MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 910/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 910         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 15 decembrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

164. - Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947. şi pentru modificarea unor acte normative

 

847. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

888. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.097. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

 

1.100. - Hotărâre pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            701. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Stabilirea şi plata despăgubirilor acordate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Sunt îndreptăţiţi la acordarea de despăgubiri şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor prevăzute la art. l alin. (1) şi (3) din Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi moştenitorii legali, până la gradul IV inclusiv, sau moştenitorii testamentari ai persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aveau, la data depunerii cererii de acordare a despăgubirilor, cetăţenia română. Dovada calităţii de moştenitor se face prin certificatul de moştenitor, prin certificatul de calitate de moştenitor sau prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care se atestă această calitate.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, singura măsură compensatorie de care pot beneficia persoanele prevăzute la art. 1 este acordarea de despăgubiri băneşti.

Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la stabilirea despăgubirilor se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu s-au emis hotărâri de respingere a cererii sau de acordare a despăgubirilor, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

            (2) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea şi plata despăgubirilor

 

Art. 4. - Cererile aflate în curs de soluţionare la comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează şi se soluţionează pe baza actelor care atestă existenţa dreptului la despăgubiri, certificate de autorităţile competente, acte care pot fi completate cu declaraţii ale martorilor, autentificate.

Art. 5. - (1) Valoarea bunurilor imobile pentru care se acordă despăgubiri potrivit Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru trei dintre recoltele neculese în anul părăsirii proprietăţilor în teritoriile prevăzute în Legea nr. 290/2003, CU modificările şi completările ulterioare, la alegerea foştilor proprietari sau a moştenitorilor acestora, se acordă despăgubiri al căror cuantum se stabileşte de către comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la valorile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionează cererile de acordare a despăgubirilor, în ordinea înregistrării acestora şi, prin hotărâre, propun acordarea de despăgubiri sau respingerea cererilor.

(2) Hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de înscrisurile şi documentele care au fost avute în vedere la emiterea acesteia, se comunică, în termen de 30 de zile de la emitere, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. În acelaşi termen, hotărârea se comunică şi solicitantului.

Art. 7. - (1) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în baza documentelor transmise, procedează la analizarea dosarelor aferente hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din punctul de vedere al existenţei şi întinderii dreptului la acordarea despăgubirilor, în ordinea înregistrării acestora.

(2) În situaţia în care se constată lipsa sau neconcordanţa unor înscrisuri doveditoare, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor poate solicita înscrisurile necesare atât instituţiilor publice, cât şi persoanelor care solicită acordarea de despăgubiri.

(3) în baza documentelor depuse la dosar, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor validează sau invalidează hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, emite decizie de validare/invalidare, în tot sau în parte, sub semnătura vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor cu atribuţii de coordonare a aplicării Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în cazul în care se constată că persoana îndreptăţită are dreptul la despăgubiri şi pentru alte bunuri decât cele pentru care s-a stabilit valoarea prin hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin decizia prevăzută la alin. (3), stabileşte şi valoarea bunurilor neevaluate iniţial.

(5) Stabilirea valorii bunurilor neevaluate iniţial în dosarele constituite în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face potrivit prevederilor acesteia.

(6) Stabilirea valorii bunurilor neevaluate iniţial în dosarele constituite în temeiul Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se face potrivit art. 5.

Art. 8 - Deciziile de validare/invalidare ale Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază domiciliază solicitantul. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Actul administrativ prin care se stabileşte dreptul la despăgubiri şi cuantumul acestora este, după caz:

a) hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, emisă înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;

b) ordinul emis de şeful Cancelariei Primului-ministru în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv decizia de plată emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;

c) decizia de validare, emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor după intrarea în vigoare a prezentei legi, cu privire la hotărâri emise în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisiile judeţene, respectiva municipiului Bucureşti, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;

d) decizia de validare, emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, cu privire la hotărârile emise în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - (1) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. a) şi b) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(2) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) şi d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor emiterii deciziilor de validare.

