MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 06/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 6         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 465 din 14 noiembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.149/2013. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

179/2013. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

2.067/2013. - Ordin al viceprim-ministru lui, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 465

din 14 noiembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Sprint 2001 Import Export” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.477/1.748/2011 ai Judecătoriei Cornetu şi care constituie obiectul Dosarului nr. 419D/2013 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că îşi menţine valabilitatea soluţia pronunţată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 303 din 13 iunie 2013 şi argumentele care au stat la baza acesteia,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 aprilie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 10.477/1.748/2011, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Sprint 2001 Import Export” - S.R.L. din Bucureşti într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzute de ordonanţa menţionată.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că definiţia termenului de „utilizator” al drumurilor publice naţionale cuprinsă în prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 creează o discriminare între persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România sau în alte state şi persoanele care au săvârşit efectiv fapta de a circula pe reţeaua de drumuri naţionale din România fără a deţine rovinieta valabilă, prevăzută la art. 8 alin. (1) din ordonanţă. Arată că, de multe ori, aceste persoane sunt diferite şi că ar trebui, de fapt, sancţionată fapta persoanei fizice care a condus autovehiculul, iar nu persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare. Autorul excepţiei, persoană juridică, precizează că este societate de transport în regim de taxi, autorizată să desfăşoare activitatea comercială numai pe raza municipiului Bucureşti, motiv pentru care nu este necesar să achiziţioneze rovinieta. Ca atare, susţine, în esenţă, că nu i se poate imputa fapta unuia dintre taximetriştii acesteia, surprins circulând pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Prin urmare, art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 este discriminatoriu, întrucât sancţiunea se aplică numai persoanei care este înscrisă în certificatul de înmatriculare. Consideră că reglementarea criticată încalcă şi principiul răspunderii juridice personale, fapta de a circula fără a deţine rovinieta valabilă fiind un act voliţional al persoanei fizice care conduce efectiv autovehiculul, astfel că sunt neconstituţionale prevederile de lege criticate care atrag răspunderea contravenţională a persoanei înscrise în certificatul de înmatriculare. De asemenea, autorul excepţiei susţine că se încalcă şi dreptul la apărare, deoarece competenţa de soluţionare a plângerii împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei aparţine instanţei de judecată în circumscripţia teritorială a căreia a fost săvârşită contravenţia, astfel că este obligat să se deplaseze la o altă instanţă din ţară pentru a-şi face apărarea.

Judecătoria Cornetu, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că aplicarea şi executarea unei sancţiuni pecuniare, deşi determină în mod direct o diminuare a patrimoniului celui sancţionat, nu atrag automat o încălcare a dispoziţiilor constituţionale privind ocrotirea proprietăţii private. Precizează, de asemenea, că existenţa sau inexistenţa vinovăţiei făptuitorului constituie elemente de fapt, a căror stabilire, prin mijloacele legale de probă, cade în competenţa exclusivă a instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului. Apreciază, totodată, că prevederile legale criticate nu contravin sub niciun aspect regulilor constituţionale care instituie obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. În ce priveşte posibilul tratament discriminatoriu, reiterează cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 623 din 12 iunie 2012.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010. Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 1 alin. (1) lit. b): (1) în înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

[...]

b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz. pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini”.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticai contravine dispoziţiilor din Constituţie cuprinse la art. 16 alin. (1) şi (2) care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi fără discriminări, art. 44 - referitor la dreptul de proprietate privată şi art. 135 alin. (2) lit. a) care instituie obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că asupra constituţionalităţii textului de lege ce formează obiectul acesteia s-a mai pronunţat din perspectiva unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi texte din Legea fundamentală invocate şi în cauza de faţă, prin Decizia nr. 623 din 12 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 23 iulie 2012. Excepţia de neconstituţionalitate soluţionată cu acel prilej a fost ridicată de acelaşi autor, dar într-un alt dosar, aflat pe rolul altei instanţe (Judecătoria Alexandria). Prin decizia menţionată, Curtea a apreciat ca neîntemeiată critica potrivit căreia sancţiunea pentru nerespectarea obligaţiei de a deţine rovinietă pentru circulaţia pe reţeaua de drumuri naţionale din România aplicată persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, iar nu conducătorului auto, ar conduce la crearea unei discriminări între cele două categorii de persoane. Curtea a reţinut, pe de o parte, că certificatul de înmatriculare al autovehiculului este acel act în baza căruia autovehiculul poate circula legal pe drumurile publice, astfel încât se poate prezuma că autovehiculul se află în proprietatea persoanei sau, după caz, în folosinţa persoanei înscrise în acest certificat, iar, pe de altă parte, nicio normă legală nu interzice încredinţarea spre folosinţă a autovehiculului unei alte persoane, cu singura condiţie ca aceasta să posede permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicul. În acest din urmă caz, persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare îşi asumă întreaga responsabilitate, inclusiv riscul ca autovehiculul să fie folosit şi pe reţeaua de drumuri naţionale, unde deţinerea unei roviniete este obligatorie, aşa încât vina de a nu deţine rovinietă îi aparţine. Totodată, deţinătorul sau, după caz, cal care foloseşte în mod legal autovehiculul, are acţiunea în regres împotriva persoanei căreia i-a fost încredinţat autovehiculul, dacă aceasta a depăşit termenii şi condiţiile în care i-a fost încredinţat autovehiculul şi a circulat pe reţeaua de drumuri naţionale fără rovinietă.

