MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 891/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 891         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            59. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 644 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.028. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale

 

1.053. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare

 

1.079. - Hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, judeţul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.425/1.656. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            821. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul numeşte, pentru un mandat de 4 ani, 9 membri titulari şi 9 membri supleanţi ai Consiliului Naţional de Integritate, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 8 decembrie 2014 cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

Cristian-Sorin Dumitrescu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2014.

Nr. 59.

 

 

ANEXĂ

 

Membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 

I. Membri titulari

1. Simona Maya Teodoroiu

2. Dumitriu Cătălin Antoanid

3. Călin Bogdan Găurean

4. Tiberius Florin Tănase

5. Peter Zsuzsánna

6. Ciprian Ciucu

7. Ladányi László Zsolt

8. Xenia Cosette Teodorescu

9. Viorel Miron

II. Membri supleanţi

1. Alina Barbu

2. Ion Damian

3. Iuliana Cristina Păduraru

4. Gabriel Lungu

5. Novak Levente

6. Elena Calistru

7. Adrian Ţuţuianu

8. Gyözö István Bárezi

9. Sergiu Ţâra

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 644

din 11 noiembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, excepţie ridicată de Gabriela Dragomir în Dosarul nr. 65.421/301/2013 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 485D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă Cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca inadmisibilă, deoarece autoarea excepţiei solicită modificarea textului de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 8 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 65.421/301/2013, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, excepţie ridicată de Gabriela Dragomir cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că textul criticat creează o discriminare între persoanele păgubite prin accidente de autovehicule sau tramvaie şi cele care au fost păgubite prin accidente provocate de biciclete sau atelaje cu tracţiune animală. Astfel, doar prima categorie de victime este prevăzută de textul criticat şi are dreptul de a fi despăgubită de Fondul de protecţie a victimelor străzii.

6. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Este atributul exclusiv al legiuitorului reglementarea categoriilor de persoane care pot fi despăgubite de Fondul de protecţie a victimelor străzii şi a condiţiilor în care acestea pot fi despăgubite, iar acest atribut nu poate face obiectul analizei unei excepţii de neconstituţionalitate.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile legale criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei legale, fără deosebiri pe criterii arbitrare. De asemenea, apreciază că, în realitate, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate doreşte completarea dispoziţiilor legale criticate. Or, problema modificării dispoziţiilor legale nu este o problemă de constituţionalitate, întrucât, potrivit art. 2 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta “asigură controlul constituţionalităţii legilor (...) care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei”, şi nu este chemată să modifice sau să completeze legea. În final, face referire la Decizia nr. 3 din 15 iunie 2010, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu ocazia soluţionării unui recurs în interesul legii.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 251 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare. Textul a fost introdus prin art. I pct. 32 din Legea nr. 113/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 mai 2006.

Dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut: “Fondul se constituie în scopul: (...) b) de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de autovehicule, dacă:

- autovehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu toate că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia să încheie o astfel de asigurare;

- în termen de 3 luni de la data ta care a adresat o cerere de despăgubire, persoana rezidentă în România care a suferit un prejudiciu ca urmare a unui accident de circulaţie produs pe teritoriul unui stai situat în limitele teritoriale de acoperire, cu excepţia României, sau pe teritoriul unui stat terţ al cărui birou naţionala aderat la sistemul Carte Verde, de un autovehicul care are locui obişnuit de staţionare într-un stat membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, nu a primit un răspuns motivat de la societatea de asigurare a autovehiculului vinovat de producerea accidentului sau de la reprezentantul de despăgubiri al acesteia ori dacă societatea de asigurare respectivă nu şi-a desemnat un reprezentant de despăgubire pe teritoriul României sau dacă în termen de două luni de la data producerii accidentului societatea de asigurare nu poate fi identificată. Fondul îndeplineşte aceste atribuţii în calitate de organism de compensare.”

12. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 4 alin. (2) referitor la unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni şi art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi. De asemenea, invocă prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 76 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, “vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii”. Din economia dispoziţiilor de lege menţionate, Curtea observă că doar în ceea ce priveşte vehiculele înmatriculate sau înregistrate există obligaţia plăţii asigurării pentru răspundere civilă, fiind exceptate în mod expres atelajele cu tracţiune animală. De asemenea, această obligaţie nu este prevăzută nici pentru posesorii de biciclete.

14. Pe de altă parte, Curtea observă că, potrivit art. 251 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, Fondul de protecţie a victimelor străzii este constituit de asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

15. Astfel, Curtea constată că reglementarea criticată, care prevede că Fondul de protecţie a victimelor străzii se constituie în scopul de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de autovehicule, este firească, ea aplicându-se în mod egal tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei legale, fără deosebiri pe criterii arbitrare.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gabriela Dragomir în Dosarul nr. 65.421/301/2013 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 251 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 noiembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Măriţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia naţională de sănătate 2014- 2020, denumită în continuare Strategie naţională, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Planul de acţiuni pe perioada 2014- 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, denumit în continuare Plan de acţiuni, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile Specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Planul de acţiuni.

Art. 4. - Finanţarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituţii/autorităţi publice implicate, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind serviciile de sănătate şi a Planului de acţiune pentru reforma sectorului de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 3 august 2004, se abrogă,

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.028.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21, art. 3 alin. (4), art. 9 alin. (3) şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.053.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementează modul de acordare a garanţiilor în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., aferente finanţărilor acordate persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achiziţia de autoturisme noi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare Programul, de către instituţiile de credit sau instituţiile financiare nebancare eligibile, plafonul anual al garanţiilor, modalitatea şi condiţiile de acordare, condiţiile de eligibilitate ale finanţatorilor, regulile de gestionare a garanţiilor.

(2) Programul are următoarele caracteristici:

a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării;

b) caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de garantare a finanţărilor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia unui autoturism nou.

(3) Pentru anul 2014, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 50 milioane lei.

Art. 2. - (1) F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.FP.

(2) Sursa de plată a garanţiilor emise în numele şi în contul statului este bugetul de stat.

(3) Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului, care este suportat de către beneficiar, se compune din rata dobânzii ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare.

(4) Finanţatorii sunt obligaţi să menţină costurile de finanţare prevăzute la alin. (3) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului.

(5) Formalităţile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare AEGRM, a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, prevăzută de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., şi a finanţatorilor, se efectuează de către finanţatori.

(6) Finanţatorii acceptaţi în Program implementează măsurile reglementate de prezentele norme pe baza unor instrucţiuni generale elaborate de către F.N.G.C.I.M.M.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 3. - În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) condiţiile Programului-criteriile de eligibilitate şi condiţiile generale şi specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii şi finanţatorii pe toată perioada de implementare a Programului şi de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;

b) finanţare garantată - credit/finanţare acordat/acordată persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării finanţării şi capacitate deplină de exerciţiu, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de finanţare, care acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proformă; garanţia acordată de stat acoperă un procent de maximum 50%;

c) convenţie privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014. cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între M.F.P. şi F.N.G.C.I.M.M., care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M, şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul Programului;

d) instrucţiuni generale - document-cadru aprobat de F.N.G.C.I.M.M. În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării garanţiilor în cadrul Programului;

e) soldul finanţării garantate - soldul finanţării principalului exigibil la data cererii de plată a garanţiei sau la data de referinţă pentru plata comisionului de administrare;

f) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. În numele şi în contul statului.

Art. 4. - Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. În numele şi în contul statului este:

a) data scadentă prevăzută în contractul de finanţare plus încă 60 de zile calendaristice;

b) data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;

C) data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;

d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;

e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.