(3) Plata sumelor de bani stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile sau, în cazul proceselor începute după data de 15 februarie 2013, rămase definitive, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se efectuează în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(4) Sumele neplătite, aferente hotărârilor judecătoreşti prevăzute la alin. (3) şi actelor administrative prevăzute la art. 9 lit. a) şi b), se actualizează cu indicele de creştere a preţurilor de consum pentru perioada de la momentul rămânerii irevocabile/definitive, respectiv al emiterii acestora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi constituie obligaţii de plată, în tranşe, în condiţiile prezentei legi. Actualizarea sumei se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

(5) Sumele aferente actelor administrative prevăzute la art. 9 lit. c) se actualizează prin decizia de validare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, pentru perioada de la momentul emiterii hotărârilor până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi constituie obligaţii de plată, în tranşe, în condiţiile prezentei legi.

(6) Pentru fiecare tranşă anuală, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite un titlu de plată. Titlul de plată, în original, se comunică, în cel mult 5 zile de la emitere, Ministerului Finanţelor Publice şi persoanelor îndreptăţite.

(7) Cuantumul unei tranşe anuale nu poate fi mai mic de 20.000 lei. În cazul în care suma ce trebuie plătită este mai mică decât 20.000 lei, aceasta va fi achitată integral, într-o singură tranşă.

Art. 11. - (1) Plata sumelor stabilite prin titlurile de plată se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de cel mult 180 de zile de la data emiterii acestora.

(2) Procedura de plată se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, până la data de 31 decembrie 2014, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (3) Orice procedură de executare silită se suspendă de drept, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligaţiile de plată prevăzute în titlurile de plată emise conform art. 10 alin. (6).

 

CAPITOLUL III

Măsuri pentru accelerarea soluţionării cererilor de acordare de despăgubiri

 

Art. 12. - (1) Se instituie un termen de decădere de 120 de zile, în care persoanele care au formulat cereri de acordare de despăgubiri pot completa, cu înscrisuri, dosarele aflate în curs de soluţionare la comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ori la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Termenul de decădere curge de la data la care persoanei i se comunică, în scris, care sunt documentele necesare soluţionării cererii.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei care a formulat cerere de acordare de despăgubiri, o singură dată, pentru o perioadă de 60 de zile, în situaţia în care aceasta face dovada efectuării unor demersuri pentru completarea dosarului.

(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului prevăzut la alin. (1) şi va fi însoţită de dovada demersurilor întreprinse.

(4) Instituţiile deţinătoare au obligaţia de a elibera, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, actele doveditoare solicitate.

Art. 13. - (1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a soluţiona, prin hotărâre, cererile de acordare a despăgubirilor înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, după cum urmează:

a) în termen de 9 luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr de până la 500 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în termen de 18 luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr între 501 şi 1.000 de cereri, depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în termen de 36 de luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr de peste 1.000 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2015

(3) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a stabili, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Datele transmise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi centralizate şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Art. 14. - (1) Hotărârile emise de comisiile judeţene în baza Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi pentru care nu s-a emis decizie de validare/invalidare, se validează/invalidează în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Hotărârile emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei legi, se validează/invalidează de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin decizie, în termen de 18 luni de la data înregistrării lor.

(3) Numărul dosarelor aferente hotărârilor prevăzute la alin. (1) şi data înregistrării dosarelor aferente hotărârilor prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi se comunică, la cerere, persoanelor îndreptăţite.

            Art. 15. - În cazul nerespectării termenelor stabilite la art. 13 alin. (1) şi la art. 14 alin. (1) şi (2), persoana îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la art. 8.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - (1) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor exercită, din oficiu sau pe baza unor sesizări motivate ale persoanelor îndreptăţite, controlul cu privire la aplicarea prevederilor legale de către comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) în cazul constatării încălcării prevederilor legale privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ori a unor nereguli în modul de soluţionare a dosarelor, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor poate dispune:

a) suspendarea temporară a activităţii comisiei pe termen de maximum 60 de zile, în vederea identificării cauzelor care au condus la apariţia acestor deficienţe sau nereguli;

b) măsuri pentru remedierea neregulilor constatate;

c) sesizarea altor organe cu atribuţii de control, precum şi a organelor de cercetare penală, în cazul în care aspectele constatate sunt de competenţa acestora.

