MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 946/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 946         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 decembrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

177. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciproca a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

 

907. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014

 

180. - Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie2014

 

Acord de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

910. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.304. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” _2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

 

1.575. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            4. - Instrucţiune pentru modificarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

863. - Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

866. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN OUMITRESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 177.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

 

Guvernul României şi Guvernul Georgiei, denumite în continuare părţi,

convenind să poarte discuţii pe probleme politice şi de securitate, să extindă şi să intensifice cooperarea politică, militară şi economică,

luând act de schimbările politice la nivel mondial şi recunoscând rolul important al cooperării în consolidarea păcii, securităţii internaţionale şi încrederii reciproce,

realizând faptul că o bună cooperare poate necesita schimbul de informaţii clasificate între părţi,

dorind să creeze un set de reguli privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate aplicabil tuturor acordurilor de cooperare şi contractelor clasificate viitoare, care vor fi implementate între părţi şi care vor conţine sau vor implica informaţii clasificate,

respectând reciproc suveranitatea, egalitatea, integritatea teritorială, securitatea şi interesele statelor lor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopul şi domeniul de aplicare

 

(1) Scopul prezentului acord este de a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în procesul de cooperare dintre părţi sau dintre persoanele juridice din statele părţilor.

(2) Prezentul acord se aplică oricărei activităţi ce implică schimbul de informaţii clasificate şi care se derulează sau urmează a se derula între părţi sau între persoanele juridice din statele părţilor.

(3) Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În sensul prezentului acord:

a) informaţie clasificată înseamnă orice informaţie, document sau material, indiferent de forma fizică a acesteia/acestuia, căreia/căruia i s-a atribuit un anumit nivel de clasificare în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor şi care va fi protejat(ă) corespunzător;

b) nivel de clasificare înseamnă o categorie care, în conformitate cu legislaţia statului părţii, determină anumite restricţii privind accesul la informaţii clasificate, măsuri de protecţie şi marcaje;

c) contractant înseamnă o persoană fizică sau juridică abilitată să încheie contracte în conformitate cu cerinţele menţionate în prezentul acord şi cu legislaţiile statelor părţilor;

d) contract clasificat înseamnă orice contract, acord” sau proiect care conţine sau implică accesul la informaţii clasificate sau în baza căruia sunt generate astfel de informaţii;

e) incident de securitate înseamnă o acţiune sau omisiune contrară legislaţiei statului părţii care are sau poate avea drept rezultat dezvăluirea sau distrugerea neautorizată, însuşirea ilegală, deteriorarea sau pierderea informaţiilor clasificate;

f) partea emitentă înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care generează şi transmite informaţii clasificate;

g) partea primitoare înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care primeşte informaţii clasificate;

h) certificat de securitate a personalului înseamnă un document emis în conformitate cu legislaţia statelor părţilor, prin care se atestă abilitarea unei persoane de a avea acces la informaţii clasificate în conformitate cu legislaţia relevantă a statului acesteia;

i) certificat de securitate industrială înseamnă un document emis de autoritatea competentă de securitate, prin care se atestă că o persoană juridică are capacitatea fizică şi organizatorică de a utiliza şi depozita informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia relevantă a statului său;

j) autoritate competentă de securitate înseamnă instituţia menţionată la art. 3, învestită cu autoritate la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

k) necesitatea de a cunoaşte înseamnă principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate poate fi acordat numai acelei persoane îndreptăţite să cunoască astfel de informaţii, în virtutea îndatoririlor sale de serviciu, în contextul în care informaţiile au fost transmise părţii primitoare.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţile competente de securitate

 

(1) Autorităţile competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord sunt:

a) în România:

Guvernul României

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Str. Mureş nr. 4, sectorul 1

Bucureşti

România

b) în Georgia;

Ministerul Afacerilor Interne al Georgiei

10 General Gia Gulua

0114, Tbilisi

Georgia

(2) Părţile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, despre orice modificare relevantă cu privire la autorităţile competente de securitate,

(3) în vederea realizării şi menţinerii unor standarde de securitate similare, autorităţile competente de securitate îşi vor furniza, la cerere, informaţii referitoare la standardele, procedurile şi practicile de securitate aplicate de părţi pentru protecţia informaţiilor clasificate.

În acest scop, autorităţile competente de securitate pot conveni şi asupra unor vizite reciproce efectuate de persoane autorizate în ambele state.

(4) Dacă este necesar, autorităţile competente de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

Echivalenţa nivelurilor de clasificare

 

            Părţile stabilesc următoarele echivalenţe ale nivelurilor de clasificare naţionale:

 

În România

În Georgia

STRICT SECRET PE IMPORTANŢĂ DEOSEBITA

განსაკუთრებლი მნიშვნელობის

gansakutrebli mnishvnelobis

STRICT SECRET

სრულიად საიდუმლო

sruliad saidumlo

SECRET

 

საიდუმლო

saidumlo

SECRET DE SERVICIU

შეზღუდული სარგებლობისთვის

shezguduli sargeblobistvis

 

ARTICOLUL 5

Certificatele de securitate şi accesul la informaţii clasificate

 

(1) Accesul la informaţii clasificate şi/sau în incintele şi obiectivele unde se desfăşoară activităţi ce implică informaţii clasificate sau unde sunt depozitate astfel de informaţii este permis, cu respectarea principiului “necesitatea de a cunoaşte”, numai persoanelor autorizate sau care deţin certificat de securitate a personalului valabil pentru nivelul de clasificare a informaţiilor pentru care este necesar accesul.

