MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 58/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 58         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

13. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Comandor

 

14. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 477 din 21 noiembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 485 din 21 noiembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

11. - Decizie pentru eliberarea domnului Valentin Iliescu din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

12. - Decizie privind numirea domnului Liviu Viorel Cârlogea în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

13. - Decizie privind numirea doamnei Delia Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de înaltă apreciere pentru conduita profesională de excepţie, pentru serviciile deosebite pe care Ie-a adus instituţiei militare, contribuind astfel la sporirea prestigiului României în lume, prin participarea la misiuni sub egida Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi a Uniunii Europene,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general de flotilă aeriană Găluşcă Nicolae Alexandru-Petru.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.

Nr. 13.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism demonstrat în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, pentru devotamentul şi curajul excepţionale dovedite de militari pe timpul participării la misiuni internaţionale, contribuind astfel la sporirea prestigiului României în lume,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de război, Drapelului de luptă al Brigăzii 81 Mecanizată “General Grigore Bălan”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.

Nr. 14.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 477

din 21 noiembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gheorghe Furtună în Dosarul nr. 1.604/62/2010* al Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 397D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că dispoziţiile legale criticate sunt norme de procedură tranzitorii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 5 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.604/62/2010*, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea Instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Excepţia a fost invocată de Gheorghe Furtună într-un dosar având ca obiect soluţionarea unui recurs împotriva unei sentinţe civile.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia nu arată concret cum anume sunt încălcate dispoziţiile constituţionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Acesta arată în punctul său de vedere că promovarea normelor tranzitorii mai sus amintite a ţinut seama de schimbările operate de noul Cod de procedură civilă în ceea ce priveşte competenţa materială a instanţelor judecătoreşti, măsura fiind menită să asigure o repartizare echilibrată a cauzelor în sistemul justiţiei civile în scopul aplicării în condiţii optime a dispoziţiilor noii reglementări procesual civile.

Soluţia legislativă cuprinsă în art. XXIII din Legea nr. 2/2013 constituie o aplicaţie a vechiului principiu al aplicării imediate şi generale a legii noi de procedură civilă (art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865), principiu abandonat de noul Cod de procedură civilă în favoarea regulii potrivit căreia dispoziţiile legii noi de procedură civilă sunt aplicabile numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea în vigoare a acesteia (a se vedea art. 24 din noul cod), însă principiile de drept care guvernează aplicarea în timp a legii de procedură civilă nu constituie norme juridice de ordin constituţional, legiuitorul ordinar putând adopta, în virtutea dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, şi soluţii legislative particulare.

De asemenea, Guvernul mai menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale pronunţată în cazul unor dispoziţii legale tranzitorii similare.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Acesta arată că prevederile legale criticate au caracter tranzitoriu şi sunt adoptate de legiuitor în cadrul competenţei sale constituţionale, astfel cum rezultă din prevederile art. 126 alin. (2), potrivit cărora “Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.

În acest context, nu poate fi reţinută susţinerea autorului excepţiei în sensul că reglementarea în cauză are caracter retroactiv în măsura în care se dispune trimiterea dosarului de recurs aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Curtea de Apel Braşov. În realitate, procedând astfel, legiuitorul nu a făcut decât să aplice şi în această materie regula de drept comun consacrată de art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, potrivit căreia dispoziţiile legii noi de procedură se aplică din momentul intrării ei în vigoare şi proceselor în curs de judecată începute sub legea veche. Chiar dacă prevederea în cauză derogă de la norma instituită prin art. 725 alin. 2 care, în materie de competenţă, consacră principiul ultraactivităţii legii vechi, instituirea unei asemenea derogări este de competenta legiuitorului şi nu contravine niciunei prevederi constituţionale. În plus, soluţia trimiterii pe cale administrativă a dosarelor s-a impus pentru a se evita pe cât posibil tergiversarea soluţionării cauzelor.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, dispoziţii ce au următoarea redactare: “(1) Procesele în primă instanţă, precum şi căile de atac în materia contenciosului administrativ şi fiscal, în curs de judecată la data schimbării, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, a competenţei instanţelor legal învestite se judecă de instanţele devenite competente potrivit prezentei legi.

(2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care, potrivit prezentei legi, sunt de competenţa curţilor de apel se trimit la curţile de apel.

(3) Procesele în curs de judecată în primă instanţă în materia contenciosului administrativ şi fiscal aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi pe rolul curiilor de apel şi care, potrivit prezentei legi, sunt de competenţa tribunalelor se trimit la tribunale.

