MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 130         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 februarie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 543 din 17 decembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

79. - Hotărâre privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

 

80. - Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014

 

102. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

103. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

104. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            16. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 543

din 17 decembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicată de Petru Bădăluţă în Dosarul nr. 2.477/115/2012 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia I civilă, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 408D/2013.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că la dosar autorul excepţiei a depus concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, arătând că instanţa de judecată nu se pronunţă asupra condamnării, ci asupra caracterului politic al acesteia, verificând dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin lege.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 2.477/115/2012 Tribunalul Caraş-Severin - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Excepţia a fost ridicată de Petru Bădăluţă într-o cauză având ca obiect acordarea de despăgubiri, în temeiul Legii nr. 221/2009, pentru bunurile materiale confiscate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că dispoziţiile de lege criticate aduc atingere textelor constituţionale invocate, deoarece instanţele de judecată nu pot analiza caracterul politic al condamnărilor, întrucât ar însemna să se acorde acelaşi regim juridic şi legitimitate statului de drept ca şi statului totalitar. Instanţa de judecată, atunci când analizează caracterul politic al condamnării, realizează, de fapt, un act politic, încălcându-se astfel regimul incompatibilităţi lor pe care Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor le prevede pentru judecători.

Tribunalul Caraş-Severin - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa nu săvârşeşte prin verificarea la care o obligă art. 1 alin. (4) din Legea nr. 221/2009 un act politic din moment ce caracterul politic al unei fapte este deja instituit prin lege, în speţele supuse judecăţii realizându-se o transpunere a datelor de speţă la prevederile legale. Constatarea scopului prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România reprezintă rezultatul aprecierii probatoriului administrat, instanţa doar constatând caracterul politic, şi nu caracterizându-l ori definindu-l ca atare.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa Curţii şi arătând totodată că, prin mandatarea instanţei de judecată de a se pronunţa asupra caracterului politic al altor condamnări decât cele de drept calificate astfel prin chiar efectul legii, nu sunt încălcate principii constituţionale, din moment ce caracterul politic al unei fapte este deja instituit prin lege. Instanţa nu face altceva decât să raporteze datele de speţă la prevederile legale.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, întrucât competenţa şi procedura de soluţionare de către autoritatea judecătorească, create ca efect al Legii nr. 221/2009, nu conduc automat la considerarea activităţii instanţei de judecată ca fiind politizată şi, prin urmare, nu este de natură să aducă atingere independenţei justiţiei. Instanţa este liberă să aprecieze asupra incidenţei prevederilor Legii nr. 221/2009, în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte, fără ca în activitatea de înfăptuire a actului de justiţie să fie influenţată în vreun fel, principiul separaţiei puterilor în stat fiind pe deplin respectat. Prin urmare, constatarea caracterului politic al condamnărilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 221/2009 reflectă rezultatul aprecierii probelor administrate, instanţa de judecată caracterizându-l ca atare. În plus, hotărârile instanţelor de judecată sunt pronunţate în cadrul jurisdicţiei specifice activităţii judecătoreşti şi ele nu exclud accesul liber la justiţie, reglementând, în realitate, o măsură reparatorie şi regimul juridic al acesteia.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de autorul excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 396 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (4): “Caracterul politic al condamnărilor prevăzute la alin. (3) se constată de instanţa judecătorească, în condiţiile prevăzute la art. 4.”;

- Art. 4 alin. (2): “Persoanele care au făcut obiectul unor măsuri administrative, altele decât cele prevăzute la art. 3. pct. de asemenea, solicita instanţei de judecată să constate caracterul politic al acestora. Prevederile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.”

Autorul excepţiei susţine, astfel cum rezultă din concluziile scrise depuse la dosar, că textele de lege criticate aduc atingere prevederilor art. 1 alin. (4) şi (5) privind caracterul statului român, art. 2 alin. (2) referitor la exercitarea suveranităţii, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, “şi altele1 din Constituţie.

Instanţa de judecată a sesizat Curtea indicând în dispozitivul încheierii următoarele texte din Legea fundamentală pretins încălcate: art. 1 alin. (3)-(5) privind caracterul statului roman, principiul separaţiei puterilor în stat şi al supremaţiei Constituţiei şi legilor; art. 2 alin. (2) referitor la exercitarea suveranităţii; art. 8 alin. (2) privind constituirea şi rolul partidelor politice; art. 9 referitor la constituirea şi rolul sindicatelor; art. 11 referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern; art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului; art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie; art. 40 alin. (3) referitor la incompatibilităţile anumitor profesii cu calitatea de membru al unui partid politic; art. 44 alin. (1), (2), (4) şi (6) privind garantarea dreptului de proprietate privată şi a creanţelor asupra statului, interzicerea naţionalizării sau a oricăror altor măsuri de trecere Silită în proprietatea publică a unor bunuri, bazate pe criterii discriminatorii; art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi; art. 124 alin. (3) privind independenţa judecătorilor; art. 125 alin. (3) privind incompatibilităţile funcţiei de judecător; art. 126 alin. (5) teza întâi referitor la interzicerea înfiinţării instanţelor extraordinare; art. 144 şi 145 referitoare la incompatibilităţile, independenţa şi inamovibilitatea judecătorilor Curţii Constituţionale; art. 148 alin. (2) şi (4) privind aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene.

