MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 40/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 40         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.095/2013. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.760/2013. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria” din municipiul Rădăuţi

 

41. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

1. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Consiliul interministerial al apelor, denumit în continuare Consiliul, este organism consultativ, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Consiliul este format din preşedinte, 18 membri titulari şi 18 membri supleanţi, reprezentanţi cu funcţie de demnitate publică şi/sau conducere, având următoarea componenţă instituţională:

a) preşedinte - conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

b) secretarul pentru inundaţii - secretarul de stat pentru ape din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

c) un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene;

d) un reprezentant al Ministerului Economiei;

e) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) un reprezentant al Ministerului Transporturilor;

g) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

i) un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale;

j) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

k) un reprezentant al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine;

l) un reprezentant al Administraţiei Naţionale «Apele Române»;

m) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

n) un reprezentant al Administraţiei Fondului pentru Mediu;

o) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu;

p) un reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA;

q) un reprezentant al Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare;

r) un reprezentant al Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» - S.A.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în situaţiile în care conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul apelor se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia de preşedinte al Consiliului, acesta deleagă responsabilităţile şi atribuţiile sale secretarului pentru inundaţii.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Consiliul coordonează şi avizează politicile şi strategiile din domeniul gospodăririi resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii, pentru realizarea unei abordări integrate şi durabile.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Consiliul are următoarele atribuţii:

a) coordonează elaborarea şi urmăreşte implementarea programelor de realizare a infrastructurii pentru apa potabilă, pentru apa uzată şi pentru protecţia împotriva inundaţiilor, în conformitate cu angajamentele asumate de România în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi în cadrul procesului de integrare europeană;

b) urmăreşte implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, precum şi a maşter planurilor elaborate în cadrul Programului operaţional sectorial de mediu, corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, cu modificările ulterioare;

c) stabileşte priorităţile în domeniul gospodăririi resurselor de apă şi protecţiei împotriva inundaţiilor şi face propuneri în vederea alocării şi mobilizării resurselor financiare disponibile pentru realizarea priorităţilor stabilite;

d) avizează planurile de acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă şi pentru protecţia împotriva inundaţiilor, urmăreşte realizarea acestora, asigură colaborarea şi facilitează schimbul de informaţii între instituţii în procesul de implementare a directivelor europene din domeniul apelor şi managementului riscului la inundaţii;

e) urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi coerenţei diferitelor programe şi acţiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare şi reformă cu obiectivele gospodăririi durabile a resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii;

f) raportează şi ţine legătura cu Comitetul directorilor din domeniul apelor al Comisiei Europene şi cu Grupul de experţi în gospodărirea apelor al Comisiei internaţionale pentru protecţia fluviului Dunărea, pentru implementarea unitară a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei şi a Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii;

g) avizează programele şi planurile în vederea asigurării corelării şi integrării elementelor de strategie din domeniul gospodăririi resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii cu/în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional şi urmăreşte modul efectiv de aplicare a acestora;

h) face propuneri şi urmăreşte activitatea comitetelor de bazin în legătură cu gospodărirea integrată a resurselor de apă şi implementarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii în bazinul respectiv;

i) analizează acţiunile de colaborare cu statele vecine în probleme de protecţie şi utilizare durabilă a apelor de frontieră, precum şi de management al riscului la inundaţii, în vederea corelării acestora, şi face propuneri pentru îmbunătăţirea colaborării;

j) urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la informarea şi consultarea publicului în problemele de gospodărire a resurselor de apă şi protecţie împotriva inundaţiilor;

k) coordonează activităţile legate de implementarea Coridorului verde al Dunării Inferioare şi de redimensionarea economică şi ecologică a luncii Dunării pe sectorul românesc;

l) urmăreşte stadiul implementării Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.”

6. La articolul 6, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Pentru soluţionarea problemelor dezbătute în cadrul şedinţelor Consiliului, precum şi a unor lucrări cu caracter tehnic privind gospodărirea resurselor de apă şi protecţia împotriva inundaţiilor, se înfiinţează un comitet tehnic, a cărui structură, componenţă şi atribuţii se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor. Comitetul tehnic funcţionează în coordonarea Consiliului.”

7. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în vederea realizării atribuţiilor prevăzute la art. 5, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care dezvoltă programe şi proiecte în domeniul gospodăririi resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii au obligaţia transmiterii informaţiilor asupra stadiului implementării acestor programe şi proiecte către Secretariatul tehnic permanent al Consiliului cel puţin o dată la 6 luni.

………………………………………………………………..

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se furnizează Consiliului, în mod direct, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi, prin intermediul administraţiilor bazinale de apă, de către autorităţile administraţiei publice locale.”

8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Pentru desfăşurarea activităţii curente, Consiliul are un secretariat tehnic permanent şi un secretar pentru inundaţii.

(2) Secretarul pentru inundaţii este secretarul de stat pentru ape din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

(3) Secretariatul tehnic permanenta! Consiliului este condus de secretarul pentru inundaţii şi este format din 4 membri, specialişti din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Membrii Consiliului au obligaţia de a sprijini Secretariatul tehnic permanent şi pe secretarul pentru inundaţii în îndeplinirea atribuţiilor lor.”

9. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Secretarul pentru inundaţii are următoarele atribuţii principale:

a) asigură urmărirea realizării planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii;

b) asigură urmărirea realizării planurilor de management al riscului la inundaţii;

c) asigură urmărirea realizării planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice din cadrul schemelor directoare.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 316/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.095.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria” din municipiul Rădăuţi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.183/2008*),

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.826/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria” din Rădăuţi,

având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1- - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ana”, cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Ion Creangă nr. 2, judeţul Suceava, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria”, cu sediul în municipiul Rădăuţi, strada Ion Nistor nr. 2, judeţul Suceava, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria” din municipiul Rădăuţi, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.826/2009 pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.183/2008*) pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria” din municipiul Rădăuţi, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria” din municipiul Rădăuţi, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria” din municipiul Rădăuţi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria” din municipiul Rădăuţi îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Rădăuţi, str. Ion Nistor nr. 2, judeţul Suceava, respectiv la sediul din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Ion Creangă nr. 2, judeţul Suceava.

Art. 6. - Unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 decembrie 2013.

Nr. 5.760.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.183/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

Ţinând cont de condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-by de tip preventiv încheiat cu Fondul Monetar Internaţional,

având în vedere dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi dispoziţiile art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin, (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. - Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor economici care sunt organizaţi şi funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la radierea acestora din registrul comerţului, după cum urmează:

a) regiilor autonome înfiinţate de stat şi societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor şi filialelor acestora la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de stat este de peste 50% inclusiv;

b) regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale şi societăţilor comerciale la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale este de peste 50% inclusiv:

c) societăţilor şi regiilor autonome la care persoanele juridice menţionate la lit. a) şi b) sau instituţiile publice centrale ori locale sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, după caz;

d) institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice.

Art. 2. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 au obligaţia transmiterii periodice a indicatorilor economico-financiari cuprinşi în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1001 şi serviciile portalului e-guvemare.ro. Formularul S1001 se semnează cu semnătura electronică.

(3) Operatorii economici, prevăzuţi la art. 1, au obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia şi valabilitatea semnăturii electronice.

(4) Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice se publică spre consultare ghidul de completare şi transmitere a formularului S1001.

Art. 3. - (1) Listele operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 se actualizează şi se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, astfel:

a) lista A - lista operatorilor economici monitorizaţi trimestrial, care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale;

b) lista B - lista operatorilor economici monitorizaţi trimestrial, care funcţionează la nivelul administraţiei publice locale;

c) lista C - lista operatorilor economici monitorizaţi lunar, nominalizaţi în Memorandumul tehnic de înţelegere, operatori care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale;

d) lista D - lista operatorilor economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice. Lista D se va actualiza anual în luna septembrie, iar în cazul în care există operatori economici care apar pentru prima dată pe listă, aceştia vor efectua prima raportare pe 25 ianuarie anul următor pentru perioada de raportare 1 ianuarie-31 decembrie anul precedent.

(2) Operatorii economici, care se regăsesc în mai multe liste, vor raporta datele de fiecare dată, la termenele prevăzute la art. 4, corespunzător anexelor respective.

(3) Operatorii economici care nu se regăsesc în listele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 au obligaţia înştiinţării organului fiscal competent în vederea transmiterii către Ministerul Finanţelor Publice a datelor de identificare pentru actualizarea bazei de date S1001.

(4) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili urmăresc:

a) actualizarea listei prevăzute la alin. (1) lit. b) prin transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice a datelor de identificare ale noilor operatori economici care urmează să aplice prezentul ordin, precum şi a modificărilor de stare a operatorilor economici deja existenţi în această listă;

b) transmiterea datelor cuprinse în anexele nr. 6 şi 7 pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b).

Art. 4. - (1) Anexele nr. 1-5 se raportează la Ministerul Finanţelor Publice de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. d), astfel:

a) lunar, datele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 5 - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;

b) trimestrial, datele prevăzute în anexa nr. 4 - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;

c) anual, date preliminate pentru anul precedent - până la 25 ianuarie anul curent;

d) anual, date revizuite - până la 5 martie anul curent, conform ultimelor informaţii privind datele contabile pentru anul precedent;

e) anual, date finale pentru anul precedent - până la 25 mai anul curent, pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prima raportare a datelor prevăzute la alin. (1) se va efectua până la data de 25 ianuarie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

(3) Datele revizuite, transmise conform prevederilor alin. (1) lit. d), se confruntă cu cele din situaţiile financiare anuale. În situaţia unor abateri semnificative între raportările revizuite şi cele finale, se vor transmite, în termen de 5 zile de la încheierea raportărilor finale, explicaţii privind cauzele acestor abateri.

(4) în scopul prelucrării statistice şi transmiterii, la EUROSTAT, a datelor raportate de operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1), orice nelămurire avută asupra datelor transmise va fi clarificată ulterior, telefonic şi/sau pe cale informatică.

Art. 5. - (1) Anexele nr. 6 şi 7 se raportează la Ministerul Finanţelor Publice de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1, astfel:

a) lunar, date preliminate - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare, numai de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. c);

b) trimestrial, date preliminate - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b);

c) semestrul I, date finale - până la 25 august anul curent, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b).

