MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 895/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 895         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            65. - Hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.086. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 

            1.087. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, modificarea caracteristicilor şi transmiterea imobilului, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei

 

            1.088. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.551/1.244/573. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului fondurilor europene şi al secretarului de stat al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

1.606. - Ordin al ministrului transporturilor privind desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice în Regiunea de Informare a Zborurilor Bucureşti şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.489/2006 pentru desemnarea Regiei Autonome “Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice

 

4.190/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind stabilirea criteriului de înălţime pentru ocuparea unor posturi vacante din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            820. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE*)

privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat Teodorescu Cătălin-Florin în Dosarul nr. 393/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Corupţiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 65.


*) În şedinţa Camerei Deputaţilor din 9 decembrie 2014 a fost prezentat procesul-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputaţi asupra cererii ministrului justiţiei şi a proiectului de hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Cătălin-Florin Teodorescu. Din acest proces-verbal rezultă că, în urma reverificării de către secretarul de şedinţă a prezenţei consemnate în apelul nominal, s-a constatat existenţa unei erori materiale. Plenul Camerei Deputaţilor, prin vot, a acceptat îndreptarea acestei erori şi. ca urmare, proiectul de hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Cătălin-Florin Teodorescu a fost adoptat.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 21 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei eşalonat până la 31 decembrie 2016.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 1.086.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010)

 

LISTA

obiectivelor şi a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri de decantare din sectorul minier, finanţate din Fondul pentru mediu

 

Nr. crt.

Obiectivul

Hotărârea Guvernului de aprobare

Dala încetării activităţii

Cheltuieli totale conform documentaţiilor tehnice

(decembrie 2009)

- lei -

din care:

Perioada de derulare a lucrărilor

(grafice de execuţie)

Termen de finalizare

Buget de stat

- lei -

Fondul pentru mediu

- lei -

Demararea lucrărilor

2015

2016

2012

2015

1

Mina Baia Sprie - Iaz Tăuţii de Sus, judeţul Maramureş

644/2007

2006

44.572.665

5.372.665

39.200.000

octombrie

 

noiembrie

 

2

Mina Certej - laz V. Miresului şi V. Mealu, judeţul Hunedoara

644/2007

2006

24.463.967

4.463.967

20.000.000

octombrie

 

noiembrie

 

3

Mina Tăuşani, judeţul Caraş-Severin

644/2007

2006

9.550.638

1.890.638

7.660.000

 

ianuarie

 

noiembrie

4

Mina Dealu Negru Inferior Iaz Dealu Negru şi laz Pârâul Cailor, judeţul Suceava

1.846/2004

2003

27.024.555

7.634.555

19.390.000

 

martie

 

noiembrie

5

Mina Teliuc - Iazurile nr. 1,2,3, judeţul Hunedoara

1.008/2006; 644/2007

anexa nr. 4

2005

18.211.064

4.461.064

13.750.000

octombrie

 

noiembrie

 

Total general pentru închidere iazuri de decantare din sectorul minier (lei)

 

123.822.889

23.822.889

100.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, modificarea caracteristicilor şi transmiterea imobilului, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 se modifică potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Imobilul prevăzut la art. 3 se transmite, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 4 se face pe bază de protocol încheiat între

părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va modifica în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Mr. 1.087.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Actul normativ în temeiul căruia se face înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului

Denumirea bunului

Adresa imobilului

Valoarea de Inventar

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Se va atribui de MFP.

8.24.08

Hotărârea Guvernului nr. 1.237/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgovişte

Imobil

Str. Theodor Neculuţă nr. 8,

Localitatea Târgovişte,

Judeţul Dâmboviţa

5.204.000 lei

Aria construită a clădirii: S+P+E = 855 mp

Conform C.F. nr. 74558

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, ale cărui caracteristici se modifică

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Temeiul legal al modificărilor

Modificările vizate

Descrierea tehnică

0

1

2

3

4

5

6

Se va atribui de MFP.

