MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 967/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 967         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.178. - Hotărâre privind adoptarea unor măsuri de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015

 

1.179. - Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.798. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

 

1.800. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea cantităţilor serviciilor tehnologice de sistem necesare Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, pentru asigurarea funcţionării în siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional, pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015, cu cantităţile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Serviciul tehnologic de sistem “rezervă terţiară lent㔠se achiziţionează în regim reglementat de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - SA, în calitate de operator de transport şi sistem, de la producătorii prevăzuţi în tabelul nr. 1 din anexă.

Art. 3. - Serviciile tehnologice de sistem “bandă de reglaj secundar” şi “rezervă terţiară rapid㔠se achiziţionează în regim concurenţial de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - SA., în calitate de operator de transport şi sistem, potrivit reglementărilor şi procedurilor în vigoare.

Art. 4. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va emite reglementările necesare pentru aplicarea măsurilor din prezenta hotărâre, referitoare la tariful reglementat pentru serviciul tehnologic de sistem “rezervă terţiară lentă”, furnizat de grupurile energetice cu funcţionare pe păcură ale producătorilor prevăzuţi în anexă, pe baza costurilor justificate pentru determinarea tarifului reglementat al serviciului de sistem “rezervă terţiară lent㔠şi pentru recunoaşterea costurilor aferente acestor servicii de sistem, suplimentare, în tariful reglementat al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem.

Art. 5. - Producătorii prevăzuţi în lista privind suplimentarea rezervei terţiare lente din anexă au obligaţia de a furniza serviciul tehnologic de sistem “rezervă terţiară lent㔠către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - SA, în calitate de operator de transport şi sistem, la valoarea puterii electrice echivalente precizate în anexă, cu funcţionare pe combustibil alternativ la gazele naturale, respectiv pe păcură, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Art. 6. - (1) Pentru asigurarea serviciului tehnologic “rezervă terţiară lent㔠suplimentat conform anexei, în condiţiile funcţionării pe combustibil alternativ, producătorii au obligaţia menţinerii instalaţiilor în condiţii de funcţionare corespunzătoare.

(2) Producătorii vor întreprinde toate măsurile şi verificările necesare pentru a asigura atât funcţionarea sigură a acestora, la parametri normali de funcţionare, cât şi pornirea lor şi/sau trecerea de la funcţionarea pe gaze naturale la funcţionarea pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură.

(3) Dispecerul Naţional de Gaze Naturale va asigura furnizarea cotei de gaze naturale necesare pornirii producătorilor.

Art. 7. - Producătorii furnizori ai serviciului tehnologic “rezervă terţiară lent㔠cu funcţionare pe păcură au obligaţia asigurării continuităţii aprovizionării cu combustibil pentru funcţionarea continuă a grupurilor energetice selectate pentru funcţionarea pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură.

Art. 8. - (1) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. şi Dispecerul Naţional de Gaze Naturale împreună cu Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi Dispecerul Energetic Naţional întocmesc un plan comun de măsuri privind asigurarea funcţionării centralelor electrice care consumă gaze naturale, în condiţii de scădere a presiunii gazelor naturale pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2015.

(2) Planul prevăzut la alin. (1) va fi avizat de către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

(3) Pentru situaţiile previzibile de creştere a consumului şi de scădere a cantităţilor importate de gaze naturale, pornirea grupurilor cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, se va asigura din timp, pentru a preveni deteriorarea parametrilor de funcţionare ai reţelei de transport a gazelor naturale, cu informarea prealabilă a Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Minai Tudose

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.178.

 

ANEXĂ

 

Servicii tehnologice de sistem suplimentare pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2015

 

            Tabelul nr. 1 - Capacitatea corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem “rezervă terţiară lent㔠cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură

 

Producător

Unitate dispecerizabilă cu funcţionare mixtă

(gaze + păcură)

Putere [MW]

Cantitate [hMW]

 

ianuarie 2015

februarie 2015

TOTAL

Societatea “Complexul Energetic Oltenia” - SA

CTEBrăilaTA1,TA2

160

119.040

107.520

226.560

Societatea “Electrocentrale Galaţi” - SA

CET Galaţi TA 3, TA 5, TA 6

80

59.520

53.760

113.280

Societatea “Electrocentrale Bucureşti” - S.A.

