MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 139/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 139         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 25 februarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

111. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

114. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

83. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)], adoptate de Organizaţia Maritima Internaţională prin Rezoluţia MSC.341 (91 j a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

84. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC,288(87)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.342(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

85. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.345(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE AROMÂNEI

 

            1. - Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Excedentul din anii precedenţi în execuţie poate fi utilizat numai după constituirea şi utilizarea integrală a veniturilor prevăzute a se încasa în anul 2014, potrivit anexei nr. 1.

Art. 3. - Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 111.

 

ANEXA Nr. 1 *)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

195.224

 

I. VENITURI CURENTE

16.559

 

C. VENITURI NEFISCALE

16.559

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.630

31.10

Venituri din dobânzi

11.630

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

11.630

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

4.929

36.10

Diverse venituri

4 929

36.10.50

Alte venituri

4.929

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

50.613

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

50.613

39 10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

50.613

 

IV. SUBVENŢII

128.052

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

128.052

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

128.052

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

74.272

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabila

50.050

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

3.730

 

TOTAL CHELTUIELI

195.224

70.10

Capitolul LOCUINŢE. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA

195.224

01

CHELTUIELI CURENTE

103.007

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.766

10.01

Cheltuieli salariale în bani

8.848

10.01.01

Salarii de baza

8.700

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

143

10.01.13

indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariale în natură

485

10.02.01

Tichete de masă

485

10.03

Contribuţii

2.433

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.839

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

44

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

460

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

15

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

75

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

3.101

20.01

Bunuri s_i servicii

1.958

20.01.01

Furnituri birou

125

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

6

20 01.03

încălzit, ilumina: şi forţă motrică

310

20.01.04

Apa, canal şi salubritate

31

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

351

20.01.06

Piese de schimb

25

20.01.07

Transport

2

20.01.08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

200

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

364

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

544

20.02

Reparaţii curente

275

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

24

20.05.01

Uniforme şi echipament

4

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

160

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

150

20.06.02

Deplasări în străinătate

10

20.12

Consultantă şi expertiză

175

20.13

Pregătire profesională

10

20.14

Protecţia muncii

1

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

4

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

4

20.30

Alte cheltuieli

494

20.30.01

Reclama si publicitate

100

20.30.02

Protocol şi reprezentare

4

20.30.04

Chim

90

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri ai servicii

300

65

TITLUL XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

68.140

6501

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila

88.140

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

92.217

71

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

92.217

71.01

Active fixe

92.217

71.01.01

Construcţii

92.217

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

428

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

69

71.01.30

Alte active fine

120

 

EXCEDENT /DEFICIT ANUL CURENT

0

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

28.706

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU LOCUINŢE

 

Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii locuinţe

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

126.052

 

IV. SUBVENŢII

126.052

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

128.052

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

128.052

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

74.272

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

50.050

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

3.730

 

TOTAL CHELTUIELI

126.052

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA

128.052

01

CHELTUIELI CURENTE

51.552

65

TITLUL XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

51.552

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila

51.552

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

76.500

71

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

76.500

71.01

Active fixe

76.500

71.01.01

Construcţii

76.500

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzut În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 114.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL MEDIULUI şi SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Administraţia Naţională de Meteorologie

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11672708

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

56.507

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

56.261

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor Legii nr. 356/2013

4

42.895

 

2

 

Venituri financiare

5

246

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

55.209

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

54.959

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

13.273

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

2.980

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

35.666

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

28.301

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

25.321

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.980

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

324

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

7.041

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.040

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

250

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.298

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

208

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.090

 

1

 

Rezerve legale

25

54

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1036

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

100

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

568

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

468

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.801

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1.801

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

100

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

1.144

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

165

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

392

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4580

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

810

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

4.580

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.258

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1258

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.874,74

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.677,33

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

44,72

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

977

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

127

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.341(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

Având în vedere prevederile ari. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(iv) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.341(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 5 februarie 2014.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.341(91)

(adoptată la 30 noiembrie 2012)

 

Adoptarea amendamentelor la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia

MSC.215(82)]

 

