MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 29/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 29         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.150/2013. - Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării

 

1.151/2013. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

1.152/2013. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliara.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Lacul natural Tăbăcărie”, aflat în domeniul public al Statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, înregistrat cu valoarea de 1 leu la numărul M.F.R 63934 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a evaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.150.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor Imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi/sau adresa, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară, respectiv valoarea, ca urmare a evaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

63919

8.03.03

Lacul Hagieni

BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 602802 mp, CF nr. 107066, UAT Limanu

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

comuna Limanu;-; -; nr.: -

1998

980.000

2

63934

8.03.03

Lacul natural Tăbăcărie

BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 809829 mp, CF nr. 227155, UAT Constanţa

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

municipiul Constanţa; -; nr.: -; Dobrogea

1998

2.105.480

3

 

63937 64149

8.03.03 8.17.03

Lacul Limanul Barajul Basarabi 17

BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 830012 mp, CF nr. 107060, UAT Limanu

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

comuna Limanu; -; -; nr.: -

1998

 

1.070.000

 

 

4

 

 

 

 

 

 

BH Litoral, curs de apă Serplea, lungime 197 m, lăţime 3 m, înălţime 7 m, S (NNR) = 13 ha, vol. apărare = 0,37 mil. mc, S_teren = 26140 mp, Sconstr_C1 - baraj = 9618 mp, CF nr. 101099, UAT Ciocârlia

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

comuna Ciocârlia; -; nr.: -

1998

 

1.034.131

 

5

64156

8.17.03

Barajul 27 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 228 m, lăţime 3 m, înălţime 5 m, S (NNR) = 1 ha, vol. apărare = 0,013 mil. mc, S_teren = 2416 mp, Sconstr_C1 - baraj - 1824 mp, CF nr. 103030, UAT Medgidia

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

municipiul Medgidia; -; nr.: -

1998

28.410

6

64157

8.17.03

Barajul 28 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 127 m, lăţime 3 m, înălţime 6 m, S (NNR) = 1 ha, vol. apărare . 0,019 mil. mc, S_teren = 2221 mp, Sconstr_C1 - baraj = 267 mp, CF nr. 101968, UAT Peştera

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

comuna Peştera; -; nr.: -

1998

31.835

7

64226

8.17.03

Barajul Carand Răpsig

Volum = 15 mil. mc, lungime = 8560 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m, Steren canton = 1511 mp,

CF nr. 302236, UAT Beliu

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Beliu; -; nr.: -

1970

2.607.388

8

64237

8.17.03

Polderul Ciutelec

Volum = 4,2 mil. mc, lungime = 1030 m, lăţime = 3 m, înălţime = 8m, Steren = 30900 mp, Sconstr_C1 - polder Ciutelec = 26418 mp, CF nr. 508S6, UAT Tauteu

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Tauteu; -; nr.: -

1984

773.916

9

64245

8.17.02

Acumularea Mileanca

Volum total = 14,35 mil. mc, Vaten = 8,25 mil. mc, Stotală = 1465800 mp, Steren = 1374816 mp, Sconstr_C1 - baraj = 5734 mp, Sconstr_C2 - golire_fund = 447 mp, Sconstr_C3 - descărcător_ape_mari = 3801 mp, Sconstr_C4 - călugăr = 18 mp, CF nr. 50190, UAT Mileanca Steren = 90984 mp, CF nr. 50189, UAT Mileanca

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Mileanca; -; nr.: -

1975

2.184.299

10

64282

8.17.02

 

Acumularea Puşcaşi

Volum total =17,5 mil. mc, Vaten = 10,77 mil. mc, Stotală = 1934225 mp, Steren = 1899987 mp, Sconstr - C1 - baraj = 72804 mp, Sconstr_C2 – turn_manevră = 36 mp, Sconstr C3 - canal_golire_fund = 41 mp, CF nr. 70388, UAT Laza Steren = 34238 mp, Sconstr_C1 - canal_golire_fund - 1859 mp, Sconstr_C2 - canal_ape_mari = 8130 mp, CF nr. 70522, UAT Puşcaşi

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Puşcaşi; -; nr: -; Vaslui

1973

8.744.435

11

64283

8.17.02

Acumularea Soleşti

Volum total = 46,89 mil. mc, Vaten = 30,32 mil. mc, Stotală = 4432785 mp, Steren = 3450900 mp, Sconstr_C1 - baraj = 95489 mp, Sconstr_C2 - turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3 - anexă = 26 mp, Sconstr_C4 - canal_golire_fund = 2480 mp, Sconstr C5 - canal ape mari = 11152 mp, CF nr. 70237, UAT Solesti Steren = 981885 mp, CF nr. 70297, UAT Micleşti

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Soleşti; -; nr: -; Vaslui

1974

8.522.016

12

64288

8.17.02

Acumularea Delea

Volum total = 2.42 mil. mc, Vaten = 1,92 mil. mc, Steren = 84883 mp, Sconstr_C1 - baraj = 20302 mp, Sconstr_C2 - turn_de_manevră =10 mp, Sconstr_C3 - canal_golire_fund . 50 mp, Sconstr C4 -canal ape mari = 1711 mp, CF nr. 76656, UAT Vaslui

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr.: -

1974

1.338.946

13

65189

8.28.01

Cantonul Boiu

Steren = 4318 mp, Sconstr_C1 - canton_vechi = 134 mp, Sdesf_C1 - canton_vechi = 134 mp, Sconstr_C2 - canton_nou = 95 mp, Sdesf_C2 - canton_nou = 95 mp, Sconstr_C3 - magazie = 80 mp, Sdesf C3 - magazie = 80 mp, clădire tip P, CF nr. 51982, UAT Ciumeghiu

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Ciumeghiu;

satul Boiu; nr: -; Bihor

1998

24.249

14

65191

8.28.01

Cantonul Ant

Steren = 1125 mp, Sconstr_C1 - canton = 66 mp, Sdesf_C1 - canton = 66 mp, clădire tip P, CF nr. 51011, UAT Avram Iancu

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul: Ant; nr.: -; Bihor

1998

2.468

15

65192

8.28.01

Cantonul Iermata

Statală = 8562 mp, Steren = 6083 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2 - magazie = 66 mp, Sdesf_C2 - magazie = 66 mp, clădire tip P, CF nr. 301597, UAT Zerind

Steren = 2479 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2 - grajd = 54 mp, Sdesf C2 - grajd = 54 mp, clădire tip P. CF nr. 301596, UAT Zerind

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Zerind;

satul Iermata Neagra; nr.: -

1998

36.180

16

65199

8.28.01

Cantonul Niuved

Steren = 6427 mp, Sconstr_C1 - canton = 105 mp, Sdesf_C1 - canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 51058, UAT Tămăşeu

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Tămăşeu;

satul Niuved; -; nr.:-

1998

8.000

17

65203

8.28.01

Cantonul Frunziş

Steren =1159 mp, Sconstr_C1 - canton = 88 mp, Sdesf C1 - canton = 88 mp, clădire tip P,

CF nr. 301748, UAT Mişca

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Mişca; -; nr: -; Arad

1998

26.908

18

65210

8.28.01

Cantonul Ineu

Steren = 847 mp, Sconstr_C1 - staţie_hidro = 111 mp, Sdesf C1 - staţie hidro = 222 mp, clădire tip P + M, CF nr. 303991, UAT Ineu

Ţara: România;

judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -

1998

58.752

19

65216

8.28.01

Cantonul Horingea

Steren = 3036 mp, Sconstr_C1 - canton = 163 mp, Sdesf C1 - canton = 163 mp, clădire tip P,

CF nr. 51959. UAT Ciumeghiu

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Ciumeghiu; -; nr.: -; Bihor

1998

9.872

20

65218

8.28.01

Staţia Hidro Beiuş

Steren = 345 mp, Sconstr_C1 - staţie hidro = 108 mp, Sdesf_C1 - staţie hidro = 216 mp, clădire tip P + E, CF nr. 102204, UAT Beiuş

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Beiuş;

Str. Burgundia Mică, nr. 6

1998

70.200

21

65221

8.28.01

Cantonul Talpoş

Steren = 3262 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, Sconstr_C2 - grajd = 37 mp, Sdesf C2 - grajd = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 51537, UAT Batăr

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Batăr;

satul Talpoş; nr.: -

1998

15.368

22

65222

8.28.01

Cantonul Tămaşda

Statală = 8369 mp, Steren = 3336 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_stâng = 105 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_stâng = 105 mp, Sconstr_C2 - anexă = 77 mp, Sdesf_C2 - anexă = 77 mp, Sconstr_C3 - grajd = 109 mp, Sdesf_C3 - grajd = 109 mp, clădire tip P, CF nr. 51013, UAT Avram Iancu Steren = 5033 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_drept = 163 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_drept = 163 mp, Sconstr_C2 - grajd =

61 mp, Sdesf_C2 - grajd = 61 mp, clădire tip P, CF nr. 50966, UAT Avram Iancu

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Avram Iancu; -; nr.: -

1998

13.132

23

65223

8.28.01

Cantonul Şilindia

Steren = 1717 mp, Sconstr_C1 - canton = 62 mp, Sdesf_C1 - canton = 62 mp, Sconstr_C2 - anexă = 85 mp, Sdesf_C2 - anexă = 85 mp, Sconstr_C3 - anexă = 64 mp, Sdesf_C3 - anexă = 64 mp, clădire tip P, CF nr. 301343, UAT Şilindia

