MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 89/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 89         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 februarie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.509/733/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.932 din 26 noiembrie 2013, întocmit de Direcţia generală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice de interes naţional şi a bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, contractele de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale şi al bolilor transmisibile de la animale la om, de protecţie a animalelor şi a mediului, de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare ori de greşeli de înregistrare, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se completează în mod corespunzător, prin act adiţional, cu obligaţiile medicului veterinar împuternicit/ reprezentatul legal al societăţii comerciale, stabilite prin procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2010 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de [a animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 2 aprilie 2010.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2014.

Nr. 5.

 

PROCEDURĂ

privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

 

A. În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.1. - acţiunea sanitar-veterinară - activitatea/campania/ serviciul de vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspecţie în exploataţii care se desfăşoară într-o perioadă determinată de timp, în conformitate cu prevederile programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului;

1.2. - acţiunea sanitar-veterinară lunară - activitatea/ serviciul de vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspecţie în exploataţii care se desfăşoară lunar şi include completările şi retestările animalelor, în conformitate cu prevederile programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului;

1.3. - activitatea lunară de identificare şi înregistrare - acţiunea/serviciul de identificare şi înregistrare lunară a bovinelor, bubalinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor şi înregistrarea acestora în baza naţională de date.

B. Responsabilităţile medicului veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatului legal al societăţii comerciale

1.1. Preia, suportând cheltuielile de deplasare, de la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, formularele, echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv orice echipament sau componentă a acestuia care a necesitat întreţinere, reparaţii curente ori înlocuire, produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice, precum şi orice alte produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de aviz de expediţie/bon de transfer (cantitativ şi valoric) emis de către serviciul/biroul contabilitate în funcţie de repartizarea efectuată de serviciul/biroul evidenţă informatică şi control administrativ sau serviciul/biroul de control oficial sănătate animală, după caz, din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

1.2. Păstrează în gestiunea proprie echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat întreţinere, reparaţii curente ori înlocuire, orice alte echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, formulare, produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice şi de orice alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare.

1.3. Scade din gestiunea proprie formularele, produsele medicinale veterinare imunologice şi reagenţii, produsele parafarmaceutice, precum şi alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de bon de consum lunar.

1.4. Predă la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la încetarea contractului, suportând cheltuielile de deplasare, echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat întreţinere, reparaţii curente ori înlocuire, orice alte echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, alte mijloace de identificare a animalelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, formulare, produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice şi de orice alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de aviz de expediţie (cantitativ şi valoric) emis de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legai al societăţii comerciale.

1.5. Întocmeşte deconturile la sfârşitul fiecărei acţiuni sanitar-veterinare efectuate sau lunar, pentru luna anterioară în care au fost efectuate acţiuni sanitar-veterinare, în vederea încasării contravalorii manoperei acţiunii respective, realizată în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 şi ale Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie, control şi eradicare a bolilor la animale.

1.6. Deconturile prevăzute la pct. 1.5 includ următoarele documente:

a) decont justificativ pentru efectuarea activităţilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideeelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) decont justificativ cumulativ pentru consumul de produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului, şi ale Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie control şi eradicare a bolilor la animale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

c) tabel privind efectuarea acţiunilor de vaccinare, conform modelului prevăzut în anexele nr. 3a) şi 3b);

d) tabel privind prelevarea de probe, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

e) tabel privind efectuarea tuberculinării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

f) sinteza privind vaccinările, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

g) proces-verbal de efectuare a acţiunilor de tuberculinare în exploataţiile comerciale autorizate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

h) cerere de analiză a probelor prelevate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

i) alte documente stabilite prin act adiţional la contractul în temeiul căruia efectuează acţiunile sanitar-veterinare.

1.7. Prezintă deconturile întocmite la sfârşitul lunii şi/sau acţiunii sanitar-veterinare, prevăzute la pct. 1.5, în primele7 zile ale lunii, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară încheiată, la serviciul/biroul de evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru verificare administrativă.