Comitetul de Siguranţă Maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

luând notă de Rezoluţia MSC.215(82), prin care Comitetul a adoptat Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor (denumit în continuare Standardul calităţii) care este obligatoriu în temeiul capitolului li-1 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţia),

recunoscând necesitatea menţinerii la zi a Standardului calităţii în ceea ce priveşte referirile la alte instrumente OMI conţinute în acesta,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Standardul calităţii, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII din Convenţie,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VII l(b)(iv) al Convenţiei, amendamentele la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) al Convenţiei, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime dintre guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) al Convenţiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) al Convenţiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.341(91)

 

Amendamente la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate ba lăstarii cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)]

1. În paragraful 2.1, referinţa la “Liniile directoare privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia supravegherilor la nave vrachiere şi nave petroliere” [Rezoluţia A.744(18)], aşa cum a fost modificată, se înlocuieşte cu referinţa la “Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de

inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere” (Codul ESP 2011) [Rezoluţia A.1049(27)].

2. În paragraful 2.6, referinţa la “Rezoluţia A.744(18)” se înlocuieşte cu referinţa la “Codul ESP 2011”.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)|, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.342(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(iv) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin: Art. 1. - Se publică amendamentele la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.342(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 5 februarie 2014.

Nr. 84.

 

ANEXA

 

REZOLUŢIA MSC.342(91)

(adoptată la 30 noiembrie 2012)

 

Adoptarea amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)]

 

Comitetul de Siguranţă Maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

luând notă de Rezoluţia MSC.288(87), prin care Comitetul a adoptat Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei (denumit în continuare Standardul calităţii), care este obligatoriu în temeiul capitolului 11-1 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţia),

recunoscând necesitatea menţinerii la zi a Standardului calităţii în ceea ce priveşte referirile la alte instrumente OMI conţinute în acesta,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Standardul calităţii, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII din Convenţie,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) al Convenţiei, amendamentele la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) al Convenţiei, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele

contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) al Convenţiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) al Convenţiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.342(91)

 

Amendamente la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)]

 

            În paragraful 2.6, referinţa la “Rezoluţia A.744(18)” se înlocuieşte cu referinţa la “Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011Ţ [Rezoluţia A. 1049(27)].

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.345(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

Având în vedere prevederile art. VI paragrafele 2(f)(ii)(bb) şi 2(g)(ii) din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin: Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.345(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 5 februarie 2014.

Nr. 85.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.345(91)

(adoptată la 30 noiembrie 2012)

 

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat

 

Comitetul de Siguranţă Maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare) referitor la procedurile de amendare,

recunoscând necesitatea de a îmbunătăţi claritatea şi de a standardiza aplicarea cerinţelor de stabilitate de avarie cu privire la starea iniţială de încărcare şi condiţiile de echilibru pentru navele tanc care transportă produse petroliere, produse chimice sau gaze,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, propuse şi difuzate în conformitate cu paragraful 2(a) al articolului VI din acesta,

1. adoptă, în conformitate cu paragraful 2(d) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu paragraful 2(f)(ii)(bb) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al tuturor flotelor comerciale ale tuturor părţilor vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile interesate să ia notă de faptul că, în conformitate cu paragraful 2(g)(ii) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 2(e) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor părţilor la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale, membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.345(91)

 

AMENDAM ENTE

la anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat

 

ANEXA I

Reguli pentru determinarea liniilor de încărcare

 

CAPITOLUL III

Borduri libere

 

Regula 27 - Tipuri de nave

Regula 27(11) - Starea iniţială de încărcare

1 Prima propoziţie a paragrafului (b)(iv) se înlocuieşte cu următorul text:

“Se consideră că tancurile şi spaţiile navei, amenajate pentru a conţine fiecare tip de produse consumabile şi de provizii, sunt umplute în proporţie de 50% din capacitatea lor totală.”

2 După paragraful (b)(iv) existent se introduce un nou paragraf, (b)(v), cu următorul cuprins:

“(v) Tancurile destinate apei de balast trebuie să fie considerate în mod normal ca fiind goale şi în cazul lor nu trebuie făcută nicio corecţie pentru suprafeţele libere de lichid.”

şi, în consecinţă, paragrafele existente (b)(v) şi (b)(vi) se renumerotează ca (b)(vi) şi (b)(vii).

