MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 968/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 968         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 decembrie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

93. - Ordonanţă de urgenţă privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005

 

94. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 

1.171. - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, care se acordă pentru anul 2014

 

1.175. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale .Administraţia Porturilor Maritime” - SA. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

1.181. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005

 

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României prin declaraţia de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei ce a stat la baza Hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 (din 5 iulie 2005), constând în adoptarea unor măsuri generale, inclusiv în scopul stimulării participării romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a comunităţii locale din localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, prin promovarea unor programe de asistenţă mutuală şi dezvoltare comunitară,

luând în considerare faptul că executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 şi 2 (din 5, respectiv, 12 iulie 2005) se află sub supravegherea Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei şi că, în exercitarea acestei funcţii, Comitetul Miniştrilor a considerat că măsurile generale ce trebuie adoptate de către statul român pentru executarea celor două hotărâri trebuie analizate în raport cu obligaţiile asumate prin declaraţia de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei ce a stat la baza Hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 (din 5 iulie 2005),

ţinând cont de faptul că Guvernul României, în procesul de executare a celor două hotărâri, s-a angajat să ia toate măsurile necesare cu privire (a implementarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, pentru perioada 2006-2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523/2006, cu modificările şi completările ulterioare, însă unele dintre obiectivele programului nu au fost încă duse la îndeplinire,

Observând că atât prin declaraţia de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei, cât şi în Programul de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni. judeţul Mureş, Guvernul s-a angajat să ia măsuri în domeniul dezvoltării economice şi al accesului la servicii de sănătate,

având în vedere regretul exprimat de către Comitetul Miniştrilor, în decizia adoptată în reuniunea din 2-4 decembrie 2014, faţă de întârzierea înregistrată în executare şi faţă de faptul că, în ciuda solicitărilor sale repetate, acest cadru normativ nu a fost încă adoptat, precum şi invitaţia lansată autorităţilor române să prezinte, cel mai târziu până la data de 1 aprilie 2015, un plan de acţiune detaliat, urmând ca, în ipoteza în care nu se vor înregistra până la reuniunea Comitetului din 2-4 iunie 2015 progrese substanţiale în executare, să se adopte o rezoluţie interimară,

reţinându-se că, în temeiul articolului 46 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului reprezintă o obligaţie pentru statul român, iar neîndeplinirea acestei obligaţii poate conduce la adoptarea de măsuri cu caracter critic sau sancţionator din partea Consiliului Europei,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se aprobă construirea unui imobil cu destinaţia de centru medical local şt a unui obiectiv economic cu destinaţia de hală pentru fabricarea produselor din beton pentru construcţii, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - M.D.R.A.P., prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.

Art. 2. - (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 1, care se realizează de către M.D.R.A.P., prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., se amplasează pe terenuri proprietate privată ale comunei Cheţani, puse la dispoziţie de către aceasta în condiţiile legii.

(2) în vederea realizării obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1, precum şi în vederea realizării organizării de şantier, terenurile aflate în proprietatea privată a comunei Cheţani se preiau în folosinţă gratuită de Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., pe perioada realizării investiţiilor, pe bază de protocol încheiat cu comuna Cheţani, cu specificaţia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu, cu documentaţia doveditoare aferentă privind regimul juridic al acestora.

(3) Terenurile se predau, viabilizate, după obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii,

(4) După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. - SA. va preda, cu titlu gratuit, comunei Cheţani, judeţul Mureş, pe bază de protocol, terenurile şi obiectivele de investiţii realizate. Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 1, finalizate şi predate conform prezentului alineat, aparţin domeniului public al comunei Cheţani judeţul Mureş, care va asigura administrarea lor prin consiliul său local, corespunzător destinaţiei pentru care au fost construite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. - Lucrările de viabilizare şi tehnico-edilitare aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se realizează până la limita exterioară a perimetrelor destinate acestora, prin obiective de investiţii promovate de Consiliul Local al Comunei Cheţani, judeţul Mureş, finanţarea fiind asigurată din bugetul local în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Soluţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1, care se realizează de către M.D.R.A.P. prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - SA, se stabilesc pe baza documentaţiilor tehnico-economice aprobate în condiţiile legii.