În consecinţă, Curtea reţine drept norme de referinţă cele menţionate, în mod expres, în dispozitivul încheierii de sesizare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prin Decizia nr. 301 din 13 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 1 august 2013, s-a pronunţat asupra unor critici formulate în mod similar. Cu acel prilej, Curtea a constatat că textele de lege criticate sunt cuprinse în Legea nr. 221/2009, act normativ adoptat de Parlament, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constituţie, pe care instanţele de judecată îl interpretează şi aplică potrivit competenţelor acestora stabilite prin art. 124 alin. (1) şi art. 126 alin. (3) din Constituţie.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 221/2009, “Constituie condamnare cu caracter politic orice condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, pentru fapte săvârşite înainte de data de 6 martie 1945 sau după această dată şi care au avut drept scop împotrivirea faţă de regimul totalitar instaurat la data de 6 martie 1945”. Pornind de la aceste prevederi, instanţele trebuie să constate caracterul politic al condamnărilor prevăzute de art. 1 alin. (3) potrivit căruia constituie, de asemenea, condamnare cu caracter politic şi condamnarea pronunţată în perioada 6 martie 194&- 22 decembrie 1989 pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală, dacă prin săvârşirea acestora s-a urmărit unul dintre scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 568/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 30 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. Mai mult, Curtea a observat că, potrivit art. 3 coroborat cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009, constituie măsuri administrative cu caracter politic orice măsuri luate de organele fostei miliţii sau securităţi având ca obiect dislocarea şi stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea în unităţi şi colonii de muncă, stabilirea de loc de muncă obligatoriu şi că persoanele care au făcut obiectul unor măsuri administrative, altele decât cele prevăzute expres la art. 3, pot, de asemenea, solicita instanţei de judecată să constate caracterul politic al acestora.

Or, pentru a respecta obligaţiile pe care le au, potrivit Legii nr. 221/2009, instanţele de judecată trebuie, atunci când este necesar, să verifice situaţia de fapt a celor ce adresează o cerere întemeiată pe prevederile Legii nr. 221/2009, administrând în acest sens probele necesare.

Aşa fiind, Curtea a reţinut că activitatea de interpretare şi aplicare a unei legi adoptate de Parlament, precum şi administrarea probelor care să ducă la soluţionarea procesului nu au semnificaţia unui “arbitraj cu caracter politic” realizat de către instanţele judecătoreşti, ci a înfăptuirii actului de justiţie, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea textelor constituţionale invocate, reglementările criticate fiind în deplin acord cu principiul înfăptuirii justiţiei, în mod unic, imparţial şi egal, de către judecători independenţi, astfel cum prevede art. 124 din Legea fundamentală.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Petru Bădăluţă în Dosarul nr. 2.477/115/2012 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Caraş-Severin - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 decembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileşte ziua de duminică, 25 mai 2014, ca zi de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 79.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 80.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014

 

Nr. crt.

Termenul de realizare a acţiunii, prevăzut de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu termenul prevăzut de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Descrierea acţiunii

Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea

Modalitatea de realizare a acţiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 90 de zile înaintea zilei de referinţă:

cel mai târziu

24 februarie 2014

Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a zilei de referinţă

 

Guvernul

Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

Cu două zile înainte de tragerea la sorţi: cel mai târziu

26 februarie 2014

Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral Central

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În scris şi prin mass-media

3.

Până la desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu

27 februarie 2014

Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Asigurarea sediului Biroului Electoral Central

Instituirea măsurilor de pază şi protecţie la sediul Biroului Electoral Central

Guvernul

Ministerul Afacerilor Interne

 

4.

În cel mult 5 zile de la aducerea la cunoştinţa publică a zilei de referinţă: cel mai târziu

28 februarie 2014

Art. 66 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, a bugetului şi a cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, a modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electorală specială, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului listei susţinătorilor, a modelului ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral de sector al municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a modelului ştampilei de control a secţiei de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, a modelului buletinului de vot, a modelului timbrului autocolant, a măsurilor care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

Guvernul

Prin hotărâri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 1

5.

În termen de 5 zile de la aducerea la cunoştinţa publică a zilei de referinţă: cel mai târziu

28 februarie 2014

Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Biroul Electoral Central

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

6.

În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu

1 martie 2014

Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia

 

Judecătorii desemnaţi în Biroul Electoral Central

Prin vot secret

7.

În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central: cel mai târziu

2 martie 2014

Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Completarea Biroului Electoral Central cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic şi al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European

Preşedintele Biroului Electoral Central

Proces-verbal

8.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central: cel mai târziu 4 martie 2014

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi

În scris

9.

În termen de 48 de ore de la înfiinţarea Biroului Electoral Central: cel mai târziu

4 martie 2014

Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianţe

electorale

Partidele politice componente ale alianţei

În scris

10.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului: cel mai târziu

5 martie 2014

Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie pronunţată în şedinţă publică

11.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

6 martie 2014

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi componenţei Biroului Electoral Central

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

12.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu 6 martie 2014

Art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a

unei alianţe electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată

În scris

13.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu 6 martie 2014

Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Semnatarii protocolului

În scris

14.

În termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor: cel mai târziu

7 martie 2014

Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Hotărâre definitivă

15.

În cel mult 15 zile de la aducerea la cunoştinţa publică a zilei de

referinţă

10 martie 2014

Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Stabilirea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură, a modelului certificatului doveditor al alegerii

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1

16.

În termen de 30 de zile de la stabilirea zilei de referinţă: cel mai târziu

25 martie 2014

Art. 39 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Stabilirea regulilor de desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Prin decizie

17.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la sorţi: cel mai târziu 25 martie 2014

Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele tribunalului

Prin publicare în presă

18.

Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cei mai târziu

25 martie 2014

Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Asigurarea sediului şi dotarea birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Instituirea măsurilor de pază şi protecţie la sediile birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii împreună cu prefecţii Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Interne

 

19.

Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu

26 martie 2014

Art. 12 alin. (1)din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Depunerea cererilor de înscriere în listele electorale speciale

Cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România

Cerere scrisă adresată primarului localităţii de domiciliu sau de reşedinţă

 

20.

Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu

26 martie 2014

Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau candidaţii independenţi

În scris

21.

Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referinţă:

26 martie 2014, ora 24,00

Art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Depunerea şi înregistrarea candidaturilor

Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, alianţele electorale şi candidaţii independenţi

În scris la Biroul Electoral Central

22.

Cu 60 de zile înainte de ziua de referinţă

26 martie 2014

Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Desemnarea judecătorilor în biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele tribunalului

În şedinţă publică, prin tragere la sorţi, direct pe funcţii

23.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii: cel mai târziu

27 martie 2014

Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Înaintarea către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a declaraţiilor pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securităţii sau de colaboratori ai acesteia

Biroul Electoral Central

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral

27 martie 2014

Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Completarea biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente

Autoritatea Electorală Permanentă

Hotărâre

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu

27 martie 2014

Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente

Biroul Electoral Central

Prin afişare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la sediul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi prin intermediul Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune

26.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: cel mai târziu

27 martie 2014

Art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Pronunţarea asupra admiterii sau respingerii semnelor electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie

27.

în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 43

alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: cel mai târziu

28 martie 2014

Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii privind admiterea sau respingerea semnelor electorale

Persoanele interesate

În scris

28.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral: cel mai târziu

28 martie 2014

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi

În scris

29.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu:

30 martie 2014

Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind admiterea sau respingerea semnelor electorale

Tribunalul Bucureşti

Prin hotărâre definitivă

30.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu:

30 martie 2014

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

31.

În cel mult 24 de ore de la pronunţare: cel mai târziu

31 martie 2014

Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către contestatari şi Biroul Electoral Central a hotărârii pronunţate asupra contestaţiei împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a semnelor electorale

Tribunalul Bucureşti

În scris

32.

A două zi după expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) sau, după caz, a termenului prevăzut la art. 43 alin. (7): cel mai târziu

28 martie 2014

sau, după caz,

1 aprilie 2014

Art. 43 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale admise

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet şi în Monitorul Oficial al României, Partea 1

33.

În cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii de înscriere în lista electorală specială: cel mai târziu

4 aprilie 2014

Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către solicitant a răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială

 

Primarii

î01 4

În scris

34.

În termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu

5 aprilie 2014

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Admiterea sau respingerea candidaturilor

Biroul Electoral Central

Prin decizie

35.

În termen de 24 de ore de la admiterea candidaturii persoanei eligibile comunitar: cel mai târziu

6 aprilie 2014

Art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a unui exemplar al dosarului de candidatură al persoanei eligibile comunitar

Biroul Electoral Central

În scris

36.

După primirea răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială

Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de întâmpinări privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale

Cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România

În scris, la primarul unităţii administrativ-teritoriale

37.

în cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării

Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea întâmpinărilor privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale

Primarii

Prin dispoziţie

38.

În termen de 5 zile de la comunicarea dispoziţiei primarului

Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la soluţionarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale

Cetăţenii cu drept de vot

ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România

În scris, la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România

39.

în cel mult 3 zile de la înregistrarea contestaţiei

Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Pronunţarea asupra contestaţiilor privind soluţionarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale

Judecătoria

Prin hotărâre

 

40.

Cu cel puţin 45 de zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu

10 aprilie 2014

Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 26 alin. (6) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Tipărirea listelor electorale permanente

Primarii

 

41.

Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referinţă: cel mai târziu

10 aprilie 2014

Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii privind admiterea sau respingerea candidaturilor

 

Alegătorii resortisant), alegătorii comunitari, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

42.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

12 aprilie 2014

Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor

Tribunalul Bucureşti

Prin hotărâre

43.

În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii de către Tribunalul Bucureşti: cel mai târziu

13 aprilie 2014

Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Declararea apelului împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti asupra contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor

Alegătorii resortisanţi, alegătorii comunitari, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

44.