(4) în cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), dosarele se trimit, pe cale administrativă, la instanţele devenite competente să le judece.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 privind neretroactivitatea legii civile.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu arată în ce fel dispoziţiile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale invocate, iar simpla enumerare în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a unor prevederi constituţionale pretins a fi încălcate nu este de natură să satisfacă exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Având în vedere acest aspect, Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate, întrucât, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate”.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gheorghe Furtună în Dosarul nr. 1.604/62/2010* al Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 noiembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 485

din 21 noiembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Privileg Catering” - S.R.L. din Pantelimon în Dosarul nr. 10.338/94/2011 al Tribunalului Ilfov - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 476D/2013 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal răspunde, pentru autoarea excepţiei, avocat Claudia Apostol, cu împuternicire depusă la dosar, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul părţii prezente pentru susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Aceasta arată că, ulterior invocării excepţiei, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia nr. 174 din 28 martie 2013, prin care Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991. În aceste condiţii, reprezentantul convenţional al autoarei excepţiei menţionează că excepţia se justifică a fi respinsă ca devenită inadmisibilă, şi nu ca inadmisibilă, această precizare fiind importantă pentru exercitarea, în condiţiile legii, a căii de atac a revizuirii în cauza supusă soluţionării, în cadrul căreia s-a invocat prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

Având cuvântul pentru a pune concluzii asupra excepţiei de neconstituţionalitate, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea, ca devenită inadmisibilă, a acesteia, indicând, în acest sens. Decizia nr. 174 din 28 martie 2013, prin care Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate şi în prezenta cauză

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 10.338/94/2011, Tribunalul Ilfov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin, (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Privileg Catering” - S.R.L. din Pantelimon, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii reglementate de Legea nr. 61/1991.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate, prin care este eliminată singura cale de atac în materia contravenţiilor, sunt neconstituţionale pentru aceleaşi motive ce au justificat pronunţarea Deciziei nr. 500 din 15 mai 2012, prin care Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care reglementau aceeaşi soluţie juridică de principiu, sunt neconstituţionale, întrucât prin eliminarea controlului judiciar al hotărârilor pronunţate de judecătorie se aduce atingere principiului accesului liber la justiţie, dreptului la un proces echitabil, dreptului la apărare, unicităţii, imparţialităţii şi egalităţii justiţiei, golindu-se astfel de conţinut principiul exercitării căilor de atac.

Întrucât identitatea raţionamentului impune identitatea soluţiei (ubi eadem estratio, eadem solutio esse debet), rezultă că menţinerea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 contravine tuturor principiilor de drept enumerate de Curtea Constituţională ca fiind intrinseci liberului acces la justiţie şi exercitării dreptului la apărare în materie contravenţională.

Se mai arată că, faţă de soluţiile de respingere din jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu referire la textul de lege examinat, Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 reprezintă un element de noutate ce justifică revirimentul şi în această materie. O soluţie contrară ar da naştere unei discriminări nejustificate între persoanele ce îşi întemeiază acţiunea în justiţie pe dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi au dreptul de a exercita o cale de atac împotriva hotărârii primei instanţe şi persoanele cărora, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991, le este suprimat acest drept, deşi se înscriu, sub aspect normativ, tot în sfera materiei contravenţionale.

De altfel, în considerarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 967 din 20 noiembrie 2012, se observă schimbarea opticii legiuitorului în privinţa exercitării căilor de atac, în sensul că dispoziţiile noului Cod de procedură civilă prevăd posibilitatea de a ataca cu apel inclusiv hotărârile privind cereri având ca obiect sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv.

În concluzie, textul de lege criticat contravine normelor constituţionale ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare şi ale art. 129 referitor la folosirea căilor de atac. De asemenea, autoarea excepţiei mai invocă şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Tribunalul Ilfov - Secţia civilă, în opinia sa exprimată în cuprinsul încheierii din data de 28 mai 2013, arată, mai întâi, că excepţia de neconstituţionalitate este admisibilă, întrucât, deşi dispoziţiile legale criticate au fost declarate neconstituţionale, decizia Curţii Constituţionale nu s-a publicat până la acel moment în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi nu poate produce efecte juridice.

Pe fond, apreciază că inexistenţa unei căi de atac împotriva hotărârii judecătoreşti prin care judecătoria soluţionează plângerea contravenţională echivalează cu imposibilitatea exercitării controlului judecătoresc garantat de art. 129 din Constituţie şi goleşte de conţinut principiul liberului acces la justiţie şi al dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Legea fundamentală.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a rămas fără obiect, invocând, în acest sens, prevederile art. 147 din Constituţie.

Astfel, se arată că, prin Decizia nr. 174 din 28 martie 2013, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991. Decizia a fost pronunţată la o dată anterioară sesizării Curţii cu prezenta excepţie, însă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la o dată ulterioară, respectiv (a data de 31 mai 2013.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011. Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 8 alin. (2): “(2) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă.

În susţinerea neconstituţionalităţii dispoziţiilor legale menţionate, autoarea excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare şi ale art. 129 referitor la folosirea căilor de atac. De asemenea, sunt invocate şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 174 din 28 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 31 mai 2013, pentru motive similare celor invocate în susţinerea excepţiei de faţă.