CET Bucureşti Sud TA 5

80

59.520

53.760

113.280

 

CET Bucureşti Vest TA 2

80

59.520

53.760

113.280

 

TOTAL Electrocentrale Bucureşti

160

119.040

107.520

226.560

Societatea “Dalkia Termo-Prahova” - S.A.

CET Brazi TA 6

60

44.640

40.320

84.960

TOTAL

 

460

342.240

309.120

651.360

 

Bandă de reglaj secundar

Suplimentarea benzii de reglaj secundar se face de la valoarea medie orară de 430 hMW cât este în prezent la valoarea medie orară de 500 hMW. Cantitatea suplimentară constă în 70 hMW “bandă de reglaj secundar”, pentru fiecare interval orar. Capacitatea corespunzătoare este conform cantităţilor din tabelul nr. 2:

 

Tabelul nr. 2 - Capacitatea corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem “bandă de reglaj secundar”

 

 

ianuarie 2015

februarie 2015

TOTAL

Cantitate [hMW]

52.080

47.040

99.120

 

Rezervă terţiară rapidă

Suplimentarea rezervei terţiare rapide se face de la valoarea medie actuală de 720 hMW la valoarea medie orară de 900 hMW la orele de vârf, respectiv intervalul 17,00-22,00, şi la valoarea medie de 800 hMW la orele din afara vârfului de sarcină. Cantitatea suplimentară este de 180 hMW pentru fiecare interval orar la orele de vârf, respectiv în intervalul 17,00-22,00 şi de 80 hMW la orele din afara vârfului de sarcină. Capacitatea corespunzătoare este conform cantităţilor din tabelul nr. 3:

 

Tabelul nr. 3 - Capacitatea corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem “rezervă terţiară rapidă”

 

 

ianuarie 2015

februarie 2015

TOTAL

Cantitate [hMW]

78.120

70.560

148.680

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 193/1 din 1 iulie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 702/2014 ai Comisiei.

(3) Schema aplică prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) schemă de ajutoare - înseamnă orice act pe baza căruia, fără Să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru O perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită;

b) întreprindere - în baza art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei se consideră orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Sunt considerate, de asemenea, întreprinderi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale implicate în activităţi agricole, persoanele fizice care deţin certificat de producător potrivit Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare/atestat de producător potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;

c) “IMM-uri” sau “microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii” înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei;

d) registru genealogic - conform pct. 48 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 702/214 al Comisiei, înseamnă orice inventar, registru, fişier sau suport de stocare a datelor:

(i) care este ţinut de o organizaţie/asociaţie a crescătorilor recunoscută în mod oficial sau de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în calitate de autoritate competentă, denumită în continuare ANARZ;

(ii) în care sunt înscrise sau înregistrate animalele de reproducţie din rasă pură, dintr-o anumită rasă, cu menţionarea ascendenţilor lor;

e) întreprindere aflată în dificultate - înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

(i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitata (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, “societate cu răspundere limitat㔠se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa i la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (24), iar “capital social” include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

(ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, “o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.

Art. 3. - Ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b) şi c), respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) fac obiectul unui decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;

b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. e).

Art. 5. - Ajutorul de stat se acordă pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi ecvine.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate, intensitatea ajutorului de stat şi valoarea ajutorului

 

Art. 6. - Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt persoane juridice conform legislaţiei în vigoare;

b) sunt acreditaţi de către ANARZ pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a raselor de animale;

c) efectuează serviciile prevăzute la art. 27 alin. (1) fit. a) şi/sau lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei;

d) realizează parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al rasei pentru care solicită sprijinul financiar.

Art. 7. - (1) Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi la art. 27 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei este:

a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice;

b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului şi a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

(2) Cheltuielile eligibile pentru acordarea ajutorului de stat în cazul serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt condiţionate de realizarea următoarelor activităţi:

a) colectarea şi gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data naşterii, data însămânţării, data ieşirii din efectiv şi cauza acesteia, evaluarea animalelor de către expert, actualizarea şi prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice;

b) activităţile administrative care au legătură cu înregistrarea datelor relevante privind animalele în registrele genealogice;

c) actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor în registrele genealogice;

d) publicarea informaţiilor cu privire la registrele genealogice şi a datelor din registrele genealogice; sau

e) alte activităţi conexe întocmirii şi menţinerii registrului genealogic.