(2) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1, precum şi amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces în interiorul perimetrelor destinate acestor obiective se asigură din prevederile bugetare aprobate M.D.R.A.P., potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidah Sevil,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 93.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 

Având în vedere situaţia extraordinară creată de solicitările unor angajatori de a li se asigura forţă de muncă calificată profesional, printr-un proces la care să participe activ, motiv ce determină urgenţa introducerii în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar a formei de pregătire profesională organizată în sistem dual, începând cu anul şcolar următor, pentru care fundamentarea cifrei de şcolarizare şi promovarea ofertei educaţionale, în comun, sunt urgente, realizându-se în luna februarie 2015,

deoarece admiterea în sistem dual se desfăşoară începând cu luna mai, anul curent, în vederea selectării viitorilor elevi, pe baza ofertei educaţionale, promovate, în comun, de către şcoli în parteneriat cu operatori economici,

având în vedere situaţia excepţională determinată de încetarea de drept, în luna februarie 2015, a contractelor de muncă ale unui număr semnificativ de cadre didactice cu grad de asistent/lector ce nu şi-au obţinut titlul de doctor până la această dată, desfăşurarea procesului educaţional din învăţământul superior, în anul universitar 2014-2015, Fiind grav afectată, instituţiile de învăţământ superior neputând asigura în condiţii optime procesul de învăţământ,

luând în considerare faptul că, la sfârşitul anului 2014, expiră perioada în care Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior funcţionează legal şi derularea activităţii acestei agenţii devine imposibilă, ceea ce reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate suferi amânare,

cunoscând importanţa deosebită a funcţionării Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, instituţie publică autonomă, de interes naţional, a cărei misiune este de a efectua evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ superior şi de alte organizaţii furnizoare de programe de studiu iniţial şi de formare continuă, specifice învăţământului superior, care operează în România,

având în vedere faptul că ARACIS intră, începând cu luna ianuarie 2015, în proces de monitorizare din partea ENQA şi EQAR, iar pentru demararea acestui proces trebuie implementate, de urgenţă, recomandările formulate cu ocazia evaluărilor efectuate în vederea reacreditării ARACIS în ENQA şi, respectiv, reînscrierii acesteia în registrul EQAR,

luând în considerare necesitatea funcţionării, în condiţii optime a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, se impune stabilirea unui număr optim de membri în raport cu resursele financiare gestionate şi pentru menţinerea dreptului de a realiza evaluări academice conform standardelor europene, situaţii a căror reglementare nu poate fi amânată,

ţinând seama de necesitatea imperioasă de asigurare a calităţii şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în anul universitar 2014-2015 şi pentru a permite accesul absolvenţilor învăţământului obligatoriu din anul şcolar curent, care finalizează clasa a X-a în iunie 2015, la forma de pregătire profesională organizată, în parteneriat cu operatorii economici, în sistem dual în vederea asigurării de personal calificat profesional,

în vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului naţional de învăţământ,

ţinând cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare şi funcţionare a sistemului naţional de învăţământ predictibil şi funcţionabil,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) învăţământul profesional şi tehnic este format din: învăţământ profesional învăţământ liceal tehnologic şi învăţământ postliceal.”

3. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional, care se desfăşoară pe bază de contract de muncă şi combină pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea privind organizarea şi funcţionarea este partajată între operatorul economic şi unitatea de învăţământ.”

4. La articolul 31, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaţională a liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative: consorţii regionale şi comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice”.

5. La articolul 33, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alineatele (51)-(56), cu următorul cuprins:

“(51) La solicitarea operatorilor economici, învăţământul profesional se poate organiza în sistem dual, ca parte a sistemului naţional de învăţământ, după învăţământul obligatoriu.

(52) Organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional în sistem dual, durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională sunt reglementate prin metodologie specifică, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, prin consultare cu operatorii economici.

(53) Pregătirea prin învăţământul profesional în sistem dual se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau pe baza standardelor ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

(54) Absolvenţii învăţământului profesional în sistem dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(55) Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin metodologie specifică, prin consultare cu operatorii economici.

(56) Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (5), fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional în sistem dual, pentru anul şcolar 2015-2016, se realizează conform unei metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.”

6. La articolul 33, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puţin un program de pregătire profesională organizat în sistem dual în vederea dobândirii unei calificări profesionale.”

7. La articolul 33, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ profesional sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional şi tehnic.”

8. La articolul 33, alineatele (8) şi (9) se abrogă.

9. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) După absolvirea gimnaziului, elevii urmează învăţământul liceal sau învăţământul profesional.”

