MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 24/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 24         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

1. - Lege pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

1. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

                        

DECRETE

 

9. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.146/2013. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

176/2013. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

 

2.495/2013. - Ordin al ministrului economiei pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

53/2013. - Hotărâre privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2014.

Nr. 1.

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la înfiinţare, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia avută la cercetarea, conservarea şi valorificarea expoziţională a vestigiilor trecutului nostru istoric şi militar,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, categoria F „Promovarea culturii”, Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I” din Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2014.

Nr. 9.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP106860, reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a adresei poştale la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, compusă din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2, denumită în continuare incinta 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava.

(2) După preluare, incinta 1, transmisă potrivit alin. (1), va fi reabilitată din fondurile bugetare asigurate din bugetul comunei Dumbrăveni, într-un termen de 2 ani de la data preluării imobilului şi se va utiliza pentru înfiinţarea unui centru social pentru persoane aflate în situaţii de risc, cazuri de violenţă în familie precum şi pentru pensionarii militari.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, respectiv suprafaţa de teren de 2,0982 ha, inclusiv construcţiile aferente, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2, denumită în continuare incinta 3 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, pentru reabilitarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor existente în incinta 3 şi mutarea facilităţilor din incinta 1 în incinta 3, necesare funcţionării structurii militare, din fondurile bugetului local al comunei Dumbrăveni, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale incinta 3, în termen de 30 de zile de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor şi mutarea facilităţilor din incinta 1 a imobilului, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţile interesate.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobil, condiţia şi termenele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 3, acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea incintei 1 transmisă potrivit prevederilor art. 2 se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIGREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.146.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 2* din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul Instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizata a bunului

(in lei)

Administratorul bunului/CUI

106.860

8.19.01

imobil 1588

Judeţul Suceava, Comuna Dumbrăveni

Incinta 1:

CF nr. 30567

cadastral: 30567

CF nr. 30920

cadastral: 30920

CF nr. 30904

cadastral: 30904

CF nr. 30910

cadastral: 30910

CF nr. 30911

cadastral: 30911

CF nr. 30913

cadastral: 30913

CF nr. 30890

cadastral: 30890

CF nr. 30891

cadastral: 30891

CF nr. 30912

cadastral: 30912

CF nr. 30900

cadastral: 30900

CF nr. 30892

cadastral: 30892

CF nr. 30895

cadastral: 30895

CF nr. 30894

cadastral: 30894

CF nr. 30901

cadastral: 30901

CF nr. 30903

cadastral: 30903

CF nr. 30902

cadastral: 30902

Incinta 2:

CF -30945

Nr. cadastrale: 30945

Incinta 3:

CF – 34264

Nr. cadastrale: 34264

CF – 34265

Nr. cadastrale: 34265

CF – 34266

Nr. cadastrale: 34266

CF – 34267

Nr. cadastrale: 34267

Incinta 4:

CF -31455

Nr. cadastrale: 31455

Construcţii şi teren*

5.045.406,11

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4813229

 

NOTĂ:

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi de imobile, constituite din terenuri, care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi; valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

106.860

8.19.01

mobil 1588 - parţial

Judeţul Suceava, comuna Dumbrăveni,

CF nr. 30567

cadastral: 30567

CF nr. 30920

cadastral: 30920

CF nr. 30904

cadastral: 30904

CF nr. 30910

cadastral: 30910

CF nr. 30911

cadastral: 30911

CF nr. 30913

cadastral: 30913

CF nr. 30890

cadastral: 30890

CF nr. 30891

cadastral: 30891

CF nr. 30912

cadastral: 30912

CF nr. 30900

cadastral: 30900

CF nr. 30892

cadastral: 30892

CF nr. 30895

cadastral: 30895

CF nr. 30894

cadastral: 30894

CF nr. 30901

cadastral: 30901

CF nr. 30903

cadastral: 30903

CF nr. 30902

cadastral: 30902

1.307.342,1 lei

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- Suprafaţă construită - 1.756 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 1.756 mp

- Valoare contabilă - 70.599,93 lei

Pavilionul B:

- Suprafaţă construită - 189 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 500 mp

- Valoare contabilă - 8.028,29 lei

Pavilionul D:

- Suprafaţă construită - 77 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 33 mp

- Valoare contabilă - 6.028,20 lei

Pavilionul E:

- Suprafaţă construită - 104 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 159 mp

- Valoare contabilă - 12.863,50 lei

Pavilionul F1:

- Suprafaţă construită - 63 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 101 mp

- Valoare contabilă - 7.813,40 lei

Pavilionul F2:

- Suprafaţă construită - 63 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 101 mp

- Valoare contabilă - 7.813,40 lei

Pavilionul F3:

- Suprafaţă construită - 63 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 101 mp

- Valoare contabilă - 8.291,70 lei

Pavilionul F4:

- Suprafaţă construită - 63 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 101 mp

- Valoare contabilă - 7.813,40 lei

Pavilionul F5:

- Suprafaţă construită - 63 mp

- Suprafaţă desfăşurata -101 mp

- Valoare contabilă - 8.291,70 lei

Pavilionul G:

- Suprafaţă construită -126 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 126 mp

- Valoare contabila - 15.645,08 lei

Pavilionul H:

- Suprafaţă construită - 5 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 11 mp

- Valoare contabilă - 920,10 lei

Pavilionul I:

- Suprafaţă construită - 5 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 11 mp

- Valoare contabila - 920,10 lei

Pavilionul J:

- Suprafaţă construită - 31 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp

- Valoare contabilă - 1.442,10 lei

Pavilionul K:

- Suprafaţă construită - 45 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 45 mp

- Valoare contabilă - 33.419,13 lei

Pavilionul M:

- Suprafaţă construită - 57 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 57 mp

- Valoare contabilă - 20.276,04 lei

Pavilionul V:

- Suprafaţă construită - 73 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 73 mp

- Valoare contabilă - 17.709,50 lei

Pavilionul X:

- Suprafaţă construită - 182 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 182 mp

- Valoare contabilă - 20.155,31 lei

Pavilionul Z2:

- Suprafaţă construită - 16 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 16 mp

- Valoare contabilă - 5.043,36 lei

Pavilionul 23:

- Suprafaţă construită - 16 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 16 mp

- Valoare contabilă - 5.035,93 lei

Total suprafaţă construită - 2.997 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 3.561 mp

Total valoare contabilă construcţii - 258.110,17 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Platouri pavate cu macadam - 1.200 mp -

Valoare contabilă - 1.236 lei

- Drumuri şi alei interioare cu macadam -1.100 mp

- Valoare contabilă - 5.896 lei

- Împrejmuire de sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 850 ml

- Valoare contabilă - 620,50 lei

- Reţea de canalizare - 180 m

- Valoare contabilă - 5.265 lei

- Reţea alimentare cu apă - 285 m

- Valoare contabilă - 3.331,65 lei

- Reţea alimentare energie electrică - 450 ml

- Valoare contabilă - 11.848,50 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 28.197,65 lei

3 Alte active fixe:

Total valoare contabilă alte active fixe - 129.925,30 lei

4. Suprafaţa terenului:

- Suprafaţă teren - 37.522 mp

- Valoare contabilă - 890.397,08 tei

- Suprafaţă teren cămine vizitare canalizare - 30 mp

- Valoare contabilă - 711,90 lei

Total suprafaţă teren - 37.552 mp

Total valoare contabilă teren - 891.108,98 lei

Statul român - domeniul public din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4813229

Domeniul public al comunei Dumbrăveni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni CUI -4244210


 

2

106.860

8.19.01

imobil 1588 - parţial

Judeţul Suceava, comuna Dumbrăveni,

CF nr. 34265

cadastral: 34265

CF nr. 34267

cadastral: 34267

1.270.979,57

1. Construcţii:

Pavilionul P:

- Suprafaţă construită - 893 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 893 mp

- Valoare contabilă - 265.030,39 lei

Pavilionul Q:

- Suprafaţă construită - 344 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 344 mp

- Valoare contabilă - 328.143,60 lei

Pavilionul R:

- Suprafaţă construită - 299 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 299 mp

- Valoare contabilă - 56.408,32 lei

Pavilionul 81:

- Suprafaţă construită - 7 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 7 mp

- Valoare contabilă - 3.220,77 lei

Pavilionul S2:

- Suprafaţă construită - 7 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 7 mp

- Valoare contabila - 3.220,29 lei

Pavilionul T1:

- Suprafaţă construită - 42 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 42 mp

- Valoare contabilă - 10.569,47 lei

Pavilionul T2:

- Suprafaţă construită - 73 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 73 mp

- Valoare contabilă - 20.568,30 lei

Pavilionul T3:

- Suprafaţă construită - 65 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 65 mp

- Valoare contabilă - 19.467,09 lei

Pavilionul T4:

- Suprafaţă construită -145 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 145 mp

- Valoare contabilă - 40.330,71 lei

Pavilionul U1:

- Suprafaţă construită - 4 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- Valoare contabilă - 2.599,12 lei

Pavilionul U2:

- Suprafaţă construită - 4 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- Valoare contabilă - 2.599,12 lei

Pavilionul Z4:

- Suprafaţă construită - 14 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 14 mp

- Valoare contabilă - 17.641,29 lei

Total suprafaţă construită - 1,897 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 1.897 mp

Total valoare contabilă construcţii - 769.798,47 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Platouri pavate cu macadam - 300 mp

- Valoare contabilă - 309 lei

- Drum pavat cu macadam - 430 mp

- Valoare contabilă - 2.304,80 lei

- împrejmuire de sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 452 m

- Valoare contabilă - 664,44 lei

Total valoare contabilă amenajări - 3.278,24 lei

3. Suprafaţa terenului:

- Suprafaţă teren - 20.982 mp

- Valoare contabilă - 497.902,86 lei

Total valoare contabilă teren - 497.902,86 lei

Statul român - domeniul public din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229

Domeniul public al comunei Dumbrăveni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni CUI -4244210

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor Interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 13 decembrie 2013.

Nr. 176.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Direcţia medicală este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Direcţia medicală, denumită în continuare DM., este unitate centrală a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., fără personalitate juridică, ce asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii medico-sanitare umane şi veterinare în unităţile M.A.I., în scopul asigurării sănătăţii, menţinerii capacităţii de efort a efectivelor, creşterii calităţii serviciilor medicale şi de recuperare medicală a personalului MAI.

Art. 3. - În exercitarea atribuţiilor sale specifice, D.M. aplică strategia şi politica sanitară şi sanitar-veterinară a Guvernului în domeniul asigurării sănătăţii efectivelor şi al continuării procesului de reformă şi modernizare a reţelei sanitare proprii.