1.8. După avizarea deconturilor justificative prevăzute la pct. 1.7, întocmeşte factura fiscală aferentă acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi o depune la registratura direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 30 a lunii curente, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară efectuată.

1.9. Întocmeşte decontul lunar pentru încasarea contravalorii manoperei activităţilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor realizate în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

1.10. Prezintă decontul lunar prevăzut la pct. 1.9, precum şi exemplarul albastru al formularelor de identificare (F1) serviciului/biroului de evidenţă informatică şi control administrativ, în vederea verificării administrative, în primele 7 zile ale lunii, pentru luna anterioară.

1.11. După avizarea decontului justificativ lunar prevăzut la pct. 1.9, întocmeşte factura fiscală aferentă activităţilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor şi o depune la registratura direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 30 a lunii curente, pentru luna anterioară.

1.12. Semnează următoarele documente:

a) deconturile prevăzute la pct. 1.5 şi 1.9;

b) avizul de expediţie/bonul de transfer al produselor medicinale veterinare imunologice, al reagenţilor şi produselor parafarmaceutice, al formularelor, precum şi al oricăror altor produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, emis de serviciul economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

c) bonul de consum;

d) factura fiscală.

1.13. Alături de decontul justificativ lunar prevăzut la pct. 1.9 poate fi obligat să depună şi alte documente, stabilite prin act adiţional la contractul în temeiul căruia efectuează acţiunile sanitar-veterinare.

C. Responsabilităţile serviciului/biroului de evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

2.1. Verifică documentele care au stat la baza întocmirii deconturilor prevăzute la pct. 1.5 şi 1.9 şi avizează deconturile privind respectarea prevederilor tehnice din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.

2.2. La avizarea decontului prevăzut la pct. 1,5 iau în considerare şi probele conforme prelevate în cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, în baza cererilor de analiză emise de medicul veterinar de liberă practică şi avizate de laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru conformitatea probelor, astfel: “Se certifică conformitatea unui număr de........ probe din totalul de ............. probe aduse”.

(Se vor urmări specia, integritatea, calitatea, prospeţimea, cantitatea şi prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi contrai al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om. protecţia animalelor şi protecţia mediului.)

2.3. La avizarea decontului lunar prevăzut la pct. 1.9 serviciul/biroul de evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia să verifice numărul de animale prezentate prin decontul justificativ de medicul veterinar împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale, ca fiind identificate şi înregistrate în luna precedentă. Aceasta va consta în verificarea corespondenţei dintre numărul de animale înaintat de medicul veterinar împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale prin decontul justificativ, numărul de animale care este înscris în formularele de identificare (F1) albastre prezentate de acesta în luna respectivă şi numărul de animale înregistrat în baza naţională de date; în plus, serviciul/biroul de evidenţă informatică şi control administrativ are obligaţia să verifice în baza naţională de date veridicitatea datelor înscrise în documentele care constituie decontul lunar.

2.4. Înaintează serviciului/biroului de control oficial sănătate animală, deconturile prevăzute la pct. 1.5 şi 1.9, în care s-au constatat probleme, dar şi cele care urmează a fi verificate aleatoriu, în teren, în luna respectivă, în proporţie de minimum 10%, a circumscripţiilor sanitar-veterinare de asistenţă, conform planului de control aprobat de conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

2.5. Predă deconturile prevăzute la pct. 1.5 şi 1.9 până la data de 30 a lunii serviciului economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară efectuată.

2.6. În situaţia constatării existenţei unor erori de întocmire a decontului, notifică în scris medicul veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale în scopul corectării acestora direct pe decont, prin trasarea unei linii orizontale pe mijlocul frazei greşite şi urmată de înscrierea datelor rectificate. Decontul nu trebuie să conţină ştersături, iar modificarea trebuie însoţită de semnătură şi stampilă.

D. Responsabilităţile serviciului/biroului de control oficial sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

3.1. Verifică aleatoriu, în teren, în proporţie de minimum 10%, lunar, circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţă, conform pianului de control aprobat de conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cele în care s-au constatat probleme şi avizează decontul prevăzut la pct. 1.5 şi 1.9 pentru realitatea, regularitatea, conformitatea şi pentru respectarea prevederilor tehnice din programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, bubalinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor cuprinse în decont.