În această situaţie devin incidente prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora “Dispoziţiile din legile şi ordonanţele m vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale. Îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca Fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

Curtea constată că, în lipsa intervenţiei legislative asupra dispoziţiilor de lege criticate în termenul de 45 de zile prevăzut de norma constituţională, acestea şi-au încetat, în prezent, efectele juridice.

Pe de altă parte, Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate ce formează obiectul dosarului de faţă a fost invocată ulterior pronunţării deciziei menţionate (la 28 mai 2013), însă la o data anterioară publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 31 mai 2013. Deoarece art. 147 alin. (4) din Constituţie prevede că deciziile Curţii Constituţionale, de la data publicării lor, sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, rezultă că dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în temeiul căreia o excepţie, al cărei obiect îl constituie prevederi constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii, este respinsă ca inadmisibilă, nu pot fi opozabile autoarei excepţiei. Soluţia consacrată în jurisprudenţa Curţii pentru astfel de situaţii este cea de respingere ca devenită inadmisibilă (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 262 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 2 iulie 2013, sau Decizia nr. 287 din 23 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 27 iunie 2013).

În cauză se impune precizarea că, întrucât deciziile Curţii produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, cele stabilite prin acestea urmează a se aplica de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I; totodată, instanţele judecătoreşti vor aplica decizia de admitere a Curţii Constituţionale numai în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia, cauze în care dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus-menţionată, în această ultimă ipoteză, dacă litigiul a fost soluţionat în mod irevocabil, deciziile pronunţate de Curtea Constituţională constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din anul 1865 sau art. 509 alin. (1) pct. 11 din noul Cod de procedură civilă, după caz (a se vedea jurisprudenţa Curţii Constituţionale în acest sens, de exemplu, Decizia nr. 61 din 21 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 aprilie 2013, Decizia nr. 319 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2012, sau Decizia nr. 223 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2013)

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Privileg Catering” - S.R.L. din Pantelimon în Dosarul nr. 10.338/94/2011 al Tribunalului Ilfov - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Ilfov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 noiembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara” şi ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”, potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sighişoara, Danes - judeţul Mureş, Dumbrăveni, Micăsasa - judeţul Sibiu, Valea Lungă, Mihalţ şi Sântimbru - judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţilor Sighişoara, Daneş - judeţul Mureş, Dumbrăveni, Micăsasa - judeţul Sibiu, Valea Lungă, Mihalţ şi Sântimbru - judeţul Alba, în cuantum total de 3,283.848,09 lei sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor pentru Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 - “Transporturi”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.03. “Programe din fondul de coeziune (FC)”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, de interes naţional, prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Ministerul Transporturilor prin Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 25.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV pan european pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h - secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria, situate pe raza localităţilor: Sighişoara, Daneş, Dumbrăveni, Micăsasa, Valea Lungă, Mihalţ şi Sântimbru din judeţele Alba, Mureş şi Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Suprafaţa totala

(mp)

Categoria de folosinţă

Nr. cadastral/ nr. carte funciara

Tarlaua/Parcela

Poziţia faţă de localitate

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Construcţii da expropriat

(mp)

Construcţii de expropriat

(ml)

Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Valoarea despăgubirii totale

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Mureş

Sighişoara

Muntean Verginia

9564,00

VA

-

T48/P3024/5

extravilan

4794

9588,00

 

 

 

9588,00

2

Mureş

Sighişoara

Mosora Ştefan

4973,00

VA

-

T48/P3024/4

extravilan

7

14,00

 

 

 

14,00

3

Mureş

Sighişoara

Mora Acaţiu-Ervin, Mora Maria

10233.00

VA

-

T48/P3026/3

extravilan

1063

2126.00

 

 

 

2126,00

4

Mureş

Sighişoara

Mora Acaţiu-Ervin, Mora Maria

10000,00

VA

2290/CF12025/N

T48/P3026/2

extravilan

2213

4426.00

 

 

 

4426,00

5

Mureş

Sighişoara

Mora Acaţiu-Ervin

26400,00

V

2291/CF52985

T48/P2999, 3023/3,3028/6

extravilan

3969

7938,00

 

 

 

7938,00

6

Mureş

Sighişoara

Brânduşa Maria

17200,00

VA

-

T48/P3030/5

extravilan

33

66.00

 

 

 

66,00

7

Mureş

Sighişoara

Pop Steluţa

976,00

A,N

52547/CF52547

-

extravilan

873

804.60

 

 

 

304.60

8

Mureş

Sighişoara

Toma Ioan, Toma Elena

167,00

A

52548/CF52548

-

extravilan

15

30,00

 

 

 

30,00

9

Mureş

Sighişoara

Moldovan Nicolae

2792,00

CcAN

52814/CF52814

-

intravilan/extravilan

180

46,80

 