8.24.08

Imobil

Decizia Prefecturii Dâmboviţa nr. 473/1990 si

Hotărârea Consiliului Local Târgovişte nr. 115/1997

Adresa iniţială: Str. Theodor Neculuţă nr. 8,

Localitatea Târgovişte,

Judeţul Dâmboviţa

Adresa actuală: Str. I. C. Visarion nr. 8,

Localitatea Târgovişte,

Judeţul Dâmboviţa

Aria construită:

S + P + E = 855 mp

Conform C.F. nr. 74558

 

ANEXAM

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în domeniul privat al statului şi în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei

 

Nr. MFP

Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

Descrierea tehnică

Unitatea de cult care deţine imobilul

în folosinţă gratuită

0

1

2

3

4

5

Se va atribui de MFP.

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

Domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei

CUI S.S.C.; 26429279

Str. I. C. Visarion nr. 8,

Localitatea Târgovişte,

Judeţul Dâmboviţa

Aria construită: S + P + E = 855 mp

Conform C.F. nr. 74558

Arhiepiscopia Târgoviştei

CIF: 4344295

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2014 de un ajutor anual în cuantum de 300 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. - Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Aurelia Cristea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 1.088.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR

Nr. 573 din 24 noiembrie 2014

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.244 din 26 noiembrie 2014

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul

ex-ISPA din sectorul transporturi

 

Având în vedere prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul fondurilor europene şi secretarul de stat al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Sumele necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA se asigură din bugetul ordonatorilor de credite în limita creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate din bugetul ordonatorilor de credite în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru lucrările executate şi serviciile prestate în conformitate cu obiectivele contractuale aferente sumelor datorate contractorilor în condiţiile în care lucrările executate şi serviciile prestate sunt recunoscute, certificate şi realizate în scopul proiectului;

b) cheltuieli cu lucrări/servicii noi necesare în vederea finalizării măsurilor ex-ISPA pentru care beneficiarul lansează procedura de atribuire, conform legii;

c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de beneficiar sau stabilite de Comisia de adjudecare a disputelor, instanţele de arbitraj, mediere sau de judecată;

d) costuri de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costuri de arbitraj şi/sau de judecată, costuri de reprezentare în instanţele de arbitraj şi/sau judecată, taxe şi onorarii;

e) sume datorate de beneficiar pentru debitele stabilite în sarcina acesteia, necesare reîntregirii contului ISPA al măsurii;

f) penalităţi de întârziere sau dobânzi pentru plăţile întârziate stabilite în baza prevederilor contractuale, neimputabile beneficiarului;

g) alte cheltuieli legale, conforme şi necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, justificate de beneficiari, care se încadrează în obiectivele memorandumurilor de finanţare.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Ordonatorii de credite din bugetul cărora se asigură finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 au obligaţia să ia toate măsurile legale pe care le consideră necesare pentru a asigura finanţarea cu prioritate a proiectelor ex-ISPA în vederea finalizării acestora până la data de 31 decembrie 2017.

(2) Transferul sumelor aprobate în bugetul ordonatorilor de credite se face în baza documentelor întocmite şi prezentate de beneficiar, care îşi asumă întreaga responsabilitate privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea efectuării plăţilor din sumele asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Beneficiarul îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor aferente continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

b) răspunde de modul de utilizare a fondurilor alocate, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie, precum şi de încadrarea în termenul de 31 decembrie 2017;

c) transmite lunar Tabelul actualizat cu sumele datorate contractorilor prevăzut în anexa nr. 1.a;

d) transmite lunar, conform prevederilor art. 221 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Raportul de monitorizare a indicatorilor de proiect prevăzut în anexa nr. 1 b.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Pentru a asigura angajarea fondurilor necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de implementare de la nivelul Ministerului Transporturilor îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) la solicitarea beneficiarului, emite avizul prealabil împreună cu Autoritatea de management, pentru lansarea procedurilor de achiziţie publică necesare încheierii unor contracte noi sau acte adiţionale la contractele aflate în derulare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite;

b) monitorizează periodic, împreună cu Autoritatea de management, realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect, pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 4 lit. d), transmis de beneficiar.”

