MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 955/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 955         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 decembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

191. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 148/2014

 

1.609. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2015

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            851. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 148/2014

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 148/2014, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 774 din 24 octombrie 2014: se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Conducerea Direcţiei este asigurată de director, ajutat de doi directori adjuncţi.”

2. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Directorii adjuncţi, aflaţi în subordinea nemijlocită a directorului, răspund de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii profesionale a serviciilor/birourilor/ compartimentelor coordonate.

(3) Fişa postului directorului şi cele ale directorilor adjuncţi sunt prevăzute în anexele nr. 3, 3A şi 4.”

3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,(3) în condiţiile legii, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa sau poate încredinţa mandatul de reprezentare directorilor adjuncţi sau altor persoane din subordine, după caz.”

4. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Directorul şi directorii adjuncţi coordonează şi controlează activitatea profesională a personalului din serviciile/birourile/compartimentele Direcţiei, din Centrul cultural al M.A.I. şi din Centrul multimedia al M.A.I. şi analizează modul în care sunt îndeplinite atribuţiile, obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia de informare şi relaţii publice a M.A.I., în programele şi planurile de activităţi şi acţiuni proprii.”

5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3A, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 22 decembrie 2014.

Nr. 191.

 

ANEXĂ

(Anexa 3A la regulament)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia informare şi relaţii publice

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei informare şi relaţii publice (Direcţia)

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: a 2-a

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. relaţii ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului Direcţiei. Coordonarea nemijlocită a activităţii structurilor unităţii va fi stabilită prin dispoziţie a directorului Direcţiei;

4.2. relaţii funcţionale: coordonează activitatea de specialitate a structurilor din subordine, în vederea respectării prevederilor ordinelor ministrului afacerilor interne, dispoziţiilor secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale directorului Direcţiei;

4.3. relaţii de control: controlează activitatea serviciilor Direcţiei pe care le coordonează, precum şi a structurilor de presă scrisă şi audiovizuală din unităţile centrale, inspectoratele generale şi unităţile teritoriale ale acestora şi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.;

4.4. relaţii de reprezentare: reprezintă Direcţia, potrivit mandatului acordat, pentru fiecare caz în parte, de către directorul Direcţiei.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- îndeplineşte atribuţiile de purtător de cuvânt al M.A.I.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă ori studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialităţile: comunicare publică, jurnalism, relaţii publice, juridic, ştiinţe sociale, administrative, management sau administraţie publică;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la documente clasificate secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă, din care în MAL: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere în MAL: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAL;

4.4. perioade de acomodare la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni, flexibilitate în gândire, stabilitate comportamentală şi echilibru emoţional

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unităţii

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: la analize, controale, evaluări profesionale, conferinţe, simpozioane, festivităţi cultural-artistice organizate în unităţile şi structurile MAI. şi în afara acestuia, conform planificării aprobate de directorul Direcţiei

4. Condiţii deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunerea la radiaţii electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) coordonează activitatea personalului Direcţiei cu atribuţii în întocmirea reacţiilor publice şi a altor materiale destinate difuzării mass-media;

b) asigură prezentarea publică a poziţiei oficiale a instituţiei, inclusiv prin organizarea de conferinţe sau briefinguri de presă ori participarea la emisiuni radio şi TV;

c) realizează proiecte de reacţie şi propune puncte de vedere ale instituţiei pe teme apărute în spaţiul public sau care suscită interesul mass-mediei;

d) prezintă conducerii MAI. puncte de vedere pentru soluţionarea unor probleme ce ar putea afecta percepţia publică a instituţiei şi a personalului acesteia ori pentru asigurarea unei percepţii obiective în raport cu realităţile organizaţionale;

e) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc sau de criză mediatică, sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/ coordonarea MAL;

f) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru îmbunătăţirea percepţiei publice a MAL;

g) sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei;

h) participă la organizarea conferinţelor de presă ale conducerii MAL;

i) elaborează materiale documentare pentru ieşirile publice ale conducerii MAL;

j) coordonează, îndrumă şi sprijină activitatea purtătorilor de cuvânt din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAL;

k) gestionează relaţia cu mass-media păstrând legătura cu reprezentanţii mijloacelor de comunicare în masă cu respectarea principiilor echidistanţei şi tratamentului nediscriminatoriu.

Responsabilităţi:

- accesul la informaţii:

- acces la informaţii clasificate nivel Strict secret necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor clasificate şi discreţia asupra conţinutului materialelor despre care ia cunoştinţă.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităţilor de relaţii publice, analiză mass-media, precum şi al celor din domeniul presei scrise şi audiovizuale.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, îndrumare şi control al activităţilor de comunicare publică.

5. Utilizarea resurselor: antrenarea personalului în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză; dezvoltarea la subordonaţi a sentimentului de loialitate faţă de instituţie şi a integrităţii morale.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central al MAI.

 

Director,

Comisar-şef

.................................................

