MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 110/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 110         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 februarie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 548 din 17 decembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

REPUBLICĂRI

 

            Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 548

din 17 decembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială «Cromar Prodcom” - S.R.L. din Huedin în Dosarul nr. 325/242/2012 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şt asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 472D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât valoarea socială apărată de cele două norme, contravenţională şi penală, este aceeaşi, iar diferenţa este determinată de gravitatea faptei. În cazul infracţiunii, fiind vorba despre pedepse alternative, instanţa judecătorească poate aplica doar pedeapsa închisorii, iar, în acest caz, devin incidente prevederile art. 265 din Codul muncii cu privire la posibilitatea aplicării şi a unor pedepse complementare

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 325/242/2012, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de recurenta Societatea Comercială “Cromar Prodcom” - S.R.L. din Huedin într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului împotriva sentinţei civile a Judecătoriei Huedin prin care s-a respins plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare a contravenţiei încheiat în temeiul art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (5)şi art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, întrucât instituie o amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru comiterea contravenţiei, în timp ce infracţiunea corespunzătoare nerespectării dispoziţiilor privind încheierea contractelor individuale de muncă se sancţionează cu amendă penală “Între 5.000 lei şi 600.000 lei”.

Cu privire la art. 16 alin. (1) din Constituţie susţine că textul criticat îl discriminează pe cel care a comis o contravenţie faţă de cel care a comis o infracţiune. Astfel, dacă ar fi vorba despre o infracţiune, tratamentul ar fi mai favorabil celui care a comis fapta.

În plus există o “serie de dispoziţii penale şi/sau procesual penale care pot conduce la reducerea semnificativă a sancţiunilor penale, ceea ce nu există în cazul plângerii contravenţionale”.

Prin urmare, în cazul în care o persoană juridică angajează mai mult de 5 persoane fără contract de muncă, amenda are un minim special mai redus decât în contextul în care fapta ar fi contravenţie. Arată că în prezenta speţă “agentul constatator a aplicat minimul prevăzut de textul de lege care sancţionează fapta contravenţională, care este însă un minim cu dublu superior celui care este prevăzut în legislaţia penală”.

Totodată, arată că normele de drept penal care reglementează criteriile generale de individualizare a pedepsei şi circumstanţele atenuante şi efectele lor (art. 72 şi următoarele din Codul penal) sunt incidente atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, legea nefăcând o distincţie în această privinţă. De asemenea, dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală sunt incidente, fără distincţie, cu privire la persoane fizice sau juridice, având în vedere principiul ubi tex non distinguit nec nos distinguere debemus, limitele amenzii putând fi reduse cu o pătrime.

În acest context, dincolo de faptul că materia contravenţională aparţine materiei penale, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, susţine că fapta contravenţională este sancţionată cu un minim de amendă dublu faţă de minimul amenzii penale, neexistând prevederi exprese în legislaţia contravenţională nici cu privire la diminuarea/reducerea sancţiunii, dispoziţii care există însă în materia penală.

Prin urmare, infracţiunea este sancţionată mai uşor, ceea ce conduce la discriminare faţă de persoanele care sunt acuzate de săvârşirea unei fapte cu grad de pericol social mai redus, avantajând persoanele care au comis infracţiunea, ceea ce este profund inechitabil, din moment ce natura/sursa sancţionării este una identică, indiferent că este contravenţie sau infracţiune.

Referitor la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat, în interpretarea şi aplicarea art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, că materia contravenţională aparţine domeniului penal, şi anume Cauza Jussila împotriva Finlandei, Cauza Anghel împotriva României, Cauza Ziliberberg împotriva Moldovei, Cauza Tsonzo Tzonev împotriva Bulgariei, Cauza Engel fi alţii împotriva Olandei şi Cauza Ozturk împotriva Germaniei. Susţine că instanţa de contencios al drepturilor omului “determină dacă fapta intră în domeniul de aplicare al materiei penale în funcţie de criterii alternative: calificarea juridică a infracţiunii litigioase în dreptul naţional, natura însăşi a acesteia şi severitatea sancţiunii aplicabile”.

De asemenea, potrivit art. 20 alin. (2) şi art. 148 alin. (2) din Constituţie, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, convenţiile, actele şi pactele internaţionale sunt obligatorii pentru instanţele interne şi se aplică cu preeminenţă.

Cum materia contravenţională aparţine materiei penale, arată că, în speţă, dincolo de faptul că sancţiunea contravenţională ar trebui să fie mai blândă decât cea penală, legea internă sancţionează mai dur o faptă contravenţională decât o infracţiune, cu încălcarea principiului echităţii şi al proporţionalităţii.

Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră, în esenţă, că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege criticate se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia descrisă în ipoteză, fără discriminare.

Pe de altă parte, severitatea tratamentului penal în cazul nerespectării dispoziţiilor de lege privind încheierea contractelor individuale de muncă este superioară celui contravenţional, pedeapsa pentru săvârşirea infracţiunii putând fi şi închisoarea de la 1 la 2 ani. De asemenea, tragerea la răspundere penală atrage şi incompatibilităţi, interdicţii şi decăderi care nu se regăsesc în sfera contravenţională şi, totodată, condamnarea penală implică nu doar pedepse principale, ci şi pedepse accesorii sau complementare, ceea ce, de asemenea, nu poale fi regăsit în materie contravenţională. Totodată, evidenţierea elementelor răspunderii penale în cadrul cazierului judiciar imprimă un caracter mai sever răspunderii penale faţă de răspunderea contravenţională.