(2) La cerere, părţile, prin intermediul autorităţilor competente de securitate, vor confirma faptul că unei persoane fizice sau juridice i s-a acordat certificat de securitate a personalului, respectiv certificat de securitate industrială înainte ca aceasta să aibă acces la informaţiile clasificate ale părţii emitente.

(3) Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra tuturor modificărilor privind certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială conexe activităţilor de cooperare derulate în baza prezentului acord.

(4) La cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor, respectând legislaţiile statelor acestora, îşi vor acorda asistenţă reciprocă cu privire la procedura de acordare a certificatelor de securitate a personalului sau a certificatelor de securitate industrială pentru proprii cetăţeni care locuiesc pe teritoriul statului celeilalte părţi sau pentru obiectivele amplasate pe teritoriul statului celeilalte părţi.

(5) Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială privind accesul la informaţiile clasificate schimbate în baza prezentului acord şi emise în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor.

 

ARTICOLUL 6

Măsuri de protecţie

 

(1) În conformitate cu prezentul acord şi cu legislaţiile statelor părţilor, părţile vor implementa toate măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în baza acestui acord. Părţile vor asigura pentru informaţiile clasificate primite acelaşi nivel de protecţie ca şi pentru informaţiile clasificate naţionale având nivel de clasificare echivalent, în conformitate cu art. 4,

(2) Partea primitoare va marca informaţiile clasificate primite cu propriile niveluri de clasificare naţionale, în conformitate cu echivalenţele prevăzute ]a art. 4,

(3) Partea primitoare nu va scădea nivelul de clasificare al informaţiilor clasificate primite şi nici nu va declasifica aceste informaţii fără acordul prealabil scris al părţii emitente. Partea emitentă va informa partea primitoare, prin autoritatea competentă de securitate, asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare ale informaţiilor schimbate.

(4) Atribuirea unui nivel de clasificare pentru informaţiile clasificate create în comun, modificarea acestuia sau declasifica rea acestor informaţii se va realiza cu acordul părţilor.

(5) Fiecare parte se va asigura că informaţiile clasificate primite de la cealaltă parte vor fi utilizate doar în scopul pentru care acestea au fost transmise. Partea emitentă poate impune cerinţe specifice pentru informaţiile clasificate transmise.

(6) Traducerea şi multiplicarea informaţiilor clasificate se vor realiza conform următoarelor proceduri:

a) persoanele trebuie să deţină certificate de securitate a personalului corespunzătoare;

b) traducerea şi copia vor fi marcate şi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate originale;1

c) traducerile şi numărul copiilor se vor limita la cel necesar scopurilor oficiale;

d) traducerea va conţine o notă corespunzătoare în limba în care a fost efectuată traducerea, în care se va specifica faptul că aceasta conţine informaţii clasificate primite de la partea emitentă.

(7) Traducerile şi multiplicările informaţiilor clasificate pot fi limitate sau excluse de către partea emitentă.

(8) Informaţiile clasificate marcate strict secret/ სრულიად საიდუმლო vor fi traduse şi multiplicate numai cu acordul prealabil scris al părţii emitente.

            (9) Informaţiile clasificate marcate strict secret de IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/ განსაკუთრებლი მნიშვნელობის nu vor fi multiplicate de către partea primitoare şi vor fi traduse numai cu acordul prealabil scris al părţii emitente.

            (10) Distrugerea informaţiilor clasificate se va realiza în conformitate cu legislaţia statului părţii primitoare astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă. Partea emitentă va fi imediat notificată cu privire la distrugere. Informaţiile clasificate strict secret de importanţă deosebită/ განსაკუთრებლი მნიშვნელობის nu vor fi distruse, ci returnate părţii emitente.

(11) În cazul în care este imposibilă protejarea sau returnarea informaţiilor clasificate generate sau transmise în baza prezentului acord, acestea vor fi distruse imediat. Partea primitoare va notifica în cel mai scurt timp partea emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.

(12) Partea primitoare nu va disemina informaţiile clasificate primite sau create în comun în baza prezentului acord către niciun stat terţ, organizaţie internaţională, entitate sau cetăţean al unui stat terţ, fără acordul prealabil scris al părţii emitente.

 

ARTICOLUL 7

Transmiterea informaţiilor clasificate

 

(1) Informaţiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari sau alte mijloace convenite de autorităţile competente de securitate, în conformitate cu legislaţiile statelor acestora. Partea primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.

(2) Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile competente de securitate vor conveni mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

(3) Informaţiile clasificate vor fi transmise electronic în formă criptată, prin utilizarea mijloacelor şi dispozitivelor criptografice acceptate reciproc de autorităţile competente de securitate, în conformitate cu legislaţiile statelor acestora.

 

ARTICOLUL 8

Vizite

 

(1) Vizitele ce implică acces la informaţii clasificate efectuate de cetăţenii din statul uneia dintre părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi sunt supuse aprobării prealabile scrise a autorităţii competente de securitate a părţii gazdă, în conformitate cu legislaţia statului acesteia.

