MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 893/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            58. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            77. - Ordonanţă de urgenţă privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

 

            1.081. - Hotărâre privind scoaterea unei părţi dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            141. - Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

            142. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XI “Componenţa Comisiei pentru cultură şi media”, domnul senator Dobra Dorin-Mircea - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 8 decembrie 2014.

Nr. 58.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

 

Având în vedere necesitatea adaptării legislaţiei naţionale în domeniul ajutorului de stat cu legislaţia Uniunii Europene şi necesitatea creării unui cadru legislativ care să garanteze îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante impuse de Comisia Europeană României pentru accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, se impune, în regim de urgenţă, modificarea procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat. Acest aspect presupune un mai bun control al modului în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.

Prin reforma europeană în domeniul ajutorului de stat se intenţionează ca marea majoritate a facilităţilor de natura ajutorului de stat să fie verificată, cu preponderenţă, la nivel naţional, Comisia Europeană urmând să realizeze doar un control ex-post al modului în care sunt respectate condiţiile impuse de normele Uniunii Europene în domeniu.

Prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se doreşte implementarea unui mecanism de control, la nivel naţional, prin care să se stabilească atribuţiile şi obligaţiile furnizorilor, beneficiarilor şi ale Consiliului Concurenţei în implementarea măsurilor de natura ajutorului de stat şi de minimis pentru a se facilita absorbţia fondurilor europene şi a se evita recuperarea acestora.

Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea creării unui cadru legislativ la nivel naţional care să răspundă solicitărilor Comisiei Europene atât în domeniul ajutorului de stat, cât şi în domeniul fondurilor europene, este necesară adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă care să reglementeze modul în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1, - Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea procedurilor naţionale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării prevederilor art. 106-109 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi a legislaţiei secundare adoptate în baza acestora.

Art. 2, - (1) în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;

b) administrator - orice entitate deţinută sau delegată de stat ori deţinută sau delegată de către o unitate administrativ-teritorială, care administrează resurse ale statului sau, după caz, ale unei unităţi administrativ-teritoriale şi care pune în aplicare măsuri de ajutor de stat/c/e minimis în numele furnizorului;

c) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre;

d) ajutor de stat - un avantaj acordat, sub orice formă, în mod selectiv de către stat, inclusiv de către unităţile administrativ-teritoriale, sau din resurse de stat sau, după caz, din resurse ale unităţii administrativ-teritoriale unei întreprinderi sau anumitor categorii de întreprinderi, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa şi afectează comerţul cu statele membre;

e) ajutor exceptat - măsură de ajutor de stat care îndeplineşte criteriile precizate în regulamentul prevăzut la lit. u);

f) ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;

g) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare;

h) alocarea specifică de ajutor - acordarea unui ajutor individual în baza unei scheme de ajutor de stat/de minimis;

i) beneficiar - orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de stat sau de minimis;

j) clauza suspensivă - interdicţia de a aproba o măsură de ajutor de stat/de minimis înaintea verificării compatibilităţii cu regulile în domeniu;

k) documentaţie - proiectul de act normativ sau administrativ prin care se instituie măsura de sprijin, precum şi orice alt act relevant pentru analiza compatibilităţii măsurii cu regulile Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;

l) finalizarea etapei de prenotificare - reprezintă poziţia transmisă de Comisia Europeană cu privire la p re notificarea transmisă;

m) furnizor - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis;

n) iniţiator - orice entitate publică care iniţiază o măsură de ajutor de stat sau de minimis prin intermediul unui act normativ sau administrativ, după caz;

o) informarea - formularul specific ce urmează să fie transmis Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentului de exceptare pe categorii, însoţit de documentaţia aferentă;

p) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit, care desfăşoară o activitate economică;

q) notificare - formularul specific însoţit de documentaţia aferentă ce urmează să fie transmisă Comisiei Europene în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi analizării compatibilităţii proiectelor măsurilor de sprijin cu legislaţia europeană;

r) prenotificare - notificarea prealabilă către Comisia Europeană a unui proiect de măsuri de sprijin în scopul clarificării aspectelor legate de caracterul de ajutor de stat sau de compatibilitatea măsurii de sprijin;

s) procedura de informare - procedura de comunicare către Comisia Europeană a unei fişe de prezentare a măsurii de natura ajutorului de stat, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SÂNI (state aid notification interactive);

ş) procedura de notificare - procedura de comunicare către Comisia Europeană, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SÂNI, a unei măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat în vederea analizării compatibilităţii acesteia cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

t) regulament de exceptare pe categorii - act cu caracter normativ al Comisiei Europene, cu aplicabilitate directă, care permite instituirea unei măsuri de natura ajutorului de stat fără a fi necesară o autorizare prealabilă din partea Comisiei Europene.

(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanţa de urgenţă, se completează cu definiţiile din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

Art. 3. - (1) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel În regulamentele Uniunii Europene adoptate în temeiul art. 108 din TFUE sau în temeiul altor dispoziţii relevante din acesta, orice intenţie de instituire a unei măsuri de ajutor de stat nou se notifică Comisiei Europene.

(2) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, poate fi adoptat şi acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

(3) Ajutorul de stat care nu este supus obligaţiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în domeniul ajutorului de stat.

