MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 20/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 20         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Sâmbătă, 11 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.083/2013. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN 1”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

376/2013. - Ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 

9. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN 1”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1), al art. 8 alin. (3), al art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa l”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1” „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN 1”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.”

3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Braşov şi Sânpetru, judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 5”

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

5. Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 cu planul de amplasament prevăzut în anexa nr. 2*) la prezenta hotărâre.

6. În titlul şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 27/2012, sintagma „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN 1” se înlocuieşte cu sintagma „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I + II + III”.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „ Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11 - DN 13”, prevăzut în anexa nr. 2, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Braşov şi Sânpetru, judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora,” precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 3.

Art. III. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolirea municipiului Braşov, Tronson II - DN11 - DN 13”, prevăzut în anexa nr. 2, situate pe raza localităţilor Braşov şi Sânpetru, judeţul Braşov, sunt în cuantum total de 6.572 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. II alin. (1), în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. IV. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat potrivit art. I pct. 5, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. V. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.083.


*) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr.1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1 633/2004)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Braşov” Tronsoanele I + II + III

 

Titular: Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.- D.R.D.P. Braşov

Amplasament: judeţul Braşov

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

(1 euro = 4,3771 lei/1.02.2013)

531.394*

mii lei

din care C + M, inclusiv TVA

417.439

mii lei

din care rest de executat:

420.027

mii lei

C + M:

344.468

mii lei

- obţinerea terenului:

56.754

mii lei

din care rest:

19.911

mii lei

Durata de realizare a investiţiei:

Tronson I şi III (rest de executat)

- 6 luni

 

Tronson II

- 12 luni

Capacităţi:

 

 

- Lungime totală drum

18,556

km

- Profil transversal:

 

 

- lăţime platformă

18,50

m

- parte carosabilă

2 x 7,00

m

- acostamente

2x1,50

m

- separator fluxuri de circulaţie

1,50

m

- Poduri şi pasaje

8/873,25

buc/m

- Intersecţii denivelate fără acces

1/85,60

buc/m

- Pasaje la noduri

5/651,52

buc/m

- Noduri rutiere

5

buc.

- Parcări de scurtă durată

2

buc.

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului se va realiza din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II, DN 11 - DN 13”, situate pe raza localităţilor Braşov şi Sânpetru, judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/