Aşadar, instanţa consideră că toate aceste elemente ale răspunderii penale relevă caracterul mai sever al acesteia faţă de răspunderea contravenţională, chiar dacă, astfel cum este cazul în speţă, minimul amenzii contravenţionale este superior minimului amenzii penale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, ca urmare a adoptării Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011.

Dispoziţiile de lege criticate au următorul cuprins: “(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: [... ] e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de ia 10.000 iei la 20.000 iei pentru fiecare persoană identificată;.

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

1. Referitor la dispoziţiile criticate din Codul muncii, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 1.109/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 9 octombrie

2009, constatând constituţionalitatea acestora, însă dintr-o altă perspectivă, diferită faţă de cea invocată de autorul excepţiei.

În cauza de fată se critică inechitatea reglementării contravenţionale - din punct de vedere al sancţiunii - faţă de cea penală, ceea ce, în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, contravine art. 16 şi art. 1 alin. (5) din Constituţie.

2. Cu privire la pretinsa încălcare a principiului egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 din Legea fundamentală, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor de lege criticate, care fac parte din cap. IV”Răspunderea contravenţională” d\r\ Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, primirea la muncă a până la 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

În conformitate cu art. 264 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, “Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui confract individual de muncă”. Potrivit art. 63 alin. (3) teza a două din Codul penal, când legea “prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an, minimul special este de 500 lei şi maximul special de 30.000 lei.”

Aşa cum a statuat Curtea Constituţională în mod constant în jurisprudenţa sa, principiul constituţional al egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude^ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. În acest sens este Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.

Aplicând aceste considerente la speţa de faţă, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminări, instituind un tratament egal între persoanele aflate în ipoteza descrisă de acestea, şi anume între persoanele care au primit la muncă până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă şi, în consecinţă, acestea nu contravin prevederilor art. 16 din Constituţie.

3. Cât priveşte critica autorului excepţiei referitoare la inechitatea reglementării criticate faţă de reglementarea penală, infracţiunea fiind sancţionată mai blând - în opinia sa, Curtea reţine că stabilirea regimului sancţionator al faptelor contravenţionale sau penale, precum şi instituirea unor eventuale cauze de reducere a pedepselor intră în atribuţiile de reglementare ale legiuitorului, Curtea Constituţională neputând modifica minimul unei amenzi contravenţionale, aşa cum a fost stabilit de legiuitor. Astfel, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile suspuse controlului”.

Curtea reţine că, prin Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, s-a introdus pentru prima dată în Codul muncii infracţiunea de primire la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă, infracţiune care se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală. Realitatea socială este cea care a determinat instituirea unor norme de politică penală şi contravenţională mai severe, astfel cum reiese din Expunerea de motive a acestei legi, prin care s-a propus “Înăsprirea cuantumului sancţiunilor contravenţionale aplicabile angajatorului (...) pentru primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă” si instituirea “răspunderii penale a angajatorului pentru utilizarea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract de muncă”.

Pe de altă parte, cele două tipuri de amenzi - contravenţională şi penală - au natură diferită, iar tratamentul sancţionator în cazul infracţiunii de primire la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă nu este mai blând faţă de cel al contravenţiei prevăzute de dispoziţiile de lege criticate, din moment ce, în cazul infracţiunii, este prevăzută - ca pedeapsă principală alternativă amenzii - sancţiunea închisorii de la 1 an la 2 ani, cu toate consecinţele juridice ce decurg din săvârşirea unei infracţiuni, cum ar fi înscrierea acesteia în cazierul judiciar, consecinţe care nu există în cazul săvârşirii contravenţiei.

Totodată, potrivit art. 265 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,”În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la [...] art. 264 alin. (3), instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia dintre următoarele pedepse complementare:

a) pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare sau subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până ia 5 ani;

c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii;

d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

În consecinţă, nu se poate susţine că tratamentul sancţionator pentru infracţiunea de primire la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă ar fi mai blând faţă de cel al contravenţiei prevăzute de dispoziţiile de lege criticate.

4. Referitor la pretinsa încălcare a art. 1 alin. (5) din Constituţie şi la invocarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie contravenţională, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, a preluat considerentele de principiu din jurisprudenţa în această materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a arătat, de pildă, invocând Hotărârea din 21 februarie 1984, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Ozturk împotriva Germaniei, paragraful 50, că, în scopul aplicării prevederilor art. 6 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [acuzaţie “În materie penală”], trebuie avute în vedere 3 criterii:

1. caracterizarea faptei în dreptul naţional;

2. natura faptei;

3. natura şi gradul de gravitate ale sancţiunii care ar putea fi aplicată persoanei în cauză.

Aşa cum s-a reţinut prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 12/2013, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 114 din 28 februarie 2013, modul de definire a faptelor prin dreptul intern are o valoare relativă, esenţială fiind natura faptei şi a sancţiunii. În acest sens sunt invocate hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate la 24 septembrie 1997 în Cauza Garyfallou Aebe împotriva Greciei, paragraful 32, la 2 septembrie 1998 în cauzele Lauko împotriva Slovaciei, paragraful 56, precum şi Kadubec împotriva Slovaciei, paragraful 50.