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Pentru a asigura angajarea fondurilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de management de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) la solicitarea beneficiarului, emite avizul prealabil, împreună cu Autoritatea de implementare, pentru lansarea procedurilor de achiziţie publică necesare încheierii unor contracte noi sau acte adiţionale la contractele aflate în derulare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite;

b) asigură aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentele Comisiei Europene pentru închiderea proiectelor ex-ISPA, iar în relaţia cu Autoritatea de implementare asigură aplicarea metodologiei de închidere a proiectelor ex-ISPA;

c) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin memorandumul de finanţare, memorandumul de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi orice alte atribuţii în limita competenţelor care îi revin în calitate de Autoritate de management pentru a asigura implementarea până la finalizarea proiectelor ex-ISPA;

d) monitorizează periodic împreună cu Autoritatea de implementare realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect, pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 4 lit. d), transmis de beneficiar.

(2) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea de management care funcţionează la nivelul Ministerului Fondurilor Europene emite instrucţiuni care sunt obligatorii pentru toţi beneficiarii care implementează proiecte ex-ISPA.”

7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Avizul prealabil este actul administrativ emis de Autoritatea de management, împreună cu Autoritatea de implementare, în termen de maximum 15 zile de la data la care documentaţia completă a fost depusă de către beneficiar, chiar dacă sursa de finanţare este aprobată în bugetul altui ordonator de credite, în baza căruia beneficiarul poate lansa procedura de achiziţie publică necesară încheierii contractelor noi sau a actelor adiţionale la contractele aflate în derulare, pentru lucrări/servicii noi sau suplimentare care urmează a se executa ulterior emiterii avizului prealabil, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul memorandumurilor de finanţare.

(2) Autoritatea de management/Autoritatea de implementare poate solicita revizuirea/completarea documentaţiei depuse în vederea emiterii avizului prealabil, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării documentaţiilor aferente, fără ca această solicitare să conducă la prelungirea nejustificată a perioadei aferente emiterii avizului prealabil.

(3) Pentru avizele prealabile emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prevederile alin. (1), acestea păstrându-şi valabilitatea.

(4) Documentaţia depusă de beneficiar pentru obţinerea avizului prealabil va cuprinde:

a) solicitare scrisă pentru obţinerea avizului prealabil cu indicarea categoriei de cheltuieli prevăzute la art. 2;

b) raport de necesitate aprobat de reprezentantul legal, din care să rezulte necesitatea achiziţionării de lucrări/servicii noi sau suplimentare;

c) notă justificativă aprobată de reprezentantul legal, din care să rezulte valoarea estimată a lucrărilor/serviciilor achiziţionate;

d) execuţia bugetară a proiectului la data solicitării avizului prealabil, precum şi eşalonarea pe ani a plăţilor aferente sumei solicitate, întocmită conform Tabelului execuţie bugetară şi eşalonarea plăţilor prevăzut în anexa nr. 2;

e) alte documente pe care Autoritatea de management/ Autoritatea de implementare le consideră necesare în justificarea solicitării;

f) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului, din care să rezulte că lucrările/serviciile care urmează a fi achiziţionate sunt destinate continuării şi finalizării proiectului ex-ISPA şi realizării obiectivelor din memorandumurile de finanţare.

(5) La depunerea solicitării de către beneficiar în vederea obţinerii avizului prealabil, Autoritatea de management şi Autoritatea de implementare verifică următoarele:

a) dacă lucrările/serviciile care urmează a fi achiziţionate sunt destinate finalizării proiectului şi realizării obiectivelor din memorandumurile de finanţare;

b) încadrarea în sursa de finanţare aprobată cu această destinaţie conform anexei nr. 2;

c) încadrarea în categoriile de cheltuieli care urmează a se realiza, conform prevederilor art. 2, pe baza solicitării depuse de beneficiar conform lit. a).

(6) Beneficiarul răspunde de respectarea prevederilor legale aferente desfăşurării procedurii de achiziţie publică necesare încheierii contractelor noi sau actelor adiţionale la contractele aflate în derulare.”

8. Articolul 8 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Avizul prealabil se aprobă de către ordonatorul de credite al Ministerului Transporturilor şi cel al Ministerului Fondurilor Europene la propunerea Autorităţii de management, respectiv a Autorităţii de implementare.”