 

CAPITOLUL III

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii Programului

 

Art. 5. - Beneficiarul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice ale Programului: a) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul;

b) la data aprobării finanţării îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă condiţiile Programului;

c) la data aprobării finanţării îndeplineşte condiţiile Programului prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

d) face dovada cu copia facturii proforme emise de vânzător că autoturismul care se achiziţionează în cadrul Programului este nou, este produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, este achiziţionat de la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Factura proformă emisă de vânzător va conţine în mod obligatoriu menţiuni referitoare la faptul că autoturismul care se achiziţionează în cadrul Programului este nou, se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5 şi că vânzătorul este o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor;

e) îndeplineşte condiţiile specifice de finanţare ale finanţatorului;

f) se obligă să nu înstrăineze, fără acordul finanţatorului, autoturismul nou achiziţionat în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanţiei; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 20 poate fi aprobată înstrăinarea autoturismului, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului sau novarea obiectului garanţiei, după caz.

Art. 6. - Persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării finanţării şi cu capacitate deplină de exerciţiu, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă condiţiile generale ale Programului, pot beneficia de finanţări destinate achiziţionării de autoturisme noi cu un avans de minimum 5%; garanţia statului este în procent de maximum 50% din finanţarea garantată.

Art. 7. - (1) La data achiziţionării autoturismului, beneficiarul are obligaţia de a încheia o poliţă de asigurare tip CASCO pentru autoturismul nou achiziţionat în cadrul Programului care acoperă cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei.

(2) În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la alin. (1), finanţatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliţei de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele şi în contul beneficiarului, şi de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare.

(3) Pentru asigurarea respectării obligaţiei prevăzute la alin. (1), finanţatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni.

 

CAPITOLUL IV

Criteriile de eligibilitate şi condiţiile Programului pentru finanţatori

 

Art. 8. - Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă finanţare garantată pentru achiziţionarea unui autoturism nou în cadrul Programului sunt următoarele:

a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit sau a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special al IFN-ufilor deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia;

b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;

c) acordă finanţări în lei destinate achiziţionării de autoturisme noi în cadrul Programului în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi condiţiile generale şi specifice ale Programului;

d) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese, în contractele de finanţare, a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 6 luni şi separat a costurilor cu comisioanele legate de finanţare;

e) nu percep comision de rambursare anticipată;

f) solicită un avans de minimum 5% beneficiarilor eligibili, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie al autoturismului nou conform facturii proforme şi finanţarea garantată;

g) durata maximă a finanţărilor este de 60 de luni;

h) contractul de finanţare nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia;

i) au prevăzut în contractul de finanţare clauze care obligă beneficiarul să depună la finanţator cartea de identitate a autoturismului în original, finanţatorul având obligaţia de a efectua demersurile necesare în vederea eliberării de copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului şi de a notifica beneficiarul în cazul în care nu a procedat la depunerea cărţii de identitate a autoturismului, în original, în termenul prevăzut în contractul de finanţare;

j) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., şi a finanţatorului, proporţional cu

procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale mobiliare se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M. şi al finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare.

Art. 9. - Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului este suportat de beneficiar şi se compune din:

a) rata dobânzii ROBOR la 6 luni, plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare;

b) prima de garantare, compusă din comisionul de risc datorat M.F.P., care se plăteşte de către beneficiar, şi comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M., care se recuperează de la beneficiar prin finanţator. Comisionul de risc se calculează de către finanţator ca procent aplicat la suma garantată în cadrul Programului şi se achită o singura dată, la acordarea garanţiei, pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei. Comisionul de administrare este calculat la soldul finanţării garantate. Nivelul comisionului de administrare se negociază anual între M.F.P. şi F.N.G.C.I.M.M. şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget, conform legii.

Art. 10. - (1) Formula de calcul al comisionului de risc este după cum urmează:

 

comision de risc = [valoarea garanţiei * procent comision * (nr. luni de finanţare1 + 2 luni2)]/62

 

11nclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de finanţare.

2 Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanţiei peste perioada de finanţare.

 

(2) Formula de calcul al comisionului de administrare este după cum urmează:

a) pentru primul an de garantare, pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv:

 

comision de administrare = (valoarea garanţiei * procent comision * nr. luni de garantare din anul respectiv1 )/12;

 

b) pentru următorii ani întregi de garantare:

 

comision de administrare = soldul garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision;

 

c) pentru ultima fracţiune de an de garantare:

 

comision de administrare = [soldul garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision * (nr. luni de finanţare din anul respectiv + 2 luni2)]/12

 

1 Inclusiv luna în care se acorda garanţia.

2 Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanţiei peste perioada de finanţare.