deţinătorului terenului

Tarlaua/

Parcela

Nr. topo/cadastral

Carte funciară

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Categoria

de folosinţă*

Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Sânpetru

S.C. CĂMINUL NOSTRU - S.R.L. Braşov

A 558/4/13/7

812, top. 1167/12/2/7/1

103824

102

A

7.307

2

Sânpetru

S.C. CĂMINUL NOSTRU - S.R.L. Braşov

A 558/4/13/6

809, top. 1167/12/2/6/1

103818

225

A

16.118

3

Sânpetru

S.C. CĂMINUL NOSTRU - S.R.L. Braşov

A 558/4/13/5

808, top. 1167/12/2/5/3

103825

58

A

4.155

4

Sânpetru

S.C. CĂMINUL NOSTRU - S.R.L. Braşov

A 558/4/13/5

806, top. 1167/12/2/5/1

103842

252

A

18.052

5

Sânpetru

Imre Paul

A 558/4/13/4

805, top. 1167/12/2/4/3

101483

250

A

17.908

6

Sânpetru

Imre Paul

A 558/4/13/4

803, top. 1167/12/2/4/1

101486

289

A

20.702

7

Sânpetru

Imre Paul

A 558/4/13/3

802, top. 1167/12/2/3/3

101487

265

A

18.983

8

Sânpetru

Imre Paul

A 558/4/13/3

800, top. 1167/12/2/3/1

101485

328

A

23.496

9

Sânpetru

Imre Paul

A 558/4/13/2

799, top. 1167/12/2/2/3

101479

272

A

19.484

10

Sânpetru

Imre Paul

A 558/4/13/2

797, top. 1167/12/2/2/1

101482

378

A

27.078

11

Sânpetru

Imre Paul

A 558/4/13/1

796, top. 1167/12/2/1/3

101480

287

A

20.559

12

Sânpetru

Imre Paul

A 558/4/13/1

794, top. 1167/12/2/1/1

101484

435

A

31.161

13

Sânpetru

S,C. SELA INVESTMENTS - S.R.L. Braşov

A 558/4/12

2353

101031

2.059

A

147.494

14

Sânpetru

S.C. SELA INVESTMENTS - S.R.L. Braşov

A 558/4/12

2351

101030

1.345

A

96.347

15

Sânpetru

Dologa Gheorghe, Dologa Marcela-Luci

A 574/2/1

3217/21/4/3-838/3

100465

1.445

A

103.511

16

Sânpetru

Dologa Gheorghe, Dologa Marcela-Luci

A 57472/1

3217/21/4/1, cad. 838/1

100513

770

A

55.158

17

Sânpetru

Brenndorfer Mariana

A 574/2/2

4033

100281

490

A

35.100

18

Sânpetru

Brenndorfer Mariana

A 574/2/2

4031

100279

202

A

14.470

19

Sânpetru

S.C. AUTOCOMEXIM - S.R.L. Braşov

A 574/2/3

3217/21/3/3/3, cad.1904

103839

1.132

A

81.089

20

Sânpetru

S.C. AUTOCOMEXIM - S.R.L Braşov

A 574/2/3

3217/21/3/3/1, cad. 1902

103823

472

A

33.811

21

Sânpetru

Godja Ana Maria

A 574/2/4

3217/21/3/2/3-943/3

103836

1.120

A

80.230

22

Sânpetru

Godja Ana Maria

A 574/2/4

3217/21/3/2/1, cad. 943/1

103834

558

A

39.972

23

Sânpetru

Godja Ana Maria

A 574/2/5/2

3217/21/3/1/2/3-918/2/3

103783

335

A

23.997

24

Sânpetru

Godja Ana Maria

A 574/2/5/2

3217/21/3/1/2/1, cad. 918/2/1

102621

228

A

16.332

25

Sânpetru

Godja Ana Maria

A 574/2/5/1

3217/21/3/1/1/3-918/1/3

103835

321

A

22.994

26

Sânpetru

Godja Ana Maria

A 574/2/5/1

3217/21/3/1/1/1, cad. 918/1/1

102636

232

A

16.619

27

Sânpetru

Buduroi Daniel

A 574/2/6/2

3187/5/4/2/3, cad. 1256

101921

405

A

29.012

28

Sânpetru

Serbuc Dorin, Serbuc Elena Gabriela, Kovacs Arpad-Levente

A 574/2/6/2

3187/5/4/2/1, cad. 1254

103837

282

A

20.201

29

Sânpetru

Teciu Adrian Octavian, Teciu Raisa Andreea

A 574/2/6/1

3187/5/4/1/3, cad. 1253

103944

206

A

14.757

30

Sânpetru

Ion Laura, Cristea Raluca Monica, Cristea Marius Sorin

A 574/2/6/1

3187/5/4/1/1, cad. 1251

103814

137

A

9.814

31

Sânpetru

Roman Maria, Roman Vasile

A 574/2/7

2543

101260

625

A

44.771

32

Sânpetru

Roman Maria, Roman Vasile

A 574/2/7

2541

101257

407

A

29.155

33

Sânpetru

Neculaie Ioan, Dragoi Claudiu

A 574/2/8

3577

102466

638

A

45.702

34

Sânpetru

Neculaie Ioan, Dragoi Claudiu

A 574/2/8

3575

102464

179

A

12.822

35

Sânpetru

Achim Ion

A 574/2/9

3187/5/3/2/1, cad. 1601

103899

123

A

8.811

36

Sânpetru

Atodiresei Alina Cristina

A 574/2/10/1

101375

101375

158

A

11.318

37

Sânpetru

Pădure Aurelia

A 574/2/10/1

101376

101376

140

A

10.029

38

Sânpetru

Pascu Elena

A 574/2/10/2

cad. 2261/2

9188

190

A

13.610

39

Sânpetru

Solomon Remus, Solomon Dorina

A 572/8/2

3187/2/3/2/3, cad. 1421

103777

38

A

2.722

40

Sânpetru

SAN PETRU RESIDENTIAL- S.R.L. Bucureşti

A 572/8/2,3,4,

A 572/9,

A 572/10/1

cad. 2153

103778

479

A

34.312

41

Sânpetru

Florea Lucretia

A 572/8/1

3187/2/3/1/3, cad. 1585

103775

307

A

21.992

42

Sânpetru

S.C. NOI TRANS - S.R.L. Braşov

A 572/8/1

3187/2/3/1/1, cad. 1583

103785

201

A

14,398

43

Sânpetru

Solomon Remus, Solomon Dorina

A 572/7

3187/2/2/3, cad. 1418

103947

129

A

9.241

44

Sânpetru

Solomon Remus, Solomon Dorina

A 572/7

3187/2/2/1, cad. 1416

103943

64

A

4.585

45

Sânpetru

Muntean Fulvia, Munteanu Cornel, Munteanu Floarea, Munteanu Cosmin Traian, Munteanu Anca Victorina, Muntean Elena, Muntean Virgil Ovidiu, Ciuca Elena Mihaela, Voina Virginia Fulvia, Voina Ion, Schiopu Nicoleta Gabriela, Feldiorean Nicolae Corneliu, Feldiorean Mihai Octavian, Feldiorean Mircea Gabriel

A 572/6

3168/10/1/1/1/11/3, cad. 1942/3

100556

970

A

69.485


0

1

2

3

4

5

6

7

8

46

Sânpetru

Muntean Fulvia, Munteanu Comei, Munteanu Floarea, Munteanu Cosmin Traian, Munteanu Anca Victorina, Muntean Elena, Muntean Virgil Ovidiu, Ciuca Elena Mihaela, Voina Virginia Fulvia, Voina Ion, Schiopu Nicoleta Gabriela, Feldiorean Nicolae Corneliu, Feldiorean Mihai Octavian, Feldiorean Mircea Gabriel

