MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 32/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 32         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.085/2013. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

 

1.132/2013. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

16. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin

 

17. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Circulară privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

 

3. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014

 

4. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

 

5. - Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

120/2013. - Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în corelare cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 634/2010 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 176(58) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la 10 octombrie 2008, şi au fost luate în considerare modificările şi completările adoptate prin Rezoluţia MEPC.190(60)şi Rezoluţia MEPC.194(61). Prezentele norme metodologice înlocuiesc normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007.

(3) Toate referirile la anexa VI la MARPOL 73/78, din cadrul prezentelor norme metodologice, trebuie înţelese ca referiri la această anexă în forma sa revizuită, aşa cum a fost adoptată prin Rezoluţia MEPC. 176(58), ulterior modificată şi completată prin Rezoluţia MEPC.190(60) şi Rezoluţia MEPC.194(61).”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Scopul prezentelor norme metodologice este acela de a crea instrumentul normativ prin care implementarea prevederilor anexei VI la MARPOL 73/78 să poată fi făcută în mod uniform şi unitar de către toate părţile interesate, printre care proprietarii şi operatorii de nave maritime care arborează pavilionul român, şantierele navale, proiectanţii de nave, administraţiile portuare, inspectorii Autorităţii Navale Române, inspectorii care efectuează controlul statului portului şi inspectorii organizaţiilor care acţionează ca organizaţii recunoscute în baza unor contracte de mandat special încheiate cu Autoritatea Navală Română, precum şi celelalte instituţii cu rol de autoritate de stat care au atribuţii în domeniul reglementat, în condiţiile legii.”

3. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se abrogă.

4. La articolul 4, literele k), v), w), dd) şi ee) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„k) Anexa VI la MARPOL 73/78 - Anexa VI la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1997, astfel cum acesta este amendat de către IMO prin

Rezoluţia MEPC.176(58), Rezoluţia MEPC.190(60) şi Rezoluţia MEPC. 194(61);

v) Rezoluţia MEPC.183(59) - Rezoluţia MEPC.183(59) din 17 iulie 2009 - Instrucţiunile din 2009 pentru monitorizarea conţinutului de sulf mediu mondial al combustibililor lichizi reziduali livraţi pentru a fi utilizaţi la bordul navelor;

w) Circulara MSC-MEPC.1/Circ.4 - Circulara MSC-MEPC.1/Circ.4 din 18 iulie 2011 - Instrucţiuni privind organizarea lucrărilor şi metodele de lucru ale Comitetului de Securitate Maritimă şi Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin şi ale organelor lor subsidiare;

dd) Rezoluţia MEPC. 182(59)- Rezoluţia MEPC.182(59) din 17 iulie 2009 - Instrucţiunile din 2009 pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI revizuită la MARPOL 73/78;

ee) Rezoluţia A. 1053(27) - Rezoluţia A 1053(27) din 30 noiembrie 2011 - Linii directoare din 2011 privind inspecţiile în concordantă cu sistemul armonizat de inspectare si certificare (HSSC);”.

5. La articolul 4, după litera ff) se introduc opt noi litere, literele gg)-nn), cu următorul cuprins:

,,gg) Rezoluţia MEPC.176(58) - Rezoluţia MEPC.176(58) adoptată la 10 octombrie 2008 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL 73/78), prevăzută în anexa la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 634/2010;

hh) Rezoluţia MEPC.190(60) - Rezoluţia MEPC.190(60) adoptată la 26 martie 2010 - Amendamente la anexa la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Zona de control al emisiilor a Americii de Nord), prevăzută în anexa la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 322/2011;

ii) Rezoluţia MEPC.194(61) - Rezoluţia MEPC.194(61) adoptată la 1 octombrie 2010 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP), prevăzută în anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 851/2011;

jj) HG nr. 811/2010 - Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului;

kk) Rezoluţia MEPC. 181 (59) - Rezoluţia MEPC. 181 (59) din 17 iulie 2009 - Instrucţiunile din 2009 pentru controlul statului portului, conform anexei VI revizuite la MARPOL 73/78;

ll) Rezoluţia A. 1052(27) - Rezoluţia A. 1052(27) din 30 noiembrie 2011 - Procedurile din 2011 pentru controlul statului portului;

mm) Rezoluţia MEPC.92(45) - Rezoluţia MEPC.92(45) din 5 octombrie 2000 - Amendamente la instrucţiunile revizuite pentru implementarea anexei V la MARPOL 73/78 [Rezoluţia MEPC.59(33)];

nn) Rezoluţia MEPC. 184(59) - Rezoluţia MEPC. 184(59) din 17 iulie 2009 - Liniile directoare din 2009 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate.”

6. La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) în cazul în care IMO ar elabora linii directoare referitoare la echivalenţele prevăzute în regula 4 din anexa VI la MARPOL 73/78, ANR va trebui să ia în considerare astfel de linii directoare pertinente. Pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate se vor lua în considerare liniile directoare adoptate prin Rezoluţia MEPC. 184(59).”

7. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Navele maritime care arborează pavilionul român au obligaţia să coopereze cu furnizorii de servicii de prelevare de mostre şi încercare a combustibilului lichid rezidual, acreditaţi de MEPC, în exercitarea atribuţiilor lor de monitorizare a conţinutului de sulf mediu pe plan mondial, în conformitate cu Rezoluţia MEPC. 183(59).”

8. La articolul 23. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) în cazul în care se va considera necesar ca în apele naţionale navigabile maritime, care cuprind orice zonă portuară, sau în zona economică exclusivă a României să se desemneze o zonă de control al emisiilor, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Transporturilor şi Ministerul Afacerilor Externe va pregăti, în conformitate cu regulile şi procedurile stabilite de către IMO prin Circulara MSC-MEPd/Circ. 4, propunerea pe care Guvernul o va prezenta acestei organizaţii. În conformitate cu reglementările în vigoare.”

9. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Incinerarea la bordul navelor maritime, care arborează pavilionul român, a clorurilor de polivinil (PVC) este interzisă, cu excepţia cazului când aceasta are loc în incineratoarele de bord pentru care au fost eliberate certificate IMO de aprobare de tip şi care respectă fie specificaţiile din Rezoluţia MEPC.59(33), astfel cum acestea au fost amendate prin Rezoluţia MEPC.92(45), fie specificaţiile din Rezoluţia MEPC.76(40).”

