instanţă de către completul învestit aleatoriu cu soluţionarea cauzei. Constatând neconformitatea acesteia în raport cu cerinţele instituite prin art. 194-197 din Codul de procedură civilă, instanţa de judecată comunică lipsurile reclamantului, în scris, punându-i totodată în vedere necesitatea regularizării cererii, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării. Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut de alin. (2) cuprins în art. 200 din acelaşi Cod, instanţa are posibilitatea să anuleze cererea de chemare în judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol.

27. În privinţa criticii autoarei excepţiei referitoare la nemotivarea încheierii de anulare a cererii, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi reţinută. Astfel cum a reţinut Curtea în Decizia nr. 31 din 21 ianuarie 2014, încheierea de anulare a cererii poate fi motivată succint, întemeindu-se pe motivele deja comunicate petentului potrivit alin. (2) al art. 200 din Codul de procedură civilă şi pe faptul că lipsurile nu au fost complinite în termenul prevăzut de lege, acesta luând la cunoştinţă de motivele de anulare în termenul legal. În acest context, Curtea a reţinut, potrivit jurisprudenţei sale constante (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994), că stabilirea unor condiţionări pentru introducerea acţiunilor în justiţie nu constituie o încălcare a dreptului la liberul acces la justiţie. Mai mult, s-a statuat în jurisprudenţa citată, liberul acces la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, fiind de competenţa exclusivă a legiuitorului de a institui regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile aii. 126 alin. (2) din Constituţie.

28. De asemenea, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunţată în Cauza Lungoci împotriva României, paragraful 36, publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 588 din 7 iulie 2006, s-a arătat că accesul liber la justiţie implică prin natura sa o reglementare din partea statului şi poate fi supus unor limitări, atât timp cât nu este atinsă substanţa dreptului. Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Decizia de inadmisibilitate din 15 aprilie 2014 pronunţată în Cauza Lefter împotriva României (Cererea nr. 66.268/13), a reţinut că procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată reglementată de art. 200 din Codul de procedură civilă nu se substituie unei cereri judiciare şi nu anticipează faza de admitere a probelor, însă este vorba de o etapă obligatorie, care urmăreşte să impună reclamanţilor o anumită disciplină, în vederea evitării oricărei tergiversări în cadrul procedurii, prin urmare o astfel de procedură este prevăzută de lege şi urmăreşte o bună administrare a justiţiei (paragraful 18). Curtea a apreciat că anularea cererii reclamantului nu constituie o ingerinţă disproporţionată în dreptul său de acces la instanţă, deoarece partea este informată asupra omisiunii sale şi de sancţiunea susceptibilă de a-i fi aplicată (paragrafele 20 şi 21).

29. În acest sens, Curtea Constituţională a reţinut că instituirea unor condiţii formale ale cererii de chemare în judecată nu poate fi considerată de plano drept o negare a efectivităţii dreptului de acces la justiţie, ci aceasta constituie o expresie a obligativităţii exercitării drepturilor şi libertăţilor cu bună-credinţă, în limitele instituite de lege. Mai mult, nerespectarea condiţiilor prescrise pentru conformitatea cererii introductive de instanţă nu atrage în mod necondiţionat anularea actului procedural, existând posibilitatea modificării sau completării acestuia în termenul stabilit de instanţă.

30. Astfel, prevederile art. 200 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, dispunând asupra necesităţii comunicării în scris către reclamant a lipsurilor constatate în legătură cu cererea de chemare în judecată, cu menţiunea regularizării acestora în termenul stabilit, reprezintă o concretizare a principiului rolului activ al judecătorului, tocmai în vederea asigurării accesului efectiv la justiţie al titularului cererii. Mai mult, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii de anulare, împotriva acesteia se poate face cerere de reexaminare, solicitând motivat revenirea asupra măsurii anulării. Potrivit art. 200 alin. (6) din acelaşi act normativ, completul învestit cu soluţionarea cererii de reexaminare poate reveni asupra încheierii de anulare dacă măsura a fost dispusă în mod eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat, caz în care cauza va fi retrimisă completului iniţial învestit.

31. În acest context, Curtea a reţinut că atât reglementarea cererii de reexaminare, sub forma unei căi de atac împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, cât şi faptul că aceasta se soluţionează de un complet diferit de cel care a dispus măsura anulării, cu citarea reclamantului, reprezintă garanţii procesuale, care au drept scop evitarea anulării actului de procedură, în măsura în care a fost legal întocmit.

