MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 948/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 948         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.125. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 

1.132. - Hotărâre pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

 

1.133. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

1.134. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

1.135. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru modificarea unor acte normative

 

1.136. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

1.137. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind piaţa unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.556/865. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            73. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (NA Global), ediţia 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hudeşti” la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Alba - Baranca, drum modernizat, L = 6.000 m, S = 56.400 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “6.907.181,59 lei”, iar

coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hudeşti, conform Hotărârii Consiliului Local Hudeşti nr. 32/31.07.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Hudeşti nr. 40/05.09.2014, a Cărţilor Funciare nr. 50612, nr. 50613, nr. 50615, nr. 50616 şi nr. 50621”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 17 decembrie 2014.

Nr. 1.125.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.132.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru asigurarea necesarului de credite aferent drepturilor de asistenţă socială care se plătesc prin bugetul acestui minister în luna decembrie 2014, cu suma de 35.566 mii lei, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, după cum urmează:

a) cu suma de 17.995 mii lei la titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.37 “Transferuri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;

b) cu suma de 17.571 mii lei la titlul 57 “Asistenţă socială”, articolul 57.02 “Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.01 “Ajutoare sociale în numerar*.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.133.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 cu suma de 8.708 mii lei la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.134.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru modificarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 3 - Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării - la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a abrogării nr. crt. 6.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în scopul desfăşurării de activităţi specifice în domeniul persoanelor cu dizabilităţi.

Art. 3. - La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”- la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, nr. crt. 64 se abrogă,

Art. 4. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.135.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI

care trece din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având C.U.1.2351555, în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, având C.U.1.4266669

 

Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

Anul şi actul dobândirii

Adresa

Vecinătăţi

Elemente-cadru de descriere tehnică ale bunului, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare

- lei -

1

2

3

4

5

6

7

Vila nr. 1A

8.29.08

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993

Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

Vila nr. 1B Lacul Snagov Proprietate privată

Drum de acces

Construcţii de locuinţe - 524 mp

Anexă - 67 mp

Anexă magazie -15 mp

Anexă cuptor -13 mp

Anexă casă pompe - 9 mp

Suprafaţă teren = 25.364,20 mp

CF nr. 109032

(nr. CF vechi 1101 )/1592

Corp Vila 1 A suprafaţa construită - 609 mp

Suprafaţa desfăşurată - 669 mp

Regim de înălţime P * etaj intermediar

Corp piscină

Suprafaţa construită - 210,50 mp

Suprafaţa desfăşurată - 399,05 mp

Regim de înălţime parter

597.041 lei, la care se adaugă investiţii din fonduri proprii 1.799.960,88161 Valoare teren - 2.739.143 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 132.479 mii lei, reprezentând credite bugetare, repartizate astfel:

a) capitolul 60.01 “Apărare”:

- titlul II “Bunuri şi servicii” - 78.181 mii lei;

- titlul XII “Active nefinanciare” - 53.840 mit lei;

b) capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”:

- titlul II “Bunuri şi servicii” - 158 mii lei;

- titlul XII “Active nefinanciare” - 300 mii lei.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.136.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2014 cu suma de 6.888 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe, titlul I “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - ,Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

Art. 3.-Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.137

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.556 din 18 decembrie 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 865 din 17 decembrie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 11.371 din 18 decembrie 2014 al Ministerului Sănătăţii nr. D.G. 2.015 din 17 decembrie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - La articolul 3 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (9) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (HA Global), ediţia 2013

 

Având în vedere prevederile:

- art. 3 alin. (2) lit. e), art. 5 alin. (5) lit. d), art. 6 alin. (3) şi art. 20-25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) art. 60 şi 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 160 alin. (2) şi art. 163 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2014, hotărăşte:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (HA Global), ediţia 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Normele obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale se aplică în totalitate pentru misiunile de asigurare sau de consiliere pentru funcţiile de audit intern, conduse de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), exercitate în entităţile din sectorul privat, care se supun prevederilor

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta hotărâre se poate aplica şi de alte entităţi care organizează activitatea de audit intern şi care nu aplică reglementările în vigoare privind auditul public intern.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Până la data de 30 iunie 2015, CAFR va elabora un Ghid de implementare a Standardelor internaţionale de audit intern.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 73.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.