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Şilindia;

satul Şilindia; nr: 37

1998

42.736

24

65224

8.28.01

Cantonul Zărand

Steren = 2789 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 133 mp. Sconstr C2 - grajd = 35 mp, Sdesf C2 - grajd = 35 mp, clădire tip P, CF nr. 301433, UAT Zărand

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Zărand;

satul Zărand; nr.: -

1998

3.143

25

 

 

65225

 

 

8.28.01

 

 

Cantonul Pilu

 

 

Stotală = 11883 mp, Steren = 4095 mp, Sconstr_C1 - canton Pilu = 95 mp, Sdesf_C1 - canton_Pilu  = 95 mp, Sconstr_C2 - magazie = 95 mp, Sdesf C2 - magazie = 95 mp, clădire tip P, CF nr. 300989, UAT Pilu Steren = 2204 mp, Sconstr_C1 - canton_Pilu_II = 117 mp, Sdesf C1 - canton Pilu II = 117 mp, clădire tip P. CF nr. 300990, UAT Pilu Steren = 5584 mp, Sconstr_C1 - canton_Pilu_III = 151 mp, Sdesf C1 - canton Pilu III = 151 mp, clădire tip P, CF nr. 301926. UAT Socodor

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Pilu; -; nr.: -

1998

 

 

8.102

 

 

26

 

 

65226

 

 

8.28.01

 

 

Cantonul Ţipari

Stotală = 8247 mp, Steren = 3934 mp, Sconstr C1 - canton_Ţipari_l = 143 mp, Sdesf_C1 - canton_Ţipari_l = 143 mp, Sconstr_C2 - magazie = 78 mp, Sdesf_C2 - magazie = 78 mp, clădire tip P, CF nr. 302697, UAT Sintea Mare Steren = 4313 mp, Sconstr_C1 - canton_Ţipari_II = 139 mp, Sdesf_C1 - canton Ţipari II = 139 mp, clădire tip P, CF nr. 301446, UAT Zărand

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Sintea Mare; -; nr.: -

 

 

1998

 

 

15.573

 

 

27

 

 

65227

 

 

8.28.01

 

 

Cantonul Vărsând

 

 

Stotală = 7968 mp, Steren = 1411 mp, CF nr. 301003, UAT Pilu Steren = 2779 mp, Sconstr_C1 - canton =

133 mp, Sdesf C1 - canton = 133 mp, clădire tip P, CF nr. 300988, UAT Pilu Steren = 3778 mp, Sconstr C1 - canton = 143 mp, Sdesf C1 - canton = 143 mp, clădire tip P. CF nr. 300987, UAT Pilu

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Pilu; -; nr.: -

1998

 

 

5.299

 

 

28

65228

8.28.01

Cantonul Berechiu

Steren = 3985 mp, Sconstr_C1 - canton = 69 mp, Sdesf_C1 - canton = 69 mp, Sconstr_C2 - grajd = 55 mp, Sdesf_C2 - grajd = 55 mp, clădire tip P, CF nr. 301747, UAT Apateu

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Apateu;

satul Berechiu; nr: -; Bihor

1998

12.887

29

65229

8.28.01

Cantonul Seleuş

Steren = 825 mp, Sconstr_C1 - canton = 63 mp, Sdesf_C1 - canton = 63 mp, Sconstr_C2 - anexă = 86 mp, Sdesf_C2 - anexă = 86 mp, Sconstr_C3 - anexă = 65 mp, Sdesf C3 - anexă = 65 mp, clădire tip R CF nr. 301326, UAT Seleuş

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Seleuş; satul Seleuş; -; nr.: -

1998

46.746

30

65230

8.28.01

Cantonul Harcai

Steren = 1508 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1 - canton = 61 mp, Sconstr_C2 - anexă = 73 mp, Sdesf_C2 - anexă = 73 mp, clădire tip P, CF nr. 301432, UAT Zărand

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Zărand;

satul Cintei; nr: -; Arad

1998

30.662

31

65231

8.28.01

Cantonul Sintea Mare

Steren = S38 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - anexă = 4 mp, Sdesf C2 - anexă . 4 mp, clădire tip P, CF nr. 302698, UAT Sintea Mare

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Sintea Mare; -; nr.: -

1998

20.176

32

65232

8.28.01

Cantonul Moţiori

Steren = 1335 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - anexă = 89 mp, Sdesf C2 - anexă = 89 mp, Sconstr_C3 - anexă = 31 mp, Sdesf C3 - anexă = 31 mp, clădire tip P, CF nr. 301749,

UAT Apateu

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Apateu; -; nr.: -

1998

16.024

33

65233

8.28.01

Cantonul Mocirla

Steren = 2300 mp, Sconstr_C1 - canton = 91 mp, Sdesf_C1 - canton = 91 mp, Sconstr_C2 - anexă = 93 mp, Sdesf_C2 - anexă = 93 mp, Sconstr_C3 - anexă = 28 mp, Sdesf_C3 - anexă = 28 mp, clădire tip P, CF nr. 302235, UAT Beliu

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Beliu;

satul Vasile Goldiş; nr.: -

1998

30.975

34

65235

8.28.01

Cantonul Tămand

Steren = 3678 mp, Sconstr_C1 - canton = 129 mp, Sdesf_C1 - canton = 129 mp, clădire tip P, CF nr. 303981, UAT Ineu

Ţara: România;

judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -

1998

3.810

35

65236

8.28.01

Cantonul Cermei

Steren = 1296 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - magazie = 92 mp, Sdesf C2 - magazie = 92 mp, clădire tip P, CF nr. 302818, UAT Cermei

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Cermei; -; nr.: -; Arad

1998

16.823

36

65238

8.28.01

Cantonul Marghita

Steren = 1118 mp, Sconstr_C1 - adăpost_hidro = 59 mp, Sdesf_C1 - adăpost hidro = 59 mp, clădire tip P, CF nr. 102608, UAT Marghita

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Marghita;

Str. Gării nr. 17

1998

40.084

37

65239

8.28.01

Cantonul Vânători

Steren = 3173 mp, Sconstr_C1 - canton = 217 mp, Sdesf_C1 - canton = 217 mp, clădire tip P, CF nr. 301749, UAT Mişca

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Mişca; -; nr.: -

1998

14.500

38

65240

8.28.01

Cantonul Şicula

Steren = 1543 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 304310, UAT Şicula

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Şicula;

satul Şicula; -; nr.: -

1998

11.975

39

65241

8.28.01

Cantonul Cintei

Steren = 4980 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, clădire tip P, CF nr. 301436, UAT Zărand

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Zărand;

satul Cintei; nr:-; Arad

1998

7.177

40

65242

8.28.01

Cantonul Socodor

Steren = 3008 mp, Sconstr_C1 - canton = 105 mp, Sdesf_C1 - canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 302781, UAT Chişineu-Criş

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -

1998

5.264

41

65243

8.28.01

Cantonul Hâda

Steren = 5404 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, clădire tip P, CF nr. 302778, UAT Chişineu-Criş

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -

1998

16.804

42

65244

8.28.01

Cantonul Becheni

Steren . 4429 mp, Sconstr_C1 - canton = 91 mp, Sdesf_C1 - canton = 91 mp, clădire tip P, CF nr. 302783, UAT Chişineu-Criş

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -

1998

16.821

43

65245

8.28.01

Cantonul Rica

Steren = 4662 mp, Sconstr_C1 - canton = 86 mp, Sdesf_C1- canton = 86 mp, clădire tip P, CF nr. 301993, UAT Socodor

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Socodor; -; nr.: -

1998

16.085

44

65246

8.28.01

Cantonul Zerindu Mic

Steren = 5106 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1- canton = 61 mp, clădire tip P, CF nr. 301750, UAT Mişca

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Mişca;

satul Zerindu Mic; nr.: -

1998

10.000

45

65254

8.28.01

Cantonul Câmpeni

Steren = 3800 mp, Sconstr_C1 - canton = 100 mp, Sdesf_C1 - canton = 200 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - magazie . 201 mp, Sdesf_C2 - magazie = 201 mp, CF nr. 50823, UAT Flămânzi

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Flămânzi; -; nr.: -

1998

33.874

46

65263

8.28.01

Cantonul Rădăuţi-Prut

Steren = 1300 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1 - canton = 122 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă . 68 mp. Sdesf_C2 - anexă = 68 mp, Sconstr_C3 - grup sanitar = 6 mp, Sdesf C3 - grup sanitar = 6 mp,

CF nr. 50349, UAT Rădăuţi-Prut

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Rădăuţi-Prut; -; nr.: -

1998

52.478

47

65265

8.28.01

Staţia meteo Răuşeni

Steren = 2030 mp, Sconstr_C1 - staţie_meteo = 82 mp, Sdesf_C1- staţie meteo = 246 mp, clădire tip S+P+E, CF nr.50152, UAT Răuşeni

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Răuşeni; -; nr.: -

1998

181.155

48

121015

8.28.01

Cantonul Săud

Steren = 2121 mp, Sconstr _C1 - canton = 126 mp, Sdesf_C1 - canton = 378 mp, clădire tip P+E+M, Sconstr C2 - magazie = 68 mp, Sdesf_C2 - magazie = 68 mp, Sconstr_C3 - şopron = 23 mp, Sdesf_C3 - şopron = 23 mp, Sconstr_C4 - filigorie = 25 mp, Sdesf_C4 - filigorie = 25 mp, CF nr. 50601, UAT Bunteşti

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

comuna Bunteşti;

satul Săud; -; nr.: -

2001

760.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventarele unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura.