32. De asemenea, Curtea a reţinut că procedura regularizării cererii de chemare în judecată este justificată prin prisma finalităţii legitime urmărite de către legiuitor, şi anume fixarea corectă a cadrului procesual, în vederea evitării acordării de noi termene de judecată pentru complinirea lipsurilor, ceea ce conduce atât la asigurarea dreptului de apărare al pârâtului, aflat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obiectul cererii, motivele invocate şi probele solicitate, cât şi la asigurarea celerităţii procesului, permiţând astfel o buna desfăşurare a judecăţii într-un termen optim şi previzibil, în sensul art. 6 din Codul de procedură civilă, element component al termenului rezonabil, reglementat de art. 21 alin. (3) din Constituţie.

33. Cu privire la modul de definire a termenului “de îndată”, Curtea a reţinut că acesta urmează a fi apreciat de la caz la caz, ţinând cont de respectarea principiului celerităţii judecării cauzei, principiu care determină necesitatea depăşirii procedurii de regularizare în vederea stabilirii primului termen de judecata şi citarea părţilor.

34. În ceea ce priveşte invocarea prevederilor art. 16 din Constituţie referitor la egalitatea în faţa legii, Curtea a constatat că dispoziţiile legale criticate se aplică în aceeaşi măsură persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, neputându-se reţine încălcarea dispoziţiilor constituţionale menţionate.

35. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în această decizie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

36. Distinct de cele arătate, Curtea, din studiul actelor dosarului instanţei de fond în care a fost invocată excepţia de neconstituţionali ta te care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 585D/2014, constată că autorul excepţiei critică şi făptui că instanţa de judecată a repetat procedura regularizării cererii introductive prevăzute de art. 200 din Codul de procedură civilă, în sensul că după ce i s-a făcut o primă comunicare de complinire a lipsurilor cererii introductive, faţă de care şi-a îndeplinit obligaţiile, instanţa de fond a făcut o nouă comunicare cu cerinţe care nu au fost incluse în cea dintâi, respectiv i s-a pus în vedere să comunice adresa actuală a unuia dintre pârâţi. Astfel, Curtea reţine că la momentul la care instanţa iniţial învestită a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 201 din Codul de procedură civilă a dispus, prin rezoluţie, comunicarea cererii de chemare în judecată către pârâţi. Ulterior, instanţa a constatat că dovada de predare a actelor de procedură către unul dintre pârâţi s-a întors cu menţiunea “destinatar mutat de la adresă”, iar instanţa a pus în vedere reclamantului ca, în temeiul art. 166 din Codul de procedură civilă, să facă toate demersurile pentru a obţine noua adresă unde urmează a se face comunicarea şi să le depună la dosar. Deoarece, în termenul de 10 zile prevăzut de art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă, reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta a procedat la anularea, prin încheiere, a cererii de chemare în judecată. Împotriva aceste încheieri, reclamantul a formulat cerere de reexaminare.

37. Prin urmare, autorul excepţiei consideră că cererea de chemare în judecată a fost anulată cu nerespectarea dispoziţiilor legale, deoarece, contrar rezoluţiei luate de instanţă, a indicat adresa respectivului pârât şi nici nu rezultă că instanţa a uzat de prevederile art. 154 alin. (8) din Codul de procedură civilă potrivit cărora instanţele au drept de acces la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deţinute de autorităţi sau instituţii publice în scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare realizării procedurii de comunicare a citaţiilor sau a altor acte de procedură. Consideră că îi este încălcat dreptul la apărare, deoarece nu i s-a adus niciun argument pentru care adresa indicată ar fi greşită şi nici nu rezultă că instanţa a uzat de prevederile art. 154 alin. (8) din Codul de procedură civilă. Mai susţine că se încalcă şi principiul egalităţii, deoarece se presupune că doar reclamantul ar fi de rea-credinţă, în schimb pârâtul ar putea să se ascundă în mod deliberat de la preluarea unui act de procedură. Prin modul în care instanţa a înţeles să interpreteze procedura regularizării, consideră că se încalcă accesul la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. Din modul absolut formal, mecanic în care se interpretează procedura regularizării, rezultă că limitarea impusă dreptului reclamanţilor de a avea acces la un tribunal nu a fost proporţională, cu scopul de a garanta securitatea juridică şi buna administrare a justiţiei.