Art. 4. - Activitatea D.M. este coordonată de persoana din conducerea M.A.I. desemnată în acest sens.

Art. 5. - D.M. este unitate finanţată integral de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Direcţiei medicale

 

Art. 6. - (1) D.M. are următoarea structură organizatorică:

a) Conducerea;

b) Compartimentul juridic;

c) Compartimentul metodologie, analiză şi sinteza;

d) Comisia centrală de expertiză medico-militară a MAI.;

e) Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, programe şi statistică medicală;

f) Serviciul sănătate publică, medicina muncii, monitorizare control factori de risc şi sanitar-veterinar;

g) Compartimentul planificare, reacţii pentru situaţii de urgenţă;

h) Structura de securitate/C.S.T.I.C;

i) Compartimentul secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul.

(2) Organigrama D.M. este prevăzută la anexa nr. 1.

Art. 7. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor sale, D.M. cooperează în domeniul specific activităţii sale cu toate unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I., cu unităţi sanitare şi farmaceutice subordonate Ministerului Sănătăţii, denumit în continuare MS., cu structurile medicale din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi al autorităţii judecătoreşti, cu institute, colegii, agenţii, asociaţii şi operatori economici, în condiţiile legii.

(2) Diagrama principalelor relaţii ierarhice, funcţionale, de cooperare, de coordonare şi control este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 8. - D.M. are în subordine nemijlocită următoarele structuri:

a) Serviciul management resurse umane;

b) Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti;

c) Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea;

d) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. N. Kretzulescu” Bucureşti;

e) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti;

f) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea;

g) Centrele medicale judeţene (38), organizate în judeţe, cu excepţia judeţelor Ilfov, Prahova şi Bihor.

Art. 9. - (1) La nivelul D.M. funcţionează Comisia centrală de expertiză medico-militară a MAI., constituită conform art. 1 alin. (3) din Criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012.

(2) în cadrul D.M., în sprijinul activităţii manageriale, sunt constituite şi funcţionează comisii ale căror structură şi obiect de activitate sunt stabilite conform prevederilor legale.

(3) Compunerea comisiilor din competenţa directorului D.M. este stabilită de acesta şi se consemnează în dispoziţia de zi pe unitate.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Direcţiei medicale

 

Art. 10. - D.M. planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale din ţară şi din străinătate şi execută orice alte atribuţii date în competenţă în condiţiile legii.

Art. 11. - Principalele atribuţii ale D.M. sunt:

a) aplică strategia Guvernului României, a M.A.I. şi a MS. În domeniul asigurării sănătăţii personalului asistat, asigură o concepţie şi o strategie unitară de sănătate;

b) asigură asistenţa medicală de specialitate în toate unităţile M.A.I. prin reţeaua sanitară proprie, având ca principal scop consolidarea stării de sănătate a efectivelor, în vederea îndeplinirii misiunilor încredinţate;

c) organizează, coordonează şi controlează aplicarea măsurilor stabilite în domeniul specific de activitate;

d) elaborează şi promovează proiecte de acte normative privind activitatea sanitară din reţeaua M.A.I.;

e) evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, pe baza rapoartelor statistice medicale, starea de sănătate a efectivelor M.A.I., factorii de risc specifici care o influenţează şi stabileşte măsurile ce se impun pentru rezolvarea corespunzătoare a situaţiilor semnalate;

f) implementează programe de sănătate menite să reducă morbiditatea, mortalitatea şi incapacitatea temporară de muncă a personalului;

g) coordonează întreaga activitate de profil a comisiilor de expertiză de pe lângă Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti şi Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, analizează propunerile privind aptitudinea medicală şi încadrarea în grade de invaliditate făcute de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

h) stabileşte, ori de câte ori este necesar, situaţia medicală a tuturor categoriilor de persoane supuse expertizei medico-militare, prin Comisia centrală de expertiză medico-militară a M.A.I.;

i) propune măsuri de recuperare medicală a personalului M.A.I. În instituţiile proprii de profil şi/sau ale M.S.;

j) selecţionează şi gestionează resursele umane proprii, urmăreşte asigurarea pregătirii continue şi de specialitate, securitatea şi sănătatea în muncă a personalului, asigurarea acordării drepturilor salariale, împreună cu Serviciul management resurse umane;

k) coordonează şi organizează managementul serviciilor de sănătate ocupaţională şi colaborează cu alte structuri la elaborarea măsurilor necesare în vederea implementării programelor proprii de sănătate ocupaţională în M.A.I.;

l) supraveghează bolile transmisibile din M.A.I., intervenind, după caz, în focarele de boli infecţioase semnalate;

m) coordonează, monitorizează şi îndrumă acţiunile de inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară în unităţile M.A.I. pentru prevenirea unor evenimente medicale negative;

n) avizează şi autorizează sanitar şi sanitar-veterinar toate obiectivele M.A.I. şi avizează retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele în care se constată încălcarea legislaţiei sanitare şi sanitar-veterinare;

o) analizează şi soluţionează cererile, sesizările şi rapoartele adresate diferitelor eşaloane cu problematică medico-sanitară;

p) aplică strategia Guvernului, a M.A.I. şi a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., în domeniul legislaţiei sanitar-veterinare, controlează şi verifică respectarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare în toate unităţile M.A.I., privind supravegherea, profilaxia şi combaterea bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, cât şi a salubrităţii şi igienei produselor alimentare de origine animală;

q) elaborează strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatură medicală modernă, care să asigure compatibilitatea cu structurile statelor membre ale Uniunii Europene;

r) colaborează cu colegiile medicilor, farmaciştilor şi medicilor veterinari din România, prin reprezentanţii săi în structurile centrale de conducere ale acestor organizaţii profesionale;

s) promovează şi susţine interesele MAI. şi ale asistaţilor proprii, prin personalul care face parte din Consiliul de administraţie al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., şi din Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare O.A.M.G.M.A.M.R.:

ş) ia măsuri pe linia asigurării medicale la mobilizare sau în situaţii deosebite, de achiziţionare, depozitare şi împrospătare, în funcţie de fondurile bugetare alocate, a unui stoc cu aparatură, instrumentar, medicamente, produse biologice, biocide şi materiale consumabile de uz medical în colaborare cu Direcţia generală management operaţional şi celelalte structuri ale M.A.I. cu atribuţii la mobilizare sau în situaţii deosebite;

t) preia în subordine, la mobilizare, după constituire, spitalele militare de rezervă şi punctele medicale mobile de prim-ajutor şi triaj ale acestora;

ţ) pune în aplicare şi verifică, prin structura de securitate, respectarea la nivelul D.M. a prevederilor legale în domeniul gestionării informaţiilor clasificate;

u) execută, potrivit competenţelor, activităţi de control, sprijin şi îndrumare la unităţile medicale subordonate potrivit planului propriu stabilit sau la ordinul conducerii M.A.I., în colaborare cu alte structuri de specialitate, în unităţile nominalizate.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea

 

Art. 12. - Conducerea D.M. se exercită de director, ajutat de doi directori adjuncţi.

Art. 13. - (1) Directorul D.M. este şef direct al întregului personal din subordine, conduce activitatea unităţii şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea MAI., unităţile aparatului central, inspectoratele generale, cu celelalte unităţi ale M.A.I., cu alte instituţii, organisme, autorităţi şi unităţi militare şi civile din ţară şi străinătate, în limitele competenţelor.

(2) în baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, emise conform competenţelor, directorul emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.

(3) Directorul poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi sau altor persoane din subordine.

Art. 14. - (1) Directorul D.M. se subordonează direct secretarului general şi nemijlocit secretarului general adjunct desemnat şi răspunde de întreaga activitate a acesteia, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Directorul D.M. este membru în Colegiul MAI., Consiliul de supraveghere a înzestrării şi în Comisia de standardizare şi interoperabilitate.

(3) Pe linie operativă, directorul D.M. se subordonează şefului Grupei operative a MA.I. din zona de operaţii în care sunt angajate, în misiuni, efectivele M.A.I.

Art. 15. - Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului D.M. şi răspund de organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor în cadrul serviciilor şi compartimentelor, pe care ie coordonează, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5-

Art. 16. - (1) Conducerea serviciilor din structura D.M. se exercită de către şefii acestora, iar în lipsa lor, de către persoanele desemnate în acest sens.

(2) Şefii de serviciu, precum şi ofiţerii care gestionează desfăşurarea activităţii compartimentelor subordonate nemijlocit directorului D.M. răspund de soluţionarea operativă, corectă şi legală a lucrărilor instrumentate, potrivit competenţelor.

(3) Îndrumarea de specialitate a serviciilor, compartimentelor şi a personalului se realizează de conducerea D.M. şi de şefii acestora.

Art. 17. - (1) D.M. îşi organizează activităţile în baza planului anual de activităţi aprobat de secretarul general.

(2) Activitatea în cadrul D.M. se desfăşoară în baza programului de lucru aprobat.

(3) Directorul D.M. prezintă, la ordin, rapoarte, analize şi informări conducerii şi Colegiului ministerului.