Art. 17. - (1) în scopul accelerării şi eficientizării procesului de despăgubire, în aplicarea prezentei legi, se stabilesc următoarele măsuri:

a) se suplimentează numărul de posturi din structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor cu un număr de 20 de posturi de natură contractuală, pentru o perioadă de 36 de luni;

b) drepturile salariale ale funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se stabilesc prin asimilare, în mod corespunzător, cu cele ale funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Transformarea posturilor personalului contractual încadrat în structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor la data intrării în vigoare a prezentei legi, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în funcţii publice, se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, sintagma “Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940” se înlocuieşte cu sintagma “Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor”.

Art. 20. - Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 2, alineatele (1)-(3) se abrogă.

3. Articolele 3 şi 4 se abrogă.

            4. La articolul 8, alineatele (2), (22) şi (3)-(6) se abrogă.

5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - În cazul în care despăgubirile băneşti sunt solicitate de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi dacă, după adoptarea hotărârii de către comisia competentă şi rămânerea definitivă a acesteia, apar persoane având vocaţie succesorală, conform art. 5 alin. (1) şi (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se soluţionează potrivit dreptului comun.”

 

6. Articolele 10,11 şi 13 se abrogă. Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) şi (4), art. 7 alin. (1)-(6) şi art. 8 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 6 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ANEXA Nr.1

 

Valorile de despăgubire a bunurilor imobile

 

Nr. crt.

Categoria de bunuri

euro/mp

1

Teren intravilan zone urbane (maximum 450 mp)

35

2

Teren intravilan zone rurale (maximum 1.000 mp)

5,23

3

Construcţii cu destinaţia de locuinţă din zona urbană

75

4

Construcţii cu destinaţia de locuinţă din zona rurală

20

5

Anexe ale construcţiilor din zona urbană

28t18

6

Anexe ale construcţiilor din zona rurală

14,55

7

Teren agricol 1

0,43

8

Livadă

0,41

9

Teren forestier 2

0,31


1 Suprafaţa totală de teren reconstituită nu poate depăşi limita de 50 ha de proprietar deposedat. La calculul suprafeţei totale se va avea în vedere atât terenul agricol, cât şi cel intravilan,

2 Suprafaţa totală de teren forestier reconstituită nu poate depăşi limita de 10 ha de proprietar deposedat.

 

ANEXA Nr. 2

 

Valorile de despăgubire a recoltelor

 

Nr. crt.

Categoria de recolte

lei/kg

1

Porumb

1

2

Grâu

0,85

3

Floarea-soarelui

1,59

4

Sfeclă de zahăr

0,17

5

Viţă-de-vie

2,45

6

Fructe

4,35

7

In

0,22

8

Tutun

4,35

9

Mac

2,75

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 164.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Crai ova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 847.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, în semn de înaltă apreciere pentru conduita profesională de excepţie, pentru serviciile deosebite pe care Ie-a adus statului şi sportului românesc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent cu trei stele, în retragere, Iordănescu Anghel.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 decembrie 2014.

Nr. 888.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Barius-Bogdan Vâlcov

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 1.097.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 244/2QQ7)

 

AUTORITĂŢILE NAŢIONALE COMPETENTE

desemnate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului (“Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului*)

 

 

Directiva transpusă

Legislaţia naţională

Autorităţi competente

1.

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 ăl Parlamentului European şi al Consiliului (“Directiva privind practicile comerciale neloiale*), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 149 din 11 iunie 2005

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

2.

Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 133 din 22 mai 2008

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

3.

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 95 din 15 aprilie 2010 - art. 9,10,11, 19-26

Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 30 iunie 2012

Consiliul Naţional al Audiovizualului

4.

Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 158 din 23 iunie 1990

Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Turism

5.

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 95 din 21 aprilie 1993

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

6.

Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 22 februarie 2011

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

7.

Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1988 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 80 din 18 martie 1998

Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

8.

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 171 din 7 iulie 1999

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

9.

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 178 din 17 iulie 2000

Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare

Ministerul pentru Societatea Informaţională Ministerul Afacerilor Interne

10.

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 311 din 28 noiembrie 2001. De la art. 86 la 100, directivă consolidată prin Directiva 2004/27/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 136 din 30 aprilie 2004

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Sănătăţii

11.

Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum şi de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului, şi a directivelor 97/7/CE şi 98/27/CE, publicata în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 271 din 9 octombrie 2002

Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

12.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 295/91, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 46 din 17 februarie 2004

Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Ministerul Transporturilor

13.

Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înşelătoare şi comparativă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006, - art. 1, art. 2 lit. (c), art. 4,5,6,7,8

Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013 - art. 1, art. 3 lit. c), art. 6-14 alin. (1), art. 15-22

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

14.

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), publicata în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 201 din 31 iulie 2002 -art.13

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 277 din 26 aprilie 2012, aprobată prin Legea nr. 189/2012 - art. 12

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

15.

Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 55 din 28 februarie 2011

Hotărârea Guvernului nr. 425/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 3 iulie 2013

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor

Ministerul Economiei prin Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

16.

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 427 din 11 iunie 2014

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

17.

Regulamentul (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 334 din 17 decembrie 2010

Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 23 decembrie 2013

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prin prezenta hotărâre se stabilesc:

a) structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, denumit în continuare PGSOUD;

b) numărul şi structura posturilor;

c) criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice;

d) numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului;

e) procedura determinării numărului de clase de salarizare suplimentare ce se acordă personalului în funcţie de rezultatele activităţii şi corespunzător atribuţiilor din fişa postului.

Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei hotărâri, prin gestionarea fondurilor acordate României prin PG SOLID se înţelege totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la PG SOLID.

(2) Prezenta hotărâre utilizează termeni şi expresii având semnificaţiile prevăzute în cuprinsul următoarelor acte normative:

a) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiara, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

Art. 3. - Structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin PG SOLID sunt următoarele:

a) structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă;

b) structura desemnată pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate delegată;

c) structura desemnată pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare.

Art. 4. - Numărul de posturi cu atribuţii privind gestionarea fondurilor acordate României prin PG SOLID, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, este de 13 posturi de conducere şi 51 posturi de execuţie.

Art. 5. - Pentru încadrarea pe funcţiile specifice necesare gestionării fondurilor acordate României prin PG SOLID, personalul cu funcţie de conducere sau de execuţie trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii:

a) este numit sau încadrat pe un post din cadrul structurilor prevăzute la art. 3;

b) are prevăzute în fişa postului şi îndeplineşte efectiv în cadrul structurilor prevăzute la art. 3 atribuţii de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID;

c) alocă pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID minimum 30% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului.

Art. 6. - (1) Salariile de bază, soldele de funcţie, salariile de funcţie sau indemnizaţiile de încadrare, după caz, corespunzătoare funcţiilor specifice în care este încadrat personalul care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 5, se majorează cu un număr de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, stabilite, până la prima evaluare, potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), iar după prima evaluare, prin cumularea criteriilor prevăzute la alin. (2) şi (3).

(2) Numărul de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută se stabileşte proporţional cu timpul alocat pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului, după cum urmează:

a) 10 clase de salarizare pentru minimum 30% din timpul total alocat;

b) 15 clase de salarizare pentru minimum 45% din timpul total alocat;

c) 20 de clase de salarizare pentru minimum 60% din timpul total alocat;

d) 25 de clase de salarizare pentru minimum 75% din timpul total alocat.

(3) După evaluarea activităţii/performanţelor profesionale individuale ale personalului prevăzut la art. 5 realizată în conformitate cu dispoziţiile statutare incidente fiecărei categorii de personal, numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat salariul de bază poate fi menţinut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul obţinerii calificativului “foarte bine” majorarea salarială va fi de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută;

b) în cazul obţinerii calificativului “bine” majorarea salarială va fi de până la 15 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută;

c) în cazul obţinerii calificativelor “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” nu se aplică majorare salarială.