38. În privinţa acestor susţineri raportate la contextul procedural amintit, Curtea reţine că, în speţă, instanţa de judecată este singura competentă să dispună, în funcţie de legalitatea comunicării cererii de chemare în judecată, fixarea primului termen de judecată sau reluarea procedurii de comunicare prin aplicarea dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă în vederea remedierii lipsei indicării adresei actuale a pârâtului.

39. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Fábián István-Árpád şi Fabian Mărie, în Dosarul nr. 11.197/117/2013/a1 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi de Beke Francisc în Dosarul nr. 18.417/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi constată că prevederile art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civila sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi Judecătoriei Cluj-Napoca şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 octombrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012- 2013 şi 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 16 iulie 2014, se modifică după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 2, punctul 3 “UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM «ION MINCU» DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 1 “Facultatea de Arhitectură” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

“1

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură 1)

A

IF

360

320

 

 

 

Arhitectură (în limba engleză) 1)

AP

IF

360

50

 

 

 

Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu)

A

IF

180

25”

 

            2. La anexa nr. 2, punctul 5 “UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 13 “Facultatea de Matematică şi Informatică” şi numărul curent 15 “Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„13

Facultatea de Matematica şi Informatică

Calculatoare şi tehnologia

informaţiei

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

100

 

 

Informatică

Informatică

A

IF

180

300

 

 

 

Informatică

A

ID

180

75

 

 

Matematică

Matematică

A

IF

180

150

 

 

 

Matematică informatică

A

IF

180

75

 

 

 

Matematici aplicate

A

IF

180

75


15

Facultatea de Psihologie

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

300

 

şi Ştiinţele Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

120

 

 

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

ID

180

125

 

 

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău)

A

IF

180

50

 

 

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani)

A

IF

180

50

 

 

 

Pedagogie

A

IF

180

70

 

 

 

Pedagogie (în limba engleză)*)

AP

IF

180

30

 

 

 

Psihopedagogie specială

A

IF

180

90”

 

3. La anexa nr. 2, punctul 8 “UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI” va avea următorul cuprins:

“8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI”

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Interpretare

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

IF

240

25

 

Muzicală

 

Interpretare muzicală - instrumente

A

IF

240

90

2

Facultatea de Compoziţie,

Muzică

Compoziţie muzicală

A

IF

240

35

 

Muzicologie şi Pedagogie

 

Dirijat

A

IF

240

10

 

Muzicală

 

Muzică religioasă

A

IF

180

12

 

 

 

Muzicologie

A

IF

240

10

 

 

 

Pedagogie muzicală

A

IF

180

50”

 

            4. La anexa nr. 2, punctul 12 “ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 1 ,,Facultatea de Administraţie Publică”, numărul curent 2 “Facultatea de Ştiinţe Politice” şi numărul curent 3 “Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„1

Facultatea de Administraţie

Ştiinţe administrative

Administraţie europeană

A

IF

180

150

 

Publică

 

Administraţie publică

A

IF

180

200

 

 

 

Administraţie publică

A

ID

180

100

2

Facultatea de Ştiinţe Politice

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

50

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

50

 

 

Sociologie

Sociologie

A

IF

180

50

 

 

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

IF

180

200

 

 

 

Ştiinţe politice

A

ID

180

100

3

Facultatea de Comunicare

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

350

 

şi Relaţii Publice

 

Publicitate

A

IF

180

150”

 

            5. La anexa nr. 2, punctul 13 “UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA”, numărul curent 3 “Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

“3

Facultatea de Ştiinţe Exacte

Informatică

Informatică

A

IF

180

100

 

şi Inginereşti

 

Informatică (în limba engleză)

AP

IF

180

75

 

 

Ingineria mediului

Ingineria mediului

A

IF

240

60

 

 

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

AP

IF

240

50

 

 

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

60”

 

            6. La anexa nr. 2, punctul 15 “UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU”, numărul curent 1 “Facultatea de Inginerie” şi numărul curent 2 “Facultatea de Litere” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„1

Facultatea de Inginerie

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

50

 

 

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

100

 

 

 

Ingineria dezvoltării rurale durabile

AP

IF

240

100

 

 

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

60

 

 

Inginerie chimică

Controlul şi securitatea produselor alimentare

AP

IF

240

50

 

 

 

Inginerie biochimică

A

IF

240

60

 

 

Inginerie energetică

Energetică industrială

A

IF

240

50

 

 