10. Articolele 40 şi 41 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) în porturi, şantiere navale şi capacităţi de dezmembrare a navelor amplasate pe teritoriul României, administratorii acestor porturi, precum şi societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care administrează şantierele navale sau capacităţile de dezmembrare a navelor au Obligaţia să asigure instalaţii de primire care să satisfacă:

a) necesităţile navelor care efectuează lucrări de reparaţii pentru primirea substanţelor care epuizează stratul de ozon, precum şi a echipamentelor care conţin astfel de substanţe, atunci când acestea sunt scoase de pe navele aflate în reparaţii;

b) necesităţile navelor care folosesc porturile, terminalele din larg sau şantierele navale de reparaţii pentru primirea reziduurilor de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate;

c) necesităţile capacităţilor de dezmembrare a navelor pentru primirea substanţelor care epuizează stratul de ozon, precum şi a echipamentelor care conţin astfel de substanţe, atunci când acestea sunt scoase de pe navele dezmembrate.

(2) Instalaţiile de primire prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) trebuie astfel construite şi exploatate încât primirea substanţelor

şi, respectiv, a reziduurilor sau echipamentelor să se facă fără ca aceasta să determine întârzierea pe nedrept a navelor care apelează la aceste servicii.

Art. 41. - (1) Administratorii porturilor, terminalelor, precum şi societăţile comerciale care administrează şantierele navale sau capacităţile de dezmembrare a navelor, prevăzuţi/prevăzute la art. 40 alin. (1), au obligaţia să comunice ANR inventarul instalaţiilor de primire existente sau aflate într-un anumit stadiu de realizare pentru:

a) substanţele care epuizează stratul de ozon;

b) echipamentele care conţin substanţe care epuizează stratul de ozon;

c) reziduurile de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, precum şi capacităţile şi amplasarea acestora în fiecare port, şantier naval, capacitate de dezmembrare a navelor aflate în administrare.

(2) Pe baza informaţiilor primite potrivit prevederilor alin. (1), ANR are obligaţia să transmită la IMO, dacă este cazul, informaţiile referitoare la porturile, terminalele, şantierele navale, capacităţile de dezmembrare a navelor pe care le consideră că sunt situate la distanţă faţă de infrastructura industrială necesară pentru gestionarea şi procesarea substanţelor prevăzute la alin. (1) şi care, prin urmare, nu pot accepta astfel de substanţe. Dacă a transmis astfel de informaţii, atunci ANR are obligaţia să transmită la IMO şi informaţiile referitoare la porturile, terminalele, şantierele navale şi capacităţile de dezmembrare a navelor care deţin capacităţi pentru gestionarea şi procesarea substanţelor prevăzute la alin. (1). ANR va actualiza şi va transmite la IMO astfel de informaţii ori de câte ori intervine modificarea acestora.

(3) în cazul în care se primesc de la IMO informaţii privind porturi, terminale, şantiere navale, capacităţi de dezmembrarea navelor situate în alte ţări care au fost considerate de autorităţile competente din respectivele ţări că sunt situate la distanţă faţă de infrastructura industrială necesară pentru gestionarea şi procesarea substanţelor prevăzute în alin. (1) şi care, prin urmare, nu pot accepta astfel de substanţe, acestea vor fi Făcute publice prin afişarea pe site-ul ANR.

(4) Cerinţele privind instalaţiile de primire prevăzute la alin. (1), cerinţele pentru navele care predau substanţele prevăzute la alin. (1), precum şi cerinţele de notificare prevăzute în regula 17 din anexa VI la MARPOL 73/78 se regăsesc în apendice,”

11. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Nota de livrare a buncherului trebuie să fie însoţită de un eşantion reprezentativ de combustibil lichid, livrat cu respectarea instrucţiunilor adoptate de IMO prin Rezoluţia MEPC. 182(59).”

12. La articolul 53, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Prevederile alin. (1)-(5) se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în legislaţia privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare a navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român, stabilit în conformitate cu instrumentele adoptate de către IMO, respectiv Rezoluţia A.1053(27).”

13. La articolul 62, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Prevederile alin. (1)-(6) se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în instrucţiunile generale privind controlul statului portului la navele care arborează alt pavilion decât pavilionul român, adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2010, precum şi cu instrucţiunile adoptate de IMO prin Rezoluţia MEPC. 129(53), Rezoluţia MEPC. 181 (59), Rezoluţia MEPC. 184(59) şi Rezoluţia A. 1052(27).”

14. După articolul 68 se introduce un apendice, având conţinutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

15. La anexă, punctul 2.3 din „Modelul de Supliment la (Certificat IAPP)” se modifică şi va avea următorul Certificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei cuprins:

„2.3 Oxizi de sulf (SOx) şi particule materiale (regula 14)

2.3 Sulphur oxides (SOx) and particulate matter (regulation 14)

2.3.1 În cazul în care nava este exploatată în afara unei zone de control al emisiilor specificate în regula 14.3, aceasta utilizează:

2.3.1 When the ship operates outside of an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the ship uses:

„1 combustibil lichid al cărui conţinut de sulf, aşa cum a fost atestat prin notele de livrare a buncărului, nu depăşeşte valoarea-limită de: fuel oil with a sulphur content as documented by bunker delivery notes that does not exceed the limit value of:

- 4,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2012 sau după această dată); sau 

4.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2012); or

- 3,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2020 sau după această dată); sau 

3.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2020); or

- 0,50% m/m, şi/sau 

0.50% m/m, and/or

„2 un aranjament echivalent, aprobat în conformitate cu regula 4.1, aşa cum se indică la paragraful 2.6, care este cel puţin la fel de eficient sub aspectul reducerilor emisiei de SOx în comparaţie cu utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare a limitei de conţinut de sulf de: an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed in 2.6 that is at least as effective in terms of SOx emission reductions as compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of:

- 4,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2012 sau după această dată); sau 

4.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2012); or

- 3,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2020 sau după această dată); sau 