Prin decizia menţionată, Curtea a observat că, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, similară - aşa după cum s-a arătat mai sus - celei ce formează obiectul dosarului de faţă, autorul acesteia reliefează diverse aspecte de fapt, care ar putea prezenta relevanţă din perspectiva instanţei învestite cu soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, sub aspectul stabilirii existenţei faptei care reprezintă contravenţia stabilită prin ordonanţa criticată, precum şi a persoanei care a săvârşit-o, dar nu şi din punctul de vedere al constituţionalităţii textului de lege criticat.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţei, soluţia şi considerentele cuprinse în decizia citată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială „Sprint 2001 Import Export” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.477/1.748/2011 al Judecătoriei Cornetu şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Cornetu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 noiembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflata în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006r cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.149.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

 

 


 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Valoare de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63951

8.03.11

Foraje da studii, de reţea şi de exploatare din administrare

nr. foraje = 518 buc, resursă teoretică = 0,83 miliarde mc/an

Ţara: România;

Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat

3.537.676,60

2

64012

8.03.10

Nod distribuire orezărie

nod distribuire

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Denta; -; Nr: -; Timiş

863.284,96

3

64013

8.16.01

Priza de apă Topolovăţ, Bega nenavigabil

Q = 4

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; Timiş

4.697.528,84

4

64014

8.16.01

Priza amonte Timişoara

Mal stâng Bega, km 2+504, Q = 3

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

MRJ Timişoara; -; Nr. -; Timiş

1.337.063,52

5

64015

8.16.01

Priza Tomeşti

km 145+000

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Tomeşti; -; Nr: -; Dâmboviţa

914.732,68

6

64032

8.17.02

Baraj pământ Topolovăţ

terasament, baraj de pământ cu mască de beton Vtot = 4.2 mii. mc, Vat =

3.875 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; Timiş

5.237.532,86

7

64033

8.17.02

Baraj Suştra şi cabină

terasament + cabină, baraj de pământ şi mască de beton vlt = 0.86 mii. mc, V at = 0,8 mii. mc, Sc = 16 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; DAB

1.770.623,21

8

64034

8.17.02

Baraj acumulare Satchinez

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 3.050 mii. mc, Vat = 3.00 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Satchinez; -; Nr: -; Timiş

1.746.271

9

64035

8.17.03

Baraj de pământ Mănăştiur

baraj de pământ si mască de beton, Vt = Vat = 10.15 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Cherestur; -.; Nr: -; Mănăştiur

2.624.963,86

10

64036

8.17.03

Baraj de pământ Izvorin

baraj de pământ şi mască de beton Vt = Vat = 6.64 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş; Satul Izvin; -; Nr: -; Izvorin DAB

2.935.350,62

11

64037

8.17.02

Baraj de pământ Ac. Giarmata

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 1.34 mii. mc, Vat = 0.74 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Giarmata; -; Nr: -; DAB

3.457.636,51

12

64038

8.17.02

Baraj de pământ Ac. Dumbrăviţa

baraj de pământ şi mască de beton, Vtot = 1.32 mii. mc, Vat= 1.22 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Dumbrăviţa; -; Nr: -; DAB

1.022.955,20

13

64039

8.17.02

Baraj de pământ Ac Murani

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 6.24 mii. mc, Vat = 4.77 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş; Satul Murani; -;  Nr: -; DAB

5.766.178,74

14

64040

8.17.02

Baraj de pământ Ac. Ianova

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 5.5 mii. mc, Vat = 4.82 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Ianova; -; Nr: -; DAB

5.335.963,26

15

64041

8.17.03

Baraj de pământ Ac. Pişchia

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = Vat = 13.3 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Pişchia; -; Nr: -; DAB

9.289.867,87

16

64042

8.17.02

Baraj de pământ Ac. Recaş şi cabină zidită

baraj de pământ şi mască de beton, cabină zidărie piatră, terasă, Vt = 520 mii. mc, Vat = 0.468 mii. mc, Sc = 16 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Recas; -;  Nr:- ;DAB

1.697.639,49


 

0

1

2

3

4

5

6

17

64043

8.17.03

Baraj Nanovişte

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.37 mii. mc, vol at.. = 0.37 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Gherman; -; Nr: -; DAB

3,073,.806.79

18

64044

8.17.03

Baraj Boculundia

baraj de pământ şi mască de beton, V = 0.133 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Gherman; -; Nr: -; DAB

2.316.642,89

19

64045

8.17.03

Baraj Pruni

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.097 mii. mc, vol at. = 0.097 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Clopodia; - ; Nr: -; DAB

1.573.211,18

20

64046

8.17.03

Baraj Porcareata

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.200 mii. mc, vol at. = 0.200 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Clopodia; -; Nr: -; DAB

2.170.318,96

21

64047

8.17.02

Baraj Lăţunaş

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.81 mii. mc, Vat = 0.72 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Lăţunas; -;  Nr:- ;DAB

3.060.969,59

22

64048

8,17,03

Baraj cu acumulare temporală Butin

baraj de pământ si mască de beton, Vt = 11,35, Vat = 11.35 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Butin; -; Nr: -; DAB