În termen de două zile de la înregistrarea cererii de apel: cel mai târziu 15 aprilie 2014

Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea apelului asupra contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor

Curtea de Apel Bucureşti

Prin hotărâre definitivă

45.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu

15 aprilie 2014

Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Solicitarea de acordare a timpilor de antenă

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radiodifuziune şi televiziune

46.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(4): cel mai târziu

16 aprilie 2014

Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Rămânerea definitivă a candidaturilor

Biroul Electoral Central

Proces-verbal Candidaturile definitive sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Biroului Electoral Central, Sa sediile birourilor electorale constituite, precum şi prin intermediul Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune.

47.

După constatarea rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu

17 aprilie 2014

Art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au depus liste de candidaţi, precum şi a candidaţilor independenţi

Biroul Electoral Central

Prin tragere la sorţi Candidaţii

independenţi se trec la sfârşitul buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor.

48.

În 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai

târziu:

18 aprilie 2014

Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi al candidaţilor independenţi la serviciile publica de radio şi televiziune

Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune

 

49.

În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu

18 aprilie 2014

Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina de internet proprie

50.

În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu

18 aprilie 2014

Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European, care vor face parte din Biroul Electoral Central

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European

În scris

51.

În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente: cel mai târziu

18 aprilie 2014

Art. 26 alin. (61) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Punerea la dispoziţia partidelor politice, a alianţelor politice şi a alianţelor electorale a copiilor de pe listele electorale permanente

Primarul

La cererea şi pe cheltuiala partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

52.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările: cel mai târziu

19 aprilie 2014

Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European

Preşedintele Biroului Electoral Central

Prin tragere la sorţi

53.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central: cel mai târziu

21 aprilie 2014

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi

În scris

54.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

23 aprilie 2014

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

55.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale: cel mai târziu

24 aprilie 2014

Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral

 

Primarii

Prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul

primăriei

56.

Cu cel puţin 30 de zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu

25 aprilie 2014

Art. 12 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a copiilor de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale, însoţite de copiile documentelor de identitate

Primarii

În scris

57.

Cu cel puţin 30 de zile înaintea zilei de referinţa: cel mai târziu

25 aprilie 2014

Art. 29 alin. (3)-(6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Întocmirea listelor cu magistraţi şi cu alţi jurişti, precum şi a listei persoanelor cu o reputaţie bună în localitate, din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Preşedintele tribunalului, respectiv prefectul împreună cu preşedintele tribunalului Prefectul

 

58.

După întocmirea listelor prevăzute la art. 29 alin. (3) şi (5)

Art. 29 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă, spre avizare, a listelor prevăzute la art. 29 alin. (3) şi (5)

Prefecţii

În scris

59.

Cu cel puţin 30 de zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu

25 aprilie 2014

Art. 34 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare

Aducerea la cunoştinţa publică a numerotării fiecărei secţii de votare din străinătate

Primarii, cu sprijinul prefecţilor Ministrul Afacerilor Externe

Prin publicaţii în care se indică şi locul de desfăşurare a votării

 

60.

Cu 30 de zile înainte de ziua de referinţă

25 aprilie 2014

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

61.

Cu cel puţin 20 de zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu la data de:

5 mai 2014

Art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării

Guvernul, la propunerea Institutului Naţional de Statistică şi cu avizul consultativ al Autorităţii Electorale Permanente

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

62.

Până la completarea biroului electoral: cel mai târziu

9 mai 2014

Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a numelui şi prenumelui reprezentanţilor care vor face parte din biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv din biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri

În scris

63.

Cu cel puţin 15 zile înainte de ziua de referinţă: cei mai târziu

10 mai 2014

Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Completarea biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri

Preşedintele biroului electoral

Proces-verbal

64.

Cu cel puţin 5 zile înainte de desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora: cel mai târziu

10 mai 2014

Art. 29 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către prefecţi şi preşedinţii tribunalelor a avizului privind listele prevăzute la art. 29 alin. (3) şi (5)

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

65.

Cu cel puţin 15 zile înaintea zilei de referinţa: cel mai târziu înaintea datei imprimării buletinelor de vot

10 mai 2014

Art. 42 alin. (3) din Legea nr. 33/2007. republicată, cu modificările ulterioare

Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central

Ministerul Afacerilor Interne

Proces-verbal

66.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral: cel mai târziu

12 mai 2014

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi

În scris

67.

Până la completarea biroului electoral: cel mai târziu

13 mai 2014

Art. 26 alin, (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a numelui şi prenumelui reprezentanţilor care vor face parte din biroul electoral judeţean, din biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv din biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu au membri în Parlamentul European

În scris

68.

Cu 48 de ore înainte de desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

13 mai 2014

Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a datei şedinţei în care va avea loc tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin orice mijloc de comunicare

69.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

14 mai 2014

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

70.

În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 26 alin. (3): cel mai târziu

14 mai 2014

Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Completarea biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu are membri în Parlamentul European

Preşedintele biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti ori al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin tragere la sorţi

71.

Până cel mai târziu

14 mai 2014

Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii, cu sprijinul prefecţilor

 

72.