10. La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Admiterea în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional se realizează după următoarea procedură:”.

11. La articolul 94 alineatul (2), litera d) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“d) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, spre aprobare, cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ, a autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate de către consorţiile regionale şi comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social şi transmise de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti;”.

12. La articolul 168, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:

“(71) Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice renunţarea la titlul în cauză. În acest caz Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ia act de renunţare printr-un ordin de revocare emis în acest scop.

(72) Actul administrativ constatator al titlului ştiinţific se anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunţare la titlu, precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului ştiinţific se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.”

13. La articolul 217, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Prin excepţie de la includerea în bugetul aferent Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare - gestionat de UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizează, după caz, de către Senatul universităţii la propunerea consiliului de administraţie, respectiv de către prezidiul Academiei Române. Încasarea acestei taxe se efectuează, după caz, de către instituţiile de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat sau de către Academia Română.”

14. La articolul 223, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(12) Prin contractele instituţionale şi contractele complementare se realizează distribuirea fondurilor de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior. Finanţarea suplimentară se alocă prin contractul instituţional, iar finanţarea complementară prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se aprobă de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.”

15. La articolul 300, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Cererea pentru susţinerea examenului de abilitare este adresată IOSUD.”

16. La articolul 300, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Dosarul cu documentele originale aferente şi teza de abilitare, în format tipărit şi electronic, se înaintează CNATDCU pentru validare.”

17. La articolul 362, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Termenele prevăzute la alin. (1)-(6) se prorogă până la încheierea anului universitar 2014-2015, respectiv 30 septembrie 2015.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

“(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se înnoieşte prin scoaterea la concurs, de regulă, a 1/3 din numărul de mandate de membru în Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupă pe baza unei proceduri proprii, conform art. 191 alin. (5). Noul consiliu îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele.”

2. La articolul 191, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

,,(1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de membri, din care:

a) 17 sunt cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare;

b) 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar;

c) un reprezentant al patronatului;

d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior;

e) reprezentanţii menţionaţi la lit. b)-d) sunt nominalizaţi pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIS şi publicate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. III. - Articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 30 decembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. II. - În cursul anului 2015, Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior funcţionează legal cu numărul de membri selectaţi în urma concursului organizat în anul 2013, până la ocuparea, în condiţiile legii, a locurilor devenite vacante ca urmare a expirării mandatelor membrilor numiţi provizoriu.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 94.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, care se acordă pentru anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii care se acordă pentru anul 2014 în sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de ajutoare naţionale tranzitorii.

Art. 2. - Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de ajutoare naţionale tranzitorii sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Lista cuprinzând cuantumul plăţilor pe hectar pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemei de ajutoare naţionale tranzitorii, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Suma totală alocată pentru schema de ajutoare naţionale tranzitorii care se acordă pentru anul 2014 în sectorul vegetal este în cuantum total de 619.806,761 mii lei şi se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015.

Art. 5. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.171.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând cuantumul plăţilor pe hectar pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemei de ajutoare naţionale tranzitorii

 

Nr. crt.

Specificare

Cuantumul plăţilor (euro/ha)

 

 

Schema de ajutoare naţionale tranzitorii

0

1

2

Teren arabil

 

Cereale pentru boabe

1.

grâu comun

19,81

2.

grâu dur

19,81

3.

triticale

19,81

4.

secară

19,81

5.

orz

19,81

6.

orzoaica

19,81

7.

ovăz

19,81

8.

porumb

19,81

9.

porumb zaharat

19,81

10.

sorg

19,81

11.

orez

19,81

12.

mei

19,81

13.

hrişcă

19,81

14.

alte cereale pentru boabe

19,81

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

15.

mazăre pentru boabe

19,81

16.

fasole pentru boabe

19,81

17.

linte

19,81

18.

bob

19,81

19.

lupin

19,81

20.

alte leguminoase pentru boabe (năut)

19,81

Plante industriale şi medicinale

21.

floarea-soarelui

19,81

22.

rapiţă

19,81

23.

soia

19,81

24.

in pentru ulei

19,81

25.

alte oleaginoase

19,81

26.

in pentru fibră

37,26 (19,81 + 17,45)

27.

cânepă pentru fibră

37,26 (19,81 + 17,45)

28.

tutun

1.300,00 (19,81 +1.280,19)

29.

fenicul

19,81

30.

levănţică

19,81

31.

mentă

19,81

32.

anason

19,81

33.

alte plante medicinale şi aromatice

19,81

34.

alte plante industriale

19,81

35.

arahide

19,81

36.

mac

19,81

37.

ricin

19,81

38.

susan

19,81

39.

