MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 952/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 952         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 decembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 606 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.018. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

4.019. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/ prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 

5.076. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 606

din 4 noiembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Gabriel-Emilian Constantin în Dosarul nr. 31.115/200/2012 al Judecătoriei Buzău - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 212D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă Cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 245/2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 17 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 31.115/200/2012, Judecătoria Buzău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

5. Excepţia a fost ridicată de Gabriel-Emilian Constantin într-o cauză având ca obiect o acţiune în constatare.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul, în esenţă, susţine că dispoziţiile de lege criticate pun persoana lipsită de resurse financiare în imposibilitatea de a-şi apăra în justiţie drepturile protejate prin Constituţie, iar accesul liber la justiţie şi garantarea dreptului de proprietate sunt simple deziderate, golite de conţinut, dacă cel interesat nu dispune de resurse materiale să promoveze şi să susţină un interes legitim în instanţă.

7. Judecătoria Buzău - Secţia civilă îşi exprimă opinia în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât accesul liber la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie, nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Astfel, instanţa apreciază că atât obligaţia de plată a taxelor judiciare, cât şi excepţiile stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor cetăţenilor aflaţi în situaţii identice, precum şi tuturor litigiilor de aceeaşi natură, neexistând discriminări sau privilegii contrare prevederilor art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie.

8. Potrivii art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care arată că nicio prevedere din Legea fundamentală nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, regula fiind aceea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Consideră că, tocmai pentru a nu împiedica accesul la justiţie, există anumite categorii de litigii civile care sunt scutite de plata taxei de timbru sau există posibilitatea, prevăzută în art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, ca persoanele fizice să beneficieze de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări din Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulteriore, dispoziţii care au următorul conţinut: “Dacă la momentul înregistrării cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, acţiunea va fi anulată în parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitată taxa judiciară de timbru.”

13. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul român, art. 11 referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie şi art. 24 referitor la dreptul la apărare. De asemenea, apreciază că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile art. 1 privind obligaţia statelor de a respecta drepturile omului, art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, art. 14 referitor la interzicerea discriminării, art. 17 privind interzicerea abuzului de drept şi art. 18 referitor la limitarea folosirii restrângerii drepturilor din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi art. 1 privind protecţia proprietăţii din Protocolul adiţional la Convenţie şi art. 1 referitor la interzicerea generală a discriminării din Protocolul nr. 12 la Convenţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 45 din 4 februarie 2014. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 aprilie 2014, Decizia nr. 46 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 aprilie 2014, Decizia nr. 75 din 11 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, Decizia nr. 250 din 29 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 27 mai 2014, şi Decizia nr. 425 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 26 august 2014, Curtea Constituţională a constatat conformitatea acestor dispoziţii cu Legea fundamentală.

15. Curtea Constituţională a statuat că aceste norme nu sunt de natură a afecta accesul liber la justiţie, deoarece în jurisprudenţa sa a stabilit, în nenumărate rânduri, că serviciile efectuate de către instanţele judecătoreşti nu trebuie şi nu pot fi în toate cazurile gratuite. Astfel, prin Decizia nr. 87 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 12 februarie 2009, Decizia nr. 808 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009, şi Decizia nr. 358 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013, Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie, nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii.

16. De asemenea, Curtea a reţinut că atât obligaţia de plată a taxelor judiciare, cât şi excepţiile stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor cetăţenilor aflaţi în situaţii identice, precum şi tuturor litigiilor de aceeaşi natură, neexistând discriminări sau privilegii contrare prevederilor art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie.

17. Totodată, instanţa de contencios constituţional a statuat că, plata taxelor judiciare de timbru fiind o condiţie legală pentru începerea proceselor civile, obligaţia la plata anticipată a acestor taxe (în unele cazuri până la un termen ulterior, stabilit de instanţa judecătorească) este justificată, ca şi sancţiunea anulării acţiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora. De altfel, contribuţia justiţiabilului poate fi recuperată la cererea acestuia, în temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă, de la partea care cade în pretenţii. Aşadar, regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, cel care nu este în măsură să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi ai art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gabriel-Emilian Constantin în Dosarul nr. 31.115/200/2012 al Judecătoriei Buzău - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Buzău - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 noiembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

- art. 5 alin. (4), art. 57 alin. (4) şi art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

„j) 230 «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor», cod 14.13.04.13;”.

2. La anexa nr. 1, formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 2, Instrucţiunile de completare a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 4 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor”, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) Denumire: «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (formularul 230)»

1.Cod: 14.13.04.13

2. Format: A4/t1

3. U/M; seturi

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil.

