MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 31/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 31         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

5. - Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 

5. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

1. - Decizie pentru eliberarea domnului Achim Irimescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

2. - Decizie privind numirea domnului Eleodor Mihai Mandreş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

3. - Decizie privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Gireadă Mihai-Petru, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

 

 


LEGI Şl DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre şi în statele participante.

(2) În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (1), prezenta lege stabileşte:

a) autoritatea publică română prin intermediul căreia se va asigura schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, în calitate de punct naţional de contact;

b) modalitatea de efectuare a schimbului de informaţii prin utilizarea căutării automatizate a datelor de înmatriculare a vehiculelor şi proprietarilor sau deţinătorilor acestora;

c) modalitatea de informare, de către autorităţile române competente, a proprietarului, deţinătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, cu privire la încălcarea, pe teritoriul României, a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, dacă această încălcare este săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru;

d) regimul juridic al încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră ce au fost săvârşite pe teritoriul României.

(3) Prezenta lege nu se aplică în relaţia cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda şi Regatul Danemarcei, decât în măsura în care aceste state vor face obiectul aplicării Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, în condiţiile Protocolului privind poziţia Regatului Unit şi Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie şi ale Protocolului privind poziţia Danemarcei, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat de România prin Legea nr. 13/2008.

(4) Prezenta lege nu aduce atingere dispoziţiilor Legii nr. 30272004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor de drept internaţional şi european relevante în domeniul cooperării judiciare în materie penală.

(5) Prezenta lege se aplică în relaţia cu un stat terţ în baza şi în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) stat membru - stat membru al Uniunii Europene;

b) autorităţi române competente - autorităţi române cu atribuţii stabilite potrivit legii pentru constatarea şi sancţionarea încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră prevăzute la art. 3 alin. (1), săvârşite pe teritoriul României;

c) căutare automatizată - procedură de acces direct printr-un serviciu de comunicaţii electronice care presupune consultarea, de către autoritatea competentă a unui stat membru sau stat participant, în timp real, a sistemului de evidenţă aparţinând altui/altor state membre sau state participante, sub formă de cerere transmisă, ori transmiterea, printr-un singur mesaj de comunicare, către punctele naţionale de contact ale acestor state a unui lot de date conţinând cereri sau răspunsuri multiple, care se va prelucra automatizat;

d) punct naţional de contact - autoritate competentă desemnată de către un stat membru sau stat participant pentru schimbul de date privind înmatricularea vehiculului;

e) stat participant - stat terţ cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor;

f) vehicul - orice autovehicul supus înmatriculării, conform legislaţiei naţionale a statului membru sau a statului participant;

g) statul în care s-a săvârşit încălcarea - statul membru sau statul participant în care s-a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;

h) statul de înmatriculare - statul membru sau statul participant în care este înmatriculat vehiculul cu care s-a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;

i) exces de viteză - depăşirea limitei maxim admise de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

j) nefolosirea centurii de siguranţă - încălcarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă sau de a folosi dispozitive de siguranţă pentru copii, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare ori, după caz, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

k) nerespectarea semnificatei culorii roşii a semaforului - nerespectarea obligaţiei de a opri vehiculul la culoarea roşie a semaforului sau la orice alt semnal de oprire echivalent, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

l) conducerea sub influenţa alcoolului - conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori, după caz, potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului îh care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

m) conducerea sub influenţa stupefiantelor - conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori, după caz, potrivit Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

n) nefolosirea căştii de protecţie - nerespectarea obligaţiei de a purta casca de protecţie în timpul circulaţiei pe drumurile publice de către conducătorii motocicletelor/mopedelor şi persoanele transportate pe acestea, astfel cum această fapta este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

o) utilizarea unei benzi interzise - nerespectarea interdicţiei sau restricţiei de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

p) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altui dispozitiv de comunicare în timpul conducerii - nerespectarea interdicţiei de a utiliza telefonul mobil sau alt echipament de comunicare în timpul conducerii fără utilizarea dispozitivului de tip „mâini libere", astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau nerespectarea interdicţiei de a utiliza telefonul mobil sau alt echipament de comunicare în timpul conducerii, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

q) deţinătorul vehiculului - persoana fizică sau juridică, alta decât proprietarul, pe numele căreia este efectuată operaţiunea de înmatriculare a vehiculului sau care este înscrisă în certificatul de înmatriculare ca utilizator al vehiculului în virtutea unui drept legal potrivit dispoziţiilor legale sau, după caz, a legislaţiei statului de înmatriculare, altul decât România.

(2) Prin dispozitiv de siguranţă pentru copii prevăzut la alin. (1) lit. j), în sensul Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ori al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege dispozitiv de reţinere omologat.

(3) Prin semnal de oprire echivalent culorii roşii a semaforului, prevăzut la alin. (1) lit. k), în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege lumina roşie a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulaţie reversibilă.

(4) Prin echipament de comunicare, prevăzut la alin. (1) lit. p), în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege orice echipament tehnic având şi funcţia de telefon mobil.

 

CAPITOLUL II

Schimb transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

 

SECŢIUNEA 1

Domenii de aplicare

 

Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplică următoarelor încălcări ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, denumite în continuare încălcări:

a) excesul de viteză;

b) nefolosirea centurii de siguranţă;

c) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;

d) conducerea sub influenţa alcoolului;

e) conducerea sub influenţa stupefiantelor;

f) nefolosirea căştii de protecţie;

g) utilizarea unei benzi interzise;

h) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii.

(2) Schimbul transfrontalier de informaţii între statele membre, precum şi între statele membre şi statele participante, în cazul încălcărilor prevăzute la alin. (1), se realizează prin accesul punctelor naţionale de contact ale acestor state la următoarele date privind înmatricularea vehiculelor aflate în sistemele de evidenţă aparţinând altor state membre sau statelor participante:

a) date privind vehiculele;

b) date privind proprietarii sau deţinătorii vehiculelor.

(3) Potrivit prezentei legi, schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră presupune accesul şi obţinerea datelor, în condiţiile alin. (2), prin căutare automatizată realizată prin intermediul platformei informatice EUCARIS, a cărei componentă naţională este administrată potrivit legii de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne, denumită în continuare DRPCIV.

(4) Prevederile prezentei legi referitoare la accesul punctului naţional de contact român la datele privind înmatricularea vehiculelor din sistemele de evidenţă aparţinând altor state membre sau statelor participante se aplică în situaţia încălcărilor săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate într-un alt stat membru sau într-un stat participant, dacă:

a) au fost constatate de către autorităţile române competente cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic sau prin intermediul mijloacelor tehnice de constatare folosite în condiţiile legii;

b) autorităţile române competente nu deţin datele persoanelor responsabile de încălcări şi efectuează investigaţii în vederea identificării acestora.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Puncte naţionale de contact şi autorităţile române competente

 

Art. 4. - (1) Se desemnează DRPCIV ca punct naţional de contact pentru România, în scopul:

a) furnizării automate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) către punctele naţionale de contact ale statelor membre şi ale statelor participante, în condiţiile prezentei legi;

b) asigurării accesului autorităţilor române competente pentru a efectua căutarea automatizată a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) În sistemele de evidenţă ale statelor membre sau ale statelor participante, în condiţiile prezentei legi.