Cucei mult 10 zile înainte de ziua de referinţă

15 mat 2014

Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin tragere la sorţi, pe funcţii

73.

Cu cel puţin 10 zile înainte de ziua de referinţă: cel mai târziu

15 mal 2014

Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Imprimarea buletinelor de vot

Ministerul Afacerilor

Interne

 

74.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral: cel mai târziu

16 mai 2014

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu are membri în Parlamentul European

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi

În scris

75.

În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorţi: cel mai târziu

16 mai 2014

Art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora

Preşedintele tribunalului

În scris

76.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

18 mai 2014

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care nu are membri în Parlamentul European

Biroul Electoral Central

 

Prin decizie definitivă

77.

În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: cel mai târziu

18 mai 2014

Art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a listei reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în birourile electorale ale secţiilor de votare

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri

În scris, sub formă de tabel

78.

în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin, (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: cel mai târziu

20 mai 2014

Art. 29 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor

naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea

Preşedintele biroului electoral judeţean, respectiv preşedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea în biroul electoral judeţean sau în biroul electoral al sectorului respectiv

Proces-verbal

79.

Cu cel puţin 5 zile înainte de ziua de referinţă: cel mai târziu

20 mai 2014

Art. 28 alin, (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru ai Uniunii Europene, precum şi a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale

Autoritatea Electorală

Permanentă

În scris

 

80.

După primirea tabelului de la Autoritatea Electorală Permanentă

Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Transmiterea către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale

Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe

În scris

81.

Cu cel puţin 3 zile înainte de ziua de referinţă: cel mai târziu

22 mai 2014

Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, art. 20 lit. a) şi art. 26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente, actualizate, care cuprind alegătorii resortisanţi din fiecare secţie de votare

Primarii

 

82.

În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare: cel mai târziu

22 mal 2014

Art. 29 alin. (16) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Comunicarea către primari a componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare

Preşedintele biroului electoral judeţean sau, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, prin intermediul prefecţilor

În scris

83.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare: cel mai târziu

22 mai 2014

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, CU modificările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, candidaţii independenţi

În scris

84.

Cel mai târziu cu două zile înaintea zilei de referinţă

23 mai 2014

Art. 44 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Distribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a formularelor listelor electorale suplimentare şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral

Prefectul, împreună cu preşedintele biroului electoral Ministerul Afacerilor

Externe

Pe bază de proces-verbal

85.

Cu două zile înainte de ziua de referinţă

23 mai 2014

Art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (11) şi art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Predarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a copiilor de pe listele electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale speciale

Primarii

Pe bază de proces-verbal, încheiat între primari şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

86.

în preziua zilei de referinţă

24 mai 2014, ora 7,00

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

87.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

24 mai 2014

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate cu privire la modul de formare şi componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare

Biroul electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti

Prin decizie definitivă

88.

În preziua zilei de referinţă

24 mai 2014

Art. 44 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Afişarea la sediul fiecărei secţii de votare a câte unui buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele biroului electoral

Proces-verbal

89.

În ajunul zilei de referinţă

24 mai 2014, ora 18,00

Art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din si de pe sediul secţiei de votare si fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu

membrii acestuia

Se încheie proces-verbal.

90.

În ziua de referinţă

25 mai 2014, ora 6,00

Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49, a numărului persoanelor înscrise în copiile listelor electorale permanente, copiile listelor electorale speciale, precum şi a numărului ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea si sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a observatorilor

Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi

constatările făcute.

91.

În ziua de referinţă

25 mat 2014, ora 7,00

Art. 46 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

92.

În ziua de referinţă

25 mai 2014, ora 21,00

Art. 46 alin. (1) şi art. 48 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.

93.

În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării

26 mai 2014

Art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale înaintarea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a dosarului conţinând procesele-verbale, toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cefe contestate, precum şi listele electorale utilizate

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

94.

În cel mult 24 de ore de la primirea de la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale

Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare

Misiunile diplomatice şi consulatele

Prin mijloace electronice

95.

În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării: cel mai târziu

26 mai 2014, ora 21,00

Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

Cerere temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central

96.

În termen de 24 de ore de la primirea dosarului: cel mai târziu

27 mai 2014

Art. 49 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea Transmiterea unei copii, contrasemnată şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate la Tribunalul Bucureşti

Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti

Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Cu pază înarmată

97.

În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare:

28 mai 2014

Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, ce formează un dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean sau, după caz, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, precum şi a dosarelor cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste

Biroul electoral judeţean sau, după caz, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti

Dosare sigilate şi ştampilate, care se înaintează cu pază înarmată

98.

în cel mult 48 de ore de la înregistrarea la Biroul Electoral Central a cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală: cel mai târziu până la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I

28 mai 2014, ora 21,00

Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Soluţionarea cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Biroul Electoral Central

Prin decizie

99.