(2) Cererea de vizită va fi transmisă cu cel puţin douăzeci de zile înainte de vizită, prin intermediul autorităţilor competente de securitate, dacă acestea nu au convenit altfel. În cazuri urgente, cererea de vizită va fi transmisă cu cel puţin cinci zile lucrătoare în avans.

(3) Cererea de vizită va cuprinde:

a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului sau al cărţii de identitate;

b) numele instituţiei, companiei sau organizaţiei pe care o reprezintă sau din care face parte vizitatorul;

c) denumirea şi adresa instituţiei, companiei sau organizaţiei ce urmează să fie vizitată;

d) confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea acestuia şi nivelul de clasificare al informaţiilor până la care acesta poate acorda acces vizitatorului;

e) obiectivul şi scopul vizitei sau vizitelor;

f) data şi durata preconizate pentru vizita sau vizitele solicitate, iar în cazul vizitelor repetate se va menţiona perioada totală a acestora;

g) numele şi numărul de telefon ale persoanei de contact din cadrul instituţiei, companiei sau organizaţiei ce urmează a fi vizitate, contactele anterioare şi orice alte informaţii utile pentru justificarea vizitei sau vizitelor;

h) data, semnătura şi ştampila oficială a autorităţii competente de securitate.

(4) Autoritatea competentă de securitate a părţii care primeşte cererea de vizită va informa, în timp util, autoritatea competentă de securitate a părţii solicitante cu privire la decizia luată.

(5) După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părţii gazdă va transmite funcţionarului de securitate din instituţia, compania sau organizaţia ce urmează a fi vizitată un exemplar al cererii de vizită.

(6) Valabilitatea autorizaţiei de vizită nu va depăşi douăsprezece luni.

(7) în cazul contractelor clasificate părţile pot conveni asupra unor liste de persoane autorizate pentru efectuarea de vizite repetate. Aceste liste sunt valabile pentru o perioadă iniţială de douăsprezece luni. Detaliile privind vizitele repetate vor fi stabilite direct de reprezentanţii organizaţiilor implicate, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite.

(8) Toţi vizitatorii vor respecta reglementările şi instrucţiunile de securitate ale părţii gazdă.

(9) Părţile vor garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislaţiile statelor acestora.

 

ARTICOLUL 9

Contracte clasificate

 

(1) în cazul în care o parte sau o persoană juridică din statul său intenţionează să încheie un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi, atunci partea pe teritoriul căreia se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia statului său şi cu prezentul acord.

(2) La cerere, autorităţile competente de securitate vor confirma dacă au fost eliberate certificate de securitate industrială şi certificate de securitate a personalului corespunzătoare persoanelor şi contractanţilor propuşi să participe la negocierile precontractuale sau la derularea contractelor clasificate anterior accesării de către aceştia a informaţiilor clasificate ale părţii emitente.

(3) Fiecare contract clasificat încheiat între contractanţi, în conformitate cu prevederile prezentului acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menţionate cel puţin următoarele aspecte:

a) lista informaţiilor clasificate gestionate în cadrul contractului clasificat şi nivelurile de clasificare ale acestora;

b) procedura de comunicare a modificărilor apărute în nivelurile de clasificare ale informaţiilor schimbate;

c) canalele de comunicare şi mijloacele de transmitere electromagnetică;

d) procedura de transport al informaţiilor clasificate;

e) obligaţia de a informa despre orice incident de securitate survenit efectiv sau posibil.

(4) O copie a anexei de securitate a oricărui contract clasificat va fi transmisă autorităţii competente de securitate a părţii pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul clasificat, în vederea asigurării unei supravegheri şi unui control de securitate corespunzătoare.

(5) Contractele clasificate care implică informaţii SECRET DE SERVICIU/ შეზღუდული სარგებლობისთვის vor conţine o clauză în care sunt specificate măsurile minime ce urmează a fi implementate pentru protecţia acestei categorii de informaţii clasificate.

(6) Orice subcontractant trebuie să îndeplinească aceleaşi obligaţii de securitate ca şi contractantul.

(7) Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienţei măsurilor adoptate de contractant sau de subcontractant pentru protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în contractul clasificat.

(8) Părţile vor asigura protecţia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licenţele, secretele comerciale şi a oricăror altor drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor.

(9) Autorităţile competente de securitate ale părţilor pot conveni şi asupra altor proceduri detaliate referitoare la contractele clasificate.

 

ARTICOLUL 10

Incidente de securitate

 

(1) În cazul producerii unui incident de securitate care implică informaţii clasificate emise şi primite de la cealaltă parte, autoritatea competentă de securitate din statul în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea competentă de securitate a părţii emitente şi va asigura investigaţia de securitate adecvată. Dacă este necesar, părţile vor coopera pe parcursul investigaţiei.

(2) în situaţia în care incidentul de securitate are loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate a părţii care a transmis informaţiile va acţiona conform alin. (1).

(3) în oricare dintre cazuri, autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va informa în scris autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire la circumstanţele producerii incidentului de securitate, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului şi rezultatul investigaţiei. În oricare dintre cazuri notificarea respectivă trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin consecinţele.

