MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 14/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 14         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 9 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

383/2013. - Legea apiculturii

 

1.206/2013. - Decret privind promulgarea Legii apiculturii

 

7. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.093/2013. - Hotărâre privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

 

1.133/2013. - Hotărâre privind aprobarea şi derularea Programului „Complexuri sportive”, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

1.170/2013. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.496/2013. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite „Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice

 

3.816/2013. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGEA

apiculturii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal privind reglementarea activităţii apicole în scopul protejării albinelor.

(2) Creşterea albinelor este o îndeletnicire tradiţională a populaţiei şi constituie, prin rolul său economic, ecologic şi social, o parte a avuţiei naţionale.

Art. 2. - Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică ale cărei familii de albine sunt înscrise în Registrul agricol, înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, deţine carnetul de stupină şi are familiile de albine identificate în sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor.

Art. 3. - Apicultorii organizaţi în forme asociative pot beneficia de sprijin financiar pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea stupinelor prin accesarea măsurilor prevăzute în programele naţionale sau europene destinate acestui sector.

Art. 4. - Apicultorii pot participa la programe de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Praf Dr. G. K. Constanţi ne seu” sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii.

Art. 5. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) apicultură - ramură agricolă din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, exploatare, înmulţire şi ameliorare a albinelor melifere; ştiinţa care se ocupă cu creşterea şi îngrijirea raţională a albinelor, în scopul obţinerii şi folosirii produselor apicole şi polenizării florei entomofile;

b) produse apicole - produsele obţinute de la familia de albine ca rezultat al activităţii acesteia, sub denumirea de miere, polen, păstură, lăptişor de matcă, apilamil, ceară, propolis, venin de albine;

c) material biologic apicol - orice material biologic provenit din familia de albine care poate fi utilizat pentru reproducţie şi selecţie, pentru activităţi apicole sau pentru comercializare;

d) apicultor - persoană care deţine, creşte şi/sau exploatează familii de albine;

e) stup - echipament apicol, asamblat, care adăposteşte familia de albine în perioada de creştere şi exploatare şi este utilizat atât în stupăritul staţionar, cât şi în stupăritul pastoral;

f) familie de albine/colonie de albine - unitate biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori, faguri pentru dezvoltarea şi depozitarea hranei, care se află într-un stup;

g) roi artificial pe faguri - unitate biologică alcătuită din rame cu faguri, în general 3-5, cu puiet în toate stadiile de dezvoltare şi provizii de hrană, albina de pe rame şi o matcă împerecheată;

h) roi la pachet - unitate biologică alcătuită în general din 1-1,5 kg albină tânără însoţită de o matcă împerecheată şi care nu cuprinde faguri;

i) matcă/regină - singurul individ femei din familia de albine cu organe reproducătoare complet dezvoltate, capabil să se împerecheze şi să depună ouă fecundate;

j) trântor - individ mascul din familia de albine apt pentru împerechere cu matca;

k) stupină/exploataţie apicolă - totalitatea familiilor de albine deţinute de o persoană, care poate fi amplasată pe o singură vatră sau pe mai multe vetre, în număr variabil. O stupină/exploataţie apicolă poate cuprinde echipamente specifice, utilaje şi construcţii necesare pentru desfăşurarea activităţii apicole;

l) vatră de stupină - locul/suprafaţa de teren pentru amplasarea unei stupine, în sistem staţionar, permanentă sau în sistem pastoral ori temporară. Vatra poate fi permanentă, dacă stupii sunt amplasaţi în acelaşi loc pe toată perioada anului sau cel puţin pe perioada ternarii, ori temporară, atunci când stupii sunt transportaţi şi amplasaţi pe o perioadă limitată de timp în vederea valorificării unui cules;

m) stupărit staţionar - sistem de întreţinere şi exploatare a familiilor de albine pe aceeaşi vatră pe toată perioada anului;

n) stupărit pastoral/transhumantă - sistem de întreţinere şi exploatare a familiilor de albine care include deplasarea acestora, pe vetre temporare, pentru valorificarea unor culesuri sau pentru polenizare dirijată;