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.151.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor Imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63141

8,28.01

Foraj A. Ciurea

 

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -; nr. -; INHGA

62.442

2

63785

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral

DA Prut

235 borne

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -; nr. - ; DA Prut

254.214

3

63786

8.16.08

Reţea geodezică de

sprijin, ax cadastral

DA Prut

283 borne

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DA Prut

189.024,26

4

63789

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral

DA Prut

217 borne

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; DA Prut

31.241,91

5

63987

8.03.11

Foraje DA Prut

44 foraje de studiu

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -; nr. -; DA Prut

33.002,12

6

63988

8.03.11

Foraje DA Prut

28 foraje de studiu

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DA Prut

898.919,04

7

63991

8.03.11

Foraje DA Prut

60 foraje de studiu

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; DA Prut

2.196.019,84

8

64009

8.16.01

Staţii de pompare DA

Prut

2sp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -;

-;nr. -; DAP

14.996.514,79

9

64240

8.17.02

Baraj acumularea Pereschiv

volum total = 16,6 mil. mc, Vaten. = 9,55 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Podu Turcului; -; nr. -; DAP

17.149.014,27

10

64241

8.17.02

Acumularea Antoheşti

volum total = 0,94 mil. mc, Vaten. = 0,54 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Bacău; satul Antoheşti; -; nr. -; Bacău

3.008.164,13

11

64242

8.17.02

Acumularea

Cătămăreşti

volum total = 17,95 mil. mc, Vaten. = 9,87 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Mihai Eminescu; -; nr. -; Botoşani

10.397.802,68

12

64243

8.17.02

Acumularea

nepermanentă Câmpeni

volum total = 11,2 mil. mc, Vaten. = 11,2 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Câmpeni; -; nr. -; Botoşani

5.664.148,94

13

64244

8.17.02

Acumularea Cal Alb

volum total = 16,28 mil. mc, Vaten. = 10,15 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Hudeşti; -; nr. -; Botoşani

3.976.056,15

14

64245

8.17.02

Acumularea

Mileanca

volum total = 14,35 mil. mc, Vaten. = 8,25 mi!, mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Mileanca; -; nr. -; DAP

11.891.266,57

15

64246

8,17.02

Acumularea Negreni

volum total = 25,6 mil. mc, Vaten. = 15,3 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Stiubieni; -; nr. -; DAP

8.883.950,5

16

64247

8.17.02

Barajul Drăcşani

volum total = 33 mil. mc, Vaten. = 20,68 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Suliţa; -; nr. -; DAP

3.854.354,09

17

64248

8.17.02

Acumularea Ezer

volum total = 14,1 mil. mc, Vaten. - 8,5 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr. -; Botoşani

4.348.177,54

18

64249

8.17.03

Acumularea nepermanentă Lozova I (Schela)

volum total = 4,8 mil. mc, Vaten. = 4,8 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Schela; -; nr. -; Galaţi

1.555.353,46

19

64250

8.17.03

Acumularea nepermanentă Lozova II (Lupele)

volum total = 3,2 mil. mc, Vaten. = 3,2 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Pechea; -; nr. -; Galaţi

1.210.767,91

20

64251

8.17.03

Barajul Mălina

volum total = 1,25 mil. mc, vol. aten.= 1,25 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Şendreni; -; nr. -; Galaţi

1.214.680,07

21

64252

8.17.03

Acumularea nepermanentă Ijdileni

volum total = 3,6 mil. mc, Vaten. = 3,6 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Scânteieşt; -; nr. -; Galaţi

2.369.360,83

22

64253

8.17.03

Acumularea nepermanentă Frumuşiţa

volum total = 1.15 mil. mc, Vaten. = 1,15 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Frumuşiţa; -; nr. -; Galaţi

1.976.468,74

23

64254

8.17.02

Acumularea Tansa

Belceşti

volum total = 27,12 mil. mc, Vaten. = 19,23 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Belceşti; -; nr. -; Iaşi

24.839.128,17

24

64255

8.17.02

Acumularea Podu Iloaiei

volum total = 37,82 mil. mc, Vaten. = 27,2 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; nr. -; Iaşi

14.016.602,16

25

64256

8.17.02

Acumularea Cucuteni

volum total = 14,2 mil. mc, Vaten. = 7,85 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Leţcani; -; nr. -; Iaşi

4.600.529

26

64257

8.17.02

Acumularea Ezăreni

volum total = 4,3 mil. mc, Vaten. = 3,52 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Miroslava;-; nr. -; Iaşi

1.339.075

27

64258

8.17.02

Acumularea Ciurbeşti

volum total = 11,77 mil. mc, Vaten. = 6,98 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -; nr. -; Iaşi

2.346.524

28

64259

8.17.02

Barajul acumularea Aroneanu

volum total = 7,25 mil. mc, Vaten. = 4,06 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Aroneanu; -; nr. -; DAP

1.661.517

29

64260

8.17.02

Acumularea Ciric III

volum total = 2,6 mil. mc, Vaten. . 1,75 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; - ; nr. -; Iaşi

10.982.406

30

64261

8.17.03

Acumularea nepermanentă Ciurea

volum total = 7,65 mil. mc, Vaten. = 7,65 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Ciurea; -; nr. -; Iaşi

8.856.596

31

64262

8.17.02

Acumularea Parco vaci

volum total = 8,75 mil. mc Vaten. = 5,9 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -; nr. - ; Iaşi

72.324.308

32

64263

817.03

Acumularea Hălceni

volum total = 42,8 mil. mc, Vaten. = 29,8 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Vlădeni; -; nr. -; Iaşi

68.587.192

33

64264

8.17.03

Acumularea ne permanentă

Vânători

volum total = 3,7 mil. mc, Vaten. = 3,7 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Vânători; -; nr. -; Iaşi

2.264.988

34

64265

8.17.03

Acumularea nepermanentă Cârlig

volum total = 3,2 mil. mc, Vaten. = 3,2 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Cârlig; - ; nr. -; Iaşi

1.235.980

35

64266

8.17.02

Acumularea Sărea

volum total . 23,3 mil. mc, Vaten. = 17,7 mi!, mc

Ţara: România,

judeţul: Iaşi;

satul Sârca; - ; nr. -; Iaşi

26.280.520

36

64267

8.17.02

Acumularea Rediu

volum total = 1,0 mil. mc, Vaten. = 0,6 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Rediu; -; nr. -; Iaşi

7.205.795

37

64268

8.17.02

Acumularea Plopi

volum total = 26,9 mil. mc, Vaten. = 17,2 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Munteni; -; nr. -; Iaşi

13.361.602

38

64269

8.17.03

Acumularea nepermanentă Barca

volum total = 8,7 mil. mc, Vaten. = 8,7 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Mogoşeşti; -; nr. -; Iaşi

6.502.605

39

64272

8.17.03

Acumularea

nepermanentă

Cornet

volum total = 3,9 mil. mc, Vaten. = 3,9 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Miroslava;-; nr.-; Iaşi

4.495.240


40

64273

8.17.03

Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder IV

Ldig = 4,82 km

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţigănaşi; -; nr. -; DAP

2.401.770

41

64274

8.17.03

Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder V

Ldig = 1,54 km, Vt = 2,57 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţigănaşi;-; nr.-; DAP

2.897.387

42

64275

8.17.03

Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder VI

Ldig = 1,48 km, Vtotal = 3,15 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Tigănaşi; -; nr. -; DAP

3.538.067

43

64276

8.17.03

Polderul Vămăşoaia

volum total = 0,31 mil. mc, Vaten. = 0,31 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; nr. -; Iaşi

1.115.892

44

64277

8.17.02

Acumularea Tungujei

volum total = 42 mil. mc, Vaten. = 24,85 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţibăneşti; -; nr. -; Iaşi

93.016.888

45

64278

8.17.02

Acumularea Crăieşti

volum total = 1,975 mil. mc Vaten. = 0,98 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Bozieni; -; nr. -; Neamţ

13.470.654,3

46

64279

8.17.03

Polderul Vultureşti

volum total = 20 mil. mc, Vaten, = 20 mi!, mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Vultureşti; -; nr. -; Vaslui

11.708.603,52

47

64280

8.17.02

Acumularea Mânjeşti

volum total = 38,78 mil. mc, Vaten. = 27,47 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Mânjeşti; -; nr. -; Vaslui

28.302.554,01

48

64281

8.17.02

Acumularea Roşieşti

volum total = 1,1 mil. mc, Vaten, = 0,8 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Roşieşti; -; nr. -; Vaslui

1.718.082,42

49

64282

8.17.02

Acumularea Puşcaşi

volum total = 17,5 mil. mc, Vaten. = 10,77 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Puşcaşi; -; nr. -; Vaslui

22.368.263,6

50

64283

8.17.02

Acumularea Soleşti

volum total = 46,89 mil. mc Vaten. . 30,32 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vastul;

comuna Soleşti; -; nr. -; Vaslui

23.351.428,23

51

64284

8.17.02

Acumularea Căzăneşti

volum total = 21,2 mil. mc, Vaten = 14,8 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Căzăneşti; -; nr. -; Vaslui

19.398.932,46

52

64285

8.17.02

Acumularea Trohan

volum total = 176 mil. mc, Vaten. = 1,36 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Trohan; -; nr. -; Vaslui

3.603.717,26

53

64286

8.17.02

Acumularea Râpa Albastră

volum total = 24,8 mil. mc, Vaten. = 14,67 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Zorleni; -; nr. -; Vaslui