Inginerie industrială

Design industrial

A

IF

240

30

 

 

 

Ingineria şi managementul calităţii

A

IF

240

75

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

75

 

 

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

A

IF

240

60

 

 

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

70

 

 

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

60

2

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză

A

IF

180

50

 

 

 

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)

A

IF

180

50

 

 

 

O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura română

A

IF

180

75

 

 

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)

AP

IF

180

40

 

 

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

75”

 

            7. La anexa nr. 2, punctul 17 “UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 1 “Facultatea de Arhitectură şi Urbanism”, numărul curent 4 “Facultatea de Construcţii de Maşini”, numărul curent 9 “Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului”, numărul curent 10 “Facultatea de Inginerie**)” şi numărul curent 11 “Facultatea de Litere**)” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„1

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Arhitectură

Arhitectură 1)

A

IF

360

100

 

4

Facultatea de Construcţii

Inginerie industrială

Design industrial

A

IF

240

60

 

de Maşini

 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

30

 

 

 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa)

A

IF

240

60

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

90

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)

A

IF

240

40

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia)

A

IF

240

60

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare)

A

IF

240

60

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău)

A

IF

240

60

 

 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba engleză)

AP

IF

240

60

 

 

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

AP

IF

240

25

 

 

 

Inginerie economică industrială

A

IF

240

75

 

 

 

Inginerie economică industrială (ia Bistriţa)

A

IF

240

50

 

 

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială (în limba engleză)

A

IF

240

100

 

 

 

Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)

A

IF

240

50

 

 

 

Inginerie economică industrială (la Satu Mare)

A

IF

240

50

 

 

Mecatronică şi robotică

Robotică

A

IF

240

60

 

 

 

Robotică (în limba engleză)

A

IF

240

60

 

 

 

Robotică (Sa Bistriţa)

AP

IF

240

30

 

9

Facultatea de Ingineria

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

50

 

Materialelor şi a Mediului

 

Ingineria procesării materialelor (la Zalău)

A

IF

240

60

 

 

 

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

60

 

 

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

75


10

Facultatea de Inginerie**)

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

50

 

 

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

50

 

 

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

A

IF

240

45

 

 

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

IF

240

45

 

 

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

46

 

 

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

A

IF

240

35

 

 

Inginerie şi

management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

60

 

 

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

25

 

 

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

53

 

 

 

Ingineria valorificării deşeurilor

A

IF

240

50

 

 

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră

A

IF

240

30

 

 

 

Prepararea substanţelor minerale utile

A

IF

240

30

 

 

Mecatronică şi robotică

Robotică

AP

IF

240

27

11

Facultatea de Litere**)

Arte vizuale

Arte plastice (pictură)

A

IF

180

26

 

 

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

80

 

 

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

35

 

 

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română

A

IF

180

50

 

 

 

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)

A

IF

180

80

 

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

A

IF

180

50

 

 

Studii culturale

Etnologie

A

IF

180

30

 

 

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A

IF

180

75

 

 

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP

IF

180

40

 

 

Teologie

Teologie ortodoxă didactică

A

IF

180

25

 

 

 

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

240

50”

 

            8. La anexa nr. 2, punctul 18 “UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 1 “Facultatea de Agricultură” şi numărul curent 2 “Facultatea de Horticultura” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

120

 

 

 

Agricultură

A

ID

240

75

 

 

 

Agricultură (în limba franceză)

A

IF

240

30

 

 

 

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria

alimentară

AP

IF

240

45

 

 

 

Montanologie

A

IF

240

50

 

 

Biologie

Biologie

A

IF

180

50

 

 

 

Biologie

A

IFR

180

30

 

 

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

240

60

 

 

 

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

AP

ID

240

50

2

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Horticultura

A

IF

240

110

 

 

 

Horticultura

A

ID

240

50

 

 

 

Peisagistică

A

IF

240

100

 

 

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

60

 

 

Inginerie şi management în agricultură

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

75

 

 

şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

IFR

240

30

 

 

 

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

IF

240

90

 

 

Inginerie şi management

Inginerie şi management în industria turismului

AP

IF

240

75

 

 

Silvicultură

Silvicultură

A

IF

240

100”

 

            9. La anexa nr. 2, punctul 19 “UNIVERSITATEA «BABEŞ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 8 “Facultatea de Litere”, numărul curent 17 “Facultatea de Teologie Ortodoxă” şi numărul curent 18 “Facultatea de Teologie Greco-Catolică” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“8