După primirea tuturor dosarelor de la birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti

Art. 52 alin. (1)-(3) şi art. 25 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Calcularea pragului electoral şi a coeficientului electoral şi stabilirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate

Aducerea la cunoştinţa publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi a candidaţilor independenţi care au întrunit coeficientul electoral Repartizarea mandatelor prin metoda d’Hondt

Înmânarea certificatului constatator al alegerii candidaţilor aleşi

Biroul Electoral Central

î01 4

Încheierea procesului-verbal după modelul stabilit prin hotărâre a Guvernului Proces ui-verbal se semnează de membrii Biroului Electoral Central.

100.

După soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală şi centralizarea rezultatului alegerilor

Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

Validarea alegerilor şi publicarea rezultatului acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I

Biroul Electoral Central

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European, pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi pentru instituţiile prefectului se constituie Comisia tehnică centrală, în componenţa prevăzută la anexa nr. 1.

(2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileşte prin ordin ai ministrului afacerilor interne pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii/societăţi menţionate.

(3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Art. 2. - Prefecţii şi preşedinţii tribunalelor iau măsurile necesare pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, preşedinţi ai birourilor electorale şi locţiitori ai acestora.

Art. 3. - (1) Ministerul Afacerilor interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.

(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.

Art. 4. - Primarii asigură întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente, potrivit legii.

Art. 5. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale spaţii corespunzătoare în unităţile din subordine, în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare

(2) Spaţiile puse la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.

Art. 6. - Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.

Art. 7. - Ministerul Afacerilor Externe va lua măsurile necesare pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru funcţionarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.

Art. 8. - (1) în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene şi comisia tehnică a municipiului Bucureşti, în componenţa prevăzută la anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute de legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor membrilor din România în Parlamentul European.

(2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin

(3) La şedinţele comisiilor tehnice pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

(4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti, pe lângă comisia tehnică se constituie un grup tehnic de lucru, condus de subprefect, format din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte şi 2-3 funcţionari publici din aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(5) în perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu.

(6) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de unităţile de la care aceştia provin,

Art. 9. - (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor şi subprefecţilor. cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.

(2) Prefecţii, cu sprijinul filialelor Autorităţii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.

(3) Prefecţii stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral, în funcţie de asigurarea condiţiilor de păstrare în siguranţă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(4) în situaţia în care prefectul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, precum şi în cazurile în care această funcţie este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de subprefect.

(5) în perioada electorală, Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă vor acorda sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European.

Art. 10. - (1) Sediul Biroului Electoral Central se asigură de Secretariatul General al Guvernului, cel al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judeţene se asigură de către prefecţi şi de preşedinţii consiliilor judeţene, iar ale birourilor electorale de sector, precum şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, de către primari, împreună cu prefecţii.

(2) Dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central se asigură de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(3) Prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii asigură condiţiile corespunzătoare pentru funcţionarea birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 11. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante, producţii audiovideo. Materialele de informare destinate cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene şi cetăţenilor români care aparţin minorităţilor naţionale pot fi realizate în alte limbi decât cea română.

(2) în scopul asigurării instruirii şi îndrumării eficiente a prefecţilor, primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, publicaţiile vor cuprinde variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea şi/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4) Autoritatea Electorală Permanentă îşi desemnează reprezentanţii în birourile electorale şi sprijină asigurarea personalului tehnic auxiliar al acestora, potrivit legii şi în limita personalului disponibil.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă realizează schimbul de informaţii privind drepturile electorale ale cetăţenilor români şi ale celorlalţi cetăţeni europeni cu autorităţile cu responsabilităţi similare din statele membre ale Uniunii Europene. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne asigură, potrivit competenţelor, datele şi informaţiile înregistrate în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(6) Autoritatea Electorală Permanentă centralizează datele privind cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale pe care le comunică birourilor electorale, în condiţiile legii.

(7) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziţia primarilor, conform legii, datele din Registrul electoral privind cetăţenii cu drept de vot

Art. 12. - Secretariatul General al Guvernului pune la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente spaţii pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central şi a listelor electorale utilizate în secţiile de votare.

Art. 13. - (1) Comisiile tehnice judeţene şi comisia tehnică a municipiului Bucureşti vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

(2) Comisia tehnică centrală va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

Art. 14. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 102.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA

Comisiei tehnice centrale

 

Preşedinte:

- ministrul afacerilor interne Membri:

- secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne;

- secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne.

a) Reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:

- Secretariatului General al Guvernului;

- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

- Ministerului Finanţelor Publice;

- Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

- Ministerului Afacerilor Externe;

- Ministerului Justiţiei;

- Ministerului Educaţiei Naţionale;

- Ministerului Culturii;

- Ministerului Sănătăţii;

- Autorităţii Electorale Permanente;

- Institutului Naţional de Statistică;

- Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

b) Reprezentanţi ai:

- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

- Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;

- Societăţii Comerciale “Electrica” - SA;

- Societăţii Române de Televiziune;

- Societăţii Române de Radiodifuziune.

 

NOTĂ:

- Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENŢA

comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti

 

- prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;

- subprefectul;

- secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti;

- directorul direcţiei regionale/judeţene de statistică;

- directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;

- inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;

- inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv inspectorul-şef al inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;

- şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;

- şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

- inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;

- inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

- directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

- reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

- reprezentantul teritorial al Autorităţii Electorale Permanente*);

- reprezentantul teritorial al Societăţii Comerciale “Electrica” - SA;

- corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.