3.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2020); or

- 0,50% m/m 

0.50% m/m

2.3.2 În cazul în care nava este exploatată în interiorul unei zone de control al emisiilor, specificate în regula 14,3, aceasta utilizează:

2.3.2 When the ship operates inside an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the ship uses:

„1 combustibil lichid al cărui conţinut de sulf, aşa cum a fost atestat prin notele de livrare a buncărului, nu depăşeşte valoarea-limită de: fuel oil with a sulphur content as documented by bunker delivery notes that does not exceed the limit value of:

- 1,00% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2015 sau după această dată); sau 

1.00% m/m (not applicable on or after 1 January 2015); or

- 0,10% m/m si/sau 

0.10% m/m, and/or

„2 un aranjament echivalent, aprobat în conformitate cu regula 4.1, aşa cum se indică la paragraful 2.6, cară este cel puţin la fel de eficient sub aspectul reducerilor emisiei de SOx în comparaţie cu utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare a limitei de conţinut de sulf de: an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed in 2.6 that is at least as effective in terms of SOx emission reductions as compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of:

- 1,00% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2015 sau după această dată); sau 

1.00% m/m (not applicable on or after 1 January 2015); or

-0,10% m/m 

0.10% m/m”.

Art. II. - Obligaţia prevăzută la ari. 41 alin. (1) din normele metodologice, modificat conform art. I. pct. 10, precum şi obligaţia prevăzută la art. 7 alin. (1) din apendicele la normele metodologice vor fi duse la îndeplinire în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Manescu

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.085.

 

ANEXĂ

(Anexa la  normele metodologice)

 

CERINŢE

pentru instalaţiile de primire prevăzute în anexa VI la MARPOL 73/78*

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 1. - Prezentul apendice cuprinde cerinţe pentru instalaţiile de primire prevăzute în regula 17 din anexa VI la MARPOL 73/78, care trebuie amplasate în porturile, terminalele, şantierele navale de reparaţii şi capacităţile de dezmembrare a navelor situate pe teritoriul României sau în apele aflate sub jurisdicţia României, pentru a satisface necesităţile navelor care trebuie să respecte cerinţele anexei VI la MARPOL şi care folosesc aceste porturi, terminale, şantiere sau capacităţi.

Art. 2. - Instalaţiile de primire prevăzute în regula 17 din anexa VI la MARPOL 73/78 se referă la două categorii de deşeuri:

a) substanţe care epuizează stratul de ozon, definite prin regula 2.16 din anexa VI la MARPOL 73/78;

b) reziduuri de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, deşeuri care pot fi atât sub formă lichidă, cât şi sub formă solidă.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 3. - În scopul prezentului apendice, următorii termeni vor avea următoarele înţelesuri:

a) port sau terminal situat Ia distanţă înseamnă un port sau un terminal amplasat pe teritoriul României sau în apele maritime aflate sub jurisdicţia sa şi care este cuprins în informarea transmisă de Autoritatea Navală Română (ANR) către Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din normele metodologice;

b) gestionare şi procesare înseamnă acţiuni referitoare la colectarea, depozitarea, transportul, tratamentul şi eliminarea substanţelor care epuizează stratul de ozon şi/sau a reziduurilor de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, astfel încât acestea sunt predate în condiţii de siguranţă şi favorabile mediului, în acord cu cele mai bune practici disponibile;

c) reziduuri EGCS înseamnă reziduurile de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate care sunt un produs al procesului de tratare cu apă. Reziduurile pot fi formate şi îndepărtate din apă cu diferite tehnici de tratare. Astfel de reziduuri conţin sulfaţi, cenuşă/funingine, metale şi hidrocarburi îndepărtate din apă;

d) ODS şi echipamente care conţin ODS înseamnă substanţe care epuizează stratul de ozon, astfel cum sunt definite în regula 2.16, şi echipamentele, astfel cum se face referire la acestea în regula 12.4.

 

CAPITOLUL III

Strategii

 

Art. 4. - (1) ANR va centraliza datele primite în temeiul art. 41 din normele metodologice şi, la solicitare, le va transmite Ministerului Transporturilor, care, pe baza acestora, va întocmi propuneri de strategii pentru colectarea, depozitarea, transportul, tratarea şi eliminarea următoarelor categorii de deşeuri: ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS, în porturile maritime, terminalele din apele aflate în jurisdicţia României, în şantierele navale de reparaţii şi în capacităţile de dezmembrare a navelor amplasate pe teritoriul României.

(2) Strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

a) să asigure siguranţa acţiunilor cuprinse în aceasta;

b) să fie inofensive pentru mediu;

c) să fie bazate pe cele mai bune practici industriale;

d) să aibă la bază cele mai bune tehnologii disponibile şi aplicabile;

e) să ia în considerare infrastructura existentă pe plan local;

f) să fie actualizate periodic.

(3) Strategiile prevăzute la alin. (1) vor fi supuse dezbaterii publice cu factorii interesaţi care îşi desfăşoară activitatea în porturile maritime, în terminalele din apele aflate în jurisdicţia României, în şantierele navale de reparaţii şi în capacităţile de dezmembrare a navelor amplasate pe teritoriul României şi apoi vor fi aprobate de către Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii, şi vor fi aduse la cunoştinţa factorilor interesaţi, prin publicarea acestora pe propria pagină web.

(4) Pentru strategiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea emiterii unui act administrativ în urma aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare.

(5) în cazul în care, în urma notificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte că este necesară derularea procedurii de evaluare de mediu, dezbaterea publică a strategiilor prevăzută la alin. (1) se desfăşoară în cadrul acestei proceduri,

 

CAPITOLUL IV

Cerinţe speciale privind reziduurile EGCS

 

Art. 5. - Mijloacele utilizate la colectarea, depozitarea, transportul, tratarea şi eliminarea reziduurilor EGCS trebuie să fie astfel proiectate şi executate încât să fie apte să reziste la acţiunea corozivă a posibililor constituenţi precum sărurile, respectiv sulfiţii de calciu (CaSOx), de sodiu (NaSOx), de potasiu (KSOx), dar şi oxizii metalici precum oxizii de vanadium (V), nichel (Ni), magneziu (Mg), aluminiu (Al), fier (Fe) şi siliciu (Si).