o) plante entomofile sau floră entomofilă - plante ce sunt polenizate cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;

p) polenizarea plantelor - proces prin care polenul este transferat din sacii polinici ai anterelor pe stigmatul pistilului, proces prin care se asigură fecundarea plantelor. Polenizarea entomofilă, dirijată, cu albine, se realizează în scopul sporirii producţiei de seminţe, fructe şi legume;

q) bază meliferă - totalitatea plantelor din flora spontană şi cultivată, care sunt cercetate de albinele melifere pentru polen, nectar sau mană;

r) rasă de albine - populaţie de familii de albine de origine comună suficient de numeroasă pentru creşterea „în sine”, care are un genofond comun şi posedă anumite particularităţi fenotipice, adaptată condiţiilor pedoclimatice şi florei melifere din zona respectivă;

s) familie de albine de elită - familie de albine de rasă pură, cu performanţe superioare selecţionate, ca urmare a aplicării unui program de ameliorare specific, şi care transmite constant, prin descendenţă, însuşirile respective;

ş) stupină de elită - stupină autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în creşterea familiilor de albine de elită şi producerea de material biologic selecţionat;

t) stupină de multiplicare - stupină autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, pentru multiplicarea materialului genetic provenit de la familii de albine cu performanţe superioare, de rasă pură, din stupina de elită, conform programului de ameliorare la albine;

ţ) carnet de stupină - document elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care conţine informaţii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi întreţinere a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, deplasările în pastoral, precum şi alte operaţiuni din domeniul apicol;

u) valoare de piaţă - preţul pe care apicultorul îl poate obţine prin vânzarea familiilor de albine şi a producţiei de miere obţinute în urma culesului.

 

CAPITOLUL II

Ameliorarea raselor de albine

 

Art. 6. - (1) Ameliorarea raselor de albine se realizează prin programe de ameliorare întocmite de organizaţiile şi asociaţiile acreditate de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” pentru înfiinţarea şi menţinerea evidenţelor genealogice, respectiv registre genealogice.

(2) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” va elabora manualul de proceduri pentru acreditarea organizaţiilor şi asociaţiilor crescătorilor de albine care înfiinţează şi menţin evidenţe genealogice, respectiv registre genealogice, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”.

Art. 7. - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” elaborează metodologia privind realizarea şi omologarea de noi creaţii biologice - rase, linii şi hibrizi, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 8. - În scopul îmbunătăţirii resurselor melifere, autorităţile administraţiei publice locale vor folosi cu prioritate terenurile pe care le au în administrare la plantarea terenurilor improprii pentru agricultură, a râpelor, a marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, cu arbori, arbuşti şi alte plante ornamentale care prezintă şi interes pentru apicultură.

Art. 9. - Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligaţi sa comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi, asigurând evidenţa acestora, dar şi protecţia familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare.

Art. 10. - (1) Polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine şi deţinătorii de culturi.

(2) Costurile prestaţiei de polenizare se stabilesc prin negociere între părţi.

Art. 11. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice vor asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza cererii depuse de către aceştia la consiliul local.

(2) Vetrele de stupină pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judeţe.

(3) Suprafeţele de teren atribuite gratuit de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatră de stupină se acordă în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 m2 pentru fiecare familie de albine şi de 50 m2 pentru pavilioane.

(4) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se încheie între beneficiari şi deţinătorii terenurilor.

Art. 12. - (1) Până la data de 1 martie a fiecărui an, consiliile locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice inventariază atât suprafeţele de teren aflate în domeniul public sau privat al statului care se acordă apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină, cât şi baza meliferă existentă pe teritoriul acestora, în vederea comunicării şi repartizării suprafeţelor melifere către apicultorii care doresc să se deplaseze în pastoral.

(2) Până la data de 15 martie a fiecărui an, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită, în scris, de la consiliile locale, precum şi de la administratorii terenurilor agricole sau silvice suprafeţele de teren inventariate, în vederea informării apicultorilor care doresc să se deplaseze în pastoral.

