MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 44/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 44         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 20 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

18. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 

19. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 

20. - Hotărâre pentru modificarea poziţiei nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.142/163/2013. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

13. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului  de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 11 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) 1 iulie 2013 pentru Croaţia.”

2 La articolul 6 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) 1 iulie 2013 pentru Croaţia.”

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre transpune lit. (d) pct. 2 al părţii A din anexa la Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la liberă stabilire şi în cel al libertăţii de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 158, din 10 iunie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 18.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 860/2004)

 

Diplome, certificate şi alte titluri care atestă calificări oficiale în medicina veterinară

 

Ţara

Titlul calificării

Instituţia emitentă

Certificatul care însoţeşte calificarea

Belgique/ België/ Belgien

Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

- De universiteiten/Les universités
- De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с профес ионална квалификация Ветеринарен
лекар

- Лесотехнически университет - Факултет по ветеринарна медицина
- Тракийски университет - Факултет по ветеринарна медицина

Česká republika

- Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství(doktor veterinární medicíny, MVDr.)
- Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta univerzity v České republice

Danmark

Bevis for bestĺet
kandidateksamen i
veterinćrvidenskab

Kongelige Veterinćrog
Landbohřjskole

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierӓrztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierӓrztlichen PrüfUng

Der Vorsitzende des PrüfUngsausschusses für die Tierӓrztliche Prüfung einer Universitӓt oder Hochschule

Eesti

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini őppekava

Eesti Pőllumajandusülikool

Ελλάς

Πτυχίο Κτηνιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

Espańa

Titulo de Licenciado en Veterinaria

- Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una Universidad

France

Diplome d'Etat de docteur
vétérinaire

Hrvatska

Diploma «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ireland

- Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)
- Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Universitŕ

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

Latvija

Veterinārārsta diploms

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)

Lietuvos Veterinarijos Akademija

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

Jury d'examen d'Etat

Magyarország

Állatorvos doktor oklevél - dr.med.vet.

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Malta

Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen

Österreich

- Diplom-Tierarzt
- Magister medicinae veterinariae

Universität

- Doktor der Veterinärmedizin
- Doctor medicinae veterinariae
- Fachtierarzt

Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu
3. Akademia Rolnicza w Lublinie
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

Universidade

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslovdoktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine’

Univerza

Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického tituludoktor veterinárskej medicíny’ (‘MVDr.’)

Univerzita veterinárskeho lekárstva

 

Suomi/
Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

 

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

United
Kingdom

1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

1. University of Bristol
2. University of Liverpool
3. University of Cambridge
4. University of Edinburgh
5. University of Glasgow
6. University of London

 

Suisse

Diplôme fédéral de vétérinaire
Eidgenössisches
Tierarztdiplom
Diploma federale di veterinario

Département fédéral de l'intérieur
Eidgenössisches
Departement des Innern
Dipartimento federale dell'interno

 

Island

Diplomele, certificatele şi alte titluri eliberate într-un alt stat la care se referă prezenta Hotărâre de Guvern şi prevăzute în această anexă, însoţite de un certificat de stagiu eliberat de autorităţile competente

 

Liechtenstein

Diplomele, certificatele şi alte titluri eliberate într-un alt stat la care se referă prezenta Hotărâre de Guvern şi prevăzute în această anexă, însoţite de un certificat de stagiu eliberat de autorităţile competente

 

Norge

Vitnemĺl for fullfřrt grad;
Candidata/candidatus
medicinae veterinariae, short
form: cand. med. vet.

Norges veterinćrhřgskole

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele e), f), i), l), r), s), s), t) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;

f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective având destinaţia de comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 50 mp ori de producţie şi/sau depozitare indiferent de suprafaţă;

…………………………………………………………..

i) construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai mult de 3 camere sau 6 locuri pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat şi camere de închiriat, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

…………………………………………………………..

l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţă sau dispensare şi policlinici cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 400 mp;

…………………………………………………………..

r) construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp;

s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 I sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 I volum de apă aferente laboratoarelor - sanitare, şcolare şi alte asemenea -, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

ş) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

t) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării şi/sau întreţinerii şi reparării a peste 10 autoturisme;

…………………………………………………………..

u) construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor.”