 

CAPITOLUL V

Implementarea Programului

 

Art. 11. - (1) Finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei guvernamentale, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente.

(2) Solicitarea de garantare se transmite de către finanţator împreună cu următoarele documente în copie certificată de către finanţator pentru conformitatea cu originalul:

a) documentul de identitate a beneficiarului, precum şi documentele de identitate a codebitorului/codebitorilor garant/ garanţi, după caz;

b) factura proforma emisă de către persoana juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor;

c) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanţe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat, în cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, certificatele amintite sunt însoţite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate;

d) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 2 lit. b) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, completată cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;

e) rezultatul consultării Biroului de credite, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv faptul că la data solicitării/aprobării finanţării garantate beneficiarul nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare;

f) dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarul Programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia verificării corectitudinii sumei datorate de către beneficiar la momentul solicitării garanţiei, precum şi a verificării dovezii plăţii comisionului de risc datorat în scopul eliberării originalului contractului de garantare către finanţator.

(3) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de finanţator şi, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme de aplicare, comunică finanţatorului decizia sa.

Art. 12. - (1) După aprobarea garanţiei, F.N.G.C.I.M.M. transmite finanţatorului contractul de garantare în 4 exemplare originale.

(2) Contractul de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şt al ministrului delegat pentru buget şi cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, obligaţiile părţilor, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenul de plată al primei de garantare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.

Art. 13. - (1) Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. În numele şi în contul statului are caracteristicile prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi de Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) Garanţia este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizata în termenii şi în condiţiile prevăzute în prezentele norme de aplicare, în contractul de garantare şi în instrucţiunile generale, şi acoperă maximum 50% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de finanţare.

(3) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

Art. 14. - (1) în aplicarea prevederilor art. 4. alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de constituire/înscriere/radiere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou, achiziţionat în cadrul Programului, în numele şi în contul statului român, reprezentat prin M.F.P., proporţional cu procentul de garantare.

(2) în aplicarea prevederilor art. 8. lit. j) se acordă F.N.G.C.I.M.M. un mandat special, în vederea emiterii acordului privind radierea din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului, în numele şi în contul statului român, reprezentat prin M.F.P., proporţional cu procentul de garantare. F.N.G.C.I.M.M. Îşi va da acest acord după verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare radierii.

Art. 15. - Garanţia guvernamentală intră în vigoare la data semnării contractului de garantare şi este valabilă pe durata finanţării, plus încă 60 de zile calendaristice.

Art. 16. - (1) Finanţatorul şi beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 12 alin. (1).

(2) Cesiunea drepturilor derivând din poliţele de asigurare a autoturismelor noi achiziţionate în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat prin M.F.P., şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, se realizează conform normelor interne ale finanţatorului.

(3) După verificarea plăţii avansului de către beneficiar şi după semnarea documentelor contractuale prevăzute la alin. (1) şi (2), finanţatorul virează în contul vânzătorului suma aferentă finanţării garantate.

(4) Operaţiunea de predare/primire a două exemplare originale ale contractelor de garantare valabil semnate potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează săptămânal, centralizat, pe bază de proces-verbal încheiat între finanţator şi F.N.G.C.I.M.M.

(5) După virarea sumei aferente finanţării garantate în contul vânzătorului, potrivit alin. (3), în termen de 30 de zile de la această operaţiune, finanţatorul înaintează o copie certificată a contractului de garantare către compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administraţiei publice locale de care aparţine beneficiarul, în vederea înscrierii în evidenţele proprii a dreptului de ipotecă mobiliară în favoarea statului.

(6) în perioada de valabilitate a garanţiei, orice cerere a beneficiarului de eliberare a documentelor necesare înstrăinării autoturismului ce face obiectul Programului se va soluţiona de către compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administraţiei publice locale, numai cu aprobarea scrisă a finanţatorului sau, după caz, a organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cadrul procedurii de executare silită.