(3) Cheltuielile eligibile pentru acordarea ajutorului de stat în cazul serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt condiţionate de realizarea următoarelor activităţi:

a) efectuarea testelor sau a controalelor;

b) activităţi conexe colectării şi evaluării datelor obţinute din testele şi controalele respective care vizează evaluarea genetică a animalelor pentru punerea în aplicare a unor tehnici avansate de reproducere şi pentru menţinerea diversităţii genetice; sau

c) alte activităţi conexe serviciilor de determinare a calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

(4) TVA facturată de prestatorii de servicii către beneficiarii ajutorului de stat, aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (2) şi (3), este eligibilă în cazul în care este nedeductibilă potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la beneficiari. În acest sens, beneficiarii trebuie să transmită prestatorilor de servicii care sunt înregistraţi în scopuri de TVA o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de dreptul de deducere a TVA.

(5) Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) este de maximum:

a) 30 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine;

b) 10 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine şi porcine.

(6) Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an pentru cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (3) este de maximum:

a) 80 lei, în cazul controlului performanţelor producţiei de lapte, şi 20 lei, în cazul controlului producţiei de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine şi bubaline;

b) 15 lei, în cazul controlului performanţelor producţiei de lapte, 5 iei, în cazul producţiei de carne, 3 lei, în cazul producţiilor de lână, pentru rasele cu lână fină, şi 4 Ies, în cazul producţiei de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine şi caprine;

c) 10 lei, în cazul controlului performanţelor de producţie la rasele de animale din specia porcine.

 

CAPITOLUL III

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 8. - (1) Cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanţi, avizate de către ANARZ, se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2015, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanţi, avizate de către ANARZ, se depun până în data de 15 ianuarie 2015.

(3) Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, este însoţită de următoarele documente:

a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare;

b) acreditarea solicitantului pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANARZ;

c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va menţiona “Întreprindere nou-înfiinţată”;

d) copia contractelor încheiate de solicitant cu beneficiarii cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora;

e) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;

f) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (2), pentru anul de aplicare, avizată de ANARZ.

(4) Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, este însoţită de următoarele documente:

a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare;

b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, eliberată de ANARZ;

c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va menţiona «întreprindere nou-înfiinţată»;

d) copia contractelor încheiate de solicitant cu beneficiarii cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora;

e) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale sau adeverinţă eliberată de ANARZ, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;

f) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3), pentru anul de aplicare, avizată de ANARZ.

Art. 9. - (1) în 10 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a cererilor iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat, prevăzut la art. 8 alin. (1), centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică, aprobă şi centralizează cererile şi transmit la APIA situaţiile centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei şi pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, al căror model este prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b.

(2) APIA centralizează situaţiile prevăzute la alin. (1) şi comunică centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti cuantumul ajutorului ce poate fi acordat cu încadrarea în sumele aprobate anual în buget cu această destinaţie.

(3) în cazul în care sumele solicitate depăşesc plafonul alocat prin buget, APIA determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanţilor, şi îl comunică centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

(4) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti aprobă suma anuală pentru cererile iniţiale anuale de solicitare şi notifică în scris fiecărui solicitant suma ce poate fi încasată sub forma ajutorului de stat.

Art. 10. - Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:

a) memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANARZ;

b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (2) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANARZ;

c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată;

d) copia certificatului de producător/copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată.

Art. 11. - Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4b, se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:

a) memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANARZ;

b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANARZ;

c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată;

d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat;

e) copia certificatului de producător/copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată.

Art. 12. - (1) în cazul în care solicitanţii prevăzuţi la art. 6 primesc sprijin şi din surse comunitare pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, iar prin cumulare se depăşeşte intensitatea prevăzută la art. 7 alin. (1), din valoarea ajutorului cuvenit se deduce suma primită din surse comunitare.

(2) în cazul în care există situaţii conform celor prevăzute la alin. (1) solicitanţii ajutorului de stat completează o declaraţie pe propria răspundere la care anexează documentele doveditoare.