2. La articolul 1, după litera p) se introduce o nouă literă, litera p1), cu următorul cuprins:

„p1) clădiri cu destinaţie tip centru de agrement, cu piscine interioare şi exterioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp.”

3. La articolul 1, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera ş1), cu următorul cuprins:

„ş1) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV).”

4. La articolul 1, după litera u) se introduc cinci noi litere, literele v)-z), cu următorul cuprins:

„v) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru cultură cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

w) clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu regim de înălţime egal sau mai mare de P+3E, la care se amenajează sau se realizează mansarde sau supraetajări;

x) lucrări noi, modificări şi modernizări ale instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri;

y) puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL;

z) depozite medii şi mari pentru butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL.”

5. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Proiectantul unei construcţii sau amenajări care se încadrează în prevederile art. 1 este obligat să întocmească scenariul de securitate la incendiu potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 19.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea poziţiei nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1)din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Poziţia nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„7

BOTOŞANI

- Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, Botoşani

subsol, parter şi patru etaje

 

 

 

suprafaţa construită: 1.009 mp

 

 

 

terenul aferent: 5.493 mp”

 

Art. II. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1,020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare

 

Nr. de inventar MFP.

şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

111395

8.29.13

Palat administrativ judeţul: Botoşani; municipiul reşedinţă de judeţ Botoşani; Piaţa Revoluţiei nr. 1-3

S+P+4E

Suprafaţa construită = 1.009 mp;

Suprafaţa desfăşurată = 3.951,97 mp;

Suprafaţa teren = 5.493 mp

CF: 51964

8.960.522,48

Proces-verbal nr. 15.275 din 19 decembrie 2012 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 3372696 Hotărârea Guvernului nr. 706/1994; Hotărârea Guvernului nr. 304/2012

Imobil

111438

8.29.13

Centrală termică judeţul: Botoşani; municipiul reşedinţă de judeţ Botoşani; Piaţa Revoluţiei nr. 1-3

Parter

Suprafaţa construită = 25,96 mp

Suprafaţa desfăşurată = 25,96 mp

CF: 51964

482.233,63

Proces-verbal nr. 15.275 din 19 decembrie 2012 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 3372696 Hotărârea Guvernului nr. 706/1994; Hotărârea Guvernului nr. 304/2012

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.142 din 18 octombrie 2013

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 163 din 25 noiembrie 2013

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 80.078 din 7 octombrie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. J) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din data de 18 iunie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 393/87/2013)

 

ACTIVITĂŢILE ŞI COSTURILE MAXIME

generate de punerea în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice, stabilite de comisiile formate din reprezentanţii instituţiilor prefectului, ai inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi ai filialelor judeţene ale Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare

 

Nr. crt.

Filiala de îmbunătăţiri funciare

valoarea aprobată a costurilor maxime, pe filiale şi pe activităţi, pentru:

Valoarea totală aprobată pe filiale

(CU TVA)

 

 

 

 