Un alt precedent constituţional relevant sub aspectul domeniului de aplicare a prevederilor art. 6 din Convenţie fi constituie Decizia nr. 197 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, prin care Curtea Constituţională a stabilit că “legislaţia contravenţională din România, similară celei germane, intră sub prevederile art. 6 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”.

Aşadar, Curtea reţine că jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului invocată de autorul excepţiei se referă la domeniul de aplicare a garanţiilor prevăzute la art. 6 din Convenţie în cazul “acuzaţiilor în materie penală”. Astfel, instanţa de contencios al drepturilor omului a statuat că materia contravenţională se asimilează celei penale, sub aspectul garanţiilor dreptului la un proces echitabil instituite de art. 6 din Convenţie.

Or, în speţă, autorul excepţiei nu critică o eventuală lipsă de garanţii ale procesului echitabil în cazul săvârşirii unei contravenţii şi, în consecinţă, această jurisprudenţa a Curţii Europene a Drepturilor Omului nu are legătură cu critica autorului, care este nemulţumit de faptul că minimul amenzii contravenţionale stabilit de legiuitor este mai mare decât minimul amenzii penale stabilit de Codul penal.

Faptul că, după individualizarea pedepsei făcută de către instanţele judecătoreşti în procesul de stabilire a uneia din pedepsele astfel reglementate, ţinându-se cont de modalitatea concretă în care a fost comisă fapta şi de probatoriu, se poate ajunge la situaţia în care, în cazul infracţiunii, în concret, să se acorde o amendă penală într-un cuantum mai mic decât amenda contravenţională stabilită de dispoziţiile art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, nu conduce la concluzia neconstituţionalităţii acestora raportat la art. 1 alin. (5) din Constituţie, care instituie obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială “Cromar Prodcom” - S.R.L. din Huedin în Dosarul nr. 325/242/2012 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 decembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 129/2000

privind formarea profesională a adulţilor*)

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

 


*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 3 iunie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003;

- Ordonanţa Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată prin Legea nr. 454/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;

- Legea nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 26 martie 2012.

 

Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, adulţii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare profesională, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. Programele de formare profesională se pot realiza atât în limba română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

(2) Societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiţii salariaţilor pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorilor şi salariaţilor în perioada în care salariaţii participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.

(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condiţiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi. În condiţiile legii.

Art. 3. - Formarea profesională a adulţilor, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională.

Art. 4. - Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;

c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;

e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 5. - (1) Principiile pentru asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor sunt următoarele:

a) asigurarea calităţii este parte integrantă a gestionării interne a instituţiilor de formare profesională a adulţilor;

b) asigurarea calităţii include evaluarea regulată a instituţiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calităţii prin intermediul unor organisme externe de control;

c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii fac obiectul unor controale regulate;

d) asigurarea calităţii include informaţii despre situaţii, aporturi, procese şi rezultate, punând în acelaşi timp accentul pe efecte şi pe rezultatele învăţării;

e) iniţiativele de asigurare a calităţii sunt coordonate la nivel naţional şi judeţean pentru a se asigura supravegherea, coerenţa, sinergia şi analiza întregului sistem;

f) asigurarea calităţii este un proces de cooperare care implică toate nivelurile şi sistemele de învăţământ şi de formare profesională şi toate părţile interesate la nivel naţional.

(2) Sistemele de asigurare a calităţii includ următoarele elemente:

a) obiective şi standarde clare şi măsurabile;

b) orientări pentru punerea în aplicare, inclusiv privind implicarea părţilor interesate;

c) resurse adecvate;

d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externă;

e) mecanisme de raportare şi proceduri de îmbunătăţire;

f) rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă.

Art. 6. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi comitetele sectoriale, elaborează metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calităţii, prevăzute la art. 5, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - (1) Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.

(2) Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.

Art. 8. - (1) în sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.

(2) Competenţele profesionale se dobândesc pe cale formală, nonformală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel:

a) prin cafea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea nonformală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional.

(3) Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, definite astfel:

a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională;

b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii;

c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce Ia dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi.

(4) Programele deformare profesională a adulţilor prevăzute la alin. (3) se pot realiza, la solicitarea scrisă a beneficiarilor, şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, cu respectarea libertăţii de opţiune a tuturor persoanelor adulte interesate de un anumit program.

Art. 9. - Formarea profesională a adulţilor se poate realiza, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, după caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare profesională.

Art. 10. - (1) Formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specializări, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor.

(2) în cadrul formării profesionale prevăzute la art. 3 poate funcţiona sistemul de credite transferabile.

(3) Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii;

c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională.

 

CAPITOLUL II

Organizarea formării profesionale a adulţilor

 

Art. 11. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările şi formarea profesională a adulţilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.

(2) Strategiile sectoriale şi teritoriale privind formarea profesională a adulţilor se elaborează de ministere, agenţii naţionale şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul formării forţei de muncă:

a) coordonează la nivel naţional activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile şi strategiile privind calificarea şi recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca;

b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulţi prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizaţi;

c) atribuie programe de formare profesională prin încredinţare directă, prin selecţie de oferte sau prin licitaţie, în condiţiile legii.