3.2. Întocmeşte nota de constatare prevăzută în anexa nr. 10.

3.3. În urma întocmirii notei de constatare, şeful de serviciu/birou de control oficial sănătate animală aplică pe decontul justificativ ştampila dreptunghiulară care conţine următorul text: “Certificăm realitatea şi conformitatea datelor din înscrisuri. Serviciul/Biroul de control oficial sănătate animală. Data. Semnătura”.

3.4. Predă deconturile prevăzute la pct. 3.1 serviciului/biroului de evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

3.5. În situaţia constatării existenţei unor date neconforme între realitatea verificărilor efectuate în teren şi documentele care constituie decontul şi care ridică suspiciunea unor fraude, anulează numărul de acţiuni neconforme din decont, notifică conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în scopul sesizării organelor abilitate să cerceteze faptele constatate, şi acceptă la plată doar acţiunile conforme.

E. Responsabilităţile serviciului/biroului economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

4.1. Emite avizul de expediţie/bonul de transfer (cantitativ şi valoric) al formularelor, al cărţilor de exploataţie, al echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv al oricărui echipament sau oricărei componente a acestuia care a necesitat întreţinere, reparaţii curente sau înlocuire, al produselor medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice, precum şi al oricăror altor produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, în funcţie de repartizarea efectuată de serviciul/biroul de evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti.

4.2. Verifică îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond ale facturilor fiscale emise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi/reprezentatul legal al societăţii comerciale, având în vedere următoarele aspecte:

a) factura fiscală este înregistrată şi datată în evidenţele medicului veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale, precum şi la registratura direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

b) factura fiscală are înscrisă denumirea corectă a formei de organizare a medicului veterinar de libera practică:

c) pe factura fiscală este menţionat clar obiectul contractului/serviciului prestat;

d) suma este înscrisă în lei, fără corecturi/ştersături, fiind identică cu cea din deconturile transmise de serviciul/biroul de evidenţă informatică şi control administrativ;

e) pe factura fiscală este calculată şi înscrisă corect valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), dacă este cazul;

f) factura fiscală este semnată şi ştampilată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale;

g) factura fiscală emisă de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale este vizată pentru ,Bun de plat㔠de ordonatorul terţiar de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii.

4.3. Verifică corectitudinea tarifelor înscrise în decont, în raport cu prevederile legale în vigoare, pentru fiecare acţiune sanitar-veterinară efectuată, calculele efectuate pentru stabilirea valorii din decont şi din factura fiscală, precum şi consumul de materiale specifice în concordanţă cu acţiunile sanitar-veterinare efectuate.

4.4. Întocmeşte centralizatoarele finale prevăzute la anexele nr. 11 şi 12, cu valorile pe fiecare acţiune sanitar-veterinară, calculând, dacă este cazul, penalităţile, conform prevederilor contractuale si determinând valoarea totală pentru fiecare acţiune sanitar-veterinară. Centralizatoarele finale vor cuprinde valoarea totală pe fiecare cabinet medical veterinar: TVA se va evidenţia separat pe centralizatoare.

4.5. Verifică exactitatea valorilor din facturile fiscale în raport cu cele din centralizatoarele finale prevăzute la pct. 4.4.

4.6. Îndeplineşte operaţiunile specifice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor determinate de acţiunile sanitar-veterinare.

4.7. Centralizatoarele finale prevăzute la pct. 4.4 sunt semnate de şeful serviciului/biroului de evidenţă informatică şi control administrativ, de şeful serviciului/biroului economic şi administrativ, de directorul executiv adjunct, precum şi de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi vor cuprinde sintagma: “Subsemnaţii certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus.”, conform înscrisurilor din documentele justificative ce alcătuiesc deconturile.