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Filologie clasică

A

IF

180

20

 

 

 

Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/maghiară/ modernă/ latină/greacă veche/ ebraică/ Literatura universală şi comparată

A

IF

180

40

 

 

 

Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română/maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparată

A

IF

180

40

 

 

 

Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/ Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universală şi comparată

AP

IF

180

25

 

 

 

Limba şi literatura maghiară

AP

IF

180

40

 

 

 

Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/ modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/Latină/ Greacă veche/Ebraică/ Literatura universală şi comparată

A

IF

180

700

 

 

 

Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparată

A

IF

180

150

 

 

 

Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală şi comparată/Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/ Limbi şi literaturi clasice (latină) - Limba şi literatura chineză

AP

IF

180

25

 

 

 

Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală şi comparată/ Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi şi literaturi clasice (latină) - Limba şi literatura coreeană

AP

IF

180

25

 

 

 

Limba şi literatura ucraineană - Limba şi

literatura română/ maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ Literatura universală şi comparată

A

IF

180

50

 

 

 

Limba şi literatura japoneză - limba şi literatura română/maghiară/modernă/ latină/greacă veche/ebraică/Literatura

universală şi comparată

A

IF

180

40

 

 

 

Limba şi literatura norvegiană - Limba şi literatura română/ maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/ latină/greacă veche/ ebraică/ Literatura universală şi comparată

A

IF

180

40

 

 

 

Limba şi literatura română/maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/ latină/greacă veche/ebraică/ Literatura universală şi comparată

A

IF

180

50

 

 

 

Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)

A

IF

180

70

 

 

 

Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura română/Limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană) - Literatura universală şi comparată (în limba maghiară)

AP

IF

180

35

 

 

Limbi modeme aplicate

Limbi modeme aplicate

A

IF

180

180

 

 

Studii culturale

Etnologie (în limba maghiară)

A

IF

180

15

 

 

 

Studii culturale (în limba maghiară)

AP

IF

180

30

 

17

Facultatea de Teologie

Arte vizuale

Artă sacră

A

IF

180

150

 

Ortodoxă

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială

A

IF

180

50

 

 

 

Teologie ortodoxă didactică

A

IF

180

50

 

 

 

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

240

150

18

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie greco-catolică asistenţă socială

A

IF

180

30

 

Greco-Catolică

 

Teologie greco-catolică didactică

A

IF

180

50

 

 

 

Teologie greco-catolică pastorală

A

IF

240

50

 

 

 

Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)

A

IF

240

50

 

 

 

Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)

A

IF

240

30”

 

            10. La anexa nr. 2, punctul 23 “UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANŢA”, numărul curent 1 “Facultatea de Litere” şi numărul curent 9 “Facultatea de Ştiinţe Economice” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“1

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză

AP

IF

180

25

 

 

 

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană)

A

IF

180

30

 

 

 

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura portugheză

A

IF

180

25

 

 

 

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză)

AP

IF

180

60

 

 

 

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză)

AP

IF

180

60

 

 

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană)

A

IFR

180

75

 

 

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană, germană, turcă, spaniolă, portugheză, franceză)

A

IF

180

90

 

 

Limbi modeme aplicate

Limbi modeme aplicate (engleză, franceză)

A

IF

180

25

 

 

 

Limbi modeme aplicate (engleză, italiană)

AP

IF

180

25

 

 

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză)

A

IF

180

50

 

 

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A

IF

180

75

 

9

Facultatea de Ştiinţe

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

250

 

Economice

 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

ID

180

100

 

 

 

Economia firmei

AP

IF

180

100

 

 

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

100

 

 

 

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

100

 

 

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

200

 

 

 

Afaceri internaţionale

A

ID

180

75

 

 

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

200

 

 

 

Finanţe şi bănci

A

ID

180

75

 

 

Management

Management

A

IF

180

100

 

 

Marketing

Marketing

A

IF

180

100”

 

            11. La anexa nr. 2, punctul 25 “UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA”, numărul curent 5 “Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale” şi numărul curent 10 “Facultatea de Agricultură şi Horticultura” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„5

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

IF

240

300

 

şi Ştiinţe Sociale

 

Drept

A

IFR

240

100

 

 

Istorie

Istorie

A

IF

180

50

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

75

 

 

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

160

100

 

 

 

Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

100

 

 

 

Asistenţă managerială şi secretariat

A

IF

180

100

 