Consumul electric

Lucrări de Intervenţii

Consumul de motorină

- lei -

1

Arad

1.426.000,00

27.280,00

0,00

1.453.280,00

2

Brăila

2.079.000,00

0,00

0,00

2.079.000,00

3

Bihor

401.672,74

0,00

0,00

401.672,74

4

Bistriţa-Năsăud

0,00

37.085,50

0,00

37.085,50

5

Bacău

0,00

2.421.720,00

0.00

2.421.720,00

6

Buzău

0,00

277.633,00

0,00

277.633,00

7

Călăraşi

1.162.300,00

0,00

0,00

1.162.300,00

8

Constanţa

477.892,20

155.078,96

0.00

632.971,16

9

Dolj

908.035,00

65.087,00

0.00

973.122,00

10

Galaţi

704.782,00

1.314.229,00

24.100.00

2.043.111,00

11

Giurgiu

562.330,00

0,00

0.00

562.330,00

12

Gorj

33.500,00

676.210,00

0.00

709.710,00

13

Hunedoara

0,00

122.140,00

0,00

122.140,00

14

laşi

5.695,00

31.096,00

0,00

36.791,00

15

Ialomiţa

0,00

4.700,00

9.600,00

14.300,00

16

Neamţ

0,00

212.040,00

0.00

212.040,00

17

Prahova

17.360,00

1.902.348,00

0,00

1.919.708,00

18

Satu Mare

1.135.890,53

0,00

0,00

1.135.890,53

19

Suceava

0,00

770.000,00

0,00

770.000,00

20

Teleorman

117.797,00

0,00

0,00

117.797,00

21

Timiş

482.471,00

3.793.012,00

0.00

4.275.483,00

22

Tulcea

137.227,00

0,00

0,00

137.227,00

23

Vaslui

352.552,55

506.268,48

0,00

858.821,03

Total valoare pe activităţi

10.004.505,02

12.315.927,94

33.700,00

22.354.132,96

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 220.144/SON din 14 noiembrie 2013 al Direcţiei de management al riscului la inundaţii şi al siguranţei barajelor,

în baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. IV subpct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de management al riscului la inundaţii şi al siguranţei barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura şi Administraţia Naţională “Apele Române” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.613/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 16 iulie 2013, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2014.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.

Art. 2. - Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de atestare

 

Art. 4. - (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura.

(2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura;

b) directorul Direcţiei de management al riscului la inundaţii şi al siguranţei barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura;

c) directorul adjunct al Direcţiei de management al riscului la inundaţii şi al siguranţei barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura;

d) directorul Direcţiei de management al resurselor de apă şi piscicole din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura;

e) directorul general al Administraţiei Naţionale “Apele Române”;

f) directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor,

g) directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”;

h) un cadru didactic universitar de specialitate;

i) şeful Biroului inspecţia apelor din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este format din 2 membri, specialişti din cadrul Direcţiei de management al riscului la inundaţii şi al siguranţei barajelor.

Art. 5. - Componenţa nominală a Comisiei de atestare şi a Secretariatului tehnic se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura.

Art. 6. - (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura.

(2) Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei de atestare, preşedintele Comisiei de atestare numeşte un vicepreşedinte din rândul membrilor Comisiei de atestare.

Art. 7. - Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele:

1. preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) aprobă graficele cu programarea şedinţelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare;

c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.

2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare;

b) urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia;

c) conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.

3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de acesta. În conformitate cu cerinţele prezentului regulament;

b) înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;

c) programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia;

d) convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu;

e) convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe;

f) întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;

g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare;

h) redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private;

i) păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora.

Art. 8. - (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.

(2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 9. - Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi:

a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private;

b) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c) hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament.

Art. 10. - Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct;

b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă;

c) să solicite consemnarea în procesele-verbal9 ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separate faţă de hotărârile adoptate;

d) să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare;

e) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării;

f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.

 

CAPITOLUL III

Domeniile de atestare

 

Art. 11. - Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

 

CAPITOLUL IV

Condiţii de atestare a instituţiilor publice sau private

 

Art. 12. - Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.

Art. 13. - În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Direcţia de management al riscului la inundaţii şi al siguranţei barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura un dosar de atestare care va cuprinde, în copie legalizată sau cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente:

a) cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională;

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private;

c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:

- statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private;

- certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;

d) memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor;

e) documente care să ateste calificările profesionale, instruirea relevantă şi experienţa profesională ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, prevăzute în anexa nr. 2:

- curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;

- copie de pe diploma de studii universitare;

f) documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:

1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă; sau

2. contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani;

3. extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor din România - REVISAL;

g) situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicita atestarea, prevăzută în anexa nr. 4;

h) apartenenţa la organismele ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor, prevăzută în anexa nr. 3;

i) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.

Art. 14. - (1) în cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare.

(2) în urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii,

(3) Certificatul de atestare se emite în două exemplare egal valabile, după modelul din anexa nr. 5. Exemplarul nr. 1 al certificatului se transmite instituţiei publice sau private, iar exemplarul nr. 2 al certificatului se păstrează la Comisia de atestare.