Art. 18. - Conducerea D.M., împreună cu şefii de serviciu, ofiţerii care gestionează desfăşurarea activităţii compartimentelor subordonate nemijlocit/direct directorului D.M. şi şefii unităţilor subordonate nemijlocit analizează săptămânal, lunar sau ori de câte ori situaţia o impune principalele probleme privind acordarea asistenţei medicale, asigurarea şi gestionarea resurselor financiare, materiale şi de altă natură şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii si creşterea eficientei activităţilor specifice.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile compartimentelor de muncă

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţii comune

 

Art. 19. - Serviciile şi compartimentele din structura organizatorică a D.M. au următoarele atribuţii comune:

a) analizează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie problemele principale privind organizarea, coordonarea şi asigurarea asistenţei medicale, gestionarea resurselor financiare, materiale şi de altă natură şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

b) asigură perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate sub îndrumarea şefilor direcţi;

c) participă la întocmirea documentelor de planificare şi analiză a activităţii D.M. şi unităţilor medicale subordonate;

d) participă la elaborarea planurilor strategice ale M.A.I. pe domeniul specific de competenţă şi monitorizează stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în acestea;

e) execută, potrivit competenţelor, activităţi de control, sprijin şi îndrumare la unităţile subordonate potrivit planului propriu stabilit, sau la ordinul conducerii ministerului, în colectiv cu alte structuri de specialitate, în unităţile MAI. nominalizate;

f) asigură colaborarea şi conlucrarea între servicii în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice D.M.;

g) aprobă tarifele calculate pentru prestaţiile medicale efectuate de către unităţile sanitare subordonate D.M.;

h) analizează, avizează şi supun spre aprobare listele cu bunuri materiale de uz medical ce se propun pentru scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificare şi casare;

i) acţionează pentru folosirea şi administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din dotarea unităţii, respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de prevenire a accidentelor;

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Compartimentului juridic

 

Art. 20. - Compartimentul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) împreună cu compartimentele de specialitate întocmeşte şi prezintă conducerii D.M. propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;

b) organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcării normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea D.M.;

c) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea D.M. şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;

d) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, ori la proiectele de acte normative cu caracter intern asupra cărora a fost consultată DM.;

e) întocmeşte avize motivate cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea DM.;

f) ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi a altor acte cu caracter normativ intern care interesează activitatea structurii, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducerea D.M, de compartimentele de specialitate şi de personalul acestora;

g) pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii D.M. şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii;

h) elaborează sau, după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de D.M., în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în MAL;

i) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de directorul D.M., potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia, cum sunt: acordarea de drepturi băneşti sau de altă natură personalului D.M., stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului D.M., scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor mobile sau a mijloacelor fixe, rapoartele cu propuneri de acceptare a ofertelor de donaţie şi sponsorizări ori de încheiere a unor contracte de comodat, pentru D.M. sau pentru unităţile subordonate acesteia, efectuarea de plăţi, cu titlu de despăgubiri, pentru pagube cauzate de personalul D.M., stabilite prin hotărâri judecătoreşti, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului, sau, după caz, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă;

j) pe baza împuternicirii directorul D.M. reprezintă şi apără interesele acesteia în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege; în acest scop elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune directorului D.M. renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;

k) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţilor subordonate, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de directorul D.M.;

l) sesizează conducerea D.M. şi conducerile unităţilor subordonate, după caz, cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;

m) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale D.M.;

n) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, potrivit prevederilor actelor normative şi competenţei;

o) asigură participarea unui consilier juridic în comisiile de achiziţie şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către D.M.;

p) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a D.M., în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin aceasta sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului;

q) asigură participarea unui consilier juridic la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, derulată de unitate, în legătură cu domeniul de activitate al acesteia;

r) avizează pentru legalitate proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale elaborate de D.M. În legătură cu domeniul de activitate al acesteia;

s) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale, adresate D.M. şi repartizate de conducerea acesteia spre soluţionare;

ş) desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării D.M. şi dispoziţiilor conducerii acesteia cu legislaţia comunitară în materie;

t) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii, personalului unităţii şi unităţilor subordonate acesteia consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;

ţ) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul D.M. ori al unităţilor subordonate acesteia;

u) efectuează acţiuni de control, îndrumare şi sprijin la unităţile aflate în subordinea D.M., pentru a asigura interpretarea corectă şi unitară a dispoziţiilor legale şi formulează propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie;

v) analizează, semestrial, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea D.M. a unităţilor subordonate acesteia sau în administrarea M.A.I., rezultate din soluţionarea proceselor în care au asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii D.M. măsurile care se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate;

w) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic dispuse de conducerea unităţii şi prevăzute de lege, potrivit competenţelor, şi răspunde solicitărilor formulate de directorul Direcţiei generale juridice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză

 

Art. 21. - Compartimentul metodologie, analiză şi sinteză are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice, proceduri de lucru;

b) monitorizează activitatea de elaborare şi promovare a proiectelor de acte normative privind activitatea sanitară din reţeaua MAL;

c) elaborează şi prezintă conducerii D.M. propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin structurilor medicale din subordinea D.M., în vederea aplicării stricte a legilor şi altor acte normative;

d) elaborează obiective de etapă, pe termen mediu şi lung ale strategiei de reformă în sistemul sanitar al M.A.I.;

e) urmăreşte implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale primare, ambulatoriu de specialitate, spitalicească şi de recuperare medicală, elaborate şi aprobate;

f) elaborează şi actualizează împreună cu compartimentele şi serviciile din cadrul D.M, criteriile şi indicatorii care stau la baza aprecierii activităţii medico-sanitare şi manageriale ale unităţilor medico-sanitare din subordine;

g) elaborează, în baza propunerilor structurilor, planul anual de activităţi propriu al D.M., verifică, avizează şi supune aprobării directorului D.M. planurile de activităţi ale structurilor din subordine;

h) evaluează planificarea şi organizarea activităţii structurilor subordonate D.M.;

i) evaluează rezultatul activităţii de control, sprijin şi îndrumare planificate la unităţile medicale subordonate, pe linie medico-sanitară şi managerială, urmăreşte şi coordonează îndeplinirea obiectivelor propuse, evaluează activitatea desfăşurată de către unităţile subordonate prin intermediul indicatorilor stabiliţi;

j) elaborează, în baza concluziilor rezultate din controale, analize şi sinteze în scopul optimizării activităţii structurilor evaluate;

k) monitorizează şi evaluează modul în care se desfăşoară managementul serviciilor de sănătate în structurile subordonate D.M.;

l) îndrumă structurile medicale în elaborarea planurilor de management, în realizarea şi actualizarea acestora;

m) analizează periodic activitatea de management al serviciilor furnizate şi propune măsuri de remediere a disfuncţiilor şi deficienţelor constatate.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Comisiei centrale de expertiză medico-militară a M.A.I.

 

Art. 22. - Comisia centrală de expertiză medico-militară a M.A.I. are următoarele atribuţii principale:

a) asigură întrunirea în plen, în şedinţă ordinară/extraordinară a membrilor Comisiei centrale de expertiză medico-militară a M.A.I.;

b) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medico-militară teritoriale;

c) analizează şi avizează, în şedinţă ordinară, deciziile medicale ale comisiilor teritoriale de expertiză medico-militară;

d) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară teritoriale, convoacă şi/sau expertizează prin internare sau pe documente medicale pacientul şi emite o nouă decizie;

e) soluţionează, în termenul legal, contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de către comisiile de expertiză medico-militară teritoriale;

f) analizează şi soluţionează, în şedinţă extraordinară, situaţii deosebite din domeniul expertizei medico-militare;

g) revocă, după caz, concluziile vizitei medicale efectuate conform fişei-tip referitoare la selecţia tinerilor care optează pentru a urma cursurile unei instituţii de învăţământ militar;

h) controlează modul în care se desfăşoară activitatea de expertiză medico-militară la nivelul comisiilor medicale de resort ale Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. D. Gerota” Bucureşti şi Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea;

i) solicită raportări de date privind situaţia expertizei medico-militare de la unităţile din reţeaua de asistenţă medicală a M.A.I., în vederea prelucrării statistice;

j) asigura legăturile de colaborare ale D.M. cu toate eşaloanele superioare, direcţiile şi alte structuri din MAL, în vederea soluţionării unor aspecte legate de expertiza medico-militară, precum şi legăturile de colaborare cu structurile specializate similare din ministerele şi instituţiile care intră în componenţa sistemului naţional de apărare, în vederea elaborării şi armonizării unor modalităţi comune de abordare şi soluţionare a problemelor legate de expertiză medico-militară;

k) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu compartimentele şi serviciile din D.M. În vederea elaborării proiectelor de acte normative specifice;

l) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Atribuţiile Serviciului asistenţă medicală, farmaceutic, programe şi statistică medicală

 

Art. 23. - Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, programe şi statistică medicală are următoarele atribuţii principale:

1. pe linia asistenţei medicale:

a) aplica politica sanitară a statului în domeniul asistenţei medicale; analizează, îndrumă, clarifică şi coordonează respectarea şi armonizarea prevederilor legale în vigoare, la specificul activităţilor din sistemul sanitar al M.A.I.;

b) organizează, îndrumă şi controlează activităţile de acordare a asistenţei medicale de către unităţile sanitare direct subordonate;

c) stabileşte principalele obiective de etapă, pe termen mediu şi lung, în domeniul sănătăţii efectivelor M.A.I. şi al strategiei de reformă în sistemul sanitar al M.A.I.;

d) organizează, coordonează şi controlează activitatea de evaluare a stării de sănătate a personalului asistat, pe baza principalilor indicatori ai stării de sănătate a efectivelor MAI. şi a factorilor de risc care o influenţează, prin monitorizare

permanentă;

e) coordonează asigurarea medicală a misiunilor specifice ordonate de conducerea MAL;

f) organizează, coordonează şi supraveghează efectuarea contravizitei medicale pentru candidaţii înscrişi spre a susţine examenul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAL, precum şi efectuarea examenelor medicale de bilanţ, pentru elevii din anii terminali de studiu din instituţiile de învăţământ ale MAL;

g) organizează, coordonează şi monitorizează asigurarea medicală acordată de către unităţile sanitare ale MAL, în caz de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

h) avizează, din punct de vedere tehnic, medical, înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea sediilor unităţilor sanitare ale MAL, precum şi profilul, structura şi normele de organizare şi funcţionare ale acestora;

i) cooperează cu celelalte structuri medicale din sistemul AOPSNAJ şi structurile de profil ale Ministerului Sănătăţii pentru asigurarea medicală în situaţii de criză, în baza protocoalelor şi planurilor de acţiune comune;

j) coordonează, evaluează şi monitorizează acordarea serviciilor medicale furnizate în unităţile medicale de specialitate ale reţelei sanitare a MAL, analizează nevoile de servicii medicale şi colaborează cu serviciile de profil ale CASAOPSNAJ pentru asigurarea accesului echitabil al asistaţilor la aceste servicii;

k) verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale primare, ambulatorii de specialitate şi spitaliceşti, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale, de către unităţile sanitare ale MAL;

l) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;

m) monitorizează modul în care personalul din cabinetele de asistenţă medicală primară şi specialitate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la: etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

n) monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spitalele aparţinând reţelei sanitare a MAL, pe baza indicatorilor de performanţă ai managementului spitalelor;

o) monitorizează şi verifică modul în care spitalele respectă criteriile de calitate a actului medical;

p) urmăreşte respectarea programului de muncă din spitale pe categorii de personal, precum şi asigurarea de către spitalele aparţinând reţelei sanitare a MAL a numărului optim de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativele de personal în vigoare;

q) monitorizează modul în care unităţile sanitare ale M.A.I. Îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea proprie, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

r) propune măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale acordate de unităţile medicale aparţinând reţelei sanitare a MAL;

s) organizează şi coordonează trimiterea la tratament în străinătate a personalului MAI. care nu poate fi tratat în ţară, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