(3) în vederea repartizării suprafeţelor melifere prevăzute la alin. (1), apicultorul, direct sau prin intermediul formei asociative, depune/transmite o cerere la consiliul local sau la administratorii terenurilor agricole ori silvice.

(4) Consiliile locale sau administratorii terenurilor agricole ori silvice, după înregistrarea şi centralizarea cererilor, soluţionează mai întâi solicitările apicultorilor domiciliaţi în localităţile aflate în raza acestora, iar excedentul îl repartizează celorlalţi apicultori solicitanţi din alte localităţi/judeţe.

(5) în maximum 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină, apicultorul îşi amplasează panoul de identificare a stupinei şi comunică, în scris, consiliului local sau administratorilor terenurilor agricole ori silvice pe raza cărora îşi deplasează stupii în pastoral, menţionând locul de amplasare a stupilor, perioada de timp, numărul familiilor de albine, precum şi datele de contact pentru a putea fi înştiinţat la timp în cazul aplicării unor tratamente cu substanţe chimice la culturile agricole.

(6) Pe panoul de identificare vor fi trecute următoarele date: numele proprietarului, adresa, telefonul, numărul de stupi pe vatră şi numărul de înregistrare la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(7) Amplasarea familiilor de albine se poate face şi pe terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, cu acordul proprietarului, în condiţiile prezentei legi.

Art. 13. - (1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de căile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public ori domeniul privat, intravilan sau extravilan.

(2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m, familiile de albine trebuie să fie despărţite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul soiului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.

(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), nu este limitat.

(4) Apicultorii sunt obligaţi să respecte distanţa dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri, de minimum 300 m la culturile agricole şi să nu amplaseze stupina pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine şi sursa de cules.

Art. 14. - Apicultorii sunt obligaţi să respecte normele sanitar-veterinare privind diagnosticarea şi tratamentul familiilor da albine bolnave.

Art. 15. - (1) Pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, deţinătorii de suprafeţe agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole şi silvice pe care le deţin sunt obligaţi să anunţe, în scris, consiliile locale cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum şi denumirea produsului folosit.

(2) Consiliile locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe, în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puţin 24 de ore înaintea efectuării de către deţinătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substanţe chimice, în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

(3) în cazul în care apicultorul, prin nerespectarea de către deţinătorul de suprafeţe agricole şi silvice a prevederilor alin. (1), înregistrează mortalităţi la familiile de albine, consiliul local şi administratorii terenurilor agricole sau silvice, în baza documentului sanitar-veterinar de constatare a cauzelor mortalităţii, întocmesc un proces-verbal de evaluare a pagubelor şi stabilesc cuantumul despăgubirilor care se acordă apicultorului de către deţinătorii de suprafeţe agricole sau silvice, la valoarea de piaţă a familiilor de albine şi a producţiei de miere care ar fi trebuit obţinută în urma culesului.

Art. 16. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, mijloacele de transport autopropulsate înregistrate în circulaţie, care efectuează transportul stupilor în pastoral, sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

(2) Prevederile alin. (1) intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - Având în vedere importanţa deosebită pe care o are baza meliferă naţională pentru apicultură şi producţiile realizate, organizarea activităţii de stupărit pastoral reprezintă o prioritate pentru consiliile locale, precum şi pentru administratorii terenurilor agricole sau silvice.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu avertisment sau amendă de la 25 lei la 50 lei, în cazul nedeţinerii carnetului de stupină;

b) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 75 lei, în căzu! necompletării carnetului de stupină;

c) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neidentificării stupilor de către apicultor la formele asociative de profil legal constituite, conform legislaţiei în domeniu;

d) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 150 lei, în

cazul neidentificării stupilor de către formele asociative de profil, legal constituite, conform legislaţiei în domeniu;

e) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul lipsei panoului de identificare la stupinele deplasate în pastoral;

f) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul vânzării materialului biologic apicol de elită şi multiplicare neautorizat;

g) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neanunţării de către apicultor, în maximum 24 de ore de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului local şi a administratorilor terenurilor agricole sau silvice pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral;

h) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la masivele melifere din păduri;

i) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la culturile agricole;

j) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul amplasării de către apicultor a stupinei pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau al amplasării stupinei între alte stupine şi sursa de cules;

k) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2), precum şi acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create;

l) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2).