(4) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.

(5) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, documentaţiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate.

(6) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.

Art. 15. - În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia.

 

CAPITOLUL V

Preschimbarea certificatelor de atestare

 

Art. 16. - Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu îndeplineşte condiţiile de atestare stabilite.

Art. 17. - Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unei noi documentaţii, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea certificatului de atestare

 

Art. 18. - Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a elabora documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către personalul împuternicit de ministrul mediului şi schimbărilor climatice, din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare.

(2) în cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.

(3) în cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.

(4) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară în scris, la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura, în termen de 48 de ore de la constatare şi, totodată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau private atestate.

(5) După publicarea anunţului, prevăzută la alin. (4), Comisia de atestare hotărăşte eliberarea unui duplicat al exemplarului nr. 1 al certificatului de atestare.

Art. 20. - Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi, sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Tarifele percepute pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor de atestare se virează în contul de venituri extrabugetare RO05TREZ7005032XXX007648, deschis de Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor se fac venit la bugetul de stat.

Art. 22. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

.........................................................................................................

(Datele de identificare pentru instituţia publica sau privată)

Nr. ................... din......................................

 

CERERE

pentru obţinerea atestării

 

Instituţia publică/privată, ..................................., cu sediul în ............................. str. ....................... nr. ....... judeţul ...................... telefon ....................... fax .....................e-mail ................................... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului .................................. cu nr. J......./....../......... având C.U.I. ..............................................., reprezentată de ...........................

în calitate de ......................solicit, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 13/2014, participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor. Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 din regulament.

 

Data ................

...............................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Calificările profesionale şi instruirea relevantă ale personalului de specialitate angajat la

 

Instituţia publică/privată: ..........................................

 

Numele şi prenumele personalului de specialitate

Studiile absolvite şi calificarea obţinută

(diplomă, masterat, doctorat)

Anul absolvirii, durata

Instituţia de învăţământ

Principala atribuţia în cadrul instituţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus.)

 

Data.....................

 

Semnătura autorizată

......................................

 

ANEXA Nr. 3

la reglement

 

Apartenenţa la organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor

 

Instituţia publică/privată :..............................................

 

Numele şi prenumele

Organismul profesional

Data intrării

Nivelul/Calificarea apartenenţei

Tipul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.)

 

Data.....................

 

Semnătura autorizată

......................................

 

ANEXA Nr. 4

la reglement

 

Situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice pentru desfăşurarea activităţii

 

Instituţia publică/privată:........................

 

Nr. crt.

Denumirea şi marca instalaţiilor şi utilajelor

Anul fabricaţiei

Starea tehnică (gradul de uzură)*

Modul de deţinere (proprietate/închiriere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale utilajelor.

 

Data completării......................

 

Semnătura autorizată

......................................

 

ANEXA Nr. 5

la reglement

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI şi SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

COMISIA DE ATESTARE

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 13/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, emite prezentul

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. .............pentru

 

Instituţia publică/privată ........................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului .................... cu nr. J/....................../........... având C.U.I. ........................ cu sediul în judeţul/localitatea/strada/nr. .................................. ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:

............................................................................

 

Prezentul certificat a fost emis la data de ,,.......... având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de .................................

Acesta poate fi retras în condiţiile prevăzute la art. 18 şi 19 din regulament.

 

Preşedintele Comisiei de atestare,

......................................

(numele şi prenumele, semnătura SS Indescifrabil)

 

Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile.

 

Exemplarul nr. 1 din 2 (Exemplarul nr. 2 din 2)

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

TARIFE

pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi

 

Nr. crt.

Scopul lucrării sau serviciului prestat

Tipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestare

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA

(lei)

1.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice

1.1. analiza documentaţiei

800

 

 

1.2. emiterea certificatului de atestare

300

2.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice

2.1. analiza documentaţiei

800

 

 

2.2. emiterea certificatului de atestare

300

3.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor

3.1. analiza documentaţiei

800

 

 

3.2. emiterea certificatului de atestare

300

4.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor

4.1. analiza documentaţiei

800

 

 

4.2. emiterea certificatului de atestare

300

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.