37.739.927,91

54

64287

8.17.02

Acumularea Cuibul Vulturilor

volum total = 50,35 mil. mc, Vaten. = 27,73 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Ciocani; -; nr. -; Vaslui

56.339.133,52

55

64288

8.17.02

Acumularea Delea

volum total = 2,42 mil. mc, Vaten. = 1,92 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; MRJ

Vaslui; -; nr. -; Vaslui

3.668.885,46

56

64289

8.17.03

Acumularea nepermanentă Valea Seacă

volum total = 6,05 mil. mc, Vaten. = 6,05 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Perieni; -; nr. -; Vaslui

1.211.556,68

57

64290

8.17.02

Acumularea Pungeşti

volum total = 5,45 mil. mc, Vaten. = 2,05 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Pungeşti; -; nr. -; Vaslui

2.478.306,66

58

64471

8.16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig Brateşul de Jos, Ldig = 19.600 m, h= 4 m; Dig Vlădeşti, Ldig = 2.500 m, h = 3.5 m; Dig Brateşul de Sus, Ldig = 34.270 m, h = 4 m; Dig compartimentare Sivita Ldig = 1.920 m, h = 4m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP

6.627.491

59

64472

8.16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig râu Prut, Sculeni-Tutura- Gorban, Ldig = 76.300 m, h = 3,5 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -; nr. -; Prut

80.511.415,60

60

64473

8.16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig râu Prut la Drânceni, Ldig = 2.400 m. h = 2,5 m

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Drânceni; -; nr. -; Prut

797.958,19

61

64567

8.28.02

Posturi hidrometrice DA Prut

 

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; - ; nr. -;DAP

173.990,88

62

64569

8.28.02

Instalaţii hidrometrice DA Prut (punţi hidrometrice)

 

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -; nr. -; Iaşi

63.229,31

63

64589

8.16.07

Diguri de apărare BH Şiret

Dig Barcea-H. Conachi, Ldig = 31.946 m, Hdig = 3 m: LDig_ irig- Ape uzate = 2.000 m, Hdig = 1,5 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; - ; nr. -; DAP

14.354.673,94

64

64795

8.03.09

Regularizări DA Prut

lungime = 118,4 km

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -; nr. -; Iaşi

138.709.629,40

65

64796

8,03.09

Regularizări DA Prut

241,85 km

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; - ;nr.-;DAP

26.179.811,60

66

64797

8.03.09

Regularizări DA Prut

lungime = 45,770 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -; nr. -; Bacău

6.959.265,91

67

64798

8.03.09

Regularizări DA Prut

lungime = 138,566 km

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP

29.713.472,37

68

64799

8.03.09

Regularizări DA Prut

lungime = 3,19 km

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; -; -; nr. -; Neamţ

402.959,10

69

64800

8.03.09

Regularizări DA Prut

lungime = 324,709 km

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; Vaslui

25.366.842,79

70

64801

8.03.09

Regularizări DA Prut

lungime = 10,1 km

Ţara: România;

judeţul: Vrancea; -; -; nr. -; DAP

203.303,48

71

64808

8.03.09

Consolidări maluri albii

Lconsolidare = 16.096 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

municipiul Paşcani; -; nr. -; DAP

15.282.446,39

72

64846

8.03.09

Consolidări mal DA

Prut

Reabilitare Baranca II şi Oroftiana

II, epiuri de piatră, lungime =

23.850 m

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -; nr. -; DAP

14.155.084,39

73

64847

8.03.09

Consolidări de mal DA Prut

I = 20.640 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP

45.031.965,16

74

64849

8.03.09

Consolidări de albii DA Prut

lungime = 12.795 m

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; Vaslui

1.248.200,79

75

65151

8.16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig r. Jijia Cirniceni confluenţă cu r. Prut, Ldig = 6.400 m, h = 3 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Popricani; -; nr. -; Prut

32.406.274

76

65156

8.16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig r. Bahlui. Ldig = 22.320 m, h = 2 m; Dig r. Vămăşoaia, Ldig = 6.000 m, h = 2 m; Dig r. Nicolina, Ldig = 6.500 m, h = 1,5 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi, MRJ Iaşi; - ; nr. -; Prut

7.247.479,96

77

65157

8,16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig r. Bahlui, Holboca confluenţă cu Jijia, Holboca-Tomeşti, Ldig = 10.000 m, h = 3 m

 Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Holboca; -; nr. -; Prut

12.133.294

78

65163

8.16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig r. Prut Albita-Fălciu, Ldig = 67.800 m, h = 3,5 m

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi; -; nr. -; DAP

9.856.147,65

79

65248

8.28.01

Baraca Cârlig

P, Stot. = 6.300 mp, Se = 610 mp, Sd = 610 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Cârlig; - ; nr. -; Iaşi

5.215,74

 

80

65250

8.28.01

Cantonul Pereschiv

P, Sconstr. = 182,75 mp, Sdesf. = 182,75 mp, Stot. = 2.537,5 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Podu Turcului; -; nr. -; DAP

432.995,30

81

65251

8.28.01

Cantonul Plopana

Clădire tip P+1, Sconstr. = 151 mp, Sdesf. = 302 mp, Stot. = 2.511 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Plopana; -; nr. -; Bacău

660.880,74

82

65252

8.28.01

Cantonul (SM) Onceşti

P+1, Sconstr. = 63 mp, Sdesf. = 126 mp, Stot. = 5.860 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Onceşti; -; nr. -; Bacău

306.823,04

83

65253

8.28.01

Cantonul Cătămărăşti

P, Sconstr. = 770,5 mp, Sdesf. = 770,5 mp, Stot. = 7.700 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Cătămăreşti; -; nr. -; Botoşani

136.411,41

84

65254

8.28.01

Cantonul Câmpeni

P+1, Sconstr. = 220 mp, Sdesf. = 440 mp, Stot. = 3.800 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Câmpeni; -; nr. -; Botoşani

127.019,69

85

65255

8.28.01

Cantonul Cal Alb

P, Sconstr. = 270 mp, Sdesf. * 270 mp, Stot. = 2.700 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Hudeşti; -; nr. -; Botoşani

62.455,59

86

65256

8.28.01

Cantonul Mileanca

P, Sconstr. = 260 mp, Sdesf. * 260 mp, Stot. = 2.100 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Mileanca; -; nr. -; Botoşani

989.071,24

87

65257

8.28.01

Cantonul Negreni

P, Sconstr. = 324 mp, Sdesf. = 324 mp, Stot. = 1.600 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -; nr. -; Ştiubieni

54.635,91

88

65258

8.28.01

Cantonul Ştefăneşti

P+1, Sconstr. = 368 mp, Sdesf. = 736 mp, Stot. = 5.200 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Ştefăneşti; -; nr. -; Botoşani

93.354,3

89

65259

8.28.01

Cantonul Horodiştea

P, Sconstr. = 110 mp, Sdesf. * 110 mp, Stot. . 2.426 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Păltiniş; -; nr. -; Botoşani

276.524,41

90

65260

8.28.01

Canton Dorohoi

P, Sconstr. = 279.12 mp, Sdesf. = 279,12 mp, Stot. = 4.134 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

municipiul Dorohoi; -; nr. -; DAP

112.469,41

91

65261

8.28.01

Cantonul Ezer

P+1, Sconstr. = 180 mp, Sdesf. -360 mp, Stot. = 4.055 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

municipiul Dorohoi; -; nr. -; DAP

137.962,04

92

65263

8.28.01

Cantonul Rădăuti-Prut

P+1, Sconstr. = 220 mp, Sdesf. = 440 mp, Stot . 3.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Rădăuţi-Prut; -; nr. -; Botoşani

155.496,48

93

65265

8.28.01

Staţia meteo Răuseni

P, Sconstr. = 82 mp, Sdesf. = 82 mp, Stot. = 2.119 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Răuseni; -; nr. -; Botoşani

514.656,97

94

65267

8.28.01

Cantonul Vameş

P, Sconstr. = 191 mp. Sdesf. = 191 mp, Stot. = 1.900 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Piscu; -; nr, -; Galaţi

68.161,85

95

65268

8.28.01

Cantonul Fundeni

P, Sconstr. = 191 mp, Sdesf. % 191 mp, Stot. a 1.900 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Fundeni; -; nr. -; Galaţi

1.255.528,74

96

65269

8.28.01

Cantonul Vasile Alecsandri

P, Sconstr. = 172 mp, Sdesf. a 172 mp, Stot. =2.100 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Braniştea; -; nr. -; Galaţi

815.843.20

97

65270

8.28.01

Cantonul Piscu

P, Sconstr. = 172 mp, Sdesf. =s 172 mp, Stot. = 2.500 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Independenţa; -; nr. -; Galaţi

37.433,52

98

65272

8.28.01

Cantonul Drăgăneşti

P+1, Sconstr. = 198 mp, Sdesf = 396 mp, Stot. = 872 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Drăgăneşti; -; nr. -; Galaţi

56.697,38

99

65275

8.28.01

Cantonul Ghidigeni

P+1, Sconstr. = 165 mp, Sdesf. = 330 mp, Stot. = 960 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Ghidigeni; -; nr. -; Galaţi

14.834,59

100

65288

8.28.01

Cantonul Belceşti

Clădire tip P, Sconstr. = 300 mp, Sdesf. = 300 mp, Stot. = 2.520 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Belceşti; -; nr. -; Iaşi

120.166,88

101

65289

8.28.01

Cantonul Podu Iloaiei

P, Sconstr. = 662 mp, Sdesf. -662 mp, Statală = 16.712 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; nr. -; Iaşi

