MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 919/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 919         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 decembrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

174. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

904. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

896. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 

911. - Decret privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

 

912. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror

 

913. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

914. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.089. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Biroul de Turism pentru Tineret” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

1.094. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan

 

1.101. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.106. - Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5.108. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 24 iunie 2014, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu următorul cuprins:

“- La articolul 75 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«i) preţuri reglementate pentru energia termică produsă în centralele de cogenerare;».

- La articolul 124 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«e) să pună cu prioritate la dispoziţia furnizorilor cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie, necesare acoperirii consumului clienţilor casnici, inclusiv cantităţile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, în conformitate cu reglementările ANRE şi cu respectarea graficului de liberalizare a preţurilor şi de asigurare a gazelor naturale pentru aceştia; furnizorii şi clienţii noncasnici care beneficiază de aceste cantităţi au obligaţia respectării destinaţiei acestor cantităţi de gaze naturale; restul producţiei proprii realizate de producători, mai puţin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziţia pieţei concurenţiale;».

- La articolul 148 alineatul (2), litera g) se abrogă.”

2. La articolul I punctul 1, alineatul (32) al articolului 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(32) începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la 31 decembrie 2016, furnizorii licenţiaţi au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţe centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.”

3. La articolul I, după punctul 1 se introduc 4 noi puncte, punctele 11-14, cu următorul cuprins:

“11. La articolul 177, după alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:

«(33) În vederea asigurării nediscriminării între aceleaşi categorii de consumatori, până la sfârşitul perioadei de reglementare, clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei au acelaşi tratament din punctul de vedere al asigurării cantităţilor şi preţului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementaţi.»

12. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifică siva avea următorul cuprins:

«b) furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2021 pentru clienţii casnici;».

13. La articolul 181 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«b) începând cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, în condiţiile art. 179 alin. (2) lit. a), şi până la 30 iunie 2021, în condiţiile art. 179 alin. (2) lit. b), o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici, producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei.»

14. La articolul 181, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(5) Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în concordanţă cu prevederile Calendarului de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 174.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 904.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de apreciere deosebită a prestigioasei activităţi profesionale, pentru dăruirea şi abnegaţia dovedite în actul medical,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler doamnei Sburlan Cristina Astrid, medic.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 896.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 83 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.268 din 27 noiembrie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iosif Morcan se reîncadrează în funcţia de judecător, cu grad de curte de apel, la Tribunalul Hunedoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAI ANBĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 911.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.341/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Livia Burnar se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Dragomireşti şi se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 912.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.228/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mircea Puşcaş, judecător la Curtea de Apel Oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare constând în excluderea din magistratură.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 913.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.355/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ghenadie Ciobanu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 914.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Biroul de Turism pentru Tineret” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Biroul de Turism pentru Tineret” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 1.089.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Operatorul economic: SOCIETATEA COMERCIALA “BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, tronson 6, et. 12, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 1573170

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.509

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5.505

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

 

Venituri financiare

5

4

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

5.260

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

5.280

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.991

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

205

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.352

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

770

C1

ch. cu salariile

13

723

C2

bonusuri

14

47

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

319

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

293

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

702

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

229

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

229

 

1

 

Rezerve legale

25

11

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

218

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

628

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

603

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

26

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

26

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.468

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.317

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

212

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

958

8

 

Plăţi restante

55

74

9

 

Creanţe restante

56

1.120

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000

pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan, situată în municipiul Vulcan, str. Decebal nr. 8, judeţul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei prevăzute la art. 1, Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, anexa nr. 8, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 1.094.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Educaţiei Naţionale - CUI 13729380

Ordonator secundar de credite: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - CUI 4944320

Ordonator terţiar de credite: Palatul Copiilor Deva - CU112941499

 

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

- lei -

Tipul bunului

37831

8.26.05

Clubul Copiilor Vulcan

Ateliere, magazie; regim de înălţime: P

Judeţul Hunedoara, municipiul Vulcan, str. Decebal nr. 8

38.206

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La poziţiile M.F.P. nr. 36642, 36638, 35938, 40072 se modifică adresa poştală, iar la poziţiile M.F.P. nr. 40072,106284, 36638, 35938, 112327, 102699 se modifică caracteristicile tehnice, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La poziţiile M.F.P. nr. 37263, 36634, 36641, 36642, 121573, 121574, 35936, 35938, 40070^*0072, 112327, 102699, 147092, 106284, 36638 se modifică valorile de inventar, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 1.101.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care îşi schimbă descrierea tehnică şi adresa poştală

 

1. Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

2. Ordonator secundar de credite

4203563

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Noua descriere tehnică

Noua adresă

1

36642

8.26.05

Clubul Copiilor sectorul 1

Clubul Copiilor sectorul 4,

CUI 4316635

 

Municipiul Bucureşti,

Str. Făgetului nr. 12, sectorul 4

2

40072

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 - Baza Pantelimon,

CUI 4992971

S teren = 4.045 mp;

CF. nr. 231690, nr. topo

231690

Municipiul Bucureşti,

şos. Pantelimon nr. 293, sectorul 2

3

106284

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 5,

CUI 4364381

Clădire C1: P + 1 Sc = 525 mp;

Clădire C2: Sc = 250 mp;

Clădire ghenă: Sc = 5 mp;

clădire magazie, Sc = 15 mp;

clădire: magazie, Sc = 5 mp;

S teren = 2.829 mp, CF nr. 225731

 

4

36638

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 6,

Baza Sportivă „Temerarii”,

CUI 4283775

Clădire administrativă:

P, zidărie cărămidă, Sc = 200 mp,

Sala de sport: Sc = 1.629 mp;

C 5 casa portar 13 mp;

C 14 magazie tablă 47 mp;

Terenuri cu amenajări şi împrejmuiri

S teren = 15.423 mp;

CF 202499

Municipiul Bucureşti,

str. Luică nr. 70, sectorul 4

5

35938

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura”,

CUI 4284126

C1 Sc = 64 mp,

C2 Sc = 9 mp,

C3 Sc= 15 mp,

C4 Sc = 72 mp;

S teren = 14.333 mp; împrejmuiri

Municipiul Bucureşti,

str. Izbiceni nr. 64, sectorul 1

6

112327

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 3 STEAUA,

CUl4453225

S teren = 3.064 mp, din care amenajări 4 terenuri de tenis;

cabina punct de control acces S = 12 mp

 

7

102699

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 4,

CUI 4837900

Clădire P + 4 etaje, zidărie cărămidă şi beton;

Sc = 373 mp;

Sd = 1.875 mp;

cantină P, Sc= 111 mp

S teren = 644 mp;

magazie P, Sc = 18 mp

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

2. Ordonator secundar de credite

4203563

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Noua valoare de inventar

- lei -

1

37263

8.26.04

Casa Corpului Didactic - imobil,

CUI 4340684

Clădire S + P + 2E, Sc= 179 mp,

S teren = 3.015 mp

Municipiul Bucureşti,

Splaiul Independentei nr. 315

Total: 9.865.200, din care:

- construcţii 2.661.900;

- teren 7.203.300

2

36634

8.26.05

Clubul Copiilor sectorul 1,

Baza Sportivă “Cireşarii”,

CUI 4316635

Clădiri adm. + sală sport + amenajări terenuri împrejm.;

Sc = 6.968 mp,

S teren = 34.175 mp

Municipiul Bucureşti,

str. Herman Oberth nr. 2, sectorul 1

Total: 58.953.100, din care:

- construcţii 316.800;

- teren 58.636.300

3

36641

8.26.05

Clubul Copiilor sectorul 1,

CUI 4316635

Clădire: P, zidărie cărămidă, planşee de beton,

Sc = 300 mp

Municipiul Bucureşti,

bd. Bucureştii Noi nr. 107, sector 1

Total: 580.800, din care:

- construcţii 195.400;

- teren 385.400

4

36642

8.26.05

Clubul Copiilor sectorul 1,

Clubul Copiilor sectorul 4,

CUI 4316635

Clădire: P + 1E, zidărie cărămidă, planşee de beton,

Sc = 243 mp; S teren = 815 mp

Municipiul Bucureşti,

Str. Făgetului nr. 12, sectorul 4

Total: 1.198.500, din care:

- construcţii 839.600;

- teren 358.900

5

121573

8.26.05

Clubul Copiilor sectorul 1,

Clubul Copiilor sectorul 3,

CUI 4316635

Clădire: P + 1E, zidărie cărămidă

Municipiul Bucureşti,

str. Barajului Dunării nr. 5, sectorul 3

Total: 482.900, din care:

- construcţii 310.100;

- teren 172.800

6

121574

8.26.05

Clubul Copiilor sectorul 1,

Clubul Copiilor sectorul 5,

CUI 4316635

Clădire: S + P, zidărie cărămidă, planşee de beton,

Sd = 1.093 mp, S teren = 978 mp

Municipiul Bucureşti,

str. Năsăud nr. 93, sectorul 5

Total: 1.974.600, din care:

- construcţii 1.292.300;