 

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

100

 

 

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

50

 

 

Sociologie

Sociologie

A

IF

180

100

 

 

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

IF

180

75

 

10

Facultatea de

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

100

 

Agricultură şi Horticultura

 

Agricultură

AP

IFR

240

75

 

 

 

Montanologie

A

IF

240

60

 

 

Biologie

Biologie

A

IF

180

60

 

 

Horticultura

Horticultura

A

IF

240

60

 

 

 

Peisagistică

AP

IF

240

40

 

 

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

240

60

 

 

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

IF

240

50

 

 

 

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

60

 

 

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

50

 

 

Silvicultură

Silvicultură

A

IF

240

50”

 

            12. La anexa nr. 2, punctul 27 “UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI”, numărul curent 3 “Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică”, numărul curent 4 “Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila”, numărul curent 7 “Facultatea de Ştiinţe şi Mediu” şi numărul curent 9 “Facultatea de Istorie, Filosofie ŞI Teologie” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“3

Facultatea de Automatică,

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

120

 

Calculatoare, Inginerie

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

75

 

Electrică şi Electronică

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

75

 

 

 

Electronică de putere şi acţionări electrice

A

IF

240

75

 

 

 

Inginerie electrică şi calculatoare

AP

IF

240

30

 

 

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

A

IF

240

75

4

Facultatea de Inginerie şi

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

50

 

Agronomie din Brăila

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

IF

240

60

 

 

Inginerie mecanică

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

A

IF

240

60

 

 

 

Utilaje tehnologice pentru construcţii

A

IF

240

60

 

 

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

60

 

7

Facultatea de Ştiinţe şi Mediu

Chimie

Chimie

A

IF

180

30

 

 

Fizică

Fizică

A

IF

180

25

 

 

Matematică

Matematică informatică

A

IF

180

40

 

 

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

A

IF

180

75

 

9

Facultatea de Istorie,

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

35

 

Filosofie şi Teologie

Istorie

Istorie

A

IF

180

45

 

 

Sociologie

Sociologie

A

IF

180

50

 

 

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială

AP

IF

180

50

 

 

 

Teologie ortodoxă didactică

A

IF

180

50

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

AP

IF

180

50”

 

            13. La anexa nr. 2, punctul 28 “UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IAŞI”, numărul curent 5 “Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“5

Facultatea de Electronică,

Inginerie electronică şi

Electronică aplicată

A

IF

240

105

 

Telecomunicaţii şi

telecomunicaţii

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

A

IF

240

105

 

Tehnologia Informaţiei

 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

A

IF

240

105

 

 

 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

AP

IF

240

50

 

 

Ştiinţe inginereşti aplicate

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

AP

IF

240

30”

 

            14. La anexa nr. 2, punctul 29 “UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARA «ION IONESCU DE LA BRAD» DIN IAŞI”, numărul curent 1 “Facultatea de Agricultură” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

150

 

 

 

Agricultură

A

ID

240

50

 

 

 

Montanologie

A

IF

240

50

 

 

 

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

AP

IF

240

75

 

 

Biologie

Biologie

A

IF

180

30

 

 

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

100

 

 

 

Protecţia consumatorului şi a mediului

AP

IF

240

75

 

 

Inginerie şi management în agricultură

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

75

 

 

şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

ID

240

75”

 

            15. La anexa nr. 2, punctul 30 “UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAŞI”, numărul curent 4 “Facultatea de Economie şl Administrarea Afacerilor” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“4

Facultatea de Economie şi

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AP

IF

180

100

 

Administrarea Afacerilor

 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

300

 

 

 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Bălţi - Republica Moldova)

AP

IF

180

110

 

 

 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra-Neamţ)

A

IF

180

75

 

 

Cibernetică, statistică şi

Informatică economică

A

IF

180

150

 

 

informatică economică

Statistică şi previziune economică

A

IF

180

40

 

 

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

300

 

 

 

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

150

 

 

Economie

Economie agroalimentară

A

IF

180

75

 

 

 

Economie generală

A

IF

180

75

 

 

 

Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)

AP

IF

180

100

 

 

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

180

400

 

 

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

300

 

 

 

Finanţe şi bănci

A

ID

180

150

 

 

Management

Management

A

IF

180

250

 

 

 

Management

A

ID

180

175

 

 

Marketing

Marketing

A

IF

180

300

 

 

Ştiinţe

Administraţie publică

A

IF

180

200

 