Art. 12. - Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariaţi angajatorii vor consulta organizaţiile sindicale sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor în vederea elaborării planurilor de formare profesională în concordanţă cu programele de dezvoltare şi cu strategiile sectoriale şi teritoriale.

Art. 13. - Formarea profesională a adulţilor se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu.

Art. 14. - (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România - C.O.R.

(2) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională şi pentru:

a) competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii;

b) competenţe-cheie;

c) competenţe transversale.

(3) Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează, actualizează şi gestionează Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a ministerelor, a agenţiilor naţionale, a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi a organizaţiilor profesionale.

(4) Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - (1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel naţional.

(2) Standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională, este documentul care precizează competenţele profesionale necesare practicării unei ocupaţii, respectiv specifice unei calificări.

Art. 16. - (1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupaţii pentru care nu există standarde ocupaţionale, respectiv standarde de pregătire profesională elaborează proiecte de standarde ocupaţionale care se supun spre validare comitetelor sectoriale.

(2) După validarea standardelor ocupaţionale de către comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

(3) în cazul neaprobării proiectului de standard ocupaţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în termen de

6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupaţia respectivă numai după aprobarea standardului ocupaţional.

Art. 17. - (1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;

g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării; h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele

specifice programului de formare profesională.

(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile.

(3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe şi pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională.

(4) Furnizorii de formare profesională care organizează programe în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de Circulaţie internaţională vor întocmi programul de formare atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale sau în limba de circulaţie internaţională pentru care solicită autorizarea.

Art. 18. - Participanţii la programele de formare profesională nu pot fi obligaţi să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programa de pregătire.

Art. 19. - (1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel naţional încheie contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe.

(2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, prevăzute la art. 65.

(3) Furnizorii de formare profesională vor înregistra contractele de formare profesională la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 20. - (1) Formarea profesională se poate realiza şi prin ucenicie la locul de muncă.

(2) Condiţiile în care se desfăşoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se reglementează prin lege specială.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea furnizorilor de formare profesională

 

Art. 21. - (1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente, activităţi deformare profesională şi sunt autorizaţi în condiţiile legii.

(2) Programele postuniversitare de educaţie permanentă, furnizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe de formare profesională a adulţilor de nivel universitar, organizate în învăţământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare şi acreditare academică.

(3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariaţii proprii, în baza cărora eliberează

certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unităţilor respective.

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoaştere naţională numai dacă angajatorii sunt autorizaţi ca furnizori de formare profesională.

Art. 22. - (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

(2) în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Autoritatea Naţională pentru Calificări înfiinţează, în subordinea sa, comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică, denumite în continuare comisii de autorizare.

Art. 23. - (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, după cum urmează:

a) directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte;

b) un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

c) un reprezentant al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

d) un reprezentant al asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens;

e) un reprezentant al organizaţiilor sindicate reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens.

(2) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare menţionaţi la alin. (1) instituţiile publice, asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale menţionate la alin. (1) pot nominaliza câte un supleant.

(3) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit pentru noi intervale de câte 4 ani.

(4) în timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocaţi de cei care i~au numit, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în următoarele situaţii:

a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea comisiei de autorizare;

b) se află într-o situaţie de conflict de interese;

c) şi-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuşi de către aceste autorităţi;

d) au încălcat prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora.

(5) Existenţa uneia dintre situaţiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în baza sesizării transmise instituţiilor publice, asociaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale prevăzute la alin. (1) care i-au numit.

(6) în cazul vacantării locurilor în comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, instituţia publică, asociaţia patronală sau organizaţia sindicală care i-a propus numeşte alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

(7) în exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori şi programe de formare.

(8) Sediile comisiilor de autorizare se află la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(9) Pentru exercitarea atribuţiilor ce ie revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate astfel: o persoană de către directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, din personalul propriu, şi o persoană desemnată de către inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean, din personalul propriu, prin delegare. În municipiul Bucureşti, secretariatul tehnic este format din 6 persoane desemnate astfel: 3 persoane de către directorul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, din personalul propriu, şi 3 persoane desemnate de către inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, din personalul propriu, prin delegare.

Art. 24. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanţii acestora, care participă la şedinţele comisiei, sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiva municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Evaluatorii de furnizori şi programe de formare folosiţi de comisiile de autorizare sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în care se pot include şi cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

(3) Plata evaluatorilor de furnizori şi programe de formare folosiţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări se efectuează de aceasta, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 25. - (1) Comisiile de autorizare au următoarele atribuţii:

a) autorizează furnizorii de formare profesională;

b) oferă consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională;

c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională şi organizarea examenelor de absolvire şi, după caz, retrag autorizaţia acestora;

d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specifice.

(2) Secretariatele tehnice au următoarele atribuţii:

a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică conţinutul şi organizează evidenţa acestora;

b) înaintează preşedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională;

c) înregistrează tabelele nominale cu participanţii la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii;

d) primesc şi înregistrează notificările furnizorilor de formare profesională neautorizaţi şi transfrontalieri;

e) întocmesc şi actualizează Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare profesională a adulţilor.