 

 

46,80

10

Mureş

Sighişoara

Moldovan Mircea

1927,00

A,N

2298/CF12034/N

-

extravilan

1416

1753,80

13

 

2600,00

4353,80

11

Mureş

Sighişoara

Moldovan Mircea

700,00

Ce

NR. TOPO, 5867/1/1/CF52S95

Cart. Rora nr. 11, Sighişoara, judeţul Mureş

intravilan

12

660.00

 

 

 

660,00

12

Mureş

Sighişoara

Moldovan Virgil

8820,00

A,N

2301/CF12037/N

-

extravilan

3176

5678,80

 

 

 

5878.80

13

Mureş

Sighişoara

Lepădat Silviu, Lepădat Veselina

2462,00

A

10/1

T47/P2966

extravilan

1068

2136,00

51

 

33000,00

35136,00

14

Mureş

Sighişoara

Bacu Margareta, Meşter Elisabeta, Bartha Maria, Meşter Ana, Aldea Violeta

6325,00

F

10/4/CF11391

T47/P2967

extravilan

544

816.00

 

 

 

316,00

15

Mureş

Sighişoara

Noroc Florian, Noroc Sabina Leontina

8030,00

A

10/7/CF10078

T47/P2976/1

extravilan

1013

2026,00

 

 

 

2026,00

16

Mureş

Sighişoara

Primăria Sighişoara (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

4069,00

A

-

T47

extravilan

2801

5602.00

 

 

 

5602,00

17

Mureş

Sighişoara

Bogdan Octavian, Bogdan Elena, Florea Mircea-Gheorghe

11500,00

A

255/CF53346

T47/P2976/14

extravilan

3191

6382.00

 

 

 

6382.00

18

Mureş

Sighişoara

Bogolea M. Niculai

20000,00

A

2542/CF12183/N

T47/P2976/12, 2976/13

extravilan

425

850,00

 

 

 

350,00

19

Mureş

Sighişoara

Pupăză I. Ioan

1934,00

A

-

T47/P2976/7

extravilan

490

980,00

 

 

 

980,00

20

Mureş

Sighişoara

Hegbeli Ştefan

2900,00

A

-

T47/P2976/8

extravilan

1018

2036.00

 

 

 

2036,00

21

Mureş

Sighişoara

Moldovan Marilena, Tomuleţ Ştefan Marcel

8000,00

A

1044CF55142

T47/P2976/9

extravilan

4012

8024,00

 

 

 

8024,00

22

Mureş

Sighişoara

Zaharie I. Elena, Noaghiu I. Maria, Gavrilă I. Nicolae

8200,00

A

-

T47/P2976/10

extravilan

3992

7984.00

 

 

 

7984.00

23

Mureş

Sighişoara

Colceriu Maria

2600,00

A

-

T47/P2976/11

extravilan

727

1454,00

 

 

 

1+54,00

24

Mureş

Sighişoara

Gavrilă Nicolae

6700,00

A

-

T47/P2983/3

extravilan

233

466,00

 

 

 

466,00

25

Mureş

Sighişoara

Ghebenei I. Ioan

5000,00

A,N

874/CF11010

T46/P2862/3, 2832/3

extravilan

1317

2076.00

 

 

 

2076,00

26

Mureş

Sighişoara

Ciobotaru Ion-Virgil. Ciobotaru Stratica

3300,00

A

671

T46/P2862/2/2

extravilan

2273

4546,00

 

 

 

4546,00

27

Mureş

Sighişoara

Gavrilă Cornelia, Hafnăr Georgeta, Păcală Mircea Dorel, Zâblău Elena, Drăgan Ştefan, Zâblău Ştefan, Foaltin Maria

6300,00

A

-

T46/P2862/2/1

extravilan

375

750.00

 

 

 

50,00

28

Mureş

Sighişoara

Baier Maria Nicolela, Baier Hans-Werner

37400,00

A

236/CF53075

T46/P2827/1/19

extravilan

1744

3488,00

 

 

 

3488.00

29

Mureş

Sighişoara

Ieneşel Marcela-Lucia, Vastu Gabriela

20000,00

A

-

T46/P2827/1/17

extravilan

1088

2176,00

 

 

 

2176,00

30

Mureş

Sighişoara

Cimaru Maria

16100,00

A

-

T46/P2827/1/17

extravilan

726

1456,00

 

 

 

1456,00

31

Mureş

Sighişoara

Hetrea Ioan

5100,00

A

-

T46/P2827/1/16

extravilan

207

414,00

 

 

 

414,00

32

Mureş

Sighişoara

Leicu Maria, Leicu Ioan Codrean, Maior Elena, Leicu Ioana, Leicu Dumitru, Leicu Ioan, Codarcea Floarea, Leicu Petru, Ciulei Maria