9. Articolele 9,10,11,12 şi 13 se abrogă.

10. Articolul 14 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor se referă la:

a) controlul modului de implementare a instrucţiunilor emise de Autoritatea de management POS Transport, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare şi ale regulamentelor Comisiei Europene;

b) controlul şi evaluarea modului de implementare a procedurilor interne aprobate de conducerea beneficiarului şi avizate de Autoritatea de management POS Transport privind derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;

c) controlul modului de implementare a reglementărilor naţionale, indiferent de forma prin care acestea sunt aprobate, care privesc beneficiarii direcţi şi/sau proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;

d) controlul modului de implementare a regulamentelor Comisiei Europene aplicabile beneficiarilor direcţi de fonduri externe nerambursabile;

e) evaluarea şi prevenirea riscului în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a riscului de implementare a procedurilor de achiziţie publică care stau la baza implementării acestor proiecte;

f) alte reglementări naţionale/europene care sunt în legătură cu implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.”

11. Articolul 16 se abrogă.

12. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,Art. 19. - (1) Modelul formularului de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

13. Articolul 22 se modifică ŞI va avea următorul cuprins:

«Art. 22. - Echipa de evaluare şi control al capacităţii administrative a beneficiarilor, precum şi echipa de evaluare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin raportul de control au următoarele atribuţii şi competenţe:

a) verifică modul de implementare a instrucţiunilor/ procedurilor/reglementărilor naţionale/reglementărilor europene privind derularea proiectelor la beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, care au încheiate contracte cu beneficiarii;

b) stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menţionate la lit. a);

c) stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menţionate la lit. a) la nivel de proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, sens în care au dreptul să solicite documente justificative de la beneficiarii direcţi;

d) stabilesc măsurile care urmează a fi luate de către beneficiari şi executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, care au încheiate contracte cu beneficiarii pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi termenele de implementare a acestora;

e) constată încălcarea reglementărilor menţionate la lit. a) şi le consemnează în rapoartele de control/notele de conformare;

f) constată şi aplică contravenţiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul juridic ai contravenţiilor;

g) îndeplinesc orice alte atribuţii pentru evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor, astfel cum acestea sunt stabilite prin mandatele de control aprobate de conducerea Autorităţii de management POS Transport.”

14. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 26, cu următorul cuprins:

“Art. 26. - Anexa nr. 1.a, anexa nr. 1.b şi anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

15. După articolul 26 se introduc anexele nr. 1.a, 1.b şi 2, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

anexa Nn 1

(Anexa nr. 1.a la Ordinul nr. 842/303/573/845/2013)

 

TABEL

actualizat cu sumele datorate contractorilor

 

Nume proiect/contract

Contractor

Suma datorată

Data scadenţei

Detalii plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal,

…………………………………..

Semnătura/Ştampila

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1.b ta Ordinul nr. 842/303/573/845/2013)

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE

a indicatorilor de proiect

 

Nume proiect/ contract

Valoare buget angajat, conform aviz prealabil

Stadiul plăţilor la luna precedentă

Plăţi realizate în luna curentă

Plăţi total cumulat

Diferenţa de plătit până la recepţia finală a lucrărilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal,

…………………………………..

Semnătura/Ştampila

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 842/303/573/645/2013)

 

TABEL

execuţie bugetară şi eşalonarea plăţilor

 

Nume proiect/ contract (col. 1)

Buget alocat proiectului

(col. 2)

Execuţie bugetara la data de...........

(col. 3)

Rest de executat până la

sfârşitul anului

(col. 4= 2-3)

Buget disponibil pentru anul în curs

(Total col.2-col. 4)

Valoarea estimată a contractului/ actului adiţional

Eşalonarea plăţilor aferente contractului/actului adiţional

 

 

 

 

 

Anul...

Anul...

Anul...

Anul...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Total buget alocat)

(Total buget executat)

(Total buget rămas de executat)

 

Reprezentant legal,

…………………………………..