 

ARTICOLUL 11

Soluţionarea diferendelor

 

            Orice diferend privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluţiona prin consultări şi/sau negocieri între părţi şi nu va fi deferit spre soluţionare unei instanţe naţionale sau internaţionale ori unui terţ. Pe durata consultărilor, părţile vor continua să îşi îndeplinească obligaţiile ce derivă din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 12

Cheltuieli

 

            Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 13

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp şi intră în vigoare în prima zi a următoarei luni de la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc de faptul că au fost îndeplinite procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

(2) Prezentul acord poate fi modificat şi completat pe baza consimţământului reciproc al părţilor. Modificările vor forma un document separat şi vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1) al acestui articol. Documentul astfel constituit va face parte integrantă din prezentul acord.

(3) Părţile se vor informa reciproc, cu promptitudine, cu privire la orice modificări survenite în legislaţiile statelor acestora care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate la care se referă prezentul acord. În acest caz, părţile se vor consulta în legătură cu oportunitatea unor posibile modificări ale prezentului acord. În tot acest timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate conform prezentului acord.

(4) Fiecare parte are dreptul să denunţe oricând, în scris, prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acestuia expiră după 6 luni de la data la care notificarea de denunţare a fost primită de cealaltă parte,

(5) Chiar şi în situaţia denunţării prezentului acord, toate informaţiile clasificate schimbate în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stipulate până când partea emitentă dispensează partea primitoare de această obligaţie.

(6) La data intrării în vigoare a prezentului acord se abrogă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind protecţia informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2003. Informaţiile clasificate transmise în baza acordului sus-menţionat vor fi protejate în conformitate cu prevederile prezentului acord.

            Încheiat la Tbilisi, la 14 martie 2014, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Georgiei,

Maia Pandjikidze,

ministrul afacerilor externe

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 907.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 750 milioane euro, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014, denumit în continuare acord.

Art. 2. - Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contactate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.

Art. 4. - (1) Pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului, Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, poate amenda conţinutul acestuia fără a majora obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

(2) Amendamentele convenite conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR NUTREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 180.

 

Împrumut nr. 8382-RO

ACORD DE ÎMPRUMUT*)

(Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

datat: 17 iunie 2014


*) Traducere oficială.

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

 

            Acord, datat 17 iunie 2014, încheiat între România (împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) în scopul furnizării de finanţare pentru sprijinirea programului (aşa după cum este definit în documentul-anexă la prezentul acord). Banca a decis să asigure această finanţare pe baza, printre altele, a: a) acţiunilor pe care împrumutatul Ie-a întreprins deja în cadrul programului şi care sunt descrise în secţiunea I a anexei nr. 1 la prezentul acord; şi b) menţinerii de către împrumutat a unui cadru adecvat de politici macroeconomice. În consecinţă, împrumutatul şi Banca convin, prin prezentul acord, următoarele:

 

ARTICOLUL I

Condiţii generale. Definiţii

 

1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul-anexă la prezentul acord) fac parte integrantă din prezentul acord.

1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care Ie-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în documentul-anexă la prezentul acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

2.01. Banca este de acord să împrumute împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabiliţi/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de şapte sute cincizeci milioane euro (750.000.000 euro), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară în concordanţă cu prevederile secţiunii 2.07 din prezentul acord.

2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea programului în conformitate cu secţiunea a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.

2.03. Comisionul iniţial plătibil de către împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în afectivitate.

2.04. Dobânda plăti bilă de către împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru moneda împrumutului plus marja variabilă, cu condiţia ca, la conversia tuturor sau oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante din art. IV din Condiţiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătibilă de către împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.

2.05. Datele de plată sunt 15 mai şi 15 noiembrie ale fiecărui an.

2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.

2.07. a) împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:

(i) o schimbare a valutei împrumutului, a tuturor sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă ori netrasă, într-o valută aprobată;

(ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă şi scadentă de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă, la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi

(iii) stabilirea limitelor la rata variabilă aplicabilă tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului trasă şi scadentă, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile.

b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei secţiuni, care este acceptată de Bancă, trebuie considerată o “Conversie”, aşa după cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.

2.08. Fără limitarea la prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale (renumerotate conform paragrafului 3 al secţiunii a II-a a documentului-anexă la prezentul acord şi legate de Cooperare şi Consultare), împrumutatul va transmite prompt Băncii acele informaţii legate de prevederile prezentului articol II, după cum Banca le poate solicita periodic în mod rezonabil.

 

ARTICOLUL III

Program

 

3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de program şi implementarea acestuia. În acest scop şi în baza secţiunii 5.08 din Condiţiile generale:

a) împrumutatul şi Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părţi, vor schimba puncte de vedere în ceea ce priveşte cadrul politicilor macroeconomice ale împrumutatului  şi progresul înregistrat în implementarea programului;

b) înaintea fiecărui schimb de puncte de vedere, împrumutatul va furniza Băncii, spre analiză şi comentarii, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl solicită în mod rezonabil; şi

c) fără a se limita la prevederile paragrafelor a) şi b) ale prezentei secţiuni, împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situaţii care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor programului sau asupra oricărei acţiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice acţiune specificată în secţiunea I din anexa nr. 1 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL IV

Suspendarea de către Bancă

 

            4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constă în faptul că poate apărea o situaţie care face improbabil ca programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementate.

