MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 918/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 918         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 decembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

890. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

891. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

892. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

893. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

894. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

895. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

191. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008

 

1.294. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

            561. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 22 decembrie 2014, domnul Iulian Fota se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 890.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 22 decembrie 2014, domnul Iulian Chifu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 891.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 22 decembrie 2014, domnul Claudiu Constantin Dinu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 892.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din

subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 22 decembrie 2014, doamna Anca-Ileana Ilinoiu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 893.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 22 decembrie 2014, domnul Bogdan Alexandru Drăgoi se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 894.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 22 decembrie 2014, domnul Bogdan Mănoiu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 895.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARA VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.128 din 18 august 2014, întocmit de Direcţia de siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în baza prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

având în vedere prevederile Deciziei de punere în aplicare a Comisiei 2013/764/CE din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre şi ale ari. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 litera A punctul 7, după subpunctul 7.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.11, cu următorul cuprins:

“7.11. produse compuse - produse alimentare destinate consumului uman, supuse controalelor veterinare, care conţin produse prelucrate de origine animală şi vegetală, precum şi produsele la care prelucrarea produsului de bază este parte integranta în producerea produsului finit, pe care se poate aplica marca de identificare a unităţii autorizate sanitar-veterinar unde au fost obţinute.”

2. La articolul 1, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:

“B. Carnea supusă certificării veterinare - carcasele, semicarcasele şi viscerele obţinute în abatoare autorizate sanitar-veterinar, provenite de la animale ungulate domestice din speciile bovine, incluzând speciile Bubalus şi Bison, porcine, ovine, caprine şi solipede; în această categorie sunt cuprinse şi carcasele, semicarcasele şi viscerele obţinute în unităţi de manipulare a vânatului, provenite de la speciile de ungulate sălbatice şi urs.”

3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Marca de sănătate poate fi aplicată înainte ca rezultatele privind prezenţa Trichinella spp. să fie disponibile numai în cazul în care medicul veterinar oficial se asigură ca acea carne nu este plasată pe piaţă în vederea consumului uman decât dacă rezultatele analizelor sunt negative.”

4. La articolul 9, litera b) se abrogă.

5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - În vederea implementării măsurilor privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în România, în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Comisiei 2013/764/UE din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre, în cazul cărnii proaspete provenite de la porcinele domestice crescute în exploataţii care nu îndeplinesc prevederile art. 4 lit. (a) şi (b) din Decizia 2013/764/UE, precum şi în cazul cărnii proaspete de mistreţ se marchează cu o marcă de sănătate de formă hexagonală, având dimensiunile 6,5/3,5 cm, cu următoarele înscrisuri:

a) în partea superioară «ROMÂNIA», cu litere majuscule;

b) în centru: numărul de autorizare sanitar-veterinară al unităţii acordat de autoritatea veterinară centrală pentru efectuarea unor activităţi de comerţ intracomunitar;

c) în partea inferioară: «CONTROLAT SANITAR-VETERINAR», cu litere majuscule.

Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele de 1 cm. Dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse pentru marcarea de sănătate a purceilor.”

6. Articolele 12,13,14 şi 18 se abrogă.

7. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se abrogă.

8. La articolul 20 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) hexagonală, în cazul cărnii tocate, cărnii preparate şi al produselor din came obţinute din came de porc, mistreţ sau care conţin carne de porc provenită de la porcinele domestice crescute în exploataţii care nu îndeplinesc prevederile art. 4 lit. (a) şi (b) din Decizia 2013/764/UE, altele decât cele stabilite la lit. b), conţine în partea de jos sintagma «CONTROLAT SANITAR-VETERINAR».”

9. La articolul 20 alineatul (2), litera e) se abrogă.

10. Articolele 21 şi 22 se abrogă.

11. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Marca de sănătate se aplică numai pe carcasele/semicarcasele/sferturile de animale provenite de la animale din speciile prevăzute la art. 1 lit. B, care au fost sacrificate într-o unitate autorizată sanitar-veterinar şi care au fost supuse inspecţiilor ante- şi post-mortem realizate de către medicii veterinari oficiali, pentru care nu există niciun motiv de a declara carnea improprie consumului uman.

(2) Marcarea se realizează astfel încât în cazul în care carcasele sunt împărţite în semicarcase sau sferturi ori în cazul în care semicarcasele se vor împărţi în 3 părţi, fiecare parte să poarte o marcă de sănătate.

(3) Marcarea de sănătate se poate efectua pe următoarele regiuni anatomice:

a) în cazul bovinelor:

1. faţa anterioară a antebraţului;

2. regiunea lombară:

3. faţa externă a pulpei; b)în cazul porcinelor:

1. faţa externă a spetei;

2. regiunea lombară;

3. faţa externă a pulpei;

c) în cazul ovinelor şi caprinelor:

1. pe una din spete - faţa externă;

2. pe una din pulpe - faţa externă;

d) în cazul solipedelor - cai, măgari, catâri, asini:

1. faţa anterioară a antebraţului;

2. regiunea lombară;

3. faţa externă a pulpei.

(4) în cazul mieilor, iezilor sau purceilor de lapte se aplică doar o ştampilă în regiunea greabănului, iar dimensiunile mărcii de sănătate pot fi reduse, în corelaţie cu dimensiunea şi greutatea carcaselor obţinute.