Semnătura/Ştampila

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice în Regiunea de Informare a Zborurilor Bucureşti şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.489/2006 pentru desemnarea Regiei Autonome “Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice

 

Având în vedere prevederile art. 8 şi 9 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic European, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 19,20 şi 24 din Acordul dintre România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian “DANUBE FAB”, semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 192/2012, denumit în continuare Acordul,

luând notă de propunerea Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană din “DANUBE FAB”, referitoare la înfiinţarea unor sectoare transfrontaliere de spaţiu aerian, adoptată prin Decizia nr. 12 din 16 octombrie 2014, avizată de Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare prin Decizia nr. 16 din 21 octombrie 2014 şi aprobată prin Decizia Consiliului de guvernare “DANUBE FAB” nr. 11 din 22 octombrie 2014,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului apărării naţionale nr. 1.505/M. 116/2014 privind stabilirea sectoarelor transfrontaliere de spaţiu aerian “Sector DF 1” şi “Sector DF 2” din cadrul blocului funcţional de spaţiu aerian “DANUBE FAB”,

în temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome “Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se desemnează Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA ca furnizor de servicii meteorologice aeronautice (MET) în cuprinsul Regiunii de Informare a Zborurilor Bucureşti.

(2) Se desemnează Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general (ATS) în cuprinsul Regiunii de Informare a Zborurilor Bucureşti, cu excepţia sectorului transfrontalier de spaţiu aerian “Sector DF 1 din cadrul blocului funcţional de spaţiu aerian “DANUBE FAB”, de clasă C, denumit în continuare “Sector DF 1”, delimitat după cum urmează:

a) limitele orizontale sunt determinate de punctele de coordonate geografice:

435213N0255833E - 435647N0254432E - 435846N0252818E 435824N0250009E - 434153N0244148E - frontiera naţională dintre România şi Republica Bulgaria până la punctul de origine;

b) limita verticală inferioară: la nivelul de zbor (FL) 245;

c) limita verticală superioară: nivelul de zbor (FL) 660.

Art. 2. - (1) Se desemnează întreprinderea de Stat “Autoritatea Serviciilor de Trafic Aerian” din Republica Bulgaria ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general (ATS) în “Sector DF 1”.

(2) Furnizarea serviciilor de trafic aerian în “Sector DF V se face de către întreprinderea de Stat “Autoritatea Serviciilor de Trafic Aerian” din Republica Bulgaria, cu respectarea legislaţiei române aplicabile.

Art. 3. - Furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în “Sector DF 1” se face în conformitate cu aranjamentele specifice, formulate în scris, încheiate între furnizorii de servicii de navigaţie aeriană certificaţi, respectiv Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA şi întreprinderea de Stat “Autoritatea Serviciilor de Trafic Aerian” din Republica Bulgaria, aranjamente avizate de către Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare din cadrul “DANUBE FAB”.

Art. 4. - Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană în “Sector DF 1” se face în conformitate cu prevederile art. 24 - Principii generale privind supervizarea din Acord, respectiv în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre autorităţile naţionale de supervizare din cadrul “DANUBE FAB”, semnat la data de 7 mai 2014.

Art. 5. - Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA va dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea în întreg cuprinsul Regiunii de Informare a Zborurilor Bucureşti a tuturor atribuţiilor ce îi revin, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome “Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA.

Art. 6. - Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA va asigura dezvoltarea şi implementarea unui plan de contingenţă pentru asigurarea continuităţii furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, în condiţii de siguranţă, în întreg cuprinsul Regiunii de Informare a Zborurilor Bucureşti.

Art. 7. - (1) Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Direcţia transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor va notifica Consiliul de guvernare “DANUBE FAB”, respectiv Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Bulgaria cu privire la desemnarea întreprinderii de Stat “Autoritatea Serviciilor de Trafic Aerian” din Republica Bulgaria ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general (ATS) în “Sector DF 1”, în conformitate cu prevederile art. 19.2 din Acord.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data emiterii actului comun de desemnare prevăzut la art. 19.3 din Acord, dar nu mai devreme de 11 decembrie 2014.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.489/2006 pentru desemnarea Regiei Autonome “Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2007, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 decembrie 2014.

Nr. 1.606.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind stabilirea criteriului de înălţime pentru ocuparea unor posturi vacante din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabileşte limita minimă de 175 cm înălţime pentru persoanele care urmează să ocupe posturile vacante în cadrul grupelor de intervenţie din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti 1.330/C/2009 privind stabilirea criteriilor de înălţime pentru persoanele care candidează la ocuparea posturilor vacante din sectorul operativ în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2014.

Nr. 4.190/C.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.952 din 27 noiembrie 2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul I articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate, investigaţiilor PET-CT serviciilor prin tratament Gamma-Knife şi serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute;”.