2200.00

A

-

T46/P2827/1/15

extravilan

89

178,00

 

 

 

178,00

33

Mureş

Sighişoara

Bogolea Nicolae

5800,00

A

-

T467P2827/1/15

extravilan

236

472,00

 

 

 

472,00

34

Mureş

Sighişoara

Săieşan Maria

11000,00

A

-

T46/P2827/1/14

extravilan

476

952,00

 

 

 

952.00

35

Mureş

Sighişoara

Nistor Gavrilă, Nistor Ştefania

6000,00

A

247

T46/P2827/1/13

extravilan

248

496,00

 

 

 

496,00

36

Mureş

Sighişoara

Bucilă Codreanu, Bucilă Nicolae, Bucilă Alexandru

5000,00

A

-

T467P2827/1/12

extravilan

216

432,00

 

 

 

432,00

37

Mureş

Sighişoara

Toma Elisabeta

10000,00

A

-

T46/P2827/1/11

extravilan

434

868,00

 

 

 

868,00

38

Mureş

Sighişoara

Durutya Maria

10500,00

A

-

T46/P2827/1/10

extravilan

426

852,00

 

 

 

852,00

39

Mureş

Sighişoara

Dascăl I. Vasile

2900.00

A

-

T46/P2827/1/9

extravilan

132

264,00

 

 

 

264,00

40

Mureş

Sighişoara

Gavrilă I. Elena

4700,00

A

-

T46/P2827/1/8

extravilan

217

434,00

 

 

 

434,00

41

Mureş

Sighişoara

Nistor Gavrilă, Nistor Ştefania

12700,00

A

365

T46/P2827/1/7

extravilan

575

1150,00

 

 

 

1150,00

42

Mureş

Sighişoara

Filip Ştefan

8900,00

A

-

T46/P2827/1/6

extravilan

433

866,00

 

 

 

866,00

43

Mureş

Sighişoara

Pupăză Bianca, Pupăză Horaţiu

3000,00

A

-

T46/P2827/1/4/2

extravilan

86

172,00

 

 

 

172,00

44

Mureş

Sighişoara

Hegbeli Viorica, Şandru Ştefan

6000.00

A

-

T46/P2827/1/4/1

extravilan

230

460,00

 

 

 

460,00

45

Mureş

Sighişoara

Colceriu N. Nicolae

2500,00

A

-

T46/P2827/1/3

extravilan

117

234,00

 

 

 

234.00

46

Mureş

Sighişoara

Puşdercă Viorica

2900,00

A,N

1623/CF11501/N

T46/P2827/1/2, 2829/1/3

extravilan

133

266,00

 

 

 

266,00

47

Mureş

Sighişoara

Bereş M. Rebeca

3500,00

A

-

T46/P2827/1/1

extravilan

162

324,00

 

 

 

324,00

48

Mureş

Sighişoara

Primăria Sighişoara (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

4001,00

A

-

T46/P2829

extravilan

503

1006,00

 

 

 

1006,00

49

Mureş

Sighişoara

Deleanu Gh. Maria

8600,00

A

-

T46 P2833/1/18

extravilan

1788

3576,00

 

 

 

3576,00

 

50

Mureş

Sighişoara

S.C. Steel - S.R.L.

42841,00

A

1370/CF54213

T46 P2833/2, 2825/1

intravilan

3303

6606,00

 

 

 

6306.00

51

Mureş

Sighişoara

Mosora Zaharia

4006,00

A

-

-

extravilan

524

1048,00

88

 

183400,00

184448,00

52

Mureş

Sighişoara

Misăilă Teodor

4510,00

A

-

-

intravilan

82

164.00

 

 

 

164,00

53

Mureş

Sighişoara

Lorincz Arpad

1301,00

A

-

-

intravilan

1301

2602,00

 

 

 

2502,00

54

Mureş

Sighişoara

Spătaru Doina-Elena

6959,00

A

1371/CF11852

-

intravilan

950

1900.00

 

 

 

1900,00

55

Mureş

Sighişoara

Goia Alice

13700,00

A

-

T43 P2798/1/1

extravilan

206

412.00

 

 

 

412.00

56

Mureş

Sighişoara

Radu Şt. Ştefan, Băltescu Şt. Eugenia

11800,00

A

2215/CF11920/M

T45 P2798/1/2

extravilan

249

498,00

 

 

 

498,00

57

Mureş

Sighişoara

Hegbeli Ştefan

3300,00

A

-

T45 P2798/1/3

extravilan

91

182.00

 

 

 

182,00

58

Mureş

Sighişoara

Regneală M. Ioana, Glaja M. Maria

2900,00

A

-

T43 P2798/1/4

extravilan

101

202,00

 

 

 

202,00

59

Mureş

Sighişoara

Gândea L. Mihail-Leonte

2500,00

A

1126/CF10995/N

T45 P2798/1/5

extravilan

108

216.00

 