 

NOTA:

- Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judeţene sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.


*)  În judeţele în care îşi au sediul filialele regionale ale Autorităţii Electorale Permanente.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (5) şi art. 7 alin. (V) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, precum şi pentru operaţionalizarea Registrului electoral, se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, precum şi al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu sumele prevăzute în anexă.

(3) Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituţiilor prefectului sumele necesare pentru activităţile legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul Autorităţii Electorale Permanente.

(2) Sumele necesare pentru asigurarea serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii suplimentare faţă de cele deja existente la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea asigurării serviciilor de comunicaţii necesare Biroului Electoral Central şi birourilor electorale judeţene, precum şi ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se suportă din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

(3) Din bugetul Autorităţii Electorale Permanente, suplimentat conform prezentei hotărâri, se asigură sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România m Parlamentul European din anul 2014, precum şi pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:

a) cheltuielile privind activităţile proprii de instruire şi informare a membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral;

b) cheltuielile pentru achiziţionarea pachetului de aplicaţii şi/sau servicii informatice utilizate pentru centralizarea şi stabilirea rezultatului alegerilor;

c) cheltuielile pentru mentenanţa sistemului informatic al Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia;

d) cheltuielile privind instruirea personalului Autorităţii Electorale Permanente şi a persoanelor autorizate de primari prin dispoziţie pentru utilizarea Registrului electoral;

e) indemnizaţiile, cheltuielile de protocol, de transport şi cazare pentru membrii Biroului Electoral Central;

f) indemnizaţiile şi cheltuielile de protocol pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central.

(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Interne pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru alte materiale necesare procesului electoral la aceste secţii de votare se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(7) Fondurile privind materialele necesare pentru tipărirea listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin instituţiile prefectului.

Art. 3. - (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, asigură achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

(2) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de unde a fost ridicată, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Plata hârtiei efectiv consumată, după restituirea prevăzută la alin. (2), facturată la preţul de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Afacerilor Interne în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor.

(4) Sumele necesare pentru imprimarea buletinelor de vot, pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea “VOTAT” şi pentru realizarea timbrelor autocolante se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor şi pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare, precum şi cele pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică.

Art. 5. - Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice şi conexiunilor locale de comunicaţii de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, buget ce va cuprinde şi:

a) cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie şi comunicaţii între birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, în zonele în care autorităţile locale nu pot asigura mijloace de comunicaţii din surse proprii;

b) sumele necesare organizării unui sistem informatic care să furnizeze, în ziua alegerilor, date privind prezenţa populaţiei la vot, pe baza datelor transmise de către birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse într-un eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional.

Art. 6. - (1) Instituţiile prefectului asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare organizate în ţară. Confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare din străinătate se asigură de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti.

(2) Instituţiile prefectului asigură achiziţionarea tuşului, tuşierelor şi a celorlalte materiale necesare votării.

Art. 7. - (1) în cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea Comisiei pentru transparenţă.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune dintr-un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente, din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi 2 reprezentanţi ai Clubului Român de Presă.

(3) Componenţa nominală a comisiei prevăzută la alin. (1) se stabileşte de către preşedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de Autoritatea Electorală Permanentă, partidele politice parlamentare, organizaţiile neguvernamentale şi Clubul Român de Presă.

(4) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desemnează preşedintele dintre membrii nominalizaţi potrivit alin. (3).

(5) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea pe lângă Comisia tehnică centrală.

Art. 8. - Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi de către instituţiile prefectului, în baza centralizării necesarului şi în limita fondurilor alocate.

Art. 9. - (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizaţie de 85 de lei pe zi de activitate.

(3) Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizaţie de 65 de lei pe zi de activitate.

(4) Membrii birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi cei ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate beneficiază de o indemnizaţie de 85 de lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de activitatea acestor birouri electorale, primesc o indemnizaţie de 65 de lei pe zi de activitate.

(5) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 85 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 65 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.

(6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, precum şi personalului Ministerului Afacerilor Interne, care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

(7) Membrilor birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, precum şi personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în fiecare zi de activitate 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

(8) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în ziua votării 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări.

(9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2)-(5) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor electorale.

(10) Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.

(12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (2)-(8), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi beneficiază de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice.

(13) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4), (5) şi (12) şi a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) şi (8) se asigură din bugetele instituţiilor prefectului, iar pentru biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi pentru secţiile de votare din străinătate plata indemnizaţiilor şi a cheltuielilor de protocol se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 10. - Cheltuielile pentru materialele necesare tipăririi listelor electorale speciale şi suplimentare, precum şi a celorlalte tipizate se asigură de instituţiile prefectului.

Art. 11. - (1) Cheltuielile necesare în vederea transportului şi distribuirii materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral se asigură de instituţiile prefectului, iar cele pentru transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi tipizatelor repartizate secţiilor de votare din străinătate se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, consumul de carburanţi şi cheltuielile cu telefoanele efectuate de autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, în perioada martie-mai 2014.