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:

a) persoane împuternicite de primar sau primarul general al municipiului Bucureşti, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi i)-l);

b) persoane împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a);

c) persoane împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”. pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f);

d) structurile teritoriale de regim silvic, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h).

(3) Contravenientul poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii sau, după caz, de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 19. - Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea apiculturii nr. 89/1998, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 5 august 2010, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 383.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii apiculturii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea apiculturii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.206.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia semnificativă avută la dezvoltarea relaţiilor tradiţionale de prietenie dintre România şi Regatul Spaniei, pentru impulsionarea relaţiilor economice bilaterale, precum şi pentru atragerea unor importante investiţii spaniole în ţara noastră,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Estanislao de Grandes Pascual, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Regatului Spaniei la Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2 alin. (1) şi al art. 18 alin. (1) lit. r) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară Campionatul European de Fotbal 2020 şi candidatura României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final de interes public şi de importanţă naţională.

Art. 2. - (1) Se constituie Comitetul interministerial de coordonare pentru organizarea şi susţinerea candidaturii României pentru organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, denumit în continuare Comitetul, structură fără personalitate juridică a cărei componenţă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comitetul are ca obiectiv asigurarea condiţiilor necesare, obţinerea dreptului de organizare, precum şi pregătirea şi desfăşurarea efectivă la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidrh Sevil

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.093.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pentru organizarea şi susţinerea candidaturii României pentru organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020

 

1. Viceprim-ministru al Guvernului României pe probleme de securitate naţională - preşedinte

2. Ministrul tineretului şi sportului - vicepreşedinte

3. Secretarul general al Guvernului - membru

4. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism - membru

5. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism - membru

6. Secretar de stat, Ministerul Tineretului şi Sportului - membru

7. Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe - membru

8. Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne - membru

9. Secretar de stat, Ministerul Sănătăţii - membru

10. Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - membru

11. Secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - membru

12. Secretar de stat, Ministerul Transporturilor - membru

13. Secretar de stat, Ministerul pentru Societatea Informaţională - membru

14. Secretar de stat, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine - membru

15. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal - membru

16. Prefectul municipiului Bucureşti - membru

17. Primarul general al municipiului Bucureşti - membru NOTA:

Reprezentanţii ministerelor în cadrul Comitetului sunt nominalizaţi prin ordin al ministrului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea şi derularea Programului „Complexuri sportive”, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul „Complexuri sportive”, program de interes public şi social, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea Programului se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.133.

 

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

„Complexuri sportive”

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Programul „Complexuri sportive” privind construcţia de complexuri sportive, finalizarea structurilor începute având aceeaşi destinaţie şi reabilitarea complexurilor sportive existente se realizează prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit obiectului său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) în sensul prezentului program, expresia şi termenii de mai jos semnifică după cum urmează:

a) complexuri sportive: spaţii şi terenuri special amenajate pe care se pot desfăşura activităţi sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activităţi conexe;

b) beneficiari: statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale;

c) amplasament: imobilul constituit din terenuri şi/sau construcţii, după caz, aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 2, - (1) Amplasamentele destinate construcţiilor de complexuri sportive se predau de către beneficiari Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., care le va prelua, în condiţiile legii, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, cu specificaţia expresă că amplasamentele sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu.

(2) Amplasamentele pe care se realizează complexuri le sportive ce se execută prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Promovarea investiţiilor

 

Art. 3. - În baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. Întocmeşte lista-sinteză a complexurilor sportive propuse a fi finanţate, potrivit prevederilor anexei nr. 1, şi o transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia/finalizarea/reabilitarea de complexuri sportive şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 3 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi, după caz, în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.