8. Circulă:         - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

                          - copia, la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.”

Art. II. - (1) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează de către contribuabilii care dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate începând cu 1 ianuarie 2014.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 4.018.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

CERERE

PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII ŞI ASIMILATE SALARIILOR

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din Impozitul anual pe veniturile din salarii şl asimilate salariilor” cod 14.13.04.13

 

1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;

- optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

2. Termen de depunere:

- anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului; Formularul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

3. Formularul se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. Date de identificare a contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003

1. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004, cu modificările ulterioare.

Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau a unei unităţi de cult.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Sumă - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.

În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica “Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

III. Date de identificare a împuternicitului

Se completează numai în cazul în care formularul se completează de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, şi al art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 - Instrucţiuni de depunere şi completare a formularului (394) “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, cod MFP 14.13.01,02ff la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.

Art. 2. - Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 4.019.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române

 

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie româneasca în universităţi din străinătate,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.653/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2008, Partea I.

Art. 4. - Institutul Limbii Române asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 decembrie 2014.

Nr. 5.076.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şl civilizaţie românească în universităţi din străinătate

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) lectorat de limba română - mod specific de organizare a cursurilor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească într-o universitate din străinătate, prin Institutul Limbii Române;

b) post de lector de limba română la o universitate din străinătate - poziţia ocupată în cadrul Corpului lectorilor de limba română din cadrul Institutului Limbii Române, indiferent de funcţia didactică;

c) Corpul lectorilor - compartiment în cadrul Institutului Limbii Române prin care se asigură funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate;

d) mandat/misiune în străinătate a lectorului de limba română - perioada în care lectorul de limba română promovează limba, literatura, cultura şi civilizaţia românească într-o universitate din străinătate prin activităţi didactice, activităţi de cercetare, activităţi ştiinţifice etc.

Art. 2. - (1) Lectoratul de limba română se înfiinţează şi funcţionează într-o universitate din străinătate, în baza acordurilor interguvernamentale, interministeriale sau a protocoalelor interinstituţionale încheiate între Institutul Limbii Române şi universitatea respectivă.

(2) Lectorul de limba română este cadru didactic, cu minimum 2 ani vechime la catedră, titular într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate, în urma promovării concursului organizat de către Institutul Limbii Române.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursurilor

 

SECŢIUNEA 1

Propunerile de organizare a concursurilor

 

Art. 3. - (1) în interesul promovării limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate, Institutul Limbii Române organizează concursuri pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a posturilor de lector de limba română.

(2) Posturile de lector de limba română la o universitate din Străinătate se ocupă prin concurs, în conformitate cu prezenta metodologie.

Art. 4. - (1) Propunerea de organizare a concursului pentru ocuparea unui post de lector de limba română se face de către Compartimentul lectorate din cadrul Institutului Limbii Române, prin referat.

(2) Lista posturilor de lector de limba română propuse pentru ocuparea prin concurs se aprobă de către directorul Institutului Limbii Române.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Anunţul de organizare a concursului

 

Art. 5. - (1) Institutul Limbii Române are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post de lector de limba română, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul Institutului Limbii Române, pe site-ul web al Institutului Limbii Române şi pe site-ul web al Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) Anunţul conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) descrierea lectoratului pentru care se organizează concursul: ţara, universitatea etc.;

b) calendarul concursului;

c) decizia comisiei de concurs privind lansarea concursului în mediul universitar sau în mediul preuniversitar ori în ambele, în funcţie de solicitările partenerului străin şi de structura lectoratului;

d) lista documentelor din dosarul de concurs;

e) cerinţe particulare formulate de către universitatea din străinătate, dacă există;

f) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs;

g) datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Concursul

 

Art. 6. - (1) Concursul constă în:

a) evaluarea dosarului de concurs;

b) interviu;

c) desemnarea lectorului.

(2) Fiecare candidat obţine un puncta] calculat ca suma dintre punctajul obţinut la evaluarea dosarului şi punctajul obţinut la interviu.

(3) Punctajul maxim este de 100 de puncte.

(4) Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minimum 55 de puncte.

(5) Rezultatele evaluării dosarului şi ale interviului, precum şi rezultatele finale ale concursului se afişează pe pagina web a Institutului Limbii Române, conform calendarului.