Art. 12. - Ministerul Afacerilor Interne va repartiza ştampilele CU menţiunea “Votat”, buletinele de vot şi timbrele autocolante instituţiilor prefectului, respectiv Ministerului Afacerilor Externe care, împreună cu primarii, respectiv reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate, le vor distribui birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Art. 13. - (1) Sumele puse la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi Ministerului Afacerilor Externe şi rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Sumele puse la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente pentru operaţionalizarea Registrului electoral, prevăzute în anexă la punctul III.3, nu fac obiectul restituirii prevăzute de alin. (1).

(3) Ordonatorii de credite răspund de utilizarea corespunzătoare a sumelor puse la dispoziţie pentru desfăşurarea procesului electoral.

Art. 14. - (1) Sumele alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru desfăşurarea procesului electoral, se vor vira cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale.

(2) în termen de cel mult 10 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 13 alin. (1), autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile prefectului, cărora le-au fost alocate fonduri potrivit anexei, comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital.

Art. 15. - Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2014 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 103.

 

 

ANEXĂ

 

BUGETUL şi STRUCTURA CHELTUIELILOR

aferente alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

Instituţia

Capitol

Cheltuieli

TOTAL

 

Personal

Bunuri şi servicii

Active nefinanciare

I. Ministerul Afacerilor Interne

 

59.460

43.260

760

103.480

1. Instituţiile prefectului

51.01

58.785

11.500

425

70.710

TOTAL CAP. 51.01

51.01

58.785

11.500

425

70.710

1. Inspectoratul General al Poliţiei Române

61.01

416

15.150

0

15.566

2. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

61.01

130

7.400

0

7.530

3. Direcţia Generală Logistică

61.01

0

300

0

300

4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

61.01

69

3.000

0

3.069

5. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

61.01

60

660

0

720

6. Aparat central

61.01

0

5.250

335

5.585

TOTAL CAR 61.01

61.01

675

31.760

335

32.770

II. Secretariatul General al Guvernului

51.01

 

 

 

 

- Institutul Naţional de Statistică

51.01

10

1.084

2.366

3.460

III. Autoritatea Electorală Permanentă

51.01

4.883

5.549

25.133

35.565

1. Aparat propriu

51.01

8

600

9.757

10.365

2. Biroul Electoral Central

51.01

1.000

849

351

2.200

3. Registrul electoral

51.01

3.875

4.100

15.025

23.000

IV. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

61.01

0

2.290

939

3.229

V. Ministerul Afacerilor Externe

51.01

700

2.060

250

3.010

TOTAL GENERAL:

 

65.053

54.243

29.448

148.744

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modelul ştampilei Biroului Electoral Central, al ştampilei biroului electoral judeţean, al ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, al ştampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, al ştampilei de control a secţiei de votare pentru judeţe si pentru sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi al ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate, care se folosesc

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 2. - Se aprobă modelul ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, care va fi folosită la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 104.


*) Modelele ştampilelor prevăzute în anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL

ştampilei Biroului Electoral Central

 

 

NOTĂ:

- Ştampila se confecţionează prin grija Ministerului Afacerilor Interne, care stabileşte şi dimensiunea acesteia.

- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

ştampilei biroului electoral judeţean

 

 

NOTĂ:

- Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră,


* Se înscrie denumirea judeţului.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODELUL

ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

 

 

NOTĂ:

- Ştampila se confecţionează prin grija Ministerului Afacerilor Externe.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de ministrul afacerilor externe, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.

 

ANEXA Nr. 4

 

MODELUL

ştampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti

 

NOTA:

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului municipiului Bucureşti.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefectul municipiului Bucureşti, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.


* Se înscrie numărul sectorului.

 

ANEXA Nr. 5

 

MODELUL

ştampilei de control a secţiei de votare pentru judeţe şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti

 

NOTĂ:

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului.

- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.


*) Se înscrie denumirea judeţului.

**) Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin ordin al prefectului.

***) Se înscrie numărul sectorului,

 

ANEXA Nr. 6

 

MODELUL

ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate

 

NOTĂ:

- Ştampila se confecţionează prin grija Ministerului Afacerilor Externe.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de ministrul afacerilor externe, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.


*) Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin ordinul ministrului afacerilor externe.

 

ANEXA Nr. 7

 

MODELUL

ştampilei cu menţiunea “VOTAT”

 

NOTĂ:

- Ştampila se distribuie în judeţe prin grija Ministerului Afacerilor Interne, care stabileşte şi dimensiunea acesteia.

- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/1.120 din 12 februarie 2014,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi ale art. 1071 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea arbitrală nr. 1 din 9 februarie 2012 care a stabilit forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia1 şi Hotărârea arbitrală nr. 2 din 22 februarie 2012 care a stabilit forma finală a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie format A42,

luând în considerare faptul că Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 10 februarie 2014,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, stabilită prin Metodologia privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia1 şi prin Metodologia privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie format A42.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 38/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice PERGAM drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 26 martie 2012, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ, conform prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 16.


1 A se vedea Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012.

2 A se vedea Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.