şofrănel

 

Plante tuberculifere

40.

cartofi timpurii

19,81

41.

cartofi semitimpurii

19,81

42.

cartofi târzii

19,81

43.

alte culturi de cartof

19,81

44.

cartofi pentru sămânţă

19,81

Plante rădăcinoase

45.

sfecla de zahăr

104,59 (19,81+84,78)

46.

sfeclă furajeră

19,81

Legume proaspete, pepeni

47.

legume proaspete

19,81

48.

pepeni verzi şi galbeni

19,81

49.

căpşun

19,81

50.

cicoare

19,81

51.

flori şi plante ornamentale

19,81

52.

pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)

19,81

53.

plante de nutreţ

19,81

54.

lot semincer

19,81

55.

alte culturi în teren arabil

19,81

56.

teren necultivat

-

57.

teren sub sere şi solarii - cultivat

19,81

58.

teren sub sere şi solarii - necultivat

-

Pajişte permanentă

59.

pajişti permanente comunale utilizate în comun

-

60.

pajişti permanente utilizate în comun

-

61.

păşuni permanente comunale utilizate individual

-

62.

pajişti permanente utilizate individual

-

63.

livadă tradiţională utilizată extensiv

-

Cultura permanentă

Pomi fructiferi

64.

meri

-

65.

peri

-

66.

pruni

-

67.

caişi şi zarzări

-

68.

piersici

-

69.

cireşi şi vişini

-

70.

gutui

-

71.

duzi

-

72.

alţi pomi fructiferi

-

Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite

73.

castani

-

74.

nuci şi aluni

-

75.

alte specii înrudite

-

76.

hamei

335,00

Arbuşti fructiferi

77.

zmeur

-

78.

coacăz

-

79.

alţi arbuşti fructiferi

-

Pepiniere

80.

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

-

81.

pepiniere pomicole

-

82.

pepiniere forestiere

-

83.

alte pepiniere

-

Alte culturi permanente

84.

teren în pregătire pentru livezi

-

85.

teren în pregătire pentru vii

-

86.

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

-

87.

Plante energetice nonalimentare (nonagricole)

-

Vie

88.

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

-

89.

vii pe rod cu struguri de masă

-

90.

vii tinere neintrate pe rod

-

91.

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

-

92.

vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie

-

93.

suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare

-

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” - SA. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.175.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională “Administraţia Porturilor Maritime” - SA Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2014

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

 

 

B.V.C. 2013

B.V.C. 2014

%

Estimări an 2015

 

 

Estimări an 2016

 

 

%

 

Realizat

Aprobat conform HG nr. 509/ 18.06.2014

Propuneri

Rectificat

 

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7=6/5

8

9

10=8/6

11=9/6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd 5+Rd.6)

1

302.400,00

297.116,00

297.118,00

100,00

311.651,00

324.394,00

104,89

104,09

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

285.861,00

283.915,00

283.915,00

100,00

297.332,00

309.718,00

104,73

104,17

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiare

5

16.539,00

13.203 00

13.203,00

100,00

14.319,00

14.676,00

108,45

102,49

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

7

222.383,00

258.859,00

258.858,00

100,00

260.762,00

264.787,00

100,74

101,54

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

209.293,00

240.597,00

240.597,00

100,00

240.432,00

243 329,00

99,93

101,20

 

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

95.906,00

119 483,00

117.116,00

98,02

117.728,00

120.331,00

100,52

102,21

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte

10

6.638,00

12.631 00

13.101,00

103,72

13.312,00

13.490,00

101,61

101,34

 

 

C

cheltuieli cu personalul, din care

11

62.693,00

67.675,00

67.675,00

100,00

69.544,00

71.191,00

102,76

102,37

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd 13+Rd 14)

12

48.684,00

50.959,00

50.959,00

100,00

52.378,00

53.584,00

102,78

102,49

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

43.500,00

45.229,00

45.229,00

100,00

46.495,00

47.657,00

102,80

102,50

 

 

 