* Prezentul apendice este întocmit pe baza Liniilor directoare din 2011 pentru Instalaţiile de primire prevăzute în anexa VI la MARPOL 73/78, adoptate prin Rezoluţia MEPC. 199(62). la data de 15 iulie 2011, de către MEPC al IMO.

 

CAPITOLUL V

Cerinţe privind pregătirea şi certificarea personalului care procesează deşeuri le ODS şi echipamente care conţin ODS

 

Art. 6. - (1) Personalul care procesează deşeuri le ODS şi echipamente care conţin ODS în porturile maritime, în terminalele din apele aflate în jurisdicţia României, în şantierele navale de reparaţii şi în capacităţile de dezmembrare a navelor amplasate pe teritoriul României trebuie să aibă competenţele necesare în acest scop. Acestea sunt obţinute prin pregătirea de specialitate sub aspectul măsurilor de protecţie personală pentru a se asigura manipularea în siguranţă a unor astfel de deşeuri şi a preveni scăparea ODS în atmosferă, al cunoaşterii tehnologiilor de manipulare a ODS şi a echipamentelor care conţin ODS, precum şi al echipamentelor de eliminare a deşeurilor de ODS.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) trebuie să îşi dovedească competenţele prin certificate emise de instituţiile autorizate cu pregătirea şi perfecţionarea sau. În lipsa unor astfel de instituţii, prin testarea de către angajator a competenţelor necesare şi emiterea unei scrisori de confirmare a competenţelor. În conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Echipamentele de eliminare a deşeurilor de ODS utilizate la gestionarea şi procesarea activităţilor de colectare, depozitare, transport, tratament şi eliminare trebuie să fie de un tip aprobat sau certificat şi să corespundă standardelor de operare recunoscute de autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL VI

Cerinţe privind stabilirea capacităţilor instalaţiilor de primire

 

Art. 7. - (1) Administratorii porturilor/terminalelor şi societăţile comerciale care administrează şantierele navale sau capacităţile de dezmembrare a navelor, prevăzuţi/prevăzute la art. 40 alin. (1) din normele metodologice, au obligaţia să evalueze, pe baza tipurilor şi capacităţilor navelor care utilizează respectivele porturi, terminale, şantiere navale sau capacităţi de dezmembrare, volumele sau cantităţile de:

a) substanţe care epuizează stratul de ozon;

b) echipamente care conţin substanţe care epuizează stratul de ozon;

c) reziduuri de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, susceptibile de a fi produse şi predate instalaţiilor de primire, şi să comunice ANR aceste informaţii.

(2) ANR va centraliza informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) şi datele primite în temeiul art. 41 din normele metodologice şi, la solicitare, le va transmite Ministerului Transporturilor, care, pe baza acestora, va analiza posibilitatea primirii în capacităţile de primire existente sau care sunt în curs de realizare a tuturor volumelor şi cantităţilor de deşeuri estimate a fi produse anual, respectiv ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS. În cazul în care Ministerul Transporturilor constată că sunt insuficiente capacităţile de primire, chiar dacă unele porturi, terminale, şantiere navale, inclusiv porturile şi terminalele situate la distanţă, declară utilizarea în comun a unor capacităţi de primire, atunci acesta va solicita majorarea capacităţilor de primire la nivelul solicitărilor. Respectivele porturi, terminale, şantiere navale sau capacităţi de dezmembrare a navelor au obligaţia de a-şi adapta capacităţile de primire, ca o condiţie de menţinere a autorizaţiei de funcţionare, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Cerinţe privind documentele utilizate la predarea-primirea deşeurilor, respectiv ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS

 

Art. 8. - (1) Predarea-primirea deşeurilor prevăzute în anexa VI la MARPOL 73/78 se va face cu respectarea prevederilor adoptate de IMO, cuprinse în Circulara MEPC.1/Circ.671, intitulat㠄Un ghid privind bunele practici pentru furnizorii şi utilizatorii de instalaţii portuare de primire”, şi a prevederilor specifice prevăzute în prezentul apendice.

(2) În cazul în care o navă intenţionează să predea deşeurile din categoria ODS, precum şi echipamentele care conţin ODS şi reziduurile EGCS într-un port sau terminal situat pe teritoriul României, atunci notificarea prealabilă a ANR şi a administraţiei portului/terminalului este obligatorie. Se încurajează transmiterea notificării prealabile în format electronic. În acest sens, ANR şi administraţiile porturilor sau terminalelor vor face cunoscut pe site-urile de internet proprii adresele electronice pentru fiecare port la care se va putea transmite în format electronic. Imediat ce vor primi notificarea prealabilă, administraţiile porturilor vor lua măsurile ce se impun, eventual informarea operatorilor portuari cu atribuţii specifice de gestionare a deşeurilor, pentru primirea respectivelor cantităţi de deşeuri, evitând astfel întârzierea pe nedrept a navelor. Notificarea prealabilă trebuie transmisă cu cel puţin 24 de ore înainte de sosirea navei în port/terminal sau imediat după părăsirea portului de plecare, dacă voiajul este mai scurt de 24 de ore.

(3) Predarea-primirea efectivă a deşeurilor, respectiv ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS, se face utilizând formularul standardizat prevăzut în Circulara MEPC.1/Circ.645, intitulat „Formularul standard pentru notificarea predării deşeurilor (WDR)”, prin completarea corespunzătoare a rubricilor aferente anexei VI la MARPOL 73/78. În anexa la prezentul apendice se regăseşte versiunea bilingvă, româno-engleză, a formularului WDR. „Formularul standard pentru notificarea predării deşeurilor (WDR)” poate servi drept dovadă, în condiţiile legii, că nava a predat deşeurile, dacă pe exemplarul care rămâne la bordul navei sunt menţionate în scris confirmarea din partea operatorului respectivei instalaţii de primire şi data respectivei operaţiuni.