4.8. Conduce evidenţa contabilă analitică, potrivit prevederilor legale în vigoare.

4.9. Documentele ce conţin acţiunile sanitar-veterinare care stau la baza întocmirii deconturilor depuse de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi/reprezentatul legal al societăţii comerciale se vor emite şi valida prin proceduri Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor.

F. Responsabilităţile direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

5.1. Centralizatoarele finale prevăzute la pct. 4.4 sunt transmise în original Direcţiei economice din cadrul Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie şi al Direcţiei generale control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor până la data de 30 a lunii curente, pentru luna anterioară.

G. Responsabilităţile Direcţiei generale control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

6.1. Centralizează datele cuprinse în centralizatoarele prevăzute la pct. 4.4.

6.2. Centralizarea prevăzută la pct. 6.1, cu privire la acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, bubalinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor, este avizată de directorul Direcţiei de evidenţă informatizată, identificare şi înregistrare animale, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

6.3. Centralizarea prevăzută la pct. 6.2 este transmisă Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, până la data de 10 a lunii următoare, pentru deconturile avizate până la data 30 a lunii anterioare.

6.4. În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea, prevăzute în documentele care constituie decontul şi care ridică suspiciunea unor fraude, anulează decontul şi propune conducerii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sesizarea organelor abilitate să cerceteze faptele constatate şi acceptă la plată doar acţiunile conforme.

H. Responsabilităţile Direcţiei economice din cadrul Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

7.1. În baza centralizatoarelor finale prevăzute la pct. 4.4 şi a centralizărilor prevăzute la pct. 6.2, Direcţia economică alocă sume direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de solicitările acestora şi de prevederile bugetare cu aceste destinaţii, conform legislaţiei în vigoare.

7.2. În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea care ridică suspiciunea unor fraude, în cadrul documentelor care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar împuternicit/reprezentatul lega/ ai societăţii comerciale, anulează decontul şi propune conducerii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sesizarea organelor abilitate să cerceteze faptele constatate şi acceptă la plată doar acţiunile conforme.

I. Documentele al căror model este prevăzut în anexele nr. 1-12 sunt avizate, respectiv aprobate, după caz, de persoanele menţionate în cuprinsul acestora.

J. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..........................................................

Judeţul ..........................................................

Nr. ......./................

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........................................................

 

Aprobat

Director executiv adjunct,

..........................................................

Avizat

Serviciul/Biroul contabilitate

..........................................................

Verifică/Avizează

Serviciul/Biroul evidenţă informatică şi control administrativ

..........................................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru efectuarea activităţilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

 

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară

(perioada efectuării acesteia)

 

            Cabinetul medical veterinar/Societatea Comercială.............................., concesionar al acţiunilor sanitar-veterinare/prestator al serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, din comuna.......................judeţul.........................,în temeiul Contractului de concesiune/Contractului de servicii nr. ........./....................am efectuat/prestat următoarele acţiuni sanitar-veterinare:

 

Cod jud.

Denumirea acţiunii sanitar-veterinare

UM/cap

Specia

Nr. capete

Tarif/UM

(lei)

Valoarea decontului

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Medic veterinar concesionar/prestator ..........................................................

Semnătura reprezentantului legal ..........................................................

Ştampila ..........................................................

Parafa ..........................................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..........................................................

Judeţul ..........................................................

Nr. ......./................

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........................................................

 

Aprobat

Director executiv adjunct,

..........................................................

Avizat

Serviciul/Biroul contabilitate

..........................................................

Verifică/Avizează

Serviciul/Biroul evidenţă informatică şi control administrativ

..........................................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

cumulativ pentru consumul de produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare

 

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară

(perioada efectuării acesteia)

 

            Cabinetul medical veterinar/Societatea Comercială................................concesionar al activităţilor sanitar-veterinare/prestator al serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, din localitatea ...................judeţul ................... în temeiul Contractului de concesiune/Contractului de servicii nr. ........./..................., am consumat următoarele produse medicinale veterinare  imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice primite de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti............................pentru efectuarea/prestarea următoarele activităţi sanitar-veterinare:

 

Nr. crt.