C2

bonusuri

14

5.184,00

5.730,00

5.730,00

100,00

5.883,00

6.027,00

102,67

102,45

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

298,00

180,00

180,00

100,00

180,00

180,00

100,00

100,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

697,00

2.141,00

2.141,00

100,00

2.387,00

2387,00

111,49

100,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii

18

13.014,00

14.395,00

14.395,00

100,00

14.599,00

14.940,00

101,42

102,34

 

 

::

alta cheltuieli de exploatare

19

44.056,00

40.808,00

42.705,00

104,65

39.848,00

38.317,00

93,31

96,16

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

13.090,00

13.262,00

18.262,00

100,00

20.330,00

21.458,00

111,32

105,55

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

80.017,00

38.259,00

38.259,00

100,00

50.889,00

59.607,00

133,01

117,13

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

15.024,00

72.35,00

7.235,00

100,00

9.404,00

10.650,00

129,98

113,25

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

64.993 00

31.024,00

31.024,00

100,00

41.485,00

48.957,00

133,72

118,01

 

1

 

Rezerve legale

25

3.716,00

2.379,00

2.378,00

100,00

3.093,00

3.503,00

130,01

113,26

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

4.000,00

4.000,00

4,000,00

100,00

4,000,00

4.000,00

100,00

100,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

57.277,00

24.645,00

24.545,00

100,00

34.392,00

41.454,00

139.55

120,53

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de

31

 

2.278,00

2.278,00

100,00

2,334,00

2.393,00

102,46

102,53

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

50.594,00

13.462,00

13.462,00

100,00

18.363,00

21.924,00

136,41

119,39

 

 

a)

- dividende cuvenea bugetului de stal

33

30.356,00

8.078,00

8.076,00

100,00

11.017,00

13.154,00

136,38

119,40

 

 

b)

. dividende cuvenite bugetului local

33a

10.118,00

2.692,00

2.692,00

100,00

3.673,00

4.365,00

136,44

119,38

 

 

c)

. dividende cuvenite ailor acţionari

34

10.119,00

2.692,00

2.692,00

100,00

3,673,00

4.365,00

136.44

119,36

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd 32 se repartizează la arte rezerve şi constituie sorea proprie de finanţare

35

6.683,00

11.163,00

11.183,00

100,00

16.029,00

19.630,00

143.33

121,84

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

311,00

661,00

681,00

100,00

 

 

0,00

 

VII.

 

 

CHELTUIEU ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

311,00

681,00

681,00

100,00

 

 

0,00

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

2,00

2,00

100,00

 

 

0,00

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

152,00

249,00

249,00

100,00

 

 

0,00

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii        

40

74,00

370,00

370,00

100,00

 

 

0,00

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

83,00

46,00

46,00

100,00

 

 

0,00

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

2,00

14,00

14,00

100,00

 

 

0,00

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care

43

346.712,00

432.357,00

347.222,00

80,31

276.967,00

234.956,00

79,77

84,83

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

327.133,00

379.836,00

294.701,00

77,59

219.646,00

175.127,00

74,60

79,86

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii  angajamentelor din anii anteriori

45

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

346.712,00

432.357,00

347.222,00

80,31

276.967,00

234.956,00

79,77

84,83

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

913

931

931

100,00

831

931

100,00

100,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

881

931

931

100,00

931

931

100,00

100,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala (Rd 12/Rd.49)/12*1000

50

4.604,99

4.561,31

4.561,31

100,00

4.668,33

4.805,23

102,78

102,49

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd49)/12*1000

51

4.114,64

4.048,42

4.048,42

100,00

4.161,74

4.265,75

102,80

102,50

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)

52

324,47

304,96

304,96

100,00

319.37

332,87

104,73

104,17

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizica pe total personal mediu (cantitate produse finite/

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (Rd7/Rd 1)x1000

54

735,39

871,23

871,23

100,00

836.71

816,25

88,04

97,55

 

8

 

Plaţi restante

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Creanţe restante

56

28.066,00

29.500,00

29.500,00

100,00

29 200 00

29 000,00

98,98

99,32

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, verificări suplimentare de fundamentare a certificării la solicitarea Comisiei Europene, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de coeziune, la mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi la Mecanismul financiar norvegian, inclusiv activităţi de asigurare a funcţionării şi capacităţii administrative a Ministerului Fondurilor Europene, desfăşurate de structurile suport;”.