Datele finale trebuie să fie în concordanţă cu cele din raportările contabile semestriale, întocmite potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) anual, date finale - până la 25 mai anul curent, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b). Datele finale trebuie să fie în concordanţă cu cele din situaţiile financiare anuale întocmite potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Operatorii economici nou-înfiinţaţi transmit datele la prima raportare obligatorie după data înfiinţării.

(3) Toate raportările conţin date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

(4) Prima raportare a datelor prevăzute la alin. (1) se va efectua până la data de 25 ianuarie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor art. 4 şi 5 se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) în vederea respectării prevederilor art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice elaborează o machetă cu indicatorii economico-financiari, care se completează de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1.

(2) Modelul machetei prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanţelor Publice până la data de 1 aprilie a anului curent pentru raportul anului precedent.

(3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 transmit datele potrivit machetei prevăzute la alin. (1), pentru centralizare, autorităţilor publice tutelare, pentru a sta la baza întocmirii rapoartelor anuale ale acestora, precum şi la baza întocmirii raportului anual de către Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Autorităţile publice tutelare ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 vor transmite către Ministerul Finanţelor Publice datele centralizate, conform alin, (3), până în data de 10 iunie a anului curent pentru raportul anului precedent.

Art. 8. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice şi de raportare a unor indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 31 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2014.

Nr. 41.

 

ANEXA Nr. 1)

 

Unitatea:

 Date preliminare

 Date revizuite

 Date finale

DATE privind rezultatele financiare pe perioada ………

 

Denumirea Indicatorului

Nr. rd.

Realizările cumulate la sfârşitul perioadei

 

B

 

 

 

 

1.

Cifra de afaceri netă (rd.02+03-04+ 05+06)

01

 

 

Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct707)

03

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct.709)

04

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (768)

05

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411)

06

 

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

 

 

 

Sold Creditor

07

 

 

Sold Debitor

08

 

3.

Producţia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizata (ct.721+722)

09

 

4.

Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

 

 

din care:

 

 

 

- venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi (contul 7581), din care:

10a

 

 

sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat

10b

 

 

- venituri din donaţii primite (contul 7582)

10c

 

 

- venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital (contul 7583)

10d

 

 

- venituri din subvenţii pentru investiţii (contul 7584)

10e

 

 

- alte venituri din exploatare (contul 758 + alte analitice ale contului 758 nespecificate anterior), din care:

10f

 

 

sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat

10g

 

 

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)

10h

 

 

Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

11

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)

12

 

5a

Cheltuieli cu materiile prime şi materiale (ct.601+602-7412),

13

 

 

din care:

 

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile (ct.7412)

13a

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

 

5b

Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) (ct.605-7413)

15

 

 

din care:

 

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)

15a

 

5c

Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

 

6.

Reduceri comerciale primite (ct.609)

17

 

 

Cheltuieli cu personalul (rd.19+20), din care:

18

 

a)

Salarii şi Indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414),

19

 

 

din care:

 

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)

19a

 

b)

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala (ct.645-7415).

20

 

 

din care:

 

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie sociala (ct.7415)

20a

 

7a.

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd.22-23)

21

 

 

a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

 

 

a2) Venituri (ct.7813)

23

 

7b.

Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-25)

24

 

 

b1) Cheltuieli (ct.654+6814),

25

 

 

din care:

 

 

 

Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)

25a

 

 

b2) Venituri (ct.754+7814)

26

 

 

din care:

 

 

 

Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)

26a

 

8.

Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)

27

 

8.1.

Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

28

 

 

din care:

 

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)

28a

 

8.2.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)

29

 

8.3.

Alte cheltuieli (ct.652+658), din care:

30

 

 

- Despăgubiri, amenzi şi penalităţi (ct.6581), din care:

30a

 

 

sume datorate bugetului general consolidat

30b

 

 

- Cheltuieli din donaţii acordate (ct.8582)

30c

 

 

- Cheltuieli cu activele cedate şi alte operaţii de capital (ct.6583)

30d

 

 

- Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588+ alte analitice ale contului 658 nespecificate anterior), din care:

30e

 

 

sume datorate bugetului general consolidat

30f

 

 

- Cheltuieli cu protecţia mediului (ct.652)

30g

 

 

- Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)

32

 

 

Cheltuieli (ct.6812)

33

 

 

Venituri (ct.7812)

34

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)

35

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

 

 

 

- Profit (rd.12-35)

36

 

 

- Pierdere (rd.35-12)

37

 


 

9.

Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

 

 

din care:

 

 

 

- dividende încasate

38a

 

 

- din veniturile obţinute de la entităţile afiliate

39

 

10.

Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

 

 

din care, din veniturile obţinute de la entităţile afiliate

41

 

11.

Venituri din dobânzi (ct.766)

42

 

 

- din veniturile obţinute de la entităţile afiliate

43

 

 

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768]

44

 

 

din care:

 

 

 

- dividende încasate (din ct.762)

44a

 

 

- venituri din diferenţe favorabile de curs valutar (ct7SS)

44b

 

 

- venituri din diferenţe favorabile de cure valutar rezultate din elemente a căror decontare şi evaluare se face în funcţie de cursul unei valute (ct.768)

44c

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)

45

 

12.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd.47-48)

46

 

 

Cheltuieli (ct.686)

47

 

 

Venituri (ct.786)

48

 

13.

Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418),

49

 

 

din care:

 

 

 

- venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct.7418)

49a

 

 

- cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate

50

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

 

 

din care:

 

 

 

- valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (din ct.664)

51a

 

 

- cheltuieli din diferenţe favorabile de curs valutar (ct.665)

51b

 

 

. cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a căror decontare şi evaluare se face în funcţie de cursul unei valute (ct.668)

51 c

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)

52

 

 

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIAR(Ă)

 

 

 

- Profit (rd.45-52)

53

 

 

- Pierdere (rd.52-45)

54

 

14.

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)

 

 

 

- Profit (rd.12+45-35-52)

55

 

 

- Pierdere (rd.35+52-12-45)

56

 

15.

Venituri extraordinare (ct.771)

57

 

16.

Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

 

17.

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

 

 

 

- Profit (rd.57-58)

59

 

 

- Pierdere (rd.58-57)

60

 

 

VENITURI TOTALE (rd.12+48+57)

61

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)

62

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

 

 

 

- Profit (rd.61-62)

63

 

 

- Pierdere (rd.62-61)

64

 

18.

IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)

65

 

19.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

 

20.

PROFITUL SAU PFERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

 

 

 

- Profit (rd.63-64-65-66)

67

 

 

- Pierdere (rd.64+65+66-63)

68

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Unitatea:

 Date preliminare

 Date revizuite

 Date finale

 

DATE

privind stocurile şi subvenţii pentru investiţii pe perioada ..................

 

 

 

- lei -

 

 

Nr. rd.

Sold la

 

 

 

începutul anului

sfârşitul perioadei

 

A

B

1

2

I

ACTIVE CIRCULANTE STOCURI

 

 

 

 

Materii prime şi materiale consumabile(ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 +381 +/-388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)

1

 

 

 

Producţia în curs de execuţie(ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)

2

 

 

 

Produse finite şi mărfuri(ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

3

 

 

TOTAL

4

 

 

 

II

Subvenţii pentru investiţii

Nr. rd.

Realizări perioada

 

 

încasări efective în perioada de raportare

1

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Unitatea:

 Date preliminare

 Date revizuite

 Date finale

 

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

pe perioada................

 

- lei -

 

Denumirea Indicatorului

Nr. crt.

Creşteri

Reduceri

Total

Achiziţii

Imobilizări necorporale şi corporale

în curs recepţionate şi transferate la active

imobilizate pe naturi

Reevaluări

Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entităţi ale administraţiei locale

Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entităţi de stat

Bunuri publice transferate între subunităţi

Achiziţii de imobilizări necorporale şi corporale în curs

Avansuri pentru imobilizări necorporale şi corporale în curs primite

Total

Vânzări

Casări

Reevaluări

Imobilizări necorporale şi corporale în curs recepţionată

Bunuri publice transferata cu titlu gratuit către alte entităţi de stat ale administraţiei locale

Bunuri publice recepţionate şi transferata cu titlu gratuit la bugetul de stat

Bunuri publice transferate între subunităţi

Avansuri pentru imobilizări necorporale şi corporale în curs justificate

1

2 = 3 +4 + 5 + 6 + 7 +8 + 9 + 10

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 12 + 13 + 14 + 15+16 + 17 + 18 + 19

12

13

14

15

16

17

18

19

 

I. Imobilizări necorporale (P512)

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile de constituire şi cheltuieli de dezvoltare

01

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte imobilizări

02

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imobilizări necorporale în curs

03

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avansuri pentru imobilizări necorporale în curs

04

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (rd. 01 la 03)

05

0

0

0

0

0

0

o

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II. Imobilizări corporale (P511)

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcţii

06

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi maşini

07

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instalaţii utilaje şi mobilier

08

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imobilizări corporale în curs

09

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avansuri pentru imobilizări corporale în curs

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (rd. 06 la 9)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

TOTALP5l(Rd. 05 + 11)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

III. Terenuri

13

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ privind modul de completare a formularului Informaţiile care se preiau din evidenţele contabile se referă;

- la coloana 3, Achiziţii, se trec valoarea la preţ de achiziţie (fără TVA) a activelor fixe, precum şi modernizarea activelor existente. Tot aici se includ şi imobilizările achiziţionate în leasing financiar;

- la coloana 4, Achiziţii din imobilizări în curs recepţionate şi transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15);

- la coloana 19, Avansurile justificate reprezintă avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat în imobilizări în curs şi active imobilizate pe naturi (inclusiv restituiri de avansuri);

- la coloana 13, Casări, se trece valoarea brută (valoarea iniţială + modernizări - reevaluări);

- la coloana 12, Vânzări, se trece valoarea de vânzare a activului (fără TVA), din factura de vânzare.

 

ANEXA Nr. 4

 

Unitatea: CUI

 Date preliminare

 Date revizuite

 Date finale

 

DATE

privind creanţele şi angajamentele financiare pe perioada....

