MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 18/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 18         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 10 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

7. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen

 

8. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

180/2013. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind formarea iniţială, în anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.409/2013. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

59/2013. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 2 octombrie 2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 3 octombrie 2013, cu următoarele modificări:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) obligaţia de rambursare a costurilor, prevăzută la lit. a), respectiv obligaţia de decontare a costurilor aferente experţilor şi a costurilor bancare, potrivit art. 4 alin. (3), sunt limitate ca valoare totală cumulată la valoarea penalităţii datorate de cumpărători către A.A.A.S., conform art. 14.2 (i) (b) (ii) din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat la data de 12 septembrie 2007, cu modificările subsecvente;”.

2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Pârtiei păţii lor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, suma din contul escrow rămâne la dispoziţia A.A.A.S. pentru o durată de 10 ani de la data creditării efective a contului, având destinaţia de a acoperi costurile de remediere a mediului suportate de Ford România - SA., în termenii şi condiţiile actului adiţional prevăzut la alin. (1), pe măsură ce aceste costuri sunt certificate conform procedurii cuprinse în acesta. Din suma contului escrow se decontează, de asemenea, costurile aferente angajării expertului de mediu şi expertului financiar, respectiv toate costurile bancare pentru deschiderea, menţinerea şi operarea contului escrow, inclusiv comisioanele de transfer, în limita prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c).n

Art. II. - Termenul prevăzut la art. 3 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, se prorogă până la 31 iunie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2014.

Nr. 7.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare

de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 8.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind formarea iniţială, în anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

Având în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, ale art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2014, un număr de 2.635 locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Art. 2. - Instituţiile prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 3. - (1) Formarea iniţială a personalului poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere se desfăşoară potrivit unui curriculum unitar întocmit de către Direcţia formare iniţială şi continuă, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2) Poliţiştii locali care au funcţii de conducere urmează pe timpul cursului de formare iniţială şi modulul de management, conform prevederilor legale în vigoare,

Art. 4. - Direcţia formare iniţială şi continuă transmite inspectoratelor generale şi instituţiilor de învăţământ situaţia centralizată cuprinzând repartizarea solicitărilor instituţiilor beneficiare privind formarea iniţială a poliţiştilor locali.

Art. 5. - (1) Instituţiile beneficiare depun dosarele de înscriere la instituţiile de învăţământ la care au fost repartizate, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea programelor de formare iniţială.

(2) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a) cerere/raport personal de înscriere la curs, aprobată de şeful structurii de poliţie locală;

b) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt medical să desfăşoare activităţi de pregătire fizică şi de instrucţia tragerii;

c) cartea de identitate în fotocopie;

d) diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licenţă eliberată de ultima instituţie de învăţământ absolvită, în fotocopie:

e) certificat de cazier judiciar;

f) permisul de conducere în fotocopie, după caz;

g) 2 fotografii tip % cm.

(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de studii pentru personalul propus să participe la programele de formare iniţială şi certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse în fotocopie în dosarele de înscriere se realizează de către instituţiile beneficiare.

(4) La prezentarea la instituţia de formare, cursantul va prezenta cartea de identitate în original.

Art. 6. - Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 şi 25 cursanţi, stabilit de conducătorii instituţiilor care asigură formarea iniţială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun şi înmatricularea acestora.

Art. 7. - Achitarea cheltuielilor de şcolarizare ocazionate de urmarea programelor de formare se realizează de către structurile poliţiei locale. Modalităţile şi formele de plată se stabilesc în urma consultării cu instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 8. - (1) în cazul neprezentării sau nepromovării examenului de absolvire, la cerere, cursantului în cauză i se eliberează adeverinţă de participare la cursuri, în care se specifică competenţele certificate în urma şcolarizării.

(2) Cursantul aflat în situaţia prezentată la alin. (1), în baza adeverinţei eliberate de instituţia de formare privind certificarea tuturor competenţelor prevăzute de curriculum, are posibilitatea de a solicita reexaminarea, o singură dată, în termen de 6 luni de la finalizarea programului de formare iniţială, cu oricare din seriile următoare, indiferent la care dintre instituţiile de formare prevăzute în anexă care organizează în această perioadă examen de absolvire, fără plata cheltuielilor aferente acestuia.

(3) în situaţia în care cursantul nu are certificate toate competenţele prevăzute în curriculum sau a nepromovării reexaminării în condiţiile prevăzute la alin. (2), în vederea dobândirii competenţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul rutier, după caz, cel în cauză trebuie să repete programul de formare, la propunerea structurilor poliţiei locale în care este încadrat, cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Certificatul de absolvire a cursului, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, iar la cerere însoţit de foaia matricolă, se eliberează de către instituţia de formare în care cursantul a susţinut examenul de absolvire, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Pe parcursul programului de formare cursantul are obligaţia respectării regulamentului intern al instituţiei de formare.