137.026,13

102

65290

8.28.01

Cantonul Cucuteni

P, Sconstr. = 184 mp, Sdesf. * 184 mp, Stot. = 4.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Leţcani; -; nr. -; Iaşi

42.841

103

65291

8.28.01

Cantonul Trifeşti

P, Sconstr. = 237 mp, Sdesf. * 237 mp, Stot. = 800 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Trifeşti; -; nr. -; Iaşi

72.659,78

104

65292

8.28.01

Cantonul Ezăreni

P, Sconstr. = 299 mp, Sdesf. = 299 mp, Stot. = 1.864 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Horpaz; -; nr. -; Iaşi

37.295

105

65293

8.28.01

Cantonul Ciurbeşti

P, Sconstr. = 149 mp, Sdesf. * 149 mp, Stot. =2.300 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Miroslava; -; nr. -; Iaşi

35.811

106

65294

8.28.01

Cantonul Aroneanu

Clădire tip P, Sconstr. = 105 mp, Sdesf. = 105 mp, Stot. = 3.230 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Aroneanu; -; nr. -; DAP

31.680

107

65295

8.28.01

Cantonul Ciric III

P+1, Sconstr. = 659 mp, Sdesf. = 1.318 mp, Stot = 3.489 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; nr. -; Iaşi

108.237,74

108

65296

8.28.01

Cantonul Ungheni

P+1+M, Sconstr. = 300 mp, Sdesf. = 900 mp, Stot. = 1.530 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ungheni; -; nr. -; Iaşi

89.912

109

65297

8.28.01

Cantonul Prisăcani

P, Sconstr. = 800 mp, Sdesf. * 800 mp, Stot. = 1.800 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Prisăcani; -; nr. -; Iaşi

32.573

110

65298

8.28.01

Cantonul Pârcovaci

P+1, Sconstr. = 502 mp, Sdesf. = 1.004 mp, Stot. = 1.300 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; oraşul

Hârlău; -; nr. -; Iaşi

634.489,02

111

65299

8.28.01

Cantonul Hălceni

Clădire tip P+1, Sconstr. = 445 mp, Sdesf. = 890 mp, Stot. = 19.020 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Hălceni; -; nr. -; Iaşi

404.185,25

112

65300

8.28.01

Cantonul Vânători

Construcţie tip P+1, Sconstr. =

242 mp, Sdesf. = 484 mp, Stot. =

2.024 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Vânători; -; nr. -; Iaşi

299.292

113

65301

8.28.01

Cantonul Sârca

P+1, Sconstr. = 150 mp, Sdesf. =

300 mp, Stot. = 1.334 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Sârca; -; nr. -; Iaşi

241.927

114

65302

8.28.01

Cantonul Rediu

P+1+M, Sconstr. = 336 mp, Sdesf. = 1.008 mp, Stot. = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Rediu; -; nr. -; DAP

650.493,54

115

65303

8.28.01

Cantonul Plopi

P, Sconstr. = 302 mp, Sdesf. * 302 mp, Stot. = 2.420 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Munteni; -; nr. -; Iaşi

128.341

116

65304

8.28.01

Cantonul Grozeşti

P, Sconstr. = 200 mp, Sdesf. = 200 mp, Stot. = 1.250 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Grozeşti; -; nr. -; Iaşi

59.421

117

65305

8.28.01

Cantonul Chipereşti

P+1+M, Sconstr. = 340 mp, Sdesf. = 1.020 mp, Stot. = 1.684 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Chipereşti; -; nr. -; Iaşi

197.840

118

65307

8.28.01

Cantonul Tungujei

P+M, Sconstr. = 660 mp, Sdesf. = 1.320 mp, Stot. = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţibăneşti; -; nr. -; Iaşi

282.282

119

65308

8.28.01

Cantonul Ciurea

P+1, Sconstr. = 130 mp, Sdesf. = 260 mp, Stot. = 1.030 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -; nr. -; Iaşi

175.769

 

120

65309

8.28.01

Cantonul Crăieşti

P+1, Sconstr. = 170 mp, Sdesf. = 340 mp, Stot. = 1.867 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Bozieni; -; nr. -; Neamţ

135.040,92

121

65310

8.28.01

Cantonul Drânceni

P, Sconstr. = 133 mp, Sdesf. - 133 mp, Stot. = 2.275 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Drânceni; -; nr. -; Vaslui

386.884,88

122

65311

8.28.01

Cantonul Broscoşeşti

P, Sconstr. = 170,65 mp, Sdesf. = 170,65 mp, Stot. = 1.170 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Lunca Banului; -; nr. -; Vaslui

297.292,24

123

65312

8.28.01

Cantonul Trohan (baraca)

P, Sconstr. = 163 mp, Sdesf. = 163 mp, Stot. = 3.778 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Gârceni; -; nr. -; Vaslui

34.043,57

124

65313

8.28.01

Cantonul SH Bârlad

P+2, Sconstr. = 117 mp, Sdesf. = 351 mp, Stot. = 1.310 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Bârlad; -; nr. -; Vaslui

189.185,61

125

65314

8.28.01

Cantonul Delea

P, Sconstr. = 183,75 mp, Sdesf. = 183,75 mp, Stot. = 2.964 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; MRJ

Vaslui; -; nr. -; Vaslui

100.075,94

126

65315

8.28.01

Cantonul Negreşti

P+2, Sconstr. = 203 mp, Sdesf. = 609 mp, Stot. = 1.560 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Negreşti; -; nr. -; Vaslui

223.349,12

127

65316

8.28.01

Cantonul Mărăşeni

P+1, Sconstr. = 184 mp, Sdesf. = 368 mp, Stot. = 915 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Ştefan cel Mare; -; nr. -; Vaslui

161.049,18

128

65317

8.28.01

Cantonul Ştefan cel Mare

P+1, Sconstr. = 495 mp, Sdesf. = 990 mp, Stot. = 2.128 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Ştefan cel Mare; -; nr. -; Vaslui

177.624,86

129

65318

8.28.01

Cantonul Pungeşti

P, Sconstr. = 170 mp, Sdesf. *

170 mp, Stot. = 1.882 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Pungeşti; -; nr. -; Vaslui

66 058,32

130

65319

8.28.01

Cantonul Puşcaşi

P, Sconstr. = 699 mp, Sdesf. * 699 mp, Stot. . 4.500 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Laza; -; nr. -; Vaslui

104.875,75

131

65320

8.28.01

Cantonul Buhăieşti

P+1, Sconstr. = 189 mp, Sdesf. = 378 mp, Stot. = 2.304 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Vultureşti; -; nr. -; Vaslui

175.525,94

132

65321

8.28.01

Cantonul Căzăneşti

P, Sconstr. = 173 mp, Sdesf. = 173 mp, Stot. = 910 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Negreşti; -; nr. -; DÂP

76.709,64

133

65322

8.28.01

Cantonul Mânjeşti

P, Sconstr. = 274,8 mp, Sdesf. = 274,8 mp, Stot. = 950 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Mânjeşti; -; nr. -; Vaslui

100.384,71

134

65323

8.28.01

Cantonul Soleşti

P, Sconstr. = 183 mp, Sdesf. = 183 mp, Stot. = 3.550 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Soleşti; -; nr. -; Vaslui

82.667,24

135

65324

8.28.01

Cantonul Crasna

P+1, Sconstr. = 196,65 mp, Sdesf. = 393,3 mp, Stot. = 1.560 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Crasna; -; nr. -; Vaslui

166.624,08

136

65325

8.28.01

Cantonul Roşieşti-Gară

P+1, Sconstr. = 205 mp, Sdesf. = 410 mp, Stot. = 1.580 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Roşieşti; -; nr. -; Vaslui

184.689.83

137

65326

8.28.01

Cantonul Rosiesti (ac)

P, Sconstr. = 31 mp, Sdesf. = 31 mp, Stot. = 1.705 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Roşieşti; -; nr. -; Vaslui

112.910,60

138

65327

8.28.01

Cantonul Cuibul Vulturilor

P, Sconstr. = 272 mp, Sdesf. =s 272 mp, Stot. = 2.725 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Ciocani; -; nr. -; Vaslui

110.027,94

139

65328

8.28.01

Cantonul Râpa Albastră

P, Sconstr. = 275 mp, Sdesf. = 275 mp, Stot. = 1.314 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Zorleni; -; nr. -; Vaslui

144.639,95

140

65329

8.28.01

Cantonul Valea Seacă

P, Sconstr. = 244,5 mp, Sdesf. = 244,5 mp, Stat = 2.591 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Perieni; -; nr. -; Vaslui

39.582,09

141

65330

8.28.01

Cantonul Tutova

P, Sconstr. = 86 mp, Sdesf. = 86 mp, Stot. = 638 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Tutova; -; nr. -; Vaslui

172.993,61

142

65331

8.28.01

Cantonul Băcăoani

P + 1, Sconstr. = 161 mp, Sdesf. = 362 mp, Stot. = 1.800 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Muntenii de Jos; -; nr. -; Vaslui

172.497,72

143

65332

8.28.01

Staţia meteo Huşi

Clădire tip P, Sconstr. = 138 mp, Sdesf. = 138 mp, Stot. = 3.302 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi; -; nr. -; Vaslui

573.669,78

144

65334

8.28.01

Spaţiu laborator Darabani (SM Darabani)

P + 2, cărămidă, magazie Stotală = 528 mp, suprafaţa deţinută de SGA Botoşani = 47,97 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Darabani; -; nr. -; Botoşani

44.861,34

145

65386

8.16.07

Diguri de apărare BH Siret

Dig Comp. T. Vladimirescu, L1 = 35,6 km, h = 3,5 m; L2 = 25,9 km, H = 4 m, L3 = 5,6 km, H = 2 m; L = 22,4 km, H = 2,5 m; Dig Taiabasca, L = 2,9 km, h = 2,5 m; L = 2,2 km , h = 2,5 m; Dig pod Sidex, L = 1,25 km, h = 3 m; Dig Sendreni, L = 1,9 km, h = 2,5m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;nr. -; DAP

18.582.120,17

146

65387

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunărea

Dig fluviul Dunăre Badalan, Ldig = 10.500 m, h =4 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; MRJ

Galaţi; -; nr. -; DAP

2.823.929,28

147

107767

8.28.01

Canton şi anexe

Clădire P, S. constr. = 55.35 mp, S_magazie = 89.92 mp, S. wc = 5,86 mp, S. curte = 600 mp, puţ forat, rezervor 5000 l

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; MRJ

Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 1

120.829,67

148

116807

8.28.01

Canton exploatare Tecuci

P + 2, St = 1.266 mp, Se = 300 mp, Sd = 900 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

municipiul Tecuci; -; nr.