 

 

 

 

 

- lei -

 

CREANŢE

Nr. rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârşitul perioadei

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) ct.232

A01

 

 

 

- din care companii reclasificate în administraţia publică conform listei D publicate de MHP

 

 

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) ct.234

A02

 

 

 

Acţiuni deţinute la entităţi afiliate (A) ct.261

A03

 

 

 

Interese de participare (A) ct.263

A04

 

 

 

Alte titluri imobilizate (A) ct.265

A05

 

 

 

Sume datorate de entităţile afiliate (A) ct.2671

A06

 

 

 

Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (A) ct.2672

A07

 

 

 

Creanţe legate de interesele de participare (A) ct.2673

A08

 

 

 

Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A) ct.2674

A09

 

 

 

Împrumuturi acordate pe termen lung (A) ct.2675

A10

 

 

 

Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676

A11

 

 

 

Alte creanţe imobilizate (A) ct.2678

A12

 

 

 

Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) ct.2679

A13

 

 

 

Furnizori de imobilizări (P) ct.404*

A14

 

 

 

Sume plătite în avans pentru stocuri (A) ct.4091

A15

 

 

 

Furnizori – debitori pentru prestări de servicii (A) ct.4092

A16

 

 

 

Clienţi (A) ct.41l

A17

 

 

 

- din care companii reclasificate în administraţia publică conform listei D publicate de MFP

 

 

 

 

- din care instituţii publice aflate în administraţia publică (ministere, gospodării, centrale, autorităţi ale starului etc.)

 

 

 

 

Efecte de primit de la clienţi (A) ct.413

A18

 

 

 

Clienţi - facturi de întocmit (A) ct.418

A19

 

 

 

- din care companii reclasificate în administraţia publică conform listei D publicate de MFP

 

 

 

 

- din care instituţii publice aflate în administraţia publică (ministere, gospodării, centrale, autorităţi ale starului etc.)

 

 

 

 

Avansuri acordate personalului (A) ct.425

A20

 

 

 

Alte creanţe în legătură cu personalul (A) ct.4282

A21

 

 

 

Asigurări sociale (P) ct.431*

A22

 

 

 

Asigurări sociale de şomaj (P) ct.437 *

A23

 

 

 

Alte creanţe sociale (A) ct.4382

A24

 

 

 

Impozitul pe profit/venit (P) ct.441*

A25

 

 

 

Taxa pe valoarea adăugată de recuperat (A) ct.4424

A26

 

 

 

Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (AP) ct.4428

A27

 

 

 

Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi (P) ct.444 *

A28

 

 

 

Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) ct.4452

A29

 

 

 

Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) ct.4458

A30

 

 

 

Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) ct.446*

A31

 

 

 

Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) ct.447*

A32

 

 

 

Alte creanţe privind bunelul statului (A) ct.4482

A33

 

 

 

Decontări între entităţile afiliate (A/P) ct.451

A34

 

 

 

Decontări privind interesele de participare (A/P) ct.453

A35

 

 

 

Decontări din operaţii în participaţie (A/P) ct.4582

A36

 

 

 

Debitori diverşi (A) ct.461

A37

 

 

 

- din care companii reclasificate în administraţia publică conform listei D publicate de MFP

 

 

 

 

- din care instituţii publice aflate în administraţia publică (ministere, gospodării, centrale, autorităţi ale starului etc.)

 

 

 

 

Cheltuieli înregistrate în avans (ct.471)

A38

 

 

 

Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P) ct.473

A39

 

 

 

- din care operaţii care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/minusuri de gestiune etc.)

 

 

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) ct.501

A40

 

 

 

Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) ct.505

A41

 

 

 

Obligaţiuni (A) ct.506

A42

 

 

 

Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (A) ct.508.

A43

 

 

 

Cecuri de încasat (A) ct.5112

A44

 

 

 

Efecte de încasat (A) ct.5113

A45

 

 

 

Efecte remise spre scontare (A) ct.5114

A46

 

 

 

Conturi curente la bănci (A) ct.5 12

A47

 

 

 

Conturi la bănci în lei (A) ct.5121

A48

 

 

 

- din care, la Trezoreria Statului

 

 

 

 

Conturi la bănci în valută (A) ct.5124

A49

 

 

 

Sume în curs de decontare (A) ct.5125

A50

 

 

 

Dobânzi de încasat (A) ct.5187

A51

 

 

 

Casa (A) ct.531

A52

 

 

 

Casa în lei (A) ct.5311

A53

 

 

 

Casa în valută (A) ct.5314

A54

 

 

 

Alte valori (A) ct.532

A55

 

 

 

Acreditive (A) ct.541

A56

 

 

 

Acreditive în lei (A) ct.5411

A57

 

 

 

Acreditive în valută (A) ct.5412

A58

 

 

 

Avansuri de trezorerie (A) ct.542

A59

 

 


*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

 

 

 

 

- lei -

 

ANGAJAMENTE

Nr. rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârşitul perioadei

 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) ct.161

P01

 

 

 

Datorii faţă de entităţile afiliate (P) ct.1661

P02

 

 

 

Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P) ct.1663

P03

 

 

 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) ct.167

P04

 

 

 

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) ct.1681

P05

 

 

 

Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P) ct.1685

P06

 

 

 

Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P) ct.1686

P07

 

 

 

Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) ct.1687

P08

 

 

 

Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) ct.2691

P09

 

 

 

Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct.2692

P10

 

 

 

Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (P) ct.2693

P11

 

 

 

Furnizori (P) ct.401

P12

 

 

 

- din care companii reclasificate în administraţia publică conform listei D publicate de MFP

 

 

 

 

- din care instituţii publice aflate în administraţia publică (ministere, gospodării, centrale, autorităţi ale statului etc.)