ş) coordonează şi organizează vizita medicală pentru personalul MAI. selecţionat să participe la misiuni externe;

t) ţine evidenţa şi analizează petiţiile şi sesizările cu privire la acordarea asistenţei medicale în unităţile subordonate, propune măsuri de rezolvare şi formulează proiecte de răspuns;

2. pe linia programelor de sănătate şi statisticii medicale:

a) organizează şi controlează funcţionarea sistemului informaţional propriu de raportare al reţelei sanitare a MAI. În domeniul asistenţei medicale;

b) centralizează datele statistice privind starea de sănătate a personalului MAL;

c) asigură managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate;

d) coordonează activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor cronice de către personalul de specialitate din ambulatoriu;

e) elaborează programe de sănătate pentru reţeaua sanitară a MAL, menite să reducă substanţial morbiditatea, mortalitatea şi incapacitatea temporară de muncă a personalului asistat;

f) evaluează impactul pachetelor de măsuri întreprinse, în cadrul programelor de sănătate, asupra stării de sănătate a efectivelor MAL;

3. pe linia pregătirii profesionale şi de specialitate:

a) întocmeşte planuri pentru educaţia/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală;

b) întreprinde demersurile necesare pentru participarea personalului sanitar din unităţile sanitare ale MAL, cu pregătire superioară şi medie, la activităţile de educaţie continuă, precum şi la examenele şi concursurile organizate de D.M, sau de M.S.;

c) organizează manifestări ştiinţifice având ca scop actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi direcţiilor de dezvoltare în activitatea medicală, pentru personalul din reţeaua sanitară a MAL;

d) păstrează evidenţa şi actualizează permanent informaţiile referitoare la codurile de parafă alocate medicilor din reţeaua sanitară a MAL;

e) participă la fundamentarea cadrului legal şi organizatoric privind activităţile de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului medical, superior si mediu, din unităţile sanitare ale MAL;

4. pe linia farmaceutică, a aparaturii şi dispozitivelor medicale:

a) îndrumă şi coordonează, din punct de vedere tehnic şi metodologic, structurile farmaceutice din subordinea D.M.;

b) stabileşte baremurile de medicamente şi materiale sanitare cuprinse în trusele de urgenţă pentru situaţii deosebite, misiuni speciale interne şi internaţionale, în baza normelor M.S. şi a specificului activităţilor din MAL, urmărind constituirea acestor truse în timp util;

c) analizează, împreună cu factorii de răspundere din D.M. şi specialiştii din unităţile beneficiare, necesarul de aparatură medicală;

d) avizează specificaţiile tehnice pentru aparatura medicală şi bunuri farmaceutice achiziţionate în reţeaua sanitară a MAL;

e) întocmeşte ordinele de distribuţie pentru transferul între gestiuni al bunurilor de resort medical (aparatură, medicamente, materiale sanitare etc.);

f) verifică, din punctul de vedere al specialităţii, contractele încheiate între C.M.J. şi farmaciile comunitare aflate în relaţie contractuală cu CASAOPSNAJ, în vederea avizării;

g) derulează activităţile privind donaţiile, sponsorizările şi comodatele de bunuri materiale de uz medical şi farmaceutic şi ţine evidenţa acestora;

h) promovează, pentru unităţile sanitare ale MAL, informaţiile privind circulaţia medicamentului, noutăţile medicamentoase şi terapeutice, prin susţinerea de conferinţe, colocvii, microsimpozioane etc;

i) reprezintă D.M. În relaţiile cu direcţia de profil din M.S., Agenţia Naţională a Medicamentului şi Colegiul Naţional al Farmaciştilor, în problematica din domeniul farmaceutic şi de farmacovigilentă, în vederea cunoaşterii şi aplicării acesteia în reţeaua sanitară a MAL;

j) asigură, la nevoie, sprijinul pentru avizarea şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru structurile farmaceutice proprii, împreună cu factorii de răspundere din M.S.;

k) avizează din punct de vedere tehnic înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea sediilor structurilor farmaceutice ale MAL, precum şi normele de organizare şi funcţionare ale acestora;

l) face demersuri pentru soluţionarea cererilor asistaţilor reţelei sanitare a M.A.I. de acordare a dispozitivelor medicale;

m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu caracter intern privind activitatea farmaceutică din unităţile de profil ale M.A.I.;

n) exercită controlul de specialitate - inspecţia de farmacie - în unităţile farmaceutice subordonate D.M. privind aplicarea şi respectarea regulilor de bună practică farmaceutică;

o) elaborează, împreună cu alţi specialiştii din D.M. şi din unităţile centrale, baremurile de instrumentar medical, medicamente şi consumabile cuprinse în inventarele de complet la pace şi război.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Atribuţiile Serviciului sănătate publică, medicina muncii, monitorizare control factori de risc şi sanitar-veterinar

 

Art. 24. - Serviciul sănătate publică, medicina muncii, monitorizare control factori de risc şi sanitar-veterinar are următoarele atribuţii:

1. pe linie de evaluare şi promovare a sănătăţii:

A. supraveghere în sănătate publică:

a) participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice legislaţiei în domeniul sănătăţii publice şi adaptarea acesteia la particularităţile din M.A.I., elaborând proiecte de ordine ale ministrului afacerilor interne şi proiecte de dispoziţii ale directorului D.M.;

b) acordă consultanţă de specialitate în domeniul sănătăţii publice;

c) organizează, colectează, analizează, interpretează şi diseminează datele privind bolile transmisibile de la toate unităţile subordonate din teritoriu şi participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere, alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;

d) organizează, coordonează şi, după caz, efectuează investigaţii epidemiologice, identifică şi coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi, măsuri pe care le aplică în colaborare cu alte structuri din MAI. cu atribuţii specifice şi cu autorităţile locale de sănătate publică;

e) organizează, coordonează şi evaluează activităţile de imunizări desfăşurate în unităţile subordonate;

f) organizează, coordonează şi evaluează activităţile de imunizări pentru participanţii la misiuni internaţionale;

g) fundamentează necesarul de material biologic şi produse biocide pentru asigurarea activităţilor de imunizări specifice, de profilaxie şi intervenţie în situaţii deosebite şi participă în comisia de achiziţie prin personalul de specialitate;

h) avizează specificaţiile tehnice pentru produsele biocide achiziţionate de către unităţile subordonate D.M.;

i) monitorizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare subordonate, elaborează recomandări administrative şi profesionale, precum şi măsuri pentru diminuarea/eliminarea riscurilor identificate;

j) monitorizează şi coordonează activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din unităţile sanitare subordonate şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;

k) îndrumă şi coordonează elaborarea rapoartelor şi planurilor anuale privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală la nivelul unităţilor subordonate şi centralizează datele raportate în vederea transmiterii autorităţilor competente;

l) participă pe domeniul specific de competenţă la elaborarea planurilor de măsuri în caz de inundaţii, catastrofe, alte situaţii de risc epidemiologie:

m) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;

n) participă alături de alte instituţii publice cu responsabilităţi în domeniu fa implementarea prevederilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005;

B. promovarea sănătăţii:

a) organizează instruirea personalului din unităţile medicale subordonate pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisibile aflate în supraveghere !a nivel naţional şi al bolilor infecţioase de import;

b) consiliază personalul M.A.I. şi organizează instruirea acestuia cu privire la prevenirea bolilor şi promovarea sănătăţii;

c) îndrumă din punct de vedere metodologic şi profesional unităţile sanitare din subordine, periodic sau la nevoie, în probleme de infecţii nosocomiale;

d) implementează programe de sănătate publică în domeniul bolilor transmisibile, în colaborare cu M.S., alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale;

e) colaborează cu structurile similare din alte ministere şt instituţii publice pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii pe domeniul specific, în conformitate cu prevederile legale;

f) elaborează materiale de informare-educare specifice în vederea prevenirii bolilor transmisibile şi netransmisibile;

g) elaborează propuneri de proiecte cu finanţare din fonduri europene sau nerambursabile, împreună cu structurile de specialitate din M.A.I.;

2. pe linie de inspecţie sanitară şi control factori de risc:

A. reglementare sanitară:

a) elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor din domeniul igienei unităţilor de cazare şi învăţământ proprii M.A.I., a mediului de muncă, alimentaţiei şi apei, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;

b) coordonează şi verifică activitatea de avizare, autorizare sanitară a sediilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile ministerului, inclusiv pentru operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta unităţilor MAL;

c) primeşte şi verifică cererile şi documentaţiile în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor M.A.I., asigurând eliberarea documentelor de reglementare sanitară;

d) primeşte şi verifică cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea funcţionării

obiectivelor MAL, asigurând eliberarea documentelor de reglementare sanitară;

e) răspunde de managementul informaţiilor privind documentele de reglementare sanitară pe care le gestionează;

f) gestionează baza de date pentru documentele de reglementare sanitară eliberate;

g) oferă informaţii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare sanitară a obiectivelor şi activităţilor;

B. inspecţie sanitară:

a) organizează, coordonează şi implementează activitatea de inspecţie sanitară în unităţile subordonate D.M.;

b) verifică modul de aplicare şi respectare a legislaţiei în domeniul sănătăţii publice în toate unităţile M.A.I., inclusiv operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta acestora;

c) evaluează planurile anuale de inspecţie sanitară elaborate de unităţile din subordine, propune directorului D.M. avizarea acestora;

d) retrage avizul sau autorizaţia sanitară de funcţionare a obiectivelor unde se constată încălcări ale legislaţiei sanitare în domeniu;

e) efectuează controale în unităţile M.A.I. prin personalul desemnat să exercite atribuţiile de inspector sanitar de stat prevăzute de lege şi constată contravenţiile la normele de sănătate publică şi propune măsuri în consecinţă, potrivit legii;

f) coordonează şi îndrumă personalul medico-sanitar al M.A.I. din centrele medicale judeţene şi centrele medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, desemnat să îndeplinească atribuţii privind inspecţia sanitară;

g) centralizează datele privind rezultatele controalelor şi inspecţiilor sanitare efectuate de către personalul din unităţile subordonate D.M. şi sintetizează principalele concluzii;