Denumire produse medicinale veterinare imunologice, reagenţi, produse parafarmaceutice

UM

Stoc

Cantitatea

Stoc

Preţ mediu

(lei)

Valoarea medie/ cantitatea utilizată

Primită

Utilizată

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Medic veterinar concesionar/prestator ..........................................................

Semnătura reprezentantului legal ..........................................................

Ştampila ..........................................................

Parafa ..........................................................

 

ANEXA Nr. 3a

la procedură

 

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..........................................................

Judeţul ..........................................................

Nr. ......./................

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........................................................

 

Verifică/Avizează

Serviciul/Biroul evidenţă informatică şi control administrativ

..........................................................

 

TABEL

privind efectuarea vaccinării profilactice/necesitate..........., cu vaccin..............seria........, în localitatea....................

 

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară

(perioada efectuării acesteia)

 

Nr. crt.

Specia

Cod identificare

Sex

Vârsta (în luni)

Cod exploataţie

Adresa

Proprietar/ Deţinător de animale

Semnătura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medic veterinar concesionar/prestator ..........................................................

Semnătura reprezentantului legal ..........................................................

Ştampila ..........................................................

Parafa ..........................................................

 

ANEXA Nr. 3b

la procedură


 

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..........................................................

Judeţul ..........................................................

Nr. ......./................

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........................................................

 

Verifică/Avizează

Serviciul/Biroul evidenţă informatică şi control administrativ

..........................................................

 

TABEL

privind efectuarea vaccinării antirabice profilactice/necesitate............ cu vaccin..............seria........, valabilitatea.................în localitatea....................

 

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară

(perioada efectuării acesteia)

 

Nr. crt.

Specia

Cod identificare

Sex

Vârsta

(în luni)

Cod exploataţie

Adresa

Proprietar

Semnătura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medic veterinar concesionar/prestator ..........................................................

Semnătura reprezentantului legal ..........................................................

Ştampila ..........................................................

Parafa ..........................................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

 

Cerere de analiză nr. ..../data......................

TABEL PRELEVARE PROBE

 

 

Specia Tip probă

Data început acţiune........./......../............

Data sfârşit de acţiune.............../............../...

 

Investigaţii solicitate

Nr. crt.

Investigaţii de laborator

Cod investigaţie

1

 

I1

2

 

I2

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

            Tabel animale

 

Nr. prelevare

Nr. crt.

Cod crotalie

Sex

Vârsta (în luni)

Cod exploataţie

Adresa

Localitatea

Proprietar

I.1.

I.2.

Detalii probă

Semnătura proprietarului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..........................................................

Judeţul ..........................................................

Nr. ......./................

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........................................................

 

Verifică/Avizează

Serviciul/Biroul evidenţă informatică şi control administrativ

..........................................................

 

Tabel tuberculinare

 

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară

(perioada efectuării acesteia)

 

Localitatea.................cod SIRUTA...........tuberculină bovină seria.................valabilitatea................ tuberculină aviară seria................. valabilitatea...............

 

Nr. crt.

Specia

Cod identificare

Sex

Vârsta

(în luni)

Cod exploataţie

Adresa

Proprietar

Tip tuberculină

Pliu iniţial

Pliu la 72 h

Diferenţă pliu

Caracterul reacţiei locale *

Diferenţa (B- A)

Rezultatul reacţiei

TU/TCS**

Alte menţiuni

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 


Caracterul reacţiei locale*

Rezultatul reacţiei**

Em

edem moale

P

pozitiv

Ep

edem păstos

NC

neconcludent

Ed

edem dur

N

negativ

Nod

nodul

 

 

 

Medic veterinar concesionar/prestator ..........................................................

Semnătura reprezentantului legal ..........................................................

Ştampila ..........................................................

Parafa ..........................................................

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..........................................................

Judeţul ..........................................................

Nr. ......./................

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........................................................

Nr. ......../.............

 

Verifică/Avizează

Serviciul/Biroul evidenţă informatică şi control administrativ

..........................................................

 

SINTEZĂ

privind efectuarea vaccinării profilactice/necesitate............la specia.........................