 

 

 

 

Efecte de plătit (P) ct.403

P13

 

 

 

Furnizori de imobilizări (P) ct.404

P14

 

 

 

Efecte de plătit pentru imobilizări (P) ct.405

P15

 

 

 

Furnizori - facturi nesosite (P) ct.408

P16

 

 

 

- din care companii reclasificate în administraţia publică conform listei D publicate de MFP

 

 

 

 

- din care instituţii publice aflate în administraţia publică (ministere, gospodării, centrale, autorităţi ale statului etc.)

 

 

 

 

Clienţi - creditori (P) ct.419

P17

 

 

 

Personal - salarii datorate (P) ct.421

P18

 

 

 

Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct.423

P19

 

 

 

Prime reprezentatul participarea personalului la profil (P) ct.424

P20

 

 

 

Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426

P21

 

 

 

Reţineri din salarii datorate terţilor (P) ct.427

P22

 

 

 

Alte datorii în legături cu personalul (P) ct.4281

P23

 

 

 

Asigurări sociale (P) ct.431

P24

 

 

 

Ajutor de şomaj (P) ci, 437

P25

 

 

 

Alte datorii sociale (P) ct.4381

P26

 

 

 

Impozitul pe profit/venit (P) ct.441

P27

 

 

 

Taxa pe valoare adăugată de plată (P) ct.4423

P28

 

 

 

Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (A/P) ct.4428

P24

 

 

 

Impozit pe venituri de natura salariilor (P) el. 444

P30

 

 

 

Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) ct.446

P3l

 

 

 

Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) et. 447

P32

 

 

 

Alte datorii faţă de buget (P) ct.4481

P33

 

 

 

Decontări intre entităţile afiliate (A/P) ct.451

P34

 

 

 

Decontăm privind interesele de participare (A/P) ct.453

P35

 

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (P) ct.455

P36

 

 

 

Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) ct.456

P37

 

 

 

Dividende de plată (P) ct.457

P38

 

 

 

Decontări din operaţii în participaţie - pasiv (P) ct.4581

P39

 

 

 

Creditori diverşi (P) ct.462

P40

 

 

 

- din care companii reclasificate în administraţia publică conform listei D publicate de MFP

 

 

 

 

- din care instituţii publice aliate în administraţia publică (ministere, gospodării, centrale, autorităţi ale statului etc.)

 

 

 

 

- din constituirea fondului de risc (garanţii pentru credite externe)

 

 

 

 

Venituri înregistrate în avans (P) ct.472

P41

 

 

 

Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P) ct.478

 

 

 

 

Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P) ct.473

P42

 

 

 

- din care operaţii care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/minusuri de gestiune etc.)

 

 

 

 

Vărsăminte de efectuai pentru investiţiile pe termen scurt (P) ct.509

P43

 

 

 

Dobânzi de plătit (P) ct.5186

P44

 

 

 

Capital subscris vărsat (P) ct.1012

P45

 

 

 

- cu aport bănesc

 

 

 

 

- fără aport bănesc

 

 

 

 

Capital subscris nevărsat (P) ct.1011

P46

 

 

 

Patrimoniul regiei (P) ct.1015

P47

 

 

 

Capitaluri proprii **

P48

 

 


**) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanţul contabil.

 

ANEXA Nr. 5

 

Unitatea:

 Date preliminare

 Date revizuite

 Date finale

 

SITUAŢIA

împrumuturilor contractate în nume propriu pe perioada..................

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

Denumirea creditorului

Valuta împrumutului

Valoarea împrumutului

Data contractării

Data rambursării finale

Tip rată de dobândă

Rata dobândă fixă sau marjă(%)

Sold împrumut la începutul lunii de raportare

Tragere în luna

Data tragerii

Rambursări rate i)i luna

în valuta contract

Data rambursării de rate

Plăţi de dobânzi în luna

Data plăţii dobânzii

Sold împrumut la sfârşitul lunii de raportare

Soldul creditelor comerciale reclasificate în împrumuturi

în valuta contract

în echivalent lei

în valuta contract

în valuta contract

în valuta contract

în echivalent lei

0

1

2

3

4

5

6

7a

7b

8

9

10

11

12

13

14

15

16 = 8 +10-12

17

18

1.

Emisiuni de titluri, inclusiv titlurile de credit (de ex. bilete la ordin, trate ş.a.)

- pe termen scurt (< = 1 an)

- pe termen mediu şi lung (>1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Împrumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar şi credite furnizor

- pe termen scurt (< = 1 an)

- pe termen mediu şi lung (> 1 an)

Credite comerciale reclasificate ca împrumuturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de completare a anexei:

Situaţia se va raporta lunar pentru împrumuturile în nume propriu, detaliat pe fiecare împrumut în parte, cu prezentarea informaţiilor pentru fiecare valută în care este denominat împrumutul.

Pentru calculul echivalentului în lei al soldului se va folosi cursul de schimb al Băncii Naţionale a României de la sfârşitul lunii de raportare.

Rata dobânzii împrumutului se va raporta astfel: rata de dobândă fixă (de exemplu, 4,5%) sau rata de dobândă variabilă (de exemplu, Euribor/Libor 3/6 luni +/-0.5 % reprezentând marja aferentă).

Informaţiile privind soldul împrumutului la începutul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sfârşitul lunii anterioare.