3. pe linie de medicina muncii:

a) coordonează şi monitorizează activitatea personalului medico-sanitar desemnat din unităţile medicale subordonate, care îndeplineşte atribuţii specifice de medicină a muncii în unităţile M.A.I.;

b) consiliază conducerea D.M. În probleme de sănătate şi securitate ocupaţională, igienă industrială, ergonomia muncii;

c)acordă consultanţă sau, după caz, participă la identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă, la solicitarea structurilor MAL;

d) elaborează proiecte de acte normative, norme şi instrucţiuni tehnice care privesc activitatea de medicină a muncii în M.A.I.;

e) coordonează şi organizează managementul serviciilor de sănătate ocupaţională şi colaborează cu alte structuri la elaborarea măsurilor necesare în vederea implementării programelor proprii de sănătate ocupaţională în M.A.I.;

f) participă la evaluarea capacităţii de muncă, în colaborare cu serviciile de expertiză medico-militară a capacităţii de muncă;

g) organizează şi coordonează activitatea de supraveghere, diagnostic şi declarare a bolilor profesionale în unităţile MAL;

h) desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a personalului sanitar desemnat, periodic sau la solicitare, în probleme de medicină a muncii;

i) elaborează planul acţiunilor de inspecţie în teritoriu pe linia de medicină a muncii în structurile MAL;

j) organizează şi participă la convocări profesionale specifice activităţii de medicină a muncii;

k) propune achiziţionarea de echipamente medicale specifice activităţii de medicină a muncii, medicamente, antidoturi etc.;

l) stabileşte aptitudinea în muncă a lucrătorilor din MAL, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

4. pe linie sanitar-veterinară şi siguranţa alimentelor:

a) participa la activitatea de implementare a prevederilor specifice legislaţiei în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi adaptarea acesteia la particularităţile din M.A.I., elaborând proiecte de ordine ale ministrului afacerilor interne şi de dispoziţii ale directorului D.M.;

b) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ce se desfăşoară în toate unităţile MAI. deţinătoare de animale de serviciu, precum şi în cele care achiziţionează, depozitează, procesează şi comercializează produse de origine animală şi nonanimală;

c) controlează modul de aplicare a legislaţiei naţionale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a ordinelor de linie şi dispoziţiilor directorului D.M. de către medicii veterinari oficiali din cadrul MAL, precum şi la nivelul unităţilor M.A.I. deţinătoare de animale sau care achiziţionează, produc, depozitează, prelucrează, transportă şi valorifică produse de origine animală şi nonanimală:

d) coordonează întreaga activitate sanitar-veterinară pe linia inspecţiei, igienei si expertizei sanitar-veterinare în unităţile MAL;

e) coordonează întreaga activitate sanitar-veterinară pe linie antiepizootică şi de asistenţa sanitar-veterinară în toate unităţile MAL deţinătoare de animale de serviciu;

f) organizează, verifică şi aplică măsurile necesare conform legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru prevenirea toxiinfecţiilor alimentare prin consumul produselor alimentare de origine animală şi nonanimală în unităţile MAL;

g) urmăreşte aplicarea şi realizarea în unităţile M.A.I. a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;

h) monitorizează modul de executare a Planului cifric al acţiunilor sanitare veterinare de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, precum şi a Planului de inspecţii sanitare veterinare în domeniul siguranţei alimentelor ce se desfăşoară în unităţile M.A.I.;

i) colaborează, ori de câte ori situaţia epidemiologică naţională o impune, cu A.N.S.V.S.A., M.S., Colegiul Medicilor Veterinari sau cu alte instituţii de profil, participând la grupuri de lucru, la instruirile organizate pe probleme de sănătate animală şi siguranţa alimentelor, precum şi la acţiunile dispuse de Comandamentul antiepizootic central, judeţean, local şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, ce au drept scop prevenirea şi combaterea unor epizootii;

j) avizează, din punct de vedere tehnic, dosarele de cercetare administrativă privind moartea animalelor de serviciu şi procesele-verbale de scoatere din funcţiune a animalelor de serviciu;

k) organizează instruiri cu personalul de specialitate din reţeaua sanitară şi sanitar-veterinară a M.A.I. privind aplicarea normelor sanitare şi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare;

l) eliberează şi avizează autorizaţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru obiectivele M.A.I. supuse inspecţiei şi autorizării sanitar-veterinare şi pentru mijloacele auto folosite la transportul produselor de origine animală şi nonanimală din MAL;

m) reprezintă M.A.I. pe linie sanitar-veterinară şi siguranţa alimentelor în relaţiile cu Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, participând la întocmirea Planului unic de control integrat pentru România, întocmit anual de A.N.S.VSA şi aprobat de Comisia Europeană.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Atribuţiile Compartimentului planificare, reacţii pentru situaţii de urgenţă

 

Art. 25. - Compartimentul planificare, reacţii pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:

a) participă la întocmirea planurilor de măsuri pentru creşterea capacităţii operaţionale a unităţii sau de asigurare medicală a misiunilor ordonate;

b) participă la întocmirea şi actualizarea planului de mobilizare al unităţii şi verifică întreţinerea, depozitarea, conservarea, împrospătarea şi funcţionarea aparaturii, instrumentarului, substitutelor şi altor materiale sanitare existente la stocul de mobilizare;

c) participă la şedinţele de analiză a calităţii completării cu resurse umane şi materiale, desfăşurate în centrele militare zonale de sector şi la Centrul Militar Zonal Bucureşti;

d) participă la Direcţia generală management operaţional la activităţi pe linie de planificare, reacţii pentru situaţii de urgenţă;

e) participă la schimbul oportun de informaţii cu celelalte structuri ale D.M. pentru a asigura o documentare completă, oportună şi realistă a conducerii instituţiei asupra datelor necesare în procesul decizional;

f) coordonează activitatea de pregătire şi intervenţie în situaţii de urgenţe civile, organizează şi asigură măsurile de protecţie a personalului D.M.;

g) coordonează şi îndrumă întocmirea şi actualizarea permanentă a documentelor de planificare, reacţii pentru situaţii de urgenţă (mobilizare) ale structurilor cu sarcini pe această linie;

h) execută activităţi de îndrumare pe linie de planificare, reacţii pentru situaţii de urgenţă în cadrul structurilor D.M.;

i) elaborează şi transmite dispoziţii pe linie de planificare, reacţii pentru situaţii de urgenţă către unităţile subordonate D.M.;

j) execută controale tematice şi inopinate în unităţile subordonate D.M.;

k) verifică stadiul pregătirii pentru alertare, protecţie, intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţe civile, precum şi pe linia organizării şi executării serviciului de permanenţă în unităţile subordonate D.M.;

l) elaborează şi actualizează documentele referitoare la organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în unitate şi instruieşte personalul numit,

 

SECŢIUNEA a 8-a

Atribuţiile Structurii de securitate/C.S.T.I.C.

 

Art. 26. - Structura de securitate/C.S.T.I.C. se organizează la nivel de compartiment, este subordonată nemijlocit directorului adjunct, anume desemnat de director, şi are următoarele atribuţii:

a) efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control pe linia modului de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul direcţiei şi unităţilor subordonate D.M., formulând propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie;

b) elaborează şi supune aprobării conducerii D.M. normele şi procedurile interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării unităţilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

d) coordonează activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate desfăşurate de personalul D.M., în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

e) asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă - denumit în continuare D.I.P.I.;

f) monitorizează şi verifică, prin personalul anume desemnat, modul în care sunt respectate şi aplicate prevederile legale privind regimul informaţiilor clasificate în cadrul D.M. şi raportează concluziile rezultate;

g) consiliază conducerea D.M. În legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

h) informează conducerea D.M. despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

i) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I. - pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

j)în colaborare cu specialişti D.I.P.I. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

k) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate actualizând permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de DM, pe clase şi niveluri de secretizare;

m) prezintă şefului structurii de securitate propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

n) efectuează, cu aprobarea conducerii D.M., controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Atribuţiile Compartimentului secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul

 

Art. 27. - Compartimentul secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul are următoarele atribuţii principale; 1. pe linie de secretariat şi documente clasificate:

a) efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control pe linia modului de aplicare a măsurilor legale privind activitatea de secretariat, formulând propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie;

b) asigură organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor de lucru ale directorului D.M.;

c) urmăreşte întocmirea la timp de către toate serviciile sau compartimentele din D.M. a documentelor, precum şi a celor necesare participării directorului D.M./înlocuitorului legal la şedinţele Colegiului sau ale conducerii M.A.I.;

d) desfăşoară activităţi de registratură a documentelor primite prin poşta militară, civilă sau electronică ori prin curieri, adresate conducerii D.M., şi distribuirea lor conform rezoluţiilor primite;

e) asigură expedierea corespondenţei prin curieri;

f) asigură evidenţa, păstrarea şi controlul existenţei şi folosirii ştampilelor şi sigiliilor în cadrul D.M. şi unităţilor subordonate acesteia;

g) asigură primirea şi evidenţa actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor directorului D.M., precum şi distribuirea acestora compartimentelor D.M. şi unităţilor subordonate acesteia;

h) stabileşte şi comunică anual grupele numerelor de înregistrare pentru corespondenţa aparţinând D.M. şi unităţilor subordonate acesteia;

i) redactează dispoziţia zilnică a directorului D.M. şi comunică celor interesaţi conţinutul ei;

j) coordonează şi controlează la nivelul D.M. modul de desfăşurare a activităţilor de constituire, evidenţă şi încheiere a dosarelor şi registrelor;

k) răspunde de constituirea, evidenţa şi păstrarea documentelor de arhivă în D.M. conform prevederilor legale în vigoare;

l) asigură instruirea şi aplicarea prevederilor legale cu privire la constituirea, evidenţa şi păstrarea fondului arhivistic în cadrul D.M. şi al unităţilor subordonate acesteia;

m) respectă dispoziţiile legale referitoare la consultarea documentelor din arhivă, conform aprobărilor date;

n) verifică modul de păstrare a documentelor îndosariate;

o) întocmeşte şi prezintă spre aprobare nomenclatorul arhivistic al dosarelor sau eventualele completări ori modificări ale acestuia, când situaţia impune;

p) ţine evidenţa zilnică a prezenţei şi a situaţiei personalului D.M. şi întocmeşte documentele necesare;

q) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor de studii, concediilor medicale, învoirilor plătite şi concediilor fără plată acordate personalului D.M.;

r) întocmeşte lunar situaţia orelor prestate peste programul normal de lucru de către personalul D.M. şi agenţii conducători auto;

s) asigură necesarul de imprimate şi tipizate conform ordinelor şi instrucţiunilor de linie;

ş) desfăşoară activităţi de prelucrare automată a datelor şi valorificarea informaţiilor prin proceduri informatice şi transmisiuni cifrate prin Serviciul de mesagerie electronică criptată (S.M.E.C.);

2. pe linie de relaţii cu publicul:

a) organizează şi conduce activitatea de primire, evidenţă, examinare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor, la nivelul conducerii D.M.;

b) desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul în probleme ce interesează activitatea D.M., ţine evidenţa lor şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - Personalul D.M. este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament, în părţile ce îi privesc.