(4) Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de oportunitate şi impune iniţiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condiţiile legii, a unor acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat sau de minimis, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Art. 4. -(1) Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor autorizate de Comisia Europeană, în urma unui proces de notificare în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din TFUE, sau acoperite de prevederile regulamentului de exceptare pe categorii pot fi acordate numai dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite în respectiva schemă de ajutor.

(2) Ajutoarele de stat individuale, fie autorizate de Comisia Europeană ca urmare a unei notificări individuale sau a unei scheme, fie cele iniţiate în baza prevederilor regulamentului de exceptare pe categorii, pot fi acordate numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de actul de aprobare a acordării ajutorului.

Art. 5. - (1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu elaborate de Comisia Europeană şi cu Harta ajutorului regional aprobată de Guvern.

(2) Harta ajutorului regional se notifică Comisiei Europene conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, în vederea autorizării, şi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL II

Rolul Consiliului Concurenţei

 

Art. 6. - (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor de stat şi beneficiarii de ajutor de stat, implicaţi în

procedurile din domeniul ajutorului de stat.

(2) Consiliul Concurenţei acordă asistenţă de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat/ de minimis.

(3) Consiliul Concurenţei, la cererea furnizorului/iniţiatorului, poate iniţia consultări cu Comisia Europeană şi prenotificări având ca obiect proiecte de măsuri de sprijin susceptibile să reprezinte ajutor de stat.

(4) Consiliul Concurenţei asigură informarea autorităţilor, altor furnizori/administratori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, prin intermediul paginii de internet proprii dedicate ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminare, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea.

(5) Consiliul Concurenţei prezintă semestrial Guvernului o informare asupra activităţii sale în domeniul ajutorului de stat.

(6) Consiliul Concurenţei colaborează cu instituţiile publice, alţi furnizori/administratori şi beneficiarii de ajutor de stat şi îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

(7) Consiliul Concurenţei colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în faţa instanţelor de judecată competente de la nivelul Uniunii Europene în cazurile privind ajutorul de stat.

 

CAPITOLUL III

Procedura în faţa Consiliului Concurenţei

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii prealabile

 

Art. 7. - (1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis instituită de autorităţile publice centrale trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea măsurilor în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.

(2) în cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiate de autorităţile publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoţite şi de dovada informării Instituţiei Prefectului şi a consiliului judeţean, precum şi a autorităţii publice centrale responsabile de autorităţile locale, cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin.

(3) Orice documentaţie, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenţei numai dacă este însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz.

(4) Măsurile finanţate din fonduri europene nu necesită obţinerea memorandumului prevăzut la alin. (1).

(5) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmite de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenţei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

(6) Avizele Consiliului Concurenţei vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei imediat după adoptare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Consultări prealabile

 

Art. 8. - (1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi alte entităţi controlate de stat pot iniţia consultări prealabile cu Consiliul Concurenţei pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenţionează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum şi condiţiile în care respectiva măsură poate fi implementată.

(2) Iniţiatorii proiectelor de acte menţionate la alin. (1) transmit Consiliului Concurenţei în timp util documentaţia cu privire la proiectele prin care se instituie măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau de minimis.

(3) Consiliul Concurenţei se pronunţă cu privire la documentaţia primită şi, dacă este cazul, invită autorităţile şi furnizorii/iniţiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10-20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentaţia este completă.

(4) Pe parcursul consultărilor prealabile cu Consiliul Concurenţei, autorităţile române pot iniţia consultări prealabile şi cu Comisia Europeană, prin procedura de prenotificare, conform prevederilor art. 6 alin. (3).

 

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de avizare

 

Art. 9. - (1) Consiliul Concurenţei colaborează cu iniţiatorul/furnizorul, după caz, pentru completarea şi îmbunătăţirea notificărilor, a informărilor şi a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis în scopul respectării regulilor Uniunii Europene.

(2) în situaţia în care notificările, informările sau documentaţia referitoare la măsurile de minimis sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenţei, dar înainte de transmiterea către Comisia Europeană sau adoptare, după caz, modificările trebuie transmise Consiliului Concurenţei în vederea emiterii unui nou aviz.

Art. 10. - (1) în scopul avizării, Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii suplimentare iniţiatorului/furnizorului, după caz.

(2) Dacă informaţiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziţie şi indică în aviz acest lucru.

Art. 11. - (1) Consiliul Concurenţei emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (5) într-un termen cuprins între 10 şi 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.

(2) în cazul în care au fost finalizate consultările prealabile în condiţiile art. 8 şi a fost finalizată procedura de prenotificare în faţa Comisiei Europene, Consiliul Concurenţei emite avizul în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care iniţiatorul/furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.

Art. 12. - (1) în situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul Concurenţei, la solicitarea iniţiatorului/furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către acesta^.

(2) în situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, furnizorul/iniţiatorul, după caz, poate implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - (1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situaţia în care prin avizul Consiliului Concurenţei au fost propuse modificări, dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenţei notificarea modificată conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană.

(2) în situaţia în care, prin avizul Consiliului Concurenţei, au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, dacă iniţiatorul/furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va putea implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. - (1)1n situaţia în care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, nu este de acord cu modificările propuse de către Consiliul Concurenţei, în baza normelor Uniunii Europene şi a legislaţiei naţionale, transmite Consiliului Concurenţei o motivare privind neacceptarea modificărilor propuse, în termen de 20 de zile de la primirea avizului.

(2) Consiliul Concurenţei va analiza documentele transmise de iniţiator/furnizor, după caz, şi va emite un nou aviz, într-un termen de maximum 30 de zile de la primirea documentului prevăzut la alin. (1).