 

CAPITOLUL VIII

Cerinţe aplicabile în cazurile în care instalaţiile de primire prevăzute de anexa VI la MARPOL 73/78, amplasate pe teritoriul României, nu sunt disponibile

 

Art. 9. - (1) Pe baza informaţiilor primite de la administratorii porturilor, terminalelor, şantierelor navale de reparaţii, capacităţilor de dezmembrare a navelor în temeiul art. 41 alin. (1) din normele metodologice, dacă este cazul, ANR informează IMO asupra porturilor, terminalelor, şantierelor şi capacităţilor care nu pot pune la dispoziţie instalaţii pentru primirea deşeurilor de ODS şt echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS. De asemenea, ANR va informa IMO şi asupra alternativelor la instalaţiile de primire puse la dispoziţia navelor de către administratorii porturilor, terminalelor, şantierelor navale de reparaţii sau capacităţilor de dezmembrare a navelor. Şi alternativele la instalaţiile de primire trebuie să ia în considerare capacităţile cerute, să îndeplinească nevoile navelor care ajung în respectivele locaţii, fără să le producă acestora întârzieri pe nedrept. De asemenea, acestea trebuie să îndeplinească cerinţele de protecţia mediului.

(2) ANR va actualiza regulat informaţiile transmise la IMO în temeiul art. 41 alin. (2) din normele metodologice şi va înregistra disponibilitatea instalaţiilor de primire prevăzute de anexa VI la MARPOL 73/78 care funcţionează în România în Sistemul informatic integrat global privind transportul maritim (GISIS), iniţiat de IMO, la adresa http://gisis.imo.org/Public/. Fiecare notificare va fi însoţită de explicarea motivelor specifice care au condus la necesitatea actualizării informaţiei.

Art. 10. - În cazul în care administratorii porturilor, terminalelor, şantierelor navale de reparaţii, capacităţilor de dezmembrare a navelor nu pot pune la dispoziţie instalaţii pentru primirea deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS, vor propune ca alternativă pentru asigurarea capacităţilor necesare încheierea unor acorduri bilaterale sau regionale, în conformitate cu reglementările în vigoare. ANR va informa Ministerul Transporturilor, care va iniţia procedurile corespunzătoare încheierii acestora. După intrarea în vigoare a unor astfel de acorduri, ANR va informa IMO şi va actualiza datele în cadrul GISIS.

 

CAPITOLUL IX

Cerinţe aplicabile pentru navele care utilizează porturi în care instalaţiile de primire prevăzute de anexa VI la MARPOL 73/78 nu sunt disponibile

 

Art. 11. - (1) Comandanţii navelor maritime care arborează pavilionul român, în conformitate cu prevederile anexei VI la MARPOL 73/78, au obligaţia să se informeze asupra porturilor şi terminalelor care nu dispun de instalaţii pentru primirea deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS atunci când fac planificarea voiajului şi să îşi asigure la bord capacităţi suficiente de depozitare a acestor deşeuri generate în cursul voiajului până la portul sau terminalul care dispune de astfel de instalaţii de primire.

(2) Comandanţii navelor maritime care arborează pavilionul român, în conformitate cu prevederile anexei VI la MARPOL 73/78, au obligaţia să informeze ANR despre toate cazurile în care s-au aflat în porturile unor state parte la anexa VI la MARPOL 73/78 şi li s-au pus la dispoziţie instalaţii pentru primirea deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS pe care le-au considerat ca fiind necorespunzătoare sau respectivele instalaţii erau indisponibile, cu indicarea datelor de identificare a acestora.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) se foloseşte „Formularul pentru raportarea deficienţelor instalaţiei portuare de preluare”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013.

(4) ANR va analiza sesizările primite în conformitate cu prevederile alin. (2) şi, dacă va considera că instalaţiile au fost necorespunzătoare, va întocmi un raport în acest sens, însoţit de copii ale rapoartelor primite, pe care îl va transmite la IMO şi la statul portului, informând în mod corespunzător Ministerul Transporturilor.

(5) în cazul în care la Ministerul Transporturilor sau la ANR se primesc din partea IMO sau a unor state de pavilion sesizări prin care se semnalează instalaţii de primire a deşeurilor de ODS şi echipamente care conţin ODS şi reziduuri EGCS în porturile româneşti ca fiind necorespunzătoare, ANR va analiza cazul şi va solicita administraţiei portuare şi/sau societăţii comerciale care administrează şantierul naval sau capacitatea de dezmembrare a navelor, responsabile de asigurarea instalaţiei de primire, adoptarea măsurilor adecvate pentru conformarea cu prevederile paragrafului (1) al regulii 17 din anexa VI la MARPOL 73/78. ANR va informa IMO şi autoritatea competentă a statului de pavilion asupra măsurilor întreprinse pentru remedierea neregulilor cu privire la capacităţile de primire a deşeurilor.

 

ANEXĂ

la apendice

 

FORMULARUL STANDARD

pentru notificarea predării deşeurilor ca urmare a utilizării de către navă a instalaţiilor portuare de primire

(MEPC.1/Circ.645)

 

STANDARD FORMAT

for the waste delivery receipt following a ships use of port reception facilities (MEPC.1/Circ.645)

 

Reprezentantul desemnat al operatorului instalaţiei de primire trebuie să furnizeze prezentul formular comandantului navei care a predat deja deşeurile.

The designated representative of the reception facility provider should provide the following form to the master of a ship that has just delivered waste.

Acest formular ar trebui păstrat la bordul navei împreună cu registrul de hidrocarburi, registrul de marfă sau registrul de gunoi, aşa cum se stabileşte de către operatorul navei.

This form should be retained on board the vessel along with the appropriate OH RB, Cargo RB or Garbage RB.

1. CARACTERISTICILE INSTALAŢIEI DE PRIMIRE ŞI ALE PORTULUI

RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS

 

1.1

Numele locaţiei sau al terminalului:

Location/Terminal name:

 

 

1.2

Operatorul/Operatorii instalaţiei de primire:

Reception facility provider(s):

 

 

1.3

Operatorul/Operatorii instalaţiei de tratare (în cazul în care nu este operatorul de mai sus):

Treatment facility provider(s) – if different from above:

 

 

1.4

Data şi ora la care s-a efectuat evacuarea deşeurilor din:

Waste Discharge Date and Time from:

 

to:

în:

 

2. CARACTERISTICILE NAVEI

SHIP PARTICULARS

 

2.1

 

. Numele navei:

Name of ship:

2.5.

Proprietarul sau operatorul:

Owner or operator

2.2.

Numărul IMO:

IMO number:

2.6.