Art. 13. - (1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, după verificarea documentelor justificative, aprobarea cererilor de plată a ajutoarelor de stat şi după caz, deducerea din drepturile de plată a sumelor rezultate din declaraţia prevăzută la art. 12 alin. (2), întocmesc şi transmit la APIA centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice ale raselor de animale şi centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5a şi 5b.

(2) APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice ale raselor de animale şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 14. - În baza situaţiei centralizatoare a cererilor de plată a formelor de ajutor de stat, transmisă de APIA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de Situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 15. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care alimentează conturile de subvenţii ale centrelor judeţene sau al municipiului Bucureşti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 16. - (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării şi plăţii ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către solicitanţii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi.

Art. 17. - ANARZ verifică respectarea îndeplinirii normelor tehnice pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 şi realizarea parametrilor tehnici ai programului de ameliorare, etapizat pentru fiecare an de acordare a ajutorului de stat.

 

CAPITOLUL IV

Durata de aplicare şi bugetul schemei de ajutor de stat

 

Art. 18. - Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 881.100 mii lei, din care 267.000 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 614.100 mii lei pentru speciile ovine şi caprine.

Art. 19. - (1) Ajutorul de stat a cărui valoare este prevăzută la art. 18 se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru plata ajutoarelor de stat în anii 2015-2020 se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 21. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora se recuperează cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - În baza prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de ajutor de stat şi a condiţiilor de eligibilitate, aprobate prin decizia directorului general al APIA şi avizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proceduri aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile APIA şi pe site-ul oficial al instituţiei.

Art. 23. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.179.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean ...........................................

Nr. ........ din ...............

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE

Avizat

 

Cerere iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei ......................

 

Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care întocmeşte şi menţine registrul genealogic....................................

Sediul..........................................................................

Codul unic de înregistrare..............................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor................................................................

Cont trezorerie nr. ........................deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică.................................

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Nr. da femele adulte de reproducţie înscrise în registrul genealogic

Valoarea estimată pe femelă pe an

(lei)

Valoarea totală estimată(col. 3 x col. 4)

(lei)

0

1

2

3

4

5

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Solicit plata ajutorului de stat: lunar  trimestrial 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data ..............................

Semnătura şi ştampila

.........................................

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean ...........................................

Nr. ........ din ...............

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE

Avizat

 

Cerere iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale

 

Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care efectuează servicii de determinare a calităţii genetice a raselor de animale........................................................................

Sediul ............................................................................

Codul unic de înregistrare ..............................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (dacă este cazul) ...............................

Cont trezorerie nr. ......................deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică .........................................

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Denumirea asociaţiei sau organizaţiei care întocmeşte şi menţine registrul genealogic al rasei

Nr. de animale care fac obiectul serviciului

(capete)

Producţia controlată

Valoarea estimată pe cap de animal pe an

(lei)

Valoarea totală estimată

(col. 4 x col. 6)

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit plata ajutorului de stat: lunar  trimestrial 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data ..............................

Semnătura şi ştampila

.........................................

 

ANEXA Nr. 3a

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean ...........................................

Nr. ........ din ...............

 

Situaţia centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Rasa

Numărul de animale

(capete)

Suma solicitată

(lei)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Director executiv,

.........................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 3b

 

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean ...........................................

Nr. ........ din ...............

 

Situaţia centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Denumirea asociaţiei sau organizaţiei care întocmeşte şi menţine registrul genealogic al rasei

Rasa

Numărul de animale

(capete)

Suma solicitată

(lei)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.........................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 4a

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean ...........................................

Nr. ........ din ...............

Verificat şi aprobat pentru suma de ............. lei

la data de.............

 

Director executiv,

.........................................

 

Cerere de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei pentru luna................................

 

Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care efectuează servicii de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei ......................................................

Sediul .......................................................

Cod unic de înregistrare ...........................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (dacă este cazul) Cont trezorerie nr. .............. deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ...............