Art. 15. - Orice modificare a actelor normative/ administrative şi a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Procedura de notificare şi informare

 

Art. 16. - (1) Forma finală a notificării sau a informării va fi înaintată Consiliului Concurenţei de către iniţiator/furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană.

(2) Notificările se transmit Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în formatul stabilit în legislaţia europeană în domeniu.

(3) Informările se transmit Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în formatul stabilit în legislaţia europeană în domeniu, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea actului normativ sau administrativ prin care sunt instituite măsurile de ajutor de stat.

(4) Dacă iniţiatorul/furnizorul, după caz, nu solicită, într-un termen de 30 de zile de la primirea avizului, transmiterea notificării sau a informării, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se consideră că a renunţat la aceasta.

(5) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), iniţiatorul sau, după caz, furnizorul doreşte transmiterea notificării sau a informării la Comisia Europeană, se va relua procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Procedura în cazul ajutoarelor de minimis

 

Art. 17. - Forma finală a actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile de la data adoptării, şi se publică pe pagina de internet a furnizorului şi a Consiliului Concurenţei.

Art. 18. - (1) Cu prilejul analizării legalităţii actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autorităţile locale, prefectul are obligaţia de a verifica existenţa avizului emis de Consiliul Concurenţei, precum şi îndeplinirea prevederilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

(2) Prefectul poate solicita clarificări de la Consiliul Concurenţei cu privire la incidenţa normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

Art. 19. - Furnizorul sau, după caz, administratorul măsurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, la data acordării ajutorului, cu privire la caracterul de minimis al ajutorului şi va verifica respectarea plafonului de minimis impus de legislaţia Uniunii Europene.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Procedura în cazul compensărilor pentru prestarea unui serviciu de Interes economic general/obligaţie de serviciu public

 

Art. 20. - (1) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care nu este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9-15.

(2) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub forma de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9-16.

 

CAPITOLUL IV

Procedura naţională de reprezentare în faţa Comisiei Europene

 

Art. 21. - (1) Consiliul Concurenţei reprezintă România în faţa Comisiei Europene în procedurile Uniunii Europene privind ajutorul de stat.

(2) Consiliul Concurenţei este autoritatea naţională abilitată să transmită Comisiei Europene notificările, informările, respectiv rapoartele, întocmite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, precum şi orice alte documente privind aspecte de ajutor de stat ale autorităţilor şi furnizorilor din România.

(3) Consiliul Concurenţei împreună cu autorităţile publice centrale şi locale reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat şi în relaţiile cu alte instituţii şi organisme ale Uniunii Europene cu atribuţii în această materie.

Art. 22. - (1) Furnizorii, beneficiarii şi iniţiatorii ajutorului de stat şi orice alte întreprinderi au obligaţia să transmită Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de acesta, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor în faţa Comisiei Europene.

(2) Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 10 zile lucrătoare, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte.

(3) Autorităţile publice centrale şi locale, furnizorii se consultă cu Consiliul Concurenţei la elaborarea răspunsurilor, explicaţiilor, formulărilor de poziţii sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(4) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul/ administratorul implicat, după caz, vor susţine, dacă este necesar, cazurile în faţa Comisiei Europene.

Art. 23. - (1) Consiliul Concurenţei informează, în termen de maximum 5 zile de la primire, iniţiatorii sau alţi furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, art. 7, art. 10 alin. (3) şi art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, primite prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimiţând totodată şi o copie a deciziei în cauză.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate.

(3) Consiliul Concurenţei publică pe pagina de internet a instituţiei, care devine punct naţional de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.

Art. 24. - Consiliul Concurenţei, la cererea transmisă în timp util de iniţiator/furnizor, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană. Cererea de retragere va fi comunicată Comisiei Europene de către Consiliul Concurenţei, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis

 

Art. 25. - (1) Monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către furnizorul/administratorul măsurii, după caz. Aceştia pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligaţi să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.

(2) Furnizorii de ajutor sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(3) Beneficiarii de ajutor de stat sau de minimis au obligaţia să transmită furnizorului/administratorului, după caz, raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) în aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

(5) în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), furnizorii emit, prin acte normative/administrative, norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre informare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.

Art. 26. - (1) Consiliul Concurenţei monitorizează la nivel naţional ajutoarele de stat şi de minimis în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori.

(2) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis.

(3) în situaţia în care datele şi informaţiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei va dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului.

(4) Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport prin care se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie,

(5) Furnizorul este obligat să informeze Consiliul Concurenţei în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei prevăzute la alin. (4) cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei. În cazul neimplementării măsurilor, în acelaşi termen prevăzut mai sus, furnizorul va motiva corespunzător acest lucru.

(6) în cazul în care furnizorul nu implementează măsurile prevăzute la alin. (4) şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (5), Consiliul Concurenţei informează Guvernul României în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) cu privire la acest aspect şi cu privire la motivaţia transmisă de furnizor.

(7) în aplicarea alin. (6), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.

(8) Deciziile prevăzute la alin. (7) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.

(9) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenţei.