(2) Căutarea automatizată prevăzută la alin. (1) lit. b) şi colectarea datelor privind înmatricularea vehiculelor de către autorităţile române competente se realizează prin intermediul DRPCIV, doar în vederea efectuării investigaţiilor privind încălcările săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate într-un alt stat membru sau într-un stat participant.

(3) Căutarea automatizată prevăzuta la alin. (1) lit. b) se realizează în situaţia în care autorităţile române competente nu deţin datele persoanelor responsabile de încălcările săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate într-un alt stat membru sau într-un stat participant şi efectuează investigaţii în vederea identificării acestora.

(4) Căutarea automatizată prevăzută la alin. (1) lit. b) este condiţionată de utilizarea de către autorităţile române competente a unui număr de înmatriculare complet.

(5) Procedura de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi elementele acestor date se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Punctele naţionale de contact ale statelor membre, altele decât România, sunt autorizate;

a) să acceseze automatizat Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare RNEPCVI, constituit la nivelul DRPCIV potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare; şi

b) să efectueze căutări automatizate privind datele prevăzute la art. 3 alin. (2) existente în RNEPCVI.

(2) Punctele naţionale de contact ale statelor participante sunt autorizate să realizeze activităţile prevăzute la alin. (1) doar în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011.

(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) şi (2) constă în conferirea accesului automatizat la RNEPCVI în vederea efectuării, de către autorităţile competente din statul în care s-a săvârşit încălcarea cu un vehicul înmatriculat în România, a investigaţiilor referitoare la încălcări, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia naţională a acestui stat.

(4) Obţinerea de către punctele naţionale de contact ale statelor în care s-a săvârşit încălcarea, altele decât România, a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2), prin căutare automatizată, se realizează în mod gratuit şi este condiţionată de utilizarea unui număr de înmatriculare complet.

Art. 6. - (1) Autorităţile române competente, în temeiul prezentei legi, sunt abilitate:

a) să participe la schimbul transfrontalier de informaţii referitoare la încălcări, prin utilizarea căutării automatizate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) În sistemele de evidenţă aparţinând altor state membre sau statelor participante;

b) să efectueze investigaţii pentru identificarea conducătorului vehiculului cu care a fost săvârşită încălcarea pe teritoriul României;

c) să transmită scrisoarea de informare prevăzută la art. 13. (2) Autorităţile române competente se desemnează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) În vederea efectuării investigaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) privind încălcări săvârşite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru sau într-un stat participant, autorităţile române competente accesează datele privind înmatricularea vehiculului prevăzute Sa art. 3 alin. (2) din sistemele de evidenţă ale statului de înmatriculare. Accesarea se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data săvârşirii încălcării.

(2) După obţinerea datelor privind proprietarii sau deţinătorii vehiculelor cu care au fost săvârşite încălcările şi după încadrarea juridică a faptelor, autorităţile române competente declanşează procedurile necesare pentru informarea acestora cu privire la iniţierea demersurilor legale privind constatarea faptelor, în condiţiile legii.

(3) Procedurile prevăzute la alin. (2) presupun transmiterea, în condiţiile prezentei legi, a scrisorii de informare prevăzute la art. 13 către proprietarii sau deţinătorii vehiculelor cu care au fost săvârşite încălcările.

(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care, prin răspunsul la scrisoarea de informare, proprietarii sau deţinătorii vehiculelor indică autorităţilor române competente o altă persoană care a săvârşit încălcarea.

(5) În cazul în care încălcarea de pe teritoriul României constituie infracţiune, sunt aplicabile dispoziţiile Codului de procedură penală.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Protecţia datelor cu caracter personal

 

Art. 8. - Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autorităţile române competente se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată.

Art. 9. - În accepţiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, DRPCIV şi autorităţile române competente desemnate potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (2) sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul prezentei legi, potrivit competenţelor proprii.


Art. 10. - (1) Datele colectate potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2), obţinute în condiţiile prezentei legi, sunt prelucrate de către autorităţile române competente numai în scopul stabilirii persoanei responsabile de încălcările săvârşite pe teritoriul României.

(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, autorităţile române competente sunt abilitate să îşi creeze sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal proprii potrivit scopului prevăzut la alin. (1), pentru:

a) efectuarea investigaţiilor privind încălcările săvârşite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru, altul decât România, sau într-un stat participant;

b) facilitarea executării, de către autorităţile române, a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite, pe teritoriul României, de către cetăţeni sau rezidenţi ai unui stat membru sau ai unui stat participant.

(3) Condiţiile privind organizarea şi funcţionarea sistemelor de evidenţă create potrivit dispoziţiilor alin. (2) şi măsurile pentru asigurarea securităţii datelor se stabilesc prin dispoziţie a conducătorului operatorului de date cu caracter personal.

(4) Datele cu caracter personal colectate şi stocate potrivit dispoziţiilor alin. (2) nu pot fi prelucrate în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege

(5) Termenul de stocare pentru datele prelucrate potrivit dispoziţiilor prezentei legi este de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care datele au fost colectate.

(6) La împlinirea termenului de stocare prevăzut la afin. (5), datele cu caracter personal sunt şterse în mod automat, prin proceduri ireversibile.

Art. 11. - (1) În situaţia existenţei unor prelucrări de date cu caracter personal efectuate în RNEPCVI, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2), persoana vizată poate obţine de la ORPCIV, pentru fiecare operaţiune de prelucrare, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, în condiţiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele informaţii cu privire la datele accesate de punctele naţionale de contact ale statelor în care s-a săvârşit încălcarea, altele decât România:

a) categoriile de date cu caracter personal ce o privesc, stocate în RNEPCVI şi comunicate, în condiţiile prezentei legi, autorităţii competente din statul în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

b) data la care a fost efectuată căutarea automatizată cu privire la datele cu caracter personal ce o privesc;

c) denumirea autorităţii competente căreia i-au fost comunicate datele şi, dacă există, datele de identificare a acesteia.

(2) În situaţia cererilor formulate potrivit alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 238/2009, republicată.

Art. 12. - În cazul cererilor privind exercitarea drepturilor prevăzute la art. 13-15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, adresate autorităţilor române competente şi care vizează prelucrările de date cu caracter personal efectuate în condiţiile prezentei legi cu privire la încălcări săvârşite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru sau într-un stat participant, termenul pentru transmiterea răspunsului către persoana vizată este de până la 60 de zile de la data primirii cererii.