(5) Pentru loturile de carcase, semicarcase şi sferturi destinate exportului către ţările terţe care au condiţii diferite referitor la marcarea acestora, este necesară respectarea prevederilor ţării terţe de destinaţie cu privire la marcare, prevederi care sunt cuprinse în convenţiile, acordurile sau protocoalele încheiate cu ţările respective.

(6) Confecţionarea mărcii de sănătate se va realiza de către structurile subordonate Monetăriei Statului conform legislaţiei specifice privind sigiliile oficiale, sub responsabilitatea directă a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu respectarea dimensiunilor şi înscrisurilor stabilite în prezenta normă sanitară veterinară, cu păstrarea numărului de autorizare.

(7) Retragerea mărcilor de sănătate uzate şi înlocuirea acestora cu noile mărci se realizează în baza unui proces-verbal de predare-primire între operatorul economic şi direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană în prezenţa medicului veterinar oficial care asigură supravegherea sanitar-veterinară a unităţii de taiere, în care se vor înscrie în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:

a) numărul mărcilor de sănătate retrase;

b) numărul mărcilor de sănătate înaintate medicului/medicilor veterinari oficiali responsabili de gestiunea mărcilor la nivelul abatoarelor, precum şi numele acestora;

c) condiţiile în care vor fi utilizate mărcile de sănătate la nivelul unităţii;

d) data şi ora încheierii procesului-verbal.

(8) în cazul pierderii sau furtului mărcii de sănătate, medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitar-veterinară în abator, responsabil de gestiunea mărcilor de sănătate, va notifica în scris direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti.

(9) O nouă marcă de sănătate va fi confecţionată numai după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii/furtului mărcii de sănătate.

(10) în cazul în care medicul veterinar oficial consideră că este necesară aplicarea măsurilor de reţinere oficială/sechestru sanitar-veterinar asupra unor produse alimentare de origine animală, odată cu întocmirea documentelor oficiale prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare va aplica şi etichete cu rol de sigiliu, cu următoarele forme şi menţiuni:

a) benzi de culoare galbenă, rezistente la umiditate şi condiţii de temperatura scăzută, cu lăţimea de 12 cm, pe care este înscris vizibil, cu majuscule următorul text: «ANSVSA - DSVSA ....(judeţul)..., REŢINERE OFICIALĂ/SECHESTRU SANITAR-VETERINAR”. Literele vor fi de culoare neagră şi vor avea o înălţime de 8 cm;

b) etichete autoadezive de culoare galbenă, rezistente la umiditate şi la condiţii de temperatură scăzută, cu lăţimea de 12 cm şi lungimea de 20 cm, pe care este înscris în mod vizibil, cu majuscule următorul text: «ANSVSA- DSVSA ...(judeţul)..., REŢINERE OFICIALĂ/SECHESTRU SANITAR-VETERINAR».

(11) Dispunerea ridicării măsurii de reţinere/sechestru sanitar-veterinar se realizează numai de medicul veterinar oficial, fiind interzise scoaterea şi plasarea pe piaţă a unor produse alimentare de origine animală de către operatorul din domeniul alimentar fără acordul scris din partea medicului veterinar oficial.”

12. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

13. În cuprinsul normei sanitare veterinare, sintagma “Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia de siguranţa alimentelor de origine animală”.

Art. II. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor dispune retragerea pe bază de proces-verbal a mărcilor de sănătate, înlocuirea acestora cu noile mărci de sănătate care corespund prevederilor legislaţiei în vigoare şi distrugerea tuturor mărcilor de sănătate neconforme.

Art. III. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul în care sunt duse la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak Nagy Laszlo

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 191.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

Modelele mărcilor de sănătate/Identificare aplicate produselor de origine animală

 

            Modelul*) mărcii de sănătate/identificare pentru marcarea cărnii şi produselor de origine animală obţinute în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare

 

Modelul*) mărcii de sănătate/identificare pentru carnea proaspătă de porc,

carnea tocată, carnea preparată sau produsele din carne de porc ori care conţin carne de porc

provenită de la porcinele domestice crescute în exploataţii care nu îndeplinesc prevederile art. 4 lit. (a) şi (b)

din Decizia 2013/764/UE, precum şi în cazul cărnii proaspete de mistreţ, utilizată numai pe teritoriul României

 

Modelul*) mărcii care se aplică pe carnea şi pe produsele de origine animală necorespunzătoare pentru consum uman


*) Modelele mărcilor sunt reproduse în facsimil.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1, - Se aprobă Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 1.294.

 

ANEXĂ

 

CORRIGENDUM 1

la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesionala continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţata prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

 

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.145/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare11, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 868 din 28 noiembrie 2014n şi anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.149/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC11, a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 şi 836 bis din 17 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:

- Termenul-limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 180-184 se prelungeşte până la data de 9 ianuarie 2015, ora 16,00.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2014.

Nr. 561.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Consideraţii generale

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

            (1) în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 11/1991, este încredinţată Consiliului Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, care asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin lege,

            (2) Regulamentul stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de identificare, constatare şi sancţionare de către Consiliul Concurenţei a practicilor de concurenţă neloială săvârşite de către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în urma sesizărilor sau din oficiu.