 

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară

(perioada efectuării acesteia)

 

Nr. crt.

Localitatea

Exploataţii existente

Numărul de animale

Observaţii

Existente

Vaccinate

Nevaccinate

Sub vârsta de vaccinare

Cauze obiective

Refuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..........................................................

Judeţul ..........................................................

Nr. ......./................

DSVSA

CSVZ

Nr. ........../.............

 

PROCES-VERBAL

de efectuare a acţiunilor de tuberculinare în exploataţiile comerciale autorizate

 

Subsemnaţii, în urma citirii şi interpretării reacţiilor la tuberculinare efectuate în perioada.............................., la bovinele din exploataţia......................................................., consemnăm următoarele:

1. Efectiv la data controlului....................., din care: vaci..............., juninci................tineret peste 6 săptămâni................ tineret 0-6 săptămâni..............., alte categorii de bovine................................................

2. Au fost tuberculinate în total..................., din care: prin test unic................iar prin test comparativ simultan..............., folosindu-se tuberculină bovină..................................................., ccm seria..............................., valabilitatea................................. şi tuberculină aviară..................................................., ccm seria..............................., valabilitatea.................................

3. Operaţiunile de tuberculinare au fost efectuate de:

Dr. .................................................... de la.......................................................;

Dr. .................................................... de la.......................................................;

Dr. .................................................... de la.......................................................;

Dr. .................................................... de la........................................................

4. Rezultatele obţinute la testul unic:

Pozitive total.........................................................................., din care matcă ..........................................

Neconcludente total............................................................., din care matcă ..........................................

Negative total........................................................................, din care matcă .........................................

5. Rezultate obţinute la test comparativ simultan:

 

Specificare

Total

Pozitive

Neconcludente

Negative

Juninci

 

 

 

 

Vaci

 

 

 

 

Tineret peste 6 luni

 

 

 

 

Alte categorii de bovine

 

 

 

 

Caprine

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Se anexează tabelul cu bovinele reacţionate pozitiv, declarate bolnave TBC.

6. Animalele productive cu cod de identificare .................................................... se vor livra la abator ...................................... în ziua de ..................................20....... însoţite de certificatul sanitar-veterinar şi de fişele de tăiere, în 3 exemplare, de tabelul cu codurile de identificare, de formularele de mişcare şi de paşapoarte.

Animalele pentru retestare, cu codul de identificare ....................................................., se vor înscrie în registrul de bovine tuberculino-reagente în observaţie, sub răspunderea medicului veterinar ..................................................

Se vor izola în...................................răspunzând de acestea dl.............................în calitate de................................ în perioada ....................................20........, se va executa dezinfecţia generală a unităţii în prezenţa dr. .................................. cu substanţele dezinfectante recomandate de către autoritatea sanitar-veterinară competentă teritorial.

De executarea corespunzătoare a curăţeniei mecanice răspund dl. .............................................., conducător de unitate, şi dl. .............................................. şeful fermei ....................................

7. Următorul control alergic (retestare, general) va fi executat la data de ............................ de către comisia formată din:

dr. ........................................, dr. ........................................., dr. .......................................... .

8. Cazurile confirmate de tuberculoză la bovine se comunică în mod obligatoriu şi direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

9. Orice mişcare de animale, produse de origine animală şi furaje se va face cu avizul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor...................

 

Comisia de tuberculinare

Medic veterinar sef (parafa)

Dr. ........................................................

Dr. ........................................................

Dr. ........................................................

Dr. ........................................................

 

Observaţii DSVSA la data....................

Conducătorul unităţii,

........................................................

 

Verificat

Delegat DSVSA....................

........................................................

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

 

Nr CA .....................................................................

Data/ora recepţiei  ................................................

Responsabil recepţie ............................................

Semnătura ..............................................................

 

(se va completa de personalul din laborator)

 

 

Vizat:

DSVSA ...................................................................

 

Compartiment ......................................................

Nume şi prenume...................................................

Semnătura ..............................................................