A 572/6

3168/10/1/1/1/11/1, cad. 1942/1

100553

523

A

37.464

47

Sânpetru

Podoleanu Angheluta, Podoleanu Camelia-Vasilica

A 572/5

3168/10/1/1/1/10/3, cad. 2010

102008

218

A

15.616

48

Sânpetru

Peticila Florentin Lucian, Peticila Manuela

A 572/5

3168/10/1/1/1/10/1, cad. 2008

102479

112

A

8.023

49

Sânpetru

Marian Maria

A 572/4

3168/10/1/1/1/9/3, cad. 1055/3

103781

917

A

65,688

50

Sânpetru

Spataroiu Ovidiu-Mihai, Spataroiu Adrian

A 572/4

cad. 3996

103946

209

A

14,971

51

Sânpetru

Marian Maria

A 572/4

cad. 3997

103945

222

A

15.903

52

Sânpetru

Marian Maria

A 572/3/1

3168/10/1/1/1/8/1/3, cad. 1054/1/3

103787

299

A

21.418

53

Sânpetru

Marian Maria

A 572/3/1

3168/10/1/1/1/8/1/1, cad. 1054/1/1

103780

133

A

9.527

54

Sânpetru

Chitea I. Maria

A 572/3/2

3168/10/1/1/1/8/2/3, cad. 1054/2/3

103784

839

A

60.101

55

Sânpetru

Chitea i. Maria

A 572/3/2

3168/10/1/1/1/8/2/1, cad. 1054/2/1

103815

358

A

25.645

56

Sânpetru

Chitea I. Maria

A 572/2

3168/10/1/1/1/7/3, cad. 1053/3

103790

381

A

27.292

57

Sânpetru

Chitea I. Maria

A 572/2

3168/10/1/1/1/7/1, cad. 1053/1

103779

160

A

11.461

58

Sânpetru

Podoleanu Angheluta

A 572/1/1

3168/10/3/3, cad. 1001

103782

110

A

7.880

59

Sânpetru

Podoleanu Angheluta

A 572/1/1

3168/10/3/1, cad. 999

103949

46

A

3.295

60

Sânpetru

Podoleanu Angheluta, Podoleanu Vasilica

A 572/1/2

3168/10/2/3, cad. 998

103789

227

A

16.261

61

Sânpetru

Podoleanu Angheluta, Podoleanu Vasilica

A 572/1/2

3168/10/2/1, cad. 996

102005

92

A

6.590

62

Sânpetru

Maftei Claudiu Ioan

A 572/1/3

cad. 2773

103791

227

A

16.261

63

Sânpetru

Maftei Claudiu Ioan

A 572/1/3

cad. 2771

103892

91

A

6.519

64

Sânpetru

Barlea Danie! Virgil

A 572/1/4

cad.101293

101293

220

A

15.759

65

Sânpetru

Barlea Daniei Virgil

A 572/1/4

cad.101291

101291

96

A

6.877

66

Sânpetru

Munteanu I. Mana

A 572/1/5

cad. 2858

100783

251

A

17.980

67

Sânpetru

Munteanu I. Maria

A 572/1/5

cad. 2856

100781

107

A

7.665

68

Sânpetru

Olaru Nicolae

A 572/1/6

3168/10/1/1/1/2/ 1/3, cad. 2346

103788

223

A

15.974

69

Sânpetru

Olaru Nicolae

A 572/1/6

3168/10/1/1/1/2/1/1, cad. 2344

103898

91

A

6.519

70

Sânpetru

Dragoi Claudiu, Dragoi Emilia Gabriela, Neculaie Ioan, Neculaie Gina

A 572/1/7

cad. 3652

102493

155

A

11.103

71

Sânpetru

Dragoi Claudiu, Dragoi Emilia Gabriela, Neculaie Ioan, Neculaie Gina

A 572/1/7

cad. 3650

102491

67

A

4.799

72

Sânpetru

CiocWgil, Cioc Elena

A 589/8/1

3100/11/5/1/1, cad. 964

103831

667

A

47.780

73

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

A 589/8/1

3100/11/5/1/3, cad. 966

103832

820

A

58.740

74

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

A 589/8/2

3100/11/5/2/1, cad. 967

103902

453

A

32.450

75

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

A 589/8/2

3100/11/5/2/3, cad. 969

103808

608

A

43.553

76

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

A 589/8/3

3100/11/6/1, cad. 970

103895

39

A

2.794

77

Sânpetru

Cioc Virgil, Cioc Elena

A 589/8/3

3100/11/6/3, cad. 972

103838

1.096

A

78.510

78

Sânpetru

Belascu Constantin, Belascu Lititia

A 485/5/6/1

3100/16/3/2/1, cad.862

103851

344

A

24.642

79

Sânpetru

Mihalca Gabriel

A 485/5/6/4

3100/16/3/3/4/4/1, cad. 961/4/1

102103

250

A

17.908

80

Sânpetru

Pop Livia

A 485/5/6/3

3100/16/3/3/4/3/3 cad. 961/3/3

103806

51

A

3.653

81

Sânpetru

Untaru Doru Tinel, Untaru Adriana, Miron Ionel, Miron Fanica, Kiss Kalman, Kiss Maria, Brânzea Sorin-Mihai, Brânzea Anca, Soitu Vica, Soitu Neculai, Sanduleac Dumitru

A 485/5/6/3

3100/16/3/3/4/3/1/7 cad. 2017

101175

37

A

2.650

82

Sânpetru

Kiss Kalaman Csaba, Kiss Maria, Sanduleac Dumitru

A 485/5/6/3

cad. 2914

101169

215

A

15,401

83

Sânpetru

Patrascu Nicolae Cătălin, Patrascu Carmen Mariana

A 485/5/6/2

3100/16/3/3/4/2/3, cad. 961/2/3

103829

272

A

19.484

84

Sânpetru

Patrascu Nicolae Cătălin, Patrascu Carmen Mariana

A 485/5/6/2

3100/16/3/3/4/2/1, cad. 961/2/1

103900

252

A

18.052

85

Sânpetru

Pop Sabina Floarea

A 485/5/6/1/2

3100/16/3/3/4/1/2/3, cad. 1299

103807

71

A

5.086

86

Sânpetru

Pop Sabina Floarea

A 485/5/6/1/2

3100/16/3/3/4/1/2/1, cad. 1297

103893

54

A

3.868

87

Sânpetru

Buta Eugen, Buta Ioan, Buta Gheorghe, Pacurariu Cristina Nicoleta, Oana Maria-Liliana