Titularul postului,

.................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.633/2014 al Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, titlul “Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2014

 

 

 

- mii lei -

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Buget de stat

Venituri proprii

Total

Programul naţional de boli transmisibile, din care:

208.709

222.024

430.733

Programul naţional de imunizare

64.909

23.985

88.894

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

2.736

4.601

7.337

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

134.765

169.403

304.168

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

6.140

23.166

29.306

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

159

869

1.028

Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

382

1.426

1.808

Programul naţional de securitate transfuzională

80.084

41.582

121.666

Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

57.565

74.285

131.850

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

2.937

15.207

18.144

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

25

868

893

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

54.603

57.670

112.273

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

400

400

Programul naţional de management al registrelor naţionale

0

140

140

Programul naţional de evaluare şl promovare a sănătăţii şl educaţie pentru sănătate

7

1.934

1.941

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

7.330

24.804

32.134

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2014

354.077

366.055

720.132

MS- acţiuni centralizate

0

3.330

3.330

TOTAL BUGET:

354.077

369.385

723.462”

 

2. În anexa nr. 2, la capitolul I “Programele naţionale de boli transmisibile”, titlul 2 “Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare”, subtitlul C “Activităţi”, punctul 4 .Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Praf. Dr. Matei Balş»“, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) asigură achiziţionarea reactivilor şi consumabilelor necesare pentru managementul cazurilor de EBOLA”

3. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul D “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“D. Indicatori de evaluare: INSP:

a) indicatori fizici:

a.1. număr de activităţi desfăşurate/trimestru în sensul de suma activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului: 1507trimest.ru;

b) indicatori de eficienţă:

b.1. cost mediu pe activitate desfăşurată/trimestru: 400 lei; DSPJ:

a) indicatori fizici:

a.1. număr de activităţi desfăşurate/trimestru în sensul de suma activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului: 1.2007trimestru;

a.2. număr de focare depistate, raportate şi investigate/ trimestru: 400 focare/trimestru;

a.3. număr total de gravide testate serologic pentru sifilis în laboratorul DSPJ, din care număr de gravide depistate pozitiv/trimestru: 15.000/trimestru;

a.4. număr cupluri mamă-nou-născut testate VDRL cantitativ pentru depistarea sifilisului congenital/trimestru: 200/trimestru;

a.5. număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu raportate: 5/trimestru.

b) indicatori de eficienţă;

b.1. cost mediu pe activitate desfăşurată/an ca raport între Cheltuielile efective din anul respectiv şi suma activităţilor desfăşurate în anul respectiv: 2.000 lei/activitate/an;

b.2. cost mediu test depistare sifilis la gravidă: 10 lei;

b.3. cost mediu test depistare sifilis congenital: 25 lei;

b.4. cost mediu focar de boală transmisibilă depistat, raportat şi investigat/an: 1.000 lei/an.

Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Praf. Dr. Matei Balş»

a) indicatori fizici:

a.1. număr persoane suspecte/confirmate de infectare cu virus Ebola investigate: 40;

a.2. număr contacţi ai persoanelor suspecte/confirmate de infectare cu virus Ebola investigate: 400.

b) indicatori de eficienţă:

b.1. cost mediu/persoană suspectă/confirmată de infectare cu virus Ebola investigată: 2.477 lei.

b.2. cost mediu/contact al persoanelor suspecte/confirmate de infectare cu virus Ebola investigată: 2.477 lei.”

Art. II. - Se prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 2015.

Art. III. - Asigurarea continuităţii în derularea programelor naţionale de sănătate publică prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 se realizează din sumele aferente programelor naţionale de sănătate publică, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 şi alocate după cum urmează:

a) instituţiilor publice şi furnizorilor de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii;

b) furnizorilor de servicii medicale din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi furnizorilor de servicii medicale privaţi, în baza actelor adiţionale la contractele încheiate în anii 2013-2014 cu direcţiile de sănătate publică sau, după caz, cu instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Art. IV. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.609.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 1.985/2014, având în vedere prevederile:

- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, după tabelele 1 ŞI 2 ale Programului naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare se introduce pentru Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute tabelul 1 “Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută şi a cheltuielilor aferente (lei)”, prevăzut în anexa nr. 1.

2. În anexa nr. 1, tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative”, prevăzut în anexa nr. 2.

3. În anexa nr. 2, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare se introduce pentru Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute tabelul 1 “Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută şi a cheltuielilor aferente (lei)”, prevăzut în anexa nr. 3.

4. În anexa nr. 2, tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative”, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 851.

 

ANEXA Nr. 1

 

UNITATEA SANITARĂ: ...................................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

Raportare pentru ........................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabelul 1 - Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi beneficiari de servicii pentru:

 

Cheltuieli pentru servicii de:

Cheltuieli totale

 

 

diagnostic iniţial al leucemiei

acute

diagnostic de certitudine al

leucemiei acute prin

imunofenotipare

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic si/sau fish

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

Total

diagnostic iniţial al leucemiei

acute

diagnostic de certitudine al

leucemiei acute prin

imunofenotipare

diagnostic de certitudine al

leucemiei acute prin examen

citogenetic si/sau fish

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10 = C6+....+C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITATEA SANITARĂ: ...................................

Raportare pentru ........................

 (Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

 

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare (lei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin i implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin intervenţii de chirurgie vasculară

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de

servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic si/sau FISH

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat

tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulina

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulina

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulina

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză

multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei

şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu Tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu Tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tu morală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tu morală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă

peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a

insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...............................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

Raportare pentru.........................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabelul 1 - Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi beneficiari de servicii pentru:

Cheltuieli pentru servicii de:

Cheltuieli totale

 

 

diagnostic iniţial al leucemiei acute

diagnostic de certitudine al

leucemiei acute prin imunofenotipare

diagnostic de certitudine al

leucemiei acute prin examen

citogenetic şi/sau FISH

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

Total

diagnostic iniţial al leucemiei

acute

diagnostic de certitudine al

leucemiei acute prin imunofenotipare

diagnostic de certitudine al

leucemiei acute prin examen

citogenetic şi/sau FISH

diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C6+....+C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Raportare pentru....................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare (Iei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin intervenţii de chirurgie vasculară

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulina

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulina

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulina

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

 

număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multipla trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitată

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tube roasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii

 

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză copil

 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulţi

 

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză adult

 

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

 

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

 

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

 

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

 

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tu morală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tu morală

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloana

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloana

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant

 

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de bolnavi cu servicii prin

tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin

tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament ai hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.