 

(se va completa de personalul din DSVSA)

CERERE DE ANALIZĂ

A PROBELOR

PRELEVATE

 

 

Nr. ........... /data......................

(se va completa de emitent)

 

 Animale

 Tabel Animale

 Produse / Obiective

 Tabel Produse / Obiective

 

 

Emitent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( PJ /  PF)*

 

 

judeţ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

localitatea*

 

adresa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cod poştal

 

tel./fax.

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUI / CNP

 

banca

 

 

cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul(a)*

 

în calitate de*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în cadrul unităţii*

 

cu sediul în judeţul*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

localitatea*

 

adresa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am prelevat probe in data de*

 

în scopul efectuării analizelor de laborator conform legislaţiei în vigoare de la:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenienţă probe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aceleaşi date cu ale emitentului**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( PJ /  PF)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

localitatea*

 

adresa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telefon

 

E-mail

 

CUI / CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din unitatea (denumirea punctului de lucru)*

 

cu sediul social/domiciliul în judeţul*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

localitatea*

 

adresa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 înregistrată/  autorizată sanitar veterinar cu nr.

 

din

 

tip unitate*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

codul de unitate*

 

 

reprezentat de de./dna

 

, în calitate de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legitimat(ă) cu actul de identitate seria

 

nr.

 

eliberat de

 

la data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextul prelevării*:

 Supraveghere,

 Monitorizare,

 Confirmare,

 La Cerere

Program prelevare probe:*

 Oficial Naţional (Supraveghere),

 Oficial EU,

 Oficial Naţional şi EU,

 Industrie / Privat,

 Studiu,

 Subvenţie

 Altele:...................................................................

 

 

 

 

Strategie de prelevare:*

 Obiectivă,

 Suspiciune,

 Selectivă,

 Altele..........................................................................

 

Adresez prezenta cerere de analize către laboratorul*..............................................................................

Curier probe:............................................................................. Tel. ..............................................................

 

Semnătura

..............................................

 

* câmpuri care vor fi completate în mod obligatoriu

** se bifează când emitentul este şi proprietarul probelor

 

            Cerere analiză sănătate animală

 

Date cu privire la acţiunea de prelevare a probelor:

Număr probe:

 

Tip probă(e)/cantitate:

 

Circuit

Specia:

Rasa:

Locul prelevării:

Metoda de prelevare:

Temperatura apei la prelevare (pentru animale acvatice):

Sigilare probe:

 nesigilat

 sigilat

Cod sigiliu

 

 

 

 

Date cu privire la provenienţa probelor:

Cod identificare animal

 

Cod exploataţie

 

Categoria de producţie

 

Vârstă(z/l/a)

 

Sex

M / F

Cauza tăierii/morţii

 

Stare animale de la care provine proba/ probele:

 Clinic sănătos;  Cu semne clinice de boală:  Tăiere normală;  Tăiere de necesitate;  Tăiere de urgenţa;  Mort,  Avortat;  Ucis;  Vânat;  Capturat;  Eutanasiat;

 Intoxicat;  Împuşcat

Date anamnetice

Date clinice

 

Date anatomopatologice

 

Date epidemiologice efectiv de animale

 

Date cu privire la animalele afectate

 

Sistem de creştere efectiv de animate

 

Condiţii de creştere efectiv de animale

 

Tratamente efectuate animalului/ efectivului de animale şi data efectuării:

 

Imunizări/Serumizări efectuate animalului/ efectivului de animale

 

Diagnostic prezumtiv:

 

Investigaţii solicitate:

 

 

            Prezenta cerere de analiză s-a încheiat în 3 exemplare, semnate şi ştampilate, dintre care originalul însoţeşte probele ce se trimit la laborator, unul rămâne la persoana care a efectuat prelevarea, iar un exemplar, la unitate

(proprie,ar)

 

Responsabil prelevare

Nume/Prenume

(Semnătura /Ştampila autorităţii)

Reprezentant PJ  / PF 

Nume/Prenume

(Semnătura/Ştampila)

Martor

Nume/Prenume

(Semnătura)

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..........................................................

Judeţul ..........................................................