271.995,71

149

121036

8.17.02

Acumularea Posta Elan

Vt = 9,65 mil. mc, Vat = 3,85 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Vutcani; -; nr. -; Posta Elan DAP

6.734.073,21

150

121037

8.28.01

Cantonul Poşta Elan

P, Sconstr. = 180 m, Stot. - 700 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Poşta Elan; -; nr.

276.290,85

151

143706

8.03.11

Forajul Hidrogeologic Săveni

 

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Săveni; -; nr. -; INHGA

97.201,33

152

153381

8.03.09

Regularizare şi îndiguire râu Jijia pod Căreinani

L consolidare mal = 70 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Cotu Morii; -; nr. -; DAP

546.721

153

153382

8.03.09

Consolidare de mal Râu Prut la Drânceni

L consolidare mal = 70 m

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Drânceni; -; nr. -; DAP

3.098.732,53

154

153383

8.03.09

Regularizare Valea Boului

L amenajare albie = 600 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Brăhăşesti; -; nr. -; DAP

874.795,57

155

153384

8.03.09

Consolidare de mal fluviul Dunărea

L consolidare mal = 207 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; -; nr.

8.198.931,97

156

153385

8.03.09

Regularizare albie râu Jijia

L regularizare = 8,594 km

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;nr.- ;DAP

2.712.232,83

157

153386

8.28.01

Canton Suliţa-Drăcşani

Clădire tip P, Sconstruită = 102,12 mp, S utilă = 81,4 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Suliţa; -; nr. -; DAP

136.404,69

158

153388

8.16.07

Digul Cosmeşti

L dig = 2.330 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Cosmeşti; -; nr. -; DABI

1.842.797,53

159

153389

8.03.09

Consolidare de mal râu Bârlad în zona Drăgăneşti-Barcea

L consolidare = 2x200 m = 400 m, consolidare mal drept râu Bârlad

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Barcea; -; nr. -; DAP

1.725.085,4

160

153390

8.03.09

Amenajarea râului Şiret pe sectorul Homocea confluenţă cu Dunărea, zona Fundeni

mal stâng râu Şiret; L consolidare = 575 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Fundeni; -; nr. -

7.930.957,71

161

153391

8.03.09

Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Şiret

consolidare mal stâng râu Şiret, L consolidare = 405 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

satul Şerbeştii Vechi; -; nr,-

10.221.252,83

162

153392

8.03.09

Consolidare mal stâng râu Şiret, zona aval Şerbeştii Vechi

L consolidare = 186,8 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

satul Şerbeştii Vechi; -; nr. -

6.414.363,59

163

153393

8.03.09

Amenajare pentru apărarea inundaţiilor în BH Horincea

L amenajare albie = 5.288 m, râu Horincea

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

satul Rogojeni; -; nr. -

2.781.512,82

164

153394

8.03.09

Regularizare şi îndiguire râu Jijia în zona localităţii Golăieşti

L consolidare = 70 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Golăieşti; -; nr. -

338.904

165

153395

8.03.09

Amenajare râu Jijia în judeţul Iaşi

L consolidare = 70 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Vlădeni; -; nr. -

291.498

166

153396

8.17.03

Acumularea Cetăţuia I + II

Vol. atenuat = 0,26 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -; nr. -

3.549.525

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventarele unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.152.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei

publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63957

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din

administrare jud. Olt

nr. foraje = 44, supr. totală = 63,36 mp

Ţara; România;

judeţul: Olt; -; -; nr.: - ; DA Olt

227.373.73

2

64291

8.17.03

lac Suta

agrement, vol. = 0,8 mil. mc, vol. atenuare = 0,2 mil. mc, sup. NNR = 9 ha

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

comuna Tusnad; -; nr.: -; DAO

7.388.539,36

3

64292

8.17.02

baraj şi lac Mesteacăn

vol. = 0,860 mil. mc. vol. atenuare = 0,177 mil. mc, sup. NNR = 9,25 ha

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

oraşul Bălan; -; nr: -; DAO

4.375.459,13

4

64293

8.17.02

baraj şi lac Frumoasa

vol. = 10,6 mil. mc, vol. atenuare = 3 mil. mc, sup. NNR = 62,7 ha, ap. inund şi alimentare cu apă

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

comuna Frumoasa; -; nr.: -; DAO

127.203.795,93

5

64295

8.17.02

acumulare Dopca

vol. = 0,85 mil. mc, vol. at = 0,2 mil. mc, sup. NNR = 13 ha, h = 16 m, lung = 160 m alimentare cu apă

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

satul Dopca; -; nr.: -; DAO

16.908.211

6

64296

8.17.02

baraj şi priză Ghimbăşel, staţie de tratare

vol. = 0,17 mil. mc, sup. NNR = 35 ha, ap. inund

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Râşnov; -; nr.: -; Braşov

108.659

7

64297

8.17.03

ac. neperman. Valea Cetăţii

vol. total = 0,107 mil. mc, vol. at = 0,107 mil. mc, lung = 160 m, h = 20 m, SNNR = 3,5 ha

Ţara: România;

judeţul: Braşov; MRJ

Braşov; -; nr: -; DAO

9.025.781

8

64298

8.17.03

ac. neperman. Retiş

capacitate = 4 mil. mc, atenuare 4 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

satul Retiş; -; nr.: -; DAO

3.164.703

9

64299

8.17.03

ac. neperman. Beneşti

capacitate = 4,6 mil. mc, vol. aten = 4,6 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

satul Beneşti; -; nr.: -; DAO

3.211.642

10

64300

8.17.03

ac. neperman. Caracal

volum total = 11,3 mil. mc, vol. atenuare = 9,421 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Olt;

municipiul Caracal; -;nr.:-; DA Olt

2.245.619

11

64301

8.17.03

ac. neperman. Drăghiceni

volum total = 4,980 mil. mc, vol. atenuare = 1,469 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Olt;

comuna Drăghiceni; -; nr.:-; DA Olt

348.167

12

64302

8.17.03

ac. neperman. Alesteu

volum total = 1,71 mil. mc, vol. atenuare = 0,722 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Olt; -; -; nr.: -; Alesteu DAO

285.060

13

64303

8.17.03

ac. neperman. Diosti

volum total = 1,383 mil. mc, vol. atenuare = 0,302 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Olt;

comuna Drăghiceni; -; nr.:-; DA Olt

303.418

14

64304

8.17.03

ac. neperman. Grozăveşti

vol. total = 2 mil. mc, voi, atenuare = 0,805 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Olt;

satul Grozăveşti; -; nr.:-; DA Olt

303.298

15

64305

8.17.03

ac. neperman. Săltăneşti

volum total = 1,1 mil. mc, vol. atenuare = 0,8 mil. mc

Ţara: România;  judeţul: Olt;

satul Săltăneşti; -; nr.: -; DA Olt

1.827.305

16

64306

8.17.03

ac. neperman. Brebeni

volum total = 0,2 mil. mc, volum atenuare = 0,15 mc

Ţara: România;

judeţul: Olt;

comuna Brebeni; -; nr.: -; DA Olt

456.825

17

64321

8.17.03

baraj şi acumulare Gura Râului

Vt = 17,47 mil. mc, Sup. NNR = 65 ha, vol. atenuare = 1t37 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

comuna Gura Râului; -; nr.: -; DAO

69.251.538

18

64474

8.16.07

diguri Direcţia Apelor Olt

lungime = 91,48 km

Ţara: România;

judeţul: Harghita; -; - ; nr: -; Harghita

21.938.843,70

19

64475

8.16.07

diguri Direcţia Apelor Olt

lungime = 313,174 km

Ţara: România;

judeţul: Covasna; _;_; nr.: -; DA Olt

32.919.380,02

20

64476

8.16.07

diguri Direcţia Apelor Olt

lungime = 229,83 km

Ţara: România;

judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO

39.190.690

21

64477

8.16.07

diguri Direcţia Apelor Olt

lungime = 134.516 m

Ţara: România;

judeţul: Sibiu; -; -; nr.: -; DAO

5.257.252

22

64478

8.16.07

diguri Direcţia Apelor Olt

lungime = 9,566 km jud. Vâlcea şi 3,63 km pe jud. Gorj

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea; -; -; nr.: -; DAO

9.436.482,68

23

64595

8.17.03

acumularea Păuşa

s = 0,5 ha, v = 0,03 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Călimăneşti; -; nr.: -; DAO