 

ARTICOLUL 2

Noţiuni generale procedurale privind sesizările referitoare la practicile comerciale neloiale

 

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sesizare - petiţie/reclamaţie formulată în scris de către o persoană fizică sau juridică interesată, având ca obiect posibile practici de concurenţă neloială;

b) cercetare aprofundată - procedură declanşată de către autoritatea de concurenţă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, din oficiu sau ca urmare a sesizării formulate de către o persoană fizică ori juridică interesată potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, constând în examinarea posibilelor practici de concurenţă neloială care prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru o analiză;

c) formular de sesizare - document parţial tipărit cuprinzând rubrici referitoare la descrierea unei posibile practici de concurenţă neloială, care se completează de către persoanele interesate în funcţie de condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege;

d) înregistrare efectivă a sesizării - data la care sesizarea a fost înregistrată la autoritatea de concurenţă, cu excepţia cazurilor în care se constată că informaţiile cuprinse în formularul de sesizare sunt incorecte şi/sau incomplete sub orice aspect;

e) dosarul cauzei - toate documentele ce au fost obţinute, produse şi/sau colectate de către autoritatea de concurenţă în cursul instrumentării unei posibile practici de concurenţă neloială, la sesizare din oficiu, care susţin şi motivează soluţia adoptată, în condiţiile legii;

f) echipa de cercetare - inspectorii de concurenţă care realizează cercetarea aprofundată privind posibile practici de concurenţă neloială, desemnaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, dintre care unul va fi numit responsabil de caz;

            g) notă de concluzii - document procedural elaborat ca urmare a finalizării cercetării aprofundate cu privire la o posibilă practică de concurenţă neloială, care cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidenţierea probelor, concluziile, precum şi propunerile echipei de cercetare.

 

CAPITOLUL II

Înregistrarea sesizărilor privind posibile practici de concurenţă neloială.

Analiză preliminară

 

 

ARTICOLUL 3

Depunerea sesizărilor

 

            Sesizările se transmit de către persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. Autorii sesizărilor sau împuterniciţii acestora autorizaţi să îi reprezinte trebuie să furnizeze şi copii certificate pentru conformitate ale documentelor relevante pentru a susţine sesizarea depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile şi, în măsura posibilului, să indice Consiliului Concurenţei de unde pot fi obţinute alte informaţii şi documente relevante în cauză, care nu le sunt disponibile.

 

ARTICOLUL 4

Informaţiile şi documentele care trebuie furnizate potrivit formularului

 

(1) Sesizările trebuie să conţină informaţiile, inclusiv documentele solicitate în formularul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Sesizarea trebuie să cuprindă:

a) informaţii privind autorul sesizării, respectiv datele complete de identificare, sediul/domiciliul, CUI/CNP;

b) informaţii privind interesul legitim al autorului sesizării;

c) informaţii privind persoana fizică/juridică al cărei comportament constituie obiectul sesizării;

d) detalii privind presupusa practică de concurenţă neloială: modul şi mijloacele de săvârşire a faptei; scopul urmărit, împrejurările în care a fost săvârşită fapta, urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce materializată în existenţa unui eventual prejudiciu, elemente care definesc gradul de pericol social; piaţa pe care a fost săvârşită practica de concurenţă neloială în vederea stabilirii importanţei sectorului economic în ansamblul economiei naţionale, cu descrierea succintă a sectorului în care desfăşoară activitate părţile implicate, precum şi a dimensiunii pieţei afectate - locală/naţională; durata practicii; număr de întreprinderi implicate; număr de consumatori potenţial afectaţi;

e) informaţiile şi documentele care probează existenţa posibilei practici de concurenţă neloială, având în vedere faptul că autorii sesizărilor au obligaţia să furnizeze elemente de probă atât în legătură cu posibila practică de concurenţă neloială, cât şi cu riscul producerii unui prejudiciu;

            f) informaţiile furnizate de către autorul sesizării considerate ca fiind confidenţiale.

 

ARTICOLUL 5

Data efectivă a sesizării

 

(1) Sesizarea devine efectivă la data la care a fost înregistrată la Consiliul Concurenţei, cu excepţia cazurilor în care se constată că informaţiile cuprinse în formularul de sesizare sunt incorecte şi/sau incomplete.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării, autoritatea de concurenţă va solicita în scris completarea informaţiilor din formularul de sesizare şi va stabili un termen până la care informaţiile solicitate vor fi transmise.

(3) Consiliul Concurenţei va comunica autorului sesizării data la care sesizarea a devenit efectivă, respectiv data depunerii informaţiilor şi documentelor solicitate. De la această dată începe să curgă termenul prevăzut la arh 32 alin. (4) din Legea nr. 11/1991.

(4) Dacă autorul sesizării nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate pentru a completa integral formularul de sesizare, Consiliul Concurenţei îl va înştiinţa în scris asupra

faptului că sesizarea depusă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată ca sesizare, iar informaţiile furnizate vor fi considerate de Consiliul Concurenţei ca o informare generală, ce poate fi utilă la declanşarea din oficiu a unor cercetări aprofundate.

 

ARTICOLUL 6

Condiţii de admisibilitate

 

A. Obiectul sesizării

În scopul intervenţiei Consiliului Concurenţei, o sesizare poate avea ca obiect doar o pretinsă încălcare a art. 2 alin. (2) din Legea nr. 11/1991.