Art. 7. - În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post de lector de limba română la o universitate din străinătate, candidatul întocmeşte un dosar, în format tipărit şi pe suport electronic (CD, DVD etc.), care conţine următoarele documente:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform anexei nr. 1;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea “apt pentru muncă”;

f) adeverinţa privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, maşter, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic, pentru candidaţii proveniţi din învăţământul universitar;

j) copie a documentului privind gradul didactic, pentru candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar;

k) curriculum vitae în format european, în limba română şi în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică;

            l) lista lucrărilor de specialitate;

m) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

n) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

o) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani, în limba română şi în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică, precum şi un rezumat al acestuia;

p) două recomandări în limba română, cu traducere în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular;

q) alte documente conform cerinţelor particulare postului de lector pentru care candidează.

Art. 8. - (1) Proiectul de activitate didactică are maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul acestuia are maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri.

(2) În elaborarea proiectului, candidaţii vor face referire şi vor avea în vedere următoarele secţiuni:

a) Mediul cultural şi educaţional în care va funcţiona lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanţilor;

c) Competenţele specifice;

d) Competenţe de comunicare interpersonală şi instituţională;

e) Valoarea adăugată.

Art. 9. - (1) Dosarul de concurs se depune în format tipărit şi pe suport electronic, în termenul stabilit prin calendarul concursului, la Institutul Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului privind concursul.

(2) Se evaluează numai dosarele complete.

Art. 10. - (1) Evaluarea dosarelor se face în conformitate cu Grila de evaluare a dosarului de concurs prevăzută în anexa nr.2.

(2) Fiecare membru al comisiei de concurs evaluează şi punctează dosarele candidaţilor.

(3) Punctajul final la evaluarea dosarului este media aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei.

(4) Punctajul maxim care se acordă pentru dosar este de 70 de puncte, iar punctajul minim necesar este de 35 de puncte.

(5) Rezultatele evaluării dosarelor se publică pe site-ul web al Institutului Limbii Române, în termen de două zile de la data evaluării prevăzute în calendarul concursului.

Art. 11. - (1) Sunt acceptaţi la proba de interviu candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar la evaluarea dosarului.

(2) Interviul se susţine în faţa comisiei de concurs, în prezenţa a minimum 4 dintre membrii acesteia, la data stabilită în calendarul concursului, şi constă în:

- susţinerea proiectului didactic de activitate pentru un ciclu de studii (3 ani), propus de către candidat;

- discuţii pe tema predării limbii române ca limbă străină, a activităţii de lector de limba română etc.

(3) Fiecare membru al comisiei punctează candidatul, conform grilei de interviu prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Membrii comisiei pot adresa întrebări candidatului în legătură cu proiectul prezentat, cu activitatea de lector de limba română pe care urmează să o desfăşoare, cu activitatea de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în ţara pentru care aplică etc.

(5) Punctajul final la proba de interviu este media aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei.

(6) Punctajul maxim care se acordă la interviu este de 30 de puncte, iar punctajul minim necesar este de 20 de puncte.

(7) Rezultatele interviului se publică pe site-ul web al Institutului Limbii Române, în termen de două zile de la data probei.

Art. 12. - (1) Concursul se consideră finalizat după desemnarea de către universitatea din străinătate a lectorului de limba română dintre candidaţii admişi.

(2) în cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, cu respectarea integrală a procedurilor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Comisia de concurs

 

Art. 13. - (1) Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba română se numeşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Comisia de concurs este formată din 7 membri permanenţi şi 3 membri supleanţi:

- directorul Institutului Limbii Române - preşedinte;

- 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale:

- 1 reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;

- 3 specialişti în predarea limbii române (cadre didactice universitare, cercetători etc.);

- 3 membri supleanţi.

(3) în cazul indisponibilităţii participării unui membru permanent la lucrările comisiei, acesta poate fi înlocuit de către un membru supleant.

(4) Hotărârea comisiei este validă dacă întruneşte majoritatea simplă.

Art. 14. - Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a) decide lansarea concursului pentru candidaţii din mediul universitar sau din mediul preuniversitar ori din ambele;

b) evaluează dosarele candidaţilor;

c) evaluează candidaţii la proba de interviu;

d) transmite Compartimentului lectorate al Institutului Limbii Române rezultatele evaluării dosarelor şi pe cele de Sa interviu, pentru a fi comunicate candidaţilor.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Contestaţii

 

Art. 15. - (1) Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

(2) în situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

(3) Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la Institutul Limbii Române şi se soluţionează de către comisia de contestaţii.

(4) Comisia de contestaţii este numită prin decizie a directorului Institutului Limbii Române şi este alcătuită din 3 membri.