(7) La sfârşitul perioadei de valabilitate a garanţiei, finanţatorul înştiinţează, în scris, compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administraţiei publice locale de care aparţine beneficiarul, cu privire la faptul că dreptul de ipoteca mobiliară în favoarea statului a încetat.

Art. 17. - F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanţiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanţării garantate, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţatori, conform prevederilor contractului de garantare.

Art. 18. - Contractul de garantare poate fi modificat prin act adiţional, pe parcursul derulării, numai în cazul în care modificările nu se referă la condiţiile generale şi specifice ale Programului.

Art. 19. - (1) în cazul daunelor parţiale produse autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct service-ului autorizat care a efectuat reparaţia autoturismului sau beneficiarului Programului, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.

(2) în cazul daunelor totale produse autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către finanţator şi stat, reprezentat prin M.F.P., proporţional cu procentul de garantare.

Art. 20. - (1) Finanţatorul îşi exprimă acordul în nume şi în cont propriu şi în numele şi în contul statului, pentru preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului de către:

a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra autoturismului şi cu aprobarea F.N.G.C.I.M.M. privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi autoturismul; sau

b) unul dintre soţi, ca efect al partajului sau aplicării regimului matrimonial al separaţiei/comunităţii matrimoniale de bunuri, după caz, în condiţiile legii.

(2) Finanţatorul îşi poate exprima acordul în nume şi în cont propriu şi în numele şi în contul statului pentru înstrăinarea autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, sub condiţia achitării integrale a soldului finanţării garantate.

(3)în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului, finanţatorul îşi poate exprima acordul în nume şi în cont propriu şi în numele şi în contul statului, pentru novarea obiectului garanţiei.

Art. 21. - (1) în cazul în care beneficiarul Programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de finanţare, finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M. Plata valorii de executare a garanţiei se efectuează din bugetul de stat.

(2) Colectarea şi recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării garanţiilor acordate în cadrul Programului se realizează de organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere prevăzute la art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor, se calculează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 22. - (1) Cererea de plată se depune de către finanţator în perioada de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului şi al codebitorului/codebitorilor garanţi; se transmit cele mai recente documente aflate în posesia finanţatorului, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;

b) cartea de identitate a autoturismului în original sau copia notificării transmise de finanţator beneficiarului, în cazul în care acesta nu a procedat la depunerea cărţii de identitate a autoturismului în original în termenul prevăzut în contractul de finanţare, care nu poate depăşi termenul de scadenţă a celei de-a două rate de credit conform graficului de rambursare iniţial, precum şi dovada transmiterii acesteia în copie certificată. Notificarea se transmite într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărţii de identitate în original, prevăzut în contractul de finanţare;

c) copia procesului-verbal încheiat între finanţator şi F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 16 alin. (4) sau cele două exemplare originale ale contractului de garantare, în cazul în care până la transmiterea cererii de plată nu s-a procedat la transmiterea acestora către F.N.G.C.I.M.M.;

d) contractul de finanţare, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

e) avizul de înscriere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente finanţării garantate acordate în cadrul Programului, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 8 lit. j) din prezentele norme de aplicare;

f) copia poliţei de asigurare tip CASCO valabilă la data transmiterii cererii de plată a garanţiei, din care trebuie să rezulte respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7;

g) extrasul contului curent sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;

h) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, precum şi serviciul datoriei aferent principalului, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;

i) notificarea finanţatorului către beneficiar şi codebitor/codebitori garant/garanţi semnatar/semnatari al/ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului şi codebitorului/codebitorilor garant/garanţi cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;

j) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 2 lit. b) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în original, completată cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;

(2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. Într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.

Art. 23. - (1) în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plata.

(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii de către finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la art. 22 în perioada de valabilitate a garanţiei.

(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la art. 22 sau în afara perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul respingerii cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. restituie finanţatorului cartea de identitate a autoturismului, în original.

(4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

(5) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.

(6) Plata garanţiei se face de către M.F.P. Într-un cont unic al finanţatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată.