 

CAPITOLUL III

Scrisoarea de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

 

Art. 13. - (1) Autorităţile române competente transmit scrisoarea de informare privind încălcările săvârşite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru următorilor destinatari:

a) proprietarului sau deţinătorului vehiculului ale cărui date au fost obţinute în condiţiile prezentei legi;

b) persoanei identificate în alt mod, suspectate că a săvârşit încălcarea.

(2) Scrisoarea de informare se transmite destinatarilor prevăzuţi la alin. (1) În termen de maximum 30 de zile de la data obţinerii datelor de identificare a acestora. Forma şi conţinutul scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Scrisoarea de informare cuprinde cel puţin următoarele informaţii relevante:

a) Încălcarea săvârşită, astfel cum aceasta este stabilită de legislaţia română, precum şi natura contravenţională sau penală a acesteia, după caz;

b) locul, data şi ora la care a fost săvârşită încălcarea şi descrierea detaliată a acesteia;

c) o menţiune expresă cu privire la actul normativ ce stabileşte şi sancţionează încălcarea, care să cuprindă categoria juridică, numărul, data publicării şi titlul acestuia, precum şi trimiteri la dispoziţiile legale care au fost încălcate şi sancţiunea aferentă;

d) o menţiune expresă cu privire la posibilitatea contestării, potrivit legii, a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, ce urmează a fi încheiat de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor române competente, dacă fapta constituie contravenţie;

e) date privind dispozitivul utilizat pentru detectarea încălcării;

f) consecinţele juridice ale încălcării, conform legislaţiei române;

g) existenţa dreptului de acces la datele cu caracter personal, în condiţiile art. 12;

h) existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal;

i) termenul de stocare a datelor, prevăzut la art. 10 alin. (5);

j) menţiunile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

k) posibilitatea de achitare a jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute de lege pentru încălcare, datele de identificare a contului în care urmează să fie virată contravaloarea acesteia, precum şi posibilitatea de informare a autorităţilor române prin transmiterea dovezii de plată;

l) o menţiune expresă cu privire la posibilitatea de comunicare ulterioară a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestuia şi confirmarea de primire, dacă destinatarul indică autorităţii române competente datele corespunzătoare în acest scop;

m) termenul de răspuns, către autoritatea română competentă, la scrisoarea de informare;

n) posibilitatea de a solicita autorităţilor române competente, o singură dată, informaţii suplimentare referitoare la încălcare, în termen de maximum 15 zile de la primirea scrisorii de informare, precum şi menţiunea că aceasta nu prelungeşte termenul de răspuns către autoritatea română competentă.

(4) Scrisoarea de informare se întocmeşte în limba statului membru utilizată în documentul de înmatriculare a vehiculului cu care s-a săvârşit încălcarea, dacă acest document este disponibil sau, după caz, în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este înmatriculat vehiculul respectiv.

(5) Comunicarea scrisorii de informare se face prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la adresa proprietarului, deţinătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, suspectate că a săvârşit încălcarea, ale căror date au fost obţinute în condiţiile prezentei legi.

(6) În sensul prezentului capitol, prin persoană identificată în alt mod, suspectată că a săvârşit încălcarea, se înţelege, după caz:

a) persoana indicată că a condus vehiculul la momentul săvârşirii faptei pe teritoriul României, de către proprietarul sau deţinătorul vehiculului, prin răspunsul la scrisoarea de informare comunicat autorităţilor române competente;

b) persoana despre care autorităţile române competente deţin informaţii că a condus vehiculul la momentul săvârşirii faptei pe teritoriul României.

(7) Prevederile cuprinse în prezentul capitol se aplică, în condiţiile acordului prevăzut la art. 5 alin. (2), şi în cazul conducătorilor vehiculelor înmatriculate în statele participante.

(8) Termenul de răspuns la scrisoarea de informare nu poate fi stabilit de către autoritatea română competentă pentru o perioadă mai mică de 30 de zile.

Art. 14. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la dispoziţiile art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, destinatarul prevăzut la art. 13 alin. (1), căruia i s-a comunicat scrisoarea de informare, are posibilitatea:

a) de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege pentru încălcare, astfel cum aceasta este stabilită şi sancţionată de legislaţia română, până la termenul de răspuns către autoritatea română competentă; şi

b) de a informa, în consecinţă, autorităţile române competente, prin răspunsul la scrisoarea de informare.

Art. 15. - (1) În situaţia în care destinatarul prevăzut la art. 13 alin. (1) căruia î s-a comunicat scrisoarea de informare solicită, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. n), informaţii suplimentare referitoare la încălcare autorităţilor române competente, acestea comunică elementele necesare în termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării.

(2) În situaţia în care destinatarul prevăzut la art. 13 alin. (1) căruia i s-a comunicat scrisoarea de informare invocă, în răspuns, existenţa unei erori de identificare în privinţa sa referitor la încălcarea detectată, autorităţile române competente efectuează investigaţiile necesare şi comunică un răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea răspunsului.

(3) Răspunsul autorităţilor române competente la solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmeşte într-o limbă de circulaţie internaţională şi se comunică în condiţiile art. 13 alin. (5) sau ale art. 19 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător.

Art. 16. - După primirea din partea proprietarului, a deţinătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, suspectate că a săvârşit încălcarea, a răspunsului la scrisoarea de informare din care rezultă identitatea persoanei care a condus vehiculul la momentul săvârşirii încălcării, precum şi faptul că aceasta recunoaşte că a condus vehiculul la momentul săvârşirii încălcării, agenţii constatatori din cadrul autorităţilor române competente iau, după caz, următoarele măsuri:

a) constată contravenţia şi aplică sancţiunea contravenţională legală, prin întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, în situaţia în care încălcarea constituie contravenţie;

b) întocmesc actele de constatare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală, în situaţia în care încălcarea prevăzută la art. 3 alin. (1) constituie infracţiune.

 

CAPITOLUL IV

Regimul juridic al încălcării normelor de circulaţie pe drumurile publice care constituie contravenţii, săvârşite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau într-un stat participant

 

Art. 17. - (1) Constatarea încălcării normelor de circulaţie pe drumurile publice săvârşite pe teritoriul României cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru sau într-un stat participant, care, potrivit legii, constituie contravenţii, şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac în condiţiile prevăzute de prezentul capitol în situaţia în care vehiculul a fost condus de un cetăţean al unui stat membru, altul decât România, de un cetăţean al unui stat participant sau de un cetăţean român ori străin cu domiciliul ori, după caz, reşedinţa sau rezidenţa în aceste state.