Indicativul navei:

Distinctive number or letters:

2.3

. Tonajul brut:

Gross tonnage:

2.7.

Statul de pavilion:

Flag State :

2.4.

 

Tipul navei:

Type of ship:

 Tanc petrolier

Oil tanker

 Alt tip de navă

Other cargo ship

 Tanc chimicale

Chemical tanker

 Pasagere

Passenger ship

 Vrachier

Bulk carrier

 Ro-ro

Ro-ro

 Container

Container

 Altele (specificaţi)

Other (specify)

 

3. TIPUL ŞI CANTITATEA DE DEŞEURI PRIMITE

TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED

 

MARPOL Anexa I – Hidrocarburi

MARPOL Annex I - Oil

Cantitate (m3)

Quantity (m3)

Apă de santină

Oily bilge water

 

Şlam/Uleiuri arse

Oily residues (sludge)

 

Reziduuri rezultate după spălarea tancurilor

Oily tank washings

 

Apă de balast murdară

Dirty ballast water

 

Reziduuri solide rezultate după curăţarea tancurilor

Scale and sludge from tank cleaning

 

Altele (rugăm specificaţi)

Other (please specify)

 

MARPOL Anexa II – NLS

MARPOL Annex II - NLS

Cantitate (m3)/Nume1

Quantity (m3)/Name1

Substanţă de categoria X

Category X substance

 

Substanţă de categoria Y

Category Y substance

 

Substanţă de categoria Z

Category Z substance

 

OS - alte substanţe

OS - other substances

 

MARPOL Anexa IV - Ape uzate

MARPOL Annex IV- Sewage

Cantitate (m3)

Quantity (m3)

 

MARPOL Anexa V – Gunoi

MARPOL Annex V- Garbage

Cantitate (m3)

Quantity (m3)

Plastic

Plastic

 

Material de fardaj, de căptuşire sau de ambalaj care poate pluti

Floating dunnage, lining, or packing materials

 

Produse din hârtie, cârpe, obiecte din sticlă şi metal, sticle, veselă etc. concasate

Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery

 

Reziduuri ale mărfii2, produse din hârtie, cârpe, obiecte din sticlă şi metal, sticle, veselă etc.

Cargo residues2, paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.

 

Resturi alimentare

Food waste

 

Cenuşă după incinerare

Incinerator, ash

 

Alte deşeuri (a se preciza)

Other wastes (specify)

 

MARPOL Anexa VI – Poluarea atmosferei

MARPOL Annex VI - Air pollution

Cantitate (m3)

Quantity (m3)

Substanţe care epuizează stratul de ozon şi echipamente care conţin astfel de substanţe

Ozone depleting substances and equipment containing such. substances

 

Reziduuri de la instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate

Exhaust gas-cleaning residues

 

 

În numele operatorului instalaţiei portuare, confirm că deşeuri le menţionate mai sus au fost predate.

On behalf of the port facility I confirm that the above wastes were delivered.

 

Semnătură:..........................

Signatura:

Numele şi prenumele şi ştampila companiei:...................

Full Name and Company Stamp:


1 Se indică denumirea oficială de transport a substanţei lichide nocive în cauză.

Indicate the proper shipping name of the NLS involved.

2 Se indică denumirea oficială de transport a încărcăturii uscate.

Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Agenţia pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, organ de specialitate a! administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a fuziunii prin contopire a Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, a Centrului Naţional „România Digital㔠şi a Centrului Naţional de Supercomputing, este finanţată integral din venituri proprii şi se află în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională.

(2) Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională este denumit în continuare CNMSI, Centrul Naţional „România Digital㔠este denumit în continuare CNRD şi Centrul Naţional de Supercomputing este denumit în continuare CNS.

Art. 2. - (1) AADR preia patrimoniul fostelor centre naţionale CNMSI, CNRD şi CNS, în condiţiile legii.

(2) AADR are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.

Art. 3. - AADR îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 4. - Obiectivele AADR sunt următoarele:

a) implementarea la nivel naţional de sisteme informatice care furnizează servicii de eGuvernare;

b) Operarea de sisteme informatice ce furnizează servicii de eGuvernare;

c) implementarea reglementărilor privind activităţile specifice guvernării prin mijloace electronice în conformitate cu Strategia Agenda Digitală pentru România;

d) operarea de interfeţe dintre sistemele informatice ale instituţiilor publice şi cetăţeni sau mediul de afaceri, fiind o poartă de acces a acestora către serviciile publice electronice furnizate de administraţia publică.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, AADR are următoarele atribuţii principale:

1. Dezvoltă şi operează următoarele sisteme informatice, asigurând din punct de vedere tehnic şi procedural funcţionarea:

a) Sistemului e-guvernare din cadrul Sistemului Electronic Naţional, accesibil la adresa www.e-guvemare.ro;

b) Sistemului „Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor” din cadrul Sistemului Electronic Naţional, accesibil la adresa www.ghiseul.ro;

c) Sistemului electronic de achiziţii publice din cadrul Sistemului Electronic Naţional, accesibil la adresa www.e-licitatie.ro;

d) Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă, accesibil la adresa www.autorizatiiauto.ro;

e) Sistemului pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene şi interjudeţene, accesibil la adresa www.autorizatiiauto.ro;

f) Cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului Electronic Naţional;

g) Sistemului „Proiect pentru Integrarea Serviciilor de e-guvernare în SEN” www.edirect.e-guvernare.ro;

h) Sistemului eAcademie;

i) Sistemului electronic centralizat de autentificare şi de identificare a utilizatorilor pentru furnizarea serviciilor de eGuvernare;

j) Sistemului din cadrul Sistemului Electronic Naţional prin care se asigură pentru serviciile publice furnizate prin intermediul procedurii electronice, servicii de verificare şi validare a stării certificatelor digitale emise de furnizori de servicii de certificare acreditaţi din statele membre ale Uniunii Europene;

k) altor sisteme informatice de utilitate publică, destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice, stabilite de către Guvern;

l) Portalului eRomania;

m) Sistemului de colaborare on-line, a instrumentelor şi a serviciilor electronice concepute pentru a permite cetăţenilor şi mediului de afaceri să contribuie la iniţiativele guvernamentale.