În cadrul acestei anexe nu se vor raporta: împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate companiei, împrumuturile pentru care a fost acordată garanţia de stat prin Ministerul Finanţelor Publice sau garanţia acordată de unităţile administrativ-teritoriale. Însă prin această anexă se vor raporta informaţiile privind împrumuturile contractate în nume propriu pentru care s-au emis de Guvernul României scrisori de confort.

La poziţia „Soldul creditelor comerciale reclasificate în împrumuturi” potrivit Deciziei Eurostat din iunie 2012, compania reclasificată (considerată pentru acest scop unitate a administraţiei publice) se raportează creditele comerciale ale companiei reclasificate în următoarele situaţii:

1. În cazul în care furnizorul de bunuri şi servicii al entităţii guvernamentale (compania reclasificată în administraţie publică) efectuează o refinanţare fără regres a unei creanţe pe care o deţine asupra unei unităţi a administraţiei publice (compania reclasificată)

În cazul în care un furnizor de bunuri şi servicii, care deţine o creanţă asupra unei unităţi a administraţiei publice (compania reclasificată) rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate şi în mod irevocabil creanţa sa către o instituţie financiară, unitatea administraţiei publice (compania reclasificată) reclasifică şi raportează datoria comercială iniţială ca împrumut dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) unitatea administraţiei publice (compania reclasificată) nu mai are nicio obligaţie de plată către furnizorul de bunuri şi servicii, şi

b) instituţia financiară nu are drept de regres (reprezintă acţiunea îndreptată de către o instituţie financiară faţă de furnizorul de bunuri şi servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri şi servicii în cazul în care unitatea administraţiei publice (compania reclasificată) nu-şi poate îndeplini obligaţiile de plată la scadenţă.

2. În cazul restructurării creditelor comerciale

Datoria comercială a unei unităţi a administraţiei publice (compania reclasificată) se reclasifică şi se raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administraţiei publice (compania reclasificată) şi furnizorul de bunuri şi servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă şi/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu, se modifică termenul de plată a datoriei de la o lună la 3 luni).

 

NOTĂ:

Se transmite lunar până la data de 25 a lunii următoare.

 

ANEXA Nr. 6

 

MONITORIZARE FMI - DATORII

Operatorul economic

 

Nr. crt.

Denumirea indicatorului economic

U.M.

Valoarea

1

DATORII TOTALE (1 = 2 + 3) (1 = 7 + 31) din care:

lei

 

2

curente (2 = 8 + 32)

lei

 

3

plăţi restante (3 =4 + 5 + 6) (3=9 + 33) din care:

lei

 

4

principal (4 = 10 + 34 + 35 + 36 + 39a)

lei

 

5

dobânzi (5 = 11 +37)

lei

 

6

penalităţi (6 = 12 + 34a + 35a + 38 + 39b)

lei

 

7

Buget general consolidat (7 = 8 + 9) (7=13 +19 + 25) din care:

lei

 

8

curente (8 = 14 + 20 + 26)

lei

 

9

plăţi restante (9 = 10 + 11+ 12) (9 = 15 + 21 + 27) din care:

lei

 

10

principal (10 = 16 + 22 + 28)

lei

 

11

dobânzi (11 = 17 + 23 + 29)

lei

 

12

penalităţi (12 = 18+ 24+ 30)

lei

 

13

Buget de stat (13 = 14 + 15) din care:

lei

 

14

curente

lei

 

15

plăţi restante (15 = 16 + 17 + 18) din care:

lei

 

16

principal

lei

 

17

dobânzi

lei

 

18

penalităţi

lei

 

19

Buget local (19 = 20 + 21) din care:

lei

 

20

curente

iei

 

21

plaţi restante (21 = 22 + 23 + 24) din care:

lei

 

22

principal

lei

 

23

dobânzi

lei

 

24

penalităţi

lei

 

25

Buget asigurări sociale (25 = 26 + 27) din care:

lei

 

26

curente

lei

 

27

plăţi restante (27 = 28 + 29 + 30) din care:

lei

 

28

principal

lei

 

29

dobânzi

lei

 

30

penalităţi

lei

 

31

Alţi creditori (31 = 32 + 33) din care:

lei

 

32

curente (32 = 32a + 32b + 32c + 32d) din care:,

lei

 

32a

companii de stat

lei

 

32b

companii private

lei

 

32c

bănci

lei

 

32d

alţii

lei

 

33

plăţi restante (33 = 34 + 34a + 35 + 35a + 36 + 37 + 38 + 39a + 39b) din care:

lei

 

34

companii de stat doar principal

lei

 

34a

companii de stat doar penalităţi

lei

 

35

companii private doar principal

lei

 

35a

companii private doar penalităţi

lei

 

36

bănci doar principal

lei

 

37

bănci doar dobânzi

lei

 

38

bănci doar penalităţi

lei

 

39a

alţii principal

lei

 

39b

alţii penalităţi

lei

 

40

Creanţe totale din care:

lei

 

40a

creanţe restante

lei

 

 

Datorii curente - sume datorate şi neachitate care sunt în termenul de plată prevăzut de acte normative, contract/factură sau alt temei.

Plăţi restante - sume datorate şi neachitate de operatorii economici care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative, de contract/factură sau termenul prevăzut de alt temei.