621.069,98

24

64802

8.03.09

regularizări DA Olt

lungime = 235,681 km

Ţara: România;

judeţul: Harghita; -; -; nr: -; DAO

29.996.999,46

25

64803

8.03.09

lucrări de regularizare BH Olt

lungime = 146,388 km

Ţara: România;

judeţul: Covasna;-; -; nr.:-; DA Olt

86.811.045,39

26

64804

8.03.09

lucrări de regularizare cursuri de apă BH Olt

lungime = 247,382 km

Ţara: România;

judeţul: Braşov; -; -; nr.:-; DA Olt

47.043.972

27

64805

8.03.09

regularizări DA Olt

lungime = 125,983 km

Ţara: România;

judeţul: Sibiu; -; -; nr.: -; DAO

14.501.524

28

64806

8.03.09

lucrări de regularizare cursuri de apă BH Olt

lungime = 84,254 km

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Alunu;-; nr.: -; DA Olt

14.518.413,86

29

64807

8.03.09

regularizări DA Olt

lungime = 50,2 km

Ţara: România;

judeţul: Olt; -; -; nr.: -; DA Olt

4.538.389,53

30

65010

8.28.01

canton cu anexe Moldoveni

S. totală = 1.323 mp, S. constr, = 115 mp/S. desf. = 230 mp

Clădire P+1

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

satul Moldoveni; -; nr.: -; DAO

23.100

31

65011

8.28.01

canton cu anexe Lunca

a totală = 832 mp, c S. constr. = 129 mp, S. desf. = 1.294 mp, tip clădire P

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

comuna Lunca; -; nr.: -; DAO

6.560

32

65012

8.28.01

canton cu anexe Segarcea-Vale

S. totală = 832 mp, S. constr. = 129 mp, S. desf. = 129 mp, tip clădire P

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

comuna Segarcea-Vale; -; nr.: -; DAO

7.740

33

65013

8,28.01

canton cu anexe Islaz

S. totală = 1.600 mp, S. constr. = 115 mp, S. desf. = 230 mp, Sediu formaţie P+1, magazie

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

comuna Islaz; -;

nr.: -; DAO

43.100

34

65014

8.28.01

canton cu anexe Lita

S. totală = 856 mp, S. constr. = 129 mp, S. desf. = 129 mp, tip clădire P

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

comuna Liţa; -; nr.: -; DAO

6.560

35

65335

8.28.01

Canton de exploatare Frumoasa

P+2, cărămidă, magazie S. totală = 5.266 mp, supr. constr. = 528 mp, supr. desf. = 728 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

comuna Frumoasa; -; nr.: -; DAO

334.537,71

36

65336

8.28.01

Canton hidrotehnic Reci

3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, S. constr. = 123,8 mp, S. totală = 1.585 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

comuna Reci; -; nr.: -; DAO

57.625

37

65337

8.28.01

Canton hidrotehnic Mărtineni

3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 135 mp, Statală = 3.780 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

satul Mărtineni; -; nr: -; DAO

41.166

38

65338

8.28.01

Canton hidrotehnic Cătălina

P+1,5 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 290 mp, Statală = 7.003 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

comuna Cătălina; -; nr: -; DAO

95.101

39

65339

8.28.01

Canton hidrotehnic Surcea

3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 144 mp, Statală = 1.202 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

comuna Zăbala; -; nr.:-; 1980

43.733

40

65340

8.28.01

Canton hidrotehnic Baraolt- Augustin

P+1,4 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 316,2 mp, Stotală = 4.995 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

oraşul Baraolt; -; nr: -; Olt

125.955

41

65341

8.28.01

Canton hidrotehnic Aita Mare

P+1, 4 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 149,4 mp, Stotală = 3.589 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

comuna Aita Mare; -; nr.: -; DAO

134.660

42

65342

8.28.01

Canton hidrotehnic Araci

P+1, 2 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 207 mp, Stotală = 2.859 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

satul Araci; -; nr.: -; DAO

26.162

43

65343

8.28.01

Canton hidrotehnic Covasna

P+1,12 camere, Sconstr. = 362,4 mp, Stotală = 1.440 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

oraşul Covasna; -; nr.: -; DAO

207.973

44

65344

8.28.01

Canton hidrotehnic Chichiş

P+1, 6 camere, Sconstr. = 366 mp, Stotală = 4.541 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

comuna Chichiş; -; nr.: -; DAO

97.301

45

65345

8.28.01

Canton hidrotehnic Târgu Secuiesc

P+1, 7 camere, rampă metalică, Sconstr. = 587,1 mp, Stotală = 4.716 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc; -; nr.: -; DAO

140.963

46

65346

8.28.01

Canton hidrotehnic acumulare Tărlung

Construcţia şi aparatura specifică, supr. totală = 2.500 mp, supr. constr. = 264 mp, supr. desf. = 387 mp, constr. P+1

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

mun. Săcele; -; nr.: -; DAO

142.261

47

65348

8.28.01

Canton hidrotehnic Vulcan

clădire P, supr. totală = 3.500 mp, supr. constr. = 1.087 mp, supr. desf. = 1.087 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

comuna Vulcan; -; nr: -; DAO

16.626

48

65349

8.28.01

Canton hidrotehnic Dâmbu Morii

Clădire + magazie de materiale, supr. totală = 6.700 mp, supr. constr. = 279 mp, supr. desf. = 408 mp, P+1

Ţara: România;

judeţul: Braşov; loc.

Timişu de Jos; -; nr: -; DAO

62.747

49

65350

8.28.01

Canton hidrotehnic Râşnov

Construcţie, inst. electr, iluminat ext, inst. el. forţă, deviere linie electr. 15 kw, supr. totală = 5.076 mp, supr. constr. = 447 mp, supr. desf. = 447 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Râşnov; -; nr.: -;*DAO

29.864

50

65351

8.28.01

Canton hidrotehnic Rupea

Construcţie, anexe, supr. totală = 2.031 mp, supr. constr. = 296 mp, supr. desf = 296 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Rupea; -; nr: -; DAO

17.174

51

65352

8.28.01

Canton hidrotehnic Homorod

Construcţie, supr. totală = 425 mp, supr. constr. = 325 mp., supr. desf. = 325 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

comuna Homorod; -; nr.: -; DAO

26.060

52

65353

8.28.01

Canton hidrotehnic Făgăraş

Clădire şi anexe, supr. totală = 5.647 mp, supr. constr. =713 mp, supr. desf. = 713 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

mun. Făgăraş; -; nr.: -; DAO

48.686

53

65354

8.28.01

Canton hidrotehnic Dopca

Clădire şi anexe, supr. totală = 800 mp, supr. constr. = 220 mp, supr. desf. = 220 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

satul Dopca; -; nr.: -; DA

134.236

54

65355

8.16.08

Borne CSA DA Olt

463 bucăţi

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

satul Bârlogu; -; nr.: -; DA Olt

170.787,03

55

65356

8.28.01

Canton hidrotehnic Gura Râului

Clădire şi anexe, supr. totală teren = 5.700 mp, supr. constr. = 790 mp, supr. desf. = 1.054 mp, clădiri P şi P+1

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

comuna Gura Râului; -; nr.: -; DAO

394.293

56

65357

8.28.01

Canton hidrotehnic Sibiu

Clădire şi anexe, supr. totală teren = 2.769 mp, supr. constr. = 798 mp, supr. desf. = 798,4 mp, clădiri P

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

municipiu reşedinţă de judeţ Sibiu; -; nr.: -; DAO

15.185

57

65359

8.28.01

Canton hidrotehnic Avrig

Clădire şi anexe, supr. totală teren = 5.692 mp, supr. constr. = 119 mp, supr. desf. = 194 mp, clădiri P si P+1

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

oraşul Avrig; -; nr.: -; DAO

24.317

58

65360

8.28.01

Canton hidrotehnic Brădeni

Clădire şi anexe, supr. totală teren = 389 mp, supr. constr. = 89 mp, supr. desf. = 89 mp, clădiri P

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

comuna Brădeni; -; nr.: -; DAO

8.976

59

65361

8.16.01

Prize de apă

3 prize fixe, PO 1, PO 2, PO 3

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Brezoi; -; nr.: -; DAO

155.987,24

60

65363

8.28.01

Canton hidrotehnic Râmnicu Vâlcea

Clădire administrativă din cărămidă, supr. totală . 1.128,684 mp, supr constr. = 160,54 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

municipiu reşedinţă de judeţ Râmnicu Vâlcea; -; nr.: -; DAO

8.124.65

61

65365

8.28.01

Canton de exploatare Ipoteşti

Sediu formaţie, P+1, magazie, Supr. totală = 6.831,57 mp, supr. constr. = 195 mp, supr. desf. = 297,13 mp

Ţara: România;

judeţul: Olt;

comuna Coteana; -; nr.: -; DAO

103.300

62

65366

8.28.01

Canton hidrotehnic sediu B Caracal

Clădire sediu, magazie cărămidă, magazie lemn, împrejmuire, baracă metalică, Supr. totală = 2.716 mp, supr. constr. = 207 mp, supr. desf. = 207,29 mp

Ţara: România;

judeţul: Olt;

mun. Caracal; -; nr.: -; DA Olt

28.881,09

63

65367

8.28.01

Canton hidrotehnic sediu district Balş

Clădire sediu, magazii materiale, împrejmuire, supr. totală = 858 mp, supr. construită = 138 mp, supr. desf. 138,62 mp