11.391,493,14

23

64049

8.17.03

Baraj Cadar-Duboz

baraj de pământ şi mască de beton, v = 42.2 mii, mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Duboz; - ;  Nr: -; DAB

32,231,674,99

24

64050

8.17.03

Baraj Valea Silagiu şi cabină

baraj de pământ şi mască de beton, vt = v at = 0.635 mii. mc, Sc = 16 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Buzias; -; Nr: -; DAB

4.673.813,36

25

64051

8.17.02

Baraj pământ Valea Sălciei şi cabină baraj

baraj de pământ şi mască de beton, cabină zidărie, terasă, Vt= 1.525 mii. mc, Vat = 1.443 mii. mc, Sc = 18 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Buzias; -; Nr: -; DAB

4.256.315,92

26

64052

8.17.03

Ac. nepermanentă Pădureni

baraj de pământ şi mască de beton, v = 35.6 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Pădureni; -; Nr: -; DAB

25.541.481,70

27

64053

8.17.03

Baraj de pământ polder Gad

baraj de pământ şi mască de beton, vt = vat = 20.5 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Gad; -; Nr: -; DAB

9.545.003,32

28

64054

8.17.02

Baraj Surduc curs Gladna

baraj de anrocamente cu mască de beton, Vt = 40.04 mii. mc, Vat = 15.815 mii, mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB

36.938.842,15

29

64055

8.17.03

Baraj Iosifalău şi canton

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.99 mii. mc, vol. at. = 0.99 mii. mc, Sclad = 16 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Iosifalău; -; Nr: -; DAB

983.712,48

30

64056

8.17.03

Baraj Repas curs Repas

baraj de pământ şi mască de beton, vt = 1.6 mii. mc, vol at. = 1.6 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Repas DAB

2,845.822,87

31

64057

8.17.03

Baraj Hodoş

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.875 mii. mc, vol at.. = 0,875 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Hodos; -;  Nr: -; DAB

308.216,30

32

64058

8.17.03

Baraj Coşeri curs Chizdia

baraj de pământ şi mască de beton, vt = 0.325 mii. mc, vol at.. = 0.325 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Cosarii; -;  Nr: -; DÂB

1.501.581,64

33

64059

8.17.03

Baraj Coşeri II curs Chizdia

baraj de pământ şi mască de beton, vt-2.0 mii. mc, vol at. = 2.0 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Cosarii; -;  Nr: -; DÂB

2.198.845,70

34

64060

8.17.03

Baraj Ştiuca curs Timiş

baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 2.309 mii. mc, vol at. = 2.309 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Ştiuca; -; Nr: -; DAB

2.740.711,69


 

0

1

2

3

4

5

6

35

64061

8.17.03

Baraj Herendeşti

baraj de pământ şi mască de beton, V = 1.6 mii. mc vol at. = 1.600 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Herendeşti; -;Nr:-; DAB

2.952.132,08

36

64062

8.17.03

Baraj Hitiaş râu Bega (plus polder)

baraj de pământ şi mască de beton, v = 20 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Hitiaş; -; Nr: -; DAB

2.233.000,98

37

64063

8.17.03

Polder Secaş curs Miniş

polder, v = 0.482 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Secas; -;Nr:-; DAB

684.378,57

38

64064

8.17.03

Polder Secaş II curs Miniş

polder, v = 0.495 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB

705.164,56

39

64065

8.17.03

Polder Secaş III curs Miniş

polder, v = 0.56 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Secas; -;Nr:-; DAB

1.497.567,53

40

64066

8.03.10

Nod hidrotehnic Coşteiu

baraj de anrocamente, nod de distribuţie

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Costeiu; -; Nr: -; DAB

66.432.684,62

41

64067

8.17.02

Baraj şi lac Dognecea Mică

baraj din piatră consolidat cu beton, vt = 0.134 mii. mc, Vat = 0.064 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB

4.360

42

64068

8.17.02

Baraj şi lac Dognecea Mare

baraj din piatră consolidat cu beton Vt = 0,395 mii. mc, Vat = 0.001 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB

5.608

43

64069

8.17.02

Baraj şi lac Oraviţa Mică

baraj din piatră Vt = 0,056 mii. mc, Vat = 0.0033 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB

950

44

64070

8.17.02

Baraj şi lac Oraviţa Mare

baraj din piatră Vt = 0,102 mii. mc, Vat = 0.038 mii. mc

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB

2.044

45

64071

8.17.02

Baraj şi lac Buhui

baraj din anrocamente Vt = 0,510 mii. mc, Vat = 0.008 mii. Mc

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Oraşul Anina; -; Nr: -; DAB

4.925.045,48

46

64072

8.17.03

Polder Gherteniş

dig de pământ deversor din piatră v= 17,7 mii. mc. Sup. verif. = 456 ha

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Satul Gherteniş; -; Nr: -; DAB

10.469.888

47

64073

8.17.03

Polder Vărădia

dig de pământ vt = Vat = 7.45 mii. mc, Sup. verif. = 495 ha

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Satul Vărădia; -; Nr: -; DAB

1.467.028

48

64074

8.17.03

Polder Lisava

dig de pământ vt = Vat = 9.5 mii. mc, s verif = 335 ha

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Satul Greoni; -; Nr: -; DAB

332.476

49

64075

8.17.02

Baraj şi acumulare Tăria, conducta Tăria

baraj din anrocamente, deversor frontal, golire de fund ecran din tub de beton vt = 0.104 mii. mc, Vat =

0.05 mii. mc, + conductă de apă 7.5 km

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Bozdvici; -; Nr: -; DA Banat

10.595.515,18

50

64328

8.16.07

Dig Chizdia mal dr.