Creanţe totale - total sume de încasat conform documentelor comerciale şi/sau actelor normative.

Creanţe restante - total sume neîncasate la termenele prevăzute în documentele comerciale şi/sau în actele normative.

 

ANEXA Nr. 7

 

MONITORIZARE FMI - VENITURI ŞI CHELTUIELI

 

1. Operatorul economic

 

Nr. crt.

Denumirea indicatorului economic

U.M.

Valoarea

2

CHELTUIELI CU PERSONALUL 2=(3+4+5+6+7+8) din care:

lei

 

3

SALARII DE BAZĂ

lei

 

4

CREŞTERI SALARIALE

lei

 

5

BONIFICAŢII (conform contractului colectiv de muncă, de exemplu, sporuri, prime)

lei

 

6

BONUSURI ACORDATE (participare la profit, tichete de masă, tichete de vacanţă, tichete de creşă etc.)

lei

 

7

REMUNERAŢIE DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR (cf. contract de mandat)

lei

 

8

INDEMNIZAŢII AGA, CA CENZORI

lei

 

9

NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL

persoane

 

9a

NUMĂR EFECTIV DE PERSONAL la sfârşitul perioadei de raportare

persoane

 

10

CÂŞTIG MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANA

lei/pers.

 

11

CÂŞTIG MEDIU NET LUNAR PE PERSOANĂ

lei/pers.

 

12

INVESTIŢII TOTALE 12 = (13+14+15+18) din care:

lei

 

13

INVESTIŢII DIN SURSE PROPRII

lei

 

14

INVESTIŢII DIN SURSE BUGETARE

lei

 

15

CREDITE BANCARE 15 = (16+17) din care:

lei

 

16

CREDITE BANCARE INTERNE

lei

 

17

CREDITE BANCARE EXTERNE

lei

 

18

INVESTIŢII DIN ALTE SURSE

lei

 

19

TOTAL VENITURI, din care:

lei

 

20

VENITURI DIN EXPLOATARE (fără subvenţii şi transferuri)

lei

 

21

SUBVENŢII SI TRANSFERURI

lei

 

22

TOTAL CHELTUIELI, din care:

lei

 

23

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

lei

 

24

REZULTAT BRUT (profit/pierdere +/-) 24 = (19-22)

lei

 

25

Rezultat brut operaţional 25 = (24-21)

lei

 

 

Salarii de bază - salariile aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, neinfluenţate cu alte creşteri salariate, bonificaţii sau bonusuri.

Creşteri salariate - creşteri de salarii acordate în baza unor acte normative şi/sau administrative.

Bonificaţii - drepturi băneşti, de natură salarială, acordate personalului angajat potrivit prevederilor din Contractul colectiv de muncă şi în baza prevederilor legale în vigoare, respectiv: sporuri, prime, alte sume de natura acestora etc.

Bonusuri acordate - avantaje materiale acordate personalului angajat, potrivit prevederilor Contractului colectiv de muncă, respectiv: cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (tichete de creşă, tichete cadou), contravaloarea tichetelor de masă şi tichetelor de vacanţă, stabilite şi acordate potrivit prevederilor legale în vigoare; participarea salariaţilor la profit.

Remuneraţie director general, director - remuneraţia directorului general/director conform Contractului de mandat - drepturile băneşti cuvenite conducătorului operatorului economic pe baza Contractului de mandat încheiat în baza art. 152 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Indemnizaţii AGA, CA, cenzori - drepturile băneşti cuvenite membrilor AGA, CA, comisiilor de cenzori, stabilite şi acordate în baza prevederilor legale în vigoare.

Număr mediu lunar de personal - numărul mediu calculat la sfârşitul fiecărei perioade de raportare pentru întregul personal, incluzând: personalul angajat cu contract individual de muncă, directorul general, directorul.

Investiţie - cheltuială care duce la o creştere a valorii activelor, care nu sunt consumate imediat, ci care sunt folosite ulterior pentru producţia viitoare a bunurilor şi serviciilor.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întrerupţi bile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Tarifele pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014, în cazul contractelor pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport încheiate pe o perioadă mai mică de un an gazier se stabilesc după cum urmează:

 

Denumire componentă tarif pentru prestarea serviciilor întrerupţi bile de transport al gazelor

naturale prin Sistemul naţional de transport

Valoare componentă tarif aferentă perioadei de aplicare

1 februarie 2014- 31 martie 2014

1 aprilie 2014- 30 iunie 2014

a) componenta fixă pentru rezervarea de capacitate pentru servicii întreruptibile pe zi - lei/MWh/h

2,84

1,42

b) componenta fixă pentru rezervarea de capacitate pentru servicii întreruptibile pe lună - lei/MWh/h

2,27

1,28

c) componenta fixă pentru rezervarea de capacitate pentru servicii întreruptibile pe trimestru - lei/MWh/h

-

1.13

d) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată pentru sistemele de distribuţie - lei/MWh transportat

7,30

7,30

e) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată numai prin Sistemul naţional de transport - lei/MWh transportat

8,19

8,19

 

Art. 2. - Componentele tarifului pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale, prevăzute la art. 1, nu conţin T.V.A.

Art. 3. - Veniturile obţinute din prestarea serviciilor întreruptibile de transport pe termen scurt reprezintă venituri reglementate.

Art. 4. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.