B. Condiţia demonstrării unui interes legitim

(1) în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 11/1991, doar persoanele fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim sunt îndreptăţite să înainteze Consiliului Concurenţei o sesizare referitoare la o posibilă încălcare a art. 2 din acelaşi act normativ.

(2) Autorii sesizărilor trebuie să demonstreze interesul lor legitim direct sau indirect. Existenţa interesului nu poate fi prezumată. Consiliul Concurenţei este îndreptăţit, fără a aduce atingere dreptului său de a declanşa o cercetare aprofundată din oficiu, să nu dea curs sesizării unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim.

(3) Consiliul Concurenţei poate verifica, în orice etapă a procedurii, dacă este îndeplinită sau nu această condiţie. În mod particular, în cazul asociaţiilor de protecţie a consumatorilor, asociaţiilor patronale sau profesionale legal înregistrate există un interes indirect care poate fi considerat acceptabil din punctul de vedere al posibilităţii de formulare a unei sesizări, cu condiţia ca, pe de o parte, asociaţia să aibă dreptul de a reprezenta interesele membrilor săi şi, pe de altă parte, comportamentul denunţat să fie susceptibil de a leza interesele a cel puţin 2 membri ai asociaţiei.

C. Elemente de fapt care pot fi luate în considerare la evaluarea efectelor

(1) Consiliul Concurenţei analizează şi decide doar cu privire la acele practici de concurenţă neloială apreciate potrivit informaţiilor şi documentelor furnizate în formularul de sesizare, care au ca scop sau ca efect afectarea activităţii concurenţilor pe piaţă, respectiv a capacităţii acestora de a acţiona, de natură să aducă atingere bunei funcţionări a pieţelor şi care astfel, produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă. În acest sens se vor lua în considerare, dar fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

a) caracteristica faptelor sesizate de a constitui o practică de concurenţă neloială - fapta trebuie să conducă la afectarea activităţii concurenţilor pe piaţă, respectiv a capacităţii acestora de a acţiona astfel încât să afecteze semnificativ buna funcţionare a pieţelor, putând produce pagube oricăror participanţi la piaţă;

b) piaţa pe care a fost săvârşită practica de concurenţă neloială în vederea stabilirii importanţei sectorului economic în ansamblul economiei naţionale - caracteristicile pieţei afectate sunt evaluate din perspectiva specificităţii produselor/serviciilor furnizate, a duratei contractelor, a dimensiunii costurilor pe care le suportă consumatorii la schimbarea furnizorilor de produse/servicii etc. Se va putea lua în considerare şi dimensiunea întreprinderilor, apreciată cel puţin din perspectiva volumului activităţii economice, reflectat de cifra de afaceri, volumului vânzărilor etc. De asemenea va fi avut în vedere numărul de întreprinderi care operează pe piaţa respectivă, în sensul că existenţa unui număr mare al acestora, care indică o concurenţă ridicată, atribuie, de regulă, practicii de concurenţă neloială un efect minor; existenţa unui număr redus de întreprinderi, care indică o concurenţă redusă, ar putea atribui practicii de concurenţă neloială un efect semnificativ;

c) dimensiunea pieţei afectate - locală/naţională - piaţa geografică reprezintă un element important pentru a aprecia modul în care o practică de concurenţă neloială ar putea avea efect pe piaţă, în sensul că încălcările care au o influenţă la nivel naţional şi, în unele cazuri, la nivel regional pot fi apreciate ca fiind semnificative spre deosebire de cele care ar putea influenţa doar o piaţă locală;

d) durata posibilei practici de concurenţă neloială - autoritatea de concurenţă va putea lua în considerare durata atunci când evaluează efectele, în funcţie de specificul şi circumstanţele particulare ale fiecărui caz, respectiv dacă practica are caracter de continuitate, repetabilitate sau dacă a încetat;

e) numărul de întreprinderi implicate - autoritatea de concurenţă va putea aprecia importanţa efectului unei posibile practici de concurenţă neloială şi din perspectiva existenţei unui număr mare de părţi implicate, de exemplu mai mulţi reclamanţi/pârâţi, număr mare de clienţi deturnaţi etc;

f) numărul de consumatori potenţial afectaţi - autoritatea de concurenţă va putea aprecia importanţa efectului unei posibile practici de concurenţă neloială şi din perspectiva numărului de consumatori potenţial afectaţi, raportat la piaţa pe care a fost săvârşită practica.

            (2) Gradul de pericol social al posibilei practici de concurenţă neloială este direct proporţional cu importanţa sectorului economic în care aceasta s-a produs, apreciat în ansamblul economiei naţionale.

 

ARTICOLUL 7

Rezultatul analizei preliminare

 

Sesizările referitoare la existenţa unei posibile practici de concurenţă neloială care au devenit efective potrivit art. 5 sunt analizate în termen de 30 de zile de la această dată în cadrul direcţiei de resort, urmând a se decide după caz:

a) respingerea sesizării în următoarele situaţii: practicile de concurenţă neloială nu intră sub incidenţa legii, efectele acestora sunt apreciate ca fiind minore, luându-se în considerare elementele cuprinse în formularul din anexa nr. 1, sau că sesizarea este neîntemeiată, comunicându-se autorului sesizării un răspuns motivat, semnat de către preşedintele Consiliului Concurenţei;

            b) declanşarea unei cercetări aprofundate, în cazul în care analiza preliminară a datelor şi informaţiilor a condus la concluzia că efectele posibilei practici de concurenţă neloială nu sunt minore.