 

 

216,00

60

Mureş

Sighişoara

Tîrcob Lenuţa Angelica

2300,00

A

-

T45 P2798/1/6

extravilan

355

710.00

 

 

 

10.00

61

Mureş

Sighişoara

Pescaru Ioana, Pescar Ioan, Pescariu Ştefan, Pescariu Nicolae, Flesariu Maria

11500,00

A

559

T45 P2798/1/7

extravilan

4387

8774,00

 

 

 

8774,00

62

Mureş

Sighişoara

Primăria Sighişoara

4463,00

P

54246/CF54246

-

intravilan

765

2103.75

 

 

 

2103,75

63

Mureş

Sighişoara

S.C. Compil - S.A.

9306,00

A

-

-

intravilan

2675

5350,00

463

 

463000,00

468350,00

64

Mureş

Sighişoara

Primăria Sighişoara

11497,00

Ce

54457/CF54457

Str. Comeşti nr. 54, Sighişoara, judeţul Mureş

intravilan

1774

97570,00

65

 

620000,00

717570,00

65

Mureş

Sighişoara

Primăria Sighişoara

3714,00

A

-

-

intravilan

307

614.00

 

 

 

314.00

66

Mureş

Sighişoara

Parchirie Aurelia

4702,00

A

-

-

intravilan

441

882.00

 

 

 

382,00

67

Mureş

Sighişoara

Ciobanu Maria, Almăşan Emilia

626,00

A

54518/CF54518

-

intravilan

394

788,00

 

 

 

788,00

68

Mureş

Sighişoara

Primăria Sighişoara

476,00

A

-

-

intravilan

423

846,00

103

 

51000,00

51346,00

69

Mureş

Sighişoara

Hârţoagă Vasile

1391,00

A

-

-

intravilan

1391

2782,00

 

 

 

2^82,00

70

Mureş

Sighişoara

Mosora Ştefan

478,00

F

-

T48/P3035/8

extravilan

151

226.50

 

 

 

226,50

71

Mureş

Daneş

Primăria Daneş (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

5751,00

A

-

T20/P1296

extravilan

1389

2083.50

 

 

 

2083,50

72

Mureş

Daneş

Săveanu Mărioara, Muntean Elena

5800,00

A

248/2/CF3226

T20/P1296/10

extravilan

12

18,00

 

 

 

18,00

73

Mureş

Daneş

Grădinar Ioan

4362,00

A

-

T20/P1296/14

extravilan

93

139.50

 

 

 

139.50

74

Mureş

Daneş

Primăria Daneş (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

2573,00

A

-

T20/P1292

extravilan

49

73,50

 

 

 

73,50

75

Mureş

Daneş

Munteanu Ioan

7226,00

A

-

T20/P1292/9

extravilan

1389

2083.50

 

 

 

2083,50

76

Mureş

Daneş

Mateş Ioan, Mateş Maria

2900,00

A

233/1/3213

T20/P1292/5/1

extravilan

954

1431,00

 

 

 

1431,00

77

Mureş

Daneş

S.C. Echino - S.R.L

2900,00

A

233/2/CF50321

T20/P1292/5/1

extravilan

1008

1512,00

 

 

 

1512,00

78

Mureş

Daneş

Titi Petru

3600,00

A

-

T20/P1292/6

extravilan

1312

1968,00

 

 

 

1968,00

79

Mureş

Daneş

Lazăr Pavel

1400,00

A

-

T20/P1292/6

extravilan

459

688,50

 

 

 

688,50

80

Mureş

Daneş

Panfilie Corneliu, Panfilie Liliana

5000,00

A

889

T20/P1292/7

extravilan

1482

2223,00

 

 

 

2223,00

81

Mureş

Daneş

Titi Cornelia, Gheza Emil, Caroli Eleonora, Gheza Ioan, Iuga Maria

19877,00

A

-

T207P1292/8

extravilan

8595

12892,50

 

 

 

12892,50

82

Mureş

Daneş

Bichis Nicolaie

5500,00

A

-

T20/P1292/5

extravilan

729

1093,50

 

 

 

1093,50

83

Mureş

Daneş

Biserica Evanghelică

34800.00

A

-

T20/P1316/1

extravilan

43

64,50

 

 

 

64.50

84

Mureş

Daneş

Brînduşă Iulian

11600,00

A

-

T20/P1287/1; 1284/1/1

extravilan

130

195,00

 

 

 

195,00

85

Mureş

Daneş

Caroli Ana

4728,00

A

-

T20/P1287/9

extravilan

463

694,50

 

 

 

694,50

86

Mureş

Daneş

Gheaja Aurelia

7400,00

A

242

T20/P1287/7

extravilan

4901

7351,50

 

 

 

7351,50

87

Mureş

Daneş

Filip Victoria

5800,00

A

-

T20/P1287/5

extravilan

2649

3973,50

 