2. La articolul 1, după litera r) se introduc şase noi litere, literele s)-v), cu următorul cuprins:

„s) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumită în continuare UCAAPI - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnată:

(i) ca autoritate de audit atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014;

(ii) să îndeplinească activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de certificare şi plată, la solicitarea Comisiei Europene.

ş) Direcţia de audit public intern, denumită în continuare DAPI - structură din cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată să îndeplinească activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene;

t) operator de program-entitate publică cu responsabilitate în pregătirea şi implementarea programelor gestionate în cadrul Mecanismului financiar Spaţiul Economic European şi/sau Mecanismului financiar norvegian;

ţ) Compartimentul de audit pentru programe europene, denumit în continuare CAPE - structura în cadrul Serviciului audit intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, desemnată să îndeplinească atribuţiile de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, conform art. 14 alin. (6), art. 29 şi 30 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;

u) evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale - ansamblul proceselor şi procedurilor implementate semestrial, prin aprecierea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă şi a obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile prevăzute în fişa postului;

v) structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control fonduri europene prevăzută la art. 1 lit. e);”.

3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. DAPI şi UCAAPI, pentru activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, pe perioada pentru care s-a dispus verificarea;”.

4. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

„151. structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative;”.

5. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16. structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică care fac parte integrantă din activităţile de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menţionate la pct. 1-15,20 şi 21;”.

6. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 18 se Introduc patru noi puncte, punctele 19-22, cu următorul cuprins:

„19. structura din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;

20. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;

21. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;

22. structura din cadrul CAPE cu rol de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013.”

7. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcţii asimilate acestora şi personalului încadrat la cabinetele demnitarilor.”

8. La articolul 4, alineatele (1)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detaşate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o funcţie pentru care au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor numite sau reîncadrate în funcţie în condiţiile legii, precum şi celor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) fit. b) şi care provin de la aceeaşi/altă structură din cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), unde au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru personalul promovat în funcţie în condiţiile legii, precum şi pentru personalul promovat temporar în funcţii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege.

(5) Pentru personalul pentru care se menţine avizul iniţial acordat potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.

(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menţinerii calificativului după prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.

(7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către:

a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a fondurilor structurale şi de coeziune, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, pentru personalul din CAPE, precum şi pentru personalul din DAPI şi UCAAPI responsabil cu activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene;

b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile cu soluţionarea contestaţiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, cât şi pentru Mecanismul financiar norvegian şi pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.1

9. La articolul 5, literele d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6, 20 şi 21 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;

h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)pct. 1-15, 20 şi 21, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei;”.

10. La articolul 5, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) ordinul de dispunere a activităţii de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, pentru structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 21r emis de ministrul finanţelor publice.”

11. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 6*. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României, precum şi prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale se realizează numai în scopul stabilirii numărului de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare ale personalului prevăzut la art. 2 alin. (1 )în funcţie de gradul de atingere a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă din perioada evaluată, prin raportare la atribuţiile specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile din fişa postului.

(2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie pentru semestrul I şi 1 iulie şi 31 decembrie pentru semestrul II din anul pentru care se face evaluarea semestrială.

(3) Perioada de evaluare semestrială este cuprinsă între data de 1 şi 10 a primei luni din semestrul următor perioadei evaluate.

(4) în urma evaluării semestriale a activităţilor/performanţelor profesionale individuale, personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».

(5) Evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale nu se aplică personalului debutant.

(6) Procedura de evaluare semestrială a activităţii/ performanţelor profesionale individuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde stabilirea obiectivelor evaluate, criteriile de evaluare, formatele standard, calificativele obţinute şi modul în care acestea se corelează cu prevederile legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României.”

12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7 - După evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare pot fi menţinute, crescute, diminuate ori neacordate, până la următoarea evaluare semestrială, fără a se depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut de art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) în cazul obţinerii calificativului «foarte bine», majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută;

b) în cazul obţinerii calificativului «bine», majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută;

c) în cazul obţinerii calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială.”

13. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şl va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la revenirea pe funcţie după o perioadă de suspendare potrivit legii sau la expirarea perioadei de mutare/detaşare/promovare temporară pe alt post, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat şi numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.”

Art. II. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Fondurilor Europene, va supune Guvernului, spre adoptare, ordinul privind procedura de evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.181.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.