 

CAPITOLUL III

Analiza şi soluţionarea sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială

 

ARTICOLUL 8

Funcţionarea comisiei în domeniul concurenţei neloiale

 

(1) Anual, plenul Consiliului Concurenţei desemnează o comisie în domeniul concurenţei neloiale formată din 3 membri, numită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(2) în caz de absenţă ori de indisponibilitate a unuia dintre membrii comisiei, plenul Consiliului Concurenţei va stabili o nouă componenţă a acesteia.

(3) Comisia este convocată de preşedintele comisiei care conduce şedinţa şi dezbaterile, iar hotărârile adoptate în cadrul acesteia sunt consemnate în procesul verbal de şedinţă.

            (4) Comisia se întruneşte valabil în prezenţa celor 3 membri care iau hotărâri cu majoritate de voturi, cu excepţia situaţiei în care, la solicitarea membrului care a formulat o opinie contrară, va putea supune cazul plenului Consiliului Concurenţei.

 

ARTICOLUL 9

Iniţierea cercetării aprofundate

 

(1) Cercetarea aprofundată este dispusă prin ordin al preşedintelui Consiliul Concurenţei, pe baza unei note privind propunerea de declanşare a cercetării, aprobată în prealabil de către Comisia desemnată în domeniul concurenţei neloiale, care va cuprinde în special analiza aspectelor incidente condiţiilor de admisibilitate prevăzute la art. 6. În situaţia în care propunerea de declanşare a cercetării este respinsă de către comisia desemnată în domeniul concurenţei neloiale, se procedează potrivit art. 7.

            (2) Ordinul de declanşare a cercetării aprofundate cuprinde următoarele elemente: temeiul legal, datele de identificare ale părţilor implicate, obiectul cercetării, componenţa echipei de cercetare, inspectorul de concurenţă responsabil de caz şi atribuţiile acestuia. Ordinul se comunică părţilor implicate.

 

ARTICOLUL 10

Solicitări de informaţii şi luarea declaraţiilor

 

(1) în cadrul cercetării aprofundate, pentru identificarea şi sancţionarea practicilor de concurenţă neloială, inspectorii de concurenţă pot solicita părţilor implicate, persoane fizice şi juridice, informaţiile şi documentele care le sunt necesare, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de Legea nr. 11/1991 pentru furnizarea de informaţii/documente inexacte, incomplete sau care induc în eroare sau nefurnizarea informaţiilor/documentelor solicitate.

(2) în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, în cadrul cercetării aprofundate, inspectorii de concurenţă pot lua declaraţii oricărei persoane fizice care consimte la acest lucru.

            (3) înainte de declaraţie, persoana în cauză va fi informată despre intenţia de a se consemna declaraţia, fiind indicate temeiul juridic, scopul, precum şi faptul că aceasta este dată în mod voluntar, o copie a declaraţiei fiind furnizată persoanei care a dat-o.

 

ARTICOLUL 11

Efectuarea inspecţiilor

 

            În cadrul cercetării aprofundate, inspectorii de concurenţă pot proceda la efectuarea inspecţiilor numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor legale. Inspecţiile se desfăşoară în temeiul ordinului de inspecţie emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei, pe baza unei note fundamentate cu privire la oportunitatea efectuării sale, cu autorizare judiciară. Inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, în conformitate cu prevederile Legii concurenţei.

 

ARTICOLUL 12

Termenul de soluţionare

 

            Termenul de soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile de concurenţă neloială pentru care autoritatea de concurenţă a decis declanşarea unei cercetări aprofundate este de 60 de zile de la data la care dosarul cauzei este complet, autoritatea de concurenţă aflându-se în posesia tuturor datelor şi informaţiilor relevante. Autorul sesizării va fi informat în scris cu privire la acest fapt, termenul prevăzut la art. 32 alin. (5) din Legea nr. 11/1991 începând să curgă de la această dată.

 

ARTICOLUL 13

Măsura de încetare a practicii de concurenţă neloială

 

(1) Măsura de încetare a practicii de concurenţă neloială poate fi adoptată pe parcursul derulării cercetării aprofundate, până la soluţionarea sesizării.

            (2) în situaţii excepţionale, în caz de urgenţă determinată de riscul producerii unui prejudiciu grav oricăror participanţi la piaţă inclusiv părţilor implicate, în situaţia constatării la o primă evaluare a existenţei unor practici de concurenţă neloială care trebuie înlăturate fără întârziere, autoritatea de concurenţă poate adopta decizia de încetare a practicii de concurenţă neloială prevăzută de art. 31 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 11/1991, pe baza unei note aprobate de către comisia desemnată în domeniul concurenţei neloiale.

 

ARTICOLUL 14

Nota de concluzii

 

(1) Cercetarea aprofundată poate conduce la concluzia că sunt întrunite elementele constitutive ale unei contravenţii prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 11/1991, că se constată existenţa unei practici de concurenţă neloială prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 11/1991 sau că nu se poate reţine încălcarea întrucât aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente în acest sens.