(2) Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 5. - (1) Pentru obiectivele de investiţii - complexuri sportive, construcţii noi - propuse a fi finanţate anual, beneficiarii predau Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. amplasamentele, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de complexuri sportive de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 2 cuprinde În mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi, apă, gaz, energie, canalizare etc, aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie, anexă la contractul de execuţie a lucrărilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare

(3) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la reabilitarea complexurilor sportive existente, precum şi la finalizarea unor structuri cu aceeaşi destinaţie, propuse a se finanţa prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., acestea sunt predate de către beneficiari, pe durata de realizare a investiţiei, odată cu amplasamentele aferente, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Obiectivele de investiţii şi amplasamentele aferente sunt predate după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind finalizarea unor structuri, precum şi reabilitarea de complexuri sportive de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi după obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.

(4) Protocolul prevăzut în anexa nr. 3 cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi, apă, gaz, energie, canalizare etc, aferente imobilului, conform graficului de execuţie anexă la contractul de execuţie a lucrărilor, potrivit reglementărilor legale.

(5) Beneficiarii obiectivelor de investiţii - complexuri sportive, construcţii noi - au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. acordurile, autorizaţiile şi avizele necesare demarării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.

(6) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la reabilitarea complexurilor sportive existente, precum şi la finalizarea unor structuri cu aceeaşi destinaţie, beneficiarii au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., pe lângă documentele prevăzute la alin. (5), expertiza tehnică şi expertiza energetică a imobilului, unde este cazul.

 

CAPITOLUL III

Derularea finanţării şi realizării investiţiilor

 

Art. 6. - (1) Pentru asigurarea optimă a finanţării, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. Întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. o înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmează a fi finanţat/finanţate în anul în curs şi solicită predarea amplasamentelor, conform protocoalelor încheiate potrivit art. 5.

Art. 7. - Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. declanşează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de complexuri sportive.

Art. 9. - (1) Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. asigură urmărirea şi supravegherea tehnico-economică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj, conform graficului anexă la contractul de execuţie de lucrări, şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii şi participă împreună cu reprezentanţii beneficiarilor la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.

(2) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiţia în condiţiile legii, confirmată în scris de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

Art. 10. - Finanţarea construcţiei de complexuri sportive se efectuează potrivit art. 2 din hotărâre.

Art. 11. - După efectuarea recepţiei, la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 4, amplasamentul împreună cu obiectivul de investiţii realizat/finalizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. - După predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat/finalizat, beneficiarul are obligaţia de a menţine destinaţia acestuia şi de a-l întreţine pe perioada de funcţionare.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul program.

 

ANEXA Nr. 1

la program

 

LISTA-SINTEZĂ*

a complexurilor sportive propuse a fi finanţate în anul

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Amplasamentul

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S A şi va fi transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

Beneficiar,

.................................................

.................................................

.................................................

Nr. ......./.........

Compania Naţională de Investiţii

„C.N.I.” -SA

Nr. ......./........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi......................

 

1. Beneficiarul................cu sediul în...................reprezentat prin..................................................în calitate de predător,

şi

2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin...............în calitate de primitor, în baza contractului........................nr. ...../........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de.............amplasamente, în suprafaţă totală de......... m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. .....................nr. topo..........după cum urmează:

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafaţa

(m2)

Categoria de folosinţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Beneficiar,

.................................................

Conducătorul unităţii,

.................................................

Am primit,

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

.................................................

 

ANEXA Nr. 3

la program


 

Beneficiar,

.................................................

Nr. ......./.........

Compania Naţională de Investiţii

„C.N.I.” -SA

Nr. ......./........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi......................

 

1. Beneficiarul..............., cu sediul în...................reprezentat prin..................................................în calitate de predător,

şi

2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin .,,..........în calitate de primitor,

în baza contractului.........................nr. ...../..........am procedat la predarea-primirea unui nr. de.............amplasamente în suprafaţă de ......... m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. .....................nr. topo..........în scopul finalizării/reabilitării, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafaţa

(m2)

Categoria de folosinţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Beneficiar,

.................................................

Conducătorul unităţii,

.................................................

Am primit,

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

.................................................

 

ANEXA Nr. 4

la program

 

Compania Naţională de Investiţii

„C.N.I.” -SA

Nr. ......./........

Beneficiar,

.................................................

Nr. ......./.........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi.....................................