(4) Numărul de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută se stabileşte potrivit alin. (1) fără a depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - (1) Majorarea salarială prevăzută la art. 6 se acordă de către persoanele competente să stabilească drepturile salariale potrivit legislaţiei în vigoare, în baza avizului ministrului afacerilor interne.

(2) Avizul ministrului afacerilor interne se emite:

a) în cazul ofiţerului responsabil de program, la propunerea secretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care coordonează activitatea structurii desemnate în calitate de autoritate responsabilă, formulată în baza documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) şi d);

b) în cazul personalului din cadrul structurii desemnate în calitate de autoritate responsabilă, la propunerea ofiţerului responsabil de program, formulată în baza documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b)-d);

c) în cazul personalului din cadrul structurilor prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), la propunerea ofiţerului responsabil de program, formulată în baza rezultatului analizei efectuate de către structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă asupra documentelor prevăzute la alin. (3).

(3) Pentru obţinerea avizului ministrului afacerilor interne, conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor, după caz, în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), depun la structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă următoarele documente:

a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama unităţii, instituţiei sau structurii, după caz, în cadrul căreia funcţionează structura prevăzută la art. 3 din care face parte personalul pentru care se solicită avizul;

c) notă cu privire la structura funcţiilor pentru structura prevăzută la art. 3 din care face parte personalul pentru care se solicită avizul;

d) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizul, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora.

(4) Ofiţerul responsabil de program formulează propunerea prevăzută la alin. (2) lit. c) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii la structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă a documentelor prevăzute la alin. (3).

(5) în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5, procedura prevăzută la prezentul articol încetează. Încetarea procedurii se motivează de persoanele care pot formula propuneri potrivit alin. (2).

Art. 8. - (1) Avizul ministrului afacerilor interne se emite în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data formulării propunerilor prevăzute la art. 7 alin. (2).

(2) Prin avizul ministrului afacerilor interne se constată, în raport cu personalul pentru care a fost solicitat, că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5.

(3) în cazul în care se constată că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5, se emite aviz, prin care se stabileşte:

a) numărul de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută cu care se majorează, potrivit art. 6 alin. (1), salariul de bază, solda de funcţie, salariul de funcţie sau indemnizaţia de încadrare, după caz;

b) data de la care se acordă majorarea salarială.

(4) Data de la care se acordă majorarea salarială se stabileşte în raport cu data de la care sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5, care nu poate fi anterioară emiterii avizului.

Art. 9. - (1) Cuantumul majorării salariale acordate potrivit art. 7 alin. (1) se modifică de către persoanele competente să stabilească drepturile salariale potrivit legislaţiei în vigoare, în baza unui nou aviz al ministrului afacerilor interne.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se emite în situaţia în care:

a) după acordarea majorării salariale, timpul alocat pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID se modifică, iar această modificare determină stabilirea unui nou număr de clase de salarizare potrivit art. 6 alin. (2);

b) după realizarea evaluării performanţelor individuale ale personalului, calificativul obţinut determină stabilirea unui nou număr de clase de salarizare prin aplicarea cumulată a criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3).

(3) Avizul prevăzut la alin. (1) se emite potrivit procedurii prevăzute la art. 7 alin. (2)-(4), în cazul personalului din cadrul structurilor prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), avizul prevăzut la alin. (1) se emite şi la propunerea directă a ofiţerului responsabil de program, formulată în baza rezultatului analizei efectuate de structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă.

(4) Avizul prevăzut la alin. (1) stabileşte:

a) noul număr de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută cu care se majorează, potrivit art. 6, salariul de bază, solda de funcţie, salariul de funcţie sau indemnizaţia de încadrare;

b) data de la care se acordă majorarea salarială în noul cuantum.