 

ARTICOLUL V

Intrare în afectivitate. Încetare

 

5.01. Condiţia suplimentară de intrare în efectivitate constă în faptul că Banca este mulţumită de progresul înregistrat de către împrumutat în implementarea programului şi de conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale împrumutatului,

5.02. Data-limită a intrării în efectivitate este de o sută cincizeci (150) de zile de la data prezentului acord.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentare. Adrese

 

6.01. Reprezentantul împrumutatului este ministrul finanţelor publice al împrumutatului sau orice altă persoană delegata de ministru.

6.02. Adresa împrumutatului este:

 

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti

România

Telex: 11239

Fax: 4021 312 6792

 

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresă cablu:

Telex:

Fax:

INTBAFRAD

248423 (MCI) sau

1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

 

Convenit şi semnat la Bucureşti, România, în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.

România

Prin: Reprezentat autorizat

Liviu Voinea,

ministrul delegat pentru buget,

Guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Prin: Reprezentat autorizat

Elisabetta Capannelli,

Manager de ţară

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Acţiunile programului. Disponibilitatea sumelor din împrumut

 

SECŢIUNEA I

Acţiuni în cadrul programului

 

Acţiunile întreprinse de către împrumutat în cadrul programului includ următoarele:

1. Împrumutatul, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), a aprobat şi publicat Strategia privind managementul datoriei publice pe termen mediu (2014-2016) şi Planul anual de finanţare aferent anului 2014 în scopul dezvoltării pieţei titlurilor de stat a împrumutatului.

2. Banca Naţională a României (BNR) a introdus o facilitate electronică de licitaţii pentru titlurile de stat pe piaţa primară şi a început să ţină licitaţiile în martie 2014.

3. Parlamentul României a adoptat amendamentele la Legea nr. 500/2002, prin Legea nr. 270/2013, iar pe baza acestor amendamente MFP a elaborat un plan detaliat de acţiuni pentru elaborarea şi execuţia bugetelor pe bază de rezultate.

4. Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 care prevede un sistem de prioritizare a investiţiilor publice semnificative (peste 100 milioane lei) şi a aprobat Hotărârea Guvernului nr. 225 din 26 martie 2014 privind normele metodologice pentru implementarea acestui sistem.

5. Guvernul României a aprobat un Memorandum la data de 26 martie 2014 prin care comisiei interministeriale privind programul venitul minim de inserţie (VMI) i se atribuie pregătirea paşilor legali şi instituţionali specifici pentru introducerea VMI în primul trimestru al anului 2016, incluzând şi prevederi legate de stimularea participării la muncă.

6. Guvernul României a emis un Memorandum la data de 2 aprilie 2014 privind acţionariatul deţinut de stat şi supravegherea de către acesta a întreprinderilor de stat, prin care se clarifică responsabilităţile ministerelor de resort şi ale MFP privind monitorizarea, promovarea bunelor practici de guvernantă, transparenţa şi raportarea financiară.

7. Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 care stabileşte independenţa financiară şi operaţională a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru investiţii care să acopere înregistrările imobiliare din mediul rural şi din mediul urban.

8. Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei a împrumutatului (ANRE) a emis ordinele privind liberalizarea pe deplin a pieţei de electricitate pentru non-casnici.

9. Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 prin care se reduce numărul membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) de la 11 membri la 9 membri şi se stabilesc cerinţele minime de calificare şi principiile privind conflictul de interese atât pentru membrii Consiliului, cât şi pentru personalul de conducere, iar Parlamentul României, prin Hotărârea nr. 60/2013, a avizat componenţa revizuita a Consiliului ASF, astfel cum a fost modificată.

 

SECŢIUNEA a II-a

Disponibilitatea sumelor din împrumut

 

A. General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordanţă cu prevederile prezentei secţiuni şi ale unor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificarea împrumutatului.

B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o tranşă unică, din care împrumutatul va putea trage sumele împrumutului. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

 

Alocări

Suma din împrumut alocată (exprimată în euro)

(1) Tranşă unică

750.000.000

SUMA TOTALĂ

750.000.000

 

C. Plata comisionului iniţial. Nicio tragere din contul împrumutului nu va fi efectuată până când Banca nu va primi plata integrală a comisionului iniţial.

D. Condiţii de eliberare a tranşei. Nicio tragere nu va fi efectuată din tranşa unică dacă Banca nu este mulţumită de: a) programul realizat de împrumutat; şi b) conformitatea cadrului de politici macroeconomice al împrumutatului.

E. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu excepţia cazului în care Banca stabileşte altfel:

1. toate tragerile din contul împrumutului se vor depozita de către Bancă într-un cont desemnat de către împrumutat şi acceptat de Bancă; şi

2. Împrumutatul se va asigura că la depozitarea sumei împrumutului în contul specificat o sumă echivalentă va fi înregistrată în sistemul de management al bugetului împrumutatului, într-o manieră acceptabilă Băncii.

F. Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajează că sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăţi către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate.

G. Data-limită de tragere. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2015.

 

ANEXA Nr. 2

 

Graficul de rambursare

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 15 mai 2032.