(3) Furnizorii de formare profesională, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), pot îndeplini formalităţile şi procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesională, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(4) în cazul furnizorilor de formare profesională autorizaţi, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, nu se aplică în cazul controlului:

a) spaţiilor în care se desfăşoară programele de formare profesională;

b) dotărilor şi echipamentelor necesare desfăşurării programului de formare profesională;

c) resurselor umane implicate în furnizarea programului de formare profesională.

Art. 26. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de

4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.

(2) Autorizaţia se acordă pentru fiecare dintre ocupaţiile/ calificările/competenţele-cheie/competenţele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

(3) Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, conţinut şi regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 27. - Pentru a se supune autorizării în vederea eliberării de certificate cu recunoaştere naţională, furnizorii de formare profesională stabiliţi în România trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie legal constituiţi;

b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională;

c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 28. - (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente:

a) programul de formare profesională;

b) implementarea criteriilor de asigurare a calităţii;

c) experienţa furnizorilor de formare profesională şi rezultatele activităţii lor anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

d) resursele umane, materiale şi financiare;

e) autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării programelor de formare profesională, după caz.

(2) în vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au pregătirea specifică educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale.

(3) în vederea autorizării unui program de formare în limba minorităţii naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire şi cunosc, după caz, limba minorităţii naţionale respective sau o limbă de circulaţie internaţională pentru care a fost autorizat programul.

Art. 29. - (1) Autorizaţia se acordă dacă se constată îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute la art. 28 alin. (1) dovedite prin fişa de autoevaluare şi documentele justificative.

(2) în vederea autorizării, verificarea privind dotările, echipamentele şi materialele utilizate de către furnizorul de formare profesională care doreşte să se autorizeze se face numai la faţa locului de către evaluatorii de furnizori şi programe de formare folosiţi de comisiile de autorizare.

Art. 30. - (1) în cazul modificărilor condiţiilor de autorizare, furnizorul de formare profesională este obligat să notifice comisiei de autorizare în raza căreia îşi va desfăşura activitatea cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activităţii.

(2) Notificarea este însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat, prevăzută în anexa nr. 5.

(3) Furnizorul de formare profesională poate începe programul de formare profesională, în condiţiile alin. (1), numai dacă primeşte de la comisia de autorizare acordul scris prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 31. - (1) Autorizaţia poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condiţiilor de autorizare şi a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizaţia poate să solicite o nouă autorizare numai dacă face dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă sau, după caz, a plăţii amenzilor prevăzute la art. 54.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizaţia pentru aceeaşi calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru calificarea respectivă pentru o perioadă de 2 ani.

(4) Lista furnizorilor de formare profesională, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesională şi centrelor de formare profesională, fără personalitate juridică, cărora li s-a retras autorizaţia, se actualizează şi se publică trimestrial pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Art. 32. - Furnizorii de formare profesională sunt înregistraţi, după caz, în;

a) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi;

b) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi, prevăzut în anexa nr. 1;

c) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 33. - Pentru accesul la servicii de formare profesională, furnizorilor de formare profesională prevăzuţi la art. 32 lit. b) şi c) li se aplică prevederile art. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 34. - (1) Furnizorii deformare profesională din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier şi nu emit certificate cu recunoaştere naţională, nu se supun procesului de autorizare prevăzut la art. 21 şi, la prima prestare, sunt obligaţi să notifice cu 5 zile înainte de începerea programului de formare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia îşi desfăşoară activitatea sau PCU.

(2) Notificarea este însoţită de următoarele documente:

a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activităţi de formare profesională în statul de provenienţă;

b) dovada naţionalităţii furnizorului de formare profesională;

c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pentru a exercita activităţile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională şi că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;

d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.

(3) Dacă furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier, doresc să emită certificate cu recunoaştere naţionala, trebuie să îndeplinească suplimentar şi criteriile de evaluare prevăzute la art. 28 şi să prezinte documentele enumerate la alin. (2).

Art. 35. - (1) Furnizorii de formare profesională care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier sunt obligaţi, la fiecare prestare, să notifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia îşi desfăşoară activitatea sau PCU.

(2) Notificarea este însoţită de următoarele documente:

a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activităţi de formare profesională în statul de provenienţă;

b) dovada naţionalităţii furnizorului de formare profesională;

c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pentru a exercita activităţile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională şi că nu fi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;

d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.

Art. 36. - Furnizorii de formare profesională stabiliţi în România, care nu doresc eliberarea certificatelor cu recunoaştere naţională, îndeplinesc, la prima prestare, condiţia notificării prevăzută la art. 34 alin.(1) şi (2) şi, pentru fiecare prestare ulterioară, condiţia notificării prevăzută la art. 35.

Art. 37. - (1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este obligat să gestioneze şi să actualizeze, la nivel judeţean, registrele prevăzute la art. 32.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări gestionează şi actualizează, la nivel naţional, registrele prevăzute la art. 32.

Art. 38. - (1) Autoritatea Naţională pentru Calificări are următoarele atribuţii în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) îndrumă metodologic, coordonează şi controlează activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, elaborează metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, precum şi alte metodologii necesare formării profesionale a adulţilor;

c) aprobă programele-cadru de formare profesională care sunt obligatorii pentru furnizorii de formare profesională şi în baza cărora aceştia elaborează programele de formare profesională;

d) monitorizează furnizorii de formare profesională autorizaţi;

e) rezolvă contestaţiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

f) propune criterii de asigurare a calităţii programelor de formare profesională a adulţilor.