(2) Amenzile aplicate cetăţenilor statelor membre, altele decât România, cetăţenilor unui stat participant sau cetăţenilor români ori străinilor cu domiciliul ori, după caz, reşedinţa sau rezidenţa în aceste state, pentru încălcări săvârşite în condiţiile prevăzute la alin. (1) care, potrivit legii, constituie contravenţii, se fac venit la bugetul de stat şi se achită în numerar la orice unitate a Trezoreriei Statului sau prin virament în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

(3) La achitarea prin virament a amenzilor prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate orice mijloace de plată, cum ar fi servicii poştale, instituţii financiar-bancare sau instrumente de plată electronică, precum şi Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar.

Art. 18. - (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în cazul contravenţiei săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

a) data şi locul unde este încheiat;

b) numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;

c) date referitoare la identitatea persoanei care a condus vehiculul la momentul săvârşirii încălcării, respectiv numele şi prenumele, data şi, după caz, locul naşterii acesteia, adresa de reşedinţă sau rezidenţă ori, după caz, numărul permisului de conducere, data şi locul eliberării acestuia ori un număr de identificare a persoanei, furnizat de aceasta ori obţinut de agentul constatator potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2);

d) descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei;

e) date privind dispozitivul utilizat pentru detectarea încălcării;

f) indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;

g) sancţiunea aplicată;


h) posibilitatea achitării, în termen de 48 de ore, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;

i) obligaţia de informare în consecinţă a autorităţilor române cu privire la achitarea amenzii, prin transmiterea dovezii de plată;

j) o menţiune expresă cu privire la posibilitatea contestării, potrivit legii, a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, încheiat de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor române competente, respectiv termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

(2) În situaţia în care, prin răspunsul la scrisoarea de informare, destinatarul prevăzut la art. 13 alin. (1) comunică autorităţii române competente şi dovada de plată a jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute de lege pentru încălcarea cu privire la care a fost informat, în cuprinsul procesul ui-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, întocmit potrivit legii, agentul constatator face o menţiune corespunzătoare. în acest caz, dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) nu se aplică.

Art. 19. - (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, întocmit potrivit legii, pentru contravenţiile săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1), precum şi înştiinţarea de plată se comunică contravenientului, în condiţiile prezentului capitol.

(2) Comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, precum şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu confirmare de primire, în plic închis, la domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa din străinătate a contravenientului cetăţean al unui stat membru, altul decât România, cetăţean al statului participant, cetăţean român sau străin.

(3) Comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicarea sancţiunii, precum şi a înştiinţării de plată se face în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii. Prin data aplicării sancţiunii se înţelege data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii prin care se aplică sancţiunea contravenţională.

(4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicarea sancţiunii poate fi comunicat contravenientului şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestuia şi confirmarea de primire, dacă destinatarul, prin răspunsul la scrisoarea de informare, indică autorităţii române competente datele corespunzătoare în acest scop.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se consideră comunicat în termen de două luni de la data expediţiei, dacă nu este returnată corespondenţa sau nu este confirmată primirea acesteia într-un termen mai scurt, fără a mai fi necesară comunicarea prin afişare la domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa din străinătate a contravenientului sau prin alte mijloace de publicitate.

(6) Procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, precum şi a înştiinţării de plată se socoteşte îndeplinită:

a) la data înscrisă pe confirmarea de primire sau dovada ce atestă primirea acestora de către contravenient sau altă persoană;

b) la data consemnării de către personalul furnizorului de servicii poştale, după caz, a refuzului de semnare a confirmării de primire, a refuzului de primire a corespondenţei ori a imposibilităţii de a semna, din motive întemeiate, confirmarea de primire, indiferent dacă destinatarul a primit sau nu corespondenţa personal.

(7) În cazul comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, precum şi a înştiinţării de plată potrivit dispoziţiilor alin. (4), procedura se socoteşte îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a confirmării expedierii, certificată de personalul autorităţii sau instituţiei care a făcut transmisiunea.

Art. 20. - Executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru contravenţiile săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu a fost comunicat contravenientului în termen de două luni de la data aplicării sancţiunii.

Art. 21. - (1) Executarea sancţiunilor de natură financiară aplicate cetăţenilor români sau persoanelor cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală pe teritoriul României, care au bunuri ori o sursă de venit în acest stat, de către autorităţile competente din alte state membre, ca urmare a săvârşirii, pe teritoriile acestora, a încălcărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) cu vehicule înmatriculate în România, se Tace de autorităţile judiciare române de executare, în condiţiile dispoziţiilor prevăzute în titlul VII cap. II, secţiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În situaţia aplicării de către autorităţile române a unor sancţiuni de natură financiară ca urmare a unor încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate \n alte state membre, care, potrivit legii, constituie infracţiuni, solicitarea executării acestora se realizează în condiţiile dispoziţiilor prevăzute în titlul VII cap. II secţiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 6 alin. (2), art. 9, art. 391, precum şi cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene următoarele informaţii:

a) dispoziţiile prezentei legi şi ale ordinelor ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 4 alin. (5) şi la art. 13 alin. (2);

b) normele legale privind circulaţia pe drumurile publice referitoare la domeniul reglementat de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. a), aplicabile pe teritoriul României;

c) alte date necesare şi utile Comisiei Europene pentru elaborarea sintezei cu privire la normele în vigoare în statele membre şi în România referitoare la domeniul reglementat de Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011, prevăzută la art. 8 alin. (1) din directivă.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de DRPCIV şi autorităţile române competente.

(3) Autorităţile române competente desfăşoară activităţi de furnizare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) participanţilor la trafic, astfel cum aceştia sunt definiţi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În scopul realizării activităţilor prevăzute la alin. (3), autorităţile române competente colaborează cu persoane juridice, organizaţii, organisme responsabile de siguranţa rutieră, organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul siguranţei rutiere şi cluburile automobilistice interesate şi cooperează cu alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în condiţiile legii.

Art. 24. - (1) În vederea urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în prezenta lege, Ministerul Afacerilor Interne întocmeşte un raport preliminar, un raport complet, precum şi rapoarte periodice.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) conţin următoarele date:

a) numărul de cereri de căutare automatizată efectuate de autorităţile române competente în sistemele de evidenţă ale statelor de înmatriculare, în condiţiile prezentei legi, în urma încălcărilor săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate într-un alt stat membru sau într-un stat participant;

b) natura contravenţională sau penală, după caz, a încălcărilor pentru care au fost depuse cereri de căutare automatizată de către autorităţile române competente, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) şi stabilite de legislaţia naţională;

c) numărul cererilor de căutare automatizată depuse de către autorităţile române competente care au fost respinse de către autorităţile competente din statele membre sau din statele participante;

d) o descriere a situaţiei de la nivel naţional în legătură cu măsurile ulterioare luate de către autorităţile române competente cu privire la încălcări, pe baza proporţiei încălcărilor care au făcut obiectul unor scrisori de informare.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către Ministerul Afacerilor Interne, pe baza informaţiilor colectate şi furnizate de către:

a) DRPCIV şi autorităţile române competente;

b) Ministerul Justiţiei, în cazul încălcărilor care, potrivit legii, constituie infracţiuni.

