MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 922/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 922         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 decembrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

167. - Lege privind exercitarea profesiei de bonă

 

897. - Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă

 

168. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 

898. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 

169. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 

899. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 

171. - Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

 

901. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

 

175. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 

905. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 527 din 9 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionali ta te a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Decizia nr. 555 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.523. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 

1.769. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

149. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

 

154. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind exercitarea profesiei de bonă

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează exercitarea profesiei de bonă în scopul asigurării serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului.

Art. 2. - Exercitarea profesiei de bonă se realizează conform următoarelor principii:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

c) primordialitatea responsabilităţii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

d) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;

e) respectarea demnităţii copilului;

f) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.

Art. 3. - Beneficiarul serviciilor de îngrijire şi supraveghere oferite de bonă este copilul care necesită supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) bonă - persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reşedinţa legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului;

b) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii;

c) domiciliul/reşedinţa copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieşte în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că îşi are locuinţa principală/secundară;

d) domiciliul/reşedinţa bonei - locul unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală/secundară conform Codului civil;

e) servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului - servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creşterea, protecţia, educaţia şi învăţarea copilului, folosind metode variate şi alternative de educare şi asistare a copilului.

 

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de bonă

 

Art. 5. - (1) Poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;

b) este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

c) are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;

e) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii;

f) nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

(2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înţelege:

a) certificatul obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată;

b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

(3) Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) se actualizează anual.

Art. 6. - Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă:

a) locuieşte împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepţia celor care au săvârşit fapte penale din culpă, conform declaraţiei pe propria răspundere, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

b) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;

c) suferă de boli cronice transmisibile;

d) membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

e) este dependentă de substanţe psihotrope sau stupefiante şi/sau plante ori substanţe cu proprietăţi psihoactive; prevederile se aplică şi pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

f) i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

Art. 7. - Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (3), prin:

a) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică;

b) desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) În desfăşurarea activităţii, bona îndeplineşte, cel puţin, următoarele atribuţii:

a) îngrijirea şi supravegherea copilului;

b) hrănirea copilului;

c) acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;

d) informarea reprezentantului legal al copilului cu privire la evoluţia acestuia, precum şi informarea de urgenţă a angajatorului referitor la apariţia unor situaţii deosebite cu privire la copil;

e) însoţirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare proprii vârstei sau sprijinirea acestuia pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi, precum şi realizarea de activităţi de educare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;

f) alte atribuţii convenite prin contract.

(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate în baza unui plan de activităţi, stabilit de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, În funcţie de nevoile copilului şi ale familiei acestuia.

(3) Modelul planului de activităţi prevăzut la alin. (2) va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi va fi anexă la contractul individual de muncă/contractul de prestări servicii.

Art. 9. - Bona pierde calitatea de a profesa şi de a desfăşura activităţi de îngrijire şi supraveghere a copilului în următoarele situaţii:

a) în cazul în care nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) nu sunt respectate prevederile art. 5 alin. (3);

c) intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 6.

 

CAPITOLUL III

Răspundere, monitorizare şi control

 

Art. 10. - (1) Bona răspunde disciplinar, contravenţional, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

(2) În situaţia în care bona este organizată ca persoană fizică autorizată răspunde, pentru nerespectarea condiţiilor contractuale, contravenţional, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

(3) Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia şi sancţiunile disciplinare sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 11. - (1) Monitorizarea activităţii bonei este realizată de către angajator, în baza contractului individual de muncă încheiat între cele două părţi.

(2) Monitorizarea activităţii bonei, în situaţia în care aceasta este organizată ca persoană fizică autorizată, se realizează în baza contractului de prestări servicii încheiat între reprezentantul legal al copilului şi persoana fizică autorizată.

(3) Modelul contractului de prestări servicii prevăzut la alin. (2) va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 12. - Controlul privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5, precum şi controlul privind calitatea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului exercitate de bonă se realizează de către Instituţiile cu atribuţii de control al calităţii în domeniul serviciilor sociale.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 13. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile:

a) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

e) Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - (1) Prezenta lege intră în vigoare Sa 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 167.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

                                                                                                                                                   DECRET

pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind exercitarea profesiei de bonă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 897.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, CU următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 12, punctul 2 se abrogă.

2. La articolul 12, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

Art. 181. - Veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior pot fi utilizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru reabilitări şi consolidări aprobate prin planul operaţional.”

3. La articolul 12 punctul 3, alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere, funcţionare şi a indemnizaţiilor se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale.”

4. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 16 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

«g1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii obligatorii sau voluntare la organizaţiile constituite în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, prin Ministerul Sănătăţii, în limita bugetului aprobat;»“.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 168.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari:. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti. 16 decembrie 2014.

Nr. 898.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 18 iunie 2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 169.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 899.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se declară ziua de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională.

Art. 2. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza şi/sau sprijini logistic şi material manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 171.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 901.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 23 iunie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 175.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 905.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 527

din 9 octombrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Marin D. Stelea în Dosarul nr. 11.636/63/2013 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 164D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că la dosar autorul criticii a depus concluzii scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată şi menţinere a jurisprudenţei Curţii în materie. Cât priveşte invocarea art. 47 din Constituţie, arată că dispoziţiile de

lege criticate sunt măsuri adaptate la realităţile social-economice.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 21 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 11.636/63/2013, Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

6. Excepţia a fost ridicată de Marin D. Stelea într-o cauză având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate nu respectă Decizia Curţii Constituţionale nr. 872/2010 care a statuat că restrângerea exerciţiului drepturilor salariale este constituţională în măsura în care se aplică temporar, şi anume până la 31 decembrie 2010. Astfel, în aceste condiţii, reţinerea a încă 10% din salariile prevăzute în iunie 2010 denotă că legiuitorul nu a ţinut cont de prevederile acestei legi.

8. De asemenea arată că, întrucât toate elementele salariului nu se majorează, ci se încearcă o aducere parţială la nivelul salariului din iunie 2010, restul de 10% neavând un termen de restituire, se încalcă dreptul de proprietate prevăzut de art. 44 din Constituţie, chiar dacă drepturile salariale sunt drepturi de creanţă, dar, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, acestea constituie un “bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

9. Totodată, autorul excepţiei consideră că “obligaţia de restituire a celor 25% din salariu este o obligaţie de rezultat pe care şi-a impus-o legiuitorul. Or, în prezent, acesta a transformat-o într-o obligaţie de mijloace, încălcând în acelaşi timp caracterul temporar al restrângerii exerciţiului drepturilor salariale, caracter ce este de esenţa dispoziţiilor art. 53 din Constituţie. Mai mult, salariaţii din sectorul bugetar desfăşoară aceeaşi activitate ca şi în iunie 2010, cu salariul redus cu 10%.”

10. În final susţine că “majorarea salarială nu a fost una reală, ci s-a făcut exclusiv din sumele corespunzătoare premiului anual pentru 2010, datorate aceloraşi angajaţi, şi din sumele prevăzute pentru alte drepturi pentru anul 2011, astfel încât restrângerea drepturilor s-a făcut cu mult mai mult de 10% şi în anul 2011, ceea ce contravine prevederilor art. 47 şi art. 53 din Constituţie.”

11. Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate respectă garanţiile cuprinse în Legea fundamentală. Premiul anual la care se referă dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 285/2010 nu reprezintă un drept, ci un supliment, astfel că nu se poate vorbi despre încălcarea dreptului de proprietate. Veniturile de natură salarială ale personalului bugetar se stabilesc numai prin lege, eliminarea celui de al treisprezecelea salariu având ca temei criza economică, restrângerea fiind proporţională cu scopul urmărit, iar măsura aplicată în mod nediscriminatoriu.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1)din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, care au următorul cuprins:

- Art.1: (1) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%,

(2) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va stabili în anul 2011 ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010.

(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comandă/salariului de comandă, precum şi cuantumul gradaţiilor, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(5) în salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, m indemnizaţia de încadrare bruta lunară, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariale, altele decât cele prevăzute de prezenta lege.”]

- Art. 8: “Sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi.”

17. Curtea observă că Legea nr. 285/2010 reglementează salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, având deci aplicabilitate limitată la anul 2011.

18. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, în legătură cu examinarea unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, Curtea Constituţională a statuat că “sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”. Prin urmare, Curtea constată că, deşi dispoziţiile de lege supuse examinării nu se mai încadrează în fondul activ al legislaţiei, acestea vor fi supuse controlului de constituţionalitate, având în vedere că raportul juridic născut între angajat şi angajator nu s-a stins în privinţa acordării premiului anual pe 2010, odată cu plata lunară a salariului în cursul anului 2011, tocmai din cauza faptului că se contestă o eventuală neexecutare de către angajator a obligaţiei sale privind premiul anual pe 2010, ceea ce califică situaţia în care se află autorii excepţiei ca fiind o fada pendentia. A se vedea în acest sens Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012.

19. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 47 privind nivelul de trai şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici similare. Menţionăm, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 115 din 9 februarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2012, Decizia nr. 154 din 12 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 11 iunie 2013, Decizia nr. 476 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 27 ianuarie 2014, şi Decizia nr. 929 din 13 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2013, prin care Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate.

21. Astfel, prin Decizia nr. 1.655 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, Curtea a amintit că, prin deciziile nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a impus o obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la “cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare”. A apreciat însă că aceasta “este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010”. De asemenea a reţinut că “Stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligaţiei sale de rezultat, [...] în sensul revenirii cel puţin la Cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010”.

22. De asemenea, prin Decizia nr. 457 din 7 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 10 decembrie 2013, şi Decizia nr. 859 din 16 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 29 iulie 2009, referitor la criticile vizând încălcarea dreptului de proprietate, Curtea Constituţională a stabilit că drepturile salariale constituie un “bun” care intră în sfera de protecţie a dreptului de proprietate. Această concluzie nu vizează însă drepturile salariale viitoare, ci numai cuantumul sumelor aferente salariilor care sunt certe, lichide şi exigibile.

23. Totodată, prin Decizia nr. 457 din 7 noiembrie 2013, Curtea Constituţională a reţinut că şi instanţa europeană, în Decizia de admisibilitate din 6 decembrie 2011, pronunţată în cauzele conexate nr. 44.232/11 şi 44.605/11 Felicia Mihăieş împotriva României şi Adrian Gavril Senteş împotriva României, paragraful 16, a stabilit că salariile viitoare cu greu pot primi accepţiunea de “bun” în sensul art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie. Prin aceeaşi decizie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat, în privinţa reducerilor salariale operate prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, că, şi dacă salariile viitoare ar fi considerate bunuri, afectarea acestui drept (reducerea) este prevăzută de lege, urmăreşte o cauză de utilitate publică (salvarea echilibrului bugetar al statului) şi respectă un just echilibru între interesele generale ale colectivităţii şi interesele individuale ale cetăţeanului (paragrafele 17-20). Totodată, Curtea a atras atenţia că autorităţile naţionale se află într-o poziţie mai favorabilă decât judecătorul internaţional în a aprecia existenţa cauzei de “utilitate publică” (paragraful 19).

24. Curtea a reţinut că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, s-a dispus creşterea în două trepte a veniturilor salariale cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012, respectiv cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, pentru a se ajunge astfel la nivelul salariilor avute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010.

25. În ceea ce priveşte invocarea prevederilor constituţionale ale art. 47, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 891 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2013, şi Decizia nr. 199 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2012, a statuat că “nivelul de trai decent este un concept relativ, ceea ce înseamnă că, în stabilirea sau definirea acestuia, legiuitorul are un rol preponderent în funcţie de capacitatea economică şi financiară a ţării; or, salariile plătite din fonduri publice respectă un atare nivel, ele neputând coborî sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 670 lei pentru anul 2011 (a se vedea în acest sens Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010), fiind deci, de principiu, superioare din punctul de vedere al cuantumului acestui nivel apreciat ca minim al decenţei”.

26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marin D. Stelea în Dosarul nr. 11.636/63/2013 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 octombrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 555

din 15 octombrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Constantin Sandu Dobre în Dosarul nr. 48.230/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 599D/2014.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 14 octombrie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu, fiind consemnate în încheierea din acea dată, când, având în vedere imposibilitatea constituirii legale a completului de judecată, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 15 octombrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin Sentinţa civilă nr. 3,856 din 31 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 48.230/3/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

4. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Constantin Sandu Dobre cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile prin care a solicitat plata unor sume reţinute fără titlu de către Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, precum şi plata unor sume reprezentând indemnizaţii reparatorii.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că actul normativ criticat este neconstituţional, întrucât a fost semnat de preşedintele Senatului, domnul Mircea-Dan Geoană, la o dată când acesta era suspendat din această funcţie, precum şi pentru că există o neconcordanţă între dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi cele ale art. 18 din Legea nr. 283/2011.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că măsura suspendării plăţii indemnizaţiei reparatorii a fost justificată de raţiuni de politică bugetară, aşa cum se arată în preambulul actului normativ criticat. De asemenea, consideră că aparenta neconcordanţă dintre dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, reprezintă o chestiune de interpretare a normelor legale, iar nu un argument de neconstituţionalitate.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acelaşi timp aminteşte că, aşa cum a reţinut Curtea Constituţională şi în deciziile nr. 42 din 22 ianuarie 2014 şi nr. 244 din 29 aprilie 2014, măsura de suspendare repetată a unor drepturi, pentru mai mulţi ani la rând, ar putea afecta caracterul previzibil al normelor de lege, creând incertitudine cu privire la existenţa acestor drepturi.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, aşa cum rezultă din încheierea de sesizare, îi constituie dispoziţiile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Autorul excepţiei invocă însă şi neconcordanţă dintre dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi art. 18 din