(5) Data de la care se acordă majorarea salarială în noul cuantum se stabileşte în raport cu data de la care se modifică timpul alocat pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID sau cu data stabilirii calificativului în urma evaluării performanţelor individuale ale personalului, care poate fi anterioară emiterii avizului.

Art. 10. - (1) în cazul personalului care îşi reia activitatea în cadrul structurilor prevăzute la art. 3 după o perioadă de modificare temporară sau suspendare a raporturilor de serviciu ori de muncă, după caz, majorarea salarială prevăzută la art. 6 se acordă de la data reluării activităţii, în baza avizului ministrului afacerilor interne emis anterior.

(2) în termen de maximum 20 de zile de la reluarea activităţii, structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă prezintă ofiţerului responsabil de program o analiză cu privire la incidenţa dispoziţiilor cuprinse la art. 9.

Art. 11. - (1) Acordarea majorării salariale prevăzute la art. 6 încetează în cazul în care avizul ministrului afacerilor interne se retrage.

(2) Avizul se retrage la propunerea ofiţerului responsabil de program, formulată în baza rezultatului analizei efectuate de structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă, în situaţiile în care nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5 sau în cazul obţinerii calificativului “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” la evaluarea performanţelor individuale ale personalului.

(3) Avizul se retrage prin act administrativ al ministrului afacerilor interne. Prin acesta se stabileşte data de la care încetează acordarea majorării salariale, în raport cu data de la care nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5 sau de la data obţinerii calificativului “satisfăcător” sau “nesatisfacător” la evaluarea performanţelor individuale ale personalului, care poate fi anterioară emiterii actului.

Art. 12. - Conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor, după caz, în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) din care face parte personalul ce beneficiază de majorarea salarială prevăzută la art. 6 comunică structurii desemnate în calitate de autoritate responsabilă, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Aurelia Cristea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 1.100.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

Având în vedere Adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior cu nr. 6.585/2014 şi înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 9.297/2014,

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ superior duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 701.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

1. Preambul

1.1. În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, selectarea membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) se face prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanşării selecţiei.

1.2. Conform art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.

1.3. Conform art. 191 alin. (81) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o persoană poate îndeplini calitatea de membru al Consiliului ARACIS pentru două mandate.

1.4. Conform art. 191 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior, care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare, şi 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar.

1.5. Procedura de selectare prin concurs se organizează în vederea ocupării în prima etapă a 8 posturi, pentru îmbunătăţirea reprezentării în Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare şi eficientizarea activităţii Consiliului ARACIS.

2. Condiţii privind participarea la procedura de selectare

2.1. Se pot înscrie la concursul de selectare prin concurs candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv profesori universitari titulari sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, precum şi conferenţiari universitari, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei.

2.2. Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori sau persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică, pe perioada exercitării funcţiei respective,

2.3. Candidaţii sunt cadre didactice universitare cu activitate profesională şi integritate morală recunoscute şi provin din universităţi acreditate, abilitate să elibereze diplome conform anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 580/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, cu modificările ulterioare, şi care pot dovedi competenţa şi experienţa în asigurarea calităţii în învăţământul superior la nivel naţional şi/sau internaţional, în conformitate cu Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al învăţământului Superior - ESG şi cu prevederile reglementărilor naţionale în acest domeniu.

2.4. Candidaţii trebuie să cunoască bine cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. Având în vedere participarea ARACIS la evaluări internaţionale şi relaţiile cu European Association for Quality Assurance în Higher Education (ENQA), European Quality Assurance Register (EQAR), European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) etc, se preferă limba engleză.

3. Dosarul de concurs şi înscrierea la concurs

3.1. Anunţarea publică a concursului pentru selectarea candidaţilor în vederea ocupării unor posturi vacante din Consiliul ARACIS se face de către Biroul executiv al Consiliului ARACIS, prin publicarea într-un ziar central, afişarea la sediul ARACIS şi publicarea pe site-ul agenţiei.