0+000-2+700, h = 2 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Ghizela; -; Nr: -; DAB

396.927,08


 

0

1

2

3

4

5

6

51

64330

8.16.07

Dig Timiş, mal dr.

I = 99.760 km, h = 5 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB

8.267.768,69

52

64331

8.16.07

Dig Nera mal stg.

l = 2km, h = 1,6m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Socol; -; Nr: -; DA

142.662

53

64332

8.16.07

Dig Fizeş mal stg.

I = 1,6 km, h = 1,5 m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB

526.298,22

54

64333

8.16.07

Dig Faitalan

1 = 3,5 km, h = 1,3m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB

124.697

55

64334

8.16.07

Dig Măceşti

I = 2 km, h = 2 m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Localitatea Moldova Veche; -; Nr: -; DAB

268.700

56

64496

8.28.01

Posturi hidrometrice

5 cabine metalice, platformă meteorologică, împrejmuire plasă sârmă, stâlpi metalici

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DA Banat

65,74

57

64497

8.28.01

Cabină metalică Post hidro Ciavos

 

Ţara: România;

Judeţul: Timiş; -; -; Nr: --; Ciavos-Banat

6,79

58

64499

8.28.02

Posturi şi instalaţii hidrometrice

46 posturi hidrometrice cu instalaţiile aferente, 4 punţi hidrometrice, 1 parcelă scurgere

Ţara: România;

Judeţul: Caras-Severin; -; -; Nr: -; DAB

40.493,76

59

64597

8.03.09

Regularizări şi lucrări de apărare jud. Timiş

592 km. regularizări, apărări de maluri, consolidări peree, ziduri de sprijin

Ţara: România;

Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat

111.490.294,06

60

64599

8.03.09

Regularizări bazin hidrografic Caras, DA Banat, judeţul Caraş-Severin

Lungime = 216.232 km

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DA Banat

12.289.803,22

61

64882

8.28.01

Cabană tip Montana (St. M. Berzeasca)

P, lemn, şarpantă, ţiglă

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Berzasca; -; Nr: -; DAB

188

62

64883

8.28.01

Canton Surduc 2

P+anexe, cabană lemn, Sc = 2.550 mp, S teren = 10.390 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB

6.070,37

63

64887

8.28.01

Canton 11 polder, Hitiaş

P, cărămidă, şarpantă, St = 234 mp, Sc = 70 mp, Sa = 164 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Costeiu; -; Nr: -; DAB

177.120

64

64895

8.28.01

Canton 6 bornă 24, canal Ier

P, cărămidă, şarpantă, St = 246 mp, Sc= 151,3 mp, Sa = 94,7 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Săcâlaz; -; Nr: -; DAB

232.334,54

65

64896

8.28.01

Cabină baraj Ac. Ianova

P, cărămida, şarpantă, Stot = 97 mp, Sc = 75,4 mp, Sa = 21,8 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Ianova; -;  Nr: -; DAB

19.454,63

66

64899

8.28.01

Canton Câlnic

P+1, zidărie din cărămidă, planşee beton, st = 240 mp, Sc = 96 mp, Sa = 144 mp

Ţara: România;

Judeţul: Caras-Severin;

Localitatea Câlnic; -; Nr: -; DAB

89.661

67

64900

8.28.01

Canton Moldova Nouă

clădire zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn şi ţiglă, St = 389 mp, Sc = 232 mp, Sa = 157 mp

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Oraşul Moldova Nouă; Str. Unirii; Nr: -; DAB

6.700


 

0

1

2

3

4

5

6

68

64901

8.28.01

Canton Bozovici

P+1, zidărie cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn cu ţiglă, St = 249 mp, Sc = 105 mp, sa = 144 mp, + racord telefonic (cablu)

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB

44.722

69

64902

8.28.01

Canton Dognecea

clădire din zidărie, cărămidă, şarpantă lemn, St = 140 mp, Sc = 140 mp

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB

9.140

70

64904

8.28.01

Canton Tăria

clădire din zidărie, cărămidă, şarpantă, lemn cu tablă, St = 316 mp, Sc = 308 mp, Sa = 8 mp

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB

23.170

71

64906

8.28.01

Canton Caransebeş

clădire, P+2, zidărie, cărămidă, planşee beton, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 295 mp, Sc =193 mp, Sa = 102 mp

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Municipiul Caransebeş;

Str. Nicolae Bălcescu; Nr: -; 109 DAB

217.642

72

64907

8.28.01

Canton Oraviţa

clădire de cărămidă P+1, planşee beton, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 112 mp, Sc = 112 mp

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Oraşul Oraviţa; -; Nr: -; DAB