(4) România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite succesiv Comisiei Europene rapoartele prevăzute la alin. (1), potrivit următorului calendar:

a) raportul preliminar, până la data de 7 noiembrie 2014;

b) raportul complet, până la data de 6 mai 2016;

c) ulterior, rapoarte periodice, la fiecare 2 ani.

(5) Rapoartele prevăzute la alin. (1) nu vor conţine date cu caracter personal sau informaţii clasificate.

(6) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât să fie respectat calendarul prevăzut la alin. (4).

*

Prezenta lege transpune în legislaţia naţională art. 1-3, art. 4 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) teza întâi şi a treia şi art. 5-8 din Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 288 din 5 noiembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2014.

Nr. 5.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 5.

 

 


DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Achim Irimescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 15 ianuarie 2014, domnul Achim Irimescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2014.

Nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Eleodor Mihai Mandreş

în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al ari. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eleodor Mihai Mandreş se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2014.

Nr. 2.

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Gireadă Mihai-Petru, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Gireadă Mihai-Petru, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/32 din 7 ianuarie 2014,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. e) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 97 lit. e) şi art. 102 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 31 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2011,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - La data de 7 februarie 2014, raportul de serviciu al domnului Gireadă Mihai-Petru, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, încetează prin demisie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2014.

Nr. 3.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 13 noiembrie 2013, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

în baza prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă Normele privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 1.

 

 


ANEXĂ

 

NORME

privind Identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Aplicare

 

Prezentele norme reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea identificării câinilor cu stăpân.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) mijloc de identificare - microcip în care sunt înscrise informaţiile necesare identificării unice a animalului;

b) microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenţei radio, programabil o singură dată, care respectă cerinţele standardului ISO 11784 şi anexei A a standardului 11785, utilizează tehnologia HDX sau FDX-B şi poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785;

c) cititor - dispozitiv portabil sau staţionar capabil să citească codurile microcipurilor ce utilizează tehnologia HDX şi FDX şi să le afişeze electronic conform standardului ISO 11784;

d) cod de ţară - cod format din 3 (trei) cifre, respectiv 642, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;

e) cod unic de identificare - cod numeric alcătuit din 15 cifre utilizat pentru identificarea individuală a câinilor la nivel naţional, înscris pe un microcip a cărui structură este detaliată în anexa nr.2;

f) câine cu stăpân - orice câine identificat şi înregistrat conform prezentelor norme care aparţine unei persoane fizice sau juridice;

g) utilizator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân - unităţi medicale veterinare de asistenţă înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către Colegiul Medicilor Veterinari, precum şi universităţile care deţin clinici veterinare universitare, care solicită şi sunt licenţiate de către Colegiul Medicilor Veterinari;

h) identificator şi operator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân - orice medic veterinar de liberă practică titular al unei unităţi medicale veterinare de asistenţă, orice medic veterinar angajat al unei unităţi medicale veterinare de asistenţă şi medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea în clinicile veterinare universitare;

i) identificare - ansamblu de operaţiuni şi proceduri care au ca scop individualizarea unui animai utilizând mijloace permanente de identificare, stabilite de prezentele norme;

j) înregistrare - operaţiunea de culegere şi introducere în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân a datelor de identificare ale animalului, evenimentelor, informaţiilor veterinare şi a datelor de identificare ale proprietarului;

k) Registru de evidenţă a câinilor cu stăpân - colecţie de informaţii aflată în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentelor, informaţiilor veterinare şi datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică şi arhivate într-o bază de date;

l) paşaport - document, conform modelului prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

m) eveniment - fătarea, vânzarea, cumpărarea, pierderea, dispariţia, furtul, regăsirea, moartea unui câine, schimbarea adresei proprietarului, schimbarea proprietarului;

n) licenţă de utilizator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân - drepturi de utilizare a Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân acordate de către Colegiul Mediator Veterinari;

o) furnizor de microcipuri - orice persoană juridică care produce, importă şi/sau comercializează pe teritoriul României microcipuri conforme cu cerinţele prezentelor norme;

p) furnizor primar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice persoană juridică care tipăreşte şi comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate şi/sau paşapoarte conforme cu cerinţele prezentelor norme;

q) furnizor secundar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice persoană juridică care achiziţionează de la un furnizor primar şi comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate şi/sau paşapoarte conforme cu cerinţele prezentelor norme;

r) carnet de sănătate - document ce conţine cel puţin informaţiile prevăzute de anexa nr. 3.

 

ARTICOLUL 3

Obiective generale

 

(1) Prezentele norme stabilesc activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, denumit în continuare RECS, pe întreg teritoriul României, prin înregistrarea utilizatorilor, identificatorilor şi operatorilor RECS, identificarea individuală şi înregistrarea fiecărui animal şi a evenimentelor din viaţa iui, a proprietarului acestuia, înregistrarea informaţiilor veterinare şi scoaterea din evidenţă în cazul morţii.

(2) Câinii circulă pe teritoriul României numai identificaţi şi înregistraţi potrivit prevederilor prezentelor norme şi însoţiţi de carnete de sănătate.

(3) Utilizatorii RECS implicaţi în activitatea de identificare şi înregistrare a câinilor garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) Utilizatorii, identificatorii şi operatorii RECS se supun procedurilor de înregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari, denumit în continuare CMV, în vederea obţinerii licenţei de utilizare care conferă drepturi de acces şi înregistrare a evenimentelor în RECS.

(5) Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora, de către medici veterinari din unităţile medicale veterinare de asistenţă înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către CMV, precum şi din universităţile care deţin clinici veterinare universitare, înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.

 

 


ARTICOLUL 4

Termene de identificare si înregistrare

 

(1) Câinii se identifică şi se înregistrează cu respectarea următoarelor termene:

a) câinii nou-născuţi cu proprietar - în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora;

b) câinii adulţi cu proprietar - până la data de 1 ianuarie 2015 şi în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora şi cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei;

c) câinii proveniţi din adăposturile publice - în momentul adopţiei, înainte de a părăsi adăpostul;

d) înregistrarea în RECS a câinilor identificaţi se realizează odată cu microciparea şi eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv în maximum 5 zile de la implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea în RECS.

(2) Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi aflaţi în spaţiile publice sunt consideraţi câini fără stăpân şi sunt trataţi conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.

(3) Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi înregistraţi în baza de date şi se vor emite carnete de sănătate noi, conform prezentelor norme.

(4) Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi identificaţi, înregistraţi şi se vor emite noi carnete de sănătate conform prezentelor norme.