Art. 16. - Rezultatele concursului se publică pe site-ul Institutului Limbii Române în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - (1) Numirea pe postul de lector de limba română la universitatea din străinătate se face prin ordin al ministrului educaţiei.

(2) Institutul Limbii Române încheie contracte de muncă pe perioadă determinată cu lectorii de limba română pe durata misiunii în străinătate.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Cerere de înscriere la concurs

 

Subsemnatul(a) ...........................................................................................................................................

având titlul/gradul didactic  ......................................................................................................................

născut(ă) la data de  .......................... cu domiciliul în localitatea .................................................. judeţul/sectorul ................................. str. ..................................... nr. ......, bl. ...... sc. ....... et. ..... ap. ....... telefon .................. absolventă) în anul ..........al (a) Facultăţii de................................................................. din cadrul Universităţii ......................................................., specializarea ....................................................... titular la ................................................................................. (instituţia/unitatea de învăţământ), cu o vechime în învăţământ de .............. ani,

vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de lector de limba română de la .................................................................... (universitatea, ţara)

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, că toate informaţiile din dosarul meu de concurs sunt reale, iar proiectul prezentat nu este un plagiat, fiind creaţia mea.

 

Data .............

Semnătura...........

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Grilă de evaluare a dosarului de concurs

 

Nr. crt.

Criteriul de evaluare1

Criteriul de punctare

Punctajul

 

 

Domeniul de licenţă

Specializarea

 

1

Studii universitare de bază2

Limba şi literatură

Limbă şi literatură română

15 puncte

 

 

 

Altă specializare

14 puncte

 

 

Limbi moderne aplicate

Toate specializările

14 puncte

 

 

Istorie, Ştiinţe ale comunicării, Studii culturale (în limba română)

Toate specializările

12 puncte

2

Masterat

Masterat filologie

Limba şi literatura română

5 puncte

 

 

 

Altă specializare

4 puncte

 

 

Masterat istorie

 

3 puncte

 

 

Masterat în studii culturale

 

3 puncte

 

 

Masterat în ştiinţele comunicării

 

3 puncte

 

 

Masterat în alt domeniu

 

2 puncte

3

Doctorat

Doctorat în filologie

 

10 puncte

 

 

Doctorat în istorie

 

9 puncte

 

 

Doctorat în studii culturale

 

9 puncte

 

 

Doctorat în ştiinţele comunicării

 

9 puncte

 

 

Doctorat în alte domenii

 

8 puncte

 

 

Doctorand

 

4 puncte

4

Cunoaşterea limbii ţării în care funcţionează lectoratul

 

Specializare universitară în limba ţării partenere

5 puncte

 

 

 

Certificat/Atestat de cunoaştere a limbii ţării în care funcţionează

5 puncte pentru nivelul C

 

 

 

lectoratul

4 puncte pentru nivelul B

 

 

 

 

3 puncte pentru nivelul A

5

Gradul didactic

Asistent universitar

 

7 puncte

 

 

Lector universitar

 

8 puncte

 

 

Conferenţiar universitar

 

9 puncte

 

 

Profesor universitar

 

10 puncte

 

 

Profesor în învăţământul preuniversitar

 

6 puncte - gradul didactic 1

 

 

 

 

5 puncte - gradul didactic II

 

 

 

 

3 puncte - gradul didactic definitiv

6

Experienţă în predarea limbii române pentru străini

Lector de limba română

 

5 puncte

 

 

An pregătitor

 

4- puncte

 

 

Cursuri de vară

 

3 puncte

 

 

Alte cursuri de limba română ca limbă străină

 

2 puncte

7

Activitatea ştiinţifică3

Lucrări de specialitate, participări la evenimente ştiinţifice, la proiecte de cercetare etc.

 

între 1-10 puncte

8

Cerinţe ale partenerului

 

 

între 1-10 puncte


1 La criteriile 1-6 se acorda punctajul cel mai mare. Nu se cumulează punctaje aferente aceluiaşi criteriu.

2 Pentru absolvenţii din seriile anterioare, comisia de selecţie va proceda la încadrarea/echivalarea domeniilor de licenţă/masterat/doctorat, dacă este cazul.

3 La criteriul 7 punctarea poate ţine cont de structura şi particularităţile lectoratului.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Grila de interviu

A. Evaluarea proiectului (maximum18 puncte)

 

Nr. crt.

Domenii

Aspecte/Teme evaluate

Punctajul maxim

1.