3 Textul paragrafului renumerotat (b)(vi) se înlocuieşte cu următorul:

“(vi) Atunci când se stabileşte starea finală pentru aplicarea avariei prevăzute în regula 27(12), poate fi luată în considerare o metodă alternativă care să ţină cont de suprafeţele libere de lichid:

(aa) Metoda 1 (adecvată pentru corecţiile virtuale). Centrul de greutate virtual pentru starea iniţială se determină după cum urmează:

(i) starea de încărcare trebuie să fie stabilită în conformitate cu paragrafele de la (i) la (iv);

(ii) corecţia pentru suprafeţele libere de lichid este adăugată la înălţimea centrului de greutate;

(iii) se generează o stare iniţială virtuală cu toate compartimentele goale, la pescajul corespunzător liniei de încărcare de vară cu asietă nulă, utilizând înălţimea centrului de greutate din starea de încărcare de mai sus; şi

(iv) pentru cazurile de avarie se verifica conformitatea cu criteriile de stabilitate după avarie folosind starea iniţială de mai sus.

(bb) Metoda 2 (adecvată pentru utilizarea momentelor reale ale suprafeţelor libere de lichid corespunzând umplerii ipotetice a tancurilor pentru cazul de avarie). Centrul de greutate virtual pentru starea iniţială se determină după cum urmează:

(i) starea de încărcare trebuie să fie stabilită în conformitate cu paragrafele de la (i) la (iv);

(ii) o stare iniţială virtuală pentru fiecare caz de avarie cu compartimente umplute cu lichid poate fi generată la pescajul corespunzător liniei de încărcare de vară cu asietă nulă, utilizând starea iniţială virtuală cu compartimente umplute generată la pescajul corespunzător liniei de încărcare de vară cu asietă nulă. Pentru fiecare caz de avarie se efectuează calcule separate, utilizând înălţimea centrului de greutate şi corecţia pentru suprafeţe libere de lichid din starea de încărcare de mai sus, însă compartimentele umplute cu lichid care urmează să fie avariate sunt lăsate goale înainte de avarie; şi

(iii) pentru cazurile de avarie se verifică conformitatea cu criteriile de stabilitate după avarie folosind stările iniţiale de mai sus (câte o stare iniţială pentru fiecare caz de avarie).

Regula 27(13) - Starea de echilibru

4 După paragraful (f) existent se adaugă un nou paragraf, (g), cu următorul cuprins:

“(g) Nu este obligatoriu să se demonstreze conformitatea cu criteriile de stabilitate reziduală, specificate în paragrafele (a), (c), (d) şi (e) de mai sus, în condiţii de încărcare în exploatare, utilizând un instrument de calcul al stabilităţii, un program informatic de stabilitate sau o altă metodă aprobată.”

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

 

În baza prevederilor art. 53 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentele norme.

Art. I. - Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 21 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins;

“Art. 12. - (1) Ofertele transmise la Banca Naţională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opţiunilor proprii şi a ofertelor sau ordinelor de cumpărare ale clienţilor. Tipurile de oferte de cumpărare prevăzute la art. 11 alin. (1) trebuie să fie însoţite de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienţilor respectivi. Dealerii primari au obligaţia de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumpărare ale clienţilor,”

3. Articolul 14 se abrogă,

4. Articolul 17 se abrogă.

5. La capitolul IE “Piaţa primară a titlurilor de stat”, după secţiunea a 2-a “Sesiunea suplimentară de oferte necompetitive” se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21-a, cuprinzând articolele 221-224. după cum urmează:

“SECŢIUNEA a 21-a

Transmiterea ofertelor de cumpărare şi a notificărilor rezultatelor adjudecărilor la emisiunile de titluri de stat

Art. 221. - (1) Ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitaţiile/subscripţiile organizate de Banca Naţională a României, precum şi notificările rezultatelor adjudecărilor se transmit prin Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumit în continuare Sistemul GSPM. Pentru a deveni participant în cadrul Sistemului GSPM, fiecare dealer primar va semna Contractul de participare la sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumit în continuare Contract, prevăzut în anexa nr. 11.

(2) Ofertele de cumpărare întocmite conform prevederilor Regulamentului se transpun în mesaje standardizate, de tip XML, în conformitate cu Documentaţia Sistemului GSPM, denumită în continuare Documentaţie, şi se vor transmite prin aplicaţia XMLHUB.