3.2. Înscrierea la concursul pentru selectarea candidaţilor se face la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5. Termenul de înscriere la concurs este de 15 zile lucrătoare de la anunţarea publică a concursului. Participă la procedura de selectare prin concurs numai candidaţii ale căror dosare au fost depuse şi înregistrate la Secretariatul ARACIS până la ora 14,00 a ultimei zile de înscriere.

3.3. Dosarul de concurs cuprinde:

(i) cererea-tip;

(ii) acte de identitate şi de studii în copii legalizate (diplome de absolvire programe de licenţă, maşter şi doctorat);

(iii) curriculum vitae (tip Europass) şi memoriu de activitate, din care să rezulte experienţa candidatului în domeniul asigurării calităţii academice şi activitatea sa profesională şi managerială;

(iv) documente doveditoare privind experienţa în evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior;

(v) alte documente care atestă recunoaşterea activităţii profesionale, manageriale şi ştiinţifice a candidatului; (vi) un program succint cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a activităţii ARACIS (maximum două pagini);

(vii) confirmarea din partea instituţiei de învăţământ superior unde candidatul îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare că este titular sau că are aprobarea senatului universitar pentru continuarea activităţii conform legislaţiei în vigoare;

(viii) declaraţie pe propria răspundere că nu a încălcat în decursul activităţii sale normele de etică şi de deontologie profesională, că nu este învinuit penal sau că nu a fost condamnat;

(ix) declaraţie privind domeniul de studii universitare (conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 580/2014, cu modificările ulterioare) pe care doreşte să îl reprezinte în Consiliul ARACIS sau domeniul specific formelor de învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă (ID/IFR),

3.4. Toate documentele se redactează şi se depun în limba română, în format hârtie şi electronic (pdf, pe suport CD). În plus, curriculumul vitae şi programul succint cu propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor academice şi a activităţii ARACIS se redactează şi în limba engleză şi se depun în format tipărit pe hârtie şi electronic (pdf, pe suport CD).

4. Validarea candidaturilor depuse

4.1. Validarea urmăreşte respectarea condiţiilor de înscriere la concurs.

4.2. Biroul executiv al Consiliului ARACIS se întruneşte şi validează dosarele de candidatură în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de înscriere.

4.3. Activitatea Biroului executiv pentru validarea candidaturilor este sprijinită de un secretariat tehnic format din cel mult 3 persoane desemnate din cadrul personalului tehnic al ARACIS; la procesul de validare participă, în calitate de observator, câte un student din Consiliul ARACIS.

4.4. După validarea conformităţii conţinutului dosarelor depuse cu cerinţele prevăzute la pct. 3.2- 3.4, Biroul executiv al Consiliului ARACIS întocmeşte, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea validării, lista candidaţilor validaţi pentru concursul de selecţie şi o publică pe site-ul ARACIS. Candidaţii invalidaţi, dacă există, vor fi informaţi asupra motivelor invalidării.

4.5. Pot participa în continuare la procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor numai candidaţii de pe lista validată de Biroul executiv.

5. Comisia de concurs

5.1. Comisia de concurs este prezidată de preşedintele Academiei Române, ca preşedinte de onoare, şi este formată din 9 membri cu drept de vot:

(i) 3 membri ai Biroului executiv al Consiliului ARACIS;

(ii) un membru desemnat dintre membrii Consiliului ARACIS;

(iii) un membru din Consiliul ARACIS, reprezentant al studenţilor;

(iv) un membru propus de preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU);

(v) un membru nominalizat după consultarea Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (European Association for Quality Assurance în Higher Education - ENQA);

(vi) un membru invitat de ARACIS ca reprezentant al studenţilor, nominalizat după consultarea Uniunii Europene a Studenţilor (European Students Union - ESU);

(vii) un membru reprezentant al angajatorilor, desemnat de Biroul executiv al Consiliului ARACIS.

5.2. Preşedintele comisiei de selectare prin concurs a candidaturilor este preşedintele Consiliului ARACIS.

5.3. Membrii comisiei de concurs din rândul reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al învăţământului Superior pot participa personal la lucrările comisiei sau îşi pot exprima punctul de vedere printr-o procedură electronică.