2. La capitolul (II articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Decontarea serviciilor de hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă şi dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unităţile sanitare care derulează Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cuprinse în cap. VIIH, se realizează În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu completările ulterioare, la un tarif de 496 lei pentru şedinţa de hemodializă convenţională, la un tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 563 lei, la tariful de 53.340 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă şi la tariful de 66.675 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată.

…………………………………………………………..

(3) La regularizarea trimestrială tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în funcţie de ponderea relativă a acestei metode de tratament, în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală conţinuă7(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este < 20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 53.340 lei;

b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este 20% - 24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 56.700 tei;

c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este >/ =  25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 59.220 lei.

Dacă pe durata derulării contractului ponderea numărului de bolnavi cu dializă peritoneală scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializă peritoneală continuă se va ajusta lunar, corespunzător serviciilor realizate.”

3. La capitolul III articolul 26, alineatul (2) se modifică şl va avea următorul cuprins:

,,(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, dozarea hemoglobinei glicozilate şi investigaţiile PET-CT, unităţile sanitare depun la casele de asigurări de sănătate indicatorii specifici realizaţi în luna anterioară şi documentele justificative cu privire la serviciile efectuate, cuprinzând datele de identificare şi diagnosticul bolnavului, precum şi biletul de trimitere/decizia de aprobare, referatul de solicitare a serviciilor de diagnostic al leucemiilor acute*, după caz.

 

* Modelul referatului de solicitare a serviciilor de diagnostic al leucemiilor acute este prevăzut în anexa nr. 7.”

 

4. La capitolul III articolul 27, alineatul (2) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, dozarea hemoglobinei glicozilate şi investigaţiile PET-CT, casele de asigurări de sănătate vor analiza şi valida, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primire, situaţiile prezentate de unităţile sanitare şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate.”

5. La capitolul IV articolul 33, literele d), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) organizează evidenţa bolnavilor care beneficiază de medicamente şi/sau de materiale sanitare specifice prescrise şi eliberate în cadrul programelor, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor, precum şi de servicii de supleere renală, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, după caz, prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele eliberate, serviciile prin tratament Gamma Knife efectuate, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute efectuate, cantitatea şi valoarea de decontat;

…………………………………………………………..

f) transmit caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală, valoarea serviciilor prin tratament Gamma Knife, valoarea serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute corespunzătoare programelor finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

…………………………………………………………..

h) indicatorii de eficienţă reprezintă costul mediu/bolnav tratat şi se calculează ca raport între valoarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor şi numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui program, iar pentru serviciile de supleere renală, serviciile prin tratament Gamma Knife şi serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute ca raport între cheltuielile pentru serviciile efectuate şi numărul de bolnavi trataţi;”.

6. La capitolul VII, tabelul de la titlul “Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2014” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2014

 

 

 

- mii lei -

Denumire programe naţionale curative

Credite de angajament an 2014

Credite bugetare an 2014

Programul naţional de oncologie, din care:

1.340.632,66

1.437.366,09

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1.328.957,68

1.431.210,44

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

10.332,00

5.864,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

1.202,00

291,65

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

140,98

 

Programul naţional de diabet zaharat

808.982,89

859.399,94

- medicamente

725319,05

766.604,13

- materiale sanitare

81.254,52

88.990,69

- sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice

947.32

918,14

- pompe de insulina şi materiale consumabile pentru pompele de insulina

1.462,00

2.886,98

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

75.102,08

74.990,78

Programul naţional de tratament pentru boli rare, din care:

105.053,00

95.915,40

- medicamente

103.049,00

94.337,64

- materiale sanitare

2.004,00

1.577,76

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

118.565,97

124.594,31

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi tăiasem iei

60.261,05

48.588,45

Programul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

10.613,27

9.969,01

Programul naţional de boli endocrine

4.103,74

3.015,50

Programul naţional de ortopedie

55.023,10

52.041,97

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

569,00

245,78

Programul naţional de boli cardiovasculare

99.740,05

60.911,85

Programul de sănătate mintală, din care:

1.358,00

831,17

- medicamente

1.218,00

781,37

- materiale sanitare

140,00

49,80

Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

25.322,78

8.662,33

Subprogramul de radiologie intervenţională

13.068,00

5.500,69

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

11.303,67

3.063,99

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

255,11

97,65

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

696,00

0,00

Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

802.616,43

780.110,00

Total

3.507.944,02

3.556.642,58”

 

7. La capitolul VIII1, titlul “Programul naţional de oncologie”, la subtitlul “Obiective”, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) diagnosticul leucemiilor acute.”