 

ARTICOLUL 5

Condiţii

 

(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3, CMV se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) câinii cu stăpân sunt identificaţi şi înregistraţi în RECS;

b) datele privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea şi sterilizarea sunt înregistrate şi actualizate;

c) pentru fiecare câine identificat şi înregistrat se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr unic;

d) În cazul pierderii, deteriorării se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr unic, asigurând trasabilitatea cu originalul;

e) pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează la solicitarea proprietarului, suplimentar faţă de prevederile lit. c), un paşaport.

(2) CMV va permite accesul tuturor proprietarilor de câini la RECS, în vederea verificării datelor şi documentelor de identificare, pentru animalele deţinute de către aceştia.

(3) Condiţiile de utilizare a RECS se stabilesc de către CMV.

(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, controlează şi are acces necondiţionat la RECS.

 

ARTICOLUL 6

Înregistrarea utilizatorilor RECS

 

(1) În vederea acordării drepturilor de acces şi a licenţei de utilizare a RECS, medicii veterinari de liberă practică, titulari ai unităţilor medicale veterinare, depun în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.

(2) În vederea acordării drepturilor de acces şi a licenţei de utilizare a RECS pentru clinicile veterinare universitare, responsabilii acestora trebuie să depună în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.

(3) În vederea verificării în RECS a câinilor capturaţi, persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice vor accesa RECS, conform procedurilor CMV.

(4) CMV verifică îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare şi eliberează licenţa de utilizator al RECS.

(5) În vederea înregistrării medicilor veterinari ca identificatori şi operatori RECS, aceştia se vor înregistra în baza de date, conform procedurilor CMV.

(6) CMV poate retrage licenţa de utilizare a RECS în următoarele situaţii:

a) la cererea utilizatorului;

b) la constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare;

c) la constatarea neîndeplinirii condiţiilor de exercitare a profesiei;

d) la constatarea neîndeplinirii condiţiilor de utilizare a RECS;

e) la solicitarea ANSVSA.

 

CAPITOLUL II

Identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

 

ARTICOLUL 7

Obligaţiile proprietarilor

 

(1) Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în RECS în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora.

(2) Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.

(3) În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligaţia de a solicita identificatorului şi operatorului RECS identificarea electronică cu microcip aprobat conform prezentelor norme, efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului, după caz.

(4) Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3), proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de identificare necesare.

(5) În cazul deplasării câinilor în spaţiile publice pe teritoriul României, proprietarii acestora au obligaţia de a deţine asupra lor carnetul de sănătate al animalelor, care atestă efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi identificarea şi înregistrarea în RECS.

(6) În cazul deplasărilor în străinătate, suplimentar faţă de elementele descrise la alin. (5), proprietarii sunt obligaţi să deţină asupra lor şi paşaportul animalului.

(7) Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea.

(8) În cazul morţii animalului, proprietarii au obligaţia de a solicita medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legi, utilizatori ai RECS, scoaterea din evidenţă şi consemnarea morţii în carnetul de sănătate.

(9) În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât şi noul deţinător al câinelui au obligaţia să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acest registru schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă.


(10) Proprietarii câinilor au obligaţia să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea şi înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către unităţile medicale veterinare de asistenţă sau de clinicile veterinare universitare.

(11) La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligaţia de a anunţa, după caz şi/sau proximitate, cea mai apropiată secţie de poliţie sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţat la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării şi anunţării proprietarului.

 

ARTICOLUL 8

Obligaţiile utilizatorilor, identificatorilor şi operatorilor RECS

 

(1) Unităţile medicale veterinare de asistenţă sau clinicile veterinare universitare au obligaţia de a achiziţiona şi utiliza pentru identificarea câinilor exclusiv microcipuri care respectă cerinţele tehnice descrise în anexa nr. 1.

(2) Utilizatorii RECS au obligaţia de a verifica şi actualiza permanent datele cu privire la animale, ca urmare a solicitării proprietarilor sau ca urmare a efectuării acţiunilor veterinare.

(3) Medicii veterinari identificatori şi operatori ai RECS sunt responsabili de efectuarea identificării câinilor şi de înregistrarea acestora în RECS, potrivit legii.

(4) Medicul veterinar identificator şi operator al RECS are următoarele obligaţii:

a) să verifice identificarea câinilor prin scanarea-citirea microcipului implantat şi verificarea înregistrării în RECS, solicitând proprietarului carnetul de sănătate;

b) să identifice câinii neidentificaţi, înregistrând totodată datele proprietarului acestora;

c) să introducă în RECS, pe loc, după aplicarea microcipului şi efectuarea acţiunilor veterinare, datele cu privire la animalele identificate şi proprietarii acestora, conform formularului electronic de identificare;

d) să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate şi să înmâneze documentul proprietarului animalului;

e) să elibereze paşapoartele câinilor la cererea proprietarilor;

f) să respecte condiţiile şi procedurile stabilite de către CMV;

g) să vaccineze contra rabiei doar câinii care sunt identificaţi conform prezentelor norme.

(5) Medicii veterinari identificatori şi operatori ai RECS sunt recunoscuţi ca medici veterinari autorizaţi de către ANSVSA să vaccineze câinii contra rabiei, sa completeze, sa certifice, să parafeze, să semneze şi să stampileze rubricile aferente din paşaportul şi carnetul de sănătate al câinelui.

(6) Toţi utilizatorii RECS trebuie să deţină un cititor capabil să citească microcipurile care respectă cerinţele tehnice descrise în anexa nr. 1.

(7) Implantarea microcipului se realizează exclusiv de către medicii veterinari înregistraţi ca identificatori si operatori ai RECS.

 

ARTICOLUL 9

Obligaţiile CMV

 

(1) CMV are obligaţia de a răspunde solicitărilor privind accesul şi eliberarea licenţei de utilizator al RECS.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (1), CMV, cu respectarea condiţiilor legale de funcţionare şi de exercitare a profesiei, comunică condiţiile de utilizare şi eliberează licenţa de utilizare a RECS.

(3) În cazul în care răspunsul la solicitările prevăzute la alin. (1) este negativ, CMV comunică solicitantului motivul respingerii cererii de acordare a licenţei de utilizator al RECS.

(4) În cadrul activităţii de gestiune a RECS, CMV monitorizează activitatea utilizatorilor RECS şi comunică ANSVSA abaterile şi neconformităţile constatate.

(5) În vederea gestionării RECS, CMV elaborează proceduri tehnice operaţionale cu informarea utilizatorilor RECS si a ANSVSA.

(6) În cazul sesizării unor abateri grave privind funcţionarea şi operarea RECS, CMV are obligaţia sesizării ANSVSA în vederea derulării de controale oficiale.

(7) CMV are obligaţia de a retrage în 24 de ore licenţa de utilizator al RECS la neîndeplinirea de către acesta a condiţiilor legale de funcţionare, condiţiilor de exercitare a profesiei, condiţiilor de utilizare a RECS sau la solicitarea ANSVSA.