A 485/5/6/1/1

3100/16/3/3/4/1/1/3, cad. 961/1/1/3

103810

71

A

5.086

88

Sânpetru

Buta Eugen, Buta Ioan, Buta Gheorghe, Pacurariu Cristina Nicoleta, Oana Maria-Liliana

A 485/5/6/1/1

3100/16/3/3/4/1/1/1, cad. 961/1/1/1

103897

53

A

3.797

89

Sânpetru

Spataru Felicia-Maria, Ersenie Monica-Senia, Ersenie Vasile-Alexandru, Stupar Elena

A 485/5/5

3100/16/3/3/3/3, cad. 960/3

103803

176

A

12.608

90

Sânpetru

Spataru Felicia-Maria, Ersenie Monica-Senia, Ersenie Vasile-Alexandru, Stupar Elena

A 485/5/5

3100/16/3/3/3/1, cad. 960/1

103896

130

A

9.312

91

Sânpetru

Spataru Felicia-Maria, Ersenie Monica-Senia, Ersenie Vasile-Alexandru, Stupar Elena

A 485/5/4/1

3100/16/3/3/2/1/3, cad. 959/1/3

103805

49

A

3.510


0

1

2

3

4

5

6

7

8

92

Sânpetru

Spataru Felicia-Maria, Ersenie Monica-Senia, Ersenie Vasile-Alexandru,

Stupar Elena

A 485/5/4/1

3100/16/3/3/2/1/1, cad. 959/1/1

103894

36

A

2.579

93

Sânpetru

Stupar Elena

A 485/5/4/2

3100/16/3/3/2/2/3, cad. 959/2/3

102902

228

A

16.332

94

Sânpetru

Stupar Elena

A 485/5/4/2

3100/16/3/3/2/2/1, cad. 959/2/1

102903

164

A

11.748

95

Sânpetru

Costescu Cornelia

A 485/5/4/3

3100/16/3/3/2/3/3, cad. 1302

103830

114

A

8.166

96

Sânpetru

Costescu Cornelia

A 485/5/4/3

3100/16/3/3/2/3/1, cad.1300

103911

81

A

5.802

97

Sânpetru

Plugar Florin

A 485/5/4/4

3100/16/3/3/2/4/3, cad. 959/4/3

103812

114

A

8.166

98

Sânpetru

Plugar Florin

A 485/5/4/4

3100/16/3/3/2/4/1, cad. 959/4/1

103903

80

A

5.731

99

Sânpetru

S.C. CONSTANTIN INVEST BRAŞOV -S.R.L

A 485/5/3

3940

103110

1.343

A

96.204

100

Sânpetru

S.C. CONSTANTIN INVEST BRAŞOV -S.R.L.