(2) Rezultatul cercetării aprofundate va fi consemnat într-o notă de concluzii, aprobată de către superiorul ierarhic al echipei de cercetare, care va cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidenţierea probelor, concluziile, precum şi propunerile echipei de cercetare referitoare la constatarea încălcării, aplicarea amenzii contravenţionale, a măsurii de interzicere a practicilor de concurenţă neloială sau, după caz, a faptului că nu se poate retine încălcarea pentru motivul prevăzut la alin. (1)

(3) în cazul în care cercetarea aprofundată a condus la concluzia că sunt întrunite elementele constitutive ale unei contravenţii prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 11/1991 sau se constată existenţa unei practici de concurenţă neloială prevăzute la art. 2 alin (2) lit. c) din acelaşi act normativ, comisia desemnată în domeniul concurenţei neloiale va emite o decizie în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 11/1991.

            (4) în cazul în care rezultatul cercetării nu a evidenţiat existenţa unei încălcări a legii, preşedintele Consiliului Concurentei va emite un ordin de închidere a cercetării aprofundate, autorul sesizării urmând a fi informat în acest sens.

 

ARTICOLUL 15

Constatarea şi aplicarea amenzilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 11/1991

 

(1) Constatarea şi aplicarea amenzilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 11/1991 se realizează de către inspectorii de concurenţă din cadrul echipei de cercetare, cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi, prin proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor procedurale va cuprinde data şi locul unde este încheiat; datele de identificare ale inspectorilor de concurenţă şi ale contravenientului - persoană fizică sau juridică, calitatea/funcţia inspectorilor de concurenţă, precum şi menţionarea ocupaţiei şi a locului de muncă ale contravenientului; descrierea contravenţiei astfel cum este prevăzută la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 11/1991, cu indicarea datei şi locului în care a fost săvârşită, după caz, precum şi prezentarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei; indicarea temeiului legal; indicarea instanţei şi a termenului de exercitare a căii de atac.

(3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se semnează pe fiecare pagină de către inspectorii de concurenţă şi de reprezentantul legal al contravenientului/ contravenient şi se înregistrează la sediul acestuia şi în registrul special de procese-verbale al autorităţii de concurenţă.

(4) în momentul încheierii procesului-verbal inspectorii de concurenţă sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul actului de constatare şi sancţionare care vor fi consemnate la rubrica alte menţiuni sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

(5) Procesul-verbal se încheie în două exemplare, din care unul va fi înmânat contravenientului. În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurenţă vor face menţiune despre aceste împrejurări care trebuie confirmate de un martor. În lipsa unui martor, inspectorii de concurenţă vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

(6) în cazul în care procesul-verbal nu poate fi înmânat contravenientului întrucât acesta nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză să îl primească, va fi comunicat în termen de 30 de zile de la data încheierii lui.

            (7) împreună cu procesul-verbal contravenientului i se va înmâna sau i se va comunica şi înştiinţarea de piaţă, potrivit anexei nr. 2.

(8) Comunicarea procesului verbal şi a înştiinţării de plată se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu confirmare de primire, şi, în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul/domiciliul contravenientului, în termenul prevăzut la alin. (6). Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor potrivit modelului prevăzut în Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 668/2011, cu modificările ulterioare.

(9) în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen contravenientul, nefăcând plata voluntară, nu exercită nici calea de atac legală împotriva procesului-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu.

(10) în caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii, Consiliul Concurenţei va transmite spre executare copia procesului-verbal de constatare şi sancţionare către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare.

 

ARTICOLUL 16

Individualizarea sancţiunilor

 

            În cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în lege, individualizarea sancţiunii se face ţinându-se seama de: vinovăţia cu care a fost săvârşită fapta, pericolul social al acesteia, împrejurările în care a fost săvârşită, modul şi mijloacele în care a fost comisă, urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, circumstanţele personale ale contravenientului, existenţa unei situaţii de recidivă raportată la sancţiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică ori juridică contravenientă, precum şi de efectele practicii de concurenţă neloială.

 

ARTICOLUL 17

Analiza din oficiu a practicilor de concurenţă neloială

 

(1) Consiliul Concurenţei poate realiza, din oficiu, cercetări aprofundate în vederea identificării şi sancţionării posibilelor practici de concurenţă neloială, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 11/1991, atunci când apreciază că există suficient temei de fapt şi de drept care să justifice intervenţia sa, iar condiţiile de admisibilitate sunt îndeplinite.

(2) Cercetarea aprofundată din oficiu se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, pe baza unei note privind propunerea de declanşare elaborată de direcţia de resort, avizată de către comisia în domeniul concurenţei neloiale.

            (3) Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile cercetări lor aprofundate deschise din oficiu de către autoritatea de concurenţă, cu excepţia situaţiei în care nu s-a constatat săvârşirea practicilor de concurenţă neloială, caz în care cercetarea aprofundată se închide prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

 

CAPITOLUL IV

Deciziile în domeniul concurenţei neloiale

 

ARTICOLUL 18

Adoptarea deciziilor

 

(1) Constatarea practicilor de concurenţă neloială prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 11/1991, precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale şi a măsurilor de încetare şi interzicere se realizează prin decizie a comisiei în domeniul concurenţei neloiale.