2. Implementează obiectivele Strategiei Agenda Digitală pentru România.

3. Îndeplineşte atribuţiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaţionalizarea şi administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

4 Elaborează şi implementează proiecte pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forţei de muncă calificate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi impulsionarea progresului tehnologic.

5. Elaborează şi implementează proiecte pentru creşterea gradului de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către cetăţeni şi mediul de afaceri.

6. Participă la elaborarea standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniul guvernării electronice şi asigură implementarea acestora.

7. Acordă asistenţă către instituţiile publice la realizarea proiectelor de implementare a serviciilor publice furnizate prin procedură electronică, reingineria, managementul şi gestiunea proceselor de lucru.

8. Verifică din punctul de vedere al interconectării cu Sistemul Electronic Naţional, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice, aplicaţii şi sisteme informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice.

9. Implementează tehnologii de tip cloud pentru furnizarea serviciilor de eGuvernare.

10. Realizează, implementează şi dezvoltă sisteme şi aplicaţii informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice.

11. Realizează, implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice, din resurse proprii şi/sau prin cooperare cu alte autorităţi ale administraţiei publice, în scopul furnizării serviciilor publice prin intermediul procedurii electronice.

12. Analizează şi poate emite, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională sau a altor instituţii publice, puncte de vedere privind proiectele tehnice şi caietele de sarcini privind implementarea serviciilor publice furnizate prin intermediul procedurii electronice, în vederea asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional, precum şi corelarea acestora cu Strategia Agenda Digitală pentru România.

13. Asigură recuperarea datelor în caz de dezastru şi continuitatea serviciilor în cazul sistemelor informatice operate, precum şi, la solicitarea altor instituţii publice, pentru alte sisteme informatice destinate furnizării de servicii prin mijloace electronice.

14. Furnizează, la solicitarea instituţiilor publice, servicii de asigurare a disponibilităţii on-line a datelor şi serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice.

15. Asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, precum şi, la solicitarea altor instituţii publice, securitatea altor sisteme informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice.

16. Colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă.

17. Participă la elaborarea de standarde şi reglementări privind cadrul tehnic şi procedural de interoperabilitate a sistemelor informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice.

18. Elaborează şi realizează programe şi proiecte de informare şi educare a cetăţenilor şi companiilor cu privire la beneficiile oferite de societatea informaţională, în special în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii şi servicii prin mijloace electronice.

19. Participă, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională sau a altor instituţii publice, la elaborarea şi realizarea de programe şi proiecte privind furnizarea de informaţii şi servicii prin mijloace electronice.

20. Realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare în domeniul său de competenţă, în special în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice.

21. La solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, elaborează puncte de vedere privind proiecte de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul serviciilor societăţii informaţionale şi furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice, conform domeniului său de competenţă.

22. Realizează centrul de suport pentru serviciile publice furnizate prin mijloace electronice, atât pentru sistemele informatice operate, cât şi pentru alte instituţii publice la solicitarea acestora.

23. Promovează şi sprijină în mod activ creşterea interoperabilităţii între sistemele informatice utilizate la nivelul administraţiei publice actuale, standardizare, reducerea

costurilor şi accelerarea informatizării administraţiei publice locale.

24. Participă la realizarea strategiilor guvernamentale în domeniul e-guvemării şi colaborează cu toate comisiile parlamentare şi guvernamentale cu atribuţii în domeniul său de activitate.

25. Întocmeşte şi înaintează către Ministerul pentru Societatea Informaţională rapoarte privind respectarea de către instituţiile publice â prevederilor legale din domeniul său de competenţă.

26. Exercită oricare alte activităţi din domeniul său de competenţă, stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 6. - În realizarea principalelor atribuţii, AADR are următoarele responsabilităţi:

a) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului pentru societatea informaţională;

b) înaintează Ministerului pentru Societatea Informaţională propuneri privind elaborarea de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul său de activitate;

c) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale, la solicitarea acestora;

d) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţii similare din străinătate, pe baza mandatului primit de la Ministerul pentru Societatea Informaţională, în condiţiile legii;

e) asigură recunoaşterea în sistemele informatice pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

f) operează sistemul prin care se prestează serviciile de verificare şi validare a stării certificatelor calificate emise de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi;

g) operează soluţii tehnice prin care se asigură continuitatea serviciilor în cazul sistemelor operate;

h) asigură, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice, servicii de găzduire a aplicaţiilor şi sistemelor informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice (virtualizare);

i) poate prelua, în condiţiile legii, infrastructuri şi sisteme informaţionale şi de comunicaţii ale altor autorităţi ale administraţiei publice (virtualizare);

j) exercită oricare alte activităţi stabilite, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică, conducerea şi asigurarea surselor de finanţare a activităţii

 

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a AADR este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui.

(2) Statul de funcţii se aprobă prin ordin ai ministrului pentru societatea informaţională, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Organizarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul AADR se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare â prezentei hotărâri.

(4) AADR va funcţiona cu un număr de 80 de posturi, specifice personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, exclusiv posturile de preşedinte şi vicepreşedinţi.

(5) Cele 80 de posturi din cadrul AADR sunt posturi de natură contractuală.

Art. 8. - (1) Conducerea AADR este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului pentru societatea informaţională. În activitatea de conducere preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi şi încadraţi în condiţiile legii.

(2) Poate ocupa funcţia de vicepreşedinte persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) are studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) are experienţă de minimum 3 ani în funcţii de conducere în domenii similare cu domeniul de activitate al AADR;

g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

(3) Preşedintele conduce întreaga activitate a AADR şi reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.

(4) Preşedintele este salarizat la nivelul secretarului de stat. Vicepreşedinţii sunt salarizaţi !a nivelul directorului general, în condiţiile legii.

(5) Preşedintele este ordonator terţiar de credite.

(6) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite decizii în condiţiile legii.

Art. 9. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale AADR se asigură din venituri proprii, în condiţiile legii.

Art. 10. - (1) AADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:

a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi le operează, încasate potrivit legii;

b) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate, în condiţiile legii;

c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii;

d) donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se stabilesc prin decizia preşedintelui AADR şi se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al AADR se aprobă potrivit legii.