A 485/5/3

103119

103119

884

A

63.324

101

Sânpetru

Ionescu Daniela Rodica, Ionescu Ovidiu

A 485/5/2

3100/16/2/1/15, cad. 1501/15

104374

280

A

20.057

102

Sânpetru

Sigmond Endre, Sigmond Simona

A 485/5/2

3100/16/2/1/14/2, cad. 1501/14/2

103809

883

A

63.252

103

Sânpetru

Cotleanu Viorel Iosef, Cotieanu Lucian Viorel

A 485/5/2

3100/16/2/1/13/3, cad. 1501/13/3

103853

206

A

14.757

104

Sânpetru

Cotleanu Viorel Iosef, Cotleanu Lucian Viorel

A 485/5/2

3100/16/2/1/13/1, cad. 1501/13/1

103858

507

A

36.318

105

Sânpetru

Pascu Maria, Pascu Bianca-Valeria, Juga Marioara-Andreea

A 485/5/2

3100/16/1/12/1, cad. 1501/12/1

100126

266

A

19.055

106

Sânpetru

Pascu Maria şi alţii

A 485/5/2

nr. top. 3100/16/2/2, nr. cad. 1502

101023

143

A

10.244

107

Sânpetru

Casangiu Adriana Maria şi alţii

A 485/5/1

nr. top. 3100/16/1/2, nr. cad. 1500

100127

144

A

10.315

108

Sânpetru

Sigmond Endre, Sigmond Simona

A 485/5/1

nr. top. 3100/16/1/1/13, nr. cad. 1499/13

104383

71

A

5.086

109

Sânpetru

Ionescu Daniela Rodica, Ionescu Ovidiu

A 485/5/1

3100/16/1/1/12/2, cad. 1499/12/2

103857

901

A

64.542

110

Sânpetru

Lungescu Camelia, Lungescu Aurelian Traian

A 485/5/1

3100/16/1/1/11/3, cad. 1499/11/3

103852

482

A

34.527

111

Sânpetru

Lungescu Camelia, Lungescu Aurelian Traian

A 485/5/1

3100/16/1/1/11/1, cad. 1499/11/1

103863

412

A

29.513

112

Sânpetru

Casangiu Adriana Maria, Casangiu Ionel Valentin

A 485/5/1

3100/16/1/1/10/1, cad. 1499/10/1

103854

385

A

27.579

113

Sânpetru

Badila C-tin, Badila Maria

A 595/1/23

3413

102387

3

A

215

114

Sânpetru

Păsărică Iorgu, Păsărică Maria

A 595/1/22

549/3, 8938/2/3/2/3

103887

390

A

27.937

115

Sânpetru

Păsărică Iorgu, Păsărică Maria

A 595/1/22

549/1, 8938/2/3/2/1

103888

30

A

2.149

116

Sânpetru

Saramet Ruxandra

A 595/1/21

2327

103880

337

A

24.141

117

Sânpetru

Saramet Ruxandra

A 595/1/21

2325

104392

117

A

8.381

118

Sânpetru

Dragut Ioan

A 595/1/20

2209, 8938/2/2/3

120194

295

A

21.132

119

Sânpetru

Dragut Ioan

A 595/1/20

2207, 8938/2/2/1

122268

99

A

7.092

120

Sânpetru

S.C. ZENAIA PRODCONSERV - S.R.L. Predeal

A 595/1/19

2212, 9015/1/2/3

102211

271

A

19.413

121

Sânpetru

S.C. ZENAIA PRODCONSERV - S.R.L. Predeal

A 595/1/19

2210, 9015/1/2/1

102210

81

A

5.802

122

Sânpetru

CARĂ LUNA-S.R.L. Braşov

A 595/1/18

962/3, 8958/1/7/2/1/3/3

115074

252

A

18.052

123

Sânpetru

CARĂ LUNA-S.R.L. Braşov

A 595/1/18

962/1, 8958/1/7/2/3/1

114961

68

A

4.871

124

Sânpetru

Mirean Elena

A 595/1/17

1065/3, 8958/1/7/2/1/2/3

103885

231

A

16.547

125

Sânpetru

Mirean Elena

A 595/1/17

1065/1, 8958/1/7/2/1/2/1

7901

51

A

3.653

126

Sânpetru

Csiki Attila

A 595/1/16

1098/3, 8958/1/7/2/1/1/3

103882

214

A

15.330

127

Sânpetru

Csiki Attila

A 595/1/16

1098/1, 8958/1/7/2/1/1/1

104375

46

A

3.295

128

Sânpetru

Sarbu Florin, Sarbu Rodica Anicuta

A 595/1/15

692, 8958/1/7/1/3

120217

201

A

14,398

129

Sânpetru

Sarbu Florin, Sarbu Rodica Anicuta

A 595/1/15

690, 8958/1/7/1/1

6587

38

A

2J22

130

Sânpetru

Coproprietari Andronic

A 595/1/15

8958/1/6/18

6587

72

Dr

7.092

131

Sânpetru

Andronic Florin, Andronic Maria

A 595/1/14

873, 8958/1/6/12/1

8845

29

A

2.856

132

Sânpetru

Sercaianu Raluca

A 595/1/14

1613, 8958/1/6/11/2

120198

169

A

16.646

133

Sânpetru

Coproprietari Ciobotea

A 595/1/14

8958/1/5/16

6587

71

Dr

6.993

134

Sânpetru

Ciobotea Ralffi Mihael, Ciobotea Iuliana Mihaela

A 595/1/13

866, 8958/1/5/10/1

122347

21

A

2.068

135

Sânpetru

Ciobotea Ralffi Mihael, Ciobotea Iuliana Mihaela

A 595/1/13

865, 8958/1/5/9/2

120195

142

A

13.986

136

Sânpetru

Petru Dan-Rares

A 595/1/12

975/3, 8958/1/4/3

105086

173

A

17.040

137

Sânpetru

Lupu Mihaela-Cristina

A 595/1/12

975/1, 8958/1/4/1

122272

26

A

2.561

138

Sânpetru

Caciuleac Vasile

A 595/1/11

425/3, 8958/1/3/3

120185

162

A

15.956

139

Sânpetru

Caciuleac Vasile

A 595/1/11

425/1, 8158/1/3/1

122341

32

A

3.152

140

Sânpetru

Bucurenci Ana, Constantinescu Eugenia, Stanciu Virgil, Neacsu Emilia

A 595/1/10

689, 8958/1/2/3

120193

152

A

14.971

141

Sânpetru

Bucurenci Ana, Constantinescu Eugenia, Stanciu Virgil, Neacsu Emilia

A 595/1/10

687, 8958/1/2/1

122325

19

A

1.871

142

Sânpetru

Iftimescu Ioan, Iftimescu Maria

A 595/1/9

547/3, (8958/1/1/1, 8956/3)/3

101099

140

A

13.789

143

Sânpetru

Badila C-tin, Badila Maria

A 595/1/9

547/1, (8958/1/1/1, 8956/2V1

102312

17

A

1.674


0

1

2

3

4

5

6

7

8

144

Sânpetru

Ene Ioan Adrian, Ene Gheorghe, Vrabie Ioan Maria (n. Ene)

A 595/1/8

983/3, 8958/1/1/3/3/3

103876

126

A

12.411

145

Sânpetru

Ene Ioan Adrian, Ene Gheorghe, Vrabie Ioan Maria (n. Ene)

A 595/1/8

983/1, 8958/1/1/3/3/1

104391

21

A

2.068

146

Sânpetru

Badila C-tin, Badila Maria

A 595/1/7

982/3, 8958/1/1/3/2/3

102310

96

A

9.456

147

Sânpetru

Badila C-tin, Badila Maria

A 595/1/7

982/1, 8958/1/1/3/2/1

102304

6

A

591

148

Sânpetru

Pândi Ştefan

A 595/1/6

1349, 8956/1/6/3

104373

17

A

1.674

149

Sânpetru

Pândi Ştefan

A 595/1/6

1347, 8956/1/6/1

104384

15

A

1.477

150

Sânpetru

Munteanu Ioan, Munteanu Nicoleta, Sigartau Mariana

A 595/1/5

1521, 8956/1/5/1

104372

31

A

3.053

151

Sânpetru

Afusoae Daniel

A 595/1/4

958/1, 8956/1/4/1

104371

50

A

4.925

152

Sânpetru

Nistor Cicerone Gabriel

A 595/1/3

957/1, 8956/1/3/1

104363

61

A

6.008

153

Sânpetru

LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT-S.R.L.