 

ARTICOLUL 10

Obligaţiile ANSVSA

 

(1) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, controlează activitatea privind RECS.

(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are obligaţia de a răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale.

(3) ANSVSA efectuează controale la furnizorii de microcipuri şi la furnizorii primari de paşapoarte şi carnete de sănătate în vederea verificării respectării prevederilor prezentelor norme.

(4) În cazul constatării nerespectării de către furnizori a prevederilor prezentelor norme, ANSVSA retrage acestora aprobarea de comercializare şi valabilitatea seriilor emise.

 

CAPITOLUL III

Identificarea câinilor în adăposturi

 

ARTICOLUL 11

Obligaţiile administratorilor şi personalului din adăposturilor publice

 

(1) Administratorii adăposturilor publice au obligaţia de a dota, a instrui şi a verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identităţii câinilor capturaţi în spaţiile publice.

(2) Persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice au obligaţia de a verifica prin scanare cu un cititor dacă animalul are implantat un microcip.

(3) În cazul depistării unui microcip, persoanele responsabile din cadrul adăposturilor au obligaţia verificării codului de identificare afişat în RECS şi comunicării rezultatului obţinut administratorilor adăposturilor publice.

(4) În baza informaţiilor obţinute din RECS, administratorii adăposturilor publice au obligaţia informării proprietarilor privind regăsirea animalelor.

(5) Câinii adoptaţi/revendicaţi se identifică şi se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile prezentelor norme, după emiterea deciziei de revendicare/adopţie, prin eliberarea unui carnet de sănătate în care sunt înscrise datele de identificare ale câinelui, datele de identificare ale proprietarului şi acţiunile sanitar-veterinare efectuate.

(6) Activitatea descrisă la alin. (5) se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii care au contractat activităţile veterinare din cadrul adăposturilor, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 12

Obligaţiile administratorilor adăposturilor private

 

(1) Responsabilii adăposturilor private au obligaţia de a identifica şi de a înregistra câinii pe care îi deţin în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii introduşi în adăposturile private vor fi identificaţi şi


înregistraţi în RECS în termen de 5 zile de la data intrării în adăpost.

 

ARTICOLUL 13

Obligaţiile persoanelor care adoptă câini

 

(1) Persoanele sunt obligate să adopte din adăposturi doar animale identificate şi înregistrate în RECS, cu acţiunile sanitar-veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sănătate valid.

(2) Adăposturile publice şi private care deţin câini adoptaţi la distanţă sunt proprietarii de drept ai animalelor şi au obligaţia de a respecta cerinţele privind identificarea şi înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop.

 

CAPITOLUL IV

Gestionarea carnetelor, paşapoartelor şl a microcipurilor

 

ARTICOLUL 14

Gestionarea carnetelor de sănătate şi a paşapoartelor

 

(1) În vederea înregistrării şi aprobării ca furnizor de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă însoţită de un model/o mostră de carnet de sănătate şi/sau de paşaport.

(2) ANSVSA, după verificarea conformităţii modelelor/ mostrelor de carnete de sănătate şi/sau de paşapoarte depuse, alocă serii şi numere unice tuturor furnizorilor aprobaţi.

(3) ANSVSA va posta pe site-ui propriu lista furnizorilor aprobaţi cărora li s-au alocat serii şi numere unice pentru tipărirea carnetelor de sănătate şi/sau a paşapoartelor pentru animale de companie.

(4) Unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici veterinare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu vor achiziţiona carnete de sănătate şi/sau paşapoarte doar de la furnizorii aprobaţi de către ANSVSA.

(5) Carnetele de sănătate şi paşapoartele se completează şi se eliberează exclusiv de către unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici veterinare universitare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu utilizatori ai RECS, conform procedurilor CMV.

 

ARTICOLUL 15

Gestionarea microcipurilor

 

(1) În vederea înregistrării şi aprobării ca furnizor de microcipuri, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă însoţită de următoarele:

a) dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru fu miza rea microcipurilor pe teritoriul României, în original (pentru producătorii din străinătate, aceasta va fi tradusă în limba română de către un traducător autorizat din România);

b) copii legalizate ale rapoartelor de testare realizate de Comitetul Internaţional pentru înregistrarea Animalelor (ICAR);

c) fotografie în format digital a microcipului pentru care se solicită aprobarea;

d) mostră de microcip pentru care se solicita aprobarea;

e) copie a certificatului de înregistrare la Registrul comerţului, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul;

f) copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul.

(2) ANSVSA, după verificarea conformităţii microcipurilor, va posta pe site-ul propriu lista furnizorilor şi a modelelor de microcipuri aprobate.

(3) Unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici veterinare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu vor achiziţiona şi vor utiliza exclusiv microcipuri conforme prevederilor prezentelor norme, comercializate de către furnizori aprobaţi.

(4) Furnizorii de microcipuri vor comercializa microcipuri aprobate exclusiv către unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici veterinare universitare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu, utilizatori ai RECS.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot comercializa microcipuri aprobate şi către consiliile locale, urmând ca acestea să le pună la dispoziţia utilizatorilor RECS cu scopul identificării şi înregistrării câinilor din localităţile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.

(6) În carnetul de sănătate, numărul de identificare al animalului de companie va fi aplicat sub formă de etichetă autocolantă.

(7) În paşaport, codul de identificare al animalului de companie va fi scris de mână direct în rubrica „codul alfanumeric al transponderului", fiind interzisă aplicarea de etichete autocolante care să conţină numărul microcipului.

 

ARTICOLUL 16

Dispoziţii finale

 

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii achiziţionaţi de către cetăţenii români sau rezidenţi ai statului român, inclusiv cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene, chiar şi cu titlu gratuit, vor fi înregistraţi şi/sau identificaţi, după caz, conform noilor prevederi, în termen de 5 zile.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, expunerea şi/sau comercializarea câinilor în petshopuri, canise şi expoziţii se efectuează doar dacă sunt identificaţi, înregistraţi şi însoţiţi de carnetul de sănătate.

(3) Persoanele care au achiziţionat câini din petshopuri, cănise sau expoziţii au obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, identificator şi utilizator al RECS, în termen de 7 zile, în vederea înregistrării noului proprietar în RECS.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip implantat unui câine nu se poate elimina decât cu acordul ANSVSA.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip care a fost folosit la identificarea şi înregistrarea unui câine nu poate fi reutilizat.

(6) Orice altă modalitate de identificare alternativă nu se va putea utiliza pentru un câine care a fost deja identificat prin implantarea unui microcip. Câinii identificaţi printr-un mijloc de identificare alternativ se identifică prin microcipare şi se înregistrează în RECS.

(7) În cazul în care microcipul implantat unui câine nu mai este funcţional, se va implanta un nou microcip, iar noul cod de identificare atribuit câinelui va fi înregistrat în RECS cu asigurarea legăturii dintre cele două coduri de identificare şi a trasabilităţii animalului.