 

 

3973,50

88

Mureş

Daneş

Iancu Aurelia, Mircea Zenia, Boitoş Ioan

2300,00

A

-

T20/P1287/6

extravilan

401

601,50

 

 

 

601,50

89

Mureş

Daneş

Comuna Daneş

556,00

A

-

T20/P1287/40

extravilan

40

60,00

 

 

 

60,00

90

Mureş

Daneş

Comuna Daneş

27200,00

A

-

T20/P1283

extravilan

4060

6090,00

 

 

 

6090,00

91

Mureş

Daneş

Muntean Zaharie

4000,00

A

-

T20/P1284/18

extravilan

76

114,00

 

 

 

114,00

92

Mureş

Daneş

Soneriu Viorel-Samoilă, Soneriu Ironim, Soneriu Emil

1200,00

A

-

T20/P1284/5

extravilan

82

123,00

 

 

 

123,00

93

Mureş

Daneş

Lazăr Iosif, Goina Eugenia, Lazăr Ioan

3000,00

A

-

T20/P1284/4

extravilan

323

484,50

 

 

 

484,50

94

Mureş

Daneş

Puşcaş Maria, Hudea Letiţia, Crăciun Aurora-Cornelia, Mija Livia, Burja Irina-Felicia, Popa Steluţa, Marian Zaharia-Vasile

3365,00

A

-

T20/P1284/5

extravilan

422

633,00

 

 

 

633,00

95

Mureş

Daneş

Florea Elena

12180,00

A

-

T20/P1284/2

extravilan

1210

1815,00

 

 

 

1815,00

96

Mureş

Daneş

Parohia Ortodoxă Română Daneş

47000,00

A

51631/CF51631

1279/1 ;1284/1

extravilan

4235

6352,50

 

 

 

6352,50

97

Mureş

Daneş

Primăria Daneş

-

A

-

T20/P1284

extravilan

773

1159.50

 

 

 

1159,50

98

Mureş

Daneş

Saitis Maria

3600,00

A

-

T19/P1225/2

extravilan

38

57,00

 

 

 

57.00

99

Mureş

Daneş

Mosora Teodor Rubin

8438,00

A

-

T19/P1218/40

extravilan

30

45.00

 

 

 

45,00

 

100

Mureş

Daneş

Câbaş Verginia

2900,00

A

-

T19/P1211/52

extravilan

1

1.50

 

 

 

1,50

101

Mureş

Daneş

Mosora Beniamin

5800,00

A

-

T19/P1211/50

extravilan

10

15,00

 

 

 

15,00

102

Mureş

Daneş

Paffi Elena-Bianca

11600,00

A

257/CF10697

T19/P1211/49

extravilan

49

73,50

 

 

 

73,50

103

Mureş

Daneş

Langa Viorel

4000,00

A

-

T19/P1211/17

extravilan

26

39.00

 

 

 

39.00

104

Mureş

Daneş

Coleş Nina-Marioara,  Marian Victoria

11500,00

A

-

T19/P1211/14

extravilan

109

163,50

 

 

 

163,50

105

Mureş

Daneş

Mihuţ Viorel, Mihuţ Lucia

4400,00

A

26/CF9965

T19/P1211/47

extravilan

56

84,00

 

 

 

84,00

106

Mureş

Daneş

Pantilimon Maria, Diaconu Maria-Anca, Brînduşa Elena-Stanca, Rus Cristina,  Pantilimon Nicolae, Pantilimon Daniela-Lucica

2600,00

A

-

T19/P1211/56

extravilan

37

55.50

 

 

 

55.50

107

Mureş

Daneş

Muntean Ilie

5000,00

A

-

T19/P1211/46

extravilan

31

121.50

 

 

 

121,50

108

Mureş

Daneş

Tătar Aurel, Tătar Nicolae, Sevestrian Elvira, Gavra Elena

2900,00

A

-

T19/P1211/45

extravilan

56

84,00

 

 

 

84,00

109

Mureş

Daneş

Petruşel Ramona-Ioana, Petruşel Dumitru

2300,00

A

51174/CF51174

T19/P1211/37

extravilan

181

271,50

 

 

 

271,50

110

Mureş

Daneş

Crăciun Irina

13600,00

A

-

T19/P1211/44

extravilan

357

535,50

 

 

 

535,50

111

Mureş

Daneş

Vlad Aurel, Capătă Ana

5500,00

A

-

T19/P1211/43

extravilan

192

288.00

 

 

 

288,00

112

Mureş

Daneş

Dachin Maria

5800,00

A

-

T19/P1211/42

extravilan

241

361.50

 

 

 

361,50

113

Mureş

Daneş

Crăciun Iustin

5800,00

A

-

T19/P1211/40

extravilan

280

420,00

 

 

 