Cunoaşterea mediului cultural şi educaţional

(4 puncte)

- aspecte specifice culturii cu impact asupra sistemului educaţional

- particularităţi ale lectoratului pentru care a aplicat candidatul

- cunoaşterea planurilor de învăţământ existente

- contacte personale în mediul educaţional al lectoratului relevante pentru activitatea didactică

- competenţe de comunicare în limba ţării-gazdă/într-o limbă de circulaţie internaţională

0,8 puncte

0,8 puncte

0,8 puncte

0,8 puncte

0,8 puncte

2.

Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanţilor

(6 puncte)

- scopul şi relevanţa proiectului

- conţinuturi moderne, semnificative, bine structurate

- o viziune modernă asupra procesului didactic

- eficienţa tehnicilor de interacţiune didactică

- cunoaşterea instrumentelor de lucru disponibile (planul-cadru european, manuale etc.)

- capacitatea de elaborare a unor materiale didactice

- capacitatea de monitorizare şi evaluare a progresului studenţilor

- capacitatea de motivare a studenţilor pentru studierea limbii române

0,75 puncte

0,75 puncte

0,75 puncte

0,75 puncte

0,75 puncte

0,75 puncte

0,75 puncte

0,75 puncte

3.

Competenţe specifice

(4 puncte)

- competenţe specifice acumulate în activitatea desfăşurată până la momentul aplicaţiei

- fructificarea experienţei didactice şi/sau ştiinţifice relevante

- capacitatea de a elabora un proiect de activitate didactică

- competenţe avansate de redactare

- capacitate de inovare

0,8 puncte

0,8 puncte

0,8 puncte

0,8 puncte

0,8 puncte

4.

Competenţe de comunicare interpersonală şi instituţională

(2 puncte)

- abilităţi de comunicare interculturală

- capacitatea de a stabili relaţii de colaborare instituţională

- abilităţi de comunicare cu studenţii

- strategii de a atrage noi studenţi În programele de limba română

0,5 puncte

0,5 puncte

0,5 puncte

0,5 puncte

5.

Valoare adăugată

(2 puncte)

- competenţe pentru predarea limbii române ca limbă străină

- beneficii pentru studenţi

- beneficii pentru dezvoltarea personală

- capacitatea de a stabili contacte instituţionale pe termen lung

0,5 puncte

0,5 puncte

0,5 puncte

0,5 puncte

 

            B. Evaluarea susţinerii proiectului şi a participării la discuţii (maximum 12 puncte)

 

Nr. crt.

Criteriu de evaluare

Punctaj maxim

1.

Comportamentul comunicativ adecvat situaţional

2 puncte

2.

Capacitatea de structurare a conţinuturi lor prezentate

2 puncte

3.

Capacitatea de sinteză şi de captare a esenţialului

2 puncte

4.

Capacitatea de a dialoga, elaborând răspunsuri relevante la întrebări

2 puncte

5.

Capacitate de argumentare şi asertivitate

2 puncte

6.

Deschidere comunicativă, spontaneitate, originalitate

2 puncte

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul general privind încadrarea lectorilor de limba română la Institutul Limbii Române, drepturile şi obligaţiile acestora, cadrul general de realizare a evaluării calităţii corpului lectorilor de limba română, principiile şi metodele de evaluare referitoare la activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică şi implicarea lectorilor de limba română în acţiuni de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti.

Art. 2. - Calitatea corpului lectorilor de limba română se referă la cunoştinţele de specialitate şi potenţialul de cercetare ştiinţifică, la capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor Către studenţi, de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate, la deontologia profesională a lectorilor de limba română, precum şi la prestigiul profesional şi recunoaşterea internaţională a acestora şi a lectoratelor de limba română.

Art. 3. - (1) Corpul lectorilor de limba română este o structură în cadrul Institutului Limbii Române prin care se asigură funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate.

(2) Lectorii de limba română aflaţi la universităţi din străinătate se preiau de către Institutul Limbii Române şi se încadrează în Corpul lectorilor de limba română.

Art. 4. - Institutul Limbii Române poate încheia protocoale de colaborare cu universităţi din ţară şi din străinătate privind formarea profesională, evaluarea anuală şi la final de mandat a lectorilor de limba română, organizarea de activităţi specifice.

 

CAPITOLUL II

Încadrarea lectorilor de limba română

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 5. - Lectorul de limba română este numit anual prin ordin al ministrului educaţiei, astfel:

a) în primul an de mandat. În urma promovării concursului şi a desemnării de către universitatea parteneră;

b) în următorii ani ai mandatului, în baza acordului universităţii partenere şi a aprobării date de către Institutul Limbii Române.