- teren 682.300

7

35936

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura”,

CUI 4284126

Clădire: S + P+ 1E, zidărie cărămidă,

Sc = 763 mp, S teren = 3.190 mp

Municipiul Bucureşti,

bd. Ion Mihalache nr. 162, sectorul 1

Total: 6.103.020, din care:

- construcţii 1.636.454;

- amenajare teren şi împrejmuire 112.066;

- teren 4.354.500

8

35938

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura”,

CUI 4284126

C1 Sc = 64 mp,

C2 Sc = 9 mp,

C3 Sc= 15 mp,

C4 Sc = 72 mp;

S teren = 14.333 mp; împrejmuiri

Municipiul Bucureşti,

str. Izbiceni nr. 64, sectorul 1

Total: 111.431, din care:

- construcţie 50.000;

- împrejmuire 11.210;

- teren 50.221; CF nr. 259876

9

40070

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 2,

CUI 4992971

Corp A: S + P, Sc = 1.008 mp,

Corp B: S + R zidărie de cărămidă, Sc = 112 mp,

S teren = 1.922 mp

Municipiul Bucureşti, bd.

Ferdinand I nr. 128, sectorul 2

Total: 5.420.146, din care:

- construcţii 1.788.349;

- teren 3.631.797

10

40071

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar

nr. 2, Baza Sportivă Obor,

CUI 4992971

Corp A:

Sc = 432 mp,

Corp B: Sc = 112 mp;

Bazin şi sală de sport, Sc = 955 mp; S teren = 6.847 mp

Municipiul Bucureşti,

bd. Ferdinand I nr. 139-141, sectorul 2

Total: 11.674.731, din care:

- construcţii 3.316.153;

- teren 8.358.578

11

40072

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar

nr. 2, Baza Pantelimon,

CUI 4992971

Sală de sport clădire P schelet beton armat

S constr. = 1.337 mp

S teren = 4.045 mp;

Amenajări terenuri

Municipiul Bucureşti,

şos. Pantelimon nr. 293, sectorul 2

Total: 5.240.046, din care:

- construcţii 1.643.821;

- amenajare teren 74.837;

- teren 3.521.388;

CF nr. 231690, nr. topo 231690

12

112327

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 3 STEAUA, CUl4453225

S teren = 3.064 mp, din care amenajări 4 terenuri de tenis; cabină punct de control acces

S = 12 mp

Municipiul Bucureşti,

Aleea Pricopan nr. 1, sectorul 5

Total: 3.674.249,40, din care:

- construcţii 14.820;

- amenajare 228.647;

- împrejmuire teren 90.404;

- teren 3.340.378;

CF nr. 228931

13

102699

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 4,

CUI 4837900

Clădire P + 4 etaje, zidărie cărămidă şi beton; Sc = 373 mp; Sd = 1.875 mp;

cantină P, Sc= 111 mp;

S teren = 644 mp;

magazie P, Sc = 18 mp

Municipiul Bucureşti,

Aleea Buchetului nr. 5, sectorul 3

Total: 3.272.616, din care:

- construcţii 2.280.107;

- teren 992.509

14

147092

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 4,

CUI 4837900

Sală de forţă, parter Sc = 108 mp;

S teren = 208 mp

Municipiul Bucureşti,

Aleea Buchetului nr. 3, sectorul 3

Total: 442.303, din care:

- construcţii 121.741;

- teren 320.562;

15

106284

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar nr. 5.

CUI 4364381

Clădire C1: S + P, zidărie cărămidă şi beton, Sc = 525 mp,

Clădire C2: Sc = 230 mp,

Clădire C3: S + P + 3E, Sc = 105 mp,

Construcţie anexă

C4 ghenă - 5 mp;

Construcţie anexă C5 magazie - 15 mp;

Construcţie anexă C6 magazie - 5 mp;

Construcţie anexă C7 garaj - 57 mp,

S teren = 2.829 mp

Municipiul Bucureşti,

Calea Plevnei nr. 124, sectorul 6

Total: 11.404.032, din care:

- construcţii 6.595.308;

- teren 4.808.724.

CF nr. 225731

16

36638

8.26.07

Clubul Sportiv Şcolar

nr. 6, Baza Sportivă

“Temerarii”,

CUI 4283775

Clădire administrativă: P, zidărie cărămidă, Sc = 200 mp,

Sală de sport: Sc =1.629 mp;

C 5 casă portar 13 mp;

C 14 magazie tablă 47 mp;

Terenuri cu amenajări şi împrejmuiri,

S teren = 15.423 mp

Municipiul Bucureşti,

str. Luica nr. 70, sectorul 4

Total: 14.702.458, din care:

- construcţii (sală sport) 3.577.366;

- teren 10.503.115;

- împrejmuire 621.977;

CF 202499

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2015 se stabileşte la venituri în sumă de 1.064.322 mii lei, la cheltuieli în sumă de 917.387 mii lei, cu un excedent în sumă de 146.935 mii lei.