Legea nr. 283/2011, având în vedere de fapt dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aşa cum a fost completată prin Legea nr. 283/2011. Dispoziţiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. II art. 8 alin. (1): „În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d), alin. (4), art. 13 IU. b) şi c) şi la art. 14 din Legea nr. 11BJ2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011.”;

- Art. II art. 18: „În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.”

12. Autorul excepţiei nu indică textele constituţionale pretins a fi încălcate, însă, din examinarea motivării excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea apreciază că acesta are în vedere prevederile art. 1 alin. (5) referitoare la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi prevederile art. 76 privind adoptarea legilor şi a hotărârilor.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate au mai fost supuse analizei Curţii Constituţionale în raport cu critici identice celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 366 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 noiembrie 2013, Curtea Constituţională a reţinut că “proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar a fost depus la Senat, ca primă Cameră sesizată, fiind adoptat de acesta la data de 15 iunie 2011, cu respectarea dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Constituţie, dată la care funcţia de preşedinte al Senatului era exercitată de domnul Mircea-Dan Geoană. Apoi, proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, fiind adoptat de aceasta în data de 8 noiembrie 2011, iar legea a fost promulgată de Preşedintele României în 14 decembrie 2011, prin Decretul nr. 961/2011, dată la care Legea nr. 283/2011 a fost şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

14. Aşa fiind, Curtea constată că au fost respectate, sub aspectul modului de legiferare, dispoziţiile constituţionale ale art. 61, astfel încât nu poate fi reţinută critica autorului excepţiei referitoare la pretinsul viciu de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte adoptarea Legii nr. 283/2011.”

15. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

16. În ceea ce priveşte pretinsa contrarietate dintre dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, Curtea reţine că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţii din Constituţie sau din actele internaţionale la care România este parte, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi nici coroborarea lor sau posibilele contradicţii din cadrul legislaţiei interne.

17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi ai art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Constantin Sandu Dobre în Dosarul nr. 48.230/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 octombrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B./11.176/2014, întocmit de Direcţia generală buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile ari 851 din titlul XVII “Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571(2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (21.9) se introduce un nou alineat, alineatul (21.10), cu următorul cuprins:

„(21.10) Se completează Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 12 septembrie 2014-12 decembrie 2014.”

2. La articolul 1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 ianuarie 2015-31 martie 2015, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ, se va lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Naţională de Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Preţurile cu ridicata şi amănuntul maximale aprobate sunt valabile până la data de 31 martie 2015.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 1.523.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 2 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2014 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.800 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 195 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.”

2. În anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 7 şi 10 ani, precum şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Dala licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Maturitate reziduala Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1425DBN029

04.12.2014

05.12.2014

08.12.2014

24.02.2025

10

10,22

4,75

186,75

300.000.000

45.000.000

RO1320DBN022

08.12.2014

09.12.2014

10.12.2014

29.04.2020

7

5,39

5,75

354,45

500.000.000

75.000.000

RO1418DBN040

11.12.2014

12.12.2014

15.12.2014

17.01.2018

3

3,09

3;25

147,81

500,000.000

75.000.000

 

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementata administrata de Societatea Comercială «Bursa de Valori Bucureşti» - SA, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrata de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementata administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori Bucureşti» - SA”

 

3. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

RO1418DBN040

1344/02.10.2014

Octombrie 2014”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 17 decembrie 2014.

Nr. 1.769.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Comercială CEZ Distribuţie - SA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0597 lei/kVARh, practicat de Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 198,85 Iei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2014, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială CEZ Distribuţie - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 149.

 

 

ANEXĂ

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2015

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - SA.

IT

25,39

 

MT

48,42

 

JT

137,30

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A., cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0578 lei/k VAR h, practicat de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 199,94 Iei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2014, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 23 decembrie 2013.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şt intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 154.

 

 

ANEXA

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A,, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2015

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - SA

IT

18,47

 

MT

42,84

 

JT

138,61

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.