263.305

73

64908

8.28.01

Clădire hidrocentrală electrică

Clădire tip P, St = 269 mp, drum de acces de pământ cu lungime = 1.65 km

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Sânmartinu Maghiar; -; Nr: -; Sânmartin DAB

18.059.10

74

64911

8.28.01

Canton acumulare Giarmata cu anexe

P, cărămidă, şarpantă, St = 154,13 mp, Sc = 89,37 mp, Sa = 64,75 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Giarmata; -; Nr: -; DAB

107.787,22

75

64912

8.28.01

Canton acumulare Pişchia cu anexe

P, cărămidă, şarpantă, St= 202,77 mp, Sc =128,92 mp, Sa = 73,85 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Pischia; -; Nr: -; DAB

181.214,44

76

64913

8.28.01

Canton acumulare Murani cu anexe

P, cărămidă, şarpantă, St = 149,44 mp, Sc = 99,76 mp, Sa = 59,68 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Murani; -; Nr: -; DAB

132.527,86

77

64915

8.28.01

Canton Mănăştur cu anexe

P, cărămidă, terasă, St = 181 mp, Sc = 91 mp, Sa = 90 mp

Ţara: România;

Judeţul: Arad;

Satul Mănăştur; -; Nr: -; DAB

172.121,03

78

64916

8.28.01

Canton 10 Biled cu anexe

P, cărămidă, şarpantă, St = 151,12 mp, Sc = 76, Sa = 83.12 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Biled; -; Nr: -; DAB

44.094,84

79

64917

8.28.01

Canton Satchinez cu anexe

P, cărămidă, şarpantă, St = 167 mp, Sc = 91 mp, Sa = 76 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Satchinez; -; Nr: -; DAB

210.536,05

80

64918

8.28.01

Canton 7 Sânandrei cu anexe

P, cărămidă, şarpantă, St = 158,44 mp, Sc = 92,7 mp, Sa = 65,74 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Sânandrei; -; Nr: -; DAB

176.116,81

81

64925

8.28.01

Canton 7 Macedonia Timiş stâng

P, cărămidă, şarpantă, St = 389,25 mp, Sc = 150,72 mp, Sa = 238,53 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Macedonia; -; Nr: -; DAB

97.780,95

82

64933

8.28.01

Canton 15 polder Pădureni

P, cărămidă, şarpantă, St = 156,45 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 106,13 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Pădureni; -; Nr: -; DAB

206.018,93


 

0

1

2

3

4

5

6

83

64939

8.28.01

Casă tip piatră - staţie epurare

P, lemn, şarpantă

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

MRJ Timişoara; -; Nr: -; DAB

4.016,52

84

64958

8.28.01

Canton 29 Cadar Duboz

P, cărămidă, şarpantă, St = 66,02 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 15,88 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Cadar; -;  Nr: -; DAB

123.673,58

85

64971

8.28.01

Canton Moraviţa - sediu sector

P, cărămidă, şarpantă, St = 346,2 mp, Sc = 76,61 mp, Sa = 269,59 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Moraviţa; -; Nr: -; DAB

392.259,74

86

64972

8.28.01

Canton hidrotehnic

Clopodia

P, cărămidă, şarpantă, St = 141,4 mp, Sc = 36,7 mp, Sa = 104,7 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB

251.666,18

87

64975

8.28.01

Canton Brestovăţ

P+M, cărămidă, şarpantă, St = 146 mp, Sc = 43, Sa = 103 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Brestovăţ; -; Nr: -; DAB

130.333,28

88

64976

8.28.01

Canton Secaş

P, cărămidă, şarpantă, St = 222 mp, Se . 46 mp, Sa = 176 mp

Ţara; România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Secas; -; Nr: -; DAB

129.341,52

89

64977

8.28.01

Canton Făget + anexe

P, lemn, azbociment, St - 304 mp, Se - 42 mp, Sa = 252 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Făget; -; Nr:-; DAB

36.698,43

90

64978

8.28.01

Canton Surduc 1

P+1, cărămidă, şarpantă, St = 212 mp, Sc= 196 mp, Steren = 4.139 mp

Ţara; România;

Judeţul: Timiş;

Satul Surducu Mic; -; Nr: -; DAB

281.267,25

91

64979

8.28.01

Canton Jupani

P. cărămidă, şarpantă, St = 152 mp, Sc = 59 mp, Sa = 93 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Jupani; -;  Nr: -; DAB

84.580.16

92

64981

8.28.01

Canton Gruni

P, cărămidă, şarpantă, St = 150 mp, Sc = 60 mp, Sa = 90 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Gruni; -; Nr: -; DAB

8.123,38

93

64982

8.28.01

Canton hidrotehnic Butin

P, cărămidă, şarpantă, St = 114,8 mp, Sc = 50,32 mp, Sa = 64,28 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Butin;-; Nr: -; DAB

68.937,23

94

64985

8.28.01

Canton Sinersig

P, cărămidă, şarpantă, St = 197 mp, Sc = 70 mp. Sa = 127 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Sinersig; -; Nr: -; DAB

46.126,94

95

64986

8.28.01

Canton Ştiuca

P, cărămidă, şarpantă, St = 163 mp, Sc = 90 mp. Sa = 73 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Stiuca; -; Nr: -; DÂB