(4) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

(5) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare, AADR dispune de conturi şi subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului şi la bănci comerciale, în condiţiile legii.

Art. 11. - (1) Personalul CNMSI, CNRD şi CNS va fi preluat în cadrul AADR, în condiţiile legii, în limita â 80 de posturi de natură contractuală, exclusiv cele de preşedinte şi vicepreşedinte.

(2) Salarizarea personalului contractual al AADR se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. - AADR are în dotare, prin preluare de la CNMSI şi CNRD, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 5 autoturisme, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 13. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile „Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională”, „Centrul Naţional «România Digital㻄 şi „Centrul Naţional de Supercomputing” se înlocuiesc cu denumirea .Agenţia pentru Agenda Digitală a României” şi, respectiv, abrevierile „CNMSI”, „CNRD” şi „CNS” se înlocuiesc cu abrevierea „AADR”.

Art. 14. - Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Ministerul pentru Societatea Informaţională are în subordine Agenţia pentru Agenda Digitală a României şi în coordonare directă Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.”

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.439/2009 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional „România Digitală”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, şi Hotărârea Guvernului nr. 139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Supercomputing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 martie 2010.

Art. 16, - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.132.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Agenţia pentru Agenda Digitală a României

Total personal 83 de posturi inclusiv preşedintele si vicepreşedinţii

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESEDINTE

 

 

VICEPRESEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment Audit Public Intern

 

 

Compartiment juridic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment Documente Clasificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Implementare Strategie Agenda Digitală

 

Direcţia Suport Aplicaţii şi Conţinut

 

Direcţia dezvoltare şi suport

tehnic e-guvernare

 

Serviciul Administrativ şi

Resurse Umane

 

Serviciul economic, achiziţii publice

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 548/2013)

 

Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Denumirea unităţii

Agenţia pentru Agenda Digitală a României

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin

 

Având în vedere prevederile ari 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 16.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Pantazi Romulus Cătălin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 17.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014, ratele rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate sunt următoarele:

-12% pentru mijloacele băneşti în monedă naţională;

-18% pentru mijloacele băneşti în valută.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2014.

Nr. 2.

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ari 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,55% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,16% pe an.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2014.

Nr. 3.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în

monedă naţională este de 10,25% pe an.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2014.

Nr. 4.

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:

- 8,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 8,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2014.

Nr. 5.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. I) şi m) şi ale art. 100 pct. 18 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 şi lit. q) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I.- Anexa nr. 1 „Contract-cadru de transport al gazelor naturale nr. .........din anul.........luna..........ziua.........” la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul II - Obiectul contractului, articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport (*)

 ferme;

 întreruptibile; desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT şi transportul prin SNT al cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.

(*) Se completează în funcţia de tipul de servicii de transport solicitate.”

2. La capitolul III - Durata contractului, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Prezentul contract se încheie pentru (*):

 un an gazier sau multiplu de ani gazieri, în intervalul 1 iulie ...........- 1 iulie..........................;

 un trimestru sau multiplu de trimestre, cu încadrarea în anul gazier, în intervalul...............(ziua/luna/anul) -................. (ziua/luna/anul);

 o lună sau multiplu de luni, cu încadrarea în trimestru, în intervalul ..............(ziua/luna/anul) - ......................... (ziua/luna/anul);

 o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere, cu încadrarea în lună, pentru ........... (ziua/luna/anul)/în intervalul ..........(ziua/luna/anul) -..........(ziua/luna/anul).

(*) Se completează în funcţie de tipul de servicii de transport solicitate.”

3. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1 - Condiţii de limitare/întrerupere a capacităţilor întreruptibile de transport, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) OTS, acţionând corect şi prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR, în scopul asigurării funcţionării SIMT în condiţii de siguranţă şi de echilibru, după cum urmează (*):

 la punctele de intrare/ieşire în/din SNT, în situaţia în care se înregistrează o diferenţă între consumul de gaze şi sursele disponibile pentru acoperirea acestuia mai mare de 4 milioane mc pe o perioadă de una sau mai multe zile consecutive, respectiv o scădere a presiunii gazelor din zonele nodale şi la extremităţile SNT, cum ar fi: Bucureşti, laşi, Timişoara, cu 3 până la 6 bari faţă de perioada imediat anterioară, determinate de următoarele cauze imprevizibile:

a) diminuarea majoră a surselor de aprovizionare din producţia internă, cauzată de accidente, sau din import, cu mai mult de 20% faţă de cantităţile programate;

b) consum excesiv de gaze naturale, ca efect al unor temperaturi extrem de joase la nivelul întregii ţări sau în zone însemnate ale ţării, pe perioade îndelungate de timp;

 la punctele de interconectare în care este asigurată curgerea fizică bidirecţională, în situaţia în care suma nominalizărilor corelate pe direcţia de ieşire din România este mai mare decât suma nominalizărilor corelate pe direcţia de intrare în România cu mai mult decât capacitatea fermă oferită pe direcţia de ieşire din România.

(*) Se completează după caz.

(2) OTS va notifica UR cu privire la limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport, precum şi cu privire la durata estimată a limitării/întreruperii dispuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), precizând cauzele care au condus la aceasta, cu cel puţin (*):

 12 ore

 24 de ore

 36 de ore

 48 de ore

înainte de momentul limitării/întreruperii efective a capacităţii întreruptibile de transport.

(*) Se completează după caz.

(3) UR acceptă necondiţionat limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport dispusă în condiţiile prevăzute la alin. (1).

NOTĂ:

Prevederile art. 31 se vor prelua în contractele transmise de OTS exclusiv în cazul UR care au rezervat capacitate întreruptibilă de transport.”

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) UR va plăti OTS contravaloarea serviciilor de transport prestate, calculată în baza tarifului de transport,”

Art. II. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 120.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2013 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 30 decembrie 2013, se face următoarea rectificare:

- în tabelul cu datele de identificare ale imobilelor, în coloana „Locul unde este situat imobilul”, în loc de: „Municipiul Bucureşti, str. Glodeni nr. 3, sectorul 3” se va citi: „Municipiul Bucureşti, str. Glodeni nr. 3, sectorul 2”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.