A 595/1/2

102336

102336

40

A

3.940

154

Sânpetru

Mihaila Gheorghe

A 595/1/2

1029/1, 8958/2/1/9/1

122183

149

A

14.676

155

Sânpetru

Tonita Angela

A 597/1/24

1085/1, 9722/3/1/21/1

104385

15

A

1.477

156

Sânpetru

Ratulea Cornelia

A 597/1/21

2333

104381

47

A

4.629

157

Sânpetru

Constantin Ştefan Valentin

A 597/1/22

1083/1, 9722/3/1/19/1

104379

19

A

1.871

158

Sânpetru

Opariuc Alina Elena, Pulias Elena

A 597/19

1545, 9722/3/16/3

100088

187

A

18.419

159

Sânpetru

Benea Ioan

A 597/1/18

1080/3, 9722/3/15/3

100865

99

A

9.751

160

Sânpetru

Benea Elena

A 597/1/17

1079/3, 9722/3/14/3

103878

85

A

8.372

161

Sânpetru

Chera Nicolae

A 597/1/16

1541, 9722/3/13/3

103877

133

A

13.100

162

Sânpetru

Chera Nicolae

A 597/1/15

1077/3, 9722/3/12/3

120251

174

A

17.138

163

Sânpetru

Boricean Georgina

A 597/1/14

1574, 9722/3/11/3

103879

185

A

18.222

164

Sânpetru

Dragos Susana, Peştişor Niculina, Tamazlacariu Susana

A 597/1/13

1075/3, 9722/3/10/3

120187

258

A

25.412

165

Sânpetru

Leseanu Elena, Durac Sorin, Popovici Ruxandra

A 597/1/12

1526, 9722/3/9/3

103884

226

A

22.260

166

Sânpetru

Leseanu Elena, Durac Sorin, Popovici Ruxandra

A 597/1/12

1524, 9722/3/9/1

104390

18

A

1.773

167

Sânpetru

Birsan Gheorghe, Spataroi Anica, Panait Virgil, Blegu Liliana, Blegu Silvia

A 597/1/11

1073/3, 9722/3/8/3

120156

192

A

18.911

168

Sânpetru

Birsan Gheorghe, Spataroi Anica, Panait Virgil, Blegu Liliana, Blegu Silvia

A 597/1/11

1073/1, 9722/3/8/1

122293

34

A

3.349

169

Sânpetru

Birsan Elena, Muntean Laurentiu Ioan

A 597/1/10

1072/3, 9722/3/7/3

103864

185

A

18.222

170

Sânpetru

Birsan Elena, Muntean Laurentiu Ioan

A 597/1/10

1072/1, 9722/3/7/1

104378

24

A

2.364

171

Sânpetru

Creanga Nicolaie

A 597/1/9

1071/3, 9722/3/6/3

103873

179

A

17.631

172

Sânpetru

Creanga Nicolaie

A 597/1/9

1071/1, 9722/3/6/1

39605/Bv

6

A

591

173

Sânpetru

Creanga N. Nicolae

A 597/1/8

1070/3, 9722/3/5/3

120102

177

A

17.434

174

Sânpetru

Olaru Maria

A 597/1/7

1069/3, 9722/3/4/3

103875

702

A

69.144

175

Sânpetru

Illes-Iakab Gudrun, Roth Anna

A 597/1/6

1068/3, 9722/3/3/3

103871

319

A

31.420

176

Sânpetru

Stancu Mihalache, Stancu Mioara Stela

A 597/1/5

1067/3, 9722/3/2/3

103865

504

A

49.642

177

Sânpetru

S.C. PROMOCIONES VERANDA BRAGES - S.R.L. Braşov

A 597/1/4

1586, 9722/3/1/3

100534

750

A

73.872

178

Sânpetru

S.C. EURO SAGI –S RL Dej

S.C. ORG INVESTMENT - S.R.L. Braşov

A 597/1/3

455/3, 9716/1/2/2/3

107407 Bv

1.406

A

138.486

179

Sânpetru

Piesa Crina Ionela

A 597/1/2

842/2, 9716/1/2/1/3/2

105220

471

A

46.392

180

Sânpetru

Neagu Florea

A 445/2/2

1057/3, 9723/1/1/2/4

103886

1.381

A

136.023

181

Braşov

S.C. PETPROD - S.R.L. Bucureşti

A 937/8/2

2998/2, 9660/2/2

108084

167

A

11.963

182

Braşov

Steinhart Georg Peter

A 937/8/1

2998/1/3, 9660/2/1/3

120111

1.505

A

107.809

183

Braşov

Steinhart Georg Peter

A 937/7

2998/3, 9660/3/3

120069

1.248

A

89.399

184

Braşov

Steinhart Georg Peter

A 937/7

2999/1, 9660/3/1

122190

252

A

18.052

185

Braşov

Maier Maria, Maier Mircea

A 937/6

5833, 9660/4/3

120070

386

A

27.651

186

Braşov

Maier Maria, Maier Mircea

A 937/6

5831, 9660/4/1

122222

83

A

5.946

187

Braşov

Torok Iolanda Lenke, Szabo Szalike, Gergely Etelca Eniko

A 937/5

3000/3, 9660/5/3

120110

3.427

A

245.488

188

Braşov

Weber Robert, Weber Laura Cristina, Barbu Emil, Barbu Daniela

A 937/5

3000/1, 9660/5/1

117719

715

A

51.218

189

Braşov

Weber Robert, Weber Laura Cristina

A 937/4