5.4. Dacă din motive de forţă majoră sau de altă natură se produce descompletarea comisiei de concurs, ceilalţi membri ai săi sunt împuterniciţi să desfăşoare concursul dacă numărul celor care îşi pot exercita votul este de cel puţin 5; deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

5.5. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de unul dintre reprezentanţii ARACIS, care răspunde de desfăşurarea activităţilor comisiei, de respectarea calendarului stabilit de comisie, de documentele comisiei şi de întocmirea procesului-verbal în care sunt consemnate rezultatele concursului, semnat de preşedinte şi de membrii comisiei.

5.6. Dosarele candidaţilor validaţi sunt puse la dispoziţia membrilor comisiei de concurs în format electronic, imediat după validarea listei candidaţilor.

5.7. Cheltuielile aferente participării la lucrările comisiei de concurs a reprezentanţilor CNATDCU, angajatorilor şi reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al învăţământului Superior sunt acoperite de către ARACIS.

6. Desfăşurarea concursului

6.1. Concursul constă în două probe: analiza şi aprecierea conţinutului dosarelor de concurs ale candidaţilor şi interviu care se va desfăşura în limba engleză.

6.2. Criteriile de selecţie a candidaţilor sunt următoarele:

- experienţă dovedită în activitatea desfăşurată în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior;

- calitatea programului cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a activităţii ARACIS, în conformitate cu Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al învăţământului Superior - ESG şi cu prevederile reglementărilor naţionale în acest domeniu;

- activitate şi experienţă dovedite în managementul universitar;

- participare la cursuri de formare în managementul calităţii academice;

- activitate profesională de prestigiu în domeniul pe care doresc să îl reprezinte;

- experienţă în coordonarea unor programe naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei şi asigurării calităţii academice;

- reprezentarea cât mai adecvată în Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare stabilite prin anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 580/2014, cu modificările ulterioare, şi a domeniului specific ID/IFR;

- asigurarea multiculturalităţii şi a reprezentării de gen.

6.3. După analiza dosarelor de concurs şi a susţinerii interviului, fiecare membru al comisiei de concurs îşi exercită votul, candidaţii fiind clasificaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.

6.4. În caz de egalitate de voturi se iau în considerare, în ordine, următoarele criterii de departajare:

(i) calitatea de membru în Comisia de experţi de specialitate;

(ii) calitatea de evaluator ARACIS care a participat la un număr semnificativ de evaluări externe (nu mai mic de 5);

(iii) vizibilitatea internaţională în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, dovedită

prin publicaţii în domeniu şi/sau participare la comitete internaţionale;

(iv) experienţă în coordonarea unor programe naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei;

(v) experienţă în domeniul managementului academic;

(vi) domeniul de studii, pentru asigurarea reprezentării cât mai complete a acestora în Consiliul ARACIS.

6.5. Lista noilor membri ai Consiliului ARACIS, propusă de comisia de concurs, se anunţă public prin afişarea la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, şi se afişează pe site-ul agenţiei www.aracis.ro, la data finalizării concursului.

6.6. Candidaţii selectaţi pentru a deveni membri ai Consiliului ARACIS au obligaţia de a depune şi de a înregistra la ARACIS, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei menţionate la pct. 6.5, declaraţia prin care acceptă ocuparea postului, cu obligaţia de a respecta prevederile referitoare la legislaţia care reglementează raporturile de muncă şi incompatibilităţile.

6.7. Posturile vacantate, în cazul în care candidaţii selectaţi ca membri ai Consiliului ARACIS nu depun declaraţia menţionată la pct. 6.6, se ocupă de alţi candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi conform criteriilor de departajare.

6.8. Lista completată a membrilor Consiliului ARACIS se comunică în scris Ministerului Educaţiei Naţionale în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii procedurii de selecţie consemnate în procesul-verbal, finalizată inclusiv conform prevederilor pct. 6.5 şi 6.6, după caz.

7. Dispoziţii finale

Prezenta procedură a fost aprobată de Consiliul ARACIS şi se trimite la Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.