MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 25         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 

17. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul ordin, se republici în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2014.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la regulament)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICA

 

FIŞA POSTULUI

directorului general

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul; conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală

2. Denumirea postului: director general (consilier juridic)

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Gradul corespunzător postului: chestor generai

5. Relaţii:

a) ierarhice: se subordonează direct ministrului afacerilor interne şi nemijlocit secretarului de stat (pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul) şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale;

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei generale; în aplicarea prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistenţă juridică şi pentru consilierii juridici din unităţile aparatului central şi instituţiile sau unităţile aflate în subordinea ministerului;

c) de control: controlează activitatea structurilor direcţiei generale şi întregului personal al acesteia, precum şi a compartimentelor juridice din inspectoratele generale (similare), a structurilor juridice şi a consilierilor juridici din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al ministerului, din unităţile teritoriale şi din celelalte unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, cu sau fără personalitate juridică;

d) de colaborare: colaborează cu conducerile inspectoratelor generale, direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din cadrul ministerului, cu structurile similare din cadrul administraţiei publice centrale, precum şi cu celelalte instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale, legal constituite, În scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne;

e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte unităţi ale ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate; angajează, în condiţiile legii, direcţia generală în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.

B. Definirea sumară a atribuţiilor postului

- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţii de asistenţă juridică în minister, coordonarea activităţii de asistenţă juridică, precum şi reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionale;

- asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului;

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii direcţiei generale; efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniile de competenţă.

C. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar de poliţie

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic, cu diplomă de licenţă, sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de maşter sau studii post-specialitate: universitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/legislaţia muncii/teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural drept european/tehnici de negociere/informatică/management instituţional;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat strict secret;

3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional

D. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului

3. Deplasări curente: în unităţile ministerului, la Guvern, Parlament şi la alte autorităţi publice centrale; sediile unităţilor centrale şi teritoriale ale ministerului; în străinătate pentru participarea la negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.

4. Condiţii de muncă:

- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

- schimbări frecvente si imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

- condiţii speciale de muncă.

5. Riscuri implicate de post:

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj, oboseală psihică;

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere

E. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. organizează şi conduce întreaga activitate a direcţiei generale pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne;

2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor privind acordarea asistenţei juridice în minister şi controlează modul de implementare şi aplicare a acestora;

3 iniţiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în funcţie de evoluţia structurilor organizatorice, atribuţiile acestora şi calitatea personalului;

4. analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instrucţiuni şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile aparatului central al ministerului, de instituţiile şi structurile din subordine, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum şi proiectele întocmite de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului;

5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, iniţiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;

6. participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstituţionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în Plenul Camerei Deputaţilor sau al Senatului;

7. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum şi, după caz, documentaţia întocmită pe linie de achiziţii publice de bunuri, servicii şi concesiune de lucrări;

8. asigură consultanţă juridică, la cerere, conducerii ministerului;

9. coordonează colectivele de specialişti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate;

10. participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale încheiate de minister în domeniile de competenţă;

11. dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii la unităţi, instituţii şi structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;

12. iniţiază şi dezvoltă prin direcţia de profil din aparatul central al ministerului relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale;

13. prezintă informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenţă juridică şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu;

14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările şi întrebările adresate de parlamentari ministrului afacerilor interne;

15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar constituite la nivelul ministerului şi al structurilor subordonate;

16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister şi îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare;

17. coordonează, cu sprijinul direcţiei generale de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul direcţiei generale şi din aparatul central, precum şi a şefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare;

18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor juridice din unităţile centrale şi teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistenţă juridică;

19. asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale în legătură cu acordarea asistenţei juridice în minister;

20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanţuri, controale şi inspecţii efectuate de direcţia generală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central;

21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

22. desfăşoară nemijlocit activităţi de pregătire cu efectivele din subordine şi de verificare a modului în care cunoştinţele transmise sunt însuşite şi aplicate în activitate;

23. dispune măsuri, potrivit competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al direcţiei generale cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt sa dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă;

24. semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice, potrivit competenţelor;

25. organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;

26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;

27. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

28. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale;

29. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele posturilor directorilor generali adjuncţi şi şefilor structurilor pe care le coordonează.

F. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin direcţiei generale şi postului pe care îl ocupă

2. Indicatori calitativi: asigurarea managementului performant al activităţii de asistenţă juridică în minister şi gestionarea judicioasă a resurselor umane şi materiale alocate direcţiei generale, în conformitate cu prevederile legale, cerinţele postului, ordinele şi dispoziţiile conducerii ministerului

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică şi activităţi de management în domeniul asistenţei juridice.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde; acţionează pentru utilizarea cu maximă eficienţă a timpului de lucru, a dotărilor şi celorlalte resurse materiale.

6. Modalităţi de realizare a atribuţiilor: individual şi în echipă; conduce prin dispoziţii şi exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează personalul din subordine pentru executarea de lucrări complexe, în ritm alert, sub presiune, impunând regula inacceptabilităţii erorii în actul de asistenţă juridică; stimulează competenţa, eficacitatea şi loialitatea faţă de instituţie a subordonaţilor; sancţionează prompt incompetenţa, ineficienta şi indisciplina; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Ministrul afacerilor interne,

.........................................

Secretar de stat,

.........................................

 

 

Titularul postului .........................................

Numele si prenumele .........................................

Semnătura .........................................

Data .........................

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 şi art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Capitolul I „înregistrarea datoriei publice” se completează după cum urmează:

a) La punctul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi cele în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit.”;

b) La punctul 8 se introduc două noi subpuncte, cu următorul cuprins:

„8.2. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.

8.3. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.”

2. La capitolul II „Modalitatea de raportare a datoriei publice”, la punctul 9 se introduc două noi subpuncte, cu următorul cuprins:

„9.2. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 «Mihail Kogălniceanu» - «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de...», agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 «Mihail Kogălniceanu» - „Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ...........», cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 «Mihail Kogălniceanu» - «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - SA IFN la data de...........» se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 «Mihail Kogălniceanu» - «Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ......

Formularul 5 «Mihail Kogălniceanu» - «Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ...» se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 «Mihail Kogălniceanu» - «Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ....» se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 10. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.

9.3. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de...», agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 «Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de....», cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de...» se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 «Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de.....».

Formularul 5 «Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de....» se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 «Situaţia executării garanţiilor de stat la data de....» se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1,2,3,4,5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 11. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.”

3. La capitolul III „Structura Contului general al datoriei publice”, punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmeşte în structura prevăzuta în anexa nr. 4 şi cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare şi instrumentele de cash management precum şi finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, cu garanţia statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanţările rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.

Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:

A. Certificate de trezorerie, din care:

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

B. Obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă şi externă, din care:

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

C. Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine, din care:

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

D. Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale, din care:

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

E. Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre], din care:

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

F. Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului

total:                în euro

în lei

G. Instrumente structurate, din care:

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

H. Leasing financiar, din care:

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

I. Instrumente de cash management total:

în euro

în lei

J. Plasamente private, din care:

1. În valuta tranzacţiei:

2. total:                        în euro

în lei

K. Total în valutele tranzacţiilor

L. Total:          în euro

în lei.

Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:

- coloana 1 se completează cu denumirea finanţărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinaţia finanţărilor rambursabile, numărul de referinţă al finanţării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum şi cu denumirea creditorului. Finanţările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexa nr. 4;

- în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanţarea;

- în coloana 3 se înscrie valuta de contract;

- în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanţării rambursabile în valuta de contract, cu excepţia împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi a finanţărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;

- în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;

- în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacţiei. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;

- în coloana 8 se înscrie soldul finanţărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;

- coloanele 9 şi 10 cuprind tragerile efectuate în cursul exerciţiului financiar respectiv, în cadrul finanţărilor rambursabile contractate de stat, precum şi rambursările/refinanţările efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuţia. Pentru împrumuturile din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar creşterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;

- coloana 11 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacţiei, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) şi rambursările aferente (coloana 10);

- coloana 12 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;

- total în valutele tranzacţiilor se completează astfel:

- în coloanele 4, 7, 9,10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat diferenţiat pe valuta tranzacţiilor, şi anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc;

- în coloanele 5, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar la coloanele 5, 8, 9, 10 şi 12 în lei, astfel:

- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 4,7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transforma în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;

- totalul în lei pentru coloanele 5, 8 şi 12 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.

4. Situaţia garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale cu garanţia statului până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare. Finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se raportează în Situaţia garanţiilor guvernamentale.

Situaţia garanţiilor guvernamentale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 5 şi cuprinde:

I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte:

a) garanţii emise în lei;

b) garanţii emise în valută;

c) echivalent în lei;

iar total general pentru toate legile speciale, astfel:

a) garanţii emise în lei;

b) garanţii emise în valută;

c) echivalent în euro şi în lei.

Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:

- coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;

- coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanţiilor emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora;

- coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor acordate de stat în cursul anului de raportare;

- coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută, astfel:

în cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 şi 7.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7;

- coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare.

În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM coloana 5 se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor aferente garanţiilor emise de către FNGCIMM, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare.

- coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare;

- coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise de Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM care au fost supuse executării în cursul anului de raportare;

- coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:

În cazul executării scrisorilor de garanţie emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plaţii.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor guvernamentale «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României» se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.

- coloana 9 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută;

- total datorie în euro si în lei se completează la coloanele 2-9, astfel:

- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 2 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;

- totalul în lei pentru coloanele 2 şi 9 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.

II. Alte garanţii guvernamentale, care se raportează în următoarea structură:

A. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatorii economici:

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

B. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale;

1. În valuta tranzacţiei;

2. total:                        în euro

în lei

C. Total în valuta tranzacţiilor

D. Total:          în euro

în lei.

Datele din această situaţie se completează astfel:

- coloana 1 se completează cu numărul garanţiei, în ordinea acordării;

- coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garanţiei, cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a băncii sau instituţiei creditoare;

- coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garanţiei;

- În coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei;

- coloanele 5 şi 6 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;

- coloanele 7 şi 8 cuprind soldul finanţării rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în tei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;

- în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor;

- în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor;

- în coloana 11 se stabileşte soldul final în valuta tranzacţiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursările de rate de capital (coloana 10);

- în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;

- în coloana 13 se completează suma în milioane lei plătită de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc;

- totalul în valută se completează astfel:

- în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, şi anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc;

- în coloanele 6, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective;

- totalul în euro şi în lei se completează în coloanele 5, 7, 9,10 şi 11 în euro, iar în coloanele 6, 8, 9, 10 şi 12 în lei:

- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 5, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, excepţie făcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;

- totalul în lei se calculează pentru coloanele 6, 8 şi 12 utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.”

4 Anexele nr. 4 şi 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 9 se introduc două noi anexe, respectiv anexele nr. 10 şi 11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2014.

Nr. 17.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 Ia normele metodologice)

 

- model -

 

CONTUL GENERAL

al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie...........

 

Contul general al datoriei publice guvernamentale directe

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - valuta de contract

B - valoare contractată - valuta de contract (mii.)

C - valoare contractată - suma (mii. lei)

D - valuta tranzacţiei

E - soldul la începutul anului - valuta tranzacţiei (mii.)

F - soldul la începutul anului - suma (mii. lei)

G - rulajul anului în valuta tranzacţiei (mii.) - trageri/angajamente noi

H - rulajul anului în valuta tranzacţiei (mii.) - rambursări/refinanţări

I - soldul la finele anului - valuta tranzacţiei (mii.)

J - soldul la finele anului - suma (mii. lei)

 

Nr. crt.

Denumirea finanţării/baza legală/destinaţia finanţării şi denumirea creditorului/ Numărul de referinţă al finanţării rambursabile

Perioada pentru care se

angajează finanţarea

A

B

C

D

E

F

6

H

1

J

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 =7 + 9-10

12

A.

Certificate de trezorerie:

- în valuta tranzacţiei

- Total: în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă şi externă:

- în valuta tranzacţiei

- Total: în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine:

- în valuta tranzacţiei

- Total: în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale

- în valuta tranzacţiei

- Total: în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre]:

- în valuta tranzacţiei

- Total: în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului: - Total: în euro în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Instrumente structurate:

- în valuta tranzacţiei

- Total: în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Leasing financiar:

- în valuta tranzacţiei

- Total: în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Instrumente de cash management - Total: în euro în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Plasamente private

- în valuta tranzacţiei

- Total: în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.

Total datorie în valutele tranzacţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.

Total datorie: în euro în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

- model -

 

SITUAŢIA

garanţiilor guvernamentale

 

I. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor speciale

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - sold la începutul anului

B - intrări garanţii noi

C – ieşiri

 

Nr. crt.

Acte normative în baza cărora au fost emise garanţiile

A

B

C

Din care:

Soldul anului

Anulări

Rambursări beneficiari

Execuţii

Valoarea garantată aferentă execuţiei

Plata efectivă MFP

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 2+3-4

1

Ad normativ

a) garanţii emise în lei (mii lei)

b) garanţii emise în valută (mii unităţi valută)

c) echivalent lei (mii lei)

Total general

a) garanţii emise în lei (mii lei)

b) garanţii emise în valută

c) echivalent

- în euro

- în lei (mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Alte garanţii guvernamentale

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- termen de valabilitate a garanţiei

B - valuta de contract sau a tranzacţiei

C - valoarea garanţiei emise - valută (mii.)