78.617,34

96

64987

8.28.01

Canton Balint

P, cărămidă, şarpantă, St = 211 mp, Sc = 61 mp, Sa = 150 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Balint; -; Nr: -; DAB

66.013,44

97

64988

8.28.01

Canton Herendeşti

P, cărămidă, şarpantă, St = 238 mp, Sc = 62 mp, Sa = 176 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timis;

Satul Herendeşti; -; Nr: -; DAB

66.697,55

98

64989

8.28.01

Canton Chizătău

P, cărămidă, şarpantă, St = 113 mp, Sc = 87 mp, Sa = 26 mp

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Satul Chizătău; -; Nr: -; DAB

11.967,04

99

64990

8.28.01

Sediu sistem Lugoj

P+2, cărămidă, şarpantă, St = 177 mp, Sc = 135 mp, Sa = 142 mp, suport antena RTF

Ţara: România;

Judeţul: Timiş; Municipiul Lugoj;

-; Nr: -; DAB

641.294,57

100

64993

8.28.01

Canton Băile Herculane

clădire din lemn pe fundaţie beton, St = 188 mp, Sc = 112 mp, Sa = 76 mp

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Oraşul Băile Herculane; -; Nr: -; DAB

12.389


 

0

1

2

3

4

5

6

101

102697

8.16.07

Dig mal stg. Barzava

I = 34,096 km, h = 1,5-1,8 m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Ramna; -; Nr: -;

7.188.834,01

102

102700

8.16.07

Dig mal dr. Barzava

1 = 35,635 km, h = 1,5-1,8 m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Ramna; -; Nr: -;

7.905.458

103

102702

8.16.07

Dig mal stg. Caras

I = 53,512 km, h = 1,5-1,6 m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Vrani; -; Nr: -;

7.513.613

104

102705

8.16.07

Dig mal dr. Caras

1 = 35,688 km, h = 1,5-1,6 m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Vrani; -; Nr: -;

1.564.545

105

102708

8.16.07

Dig mal stg. Bistra

I = 6,4 km, h = 0,8-2 m, îndiguire Bistra la Oţelul Roşu, zid de pământ, L = 16,8 km, H = 3m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB

3.695.716

106

102710

8.16.07

Dig Bistra

I . 0,6 km, h = 0,8-2 m Obreja-Ghimboca

Ţara: România;

Judeţul: Caras-Severin;

Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB

24.786,88

107

102712

8.16.07

Dig mal dr. Poganis

I = 26,43 km, h = 1 - 1,6m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Brebu; -; Nr: -;

2.025.817

108

102716

8.16.07

Dig mal stg. Poganis

1 = 44,4 km, h = 1- 1,6m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Brebu; -; Nr: -;

2.776.099,01

109

102717

8.16.07

Dig mal dr. Fizeş

1 = 0,5 km, ba 1,5m

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Berzovia; -; Nr: -;

122.276

110

102731

8.16.07

Dig Bega nenavigabil mal stg. - F3

I = 20,375 km, h = 3 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr:-;

3.783.039,11

111

102738

8.16.07

Dig Bega mal dr.

1=10,051 km, h = 3m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş,

Comuna Balint; -; Nr: -; DAB

161.483,74

112

103480

8.16.07

Dig Chizdia mal stg.

0+000-2+200, h = 2 m

Ţara: România;

Judeţul; Timiş;

Comuna Ghizela; -; Nr: -;

141.484,64

113

104206

8.16.07

Dig Moraviţa mal dr.

1 = 11,45 km, h = 3 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Moraviţa; -; Nr: -;

4.584.325,55

114

104207

8.16.07

Dig Moraviţa mal stg.

l = 13,32 km, h = 3 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Moraviţa; -; Nr: -;

6.269.964,72

115

104250

8.16.07

Dig Timiş mal stg.

1 = 99,136 km, h = 5m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Costeiu; -; Nr: -;

5.415.214,67

116

104264

8.16.07

Dig Timiş mal dr.

1 = 5,19 km, h = 2m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Municipiul Lugoj; -;Nr:-;

5.300.538,46

117

104270

8.16.07

Dig Timiş mal stg.

I = 2,327 km, h = 2 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Municipiul Lugoj;  -;Nr:-;

3.895.422,46

118

104300

8.16.07

Dig mal dr. Boruga

l = 1,4km,h = 2m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Jamu Mare; -; Nr: -;

749.972,58


 

0

1

2

3

4

5

6

119

104309

8.16.07

Dig mal dr. V Sângeorge

1 = 1,45 km, h = 1,5m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Gătaia; -;  Nr:-;DAB

114.788,67

120

104314

8.16.07

Dig mal dr. Clopodia

I = 2,4 km, h = 2

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Jamu Mare; -; Nr: -;

509.914,05

121

104318

8.16.07

Dig mal dr. Breştea

1 = 0,4 km, h = 1,5m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Denta;  -; Nr: -;

124.167,20

122

104320

8.16.07

Dig mal dr. Mănăstire

1 = 0,36 km, h = 1,5m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Gătaia; -; Nr:-;

59.289,27

123

104322

8.16.07

Dig mal dr. Vaită

I = 0,3 km, h = 2 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Gătaia; -; Nr: -;

58.954,06

124

104326

8.16.07

Dig mal stg. Boruga

1 = 1,5 km. h = 2m

Ţara: România;