Art. 29. - (1) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile personalului D.M. sunt prevăzute în fişa postului aferentă fiecărei funcţii.

(2) Actualizarea fişei postului directorului şi directorilor adjuncţi ai D.M. se face cu aprobarea ministrului afacerilor interne, iar celelalte fişe ale posturilor personalului din cadrul D.M., cu aprobarea directorului D.M.

Art. 30. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE DIRECŢIA MEDICALA

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei medicale

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul juridic

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

(medical)

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia centrală de expertiză medico-militară a M.A.I.

 

 

Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, programe şi statistică medicală

 

 

Compartimentul metodologie, analiză si sinteză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul planificare

 

 

Serviciul sănătate publică, medicina muncii, monitorizare control factori de risc şi sanitar veterinar

 

 

Structura de securitate/ C.S.T.I.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2*)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA MEDICALA

 

DIAGRAMA

de relaţii a Direcţiei medicale

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

Ministerul Afacerilor Interne

Direcţia medicală

NESECRET

Exemplar nr. ..........................................

Nr. ......................din.........................

Bucureşti

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul:

 

- Conducerea

2. Denumirea şi codul postului:

- director

3. Poziţia postului în statul de organizare:

- 1

4. Relaţii cu alte posturi:

 

- relaţii ierarhice:

- se subordonează direct secretarului general şi nemijlocit secretarului general adjunct care coordonează activitatea direcţiei;

- are în subordine întregul personal al direcţiei şi al unităţilor subordonate;

- relaţii funcţionale:

- conduce întreaga activitate a direcţiei, coordonează nemijlocit activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară a MAL, a compartimentelor: planificare, reacţii pentru situaţii de urgenţă, juridic, secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei medicale şi activitatea unităţilor subordonate; în aplicarea prevederilor legale şi a ordinelor ministrului afacerilor interne, directorul emite dispoziţii;

- relaţii de control:

- controlează întreaga activitate a structurilor organizatorice ale direcţiei şi din unităţile subordonate, precum şi indicatorii de sănătate şi indicatorii medicali în toate unităţile şi structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAL);

- relaţii de reprezentare:

- reprezintă Direcţia medicală în raporturile cu conducerea MAI., cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate; directorul Direcţiei medicale angajează direcţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare altor cadre din subordine;

- relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:

- colaborează în domeniul specific activităţii cu toate unităţile centrale şi teritoriale ale MAI., cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii, din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu agenţia naţională sanitară veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu alte institute, colegii, agenţii, asociaţii, societăţi comerciale.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- directorul Direcţiei medicale asigură implementarea politicii sanitare a Guvernului României şi a Ministerului Sănătăţii în domeniul medical, farmaceutic si sanitar-veterinar adaptate la specificul MAL;

- elaborează şi aplică strategia proprie a Direcţiei medicale ca parte integrantă a strategiei generale a MAI.

 

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal care poate ocupa postul:

- ofiţer de poliţie.

2. Gradul profesional necesar ocupării postului:

-

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. Pregătire de bază:

- studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sănătate, specializare medicină.

3.2. Pregătire de specialitate:

- studii de masterat sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management ori management sanitar;

- confirmat medic primar.

3.3. Alte cunoştinţe:

- cultură generală, informatică, economie de piaţă, protocol, cunoştinţe tehnice în domeniul medical, legislaţia muncii.

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate nivel „STRICT SECRET”.

3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit

- cunoaşterea - citit/scris/vorbit - a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu.

4. Experienţă:

 

4.1. Vechime în muncă, din care în MAL:

4.2. Vechime în specialitate:

4.3. Vechime în funcţii de conducere:

4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului:

- minimum 15 ani/minimum 12 ani.

- 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

- 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.

- 3 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control); lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, mijlocitor al informării şi pregătirii profesionale.

6. Atitudini necesare/comportament solicitat:

- sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, capacitate de organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă.

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere.

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- apt psihologic pentru funcţii de conducere;

- inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv.

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

2. Programul de lucru:

 

3. Deplasări curente:

- în unităţile coordonate.

4. Condiţii deosebite de muncă:

- expunere la radiaţii electromagnetice.

5. Riscuri implicate de post:

- stres psihic specific funcţiilor de conducere şi cel datorat efectului nociv al radiaţiilor emise de câmpurile electromagnetice.

6. Compensări corespunzătoare funcţiei similare celei de director la data de 31 decembrie 2009:

- 48% - indemnizaţie de conducere;

- 25% - spor pentru misiune permanentă;

- 30% - spor pentru condiţii de pericol deosebit;

- 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare, grele şi periculoase (condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă);

- 12 % - spor de confidenţialitate, pentru acces la lucru cu documente clasificate;

- concediu de odihnă suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. Sarcini şi îndatoriri

a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere de 70%):

- organizează, îndrumă, coordonează, monitorizează şi controlează activitatea structurilor din reţeaua sanitară a MAL, conform prevederilor legale, ordinelor, instrucţiunilor si regulamentelor emise de ministrul afacerilor interne - 15%;

- asigură aplicarea strategiei sanitare şi a politicii Guvernului în domeniul medical, în scopul asigurării sănătăţii întregului personal asistat şi al continuării procesului de reformă şi modernizare a reţelei sanitare proprii - 5%;

- asigură, prin unităţile medicale subordonate direct, asistenţa medicală a tuturor efectivelor încadrate în MAL şi a celor aflate în asistenţă - 5%;

- asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în structurile centrale şi teritoriale ale M.A.I. - 5%;

- aprobă detaşarea, promovarea în funcţie sau retrogradarea din funcţie, trecerea în rezervă a agenţilor de poliţie sau desfacerea contractului de muncă pentru personalul din subordine şi avizează transferul personalului la alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autorităţii judecătoreşti - 5%;

- organizează şi coordonează activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară a MAI. -10%;

- îndrumă şi controlează modul de desfăşurare în unităţi a principalelor acţiuni medicale profilactice, curative şi de recuperare în reţeaua sanitară a MAL - 4%;

- îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă de specialitate a personalului medical şi farmaceutic din reţeaua sanitara a MAI., în acord cu reglementările Ministerului Sănătăţii - 3%;

- în cazul afecţiunilor pentru care încadrarea se poate face numai cu aprobarea Direcţiei medicale, acordă aceste aprobări, după caz, conform prevederilor baremului aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne - 5%;

- numeşte, definitivează şi eliberează din funcţie, suspendă sau pune la dispoziţie, conform competenţelor, întreg personalul din subordine - 5%;

- organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor - 5%;

- controlează activitatea sanitar-veterinară pentru păstrarea stării de sănătate a animalelor de serviciu şi de reproducţie - 3%;

b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 20%):

- convoacă periodic şi ori de câte ori este nevoie şefii unităţilor medicale subordonate, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului, în domeniul medical, farmaceutic şi sanitar-veterinar - 2%;

- participă la analizele ce au loc în unităţile centrale şi teritoriale cu ocazia unor evaluări, controale şi inspecţii efectuate de Direcţia medicală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central - 1%;

- supraveghează organizarea, conform reglementărilor în vigoare, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de personal în reţeaua sanitară a MAI. - 1%;

- prezintă spre aprobare conducerii ministerului proiecte de acte normative interne privind reglementarea activităţii medicale, farmaceutice şi sanitar-veterinare în unităţi - 2%;

- avizează înfiinţarea, schimbarea sediului sau reorganizarea unităţilor medicale ale ministerului, precum şi profilul, structura şi normele de organizare şi funcţionare ale acestora - 2%;

- organizează şi coordonează activitatea de instruire periodică a medicilor şi farmaciştilor în probleme medico-sanitare de campanie şi răspunde de întărirea capacităţii operative a direcţiei - 1%;

- organizează analiza stării de sănătate a efectivelor MAI. si prezintă conducerii ministerului rapoarte de informare - 2%;

- analizează gradul de dotare cu aparatură, utilaje medicale, materiale sanitare, la pace şi mobilizare, şi prezintă propuneri conducerii ministerului - 1%;

- propune conducerii ministerului numirea în funcţie a directorului adjunct - 1 %;

- aprobă încadrarea şi reîncadrarea personalului în unităţile medicale subordonate, acordarea gradelor profesionale, înaintarea în grad a agenţilor de poliţie din subordine, conform competenţei - 1%;

- aprobă mutarea personalului din competenţă între subunităţi sau compartimente subordonate - 1%;

- aprobă angajarea, promovarea şi desfacerea contractului de muncă a personalului contractual din subordine - 1%;

- este membrul Colegiului de conducere şi al Consiliului de înzestrare al ministerului, sens în care prezintă periodic informări în şedinţele de conducere, cu principalele concluzii rezultate din activitatea medicală în cadrul MAI., şi face propuneri pentru eficientizarea muncii - 1 %;

- analizează periodic cu şefii unităţilor medicale subordonate stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi - 1%;

- aprobă trecerea la casare a unor materiale sanitare prevăzute în ordinele şi instrucţiunile privind casarea bunurilor materiale în MAI. - 1%;

- aprobă prezentarea în mass-media a informaţiilor şi datelor specifice promovării profesiei, asigurării transparenţei şi caracterului deschis al activităţii de asigurare a asistenţei medicale în MAL, cu aprobarea conducerii M.A.I. - 1%;

c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):

- aprobă planul anual de activităţi şi măsuri, planurile semestriale ale direcţiei, precum şi planurile trimestriale ale serviciilor - 3%;

- propune conducerii ministerului înaintarea în gradul profesional următor, înainte de expirarea stagiului minim în grad, a ofiţerilor de poliţie din subordine - 2%;

- reprezintă conducerea ministerului, prin delegare de competenţă la diferite întruniri - 3%;

- participă la întocmirea lucrărilor de mobilizare şi se preocupă de organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a unităţilor medicale subordonate în situaţii de urgente civile - 2%.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare:

- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale de sănătate curative şi de recuperare în reţeaua sanitară proprie, stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical;

- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale si de perspectivă privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I., stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical;

- organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor Direcţiei medicale şi a unităţilor medicale din subordinea acesteia;

- organizează, planifică şi verifică activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile M.A.I. şi informează factorii decidenţi;

- coordonează activitatea de elaborare a planului anual de activităţi si măsuri, planurilor semestriale ale direcţiei, precum şi a planurilor trimestriale ale serviciilor.

b) de raportare:

- prezintă conducerii ministerului rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul MAI. şi starea de sănătate a efectivelor asistate.

c) de lucru cu publicul:

- aprobă programul şi desfăşoară audienţele, rezolvă petiţiile cetăţenilor, potrivit competenţelor.

d) de luare a deciziilor:

- potrivit prevederilor legale în vigoare. e) accesul la informaţii:

- gestionează informaţii clasificate la nivel „Strict secret” şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

- cunoaşte şi aplică prevederile normelor interne în materie la nivelul M.A.I., precum şi celelalte acte normative în domeniul de referinţă;

- prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor personale pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;

- informează, de îndată, conducerea M.A.I. şi responsabilul cu protecţia datelor personale despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date personale sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoştinţă, prin orice mijloace.