D - valoarea garanţiei emise - suma (mii. lei)

E - soldul la începutul anului - valută (mii.)

F - soldul la începutul anului - suma (mii. lei)

G - rulajul în anul - trageri (mii. valută)

H - rulajul în anul - rambursări (mii. valută)

I - soldul la finele anului - valută (mii.)

J - soldul la finele anului - suma (mii. lei)

K - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc (mii. lei)

 

Nr. garanţiei

Baza legală/Beneficiar/Creditor

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7+9-10

12

13

 

A. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatorii economici:

- în valuta tranzacţiei

- Total:

în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale:

- în valuta tranzacţiei -

- Total:

în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Total în valuta tranzacţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Total:

în euro

în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 10 la normele metodologice)

 

- model -

Formularul 1 „Mihail Kogălniceanu”

Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de  .........................................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Număr contracte în derulare

Plafon alocat

Valoarea garanţiilor acordate

Plafon neutilizat

1

2

3

4

5

6

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca 2

.........................................

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.

Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 2 „Mihail Kogălniceanu”

 

Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de  .........................................

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Valoarea garantată în luna de raportare

Valoarea garantată cumulată de la începutul anului

Observaţii

1

2

3

4

5

 

Banca 1

 

 

 

 

Banca 2

.........................................

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv.

Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 3 „Mihail Kogălniceanu”

 

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........................................

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Rambursări de capital în primul an calendaristic al contractului de credit

Rambursări de capital în al doilea an al contractului de credit

Total rambursări de capital

1

2

3

4

5 = 3 + 4

 

Banca 1

Banca 2

.........................................

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

Mod de completare

 

Pentru garanţiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, în lei, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

 

Formularul 4 „Mihail Kogălniceanu”

Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de  .........................................

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Rambursări de capital efectuate în luna de raportare

Total rambursări de capital

1

2

3

4

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

 

 

 

Total general

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.

 

Formularul 5 „Mihail Kogălniceanu”

 

Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de  .........................................

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Nr. contracte anulate în luna de raportare

Valoarea garanţiilor anulate în luna de raportare

Valoarea garanţiilor anulate cumulat de la începutul anului

Valoarea garanţiilor respinse la plată în luna de raportare

Valoarea garanţiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

Banca 2

.........................................

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor/rezilierilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.

Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 6 „Mihail Kogălniceanu”

 

Situaţia executării garanţiilor de stat la data de  .........................................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Valoarea garantată aferentă execuţiilor - în luna de raportare

Valoarea garantată aferentă execuţiilor - cumulat de la începutul anului

Plată efectivă - în luna de raportare

Plată efectivă - cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

 

Banca 1

 

 

 

 

 

Banca 2

.........................................

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de fa începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 11 la normele metodologice)

- model -

Formularul 1

 

Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de  .........................................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Număr contracte în derulare

Plafon alocat

Valoarea garanţiilor acordate

Plafon neutilizat

1

2

3

4

5

6

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.

Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 2

Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de  .........................................

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Valoarea garantata în luna de raportare

Valoarea garantata cumulat de la începutul anului

Observaţii

1

2

3

4

5

 

Banca 1

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv.

Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 3

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de  .........................................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Rambursări de capital în primul an al contractului de

credit

 

Rambursări de capital în anul.... al contractului

de credit

Total rambursări de capital

1

2

3

4

5

6

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Mod de completare

 

Pentru garanţiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

 

Formularul 4

 

Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de  .........................................

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Rambursări de capital efectuate în luna de raportare

Total rambursări de capital

1

2

3

4

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

 

 

 

Total general

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.

 

Formularul 5

 

Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de  .........................................

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Nr. contracte anulate în luna de raportare

Valoarea garanţiilor anulate în luna de raportare

Valoarea garanţiilor anulate cumulat de la începutul anului

Valoarea garanţiilor respinse la plată în luna de raportare

Valoarea garanţiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

Banca 2

.........................................

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor/rezilierilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.

Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 6

 

Situaţia executării garanţiilor de stat la data de  .........................................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Valoarea garantată aferentă execuţiilor - în luna de raportare

Valoarea garantată aferentă execuţiilor - cumulat de la începutul anului

Plata efectivă în luna de raportare

Plată efectivă cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

 

Banca 1

 

 

 

 

 

Banca 2

.........................................

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Mod de completare

 

Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.