Art. 11. - Structurile cu atribuţii stabilite prin prezentul ordin vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 30 decembrie 2013.

Nr. 180.

 

ANEXA

 

I. Instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ

 

Nr. crt.

Instituţia de formare

Municipiul/Oraşul/Judeţul/Datele de contact

Perioada cursului

Nr. de locuri

Observaţii

1.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4

Tel.: 021.332.48.67

Fax: 021.332.38.55

Int. 20104, 20241, 20258

isop@mai.gov.ro

13.01-11.04.2014

40

 

22.04-18.07.2014

40

8.09-5.12.2014

40

2.

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara

Tel.: 0254.24.19.90; 0254.24.74.50

Fax: 0254.24.75.21

I.C. 054/8351, 054/8354

secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

10.02-9.05.2014

50

 

5.05-1.08.2014

50

8.09-5.12.2014

50

3.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”

Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova

Tel.: 0244.336251, 0244.336252

Fax: 0244,33,36.50

I.C. 044/8446

campina@scoalapolitie.ro

6.01-4.04.2014

250

 

7.04-4.07.2014

250

29.09-19.12.2014

50

4.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „.Septimiu Mureşan**)

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 89-91, judeţul Cluj,

Tel.: 0264.43.97.72

Fax: 0264.43.99.04

IC.064/1265/1264

scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

29.09-19.12.2014

25

 

5.

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu”

Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt

Tel.: 0249.42.17.93

Fax: 0249.42.26.88

I.C. 049/1239

scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro

27.01-25.04.2014

200

 

28.04-25.07.2014

200

15.09-12,12.2014

200

6.

Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea” Sibiu**)

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu

Tel.: 0269.235.181

Fax: 0269.240.090

IC. 069/1255

ccs@centrulchinologic.ro

1.12.2014- 27.02.2015

50

 

7.

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Oradea, Calea Aradului nr. 2-4, judeţul Bihor

Tel/Fax: 0259.41.95.20

I.C. 059/1265

pfr.avramiancu@yahoo.com

6.01-4.04.2014

45

 

14.04-11.07.2014

45

22.09-19.12.2014

25

8.

Şcoala de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova

Drobeta-Turnu Severin,str. Serpentina Roşiori nr. 3-5, judeţul Mehedinţi

Tel.: 0252/208076

Fax: 0252/208078

I.C. 052/1266

office@spcpforsova.ro

3.02-2.05.2014

80

 

5.05-1.08.2014

80

8.09-5.12.2014

80

9.

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră laşi

laşi, str. G. Coşbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi

Tel./Fax: 0232/460203

I.C. 032/1361

sficppfiasi@yahoo.com

20.01-18.04.2014

70

 

28.04-25.07.2014

70

 

8.09-5.12.2014

70

 

10.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”*)

Drăgăşani, str. I.C. Brătianu nr. 25, jud. Vâlcea

Tel.: 0250.81.04.92

Fax: 0250.81.05.32

I.C. 050/5201; 050/5202

scoaladragasani@yahoo.ro

13.01-11.04.2014

50

 

15.09-12.12.2014

50

 

11.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi

Fălticeni, Str. Armatei nr. 1-3,cod 725200, CP 19, OP1, jud. Suceava,

Tel.: 0230.54.16.60

Fax: 0230.54.57.91

relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

13.01-11.04.2014

50

 

15.09-12.12.2014

50

 

12.

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri„Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române,

comuna Chiajna, satul Roşu, Str. 1 Decembrie 1918nr. 2-4, judeţul Ilfov,

Tel.: 021.434.91,31

Fax: 021.434.9141 17700,17704

sajrmv@yahoo.com

Lugoj, Str. Banatului nr. 15, judeţul Timiş

Tel.: 0256.35.29.10

Fax:0255.35.84.02

I.C. 056/8818

jandarmilugoj@yahoo.com

13.01-11.04.2014

50

 

5.05-1.08.2014

50

 

8.09-5.12.2014

50

 

13.