 

1. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin...............................................în calitate de predător,

şi

2. Beneficiarul...............................................reprezentat prin.....................................în calitate de primitor,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului „Complexuri sportive” derulat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ........am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în............compus din...................în cadrul.......................................în suprafaţă de.................m2.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ........din.............şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru amplasamentul sus-menţionat s-a predat beneficiarului............................... şi cartea tehnică a construcţiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

.................................................

Am primit,

Beneficiar,

.................................................

Conducătorul unităţii,

.................................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 4 mai 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se implementează cu respectarea prevederilor pct. V.B.4 din Liniile directoare comunitare privind ajutoarele în sectorul agricol şi forestier 2007-2013, Deciziei Comisiei C (2011) 8.512 din 18 noiembrie 2011 şi a Deciziei Comisiei C (2013) 9.459 din 18 decembrie 2013.”

2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kg, aferentă perioadei 2010-2014, pe categorii de cartofi şi grad de contaminare, este prevăzută în anexa nr. 1”.

3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Schema de ajutor de stat se aplică până la 31 decembrie 2014”.

4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru recolta anului 2012 se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.170.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2012)

 

Suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kilogram, aferentă perioadei 2010-2014

 

Nr. crt.

Specificare

Suma maximă (lei/kg)*

Cartof sămânţă

Cartof consum

Clone A+B+C

Prebaza

Baza

Certificată (cls. A şi cls. B)

1.

Cartof declarat contaminat

4,2

2,6

2,0

1,5

2.

Cartof declarat probabil contaminat

4,2

2,45

1,85

-


*) Stabilită în baza informaţiilor transmise de staţiunile de cercetare de specialitate.

 

ANEXA Nr. 2

 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2012)

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean.....................

 

CERERE

pentru solicitarea ajutorului de stat pentru producţia afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului în perioada..................

 

Număr unic de identificare solicitant (ID- APIA); RO........................

Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, organisme/organizaţii de cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol:

Subsemnatul (Subsemnata)......................................................... (numele, prenumele, iniţiala tatălui) domiciliat(ă) în localitatea.................................................... (satul, comuna, oraşul) Sectorul ..................... Judeţul .....................  str. ..................... nr. ................ codul poştal ...................... nr. telefon ...................... Fax ....................., adresa de e-mail ......................., CUI/CIF......................în calitate de reprezentant legal/împuternicit/delegat, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..................... nr. ....................., CNP......................, cont trezorerie nr. ....................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică.....................,

Persoană juridică:

Subscrisa............................................................................. (denumirea solicitantului), cu sediul în localitatea.......................................................... (satul, comuna, oraşul) str. ..................................................... nr. .................Judeţul......................, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ...................... CUI/CIF .................... reprezentată prin ..................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria nr. ........... CNP............................., cont trezorerie nr. ....................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ............................

solicit acordarea ajutorului de stat, în valoare de.....................lei, aferent anului.....................în baza calculaţiei de mai jos:

 

Nr. crt.

Specificare

UM

Cantitate totală,

din care:

Cartofi sămânţă

Cartofi consum

(lei)

Valoare totală

(lei)

Clone A+B+C

Prebaza + Baza

Certificata (cls. A+cls. 6)

Cantitate

(kg)

Suma maximă (lei/kg)

Valoare

(lei/kg)

Cantitate

(kg)

Suma maximă

(lei/kg)

Valoare

(lei)

Cantitate

(kg)

Suma maximă

(lei/kg)

Valoare

(lei)

Cantitate

(kg)

Suma maximă

(lei/kg)

Valoare

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Suprafaţa totală afectată

ha

 

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

2.

Producţia totală afectată, din care:

kg

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

3.

Contami­nată total:

kg

 

 

4,2

 

 

2,6

 

 

2,0

 

 

1,5

 

 

4.

Probabil contami­nată total:

kg

 

 

4,2

 

 

2,45

 

 

1,85

 

 

X

 

 

5.

Valoarea totală a producţiei industrializate/comercializate în vederea consu­mului animalier/ consu­mului uman, din care:

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

5.1. contami­nată

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

5.2. probabil contami­nate

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

6.

Suma primită în cadrul unui regim de  asigurare

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

7.