(8) După data de 31 decembrie 2014 este interzisă deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi.

(9) Prevederile prezentelor norme intră în vigoare la 60 de zile de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 17

Anexe

 

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

 


ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERINŢELE TEHNICE

care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a câinilor existenţi pe teritoriul României

 

1. Cerinţe generale

a) Microcipul se implantează parenteral, în condiţii aseptice, în zona gâtului, cu ajutorul unui implantator/unei seringi.

b) Unicitatea codului trebuie garantată de către producător.

c) Producătorul microcipul ui trebuie să fie înregistrat conform procedurilor Comitetului Internaţional pentru înregistrarea Animalelor (ICAR).

2. Microcipul folosit pentru identificarea câinilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) codul emis de transponder trebuie să fie unic;

b) să permită o citire rapidă;

c) să poată fi aplicat doar o singură dată;

d) să fie steril, sterilizat cu o substanţă recunoscută şi aprobată la nivelul Uniunii Europene.

3. Dimensiunile microcipului folosit pentru identificarea câinilor

a) Diametrul microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie între 1,2 şi 2,2 mm.

b) Lungimea microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie între 2,0 şi 15,00 mm.

c) Greutatea maximă a microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie de 0,2 g.

4. Cerinţele tehnice de performanţă ale microcipului folosit pentru identificarea câinilor

a) Microcipul trebuie să fie un dispozitiv pasiv, numai pentru citit, fără surse de alimentare cu energie, care nu emite radiaţii şi nu are părţi în mişcare, constituit dintr-un circuit integrat şi o antenă, ambele incluse într-o capsulă de sticlă, transparentă, biocompatibilă şi tratată antimigraţie, care utilizează tehnologia HDX sau FDX-B, conform standardelor ISO 11784 şi anexei A a standardului ISO 11785.

b) Microcipul trebuie să fie lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu standardul ISO 11785, care pot citi transpondere HDX sau FDX-B şi trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite de ISO 24631-3.

c) Microcipul trebuie livrat cu următoarele tipuri de dispozitive: seringă de unică folosinţă cu ac steril sau aplicator refolosibil şi ace sterile şi cu 3 etichete autocolante cu numărul transponderului.

d) Frecvenţa transponderului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie de 134,2 kHz +/-1,5 kHz.

e) Structura codului microcipului va fi următoarea:

(i) primele 3 caractere ale transponderului reprezintă

codul de ţară, conform standardului ISO 3166,

pentru România acesta fiind 642; (ii) următorul caracter reprezintă cifra zero; (iii) următoarele 3 caractere reprezintă codul fabricantului; (iv) următoarele 8 caractere reprezintă codul unic de identificare, utilizat pentru identificarea individuală a unui animal la nivel naţional.

f) Distanţa de citire a microcipului trebuie să fie:

(i) minimum 12 cm când este citit cu un cititor portabil; (ii) minimum 50 cm când este citit cu un cititor staţionar.

g) Pentru a putea îndeplini cerinţele referitoare la distanţa de citire minimă, microcipurile trebuie să îndeplinească următorii parametri:

(i) transponderele HDX trebuie să aibă o putere minimă de activare a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA, măsurată conform standardului ISO 24631-3, partea 7.6.5, şi vor dezvolta o amplitudine modulatoare echivalentă cu 10 mV, măsurată în conformitate cu standardul ISO 24631-3, punctul 7.6.7, la o putere a câmpului magnetic mai mică sau egală cu 1,2 mA;

(ii) transponderele FDX-B vor avea o putere minimă de activare a câmpului magnetic cei mult egală cu 1,2 mA, măsurată în conformitate cu standard ui ISO 24631-3, partea 7.6.4, şi vor dezvolta o amplitudine de modulare echivalentă cu 10 mV, măsurată conform prevederilor standardului ISO 24631-3, partea 7.6.6; la o putere a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA.

h) Transponderele HDX şi FDX trebuie să transmită codul stocat corect în condiţii de temperatură cuprinse între -20°C şi + 40°C şi în condiţii de umiditate cuprinse între 40% rH şi 80% rH.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

STRUCTURA MICROCIPULUI

 

Codul unic de identificare al unui animal se va citi conform tabelului de mai jos:

 

Tipul mijlocului de identificare

Codul de identificare al animalului

Interpretarea caracterelor înscrise în transponderul folosit pentru identificarea câinilor

Microcip

6420XXX99999999

642 - codul de ţară

0 - cifra obligatorie cerută de ISO

11784

XXX - codul fabricantului

99999999 - codul unic de identificare al câinelui


ANEXA Nr. 3

la norme

 

Informaţii conţinute de carnetul de sănătate

I. Carnetele de sănătate utilizate pe teritoriul României vor conţine minimum următoarele informaţii:

A. Carnet de sănătate:

- seria şi numărul unic al carnetului de sănătate (conform alocării efectuate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor);

B. Date despre câine:

1. codul de identificare;

2. data naşterii;

3. specia;

4. rasă;

5. sex;

6. culoare;

7. semne particulare.

C. Date despre proprietar 1:

1. numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului;

2. CNP-ul proprietarului/deţinătorului;

3. adresa:

- localitate;

- stradă;

- număr;

- judeţ.

D. Date despre proprietar 2:

- numele şi prenumele noului proprietar/deţinător;

- CNP-ul proprietarului/deţinătorului 2;

- adresa proprietarului/deţinătorului 2: localitate, stradă, număr, sat, judeţ.

E. Date aferente acţiunilor veterinare la care este supus animalul:

1. data vaccinării/deparazitării;

2. serie valabilitate vaccin;

3. produsul antiparazitar utilizat;

4. semnătura şi parafa medicului veterinar.

F. Instrucţiuni

I. Obligaţii ale proprietarilor:

(i) să identifice şi să înregistreze animalele în termen de 90 de zile;

(ii) să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de identificare necesare;

(iii) să deţină asupra lor carnetul de sănătate al animalelor;

(iv) să deţină asupra lor şi paşaportul animalului în cazul deplasărilor în străinătate;

(v) să notifice medicului veterinar, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea;

(vi) să solicite medicilor veterinari scoaterea din evidenţă şi consemnarea morţii în carnetul de sănătate;

(vii) să solicite utilizatorilor Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân să înregistreze în acesta schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă;

(viii) să deparaziteze periodic animalele;

(ix) să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice. Vaccinarea contra rabiei a câinilor şi a pisicilor în vârstă de peste 3 luni în România este obligatorie.

Pentru verificarea datelor câinelui în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân accesaţi: www.registru-caini.ro

II. Opţional se poate imprima un QR Code conţinând legătura (URL) către pagina Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân pentru verificarea identităţii animalului şi a datelor înscrise în RECS.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.