Art. 6. - (1) Institutul Limbii Române încheie contract individual de muncă pe durată determinată cu lectorul de limba română, pe durata misiunii în străinătate.

(2) Pe durata misiunii în străinătate, raporturile de serviciu dintre lectorul de limba română şi instituţia sau unitatea de învăţământ în care este titular se suspendă.

(3) Pe durata misiunii în străinătate, lectorului de limba română i se rezervă catedra/postul la instituţia/unitatea de învăţământ unde este titular, iar perioada în care funcţionează ca lector de limba română se consideră vechime în învăţământ.

Art. 7. - (1) Un mandat de lector de limba română este de 3 ani, în baza aprobării Institutului Limbii Române, în urma evaluării anuale şi a confirmării obţinute din partea universităţii din străinătate.

(2) Pe durata mandatului/misiunii în străinătate, lectorii de limba română sunt încadraţi în Corpul lectorilor de limba română.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile şi obligaţiile lectorilor de limba romană

 

Art. 8. - (1) Lectorii de limba română au drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul regulament, precum şi din contractul de muncă.

(2) Lectorii de limba română au obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ.

Art. 9. - Lectorii de limba română au, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la plata, lunar, pe durata misiunii în străinătate, a unei sume echivalente salariului corespunzător postului deţinut la instituţia/unitatea de învăţământ unde este titular şi a unei indemnizaţii în valută, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

b) dreptul la concediu anual de odihnă, cu plată, în perioada vacanţelor universitare, cu durata de 40 de zile lucrătoare, proporţional cu perioada lucrată în anul respectiv, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză;

c) dreptul la plata, o dată pe an, a unui transport internaţional dus-întors, conform legislaţiei în vigoare;

d) dreptul la paşaport de serviciu, conform legislaţiei în vigoare;

e) dreptul la manuale, cărţi, materiale didactice, publicaţii de specialitate etc.

Art. 10. - Lectorilor de limba română le revin în principal următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a-şi desfăşura atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

b) obligaţia de a organiza, de a desfăşura, şi de a participa la activităţile profesionale, culturale care vizează promovarea limbii, literaturii române, a culturii şi civilizaţiei româneşti;

c) obligaţia de a transmite Institutului Limbii Române:

- planificarea activităţilor didactice, conform anexei nr. 1;

- programele cursurilor;

- fişa de activitate lunară, conform anexei nr. 2;

- raportul anual format din Fişa anuală a activităţilor desfăşurate în cadrul universităţii, prevăzută în anexa nr. 3, Fişa de evaluare de către studenţi, prevăzută în anexa nr. 4 şi un raport scris privind activităţile desfăşurate pe parcursul respectivului an universitar;

- fişa de autoevaluare anuală, prevăzută în anexa nr. 5;

- raportul de mandat, care este o descriere a lectoratului (instituţional, administrativ), a evoluţiei acestuia, precum şi o prezentare a activităţilor de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti pe perioada mandatului;

- alte documente necesare evaluării profesionale, precum şi orice date sau informaţii necesare dosarului personal al lectorului de limba română;

d) obligaţia de a comunica toate informaţiile solicitate de către Institutul Limbii Române şi Ministerul Educaţiei Naţionale privind activitatea din cadrul lectoratului;

e) obligaţia morală de a acorda respectul reciproc şi sprijin colegilor săi în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;

f) obligaţia de a respecta regulamentul intern al universităţii în care funcţionează;

g) obligaţia de a respecta legile statului pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea;

h) obligaţia de a participa în calitate de evaluatori la sesiunile de atestare â cunoştinţelor de limba română organizate de către Institutul Limbii Române.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea activităţii lectorilor de limba română

 

Art. 11. - Evaluarea activităţii lectorilor de limba română se face anual şi în situaţii speciale, la solicitarea temeinic justificată a universităţii din străinătate, precum şi la final de mandat.

Art. 12. - (1) Evaluarea are un caracter complex şi se referă la: activitatea didactică, activitatea de cercetare, acţiunile de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei române, recunoaşterea internaţională a lectorilor de limba română etc.

(2) Evaluarea lectorilor de limba română este responsabilitatea directorului Institutului Limbii Române care elaborează un raport de evaluare (sinteză) cuprinzând informaţii şi aprecieri din următoarele surse: autoevaluarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, evaluarea realizată de către o comisie de evaluare şi evaluarea realizată de către studenţi.