Valoarea ajutorului de stat

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

NOTĂ:

Valoarea ajutorului de stat prevăzută la nr. crt. 7 se completează în coloana 13 şi se calculează prin scăderea valorilor înscrise la nr. crt. 5 şi 6 din valoarea producţiei afectate înscrise la nr. crt. 2. Valorile de la coloana 13 se calculează prin însumarea valorilor înscrise în coloanele 6, 9 şi 12.

Câmpurile aferente poziţiilor pentru care nu se solicită ajutor de stat si care rămân necompletate vor fi barate cu o linie de către solicitant.

Ajutorul de stat pentru despăgubirea producţiei probabil contaminate se acordă numai pentru cartofii de sămânţă declaraţi probabil contaminaţi.

Ataşez următoarele documente:

.................................................

.................................................

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data.........................

Semnătura şi ştampila.......................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite „Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice

 

Având în vedere prevederile:

- art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

- paragrafului 186 din Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 209 din 23 iulie 2013;

- Decizia C (2013) 7177 final/25 octombrie 2013 de aprobare a prelungirii valabilităţii actualelor hărţi regionale până la data de 30 iunie 2014, inclusiv;

- Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007;

- Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite „Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementări! iniţiativei JEREMIE în România”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadru! Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 aprilie 2010, se modifică după cum urmează;

- La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 30 iunie 2014, în limita bugetului alocat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 2.496.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 99 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Delegarea de competenţă se poate acorda altui organ de inspecţie fiscală, pentru unul sau mai mulţi contribuabili, pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.

(2) Prin sintagma „acţiuni de inspecţie fiscală”, utilizată în prezentul ordin, se înţelege următoarele: control inopinat, control încrucişat, cercetare la faţa locului sau inspecţie fiscală.

Art. 2. - (1) Delegarea de competenţă se acordă la solicitarea altui organ de inspecţie fiscală decât cel care deţine competenţa, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), delegarea de competenţă se poate dispune altui organ de inspecţie fiscală de către direcţia generală care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau de către direcţia generală regională a finanţelor publice pentru alt organ de inspecţie fiscală din aria de competenţă teritorială, după caz.

Art. 3. - (1) Solicitarea scrisă a organului de inspecţie fiscală, pentru acordarea delegării de competenţă, se avizează de direcţia generală regională a finanţelor publice de care aparţine solicitantul.

(2) Avizul nu este necesar în cazul solicitării delegării de competenţă întocmite de organul de inspecţie fiscală din Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau în cazul solicitării delegării de competenţă adresate către un organ de inspecţie fiscală din cadrul aceleiaşi direcţii generale regionale a finanţelor publice.

(3) Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate acorda delegarea de competenţă altui organ de inspecţie fiscală, cu avizul direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte, cu excepţia celor acordate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 4. - Delegarea de competenţă, dispusă de direcţia generală care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de direcţia generală regională a finanţelor publice, se comunică în scris atât organului de inspecţie fiscală care deţine competenţa, cât şi celui care urmează să efectueze acţiunea de inspecţie fiscală.

Art. 5. - Organul de inspecţie fiscală care a primit delegarea de competenţă este responsabil pentru efectuarea tuturor activităţilor necesare pentru efectuarea acţiunii de inspecţie fiscală şi valorificarea actelor de control sau de emitere a actelor administrative fiscale, inclusiv întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, după caz.

Art. 6. - Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate să refuze acordarea delegării de competenţă, comunicând acestuia motivele care stau la baza refuzului.

Art. 7. - Organul de inspecţie fiscală care a primit delegarea de competenţă este obligat să înştiinţeze contribuabilul asupra acestui fapt.

Art. 8. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv administraţiile judeţene ale finanţelor publice, administraţiile sectoarelor finanţelor publice ale municipiului Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din Municipiul Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.311/2007 privind condiţiile de delegare a competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale altui organ de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea” l, nr. 842 din 8 decembrie 2007, cu completările ulterioare.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 3.816.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 8 ianuarie 2014,

Banca Naţională a României hotărăşte:

începând cu data de 9 ianuarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,75% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2014.

Nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.