(7) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc finanţatorului de către M.F.P. şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarul finanţării garantate, în condiţiile legii.

Art. 24. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data plaţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.

(2) F.N.G.C.I.M.M. Întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se transmite debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1).

(3) înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare în original, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării şi recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii.

(4) Documentaţia care se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform prevederilor alin. (3) va cuprinde copia documentului de identitate al beneficiarului şi/sau codebitorului/codebitorilor garant/garanţi, copia poliţei de asigurare tip CASCO, cartea de identitate a autoturismului sau duplicat al acesteia, după caz, copia avizului de înscriere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare.

(5) în cazul în care beneficiarul nu a pus la dispoziţia finanţatorului cartea de identitate a autoturismului ce face obiectul Programului, F.N.G.C.I.M.M. va transmite o cerere de eliberare a unui duplicat la Registrul Auto Român competent în eliberarea acestui document.

Art. 25. - (1) Anterior plăţii de către M.F.P, în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată.

(2) Addendumul se comunică finanţatorului şi M.F.P. În ziua aprobării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poştă electronica, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.P. şi fără a se depăşi termenul maxim de 30 de zile calendaristice prevăzut la art. 23 alin. (6) pentru efectuarea plăţii garanţiei.

(3) Finanţatorul poate aproba retragerea cererii de plată în condiţiile prevăzute în normele şi procedurile sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.

(4) F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanţator.

Art. 26. - (1) Organele fiscale teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică procedura de executare silită asupra bunului mobil reprezentat de autoturismul achiziţionat în cadrul Programului.

(2) Sumele provenite din valorificarea bunului mobil achiziţionat în cadrul Programului, asupra căruia a fost instituită ipoteca legală mobiliară proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atât în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P, cât şi a finanţatorului, se eliberează şi se distribuie proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, după deducerea cheltuielilor de executare silită efectuate de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Sumele recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în contul creanţei reprezentând valoarea de executare a garanţiilor plătite de către M.F.P., precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se fac venit la bugetul de stat.

(4) La cererea finanţatorului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garantare, în cadrul procedurii de executare silită.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, finanţatorii transmit F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. cererile de înscriere în Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în legătură cu finanţările acordate în cadrul Programului, precum şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului.

Art. 28. - Finanţatorii transmit o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului finanţării cu garanţie guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, judeţul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, judeţul Bihor, în vederea administrării de către consiliul local în scopul dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, judeţul Bihor, în vederea administrării de către consiliul local, în condiţiile legii.

(2) Pentru terenurile aferente drumurilor forestiere menţionate la alin. (1) consiliul local asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestor terenuri, potrivit legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 2 şi a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice.

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 1.079.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şl în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

0

1

2

3

4

1.

6191 parţial

8.04.04

DAF13,0VL Iadului parţial

Lungimea 9,3 km

2.

4112

8.04.04

DAF IZBUC

Lungimea 8,8 km

3.

4086 parţial

8.04.04

DAF Răchitele-Ponor

Lungimea 1,2 km

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa, judeţul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care trece drumul forestier

Persoana juridică la care se trece drumul forestier

Nr. de inventar la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. de inventar la  Ministerul Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Localizarea drumului

forestier în amenajamentul silvic

Lungimea

(km)

Valoarea de inventar RNP - Romsilva

- lei -

Valoarea de inventar MFP

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

DAF 13,0 VL Iadului parţial

Statul român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI: 1590120

Comuna Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa CUI: 5431667

20320 parţial

6191

parţial

8.04.04

UPV,ua145D1 parţial.

Ocolul Silvic Remeţi

9,3 km

603.673

603.673

2.

DAF Izbuc

Statul român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI: 1590120

Comuna Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa CUI: 5431667

20066

4112

8.04.04

UPII, ua 177D,

Ocolul Silvic Beliş

8,8 km

23.280

23.280

3.