(3) Autoevaluarea se realizează anual, furnizează informaţii cu privire la activitatea anuală a lectorului de limba română şi are ca reper criteriile şi indicatorii din fişa de autoevaluare,

(4) Evaluarea anuală de către comisia de evaluare se referă la activitatea didactică şi ştiinţifică, la activitatea de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti, precum şi la aspectele deontologice şi la calităţile comportamentale ale lectorilor de limba română. Aprecierea se face anual şi ori de câte ori este necesar, putând fi utilizate raportul anual, fişele de activitate lunară, alte documente transmise de lector sau de universitate, chestionare sau interviu de evaluare etc.

(5) Comisia de evaluare anuală se aprobă prin decizie a directorului Institutului Limbii Române. Din comisia de evaluare anuală pot face parte şi specialişti externi.

(6) Evaluarea la final de mandat se realizează de către o comisie de evaluare din care pot face parte şi specialişti externi, numită prin decizie a directorului Institutului Limbii Române.

(7) Evaluarea la final de mandat vizează evoluţia lectoratului în perioada mandatului lectorului de limba română, activitatea de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti, precum şi evaluarea/aprecierea universităţii străine.

Art. 13. - Raportul scris, parte componentă a raportului anual, însoţit de documente justificative, are ca repere următoarele secţiuni:

a) organizarea şi funcţionarea lectoratului, activitatea didactică;

b) realizarea de materiale didactice şi auxiliare;

c) dezvoltarea lectoratului pe parcursul anului universitar;

d) activităţi de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în ţara-gazdă;

e) activitatea ştiinţifică;

f) participarea la activităţi de formare continuă, la conferinţe, simpozioane, proiecte internaţionale etc.

Art. 14. - (1) în urma evaluării anuale se acordă un punctaj şi un calificativ. Punctajul maxim este de 10 puncte, iar punctajul minim necesar pentru confirmarea continuării mandatului este de 7 puncte.

(2) Corespondenţa dintre punctaj şi calificativ este următoarea:

a) punctaj de minimum 9 puncte - calificativul “foarte bine”;

b) punctaj de 7 sau 8 puncte - calificativul “bine”;

c) punctaj de 5 sau 6 puncte - calificativul “satisfăcător”;

d) punctaj de 4 puncte sau mai mic - calificativul “nesatisfăcător”.

(3) Rezultatele evaluării anuale se comunică personal lectorului de limba română, prin Fişa de evaluare anuală, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 15. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Universitatea ................................................

Facultatea/Departamentul ..........................

Lector ............................................

Anul universitar ...........................

 

Planificarea activităţilor didactice

 

Semestrul I

 

1.*

2.**

3.

4.

5.

6.***

7.

Tipul activităţii

Denumirea activităţii

Nr. de ore planificate

Orarul activităţilor

Nr. de studenţi/ cursanţi externi înscrişi

Forma de evaluare

Observaţii

 

Semestrul al II-lea

 

1*

2.**

3.

4.

5.

6.***

7.

Tipul activităţii

Denumirea activităţii

Nr. de ore planificate

Orarul activităţilor

Nr. de studenţi/ cursanţi externi înscrişi

Forma de evaluare

Observaţii


* Tipuri de activităţi didactice: de predare, consultaţii, evaluare, cercetare, alte tipuri de activităţi.

** În cazul unui curs se vor completa denumirea, tipul (obligatoriu, facultativ etc.) şi încadrarea acestuia în oferta departamentului/facultăţii.

*** Se precizează forma de evaluare şi numărul de credite/nivelul de competenţă lingvistică.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Anul universitar ...........................

Universitatea ................................................

Facultatea/Departamentul ..........................

Semestrul .............................

Luna .....................................

Lector ............................................

 

Fişa de activitate lunară

 

1.*

2.

3.

4.

5.

6.**

Tipul activităţii

Denumirea activităţii

Descrierea activităţii

Data

Nr. de ore

Observaţii


* Tipuri de activităţi: de predare, consultaţii, evaluare, cercetare, alte tipuri de activităţi.

** Materiale didactice folosite, realizate; orice altă informaţie relevantă.

 

Data

......................................

Lector

......................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Anul universitar ...........................

Universitatea ................................................

Facultatea/Departamentul ..........................

Lector ............................................

 

Fişa anuală a activităţilor desfăşurata în cadrul universităţii

 

1*

2 **

3.***

4.

5. ****

6.

7. *****

8. ******

Tipul activităţii

Denumirea activităţii

Nr. de ore planificate

Orarul activităţilor

Nr. de studenţi înscrişi

Nr. de ore efectuate

Forma de evaluare

Observaţii


* Tipuri da activităţi: de predare, consultaţii, evaluare, cercetare, alte tipuri de activităţi.