 


E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

- asigură îndeplinirea tuturor sarcinilor şi responsabilităţilor care revin direcţiei şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi:

- asigură managementul performant al întregii activităţi privind

asistenţa medicală în MAI., conform prevederilor legale, cerinţelor postului, a ordinelor şi dispoziţiilor conducerii ministerului.

3. Costuri:

- asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp:

- îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, studiu, concepţie, analiză şi control.

5. Utilizarea resurselor:

- antrenează personalul direcţiei în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală a subordonaţilor în toate acţiunile pe care aceştia le întreprind.

6. Mod de realizare:

- individual şi în echipă; conduce prin exemplu personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; utilizează la parametrii superiori facilităţile furnizate de programele de evidenţă pe calculator.

 

Secretar general,

..................................

Data:...............

 

Secretar general adjunct,

..................................

Data:.................

 

Titularul postului:

..................................

Data:

 

ANEXA Nr. 4

 

Ministerul Afacerilor Interne

Direcţia medicală

NESECRET

Exemplar nr. ..........................................

Nr. ......................din.........................

Bucureşti

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

 

1. Compartimentul:

- conducerea

2. Denumirea postului:

- director adjunct (medical)

3. Poziţia postului în statul de organizare:

- 2

4. Relaţii cu alte posturi: - relaţii ierarhice:

- se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei medicale;

- relaţii funcţionale:

- coordonează activitatea serviciilor medicale din cadrul Direcţiei medicale;

- relaţii de control:

- desfăşoară activităţi de control pe linie de specialitate, în unităţile subordonate;

- relaţii de colaborare:

- colaborează în domeniul specific activităţii cu toate unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii, din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu Agenţia Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu alte institute, colegii, agenţii, asociaţii, societăţi comerciale;

- de reprezentare:

- reprezintă Direcţia medicală, în raporturile cu conducerea MAL, cu celelalte autorităţi şi instituţii din ţară, în baza mandatelor.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- organizează şi coordonează activitatea şefilor serviciilor medicale din cadrul Direcţiei medicale, precum şi a şefilor unităţilor medicale subordonate Direcţiei medicale.

 

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:

- ofiţer de poliţie.

2. Gradul profesional necesar ocupării postului:

-

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. Pregătire de bază:

- studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul sănătate, specializare medicină.

3.2. Pregătire de specialitate:

- studii de masterat sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management, ori management sanitar.

- confirmat medic primar.

3.3. Alte cunoştinţe:

- cultură generală, informatică, economie de piaţă, protocol, tehnici în domeniul medical.

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate nivel „STRICT SECRET.

3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit

- cunoaşterea - citit/scris/vorbit - a unei limbi de circulaţie internaţională, la nivel mediu.

4. Experienţă:

 

4.1. Vechime în muncă, din care în M.A.I.:

4.2. Vechime în specialitate:

4.3. Vechime în funcţii de conducere:

4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului:

- minimum 8 ani/minimum 5 ani.

- 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

- 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.

- 3 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control; oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; lucru în echipă; putere de mobilizare.

6. Atitudini necesare/comportament solicitat:

- sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, capacitate de organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă.

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere.

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- apt psihologic pentru funcţii de conducere.

- inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv.

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

2. Programul de lucru:

 

3. Deplasări curente:

4. Condiţii deosebite de muncă:

- în unităţile subordonate Direcţiei medicale.

- expunere la radiaţii electromagnetice.

5. Riscuri implicate de post:

- stres psihic specific funcţiilor de conducere şi cel datorat efectului nociv al radiaţiilor emise de câmpurile electromagnetice.

6. Compensări corespunzătoare funcţiei similare celei de director adjunct la data de 31 decembrie 2009:

- 44% - indemnizaţie de conducere;

- 25% - spor pentru misiune permanentă;

- 30% - spor pentru condiţii de pericol deosebit;

- 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare, grele şi periculoase (condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă);

-12 % - spor de confidenţialitate, pentru acces la lucru cu documente clasificate;

- concediu de odihnă suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. Sarcini şi îndatoriri

a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere de 70%):

- îndrumă şi urmăreşte executarea dispoziţiilor directorului Direcţiei medicale referitoare la activitatea serviciilor direcţiei şi a unităţilor medicale subordonate -15%;

- urmăreşte modul de rezolvare a măsurilor propuse ca urmare a verificărilor efectuate în domeniul de activitate de către personalul Direcţiei medicale în unităţile M.A.I. - 15%;

- urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei sanitare, a ordinelor ministrului afacerilor interne, ministrului sănătăţii, dispoziţiile directorului Direcţiei medicale şi prevederile regulamentelor si instrucţiunilor tehnice de specialitate - 10%;

- controlează respectarea prevederilor legale în vederea avizării şi validării tuturor documentelor referitoare la expertiza medico-militară a personalului M.A.I. -4%;

- colaborează cu organele tehnice de specialitate din cadrul ministerului (secretariat, financiar, juridic, logistic, protecţia muncii etc.) pentru cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului medical şi coordonează activitatea colectivelor constituite în cadrul Direcţiei medicale în cazul emiterii proiectelor de ordine, instrucţiuni şi regulamente ale ministrului afacerilor interne şi aplicarea acestora după aprobare - 10%;

- coordonează şi controlează funcţionalitatea sistemului informaţional, la şi de la nivelul unităţilor medicale subordonate; propune măsuri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea acestuia - 5%;

- urmăreşte rezolvarea în termen a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor ce sunt repartizate Direcţiei medicale - 10%;

- urmăreşte respectarea regulamentului de ordine interioară în cadrul Direcţiei medicale - 5%.

b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 20%);

- analizează periodic cu şefii serviciilor din direcţie principalii indicatori ai stării de sănătate, în vederea adoptării de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia - 5%;

- la dispoziţia directorului direcţiei, face parte din comisiile pe domenii de activitate constituite la nivelul unităţii - 2%;

- coordonează executarea lucrărilor privind asigurarea medicală la mobilizare de către personalul din direcţie cu atribuţii pe această linie şi în colaborare cu specialiştii Direcţiei generale management operaţional - 2%;

- în cazul afecţiunilor pentru care încadrarea se poate face numai cu aprobarea Direcţiei medicale, analizează şi propune directorului direcţiei acordarea acestor derogări, după caz, conform prevederilor baremului aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne - 2%;

- face propuneri pentru numirea în funcţie a şefilor de serviciu din direcţie, precum şi a şefilor unităţilor medicale subordonate şi locţiitorilor acestora - 1 %;

- coordonează competent colectivele de îndrumare şi control ce se deplasează la unităţile medicale subordonate, cele din aparatul central, precum şi la celelalte unităţi din structura MAL -2%;

- preia atribuţiile directorului Direcţiei medicale în condiţiile legii -1%;

- pentru promovarea în funcţii de conducere din competenţa ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi inspectorilor generali, analizează şi propune directorului Direcţiei medicale semnarea bilanţului stării de sănătate întocmit de medicul de unitate, care însoţeşte propunerea de promovare, în cazul în care acesta este înaintat Direcţiei medicale - 1%;

- urmăreşte elaborarea de rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul MAI. şi starea de sănătate a efectivelor asistate în vederea prezentării conducerii ministerului - 2%;

- iniţiază proiecte de acte normative din domeniul asistenţei medicale şi propune directorului Direcţiei medicale amendarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative trimise spre consultare de către direcţiile centrale de specialitate ale M.A.I., Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România, alte structuri din cadrul M.A.I. sau din afara acestuia - 2%.

c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):

- coordonează planificarea anuală, trimestrială, lunară şi săptămânală a principalelor activităţi ale serviciilor medicale din cadrul Direcţiei medicale privind acţiunile proprii de control şi îndrumare la unităţile medicale subordonate, unităţi centrale, precum şi acţiunile executate în colaborare cu Corpul de control al ministrului sau cu alte unităţi centrale, prezentând spre aprobare directorului direcţiei graficele întocmite - 2% ;

- coordonează preluarea la mobilizare, după constituire, a spitalelor militare de rezervă şi a punctelor medicale mobile de prim ajutor şi triaj ale acestora - 1%;

- analizează şi avizează gradul de dotare cu aparatură, utilaje medicale, materiale sanitare a unităţilor medicale subordonate - 1%;

- aprobă trecerea la casare a unor materiale sanitare prevăzute în ordinele şi instrucţiunile privind casarea bunurilor materiale în M.A.I. - 1%;

- propune acordarea calificativului la evaluarea anuală a personalului de conducere din subordine, conform competenţei - 1%;

- îndrumă şi analizează modul de efectuare a examinării medicale periodice a personalului MAL, precum şi a examinării medicale a candidaţilor pentru încadrare directă în unităţile M.A.I. sau care susţin examene de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. - 2%;

- organizează şi controlează activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile MAI. subordonate - 1%;

- propune teme şi susţine cursuri de formare profesională a personalului nou-încadrat în MAI. - 1%;

2. Responsabilităţi:

a) de planificare:

- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul MAL, stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical;

- organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor Direcţiei medicale şi a unităţilor medicale de execuţie din subordinea acesteia;

- planifică activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile MAL subordonate;

- coordonează activitatea de elaborare a planului anual de activităţi şi măsuri.

b) de raportare:

- prezintă conducerii Direcţiei medicale/ministerului rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea

asistenţei medicale în cadrul M.A.I. şi starea de sănătate a efectivelor asistate;

c) de lucru cu publicul:

- desfăşoară audienţe;

d) de luare a deciziilor:

- potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) accesul la informaţii:

- este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

- prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor personale pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;

- informează, de îndată, conducerea M.A.I. şi responsabilul cu protecţia datelor personale despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date personale sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoştinţă, prin orice mijloace.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

- asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului şi structurilor repartizate spre

coordonare;

- avizarea, anterior prezentării directorului, a situaţiilor şi lucrărilor întocmite de şefii structurilor coordonate;

- participarea la principalele activităţi şi decizii manageriale ale direcţiei.