            (2) Deciziile emise de către autoritatea de concurenţă trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale părţilor implicate; descrierea practicii de concurenţă neloială; indicarea dispoziţiei legale încălcate; criteriile de individualizare a sancţiunii, amenda aplicată, termenul şi modalitatea de plată, după caz; termenul de contestare şi instanţa competentă să soluţioneze contestaţia.

 

ARTICOLUL 19

Tipuri de decizii

 

Pe baza notelor de concluzii comisia în domeniul concurenţei neloiale adoptă în temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 11/1991 următoarele decizii:

a) decizie de constatare a săvârşirii unor practici de concurenţă neloială şi de aplicare a amenzii contravenţionale;

b) decizie de constatare a săvârşirii unor practici de concurenţă neloială, de aplicare a amenzii contravenţionale şi a măsurii de interzicere a practicii de concurenţă neloială;

c) decizie de constatare a săvârşirii unor practici de concurenţă neloială şi de aplicare a măsurii de interzicere a practicii de concurenţă neloială;

            d) decizie de încetare a practicilor de concurenţă neloială pe perioada derulării cercetării aprofundate.

 

ARTICOLUL 20

Comunicarea deciziilor

 

(1) Comunicarea deciziilor se face în termen de 5 zile de la emiterea deciziei prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale cu confirmare de primire. În cazul în care acest lucru nu este posibil, comunicarea se realizează prin afişare la sediul/domiciliul contravenientului.

(2) în cazul în care comunicarea deciziei se realizează prin afişare, se întocmeşte un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut în Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 668/2011, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 21

 

Publicarea deciziilor

(1) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se publică pe pagina web a instituţiei, precum şi într-un ziar de largă circulaţie.

            (2) La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor implicate, astfel încât secretele comerciale să nu fie divulgate, iar datele confidenţiale să fie respectate.

 

ARTICOLUL 22

Executarea deciziilor

 

(1) Decizia prin care se constată şi se aplică sancţiuni constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Aceasta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucureşti.

(2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia săvârşită se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Consiliului Concurenţei în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei pentru a fi” ataşată la dosarul cauzei. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care aparţine plătitorul.

            (4) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurenţei, prin direcţiile care au instrumentat cazul, va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare.

 

ARTICOLUL 23

Monitorizarea deciziilor prin care s-au dispus măsuri

 

(1) Deciziile emise de către autoritatea de concurenţă prin care sunt dispuse măsuri de interzicere a practicilor de concurenţă neloială sunt monitorizate, partea împotriva căreia a fost dispusă măsura fiind obligată să răspundă solicitărilor autorităţii de concurenţă în acest sens.

(2) Modalitatea şi perioada de monitorizare vor fi stabilite în funcţie de circumstanţele fiecărui caz şi sunt prevăzute în decizia emisă de Comisia desemnată în domeniul concurenţei neloiale prin care s-a constatat încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 11/1991,

            (3) În cazul în care se constată că măsurile impuse de către Consiliul Concurenţei nu au fost respectate, se aplică sancţiunile prevăzute de art. 4 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 11/1991, cu informarea prealabilă a comisiei care a dispus măsura.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

 

 

ARTICOLUL 24

Confidenţialitate

 

(1) Informaţiile, datele şi documentele ce constituie dosarul cauzei cu privire la posibile practici de concurenţă neloială nu vor fi comunicate sau făcute publice de către Consiliul Concurenţei până la finalizarea cercetării aprofundate.

(2) Informaţiile colectate în cadrul procedurii de cercetare aprofundată pot fi folosite doar pentru scopul aplicării legislaţiei în domeniul concurenţei.

(3) Orice persoană fizică sau juridică ce furnizează Consiliului Concurenţei informaţii privind posibile practici de concurenţă neloială în realizarea procedurilor prevăzute de prezentul regulament trebuie să indice în mod clar orice element pe care îl consideră confidenţial, inclusiv secretele comerciale, motivând acest lucru.

            (4) Deciziile Consiliului Concurenţei publicate potrivit legii nu vor conţine secrete comerciale sau alte informaţii confidenţiale a căror dezvăluire ar putea să prejudicieze interesele părţilor implicate.

 

ARTICOLUL 25

Sesizarea organelor de urmărire penală de către autoritatea de concurenţă

 

            Consiliul Concurenţei aduce la cunoştinţa organelor de urmărire penală cazurile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 11/1991 doar atunci când, analizând o practică dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din acelaşi act normativ, care îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, constată că aceasta excedează sfera sa de competenţă, fiind o posibilă faptă de natură penală.

 

ARTICOLUL 26

Anexe

 

            Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ARTICOLUL 27

Dispoziţii abrogate

 

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă dispoziţiile referitoare la Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, din Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 668/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 631 din 5 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi Regulamentul privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.098/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 818 din 5 decembrie 2012.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMULAR

privind sesizarea unei posibile practici de concurenţă neloială

 

Nr. crt.

Informaţiile solicitate de către autoritatea de concurenţă

Datele şi informaţiile furnizate de către partea/părţile interesată/interesate

1.

Informaţii privind autorul sesizării (Se vor furniza datele complete de identificare, respectiv: în cazul persoanei fizice, numele complet, domiciliul, CNP, nr. şi serie CI, iar în cazul persoanei juridice numele întreprinderii, sediul, CUI etc.)

 

2.

Informaţii privind persoana fizică/juridică al cărei comportament constituie obiectul sesizării (Se vor furniza date complete de identificare.)