(10) Deciziile Consiliului Concurenţei prevăzute la alin. (7) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, conform art. 19 alin. (17) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) Prevederile alin. (2) - (6) se aplică şi în cazul în care Consiliul Concurenţei identifică măsuri care pot reprezenta ajutoare de stat sau de minimis şi care au fost instituite fără respectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 27. - (1) Consiliul Concurenţei întocmeşte şi actualizează inventarul ajutoarelor de stat şi al ajutoarelor de minimis, pe baza raportărilor, datelor şi informaţiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Consiliul Concurenţei elaborează rapoartele şi raportările necesare îndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene şi orice alte rapoarte şi studii în domeniul ajutorului de stat/de minimis, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a datelor şi informaţiilor transmise de furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informaţii ale Consiliului Concurenţei către furnizori şi beneficiari.

(3) Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării inventarului, precum şi elaborării rapoartelor şi studiilor se transmit de către furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, conform procedurilor stabilite prin regulamentele Consiliului Concurenţei.

Art. 28. - Furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat răspund, potrivit legii, pentru realitatea şi corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei.

Art. 29. - (1) Consiliul Concurenţei organizează şi păstrează registrul ajutoarelor de stat şi de minimis acordate în România.

(2) Registrul se completează de către furnizor/administrator, după caz, acesta fiind răspunzător de corectitudinea şi completitudinea datelor introduse.

(3) Modalitatea de completare şi utilizare a Registrului va fi stabilită prin regulament al Consiliului Concurenţei.

Art. 30. - (1) în vederea transpunerii Directivei 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi, Consiliul Concurenţei supraveghează relaţiile financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau exclusive ori cărora li s-a încredinţat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de către autorităţile publice.

(2) Autorităţile publice au obligaţia să îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între acestea şi întreprinderile publice prevăzute la alin. (1) şi să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste reiaţii.

(3) întreprinderile publice, întreprinderile care desfăşoară un serviciu de interes economic general, precum şi cele cară sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi, sunt obligate să ţină evidenţe specifice pe activităţi, în scopul asigurării transparenţei financiare, să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste relaţii şi să comunice anual Consiliului Concurenţei îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoriile de întreprindere publică stabilite.

Art. 31. - Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei pentru primirea de raportări, informaţii şi date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau impuse de reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte.

Art. 32. - (1) în cazul în care Comisia Europeană procedează la un control la faţa locului, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul pot formula obiecţiuni temeinic motivate la desemnarea experţilor aleşi şi autorizaţi de Comisia Europeană să asiste la acest control.

(2) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorii de ajutor de stat îşi desemnează reprezentanţi autorizaţi să asiste Comisia Europeană în controlul la faţa locului.

(3) Consiliul Concurenţei, autorităţile, alţi furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană pentru realizarea controlului la faţa locului, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de Comisia Europeană

 

Art. 33. - (1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.

(2) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei.

(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999.

(4) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1).

Art. 34. - (1) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primită prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene.

(3) Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.

Art. 35. - Furnizorul de ajutor de stat înştiinţează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul primirii deciziei prevăzute la art. 34 alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligaţia de rambursare sau recuperare a ajutorului de Stat ilegal ori utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene.

Art. 36. - (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact între Comisia Europeană şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

(2) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului, în termen de maximum 5 zile de la primire, o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.

Art. 37. - În situaţia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilităţii măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene.

Art. 38. - Furnizorii de ajutor de stat transmit lunar Consiliului Concurenţei date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat.

 

CAPITOLUL VII

Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de furnizori

 

Art. 39. - (1) Furnizorii dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de către beneficiar.

(2) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor emise de furnizori.

Art. 40. - Furnizorii au obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la pronunţarea instanţelor naţionale asupra măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.

Art. 41. - Furnizorii au obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis.

 

CAPITOLUL VIII

Obligaţiile furnizorului/administratorului şi beneficiarului de ajutor de stat/de minimis

 

Art. 42. - (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia informării Consiliului Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

(2) Furnizorul/Administratorul, după caz, al unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

Art. 43. - (1) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de Informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.

 

CAPITOLUL IX

Transparenţă

 

Art. 44. - (1) Pagina de internet a Consiliului Concurenţei dedicată ajutorului de stat este pagină de internet unică la nivel naţional în domeniul ajutorului de stat în sensul normelor Uniunii Europene referitoare la asigurarea transparenţei măsurilor de natura ajutorului de stat.

(2) Consiliul Concurenţei va publica pe pagina de internet dedicată ajutorului de stat toate informaţiile legate de măsurile de ajutor de stat şi de minimis implementate în România, conform prevederilor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

(3) Furnizorii/Administratorii, după caz, au obligaţia publicării pe propriile pagini de internet a măsurilor de ajutor de stat şi de minimis.

 

CAPITOLUL X

Contravenţii şi sancţiuni

 

Art. 45. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:

a) furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autorităţi publice;

b) refuzul nejustificat de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) şi art. 32;

c) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite prevăzute la art. 43 alin (1).

(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor/administratorilor, după caz:

a) furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei;

b) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 15, art. 25 alin. (5), art. 34 alin. (3), art. 41 şi art. 42 alin. (1);

c) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat acordate prevăzute de art. 42 alin. (2).

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori, după caz.

(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Consiliul Concurenţei.

(5) La solicitarea Consiliului Concurenţei, în cazul în care există O opoziţie la desfăşurarea controlului prevăzut la art. 26 alin. (3) şi la art. 32 alin. (3), organele de poliţie sunt obligate să însoţească şi să asigure sprijinul necesar echipelor de control în exercitarea puterilor de control.