2. Indicatori calitativi:

- asigurarea realizării eficiente şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor conducerii ministerului şi directorului;

- lucrările avizate vor fi corecte, coerente, complete, concrete şi viabile, cu limitarea intervenţiei şefului direct la mat puţin de 10% din acestea.

3. Costuri:

- asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp:

- îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în timpul programului de lucru: alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, studiu, concepţie, analiză şi control.

5. Utilizarea resurselor:

- antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea fată de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.

6. Mod de realizare:

- individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; delegă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Secretar general adjunct,

..................................

Data:.................

 

Director al Direcţiei medicale,

..................................

Data:.................

 

Titularul postului:

..................................

Data:.................

 

ANEXA Nr. 5

 

Ministerul Afacerilor Interne

Direcţia medicală

NESECRET

Exemplar nr. ..........................................

Nr. ......................din.........................

Bucureşti

 

FIŞA POSTULUI

 

A. identificarea postului

 

1. Compartimentul:

2. Denumirea postului:

3. Poziţia postului în statul de organizare:

4. Relaţii cu alte posturi:

- relaţii ierarhice:

- relaţii funcţionale:

- relaţii de control:

- relaţii de colaborare:

- de reprezentare:

- conducerea

- director adjunct

- 2/a

- se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei medicale.

- coordonează activitatea Structurii de securitate/C.S.T.I.C. şi a Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză din cadrul Direcţiei medicale.

- desfăşoară activităţi de control pe linie de specialitate, în unităţile subordonate.

- colaborează în domeniul specific activităţii cu toate unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii, din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu alte institute, colegii, agenţii, asociaţii, societăţi comerciale.

- reprezintă Direcţia medicală în raporturile cu conducerea MAL, cu celelalte autorităţi şi instituţii din ţară, în baza mandatelor.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- organizează şi coordonează activitatea personalului din cadrul Structurii de securitate/C.S.T.I.C. şi cea a Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză din Direcţia medicală.

- ofiţer de poliţie.

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:

2. Gradul profesional necesar ocupării postului:

 

3. Pregătirea necesară ocupantului postului: 3.1. Pregătire de bază:

- studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna.

3.2. Pregătire de specialitate:

- studii de masterat sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management, ori management sanitar.

3.3. Alte cunoştinţe;

- cultură generală, informatică, economie de piaţă, protocol, management.

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate nivel „STRICT SECRET”.

3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit

- cunoaşterea - citit/scris/vorbit - a unei limbi de circulaţie internaţională, la nivel mediu.

4. Experienţă:

 

4.1. Vechime în munca, din care în M.A.I.:

4.2. Vechime în specialitate:

4.3. Vechime în funcţii de conducere:

4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului:

- minimum 8 ani/minimum 5 ani.

- 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

- 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.

- 3 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

6. Atitudini necesare/comportament solicitat:

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control; oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; lucru în echipă; putere de mobilizare.

- sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă.

- apt pentru funcţii de conducere.

- apt psihologic pentru funcţii de conducere;

- inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv.

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

2. Programul de lucru:

3. Deplasări curente:

4. Condiţii deosebite de munca:

5. Riscuri implicate de post:

6. Compensări corespunzătoare funcţiei similare celei de director adjunct la data de 31 decembrie 2009:

- în unităţile subordonate Direcţiei medicale.

- expunere la radiaţii electromagnetice.

- stres psihic specific funcţiilor de conducere şi cel datorat efectului nociv al radiaţiilor emise de câmpurile electromagnetice.

- 44% - indemnizaţie de conducere;

- 25% - spor pentru misiune permanentă;

- 30% - spor pentru condiţii de pericol deosebit;

- 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare, grele şi periculoase (condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă);

-12 % - spor de confidenţialitate, pentru acces la lucru cu documente clasificate;

- concediu de odihnă suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. Sarcini şi îndatoriri

a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere de 74%):

- îndrumă şi urmăreşte executarea dispoziţiilor directorului Direcţiei medicale referitoare la activitatea structurilor direcţiei aflate în coordonare si a unităţilor medicale subordonate - 16%;

- urmăreşte modul de rezolvare a măsurilor propuse ca urmare a verificărilor efectuate în domeniul de activitate, de către personalul Direcţiei medicale, în unităţile M.A.I. - 6%;

- urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei, a ordinelor ministrului afacerilor interne, ministrului sănătăţii, dispoziţiile directorului Direcţiei medicale şi prevederile regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice de specialitate - 3%;

- iniţiază proiecte de acte normative din domeniul asistenţei medicale şi propune directorului Direcţiei medicale, amendarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative trimise spre consultare de către direcţiile centrale de specialitate ale MAL, Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România, alte structuri din cadrul MAI. sau din afara acestuia -10%.

- pune în aplicare şi verifică prin structura de securitate respectarea la nivelul Direcţiei medicale a prevederilor legale în domeniul gestionării informaţiilor clasificate - 4%;

- colaborează cu organele tehnice de specialitate din cadrul ministerului (secretariat, financiar, juridic, logistic, protecţia muncii etc.), pentru cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate şi coordonează activitatea colectivelor constituite în cadrul Direcţiei medicale a MAL, în cazul emiterii proiectelor de ordine, instrucţiuni şi regulamente ale ministrului afacerilor interne şi aplicarea acestora după aprobare - 10%;

- coordonează şi controlează funcţionalitatea sistemului informaţional, la Direcţia medicală şi de la nivelul unităţilor medicale subordonate; propune măsuri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea acestuia -. 5%;

- urmăreşte rezolvarea în termen a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor ce sunt repartizate structurilor aflate în coordonare nemijlocită -10%;

- urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate în cadrul Direcţiei medicale - 10%;

- urmăreşte respectarea regulamentului de ordine interioară în cadrul Direcţiei medicale - 5%.

b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 12%):

- la dispoziţia directorului direcţiei, face parte din comisiile pe domenii de activitate constituite la nivelul unităţii - 2%;

- coordonează competent, pe linia sa de muncă, colectivele de îndrumare şi control ce se deplasează la unităţile medicale subordonate, la cele din aparatul central, precum şi la celelalte unităţi din structura MAL - 2%;

- coordonează actualizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces - 3%;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia - 3%;

- elaborează, în vederea prezentării conducerii ministerului, rapoarte, informări, analize şi studii în domeniul său de activitate - 2%.

c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):

- coordonează planificarea anuală, trimestrială, lunară şi săptămânală a principalelor activităţi ale Structurii de securitate/C.S.T.I.C. şi a Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză, privind acţiunile proprii de control şi îndrumare la unităţile medicale subordonate, unităţi centrale, precum şi acţiunile executate în colaborare cu Corpul de control al ministrului sau alte unităţi centrale, prezentând spre aprobare directorului direcţiei graficele întocmite - 3%;

- organizează şi controlează activitatea de control pe linia sa de muncă în unităţile şi structurile MAI. subordonate - 2%;

- propune teme şi susţine cursuri de formare profesională a personalului nou încadrat în Direcţia medicală - 1%.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare:

- organizează, conduce şi controlează, pe linia sa de muncă, activitatea structurilor Direcţiei medicale;

- organizează, planifică şi controlează, pe linia sa de muncă, activitatea de control în structurile Direcţiei medicale;

- coordonează activitatea de elaborare a sarcinilor planului anual de activităţi şi măsuri, pe linia sa de muncă.

b) de raportare:

- elaborează în vederea prezentării conducerii ministerului rapoarte, informări, analize şi studii pe linia sa de activitate.

c) de lucru cu publicul:

- desfăşoară audienţe.

d) de luare a deciziilor:

- potrivit prevederilor legale în vigoare.

e) accesul la informaţii:

- răspunde pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

- pune la dispoziţia factorilor de răspundere lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei;

- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

- gestionează informaţii clasificate la nivel „Strict secret” şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

- este şeful structurii de securitate pentru Direcţia medicală;

- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii, şi le supune aprobării conducerii direcţiei;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării D.I.P.I., iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;

- asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază şi informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I., potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţiile clasificate;

- organizează activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţiile clasificate;

- coordonează modul de păstrare şi organizare a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate;

- monitorizează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;

- coordonează întocmirea şi actualizarea listelor cu informaţiile clasificate, elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă directorului Direcţiei medicale propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate.

- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

E. Standarde de performantă asociate postului

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

- asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului şi structurilor repartizate spre coordonare;

- avizarea, anterior prezentării directorului, a situaţiilor şi lucrărilor întocmite de şefii structurilor coordonate;

- participarea la principalele activităţi şi decizii manageriale ale direcţiei.

2. Indicatori calitativi:

- asigurarea realizării eficiente şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor conducerii ministerului şi directorului;

- lucrările avizate vor fi corecte, coerente, complete, concrete şi viabile, cu limitarea intervenţiei şefului direct la mat puţin de 10% din acestea.

3. Costuri:

- asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp:

- îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în timpul programului de lucru: alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, studiu, concepţie, analiză şi control.

5. Utilizarea resurselor:

- antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea fată de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.

6. Mod de realizare:

- individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; delegă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

 

 


 

Secretar general adjunct

Data:.............

 

AVIZAT

DEPARTAMENTUL DE INFORMAŢII Şl PROTECŢIE INTERNĂ

Data:....................

Director al direcţiei medicale

Data:.................

Titularul postului:

Data:....................

 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/200B privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 lit. k) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a V-a, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.008/2006 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a IX-a, cu modificările ulterioare, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 644/2007 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2009-2038 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până în data de 31 decembrie 2014.

Art. 2. - Planul de acţiuni se va duce la îndeplinire de către responsabilii prevăzuţi în acesta.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 2.495.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor

 

În baza obligaţiilor Camerei Auditorilor Financiari din România, în calitate de membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), de a asigura adoptarea şi promovarea celei mai recente ediţii a Standardelor internaţionale emise de această organizaţie,

în temeiul prevederilor:

a) art. 5 alin. (3) lit. b) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 15 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 12 decembrie 2013, hotărăşte:

Art. 1. - Se adoptă Manualul Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), aplicabil de către auditorii financiari din România, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 2. - Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică

pentru contabili (IESBA) al IFAC, este tradus, adoptat şi inclus în Manualul Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, editat de Camera Auditorilor Financiari din România şi publicat pe site-ul CAFR, www.cafr.ro.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 53.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.