(3) în funcţie de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, corespondenţa dintre tipurile de oferte de cumpărare şi mesajele XML utilizate în procesul de transpunere se realizează astfel:

a) Mesaj XML GSPM 001-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: preţ - oferta competitiva (anexa nr. 5.3) şi oferta necompetitivă (anexa nr. 4.2);

b) Mesaj XML GSPM 002-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă (anexa nr. 5.2) şi ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.2);

c) Mesaj XML GSPM 003-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă competitivă (anexa nr. 5.1) si ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.1);

d) Mesaj XML GSPM 004-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de... - ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.3);

e) Mesaj XML GSPM 005-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 3.2);

f) Mesaj XML GSPM 006-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 3.1);

g) Mesaj XML GSPM 007-01 pentru anunţul dealerilor primari de neparticipare la plasarea emisiunii.

(4) Mesajele XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat se vor transmite până la termenul-limită prevăzut în Regulament şi/sau specificat în prospectele de emisiune aferente. Mesajele XML transmise după ora-limită sunt respinse de aplicaţia XMLHUB şi nu sunt luate în considerare în procesul licitaţiei/subscripţiei.

(5) în cadrul termenului-limită specificat la alin. (4), în cazul în care se intenţionează modificarea ofertei de cumpărare transmise în prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje XML conţinând oferte de cumpărare actualizate, luându-se în considerare la licitaţia/subscripţia de titluri de stat numai ultimul mesaj XML valid, acceptat de Sistemul GSPM, acesta constituind un angajament ferm din partea dealerului primar fără posibilitatea de a fi retras.

Art. 222. - Fiecare tip de mesaj XML descris la art. 221 alin. (3) are corespondent în mesaje XML conţinând notificări de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi va fi transmis dealerilor primari de către Banca Naţională a României prin Sistemul GSPM, conform Documentaţiei. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul că nu cunoaşte rezultatul adjudecării.

Art. 223. - (1) în conformitate cu prevederile Contractului, ofertele de cumpărare de titluri de stat şi notificările de acceptare/refuz aferente se vor transmite şi prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, transpunerea în format electronic a ofertelor de cumpărare fiind efectuată cu respectarea instrucţiunilor prevăzute de Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat.

(2) Transmiterea ofertelor de cumpărare prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet se va efectua în maximum 45 de minute după termenul-limită specificat la arii. 221 alin. (4).

Art. 224. - În cazul înregistrării unor disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi cu privire la notificările de acceptare/refuz aferente, în funcţie de incidentul înregistrat, se vor aplica următoarele proceduri alternative:

a) în situaţia în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare:

(i) comisia de licitaţie/subscripţie este înştiinţată de către dealerul primar afectat, până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;

(ii) membrii comisiei de licitaţie/subscripţie, desemnaţi din partea Băncii Naţionale a României, vor insera manual datele aferente tranşelor ofertei de cumpărare a dealerului primar direct în aplicaţia informatică de gestionare a procesului de adjudecare a licitaţiei/subscripţiei, preluând informaţiile din fişierul transmis de către dealerul primar afectat prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet; în mod excepţional, preşedintele comisiei poate decide, cu consultarea prealabilă a dealerului primar, rectificarea imediată a erorilor de formă şi validarea ofertei transmise. În categoria erorilor de formă se încadrează neconcordanţele existente între elementele înscrise în cuprinsul ofertei de cumpărare, incluzând, dar fără a se limita la: datele emisiunii, elementele definitorii ale preţului, discrepanţe între total ofertă şi tranşele componente, defalcarea eronată între categoriile structurate în cadrul tranşei, precum şi datele de identificare ale clientului;

b) în situaţia în care dealerul primar nu poate asigura transmiterea prin aplicaţia XMLHUB a mesajului XML creat:

(i) comisia de licitaţie/subscripţie este înştiinţată de către dealerul primar afectat, până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;

(ii) dealerul primar afectat va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet un mesaj electronic în care va ataşa mesajul XML conţinând oferta sa de cumpărare de titluri de stat;

(iii) membrii comisiei de licitaţie/subscripţie desemnaţi din partea Băncii Naţionale a României vor încărca fişierul XML în aplicaţia XMLHUB, în numele dealerului primar;

(iv) dacă Sistemul GSPM returnează mesaje de eroare la încărcarea respectivului fişier XML, acestea vor fi comunicate dealerului primar, care va remedia erorile constatate şi va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet un nou mesaj electronic la care se ataşează fişierul XML rectificat;

(v) mesajele electronice specificate la pct. (ii) şi (iv) se vor transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;

c) în situaţia în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare, iar serviciul de poştă electronică Lotus Mail nu funcţionează sau, după caz, reţeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă se vor aplica prevederile art. 13 lit. a) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat;

d) în situaţia în care Banca Naţională a României nu poate asigura transmiterea prin aplicaţia XMLHUB a mesajelor XML conţinând notificările de acceptare/refuz a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, dealerii primari vor prelua informaţiile aferente din mesajele electronice transmise prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet. În cazul constatării nefuncţionării şi a serviciului de poştă electronică Lotus Mail sau, după caz, reţeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă, se vor aplica prevederile art. 13 lit. b) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010.”

6. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme, anexa nr. 10.2 reprezentând baza de date utilizată pentru exemplificările prevăzute la anexele nr. 6 şi 10.1.”

7. În anexa nr. 4.3, la litera “C. Instrucţiuni de plată şi decontare”, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:

“În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare stabilit la licitaţia de referinţă aferentă, plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere”

8. În anexa nr. 5.1, la litera “C. instrucţiuni de plată şi decontare”, la punctul 1, paragraful al doilea se modificaşi va avea următorul cuprins:

“În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.”

9. La anexa nr. 5.1, la litera “C. Instrucţiuni de plată şi decontare”, la punctul 2, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:

“În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului de adjudecare plus nivelul ratei..........(se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD) aferente fiecărei zile de întârziere.”

10. După anexa nr. 10.2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11 “Contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat”, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. II. - Prezentele norme intră în vigoare la data de 3 martie 2014.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 14 februarie 2014.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 11 la norme)

 

CONTRACT DE PARTICIPARE

la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat

 

În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, şi ale art. 221 alin. (1) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norme,

între:

Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sectorul 3, Bucureşti, în calitate de administrator al sistemului de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumită în continuare Administrator de sistem, reprezentată de către ................................................................... (numele reprezentantului) având funcţia de ..................................... şi de către ............................................. având funcţia de ......................................

şi

................................................................................................................................................................................... (denumirea instituţiei solicitante) cu sediul social/real în ............................................................................... (adresa sediului social/sediului real din România), înmatriculată în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ............................. (numărul), având cod fiscal/codul unic de înregistrare ............................... (cod), în calitate de participant la sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumită în continuare Participant reprezentată de către................................. (numele reprezentantului), având funcţia de .............................. (funcţia reprezentantului) şi de către................................ (numele reprezentantului), având funcţia de ..................................... (funcţia reprezentantului)  persoană de contact .................................. (nume şi prenume), telefon ..................... (telefon), fax ................ (fax), adresă e-mail................ (e-mail),

a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumit în continuare Sistemul GSPM.

 

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului GSPM a ofertelor de cumpărare de titluri de stat pe piaţa primară administrată de către Banca Naţională a României, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz a/at acestora, conform prevederilor reglementărilor în vigoare şi ale prezentului contract.

            (2) în vederea ducerii la îndeplinire a alin. (1), participantul mandatează Administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile părţilor

 

Art. 2. - Participantul se obligă:

a) să respecte prevederile documentaţiei Sistemului GSPM, denumită în continuare Documentaţia, şi să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispoziţiilor comunicate de către Administratorul de sistem;

b) să respecte instrucţiuni le Administratorului de sistem sau ale altor persoane care acţionează în numele acestuia;

c) să întocmească şi să transmită oferta de cumpărare de titluri de stat în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale reglementărilor în vigoare;

d) să respecte cerinţele de securitate ale Sistemului GSPM şi să adopte măsurile necesare pentru restricţionarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile Documentaţiei;

e) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;

f) să notifice Administratorul de sistem sau persoanele care acţionează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncţionalitate operaţională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul GSPM;

g) să asigure cunoaşterea, însuşirea şi respectarea Documentaţiei de către personalul propriu care utilizează Sistemul GSPM.

Art. 3. - Administratorul de sistem se obligă:

a) să întocmească, să menţină, să actualizeze şi să permită accesul participanţilor la Documentaţie, inclusiv la cerinţele de securitate ale sistemului;

b) să respecte Documentaţia şi procedurile emise în aplicarea acesteia, în vederea asigurării funcţionării normale a Sistemului GSPM;

c) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;

d) să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia;

            e) să arhiveze mesajele, instrucţiunile şi documentele transmise la participanţi şi recepţionate de la aceştia sau generate în Sistemul GSPM, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Întocmirea şi transmiterea ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora

 

Art. 4. - Oferta de cumpărare se va întocmi de către Participant în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Normelor şi se va transpune de către Participant în format electronic, respectând cumulativ:

a) prevederile Documentaţiei, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;

b) prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A.