(2) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. Autoritatea Naţională pentru Calificări foloseşte evaluatori de furnizori şi programe de formare.

(3) Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora.

Art. 39. - (1) în vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.

(2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

Art. 40. - Autoritatea Naţională pentru Calificări întocmeşte Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, care cuprinde toţi furnizorii de formare profesională autorizaţi.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor

 

Art. 41. - Participanţii la programele de formare profesională susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.

Art. 42. - (1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin care se constată dobândirea competenţelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii.

(2) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite din:

a) 2 specialişti din afara furnizorului de formare profesională;

b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională.

(3) La examen pot asista şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesională.

Art. 43. - Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor se aprobă, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 44. - (1) în funcţie de tipul programului şi de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

a) pentru cursuri de calificare sau recalificare şi pentru ucenicie la locul de muncă, certificat de calificare profesională;

b) pentru cursuri şi stagii de iniţiere, precum şi pentru cursuri şi stagii de perfecţionare sau de specializare, certificat de absolvire.

(2) în cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.

(3) Certificatele de calificare profesională şi de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, poartă antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Educaţiei Naţionale şi au regimul actelor de studii.

(4) Formularele certificatelor de calificare profesională şi, respectiv, de absolvire se pun la dispoziţie furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoţite de o anexă în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

Art. 45. - (1) Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competenţelor profesionale.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale.

(3) Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi.

(4) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Finanţarea formării profesionale a adulţilor

 

Art. 46. - Formarea şi evaluarea rezultatelor formării profesionale a adulţilor se finanţează din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale angajatorilor;

b) bugetul asigurărilor pentru şomaj;

c) sponsorizări, donaţii, surse externe atrase;

d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională.

Art. 47. - Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

Art. 48. - Instituţiile finanţate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor din aceste venituri.

Art. 49. - Instituţiile finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanţa cheltuielile cu formarea profesională a salariaţilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.

Art. 50. - (1) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanţate de angajatori salariaţii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru.

(2) Angajatorii suportă cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesională, dacă aceste programe se desfăşoară în altă localitate decât cea în care salariatul îşi are locul de muncă.

Art. 51. - Salariaţii care, la cererea angajatorului, participă la programe de formare profesională pe o perioadă de cel puţin 3 luni încheie cu acesta acte adiţionale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile după absolvire.

Art. 52. - Programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

Art. 53. - (1) Finanţarea formării profesionale se poate realiza si din sponsorizări, donaţii sau din surse externe.

(2) Condiţiile şi formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislaţiei în vigoare sau prevederilor acordurilor internaţionale de cooperare la care România este parte

Art. 54. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 16 alin. (3) si ale art. 18, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizaţi, a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d), e) şi g) şi alin. (3), cu amendă de 5.000 lei şi suspendarea activităţii până la data remedierii neregulilor constatate;

c) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 19 alin. (1) si (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

d) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 30 si ale art. 35-36, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

e) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizaţi, a prevederilor art. 60, cu amendă de 1.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Educaţiei Naţionale.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 55. - (1) Programele de formare profesională care au început înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor continua, până la finalizare, în condiţiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data începerii acestor programe.

(2) Furnizorii de formare profesională care au în derulare programe mai pot funcţiona în această calitate cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. După această dată aceştia pot funcţiona numai dacă sunt autorizaţi.

Art. 56. - (1) furnizorii deformare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au în derulare programe deformare profesională în vederea dobândirii unor competenţe pentru care nu există standarde ocupaţionale, după finalizarea acestor programe, îşi pot continua activitatea numai în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) în cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe pentru care nu există standarde ocupaţionale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi a Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 57. - Furnizorii de formare profesională prevăzuţi la art. 9 au obligaţia de a respecta prevederile art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 58. - Furnizorii de formare profesională autorizaţi sunt scutiţi de plata T.V.A. pentru operaţiunile de formare profesională.

Art. 59. - Furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziţie direcţiilor teritoriale de statistică datele solicitate de acestea, referitoare la activităţile de formare profesională a adulţilor.

Art. 60. - În vederea realizării unor analize, studii şi cercetări statistice, furnizorii de formare profesională neautorizaţi sunt obligaţi să raporteze trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare în raza căruia îşi desfăşoară activitatea de formare profesională sau, după caz, la PCU situaţia prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 61. - (1) Institutul Naţional de Statistică va include în programul său de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adulţilor.

(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, precizarea indicatorilor urmăriţi şi a modului de calcul al acestora, precum şi periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Naţional de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţionala pentru Calificări.

Art. 62. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale exercită controlul asupra modului în care se organizează, desfăşoară şi finalizează formarea profesională a adulţilor şi aplică sancţiuni potrivit prezentei ordonanţe.

(2) Procedura privind controlul şi aplicarea sancţiunilor se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 63. - Prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 64. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 65. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Autoritatea Naţională pentru Calificări vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 66. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu excepţia prevederilor art. 23 alin. (2) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGISTRUL NAŢIONAL

al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi

 

Judeţul

Data şi numărul de

înregistrare

Denumirea furnizorului

Datele de contact

Forma de

organizare

Codul unic de înregistrare etc.