 

3.

Informaţii privind interesul legitim al autorului sesizării:

 

4.

Detalii privind presupusa practică de concurenţă neloială

Gradul de pericol social:

- modul şi mijloacele de săvârşire a faptei;

- scopul urmărit;

- împrejurările în care a fost săvârşită practica;

- urmarea produsă/care s-ar fi putut produce, materializată în existenţa unui eventual prejudiciu. Piaţa pe care a fost săvârşită practica1:

(Descrieţi pe scurt sectorul în care desfăşoară activitate părţile implicate; estimaţi numărul de întreprinderi care operează pe piaţa pe care s-a săvârşit practica de concurenţă neloială; dimensiunea pieţei afectate - locală/naţională.)

Durata practicii:

Număr de întreprinderi implicate:

Număr de consumatori potenţial afectaţi:

 

5.

Informaţiile şi documentele care probează existenţa posibilei practici de concurenţă neloială2

 

6.

Informaţiile furnizate de către autorul sesizării considerate ca fiind confidenţial 3

 


1 În vederea stabilirii importanţei sectorului economic în care s-a produs fapta în ansamblul economiei naţionale.

2 Autorii sesizărilor au obligaţia să furnizeze elemente de probă atât în legătură cu posibila practică de concurenţă neloială, interesul legitim, cât şi cu riscul producerii unui prejudiciu.

3 Potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare: “deciziile adoptate de către Consiliului Concurenţei se publică pe pagina web a instituţiei, precum şi într-un ziar de largă circulaţie, cu respectarea datelor confidenţiale şi a secretelor comerciale.”

 

ANEXA Nr. 2

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

PROCES-VERBAL

nr. .........

de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor, încheiat în ziua de.....luna.......anul...........localitatea

 

Subsemnaţii, ....................................................................... având funcţia de inspectori de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, în calitate de agenţi constatatori, în temeiul Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor nr. ........................., eliberate de Consiliul Concurenţei, în urma verificărilor efectuate în perioada ........................... în baza Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. .............., prin care s-a dispus declanşarea cercetării aprofundate,

am constatat următoarele:

....................................................................................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contravenţii potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) lit. ........... din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

 

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă):

PERSOANA JURIDICĂ -..................................... având codul de identificare fiscală ......................... Înregistrată la registrul comerţului cu nr. ......................, cu sediul în str. ............................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......., localitatea ......................................, sectorul ........, judeţul ............................. reprezentată prin domnul/doamna ........................................., având CNP ............................................, domiciliat(ă) în str. ........................................................... nr. ........., bl. ........sc. ....... et. ........ ap. ......... localitatea ........................................., sectorul ......., judeţul ............................................, legitimat(ă) cu B.I.(C.I.)/paşaport/alt document seria ........ nr. ......................., emis(ă) de ................... la data ......................

având funcţia de...........................

 

PERSOANA FIZICĂ Domnul/Doamna................................................ având CNP ............................. domiciliat(ă) în str. ......................................................... nr. ........., bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ........, localitatea ...................................., sectorul ......... judeţul .............................................., legitimat(â) cu B.I.(C.I.)/paşaport/alt document seria ........ nr. ........................ emis(ă) de ................... la data ....................., având ocupaţia de ............................................... la locul de muncă ......................................................... cu sediul în str. ................................................................ nr. ........ bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. ......... localitatea ............................................, sectorul ......., judeţul .............................................., având codul de identificare fiscală ............................

 

Faţă de contravenţiile constatate, în temeiul art. 4 alin. (4)/în temeiul art. 4 alin. (5) din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele amenzi:

....................................................................................................................................................................................

 

Alte menţiuni:

Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul procesului-verbal.

Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:

....................................................................................................................................................................................

 

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază teritorială se află sediul social/domiciliul contravenientului ......................................... în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal. Dovada plăţii se va prezenta la Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care aparţine plătitorul.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care unul s-a înmânat astăzi contravenientului/reprezentantului contravenientului ........................................, reprezentat de către domnul ............................................. în calitate de .......................... /se va comunica contravenientului.

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere la Judecătoria ..............., în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.

Menţiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal:

....................................................................................................................................................................................

Martor,

Subsemnatul ..............................................................., domiciliat în ................................................ str. ................................................. nr. ....... bl. ....... sc. ...... ap. ........ judeţul/sectorul .................................... legitimat cu B.I.(CI.) seria ....... nr. .................... eliberat(ă) de ................... CNP ........................................... confirm, ca martor, faptul următor: contravenientul/reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de faţă la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal.

Menţionez că nu am calitatea de agent constatator.

 

Semnătură

.....................................

 

Menţiuni privind lipsa semnăturii martorului:

....................................................................................................................................................................................

 

Inspectori de concurenţă,

........................................................................................

Contravenient/Reprezentantul contravenientului,

........................................................................................

 

Model de înştiinţare de plată

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

din data..............

 

Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a Contravenţiei nr. ....................... încheiat la data de...................... aveţi obligaţia să o achitaţi în termen de 15 zile de la înmânarea/ comunicarea proces ui ui-verbal, la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, urmând să predaţi o copie de pe chitanţă la sediul Consiliului Concurenţei.

În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

Inspectori de concurenţă,

........................................................................................

 

Am luat cunoştinţă.

Contravenient,

........................................................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.