9348

117661

85

A

6.089

190

Braşov

Puiu Adrian Razvan

A 932/16

6746, 9533/39/3/3/1

120071

1.124

A

80.516

191

Braşov

S.C. LOCAŢII EXPATRIAŢI - S.R.L., Bucureşti

S.C.ZENTI LAND -S.R.L Bucureşti

A 932/16

6536, 9533/39/3/4/3

114988

135

A

9.671

192

Braşov

SC ZENTI LAND S.R.L. Bucureşti

A 932/16

6534,9533/39/3/4/1

114976

177

A

12.679

193

Braşov

Ursutiu Liliana

A 932/15

1956, 9533/39/2/3

120073

2.145

A

153.654

194

Braşov

Ursutiu Liliana

A 932/15

1954, 9533/39/2/1

122216

276

A

19.771

195

Braşov

Comsa Ileana, Comsa Liviu, Comsa Adrian, Comsa Lucian

A 932/14

1953, 9533/1/1/3

120063

2.237

A

160.244

196

Braşov

Comsa Ileana, Comsa Liviu, Comsa Adrian, Comsa Lucian

A 932/14

1951, 9533/1/1/1

122180

244

A

17.479


0

1

2

3

4

s

6

7

8

197

Braşov

Centea Valeria Gabriela

A 932/13

1950, 9533/1/2/2

120056

2.144

A

153.582

198

Braşov

Georgescu Cristina Daniela

A 932/12

5288, 9533/1/3

43911

52

A

3.725

199

Braşov

Negulici Eleonora

A 663/1/9

 

TP434

20

A

1.433

200

Braşov

Ardelean Valeria

A 663/1/8/2

1947, 9533/22/3/4/1

122074

54

A

3.868

201

Braşov

Bârsan Pipu Gheorghe

A 663/1/8/1

2536/1, 9533/22/3/1/8/1

122184

4

A

287

202

Braşov

Moldovan viorica

A 663/1/7/2

1715/2/3, 9533/22/3/1/7/2/3

119977

324

A

23.209

203

Braşov

Moldovan Viorica

A 663/1/7/2

1715/2/1, 9533/22/3/1/7/2/1

122200

41

A

2.937

204

Braşov

Voinea Nicoleta, Gutiu Ioan Axente, Gutiu Maria, Gutiu Ghe., Moldovan Elena, Clinei Ioan Razvan, Clinei Elena

A 663/1/6/3

2535/3, 9533/22/3/1/6/3

100541

371

A

26.576

205

Braşov

Voinea Nicoleta, Gutiu Ioan Axente, Gutiu Maria, Gutiu Ghe., Moldovan Elena, Clinei Ioan Razvan, Clinei Elena

A 663/1/6/3

2535/1, 9533/22/3/1/6/1

100528

29

A

2.077

206

Braşov

Balasz Daniela Tinia

A 663/1/6/2

1714/3, 9533/22/3/1/5/3

113931

327

A

23.424

207

Braşov

Savatin Ionel, Savatin Daniela Gabriela, Vilcu Marilena

A 663/1/6/2

6939

122186

26

A

1.862

208

Braşov

Balasz Daniela Tinia

A 663/1/6/1

1713/3, 9533/22/3/1/4/3

113971

671

A

48.066

209

Braşov

Savatin Ionel, Savatin Daniela Gabriela. Vilcu Marilena

A 663/1/6/1

6936, 9533/22/3/1/4/1/2

122194

49

A

3.510

210

Braşov

Negulici Viorica, Negulici Dan Gheorghe, Negulici Silvestru

A 663/1/5/2

119249

119249

218

A

15.616

211

Braşov

Negulici Viorica, Negulici Dan Gheorghe, Negulici Silvestru

A 663/1/5/2

119247

119247

85

A

6.089

212

Braşov

Moldovan Aurel Teodor

A 663/1/5/1

1712/3, 9533/22/3/1/2/3

119978

903

A

64.685

213

Braşov

Moldovan Aurel Teodor

A 663/1/5/1

1712/1, 9533/22/3/1/2/1

119973

71

A

5.086

214

Braşov

Torok Iolanda Lenke, Szabo Szalike, Gergely Etelca Eniko

A 663/1/4

3081/3, 9533/1/4/3/3

119970

1.555

A

111.390

215

Braşov

Torok Iolanda Lenke, Szabo Szalike, Gergely Etelca Eniko

A 663/1/4

3081/1, 9533/1/4/3/1/1

119967

85

A

6.089

216

Braşov

Mogos Adrian, Mogos Daniela

A 663/1/3

1946, 9533/22/2/3

120044

778

A

55.731

217

Braşov

Pircan Filip, Pircan Milusia

A 663/1/2

2118/3, 9533/22/1/2/3

119971

896

A

64.184

218

Braşov

Friedel Anemarie Paula

A 663/1/1

11190/3

120067

664

A

47.565

219

Braşov

Toth Francisc, Zagan Ion, Zagan Marioara, Toth Ana Maria

A 930/24/1

2204/1, 10053/1/1/1

102882

184

A

18.123

220

Braşov

Toth Francisc, Zagan Ion, Zagan Marioara, Toth Ana Maria

A 930/24/1

2204/3, 10053/1/1/3

102449

1.212

A

119.377

221

Braşov

Birsan Nicolae, Birsan Teodor, Contu Maria Floarea, Irimie Mihaela, Irimie Gabriela, Bârsan Maria, Cristodulo Dorina, Bârsan Valeria Ida, Csender Dalia Marinela, Anescu Monica