** în cazul unui curs se vor completa: denumirea, tipul (obligatoriu, facultativ etc.) şi încadrarea acestuia în oferta departamentului/facultăţii.

*** Numărul de ore planificate pe săptămână/pe semestru/pe an.

**** Se completează şi nivelul de competenţă lingvistică/anul de studiu etc.

***** Se precizează forma de evaluare şi numărul de credite/nivelul de competenţă lingvistică.

****** Materiale didactice folosite, realizate, orice altă informaţie relevanta.

 

Data

......................................

Lector

......................................

 

 

Şef de departament/Reprezentant universitate,

...............................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Fişă de evaluare de către studenţi

 

Numele şi prenumele lectorului de limba română: ..................

Anul/Grupa de studenţi: ............ data ...............

 

Prezentul chestionar vă solicită să evaluaţi activitatea prestată de domnul/doamna ..........................................................

În calitate de lector de limba română. Vă rugăm să apreciaţi cu onestitate şi responsabilitate, potrivit opiniei proprii, nivelul la care lectorul de limba română realizează criteriile menţionate mai jos.

Răspundeţi marcând cu semnul X în dreptul calificativului ales.

Răspunsurile dumneavoastră nu vor afecta în niciun fel situaţia dumneavoastră la disciplina vizată.

 

Întrebări

Calificative

 

Foarte bine

Bine

Satisfăcător

Nesatisfăcător

1. În ce măsură a reuşit lectorul de limba română să formuleze clar obiectivele cursului, să precizeze ceea ce intenţionează să realizeze în cadrul cursului?

 

 

 

 

2. Cum apreciaţi nivelul ştiinţific al cursului, al cunoştinţelor predate (sistematizarea, structurarea logică)?

 

 

 

 

3. Cum apreciaţi calitatea predării sub aspectul metodelor folosite de lectorul de limba română (cursul a fost atractiv, interesant, sprijinit pe imagini, aplicaţii)?

 

 

 

 

4. În ce măsură lectorul de limba română a reuşit să clarifice problemele dificile, să explice clar şi convingător, să conducă studenţii spre înţelegerea cunoştinţelor?

 

 

 

 

5. Disponibilitatea de a le oferi studenţilor ajutor suplimentar, când era nevoie, a fost:

 

 

 

 

 

6. Menţionaţi ce apreciaţi în mod deosebit la acest curs/seminar/laborator:

            ....................................................................................................................................................................................

            ....................................................................................................................................................................................

7. Formulaţi unele recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii acestui curs/seminar/laborator:

            ....................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Anul universitar ...........................

Universitatea ................................................

Facultatea/Departamentul ..........................

Lector ............................................

 

Fisa de autoevaluare anuală

 

Nr. crt.

Criteriu de evaluare/punctajul maxim

Punctajul

1

Organizarea şi funcţionarea lectoratului, activitatea didactică: maximum 2 puncte

 

2

Realizarea de materiale didactice şi auxiliare: maximum 1 punct

 

3

Dezvoltarea lectoratului pe parcursul anului universitar: maximum 1 punct

 

4

Activităţi de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în ţara în care funcţionează: maximum 1 punct

 

5

Activitatea ştiinţifică: maximum 1 punct

 

6

Participarea la activităţi de formare continuă, la conferinţe, simpozioane, proiecte internaţionale etc.: maximum 1 punct

 

7

Colaborarea cu Institutul Limbii Române, cu alte lectorate etc.: maximum 1 punct

 

Total

Maximum 3 puncte

 

 

Data

......................................

Semnătura lectorului

......................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Lector ............................................

Universitatea ................................................

Anul universitar ...........................

 

Fişa de evaluare anuală

 

Nr. crt.

Criteriu de evaluare

Punctaj maxim

1

Organizarea şi funcţionarea lectoratului, activitatea didactică

2 puncte

2

Realizarea de materiale didactice şi auxiliare

1 punct

3

Dezvoltarea lectoratului pe parcursul anului universitar

1 punct

4

Activităţi de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în ţara în care funcţionează

1 punct

5

Activitatea ştiinţifică

1 punct

6

Participarea la activităţi de formare continuă, la conferinţe, simpozioane, proiecte internaţionale etc.

1 punct

7

Colaborarea cu Institutul Limbii Române, cu alte lectorate etc.

1 punct

8

Evaluarea realizată de către universitate

1 punct

9

Evaluarea realizată de către studenţi

1 punct

Total

 

10 puncte

 

Calificativ:......................

Comisia de evaluare

......................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.