Judeţul; Timis;

Comuna Moraviţa; -; Nr: -

923.355

125

104328

8.16.07

Dig mal stg. Semnita

1=3,615 km, h = 2m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Jamu Mare; -; Nr: -;

555.574,40

126

104336

8.16.07

Dig mal stg. Clopodia

l = 1,5 km, h = 2m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Jamu Mare; -; Nr: -

578.789,85

127

104345

8.16.07

Dig mal stg. Semnita

I = 3,745 km, h = 2 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Jamu Mare; -; Nr: -;

1.056.984,62

128

104351

8.16.07

Dig mal stg. Breştea

I = 0,4 km, h = 1,5 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Denta;  -; Nr: -;

63.993,30

129

104354

8.16.07

Dig mal stg. Mănăstire

I = 0,36 km, h = 1,5 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Gătaia; -; Nn -;

69.961,81

130

104360

8.16.07

Dig mal stg. Sângeorge

I = 1,45 km, h-1,5 rn

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Gătaia; -; Nr:-;

96.456,21

131

113179

8.03.11

Foraje de studii

75 foraje

Ţara: România;

Judeţul: Caras-Severin; -; -;

Nr: -; DAB

632.474,04

132

113288

8.17.02

Racord baraj Tăria

31 de stâlpi din beton

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Comuna Bozovici; -; Nr: -;

14.732

133

113294

8.03.10

Nod hidrotehnic Sânmihaiu Român

 

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Sânmihaiu Român; -; Nr:-;

4.490.417,62

134

113421

8.03.10

Canal frontiera Moraviţa

1,03 km

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Moraviţa; -; Nr: -;

253.626,42

135

113423

8.03.10

Canal legător Crivaia-Semnita

3,816 km

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Jamu Mare; -; Nr: -;

638.496,84

136

113431

8.28.01

MHC Topolovăţ centrala râu Bega

 

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr:-;

2.530.657,17

137

121007

8.28.01

Staţia hidrometrică Poiana Mărului

post şi punte hidrometrică

Ţara: România;

Judeţul: Caraş-Severin;

Satul Poiana Mărului; -; Nr:-;

41.771,52

138

121008

8.03.11

Foraj de adâncime F1AD

372 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Oraşul Sânnicolau Mare; -; Nr: -;

1.315,86

139

121009

8.03.11

Foraj de adâncime

F1AD-255 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Sânpetru Mare; -; Nr: -;

1.053,90

140

121010

8.03.11

Foraj de adâncime

F1AD300m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Cărpiniş; -. Nr. – 1

37.553,11

141

121045

8.03.11

Foraj de adâncime

F1AD 400 m

S - 1,44 m

Ţara: România;

Judeţul: Timiş;

Comuna Beba Veche; -; Nr: -;

3.557,17

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 2 alineatul (1), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

„12. Ziua Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Anghel Saligny» al judeţului Vrancea în data de 23 iulie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 179.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea V nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea 8, subsecţiunea 8.3.31, punctul 1701 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1701. - (1) Producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi emise de operatorul de transport şi sistem, potrivit legii, evidenţiază lunar dreptul de a primi certificate verzi (articol contabil 445 «Subvenţii»/analitic distinct = 7411 «Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri»). Creanţa aferentă certificatelor verzi se evaluează în funcţie de numărul de certificate verzi de primit şi preţul de tranzacţionare de la data stabilirii acestui drept, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (SC. OPCOM - SA).

(2) La primirea certificatelor verzi, contravaloarea acestora se reflectă în contul 507 «Certificate verzi acordate», articol contabil 507 «Certificate verzi acordate» = 445 «Subvenţii»/analitic distinct. Certificatele verzi primite se evaluează la preţul de tranzacţionare de la data primirii, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM - SA). Diferenţa între valoarea certificatelor verzi înregistrată în contul 445 «Subvenţii/analitic distinct la stabilirea dreptului de a primi certificate verzi şi valoarea acestora la data primirii, determinată în funcţie de preţul de tranzacţionare de la data primirii reprezintă venit financiar (contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuială financiară (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), după caz.

(3) La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi evidenţiate în contul 507 «Certificate verzi acordate» se evaluează la preţul de tranzacţionare publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM - S.A.) pentru ultima tranzacţie, cu reflectarea în rezultatul perioadei a diferenţelor rezultate (contul 768 «Alte venituri financiare» sau contul 668 «Alte cheltuieli financiare», după caz).

(4) La vânzarea certificatelor verzi se recunoaşte câştigul rezultat (contul 7642 «Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate»), respectiv pierderea înregistrată (contul 6642 «Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate») din vânzarea acestora.”

2. La secţiunea 8, subsecţiunea 8.3.31, după punctul 1704 se Introduce un nou punct, punctul 1705, cu următorul cuprins:

„1705. - (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 1701 alin. (1), contravaloarea certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în contul 266 «Certificate verzi amânate», pe seama veniturilor înregistrate în avans (contul 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct). Evidenţierea în contabilitate a contravalorii certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată se efectuează la data constatării dreptului de a le primi, la valoarea determinată în funcţie de numărul de certificate verzi şi preţul de tranzacţionare al certificatelor verzi, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM - SA).