Denumirea programului/ programelor de formare profesională

Adresa/Adresele locului de desfăşurare a programului de formare profesională

Durata programului de formare profesională

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Judeţul - se va completa numele judeţului unde furnizorul de formare profesională neautorizat a făcut notificarea prevăzută la anexa nr. 3;

2. Data şi numărul de înregistrare - se va completa cu data şi numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională neautorizat de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

3. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc;

4. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se vor completa datele de contact actualizate;

5. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare: societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/ cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/ cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant) /societate europeană/ societate cooperativă europeană/ sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociaţie, fundaţie etc;

6. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcţie de forma de organizare;

7. Denumirea programului/programelor de formare profesională - se vor enumera toate programele de formare profesională, în cazul în care furnizorul de formare profesională neautorizat desfăşoară mai multe programe;

8. Adresa/Adresele locului de desfăşurare a programului de formare profesională - se va completa cu adresele spaţiilor în care se vor desfăşura atât instruirea teoretică, cât şi cea practică;

9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore;

10. Observaţii - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informaţii referitoare la: numărul şi denumirea programelor de formare profesională desfăşurate în ultimii 2 ani; număr de participanţi la programele de formare profesională desfăşurate în ultimii 2 ani.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRUL NAŢIONAL

al furnizorilor do formare profesională transfrontalieri

 

Judeţul

Dataşi numărul de înregistrare

Denumirea furnizorului transfrontalier

Naţionalitatea

Datele de contact

Forma de organizare

Codul unic de înregistrare etc.

Denumirea programului/ programelor de formare profesională

Adresa locului de desfăşurare a programului de formare profesională

Durata programului de formare profesională

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

 

1. Judeţul-se va completa numele judeţului unde furnizorul de formare profesională a făcut notificarea pentru programele de formare profesională prestate în sistem transfrontalier;

2. Data şi numărul de înregistrare - se va completa cu data şi numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională transfrontalier de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

3. Denumirea furnizorului transfrontalier - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională transfrontalier, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator; act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc;

4. Naţionalitatea - se va completa cu naţionalitatea declarată şi susţinută de dovezi de reprezentantul furnizorului transfrontalier de formare profesională;

5. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se va completa cu datele de contact ale furnizorului de formare profesională transfrontalier din ţara de origine;

6. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare specifice ţării de provenienţă a furnizorului transfrontalier; societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/ cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/ institut naţional de cercetare-dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant) /societate europeană/ societate cooperativă europeană/ sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociaţie, fundaţie etc;

7. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcţie de forma de organizare a furnizorului transfrontalier; se va completa şi denumirea instituţiei din ţara de origine care a atribuit codul unic de înregistrare;

8. Denumirea programului/programelor de formare profesională prestate în regim transfrontalier - în cazul în care furnizorul de formare profesională derulează mai multe programe în acelaşi timp, se va specifica denumirea fiecărui program;

9. Adresa locului de desfăşurare a programului de formare profesională prestat în regim transfrontalier - se va completa cu adresele spaţiilor în care se vor desfăşura atât instruirea teoretică, cât şi cea practică pentru fiecare program;

10. Durata programului de formare profesională - durata programului de formare profesională trebuie să fie exprimată în ore/program;

11. Observaţii - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informaţii referitoare la programul/programele de formare profesională desfăşurare) în regim transfrontalier în ultimii 3 ani în România, după cum urmează:

a) numărul şi denumirea acestora;

b) locul de desfăşurare (localitatea);

c) numărul de participanţi.

 

ANEXA Nr. 3

 

            Nr. ........./................

NOTIFICARE

Către

COMISIA DE AUTORIZARE

 

În atenţia domnului/doamnei preşedinte

 

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,

Instituţia (denumirea completă şi abreviată) ................................................................................................................................................................................................., cu sediul în localitatea ......................................... str. ......................................................... nr. .................. cod poştal .................................... sectorul/judeţul ................................. ţara ............................................., cod unic de înregistrare (după caz) ..................., cod fiscal ......................... cont ..................... deschis la .................................................., reprezentată prin .............................................................. tel./fax ................................. e-mail ..........................., având funcţia de ..................................., menţionez că începând cu data de ................................ vom desfăşura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*)...................................................................

2. Tipul programului**)...................................................................

3. Durata programului...................................................................

4. Locul de desfăşurare a programului:

localitatea ................................... str. .................................................. nr. ............. cod poştal .............................. sectorul/judeţul...............................................................

5. Cod COR/Nomenclator.................................................................................

6. Observaţii.............................................

În susţinerea notificării depun, potrivit art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, următoarele documente:

a) .............................................................................................................................................................................................;

b) .............................................................................................................................................................................................;

c) .............................................................................................................................................................................................;

d) ............................................................................................................................................................................................;

 

Data

......................................................................

Semnătura reprezentantului legal

......................................................................

L.S.


*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupaţiei sau „grupări de competenţe”.

**) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.

 

ANEXA Nr.4

 

NOTIFICARE

 

Către

COMISIA DE AUTORIZARE

 

În atenţia domnului/doamnei preşedinte

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,

Instituţia (denumirea completă şi abreviată) ......................................................................................................................... cu sediul în localitatea ............................... str. ................................................. nr. .................. cod poştal ............................... sectorul/judeţul ..................................., ţara ................................................, cod unic de înregistrare (după caz) .................................. cod fiscal ........................, cont .................., deschis la ..............................., reprezentată prin .............................................................. tel./fax .................................... e-mail ............................. având funcţia de ........................................., menţionez că începând cu data de ................................ vom desfăşura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*) ...................................................................................................................................................