Art. 5. - În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii ofertei transmise prin metodele prevăzute la art. 4, versiunea ofertei transmisă prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă şi va fi acceptată ca ofertă valabilă în cadrul procesului licitaţiei sau subscripţiei de titluri de stat, Participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmisă prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A., pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de câtre Administratorul de sistem.

Art. 6. - Oferta de cumpărare întocmită conform prevederilor art. 4. lit. b) va conţine semnăturile persoanelor desemnate să angajeze Participantul în operaţiunile cu titluri de stat şi va fi însoţită de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienţilor acestuia.

Art. 7. - În urma finalizării procesului de plasare a titlurilor de stat pe piaţa primară, Administratorul de sistem va întocmi, pentru fiecare Participant care a transmis ofertă de cumpărare la licitaţia/subscripţia respectivă, o notificare cu privire la rezultatele obţinute la operaţiunea de plasare, conform prevederilor Regulamentului şi ale Normelor.

Art. 8. - Notificările rezultatelor plasării se vor transpune de către Administratorul de sistem în format electronic, respectând cumulativ:

a) prevederile Documentaţiei, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;

b) prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A.

Art. 9. - În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii notificărilor transmise prin metodele prevăzute la art. 8, versiunea notificării transmisă prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă, Administratorul de sistem fiind obligat să corecteze versiunea notificării transmisă prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - SA, pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către Participant.

Art. 10. - Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare întocmite conform prevederilor art. 8. lit. b) vor conţine semnăturile preşedintelui şi secretarului comisiei de licitaţie/subscripţie de titluri de stat.

Art. 11. - În cazul înregistrării de disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz aferente se vor aplica, în funcţie de incidentul înregistrat, procedurile alternative aplicabile, prevăzute de reglementările în vigoare.

            Art. 12. - Accesul Participantului la Sistemul GSPM se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesajele electronice conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat şi/sau pentru a primi mesajele electronice conţinând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. Accesul Participantului este permis în baza cererii transmise către Administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul GSPM, întocmită conform Documentaţiei, nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăşurării licitaţiei/subscripţiei pentru care respectivul utilizator intenţionează să transmită şi/sau să primească mesaje în/din sistem.

 

CAPITOLUL IV

Confidenţialitate

 

            Art. 13. - Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, şi să restrângă la minimul necesar numărul persoanelor care deţin aceste informaţii.

 

CAPITOLUL V

Răspundere

 

            Art. 14. - Nerespectarea de către Participant a obligaţiilor menţionate la cap. II art. 2 din prezentul contract conduce la aplicarea de către Administratorul de sistem de sancţiuni conform prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL VI

Încetarea contractului

 

            Art. 15. - Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care Participantul nu mai deţine calitatea de dealer primar pe piaţa titlurilor de stat.

 

CAPITOLUL VII

Litigii

 

Art. 16. - Părţile vor depune toate diligentele pentru soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.

            Art. 17. - Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea acestuia, care nu s-a soluţionat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în vederea soluţionării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrată este definitivă şi obligatorie.

 

CAPITOLUL VIII

Legislaţia aplicabilă

 

            Art. 18. - Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - Prezentul contract intră în vigoare la data de....................şi produce efecte prin semnarea acestuia de către 2 reprezentanţi desemnaţi de către fiecare parte contractantă.

Art. 20. - La data semnării Participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract şi specimenele de semnături ale acestora.

Art. 21. - Participantul va putea să se conecteze tehnic la infrastructură şi va putea să transmită oferte de cumpărare de titluri de stat şi/sau să primească notificările de adjudecare aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.

Art. 22. - Prezentul contract este încheiat astăzi........................ În două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

 

Banca Naţională a României

(nume şi prenume persoană autorizată)

(funcţia)

(semnătură)

Denumirea instituţiei solicitante

(nume şi prenume persoană autorizată)

(funcţia) (semnătură)

Ştampila instituţiei

(nume şi prenume persoană autorizată)

(funcţia)

(semnătură)

(nume şi prenume persoană autorizată)

(funcţia)

(semnătură)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.