(2) La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi prevăzute la alin. (1) se evaluează potrivit regulilor aplicabile creanţelor imobilizate, cuprinse în prezentele reglementări contabile.”

3. După punctul 2652 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 8.10.5 „Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi”, cuprinzând punctele 2653 şi 2654, cu următorul cuprins:

„8.10.5 Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi

2653. - (1) în cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de latura drepturilor de utilizare şi se evidenţiază în contul 205 «Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare»/analitic distinct.

(2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reţelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea durată, pe durata de viaţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum.

2654. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 2653 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective de distribuţie.

(2) în toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi.”

4. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se Introduc cinci noi conturi, respectiv conturile 1491 „Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute” (A), 1495 „Alte pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii” (A), 266 „Certificate verzi amânate” (A), 507 „Certificate verzi acordate” (A) şi 6455 „Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă” (A).

5. Conturile prevăzute la pct. 4 se înscriu pe rândurile corespunzătoare din formularele de bilanţ, respectiv bilanţ prescurtat, şi cont de profit şi pierdere cuprinse în situaţiile financiare anuale sau raportările contabile anuale.

6. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, denumirea contului 6456 „Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative”.

7. În capitolul VII, după funcţiunea contului 265 „Alte titluri Imobilizate” se Introduce funcţiunea contului 266 „Certificate verzi amânate”, care va avea următorul cuprins:

„Contul 266 «Certificate verzi amânate»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii.

Contul 266 «Certificate verzi amânate» este un cont de activ.

În debitul contului 266 «Certificate verzi amânate» se înregistrează:

- valoarea certificatelor verzi pentru care se constată dreptul de a le primi, dar a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii (472)

În creditul contului 266 «Certificate verzi amânate» se înregistrează:

- valoarea certificatelor verzi primite admise la tranzacţionare (507);

Soldul contului reprezintă valoarea certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii.”

8. În capitolul VII, funcţiunea contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contul 438 «Alte datorii şi creanţe sociale»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.

Contul 438 «Alte datorii şi creanţe sociale» este un cont bifuncţional.

În creditul contului 438 «Alte datorii şi creanţe sociale» se înregistrează:

- contribuţia unităţii (a fondurile de pensii facultative (645);

- contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);

- contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (645);

- sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);

- sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).

În debitul contului 438 «Alte datorii şi creanţe sociale» se înregistrează:

- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (512);

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (512);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);

- sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi plătite pentru contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.”

9. În capitolul VII, după funcţiunea contului 506 „Obligaţiuni” se Introduce funcţiunea contului 507 „Certificate verzi acordate”, careva avea următorul cuprins:

„Contul 507 «Certificate verzi acordate»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată.

Contul 507 «Certificate verzi acordate» este un cont de activ.

În debitul contului 507 «Certificate verzi acordate» se înregistrează:

- valoarea certificatelor verzi primite, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată, potrivit legii (445);

- valoarea certificatelor verzi primite, dar a căror tranzacţionare a fost amânată iniţial, potrivit legii (266);

- diferenţele favorabile constatate la data primirii certificatelor verzi, inclusiv a celor a căror tranzacţionare a fost amânată, potrivit legii, reprezentând diferenţa între preţul de tranzacţionare de la data primirii acestora şi preţul de tranzacţionare de la data constatării dreptului de a le primi (768);

- diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a certificatelor verzi (768).

În creditul contului 507 «Certificate verzi acordate» se înregistrează:

- valoarea certificatelor verzi vândute (461, 512);

- pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a certificatelor verzi şi preţul lor de vânzare (664);

- diferenţele nefavorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a certificatelor verzi (668);

- certificate verzi anulate, potrivit legii (668).

Soldul contului reprezintă valoarea certificatelor verzi existenţe.”

10. În capitolul VII, funcţiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contul 645 «Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.

În debitul contului 645 «Cheltuieli privind asigurările Şi protecţia socială» se înregistrează:

- sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia sociala (423);

- contribuţia unităţii la asigurările sociale si de sănătate (431);

- contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);

- contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (438);

- contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);

- contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (438).”

Art. II. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise fa tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 83, cu următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Prevederile prezentului ordin, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică şi societăţilor ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013.

(2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2013, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) începând cu exerciţiul financiar al anului 2014, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.”

2. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, se introduc cinci noi conturi, respectiv conturile 1491 „Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute” (A), 1495 „Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A), 266 „Certificate verzi amânate” (A), 507 „Certificate verzi acordate” (A) şi 6455 „Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă” (A).

3. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, denumirea contului 6456 „Cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative”.

4. Societăţile care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă informaţiile reflectate în conturile menţionate la pct. 2 pe rândurile corespunzătoare acestor elemente, raportate în cadrul situaţiilor financiare anuale, respectiv al raportărilor contabile anuale.

5. În capitolul VI se introduce funcţiunea conturilor 266 „Certificate verzi amânate” şi 507 „Certificate verzi acordate”, cu următorul cuprins:

„Contul 266

Cu ajutorul contului 266 «Certificate verzi amânate» se ţine evidenţa certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii.

Contul 507

Cu ajutorul contului 507 «Certificate verzi acordate» se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată.”

Art. III. - Prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă punctul 1703 şi alineatul (2) al punctului 262 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 2.067.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.