Ţara: România;

judeţul: Olt;

oraşul Balş; -; nr.: -; DAO

4.330,06

64

65374

8.28.01

Staţia hidrologică Râmnicu Vâlcea

Clădire din panouri, centrală termică, aparatură şi instalaţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor la 19 staţii hidrometrice şi 5 lacuri de acumulare, supr. totală = 3.879,35 mp, supr. constr. = 1.070,89 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

municipiu reşedinţă de judeţ Râmnicu Vâlcea; -; nr.: -; DAO

36.722,22

65

65378

8.28.01

Staţia meteorologică Agnita

Casă din panouri, baracă magazie, alimentare cu apă potabilă, aparatură şi instalaţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor

Ţara: România;

Judeţul: Sibiu; oraşul

Agnita; -; nr.: -; DA Olt

17.746

66

65380

8.28.01

Staţia meteorologică Negovanu

Locuinţă tip Laura, centrala eoliană, aerogenerator experimental, inst. en. electrică, magazie, aparatura şi instalaţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor, supr. totală = 724,75 mp, supr. constr. = 110 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea; -; -; nr.: -; vf. Negovanu DAO

21,573,32

67

65382

8.28.01

Staţia meteorologică Bălceşti

Clădire din cărămidă cu anexe, aparatură şi instalaţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor, supr. totală = 2,400 mp, supr. constr. = 165,49 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Bălceşti; -; nr.: -; DAO

44.855,82

68

65385

8.28.02

Post hidrometric Olăneşti-Băi

Casă din panouri, anexe, Supr. totală = 400 mp, Supr. constr. = 159,73 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Băile Olănesti; -; nr.: -; DAO

51.083

69

114350

8.03.10

Derivaţie Drăgăneşti

Staţie SPA Drăgăneşti, priză de apă, canal terasă = 7,4 km, canal legătură = 1,4 km, canal casetat fir

2.3.4.5 = 3,1 km, conductă de legătură DN 600

Ţara: România;

judeţul: Olt; oraşul

Drăgăneşti-Olt; -; nr: -; DAO

27.835.000

70

114353

8.03.10

Derivaţie Ipoteşti

Staţie SPA, canal terasă = 6 km, canal Coteana-Bucov = 1.315 km, sifon Miloveanu = 0,4 km, conductă aspiraţie şi conductă refulare

Ţara: România;

judeţul: Olt;

comuna Coteana; -; nr.: -; DAO

15.735.919,38

71

114356

8.03.10

Canal lazul Morii la Frânceşti

Dl 462291 5

1 = 0,574 km

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Frânceşti; -; nr.: -; DAO

36.042,53

72

114357

8.03.10

Canal Pr. Runcu la Frânceşti

1 = 0,219 km

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Frânceşti; -; nr: -; DAO

34.122,77

73

114434

8.16.08

Ax cadastral râu Cibin

76 borne cadastrale

Ţara: România;

judeţul: Sibiu; -; -; nr.:-; DAO

47.658

74

114436

8.16.08

ax cadastral Bârsa

54 borne

Ţara: România;

judeţul: Braşov; -; -;nr.:-;DAO

12.823

75

114437

8.16.08

ax cadastral Olt

146 borne

Ţara: România;

judeţul: Braşov; -; -;nr.:-;DAO

111.100

76

114438

8.16.08

ax cadastral râul Negru

3 borne

Ţara: România;

judeţul: Braşov; -; -;nr.:-;DAO

3.479

77

114441

8.16.08

borne râul Negru

59 borne

Ţara: România;

judeţul: Covasna; -; - ;nr.:-;DAO

28.392

78

114442

8.16.08

borne râul Negru

30 borne

Ţara: România;

judeţul: Covasna; -; - ; nr.: -; DAO

120.517

79

114443

8.16.08

ax cadastral

80 borne CSA

Ţara: România;

judeţul: Harghita; -; -; nr.: -;

222.730.83

80

116171

8.03.11

foraje de studii

60 foraje, supr. . 60 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea; -; -; nr.: -; DAO

639.935,93

81

116174

8.03.11

foraje de studii

21 foraje, supr. = 21 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu; -; -; nr.: -; DAO

58.168

82

116179

8.03.11

foraje de studii

42 foraje, supr. = 42 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov; -; -;nr.:-;DAO

89.666,73

83

116182

8.03.11

foraje de studii

13 foraje, supr. = 13 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita; -; -; nr.: -; DAO

36.605,35

84

121027

8.03.09

amenajare pârâu Ghimbăşel pentru

apărare împotriva inundaţiilor

ob1 - reg. albie - lung. = 2.898 km, ob2 - reg. albie = 0,658 km

Ţara: România;

judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO

3.021.399

85

121028

8.16.07

amenajare râu Olt aval confluenţa râul Negru

1,3 km

Ţara: România;

judeţul: Braşov; -; -; nr.:-;DAO

282.208

86

121029

8.03.09

amenajare râul Negru

consolidare mal râul Negru, lung = 1,17 km

Ţara: România;

judeţul: Covasna; -; -; nr: -; DAO

2.492.636

87

121030

8.03.09

praguri colmatare râu Olteţ, Alimpeşti - Alunu

7 bucăţi, h = 1,0 m

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea; -; -; nr.: -; DAO

42.920,46

88

145285

8.28.01

canton Bod

Supr. totală = 2.980 mp, Supr. constr. = 195,75 mp, Sdesf. = 303,1 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

satul Bod; -; nr.: -; DA Olt

492.347

89

145297

8.16.07

diguri DA Olt

I = 43,2 km

Ţara: România;

judeţul: Teleorman; -; -; nr.: -; DAO

2.186.215,28

90

155230

8.03.09

Consolidarea versanţilor pârâului Tisa în zona izvoarelor minerale Olănesti-Băi, etapa

a II-a

Consolidare de mal = 546 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Băile Olănesti; -; nr: -; BH Olt

719.740,13

91

155231

8.03.09

consolidări de maluri râul Olt pe sectorul Băile Tuşnad-Bălan, judeţul Harghita

recalibrare a!bie = 2,5 km

- zid de sprijin din beton = 0,728 km

- consolidări de mal L = 0,380 km

Ţara: România;

judeţul: Harghita

oraşul Băile Tusnad; -; nr.: -; BH Olt

1.603.216,87

92

155232

8.03.09

apărări de mal Olteţ la Voineasa

protecţie mal L= 0,1 km

Ţara: România;

judeţul: Olt;

comuna Voineasa; -; nr.: -; BH Olt

604.000

93

155234

8.03.09

Regularizarea pârâului Olteţ la Laloşu

dig dirijare L = 80 ml; - traversa de colmatare = 20 m

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Lalosu; -.; nr.: -; BH Olt

651.872,51

94

155235

8.03.09

apărare mal şi regularizarea pârâului Geamăna la Drăgoeşti

consolidări de mal L = 0,42 km

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Drăgoeşti; -; nr: -; BH Olt

591.159,61

95

155236

8.03.09

Regularizarea pârâului Muereasca la Muereasca

regularizare albie L = 0,4 km

- zid sprijin L = 0,066 km

- prag = 1 buc.

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Muereasca; -; nr.: -; BH Olt

437.893,77

96

155237

8.03.09

Regularizarea pârâului Muereasca la Muereasca

regularizare albie L = 0,3 km; - prag = 2 buc.

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Muereasca; -; nr.: -; BH Olt

509.043.26

97

155238

8.03.09

consolidarea pârâului Malnaş

regularizare albie L = 0,9 km

- consolidări mal L = 0,34 km - praguri = 3 buc.

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

comuna Malnas; -; nr.: -; BH Olt

547.522

98

155239

8.03.09

Regularizarea pârâului Mitaci la Tuşnadul Nou

regularizare albie L = 0,14 km

- consolidări de mal L = 0,11 km;

- căderi din beton = 2 buc.

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

satul Tusnadu Nou; -; nr.: -; BH Olt

1.772.873,47

99

155240

8.03.09

regularizarea pârâului Avrig la Avrig

consolidare de mal L = 2,396 km

- cădere de beton = 1 buc.

- prag de fund = 12 buc.

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

oraşul Avrig; -; nr.: -; BH Olt

2.571.847

100

155241

8.03.09

prag de fund râu Olt la Feldioara

prag de fund = 1 buc. - protecţie mal = 160 ml

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

comuna Feldioara; -; nr.: -; BH Olt

491.245

101

155242

8.03.09

amenajarea pârâului Ghimbăşel pentru apărare împotriva inundaţiilor în zona Cristian-Ghimbav

consolidare de mal L = 2,466 km - regularizare albie L = 7,265 km

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Râşnov; -; nr.: -; BH Olt

4.859.228

102

155243

8.03.09

regularizarea râului Topolog între localităţile Tigveni-Galicea la Milcoiu

apărări de maluri din gabioane L = 0,3 km

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Milcoiu; -; nr: -; BH Olt

463.125

103

155244

8.03.09

regularizarea râului Topolog între localităţile Tigveni-Galicea la Ciofrângeni

canal de străpungere L = 0,3 km

- dig de dirijare L = 0,17 km - traversă de colmatare L = 20 m

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

comuna Galicea; -; nr.: -; BH Olt

628.759

104

155245

8.03.09

apărări de maluri râul Olteţ în localitatea Voineasa, judeţul Olt

Consolidări de mal L = 0,26 km

Ţara: România;

judeţul: Olt;

comuna Voineasa; -; nr.: -; BH Olt

1.278.235

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.