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Nr. de animale care fac obiectul serviciului

Alte ajutoare declarate conform art. 12 din hotărâre

(lei)

Valoarea cheltuielilor efectuate

(lei)

Intensitatea ajutorului

Valoarea ajutorului de stat solicitat

[(col. 5 - col. 4) x col. 6]

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

            Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data ..............................

Semnătura şi ştampila

.........................................

 

ANEXA Nr. 4b

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean ...........................................

Nr. ........ din ...............

Verificat şi aprobat pentru suma de ............. lei

la data de.............

 

Director executiv,

.........................................

 

Cerere de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale pentru luna ...........................

 

Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care efectuează servicii de determinare a calităţii genetice a raselor de animale

Sediul ..........................................................

Codul unic de înregistrare ..............................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (dacă este cazul) ...............................

Cont trezorerie nr. ...................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ..................................

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Denumirea asociaţiei sau organizaţiei care întocmeşte şi menţine registrul genealogic al rasei

Nr. de animale

(capete)

Producţia controlată

Alte ajutoare declarate conform art. 12 din hotărâre

(lei)

Valoarea cheltuielilor efectuate

(lei)

Intensitatea ajutorului

Valoarea ajutorului de stat solicitat

[(col. 7-col. 6) x col. 8]

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

a

9

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data ..............................

Semnătura şi ştampila

.........................................

 

ANEXA Nr. 5a

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean ..........................................

 

Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice ale raselor de animale pentru luna ............................

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Specia

Rasa

Nr. de animale

(capete)

Valoarea ajutorului de stat pentru plată

(lei)

0

1

2

3

4

5

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.........................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 5b

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean ...........................................

 

Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale pentru luna ...............................

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Specia

Rasa

Denumirea asociaţiei sau organizaţiei care întocmeşte şi menţine registrul genealogic al rasei

Nr. de animale

(capete)

Valoarea ajutorului de stat pentru plată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.........................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 6

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

            Nr. ......................./................................

 

Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice ale raselor de animale şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale

 

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea solicitantului

Serviciile pentru care se acordă ajutorul

Specia

Rasa

Nr. de animale(capete)

Valoarea ajutorului de stat pentru plată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

X

X

X

X

X

X

 

 

Director executiv,

.........................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 7

 

            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Situaţia centralizatoare a ajutorului de stat

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor pentru care se acordă ajutor de stat

Valoarea

0

1

2

1

Serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic şi de determinare a calităţii genetice a raselor de animale

 

TOTAL:

 

 

 

Aprobat

Ordonator principal de credite,

.........................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după litera i1) se introduce o nouă literă, litera i2): cu următorul cuprins:

„i2) În rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se dispun plăţile de către entităţile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăţilor aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica «Cod program» se completează cu «0000000000»;”.

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.798.

 

ANEXĂ

(Anexa la normele metodologice)

 

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

 

PLĂTIŢI

 

LEI, adică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLĂTITOR

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod IBAN plătitor

 

Codul BIC

 

 

Primirea/Acceptarea ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la

 

 

 

 

 

Semnătura ……………………….………………………..

Cod angajament

 

Indicator angajament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod program

 

 

 

 

 

 

 

L.S.

 

 

 

 

 

BENEFICIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

 

 

Tipul transferului :

NORMAL

 

URGENT

 

 

 

 

 

 

 

Cod IBAN beneficiar

 

Codul BIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data emiterii:

 

 

La:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de evidenţă a plăţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S.

 

 

Reprezentând:

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura plătitorului şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP.

Data debitării:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) În rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se dispun plăţile de către entităţile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăţilor aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica «Cod program» se completează cu «0000000000»;”.

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.800.

 

ANEXĂ

(Anexa la normele metodologice)

 

ORDIN DE PLATĂ

SALARII MULTIPLU

 

 

(OPTM)

 

 

 

 

 

COD BARE

 

 

NUMĂR

 

DATA

 

 

 

PLĂTIŢI

 

LEI, adică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLĂTITOR

 

 

 

 

 

 

 

 

CIF

 

COD ANGAJAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD PROGRAM

 

 

 

 

 

NR. RÂND

CONT PLĂTITOR

COD IBAN BENEFICIAR

CIF BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

SUMA

EXPLICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura plătitorului şi ştampila

Primirea/Acceptarea

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.