(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 46. - Deciziile Consiliului Concurenţei şi ale celorlalţi furnizori de ajutor de stat prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat ori, după caz, a ajutoarelor de minimis vizează inclusiv măsurile aflate în implementare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 47. - În scopul aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul Concurenţei adoptă regulamente şi instrucţiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 48. - Obligaţiile furnizorului sau, după caz, ale iniţiatorului pot fi delegate, în condiţiile legii, administratorului măsurii de ajutor de stat sau de minimis.

Art. 49. - (1) Deciziile Consiliului Concurenţei emise înainte de 1 ianuarie 2007 şi ale căror efecte nu s-au epuizat până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să îşi producă efectele.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis pentru agricultură şi piscicultura, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în situaţiile în care consideră necesar, analizează împreună cu Consiliul Concurenţei încadrarea anumitor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, altele decât cele prevăzute la alin. (2), în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 50. - Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică ŞI vor avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor în funcţie, dar nu mai puţin de 3 dintre aceştia, şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor. Plenul adoptă hotărâri asupra chestiunilor de natură economico-administrativă la solicitarea preşedintelui.

(2) Fiecare comisie este formată din 3 membri ai plenului. Preşedintele Consiliului Concurenţei stabileşte componenţa comisiei pentru fiecare caz în parte şi îl desemnează pe unul dintre membri pentru a conduce lucrările acesteia.

(5) Plenul Consiliului Concurenţei va putea delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), b) şi c) unei comisii formate din 3 membri ai plenului Consiliului Concurenţei.”

2. La articolul 19 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) incidenţa prevederilor art. 58 alin. (31).”

3. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) în organizarea Consiliului Concurenţei funcţionează un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Consiliului Concurenţei, pe baza rezultatelor obţinute la concursul naţional de intrare în categoria înalţilor funcţionari publici, organizat în condiţiile legii. Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici cărora ii se aplică statutul înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte reglementări specifice. Atribuţiile acestora sunt stabilite prin regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură adoptat de Consiliul Concurenţei.”

4. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în vederea utilizării raţionale a resurselor pentru declanşarea şi efectuarea investigaţiilor, Consiliul Concurenţei poate prioritiza cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra concurenţei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanţa strategică a sectorului economic vizat.”

5. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase doar prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată.”

6. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de acesta se vor face de către plenul Consiliului Concurenţei prin decizie, la cererea motivată a cel puţin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate ridicat.”

Art. 51. - (1) Dispoziţiile art. 1-49 ale prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 11anuarie 2015.

(2) La data intrării în vigoare a art. 1-49 din prezenta ordonanţă de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, se abrogă.

(3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, trimiterea se consideră făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chiriţoiu Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul transporturilor, Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 77.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unei părţi dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a părţii din imobilul aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. - Serviciul de Protecţie şi Pază îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 1.081.


*) Anexele nr. 1 şi 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice şi indicii specifici utilizaţi la stabilirea componentelor TR, TU şi TI ale tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzuţi în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă condiţiile ce stau la baza stabilirii indicilor specifici prevăzuţi la art. 1, utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - Operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de medie şi joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 141.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tarifele specifice şi indicii specifici utilizaţi la stabilirea componentelor TR, TU şi TI ale tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

Indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare

 

Tipul instalaţiei de racordare

Indici specifici

U.M.

Varianta/Valoare fără TVA

Branşamente:

 

 

cu priză de pământ

fără priză de pământ

Branşament monofazat radial aerian

 

 

 

 

- branşament monofazat aerian standard

cbma, pbma

lei/buc.

2.100

1.400

- deschidere suplimentară

am

lei/buc.

1.500

1.500

Branşament monofazat radial subteran

 

 

 

 

- branşament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA

cbms, pbms

lei/buc.

2.500

2.000

- branşament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă

cbms, pbms

lei/buc.

2.200

1.800

- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m

sm

lei/m

50

50

Branşament trifazat radial aerian S ≤ 15 kVA

 

 

 

 

- branşament trifazat aerian standard

cbta, pbta

lei/buc.

2.800

2.000

- deschidere suplimentară

at

lei/buc.

1.600

1.600

Branşament trifazat radial aerian 15 kVA < S ≤ 20 kVA

 

 

 

 

- branşament trifazat aerian standard

cbta, pbta

lei/buc.

2.800

2.000

- deschidere suplimentară

at

lei/buc.

1.600

1.600

Branşament trifazat radial aerian 20 kVA < S < 30 kVA

 

 

 

 

- branşament trifazat aerian standard

cbta, pbta

lei/buc.

2.900

2.100

- deschidere suplimentară

at

lei/buc.

1.600

1.600

Branşament trifazat radial subteran S ≤ 15 kVA

 

 

 

 

- branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA

cbts, pbts

lei/buc.

3.300

2.800

Branşament trifazat radial subteran S ≤ 15 kVA

 

 

cu priză de pământ

fără priză de pământ

- branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă

cbts, pbts

lei/buc.

3.000

2.300

- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m

st

lei/m

60

60

Branşament trifazat radial subteran 15 kVA < S ≤ 20 kVA

 

 

 

 

- branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA

cbts, pbts

lei/buc.

3.300

2.800

- branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă

cbts, pbts

lei/buc.