Art. 2. - Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 12 decembrie 2014.

Nr. 1.106.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2015

- mii lei -

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu/ Articol

Alineat

Denumire indicator

Program 2015

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

VENITURI

1.064.322

 

 

 

 

I. Venituri curente

1.064.322

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

1.064.322

 

 

 

 

CI. Venituri din proprietate

1.060.932

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

1.060.932

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

164.689

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

896.243

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

0

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri şl servicii

3.390

35.09

 

 

 

Amenzi, penalităţi ŞI confiscări

0

 

04

 

 

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

0

36.09

 

 

 

Diverse venituri

3.390

 

50

 

 

Alte venituri

3.390

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

917.387

 

 

 

 

a) Clasificaţia funcţională

 

 

 

 

 

Partea a 1 a - Servicii publice generale

917,387

51.09

 

 

 

Autorităţi publice şi acţiuni externe

27.732

 

01

 

 

Autorităţi executive şi legislative

27.732

 

01.03

 

 

Autorităţi executive

27.732

55.09

 

 

 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

889.655

50.09

 

 

 

b. Clasificaţia economică CHELTUIELI

917.387

51.09

 

 

 

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

27.732

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

27.681

 

 

20

 

Titlul II Bunuri şi servicii

27.581

 

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

23.642

 

 

 

01

Furnituri de birou

2.531

 

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

69

 

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

4.907

 

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

391

 

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.515

 

 

 

06

Piese de schimb

234

 

 

 

07

Transport

3

 

 

 

08

Postă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

709

 

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

10.835

 

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru Întreţinere şi funcţionare

2.448

 

 

20.02

 

Reparaţii curente

1,219

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

566

 

 

 

30

Afte obiecte de inventar

566

 

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

14

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.140

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

790

 

 

 

04

Chirii

905

 

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

445

 

 

59

 

Titlul X Alte cheltuieli

100

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

100

 

 

70

 

Cheltuieli de capital

51

 

 

71

 

Titlul XII Active nefinanciare

51

 

 

71.01

 

Active fixe

51

 

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

0

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

51

55.09

 

 

 

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

889.655

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

889.655

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

889.655

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice Interne

850.300

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

850.300

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

39.355

 

 

 

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului

39.355

 

 

 

 

Excedent

146.935

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014

 

În baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 şi 861 bis din 26 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 28, alineatele (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în anul şcolar 2015-2016, poate fi menţinut în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare cadrul didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2);

b) postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, este complet/ completă şi este viabil/viabilă în anul şcolar 2015-2016, luând în considerare şi prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menţinut în activitate ca titular peste vârsta de pensionare, nu există reducere de activitate la disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular.

(5) Cadrele didactice care au depus cereri conform alin. (3) şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (4) rămân în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare. Validarea îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la alin, (4) se realizează în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

(6) Directorii unităţilor de învăţământ întocmesc o situaţie centralizată cuprinzând cadrele didactice pentru care consiliile de administraţie au validat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi care rămân în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2015-2016. Situaţia centralizată cuprinde: numele şi prenumele cadrului didactic, vârsta cadrului didactic la data de 1 septembrie 2015, gradul didactic, postul didactic/catedra pe care este menţinut în activitate peste vârsta de pensionare şi se transmite inspectoratului şcolar, însoţită de copiile deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră ale cadrelor didactice incluse în această situaţie.

(7) în condiţiile în care, până la data de 28 august 2015, la nivelul unităţilor de învăţământ se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la anumite discipline, nu mai este posibilă menţinerea în activitate ca titulare peste vârsta de pensionare a unor cadre didactice, conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa aceste cadre didactice cu privire la încetarea contractului individual de muncă în vederea pensionării.”

2. La articolul 28, alineatele (8), (9) şi (10) se abrogă.

3. La anexa nr. 19, la punctul I, subpunctul 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2015-2016, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015:

a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Termen: 26 ianuarie 2015

b) validarea condiţiilor cumulative pentru menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare;

Termen: 2 februarie 2015

c) transmiterea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele şcolare.

Perioada: 3-6 februarie 2015”.

Art. II. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 12 decembrie 2014.

Nr. 5.108.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.