DAF Răchitele-Ponor

Statul român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI: 1590120

Comuna Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa CUI: 5431667

226671 parţial

4086 parţial

8.04.04

UP II, ua 179D

parţial, Ocolul Silvic Beliş

1,2 km

22.727

22.727

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa, judeţul Bihor

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Localizarea terenului în amenajamentul silvic

Codul de clasificaţie

Suprafaţa totală

(ha)

Nr. de inventar

la MFP

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Comuna Budureasa,

judeţul Bihor

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI: 1590120

Comuna Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa

CUI: 5431667

UP V, ua 145D1 parţial,

Ocolul Silvic Remeţi

8.04.02

6,5

1364 parţial

2.

Comuna Budureasa,

judeţul Bihor

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI: 1590120

Comuna Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa

CUI: 5431667

UPII,ua177D,

Ocolul Silvic Beliş

8.04.02

5,4

1364 parţial

3.

Comuna Budureasa,

judeţul Bihor

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI: 1590120

Comuna Budureasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Budureasa

CUI: 5431667

UP II, ua 179D parţial,

Ocolul Silvic Beliş

8.04.02

0,7

1364 parţial

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.425 din 8 decembrie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.656 din 8 decembrie 2014

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013. cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ai viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ANEXA

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

 

Total, din care:

19.797.000

1.626.833

21.423.833

1.

Alba

365.419

20.559

385.978

2.

Arad

405.665

29.273

434.938

3.

Argeş

625.564

65.445

691.009

4.

Bacău

608.819

42.617

651.436

5.

Bihor

626.885

54.770

681.655

6.

Bistriţa-Năsăud

300.795

25.406

326.201

7.

Botoşani

443.412

42.864

486.276

8.

Braşov

534.445

29.415

563.860

9.

Brăila

341.991

29.215

371.206

10.

Buzău

419.015

41.185

460.200

11.

Caraş-Severin

308.763

22.351

331.114

12.

Călăraşi

257.192

25.561

282.753

13.

Cluj

660.081

52.766

712.847

14.

Constanţa

635.827

44.570

680.397

15.

Covasna

233.443

17.849

251.292

16.

Dâmboviţa

438.887

32.521

471.408

17.

Dolj

593.247

49.940

643.187

18.

Galaţi

531.992

43.557

575.549

19.

Giurgiu

219.536

20.422

239.958

20.

Gorj

429.548

36.375

465.923

21.

Harghita

360.297

31.466

391.763

22.

Hunedoara

476.540

39.115

515.655

23.

Ialomiţa

248.799

23.366

272.165

24.

Iaşi

824.542

63.341

887,883

25.

Ilfov

242.073

14.880

256.953

26.

Maramureş

527.835

58.481

586.316

27.

Mehedinţi

285.723

30.681

316.404

28.

Mureş

541.544

30.420

571.964

29.

Neamţ

483.557

44.106

527.663

30.

Olt

454.036

48.449

502.485

31.

Prahova

683.329

43.158

726.487

32.

Satu Mare

406.722

41.000

447.722

33.

Sălaj

260.899

24.987

285.886

34.

Sibiu

429.597

29.622

459.219

35.

Suceava

649.186

68.559

717.745

36.

Teleorman

373.882

28.511

402.393

37.

Timiş

661.930

61.331

723.261

38.

Tulcea

228.535

16.263

244.798

39.

Vaslui

440.503

40.059

480.562

40.

Vâlcea

408.343

45.181

453.524

41.

Vrancea

284.542

27.422

311.964

42.

Municipiul Bucureşti

1.529.733

104.101

1.633.834

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 718 din 26 noiembrie 2014, în temeiul prevederilor:

- lit. K “Pachetul de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu” din anexa nr. 1 cap. II şi art. 153 lit. f) şi art. 156 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 1 aprilie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexă, în tabelul de la punctul D “Proteze pentru membrul inferior”, la poziţia 3, litera b) se abrogă.

2. În anexă, în tabelul de la punctul D, la poziţia 5, litera a) se abrogă,

3. În anexă, în tabelul de la punctul J, după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2, cu următorul cuprins:

 

“2.

Aparat de ventilaţie noninvazivă

Aparat de ventilaţie

577,00”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 821.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.