A 930/24/2

3079/1, 10053/1/2/1

119666

17

A

1.674

222

Braşov

Birsan Nicolae, Birsan Teodor, Contu Maria Floarea, Irimie Mihaela, Irimie Gabriela, Bârsan Maria, Cristodulo Dorina, Bârsan Valeria Ida, Csender Delia Marinela, Anescu Monica

A 930/24/2

3079/3, 10053/1/2/3

119677

862

A

84.904

223

Braşov

Trazewitsch. Horst Rudolf

A 930/25

1361/1, 10056/1/1

122052

215

A

21.177

224

Braşov

Trazewitsch. Horst Rudolf

A 930/25

1361/3, 10056/1/3

119836

1.923

A

189.408

225

Braşov

Bica Liliana

A 930/26/2

1984, 10059/2/2/1

122048

179

A

17.631

226

Braşov

Bica Liliana

A 930/26/2

1986, 10059/2/2/3

120064

1.211

A

119.279

227

Braşov

Triponescu Razvan

A 930/26/1

1981, 10059/2/1/1

122192

40

A

3.940

228

Braşov

Triponescu Razvan

A 930/26/1

1983, 10059/2/1/3

119797

301

A

29.647

229

Braşov

Triponescu Razvan

A 930/27

2534/1, 10073/11/1

122050

154

A

15.168

230

Braşov

Triponescu Razvan

A 930/27

2534/3, 10073/11/3

119828

1.101

A

108.444

231

Braşov

S.C. MERPLAST - S.R.L. Braşov

A 930/28

4666, 10073/10/1

101035

146

A

14.380

232

Braşov

Dobri Nicolae

A 930/28

4668, 10073/10/3

103094

1.037

A

102.141

233

Braşov

Puiu Ioan, Puiu Gabriela

A 930/29

2012/1, 10073/9/1

120246

60

A

5.910

234

Braşov

Puiu Ioan, Puiu Viorica, Puiu Viorica - fiica

A 930/29

2012/3, 10073/9/3

119800

449

A

44.225

235

Braşov

Popovici I. Ioan

A 930/30

1978, 10059/1/2/1

120202

8

A

788

236

Braşov

Popovici I. Ioan

A 930/30

1980, 10059/1/2/3

119798

279

A

27.480

 

 

Total

 

 

 

84.622

 

6.571.921

 

* Categoria de folosinţă: A - arabil; Dr - căi de comunicare rutiere.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,

MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 

Având în vedere prevederile:

- art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, precum şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Anca Laura Ionescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 376.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr.1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. - IMM-urile care solicită aprobarea garantării creditului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, vor face dovada achitării unei prime de garantare.

Art. 2. - Pentru anul 2014 se aprobă prima de garantare pentru garanţiile acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii la nivelul de 1,99% din valoarea garanţiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. În numele şi în contul statului.

Art. 3. - Prima de garantare datorată de beneficiarul programului este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanţiei aprobate, şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M, la nivelul de 0,49% din valoarea garanţiei aprobate.

Art. 4. - (1) Comisionul de administrare şi comisionul de risc pentru garanţii acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt (până la 12 luni inclusiv) se calculează astfel:

 

Comision de administrare/risc = Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni* de garantare / 12

 

*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

(2) Plata comisionului de administrare şi a comisionului de risc pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt se face integral, la acordarea garanţiei, proporţional cu perioada de garantare, respectiv la aprobarea solicitării de majorare a garanţiei pentru perioada pentru care s-a solicitat majorarea acesteia.

(3) Comisionul de risc pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen mediu se calculează astfel:

 

Comision de risc = Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni* de garantare / 12

 

*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

(4) Plata comisionului de risc pentru garanţiile aferente finanţărilor pe termen mediu se realizează integral la acordarea garanţiei, proporţional cu perioada de garantare, respectiv la aprobarea solicitării de majorare a garanţiei pentru perioada pentru care s-a solicitat majorarea acesteia.

(5) Comisionul de administrare pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen mediu se calculează astfel:

a) pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv (primul an de garantare):

 

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni* de garantare până la sfârşitul anului / 12

 

*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia.

 

b) pentru următorii ani întregi de garantare:

 

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei

 

c) pentru ultima fracţiune de an de garantare:

 

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni* de garantare până la scadenţa garanţiei / 12

 

*) Exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

(6) Plata comisionului de administrare pentru garanţiile aferente finanţărilor pe termen mediu se realizează eşalonat, în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de garantare, la acordarea garanţiei;

b) pentru anii următori de garantare, până la data de 1 martie a anului de plată sau data scadenţei finale, dacă în ultimul an de garantare scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2014.

Nr. 9.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.