8. La capitolul VIII1, titlul “Programul naţional de oncologie”, la subtitlul “Structură”, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute.”

9. La capitolul VIII1, titlul “Programul naţional de oncologie”, după “Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare” se introduce un nou subprogram, “Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute”, Cu următorul cuprins:

“Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute Activităţi:

- asigurarea serviciilor pentru diagnosticul iniţial şi de certitudine al leucemiei acute

Criterii de eligibilitate:

A. Pentru derularea subprogramului unităţile sanitare trebuie să aibă în structură laboratoare care să îndeplinească condiţiile pentru diagnosticul leucemiilor acute, respectiv:

- să facă parte dintr-un spital dotat cu sector special de diagnostic şi tratament al leucemiilor acute. Spitalul trebuie să dispună de o conexiune directă cu un centru de transplant medular;

- să facă parte dintr-o platformă complexă de laborator, cu personal cu experienţă în diagnosticul leucemiilor acute. În structura acestei platforme trebuie să existe următoarele laboratoare: Citologie şi citochimie, Hemostază, Citogenetică/FISH, Citometrie în flux, Biologie moleculară axată pe aplicaţii în hematologie:

1. laboratoare de citometrie în flux

- să aibă în dotare cel puţin un citometru în flux cu minimum 4 culori în stare de funcţionare. Este de preferat ca în laborator să existe două citometre în flux pentru a se putea asigura un backup în situaţiile de urgenţă;

- personalul care lucrează în laborator să îndeplinească următoarele condiţii:

1. să aibă pregătire în diagnosticul prin imunofenotipare a leucemiilor acute dovedită prin certificate de participare la cursuri naţionale şi internaţionale sau prin stagii de pregătire efectuate în laboratoare de profil din străinătate;

2. să aibă o experienţă de cel puţin 2 ani în diagnosticul leucemiilor acute;

3. să aibă un număr minim de 50 de cazuri diagnosticate per an (cazuri noi şi în urmărire);

2. laboratoare de citogenetică

- să aibă dotare pentru:

- culturi celulare:

- hotă de biosecuritate clasa A2;

- incubator cu atmosferă controlată de CO2;

- microscop inversat;

- microscopie optică:

- microscop cu examinare în câmp luminos cu lumină transmisă şi epifluorescenţă;

- programe pentru scanare automată a lamelor şi captarea metafazelor şi cariotipare;

- program pentru captarea, prelucrarea şi analiza imaginilor FISH (standard FISH, M-FISH, m-BAND, Q-FISH, CGH);

- să aibă personal specializat în examenul citogenetic şi FISH cu experienţă în domeniu de cel puţin 1 an;

3. laboratoare de biologie moleculară

- să aibă în dotare:

- sistem real time PCR;

- thermocycler PCR;

- sistem electroforeză chip/microfluidică;

- secvenţiator cu 8 capilare;

- extractor automat acizi nucleici;

- electroforeză clasică;

- pirosecvenţiator NextGen;

- să aibă personal cu experienţă în tehnica de biologie moleculară din patologia specifică oncohematologiei de cel puţin 1 an.

B.

Criterii de includere:

- bolnavi cu diagnostic prezumtiv de leucemie acută dovedit obligatoriu printr-un examen citomorfologic efectuat anterior trimiterii spre investigare complexă prin imunofenotipare, citogenetică şi biologie moleculară.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute: 70;

- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 47;

- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic si/sau FISH: 46;

- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 45;

NOTĂ:

Bolnavul care a beneficiat de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute poate efectua 1,2 sau 3 din examenele pentru diagnostic de certitudine.

2) indicatori de eficienţă:

- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice): 201 lei;

- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 1.309 lei;

- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH: 834,5 lei;

- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 600 lei.

Natura cheltuielilor programului:

- servicii pentru diagnosticul iniţial şi de certitudine al leucemiilor acute.