 

DOCUMENTUL-ANEXA

 

SECŢIUNEA I

Definiţii

 

1. “Planul anual de finanţare” înseamnă planul elaborat de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice (astfel cum este definit în prezentul document) privind acoperirea necesităţilor de finanţare pentru perioada următoare, în conformitate cu obiectivele pe termen mediu ale strategiei de administrare a datoriei publice şi de dezvoltare a pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat. 2. “Cheltuieli excluse” înseamnă orice cheltuiala: a) pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract, pe care orice instituţie ori agenţie financiară naţională sau internaţională, alta decât Banca ori Asociaţia, Ie-a finanţat sau a fost de acord să le finanţeze ori pe care Banca sau Asociaţia Ie-a finanţat ori a fost de acord să le finanţeze în cadrul unui alt împrumut, credit sau asistenţă financiară nerambursabilă;

b) pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercială internaţională standard, revizuirea 3

(SITC, Rev. 3), publicată de Naţiunile Unite în Lucrări statistice, seria M, nr. 34/Rev. 3 (1986), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform cu reviziile viitoare ale SITC, aşa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea împrumutatului:

 

Grupa

Subgrupa

Descrierea detaliată

112

 

Băuturi alcoolice

121

 

Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun

122

 

Tutun, prelucrat (conţinând sau nu înlocuitori de tutun)

525

 

Materiale radioactive şi asociate

667

 

Perle, pietre preţioase şi semipreţioase, neprelucrate sau prelucrate

718

718.7

Reactoare nucleare şi părţi ale acestora, elemente de combustibil (cartuşe), neiradiate, pentru reactoarele nucleare

728

728.43

Echipamente procesare tutun

897

897.3

Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platină (exceptând ceasurile şi cutiile de ceas) şi materialele bijuteriilor (incluzând seturile de geme)

971

 

Aur, nemonetar (excluzând pepite şi concentrate de aur)

 

c) pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux;

d) pentru bunuri dăunătoare mediului, a/al căror producţie, utilizare sau import este interzisă/interzis în conformitate cu legislaţia împrumutatului sau în baza unor acorduri internaţionale la care împrumutatul este parte;

e) efectuată în numele oricărei plăţi interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Naţiunilor Unite; şi

f) în legătură cu care Banca stabileşte că reprezentanţi ai împrumutatului sau alţi utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înţelegeri secrete cu intenţia de fraudare, fără ca împrumutatul (sau un alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acţiuni corespunzătoare şi satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situaţii atunci când apar.

3. “Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014” înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din data de 28 februarie 2014).

4. “Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013” înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din data de 20 septembrie 2013).

5. «Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013” înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din data de 18 octombrie 2013).

6. “Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau “ASF” înseamnă autoritatea de supraveghere financiară a împrumutatului înfiinţată ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

7. “Condiţii generale” înseamnă “Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare” din data de 31 iulie 2010, cu modificările stipulate în secţiunea a II-a a documentului-anexă.

8. “Hotărârea Guvernului nr. 225/2014” înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 225 din data de 26 martie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din data de 7 aprilie 2014).

9. “Legea nr. 270/2013” înseamnă Legea nr. 270 din data de 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din data de 18 octombrie 2013).

10. “Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice” înseamnă Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice al împrumutatului sau orice alt succesor al acestuia.

11. “Ministerul Finanţelor Publice” înseamnă Ministerul Finanţelor Publice al împrumutatului sau orice alt succesor al acestuia.

12. “Autoritatea de reglementare în domeniul energiei” sau “ANRE” înseamnă autoritatea de reglementare în domeniul energiei a împrumutatului, înfiinţată ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, prin Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004.

13. “Banca Naţională a României” reprezintă Banca Naţională a împrumutatului.

14. “Ordinele” înseamnă în mod colectiv următoarele ordine emise de ANRE în exercitarea funcţiei sale: a) Ordinul ANRE nr. 41/2013 din data de 21 iunie 2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din data de 26 iunie 2013); Ordinul ANRE nr. 82/2013 din data de 20 noiembrie 2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din data de 28 noiembrie 2013); şi Ordinul ANRE nr. 113/2013 din data de 18 decembrie 2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din data de 10 ianuarie 2014).

15. “Hotărârea Parlamentului nr. 60/2013” înseamnă Hotărârea Parlamentului nr. 60 din data de 5 noiembrie 2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din data de 5 noiembrie 2013), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 14/2014.

16. “Program” înseamnă programul de acţiuni, obiective şi politici menite să promoveze întărirea managementului datoriei publice, a finanţelor publice şi a performanţelor întreprinderilor de stat şi îmbunătăţirea funcţionării pieţei imobiliare, a pieţei energiei şi a pieţelor de capital, menţionate sau la care se face referire în scrisoarea din data de 5 mai 2014 transmisă Băncii de către împrumutat, prin care se declară angajamentul împrumutatului faţă de implementarea programului şi se solicită asistenţă de la Bancă pentru susţinerea programului pe parcursul implementării sale.

17. “Legea finanţelor publice nr. 500/2002” înseamnă Legea finanţelor publice nr. 500 din data de 11 iulie 2002, cu modificările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 597 din data de 13 august 2002)._

18. “RON” înseamnă moneda naţională a împrumutatului.

19. “Tranşa unică” înseamnă suma împrumutului alocată la categoria intitulată “Tranşa unică” din tabelul prezentat în partea B a secţiunii a fl-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.