Nr. ......./................

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........................................................

Nr. ......../.............

 

Aprobat

Director executiv adjunct,

..........................................................

Avizat

Serviciul/Biroul contabilitate

..........................................................

Verifică/Avizează

Serviciul/Biroul evidenţă informatică şi control administrativ

..........................................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru încasarea contravalorii manoperei activităţilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor

în luna......../anul........

 

            Cabinet medical veterinar/Societatea Comercială .........................................., prestator al activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor din localitatea ............................... judeţul ..............................., în temeiul Contractului de servicii nr. .............. /............... am prestat următoarele servicii:

 

Nr. crt.

Identificarea şi înregistrarea animalelor din specia

Număr de capete

Tarif/cap

(lei)

Valoarea decontului

(lei)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Medic veterinar concesionar/prestator ..........................................................

Semnătura reprezentantului legal ..........................................................

Ştampila ..........................................................

Parafa ..........................................................

 

ANEXA Nr. 10

la procedură

 

 

Direcţia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor....................

Nr. ......./.........................

 

NOTA DE CONSTATARE

 

            Subsemnatul ................................................................ medic veterinar oficial în cadrul Serviciului/Biroului Control Oficial Sănătate Animală .............................................. posesor al legitimaţiei de serviciu nr. ......../........... în baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat astăzi, ....................... verificarea faptică în teren a realităţii datelor prezentate în decontul acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii din Programul cifric pentru luna/perioada efectuării acţiunii sanitar-veterinare......................, anul............, de către Cabinetul medical veterinar/Societatea Comercială ............................................., după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele proprietarului

Cod exploataţie

Nr. animale verificate

Localitatea

Tip document verificat

Nr./data fişă inspecţie

Nr. animale conform cu realitatea din teren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru un număr de ........... (animale) verificate, următoarele acţiuni ....................................................................................... nu sunt conforme cu realitatea din teren, drept pentru care vor fi scoase de la plată şi vor fi calculate penalităţi (dacă este cazul).

La prezenta notă se ataşează un număr de ........... anexe (dacă este cazul).

 

* În cazul în care în fişele de inspecţie se verifică atât animale identificate (decontate) în anul curent, cât şi acţiuni sanitar-veterinare se vor ataşa la deconturile respective copii după prezenta notă de constatare.

 

Medic veterinar oficial....................

LS

 

ANEXA Nr. 11

la procedură

 

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARÂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.........

Nr. ...../........

 

CENTRALIZATORUL

acţiunilor sanitar-veterinare şi de inspecţie efectuate în luna..................../...........

 

Tipul acţiunilor sanitar-veterinare/specii/cap/valoare

Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă

(în ordine alfabetică)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Subsemnaţii, certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus.

 

Director executiv,

..........................................................

Director executiv adjunct,

..........................................................

Şef Serviciu/Birou evidenţă informatică şi control administrativ,

..........................................................

Şef Serviciu/Birou economic si administrativ,

..........................................................

 

ANEXA Nr. 12

la procedură

 

 

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......

Nr. ...../..............

 

CENTRALIZATORUL

acţiunilor de identificare şi înregistrare animate efectuate în luna........./.......

 

Nr. crt.

Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă

Cabinet medical veterinar/ Societatea comercială

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

Valoare decont

Valoare TVA

Total factura cu TVA

 

 

 

Nr. cap

Valoare fără TVA

Nr. cap

Valoare fără TVA

Nr. cap

Valoare fără TVA

Nr. cap

Valoare fără TVA

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Subsemnaţii, certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus.

 

Director executiv,

..........................................................

Director executiv adjunct,

..........................................................

Şef Serviciu/Birou evidenţă informatică şi control administrativ,

..........................................................

Şef Serviciu/Birou economic si administrativ,

..........................................................

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.509/733/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 20 ianuarie 2014 (referitor la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012), se face următoarea rectificare:

- la pct. II.3, în partea din dreapta sus a tabelului, pe acelaşi aliniament cu “Taxare”, se va citi: “Data eliberării…”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.