3.000

2.500

- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m

st

lei/m

60

60

Branşament trifazat radial subteran 20 kVA < S < 30 kVA

 

 

 

 

- branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA

cbts, pbts

lei/buc.

3.400

2.900

- branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă

cbts, pbts

lei/buc.

3.200

2.700

- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m

st

lei/m

60

60

Racorduri de medie tensiune:

 

 

 

 

Racord aerian de MT

 

 

 

 

- indice specific pentru prima deschidere

cra

lei/buc.

 

28.800

- indice specific pentru o deschidere suplimentară

ara

lei/buc.

 

17.700

Racord subteran de MT din LEA MT

 

 

 

 

- indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului

crs

lei/buc.

 

24.900

- indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului

srs

lei/m

 

200

Racord subteran de MT din staţie/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune

 

 

 

 

- indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului

crs

lei/buc.

 

1.400

- indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului

srs

lei/m

 

200

Posturi de transformare:

 

14

cu un transformator

cu două transformatoare

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR ≤ 63 kVA

CPTA

lei

47.000

 

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 100 kVA

CPTA

lei

53.000

 

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 160 kVA

CPTA

lei

63.000

 

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 250 kVA

CPTA

lei

72.000

 

Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 400 kVA

CPTA

lei

110.000

 

Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 160 kVA

CPTC

lei

165.000

 

 

Tipul instalaţiei de racordare

Indici specifici

U.M.

Varianta/Valoare fără TVA

Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 250 kVA

CPTC

lei

173.000

 

Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 400 kVA

CPTC

lei

180.000

 

Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 630 kVA

CPTC

lei

195.000

 

Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 160 kVA

CPTC

lei

184.000

 

Posturi de transformare:

 

 

cu un transformator

cu două transformatoare

Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 250 kVA

CPTC

lei

192.000

 

Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 400 kVA

CPTC

lei

198.000

264.000

Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 630 kVA

CPTC

lei

213.000

278.000

Punct de conexiune MT/MT

CPC

lei

174.000

 

Tarife specifice utilizate pentru calculul componentei TU a tarifului de racordare

 

Tip utilizator

Tensiune punct delimitare

Tarif specific

U.M.

Valoare fără TVA

Client final casnic

JT

TU

lei

80

Client final noncasnic, S ≤ 10 kVA

JT

TU

lei

110

Client final noncasnic, 10 kVA< S ≤ 50 kVA

JT

TU

lei

120

Client final noncasnic, S > 50 kVA

JT

TU

lei

130

Loc de consum, S ≤ 50 kVA

MT

TU

lei

140

Loc de consum, 50 kVA < S ≤ 100 kVA

MT

TU

lei

150

Loc de consum, S >100 kVA

MT

TU

lei

160

Loc de producere/loc de consum şi de producere

JT

(TU)jt

lei

450

Loc de producere/loc de consum şi de producere, centrală dispecerizabilă; puterea aprobată: 5 MW < P≤ 10 MW

MT, IT

(TU)certif

lei

2.400

Loc de producere/loc de consum şi de producere, centrală dispecerizabilă; puterea aprobată: P > 10 MW

MT, IT

(TU) certif

lei

3.580

Loc de producere/loc de consum şi de producere, centrală nedispecerizabilă cu putere > 1 MW

MT, IT

(TU) certif

lei

2.130

 

Tarife specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei reţele electrice de interes public (elemente de calcul), utilizate pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare

 

Denumire element de calcul

Tarif specific

U.M.

Valoare fără TVA

Linie electrică de joasă tensiune aeriană

IJTA

lei/MVA

309.000

Linie electrică de joasă tensiune subterană

iJTS

lei/MVA

215.000

Post de transformare aerian

iPTA

lei/MVA

280.000

Post de transformare în cabină

iPTC

lei/MVA

392.000

Linie electrică de medie tensiune aeriană

iMTA

lei/MVA

97.000

Linie electrică de medie tensiune subterană

iMTS

lei/MVA

67.000

Staţie electrică de transformare 110 kV/MT

iST110/MT

lei/MVA

432.000

Linie electrică de 110 kV

iLE110

lei/MVA

231.000

Staţie electrică de transformare 220/110 kV

iST220/110

lei/MVA

283.000

Staţie electrică de transformare 400/110 kV

iST400/110

lei/MVA

283.000

Staţie electrică de transformare 400/220 kV

iST400/220

lei/MVA

176.000

Linie electrică de 220 kV

iLE220

lei/MVA

312.000

Linie electrică de 400 kV

iLE400

lei/MVA

118.000

 

ANEXA Nr. 2

 

Condiţiile ce stau la baza stabilirii indicilor specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare

 

1. Valorile aprobate pentru indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare cuprind:

a) costul asistenţei tehnice asigurate de operatorul de reţea pentru supravegherea execuţiei lucrării şi pentru recepţia acesteia;

b) cheltuiala cu montarea grupului de măsurare, în situaţia în care schema standard conţine grup de măsurare.

2. Valorile aprobate pentru indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare nu cuprind taxele pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare şi pentru avizele necesare obţinerii acesteia. Taxele care sunt aplicabile se achită suplimentar de către utilizator.

3. În calculul indicilor specifici, costul considerat pentru valoarea contorului corespunde unui echipament având caracteristicile tehnice prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2002. Dacă, în conformitate cu reglementările aplicabile, operatorul de reţea instalează un sistem de măsurare inteligentă, diferenţa de cost se suportă de către operatorul de reţea.