2. Tipul programului**) ....... ..................................................................................................................................................

3. Durata programului ..............................................................................................................................................................

4. Locul de desfăşurare a programului:

Localitatea ................................... str. ...............................................  nr. .........................., cod poştal ................................ sectorul/judeţul ..................................

5. Cod COR/Nomenclator ................................................................................

6. Observaţii ..................................................................................................

În susţinerea notificării depun, potrivit art. 35 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, următoarele documente:

a) ..................................................................................................................................................;

b) ..................................................................................................................................................;

c) ..................................................................................................................................................;

d) ...................................................................................................................................................

 

Data

......................................................................

Semnătura reprezentantului legal

......................................................................

L.S.


*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupaţiei sau “grupări de competenţe”.

**) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.

 

ANEXA Nr. 5

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat

 

Subsemnata/Subsemnatul, ..................................................... posesoare/posesor al actului de identitate de tip ...................................................................... seria ................ nr. ......................şi CNP............................................................... reprezentant legal al .............................................................. (nume, statut juridic), CUI/Cod RPJFSP ...............................................  (Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial) în calitate de ........................................................... având Autorizaţia nr. ......................................................... pentru programul de formare profesională ........................................................................................................................................................................... de tip ....................................................................... cod COR/cod NC, eliberată de Comisia de autorizare a judeţului ........................................................, la data de ......................................... cunoscând prevederile legale ale art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în perioada ....................................................... programul se va desfăşura în localitatea .................................................. la adresa ................................................................ folosind următorii formatori:

- ................................................................................................................. specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaştere naţională nr. ..........................................;

- ................................................................................................................. specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaştere naţională nr. ...........................................

Mă angajez ca în termen de 15 zile de la data prezentei să pun la dispoziţia comisiei care a acordat autorizarea, în copie legalizată, setul de documente care să susţină cele declarate de mine pe propria răspundere.

Menţionez că examenul de absolvire al programului se va desfăşura la data de..........................

 

Data

......................................................................

Semnătura

......................................................................

 

ANEXA Nr. 6

 

Nr. ......../...........

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din ................................................

 

ACORD

.................................................................................................................

(denumirea furnizorului de formare profesională)

 

cu sediul în localitatea ................................ str. ...................... nr. ......... bl. ........, sc. ...... et. ......, ap. .........judeţul/sectorul ........... cod unic de înregistrare/cod fiscal, nr. de ordine în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor ............................................................ primeşte acordul, potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, să organizeze programul de ................................................................................ pentru calificarea/ocupaţia/gruparea de competenţe ............................................................., cod NC/COR ................................

 

Preşedinte

Comisia de autorizare

........................................

L.S.

            Data acordului....................................

 

ANEXA Nr. 7

 

SITUAŢIA

privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizaţi

Anul.................trimestrul...................

 

Judeţul

 

 

Denumirea furnizorului

 

 

Datele de contact

 

 

Denumirea programului/programelor de formare profesională

 

 

Cod CAEN

 

 

Durata în ore a programului de formare profesională

Număr de participanţi (beneficiari)

Preţ/oră/ cursant

 

 

între 1-8 ore

între 9-40 de ore

între 41-80 de ore

Peste

80 de

ore

Total,

din

care:

Tineri între 16-25 de ani

Adulţi între 55-64 de ani

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Judeţul - se va completa numele judeţului de unde furnizorul de formare profesională a transmis situaţia;

2. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc;

3. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.);

4. Denumirea programului/programelor de formare profesională;

5. Cod CAEN - se va înscrie codul CAEN al activităţii pentru care se organizează programul de formare profesională;

6-9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore, de exemplu “15 ore” se scrie în coloana 7;

10-12. Număr participanţi pe fiecare program de formare;

13, Preţ/oră/cursant - preţul plătit de cursant se împarte la numărul de ore al programului de formare (se va înregistra numărul fără zecimale).

NOTĂ

Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 167/2013, care nu sunt încorporate informa republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 167/2013:

“Art. II. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, vor elabora şt vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Art. III. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. furnizorii de formare profesională care desfăşoară/prestează servicii de formare profesională în regim neautorizat au obligaţia de a notifica organizarea de servicii de formare profesională în condiţiile prevăzute la art. 243 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege

(2) în lot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al actelor normative în vigoare depunere în aplicare a acesteia:

a) sintagma «Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice»;

b) sintagma «Ministerul Educaţiei şi Cercetării» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Educaţiei Naţionale»;

c) sintagma «direcţii judeţene pentru dialog, familie şi solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucureşti» se înlocuieşte cu sintagma «agenţii pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiva municipiului Bucureşti»;

d) sintagmele «Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor» şi «Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor» se înlocuiesc cu sintagma «Autoritatea Naţională pentru Calificări».

Art. IV. - (1) Obligaţiile de cooperare administrativă ce rezultă din aplicarea prezentei legi se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autorităţii Naţionale pentru Calificări, vor fi modificate şi completate, în mod corespunzător, următoarele acte normative:

a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tinerelului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobata prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Pârlea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Proiecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calităţii şi pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.