Centru de perfecţionare a pregătirii cadrelor de jandarmi

Gheorgheni, Str. Ciubotului nr. 4, judeţul Harghita

Tel./Fax: 0266.365.094

I.C. 066/8213

office@jandarmeriagheorgheni.ro

13.01-11.04.2014

50

 

22.04-18.07.2014

50

 

8.09-5.12.2014

50

 

Sfântu Gheorghe, str. Cezar Bolliac nr. 5, judeţul Covasna

Tel.: 0267.31.36.03

Fax: 0267.35.28.25

I.C. 067/24596

ijjcv@jandarmeriacovasna.ro

13.01-11.04.2014

25

 

14.04-11.07.2014

25

 

8.09-5.12.2014

25

 


*) Nu se asigură cazarea.

**) Nu se asigura servirea mesei.

 

II. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială

 

1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.

2. La solicitare, instituţiile de formare asigură:

a) cazare în incinta instituţiei. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituţiile de formare, conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011;

b) servirea zilnică a celor 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 şi 814 bis din 29 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 26, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: „(1) Judecătorii şi procurorii, precum şi membrii supleanţi desemnaţi de colegiile de conducere sunt numiţi în comisiile de evaluare având în vedere următoarele criterii: pregătirea şi experienţa profesională, reputaţia de care se bucură, abilităţile de comunicare, precum şi rezultatul obţinut la ultima evaluare şi trebuie să aibă, în măsura posibilităţilor, specializări diferite. Nu pot fi numiţi în comisiile de evaluare judecătorii şi procurorii care nu au fost evaluaţi în funcţia de judecător sau procuror ori cei care au fost sancţionaţi disciplinar, în mod irevocabil, în ultimii 3 ani.

(3) După ce au fost desemnaţi de colegiile de conducere ale instanţelor sau parchetelor, membrii comisiilor de evaluare trebuie să fie instruiţi ca evaluatori. Instruirea se realizează de către unui dintre ceilalţi membri ai comisiei de evaluare ori, după caz, de către unui dintre membrii comisiei de evaluare constituite la nivelul instanţei sau parchetului ierarhic superior.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Oana Andrea Schmidt-Hăineală

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 1.409.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari,

în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi art. 62 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 12 decembrie 2013, hotărăşte:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi persoane juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 13 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 780 lei;

b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 390 lei;

c) pentru persoanele juridice: 750 lei;

d) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 1.180 lei;”.

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera e2) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

„f) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 790 lei:

g) pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.150 lei.”

3. La articolul 2 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei până la 31 martie, respectiv 380 lei până la 30 septembrie a fiecărui an:

b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei până la 31 martie, respectiv 190 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;

c) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 800 lei până la 31 martie, respectiv 380 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;”.

4. La articolul 2 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

„f) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 600 lei până la 31 martie, respectiv 190 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;

g) pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.000 lei până la 31 martie, respectiv 150 lei până la 30 septembrie a fiecărui an.”

5. La articolul 2, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Auditorii financiari care solicită suspendarea/încetarea suspendării într-un an calendaristic vor achita astfel:

a) auditorii financiari care solicită suspendarea pe parcursul unui an calendaristic achită cotizaţia fixă proporţional cu lunile cât au avut statut de membru (activ sau nonactiv) al Camerei;

b) auditorii financiari a căror suspendare încetează pe parcursul unui an calendaristic achită cotizaţia fixă proporţional cu lunile rămase de la data încetării suspendării;

c) luna depunerii cererii de suspendare sau de încetare a suspendării va fi luată în calcul la terminarea perioadei noului statut.

(7) La schimbarea statutului din membru activ în membru nonactiv sau din membru nonactiv în membru activ, pe parcursul unui an calendaristic, cotizaţia fixă anuală se va recalcula proporţional cu cotizaţia fixă aferentă lunilor cât a avut vechiul statut însumat cu cotizaţia fixă aferentă noului statut de membru. Luna depunerii declaraţiei de schimbare a statutului de membru va fi luată în calcul la determinarea perioadei noului statut.”

6. La articolul 5 alineatul (1), litera e1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e1) taxa de înregistrare în Registrul auditorilor financiari care auditează situaţiile financiare ale entităţilor reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în sumă de 850 lei;*.

7. La articolul 6 alineatul (1), literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) cotizaţia fixă anuală pentru monitorizarea activităţii de pregătire practică a membrilor stagiari: 580 lei/an;

g) cotizaţia fixă anuală pentru menţinerea în registrul stagiarilor aflaţi în perioada legală de susţinere a examenului: 480 lei/an.”

8. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Cotizaţia fixă anuală stabilită la alin. (1) lit. e) se achită în două tranşe, astfel:

a) 300 lei până la data de 31 mai; respectiv

b) 280 lei până la data de 30 septembrie a fiecărui an de stagiu.

Neachitarea taxelor şi cotizaţiilor pentru membrii stagiari duce la imposibilitatea finalizării anului de stagiu.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 59.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.