4. Valorile indicilor specifici pentru branşamentele cu priză de pământ cuprind instalaţia de legare la pământ având priza de pământ cu rezistenţa mai mică de 4 Ω.

5. Schema standard a unui branşament aerian corespunde unui branşament realizat direct la clădire fără stâlp intermediar, cu consolă sau fixat direct pe peretele clădirii.

6. Schema standard a unui branşament subteran din linia electrică aeriană de joasă tensiune (LEA JT) corespunde unui branşament realizat pe un traseu cu lungimea de 20 m, la care se adaugă coborârea pe stâlpul LEA JT în lungime de 8 m.

7. În situaţia racordului aerian de medie tensiune (MT), valoarea indicelui specific pentru o deschidere suplimentară ara cuprinde costul unui stâlp de susţinere cu priză de pământ.

8. Schema standard a unui post de transformare MT/JT cuprinde grupul de măsurare de decontare.

9. Valorile indicilor specifici pentru posturile de transformare MT/JT în cabină şi pentru punctul de conexiune MT/MT cuprind costul anvelopei de beton şi al instalaţiei de legare la pământ, inclusiv al prizei de pământ.

10. Valorile indicilor specifici pentru posturile de transformare MT/JT în cabină cu două transformatoare cuprind costurile celor două transformatoare, precum şi costurile a două tablouri de JT cu două grupuri de măsurare de decontare.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. d) şi al art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 142.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentului regulament constă în stabilirea măsurilor de salvgardare şi a regulilor de aplicare a acestora În situaţiile de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional (SEN),

(2) Prin aplicarea măsurilor precizate la alin. (1) se urmăreşte menţinerea echilibrului permanent al producţiei de energie electrică cu consumul şi schimburile externe programate, prin creşterea producţiei şi reducerea consumului intern de energie electrică.

(3) Reducerea consumului intern în situaţii de criză în SEN se face în baza Normativului de limitări.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică de către operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie, producătorii de energie electrică, clienţii finali de energie electrica racordaţi direct în staţiile electrice ale SEN şi de către furnizorii de energie electrică.

Art. 3. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu următoarele definiţii:

- măsuri de salvgardare - set de reglementări tehnice şi comerciale care se iau pentru prevenirea sau limitarea efectelor unor situaţii neaşteptate de criză pe piaţa de energie, precum şi în cazul în care este ameninţată siguranţa fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaţiilor ori integritatea sistemului;

- Normativul de limitări - “Normativul de limitare a consumului de energie electrică, pe tranşe, în situaţii de criză în funcţionarea SEN” - document elaborat de OTS care cuprinde lista utilizatorilor - clienţi finali, racordaţi direct în staţiile SEN, alocaţi pe tranşe de limitare, cărora li se aplică reducerea de putere în situaţii de criză apărute în funcţionarea SEN;

- putere de funcţionare limitată - puterea absorbită de clientul final după aplicarea Normativului de limitări;

- putere minimă tehnologică - cea mai mică putere necesară unui client final pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin deteriorare;

- putere redusă - valoarea cu care se reduce puterea absorbită de clientul final racordat direct într-o staţie SEN la aplicarea Normativului de limitări;

- tranşa de limitare - categorie de clienţi finali grupaţi pe profile de activitate, al căror consum se limitează simultan în marja de putere redusă stabilită în Normativul de limitări.

(3) în prezentul regulament se folosesc următoarele abrevieri:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATC - capacitate disponibilă de interconexiune;

- SEN - Sistem electroenergetic naţional;

- OD - operatori de distribuţie;

- OTS- operatorul de transport şi de sistem;

- OR - operator de reţea, respectiv operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie;

- RET - reţeaua electrică de transport;

- RED - reţeaua electrică de distribuţie;

- Cod RET- Codul tehnic al reţelei electrice de transport.

 

CAPITOLUL II

Identificarea şi cuantificarea situaţiilor de criză în funcţionarea SEN

 

Art. 4. - (1) Situaţia de criză în funcţionarea SEN apare ca urmare a unui deficit de putere/energie, care pune în pericol funcţionarea SEN sau a unei zone a acestuia şi care conduce la abaterea parametrilor de funcţionare în afara valorilor normate prevăzute de Codul RET.

(2) Situaţiile de criză în funcţionarea SEN pot avea drept cauze, fără a se limita la acestea:

a) penuria naţională/europeană de resurse;

b) necesităţile de apărare a ţării;

c) stările conflictuale regionale, politico-sociale (greve);

d) solicitările organismelor Uniunii Europene cu scopul de a menţine siguranţa în funcţionare a sistemului interconectat şi de întrajutorare între ţările membre;

e) condiţiile meteorologice extreme;

f) nerespectarea reglementărilor privind protecţia mediului înconjurător;

g) indisponibilitatea surselor de producţie într-o zonă a SEN şi capacitatea limitată a reţelelor electrice de a asigura transportul puterii necesare din alte zone în condiţii de siguranţă.

Art. 5. - (1) OTS determină probabilitatea apariţiei unei situaţii de criză în funcţionarea SEN, în baza analizelor pe termen scurt (zile) şi mediu (luni) a adecvanţei SEN, utilizând cel puţin informaţiile privind:

a) stocurile de combustibili şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor economice care le asigură (industria extractivă, transport);

b) starea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale;

c) volumul rezervelor de apă în lacurile de acumulare;

d) disponibilitatea unităţilor de producere a energiei electrice;

e) consumul de energie electrică la nivelul SEN sau la nivelul unei zone a SEN;

f) disponibilitatea RET şi RED.