 

administrative

Administraţie publică

A

ID

180

100”

 

            16. La anexa nr. 2, punctul 32 „UNIVERSITATEA DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IAŞI”, numărul curent 2 „Facultatea de teatru” va avea următorul cuprins:

 


Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„2

Facultatea de Teatru

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie, păpuşi-marionete)

A

IF

180

25

 

 

 

Artele spectacolului (regie)

A

IF

180

10

 

 

 

Artele spectacolului (coregrafie)

AP

IF

180

10

 

 

 

Teatrologie (Jurnalism teatral)

A

IF

180

12”

 

            17. La anexa nr. 2, punctul 33 “UNIVERSITATEA DIN ORADEA”, numărul curent 10 “Facultatea de Medicină şl Farmacie” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

„10

Facultatea de Medicina

Sănătate

Asistenţă medicală generală 1)

A

IF

240

50

 

şi Farmacie

 

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

A

IF

180

50

 

 

 

Farmacie 1)

A

IF

300

50

 

 

 

Medicină 1)

A

IF

360

140

 

 

 

Medicină dentară 1)

A

IF

360

85

 

 

 

Medicină (în limba engleză) 1)

AP

IF

360

50

 

 

 

Radiologie şi imagistică

A

IF

180

30

 

 

 

Tehnică dentară

A

IF

180

30”

 

            18. La anexa nr. 2, punctul 34 “UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI”, numărul curent 2 “Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“2

Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică

Calculatoare şi tehnologia

informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

60

 

 

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

50

 

 

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

60

 

 

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

115

 

 

 

Instrumentaţie şi achiziţii de date

A

IF

240

30

 

 

Inginerie energetică

Energetică industrială

A

IF

240

28

 

 

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

40

 

 

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

A

IF

240

60

 

 

 

Maşini şi echipamente miniere

A

IF

240

60”

 

            19. La anexa nr. 2, punctul 35 “UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI”, numărul curent 1 “Facultatea de Ştiinţe” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“1

Facultatea de Ştiinţe

Biologie

Biologie

A

IF

180

70

 

 

Chimie

Chimie

A

IF

180

50

 

 

Horticultura

Horticultura

A

IF

240

50

 

 

Ingineria mediului

Ingineria mediului

AP

IF

240

40

 

 

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

180

60

 

 

Psihologie

Terapie ocupaţională

AP

IF

180

60

 

 

Sănătate

Asistenţă medicală generală 1)

A

IF

240

45

 

 

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A

IF

180

110

 

 

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie fizică

A

IF

240

60

 

 

Inginerie energetică

Energetică şi tehnologii nucleare

AP

IF

240

45”

 

            20. La anexa nr. 2, punctul 37 “UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN REŞIŢA”, numărul curent 3 “Facultatea de Ştiinţe Sociale” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“3

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Drept

Drept european şi internaţional

AP

IF

240

50

 

 

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

50

 

 

 

Administraţie publică

A

ID

180

100

 

 

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

65

 

 

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizica şi sportivă

A

IF

180

50

 

 

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP

IF

180

65

 

 

Teologie

Teologie ortodoxă didactică (la Caransebeş)

A

IF

180

50

 

 

Sociologie

Resurse umane

AP

IF

180

50”

 

            21. La anexa nr. 2, punctul 38 “UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU”, numărul curent 3 “Facultatea de Litere şi Arte”, numărul curent 5 “Facultatea de Inginerie” şi numărul curent 8 “Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facilitatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/

Autorizare de funcţionare

provizorie (AP)

Forma de învăţământ *3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

“3

Facultatea de Litere şi Arte

Limbă şi literatură

Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză

AP

IF

180

25

 

 

 

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, franceză)/ Limba şi literatura română

A

IF

180

75

 

 

 

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză/germană) sau Limba şi literatura română

A

IF

180

50

 

 

 

Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba şi literatura română

A

IF

180

60

 

 

 

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză,

germană, franceză)

A

IF

180

100

 

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

A

IF

180

100

 

 

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale informării şi documentării

A

IF

180

25

 

 

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

12

 

 

 

Teatrologie (management cultural)

A

IF

180

12

 

5

Facultatea de Inginerie

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

100

 

 

 

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

50

 

 

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

 

 

Ingineria sistemelor

Ingineria sistemelor multimedia

A

IF

240

50

 

 

Ingineria transporturilor

ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

60

 

 

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

50