 

SECŢIUNEA a II-a

Modificări ale Condiţiilor generale

 

Modificările Condiţiilor generale constau în:

1. Ultima propoziţie din paragraful a) din secţiunea 2.03 (referitoare la aplicaţiile pentru trageri) se şterge în întregime.

2. Secţiunile 2.04 (“Conturi desemnate*) şi 2.05 (“Cheltuieli eligibile*) sunt şterse în întregime, iar secţiunile rămase în articolul II sunt renumerotate corespunzător.

3. Secţiunile 5.01 (“Execuţia generală a proiectului*) şi 5.09 (“Gestiune financiară. Raportări financiare. Audituri*) se şterg în întregime, iar secţiunile rămase în articolul V se renumerotează corespunzător

4. Paragraful a) din secţiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus şi referitor la “Utilizarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor*) este şters în întregime.

5. Paragraful c) din secţiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează:

“SECŢIUNEA 5.06 Planuri. Documente. Înregistrări (...) c) împrumutatul va păstra 2 ani după data-limită de tragere toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) care evidenţiază cheltuielile în cadrul împrumutului.

Împrumutatul va permite reprezentanţilor Băncii să examineze aceste înregistrări.”

6. Paragraful c) din secţiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează:

“SECŢIUNEA5.07 Monitorizarea şi evaluarea programului (...) c) împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni după data-limită de tragere, un raport cu o arie de acoperire şi nivel de detaliu, în concordanţă cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind implementarea programului, realizarea de către părţile la împrumut şi Bancă a obligaţiilor acestora în conformitate cu acordul juridic şi îndeplinirea scopurilor împrumutului.”

7. Următorii termeni şi definiţiile stipulate în anexă se modifică sau se elimină, iar următorii termeni şi următoarele definiţii noi se adaugă în ordine alfabetică la anexă după cum urmează, termenii fiind renumerotaţi corespunzător:

a) definiţia termenului “Cheltuieli eligibile” se modifică pentru a se citi astfel:

“Cheltuieli eligibile înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finanţarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut”;

b) termenul “declaraţii financiare” şi definiţia acestuia sunt eliminate în întregime;

c) termenul “proiect” se modifică şi se citeşte “program”, iar definiţia acestuia se modifică pentru a se citi după cum urmează (şi toate referirile la “proiect” în cadrul prezentelor Condiţii generale sunt considerate a fi referiri la “program*):

“Program” înseamnă programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea căruia este acordat împrumutul.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 910.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007- 2013, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul fondurilor europene,

Alin Mitrică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 decembrie 2014.

Nr. 1.304.

 

ANEXĂ

 

CORRIGENDUM nr. 1

fa Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, finanţată prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

 

Articol unic. - În anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.297/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 23 decembrie 2014, punctul 2.3 “Alocare financiară orientativă” se modifică şi va avea următorul cuprins: “2.3. Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 20.000.000 euro, din care Fondul Social European (contribuţia comunitară la finanţarea acordată) reprezintă 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora, şi 87,86% pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili.”

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.520/2014 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale şi adresele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. N.B. 7.288, 71.247/2014 şi 77.894/2014,

având în vedere prevederile art. 695 pct. 17 şi art. 792 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 8 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la data de 30 iunie 2015 se suspendă temporar distribuirea în afara teritoriului României a medicamentelor din lista prevăzută la alin. (1).”

2. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2014.

Nr. 1.575.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 455/2013)

 

Nr. crt.

Denumirea comună internaţională

1.

ASPARAGINAZUM

2.

BLEOMYCINUM SULFAS

3.

BUSULFANUM

4.

CARMUSTINA

5.

CHLORAMBUCILUM

6.

CISPLATINUM

7.

CYCLOPHOSPHAMIDUM

8.

CYTARABINUM

9.

DACARBAZINUM

10.

DACTINOMICINUM

11.

DAUNORUBICINUM

12.

DEXAMETHASONUM

13.

ETOPOSIDE

14.

FLUOROURACILUM

15.

LOMUSTINUM

16.

MELPHALANUM

17.

MERCAPTOPURINUM

18.

METHOTREXATUM

19.

PROCARBAZINA

20.

TENIPOSIDE

21.

TIOGUANINA

22.

VINBLASTINUM

23.

PEGINTERFERON alfa-2a

24.

SUNITINIBUM

25.

ENOXAPARINUM

26.

NADROPARINUM

27.

DALTEPARINUM

28.

TINZAPARINUM

29.

BEMIPARINUM

30.

HEPARINUM

31.

RITUXIMABUM

32.

BEVACIZUMABUM

33.

ERLOTINIBUM

34.

OCTREOTIDUM l_AR

35.

VORICONAZOLUM

36.

 

GOSERELINUM

37.

FULVESTRANTUM

38.

INSULINUM GLARGINUM

39.

INSULINUM GLULIZINUM

40.

INSULINE UMANE

41.

DEFERASIROXUM

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

INSTRUCŢIUNE

pentru modificarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

 

În urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 19 decembrie 2014, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucţiune:

Art. I. - Instrucţiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Pentru înregistrarea la A.S.F. a instrumentelor financiare derivate, operatorul de piaţă prezintă o cerere însoţită de următoarele documente:

……………………………………………………..

b) hotărârea organului statutar de admitere la tranzacţionare a instrumentelor financiare derivate şi de aprobare a elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate;”.

2. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) înainte de începerea tranzacţionării unui instrument financiar derivat înregistrat la A.S.F., operatorul de piaţă va publica pe website-ul propriu următoarele:

a) elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menţionate la art. A după caz:

b) data începerii tranzacţionării;

c) limita zilnică de variaţie admisă, dacă este cazul;

d) marja, dacă este cazul.”

3. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menţionate la art. 4, precum şi, dacă este cazul, marja şi limita zilnică de variaţie admisă a unui instrument financiar derivat se notifică A.S.F. anterior publicării pe website-ul operatorului de piaţă.

(2) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menţionate la art. 4 pct. 7, precum şi modificarea pasului de tranzacţionare a limitei zilnice de variaţie admisă, a nivelului marjei, precum şi a orarului de tranzacţionare intră în vigoare cel mai devreme la 24 de ore după publicarea acestora pe website-ul operatorului de piaţă.

(3) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures şi ale contractelor cu opţiuni prevăzute la art. 4 pct. 4, 6 şi 9-19 se aplică contractelor care se iniţiază ulterior publicării respectivelor modificări pe website-ul operatorului de piaţă.”

4. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la AS.F, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), operatorul de piaţă prezintă o cerere însoţită de următoarele documente:

……………………………………………………..

b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F., cu excepţia radierii pentru cazul prevăzut la alin, (1) lit. c), caz în care radierea nu va fi supusă tarifarii.”

5. Articolul 7 se abrogă.

Art. II. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-uf acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2014.

Nr. 4.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SÂNÂTATE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru

care se solicită revalidarea

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. D.R.C. 739 din 15 decembrie 2014 şi al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. M.S.S.M. 4.070 din 15 decembrie 2014, în temeiul dispoziţiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările cu completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare.

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2014, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11)r cu următorul cuprins:

“(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna decembrie 2014, spitalele vor raporta în format electronic SMDPC. aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 5-7 ianuarie 2015.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor pentru luna decembrie 2014, spitalele vor raporta în format electronic SMDPZ, aferente cazurilor rezolvate/serviciilor, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 5-7 ianuarie 2015.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 863.

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.R.C. 744 din 17 decembrie 2014, în temeiul prevederilor:

- art. 178 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 şi 504 bis din 7 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa 1-d. în tabelul de la punctul 5, după litera E se introduce o literă nouă, litera F, cu următorul cuprins:

 

“F. Serviciile de prevenţie - consultaţii preventive şi evaluarea clinică*7):

X

X

X

a) consultaţii preventive pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani

 

 

 

b) consultaţii pentru evaluarea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice”

 

 

 

 

2. În anexa 1-d, la precizările de sub tabelul de la punctul 5, după punctul *6) se introduce un nou punct, punctul *7), cu următorul cuprins:

„*7) conform lit. A - pct. 1 subpct. 1.5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. În anexa nr. 2-b, punctele 1.1 şi 1.2 se modifică ŞI vor avea următorul cuprins:

“1.1. Desfăşurător lunar al consultaţiilor medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic

 

LUNA...........ANUL........

 

Nr. crt.

Specialitatea*)

………………………

Număr consultaţii pe zi

Total consultaţii

Nr. puncte**) pe consultaţie

Nr. total puncte

 

 

1

2

….

30

31

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6 = C4 x C5

 

Consultaţii în cadrul pachetului minimal:

 

 

 

 

 

X

X

X

1.

- consultaţie medicală pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

- consultaţie medicală pentru depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic (caz suspicionat şi

confirmat)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

- consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei:

X

X

X

X

X

X

X

X

3.a.

consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii

 

 

 

 

 

 

 

 

3.b.

consultaţie de monitorizare a lehuzei

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

- consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

X

 


*) Specialităţile sunt cele de la lit. B pct. 2 din anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Conform lit. B pct. 6 din anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            1.2 - Desfăşurător pe C.N.R/număr de identificare personal al consultaţiilor cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale, acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

 

            LUNA...............ANUL........

 

Nr. crt.

CNP/

Număr de identificare personal

Număr de înregistrare în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului

Pachetul minimal de servicii medicale*)

Consultaţii medicale pentru situaţii de

urgenţă medico-chirurgicală

Consultaţii medicale pentru depistarea bolilor cu

potenţial endemo-epidemic

(caz suspicionat şi confirmat)

Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei

Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii

Consultaţie de monitorizare a lehuzei

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

*) Consultaţiile sunt cele cf. lit. A pct. 1 din anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Total col. C4 din tab. 1.2 = col. C4 rândul 1 din tab. 1.1

Total col. C5 din tab. 1.2 = col. C4 rândul 2 din tab. 1.1

Total col. C6 din tab. 1.2 = col. C4 rândul 3,a din tab. 1.1

Total col. C7 din tab. 1.2 - col. C4 rândul 3.b din tab. 1.1

Total col. C8 din tab. 1.2 - col. C4 rândul 4 din tab. 1.1

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,

...................................................................................................

 

4. În anexa 2-n, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. Borderou centralizator cuprinzând evidenţa numărului de bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice, de acupunctura şi de recuperare din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate la recomandarea medicilor de familie/medicilor din ambulatoriu”.

Art. II. - Prezentul ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 17 decembrie 2014.

Nr. 866.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.