(2) Cu cel puţin 5 zile înainte de instalarea unei situaţii de criză în funcţionarea SEN, OTS propune ANRE şi ministerului de resort aplicarea măsurilor de salvgardare prevăzute la art. 6 alin. (3).

Art. 6. - (1) în situaţii de criză în funcţionarea SEN, după luarea măsurilor care nu afectează funcţionarea pieţei de energie electrică prevăzute la alin. (2), OTS aplică măsurile de salvgardare cu caracter tehnic şi comercial prevăzute la alin. (3).

(2) Măsurile care se iau pentru prevenirea situaţiilor de criză în funcţionarea SEN şi care nu afectează funcţionarea pieţei de energie electrică sunt următoarele:

a) încărcarea grupurilor până la puterea maximă disponibilă (inclusiv pornirea grupurilor aflate în rezervă);

b) creşterea puterii disponibile a SEN, prin punerea la dispoziţie a unităţilor de producţie aflate în reparaţie (redarea în exploatare înainte de termen a grupurilor aflate în reparaţie) şi/sau prin scoaterea din conservare a unităţilor de producţie;

c) reducerea consumului dispecerizabil declarat ca ofertă de încărcare pe piaţa de echilibrare;

d) solicitarea de ajutor de avarie de la OTS vecini;

e) trecerea la funcţionarea în banda minimă de tensiune în reţeaua de distribuţie.

(3) Măsurile de salvgardare cu caracter tehnic şi comercial pe care le aplică OTS în situaţii de criză în funcţionarea SEN, după luarea măsurilor precizate la alin. (2), sunt următoarele:

a) creşterea rezervelor tehnologice de sistem din unităţile de producţie care pot funcţiona pe combustibil alternativ (de exemplu, păcura), în vederea utilizării acestora, după caz;

b) reducerea/anularea capacităţii disponibile de interconexiune (ATC) pe direcţia export;

c) reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcţia export;

d) limitarea în tranşe a consumului de energie electrică, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi în conformitate cu prevederile Normativului de limitări.

Art. 7. - Măsurile de salvgardare se aplică în ordinea prevăzută la art. 6 alin. (2) şi (3).

 

CAPITOLUL III

Responsabilităţi privind anticiparea situaţiilor de criză şi modul de aplicare a măsurilor de salvgardare

 

Art. 8. - În condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), OTS întocmeşte şi comunică ministerului de resort şi ANRE un raport privind iminenţa apariţiei unei situaţii de criză în funcţionarea SEN, necesitatea promovării de către ministerul de resort a unei hotărâri a Guvernului, măsurile de salvgardare propuse în vederea prevenirii/limitării situaţiei de criză, precum şi perioada necesară aplicării acestora.

Art. 9. - Limitarea în tranşe a consumului de energie electrică se aplică în conformitate cu Normativul de limitări.

Art. 10. - (1)în scopul aplicării Normativului de limitări, OTS comunică, în scris, clienţilor finali racordaţi direct în staţiile electrice ale RET şi OD-urilor clienţilor finali racordaţi direct în staţiile electrice ale RED dispoziţia de reducere a consumului, conform tranşelor din Normativul de limitări, precizând momentul aplicării şi tranşele aplicate.

(2) Comunicarea dispoziţiei de reducere a consumului în conformitate cu prevederile Normativului de limitări se transmite de către OR clienţilor finali racordaţi direct în staţiile SEN, în scris, cu minimum 24 de ore înainte de aplicare.

(3) OR informează furnizorii clienţilor finali afectaţi de aplicarea Normativului de limitări, la termenul precizat la alin. (2).

Art. 11. - Dispoziţia de aplicare a Normativului de limitări se transmite de către OR pe linie de dispecer, pe cale operativă, în conformitate cu prevederile Codului RET şi ale procedurii prevăzute la art. 19.

Art. 12. - OTS dispune pe cale operativă OD urmărirea aplicării Normativului de limitări.

Art. 13. - OR urmăresc respectarea Normativului de limitări.

Art. 14. - Clienţii finali racordaţi direct în staţiile SEN aplică dispoziţiile de reducere a puterii consumate transmise de OR.

Art. 15. - Clienţii finali racordaţi direct în staţiile SEN respectă reducerile de putere prevăzute în Normativul de limitări pe toată perioada aplicării acestora, rămânând direct răspunzători de eventualele consecinţe ce decurg din nerespectarea dispoziţiei de reducere a puterii.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 16. - OTS elaborează/actualizează Normativul de limitări în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 19.

Art. 17. - OR includ în convenţiile de exploatare încheiate cu clienţii finali racordaţi direct în staţiile SEN, care sunt anexe la contractele pentru prestarea serviciului de transport/distribuţie a energiei electrice, prevederi referitoare la aplicarea Normativului de limitări.

Art. 18. - În termen de 4 luni de la data încetării unei situaţii de criză, OTS întocmeşte şi prezintă ANRE şi ministerului de resort un raport privitor la măsurile adoptate şi modalitatea de soluţionare a situaţiei de criză.

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OTS întocmeşte şi transmite ANRE spre avizare procedura privitoare la elaborarea şi aplicarea Normativului de limitări.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.