Unităţi care derulează subprogramul:

a) Institutul Clinic Fundeni;

b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

c) Spitalul Clinic Colţea Bucureşti;

d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;

e) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca;

f) Institutul Regional de Oncologie laşi;

g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.”

10. La capitolul VIII1, titlul “Programul naţional de tratament al bolilor neurologice”, subtitlul “Indicatori de evaluare”, punctele 1) şi 2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“1) indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 3.046; 2) indicatori de eficienţă:

- cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 35.000 lei;”.

11. La capitolul VIII1, titlul “Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul “Indicatori de evaluare”, punctul 1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 14;”.

12. La capitolul VIII1, titlul “Programul naţional de tratament pentru boli rare1, subtitlul “Unităţi care derulează programul”, punctul 10, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus.”

13. La capitolul VIII1, titlul “Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, subtitlul “Indicatori de evaluare”, punctele 1) şi 2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“1) indicatori fizici:

a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 11.701, din care:

a.1) 10.820 prin hemodializă, din care:

- hemodializă convenţională: 10.228;

- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 592; a.2) 881 prin dializă peritoneală, din care:

- dializă peritoneală continuă: 831;

- dializă peritoneală automată: 50; 2) indicatori de eficienţă:

a) cost/şedinţă de hemodializă convenţională: 496 lei;

b) cost/şedinţa de hemodiafiltrare intermitentă on-line: 563 lei;

c) cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă/lună: 4.445 lei;

d) cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată/lună: 5.556,25 lei.”

14. În anexa nr. 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea programului/subprogramului din cadrul programelor naţionale de sănătate curative........................................................ (se specifică fiecare program/subprogram) pentru asigurarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor prin tratament Gamma Knife/serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute................................................. (se completează, după caz, în funcţie de program/subprogram) necesare în terapia în spital/în spital şi ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

15. În anexa nr. 1, la articolul 4, literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare/serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în limita valorii de contract;

…………………………………………………………..

g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate curative sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare/serviciilor prin tratament Gamma Knife/serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de acestea, precum şi sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare expirate;”.

16. În anexa nr. 1, la articolul 5, punctele 9 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“9. să transmită casei de asigurări de sănătate în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în baza codurilor numerice personale, pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative; indicatorii de eficienţă reprezintă costul mediu/bolnav tratat şi se calculează ca raport între valoarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor şi numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui program, iar pentru serviciile de supleere renală, serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, ca raport între cheltuielile pentru serviciile şi numărul de bolnavi trataţi;

…………………………………………………………..

12. să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor, precum şi servicii de supleere renală, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, pe baza setului minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele eliberate, serviciile prin tratament Gamma Knife efectuate, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, cantitatea şi valoarea de decontat;”.

17. În anexa nr. 1, la articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi diagnosticaţi, valoarea serviciilor efectuate, costul mediu/serviciu de diagnosticare a leucemiilor acute, precum şi copii ale referatelor de solicitare a serviciilor de diagnostic şi a rezultatelor serviciului efectuat.”

18. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se aplică începând cu luna decembrie 2014 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 820.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 7 la normele tehnice)

 

REFERAT DE SOLICITARE DIAGNOSTIC LEUCEMIE ACUTĂ

 

Unitatea sanitară........................................................................................

Secţia...........................................................................................................

Tel./fax...................................., mail.............................................................

Numele şi prenumele medicului curant.......................................................

Numele şi prenumele pacientului.............................CNP...........................

Diagnostic clinic...........................................................................................

 

Hemoleucograma cu frotiu..........................................................................

Medulograma..............................................................................................

Coloraţii citochimice....................................................................................

Investigaţii solicitate:

1. Imunofenotipare (EDTA) pentru leucemie acută mieloidă/limfoidă

- Sânge periferic sau

- Suc medular

2. Citogenetică cariotip standard (tub heparinat), FISH

- Sânge periferic sau

- Suc medular

3. Biologie moleculară (EDTA)

- PCR calitativ

- PCR cantitativ (RT)

                        - PCR CALITATIV,

                        - PCR CANTITATIV (RT)

Data şi ora recoltării probei............................................................................

Semnătura şi parafa......................................................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.