420,00

114

Mureş

Daneş

Iliovici Remus

5800,00

A

-

T19/P1211/41

extravilan

319

478,50

 

 

 

478,50

115

Mureş

Daneş

Hudea Ioan, Hudea Viorel

5246,00

A

-

T19/P1211/39

extravilan

321

481,50

 

 

 

481,50

116

Mureş

Daneş

Horeanga Elena, Dop Eleonora, Gavrilă Aurel, Gavrilă Ioan

13300,00

A

-

T19JP1211*3®

extravilan

951

1426,50

 

 

 

1426,50

117

Mureş

Daneş

Onea Aurelia

11300,00

A

51175/CF51175

T19/P1211/37

extravilan

578

867,00

 

 

 

867,00

118

Mureş

Daneş

Petrica Dorin

4000,00

A

-

T19/P1211/36

extravilan

203

304.50

 

 

 

304,50

119

Mureş

Daneş

Popescu I. Aurelia

6800,00

A

822/CF3558/N-SELEUS

T19/P1211/36

extravilan

347

520.50

 

 

 

520,50

120

Mureş

Daneş

Pintea Elena

5799,00

A

-

T19/P1211/34

extravilan

1053

1579,50

 

 

 

1579,50

121

Mureş

Daneş

Soneriu Emil. Soneriu Viorel-Samoilă, Soneriu Ironim

2600,00

A

-

T19/P1211/33

extravilan

537

805,50

 

 

 

805,50

122

Mureş

Daneş

Pupăză Aurel

18900,00

A

-

T19/P1211/32

extravilan

2548

3822.00

 

 

 

3322,00

123

Mureş

Daneş

Florea Alexandrina-Elisabeta-Octavia

7300,00

A

-

T19/P1211/31

extravilan

372

558,00

 

 

 

558,00

124

Mureş

Daneş

Florea Octavian

2800,00

A

-

T19/P1211/30

extravilan

143

214,50

 

 

 

214.50

125

Mureş

Daneş

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

4486,00

A

74/2/CF10105

T19/P1211/29

extravilan

229

343,50

 

 

 

343,50

126

Mureş

Daneş

Bratu Tudor Marius, Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

13456,00

A

74/1/CF55120

T19/P1211/29

extravilan

685

1027,50

 

 

 

1027,50

127

Mureş

Daneş

Gherman Ieronim

11600,00

A

103

T19/P1211/28

extravilan

589

883,50

 

 

 

883,50

128

Mureş

Daneş

Man I. Ioan

11600,00

A

90CF10218

T19/P1211/27

extravilan

587

880,50

 

 

 

880,50

129

Mureş

Daneş

Florea S. Victoria

11600,00

A

767/CF3411/N-Daneş

T19/P1211/26

extravilan

584

876,00

 

 

 

876.00

130

Mureş

Daneş

Costache Viorica

11600,00

A

713/CF50044

T19/P1211/25

extravilan

580

870,00

 

 

 

870,00

131

Mureş

Daneş

Pîra I. Mircea, Pîra Codrean-Lucian, Pîra Ovidiu-Mihai

8400,00

A

652/CF3358/N-Daneş

T19/P1211/24

extravilan

417

625,50

 

 

 

625,50

132

Mureş

Daneş

Crişan Petruţa, Holerga Mira Doina, Crişan Ioan Silviu, Crişan Crăiţa

12000,00

A

-

T19/P1211/23

extravilan

610

915,00

 

 

 

915,00

133

Mureş

Daneş

Şoneriu Mircea, Şoneriu Rodica

5800.00

A

-

T19/P1211/22

extravilan

287

430,50

 

 

 

430,50

134

Mureş

Daneş

Hudea Cornelia, Hudea Aurel

9800,00

A

-

T19/P1211/22

extravilan

474

711,00

 

 

 

711,00

135

Mureş

Daneş

Vass Domnica, Ghiaja Ilarie, Hudea Raveca, Tîrcovnic Virginia, Brînduşă Iulian

3700,00

A

-

T19/P1211/22

extravilan

177

265,50

 

 

 

265,50

136

Mureş

Daneş

Mosora Letiţia

7500,00

A

-

T19/P1211/21

extravilan

358

537,00

 

 

 

537,00

137

Mureş

Daneş

Cristea I. Constantin

6026,00

A

115/CF51403

T19/P1211/19

extravilan

286

429,00

 

 

 

429,00

138

Mureş

Daneş

Mureşan E. Livia, Radu E. Elena, Gânfălean E. Maria

2719.00

A

278/CF3244/N-Daneş

T19/P1211/18

extravilan

129

193,50

 

 

 

193,50

139

Mureş

Daneş

Urea Eroftei

2900,00

A

-

T19/P1211/17

extravilan

138

207,00

 

 

 

207,00

140

Mureş

Daneş

Ardeleanu Daniela, Cristea Cristian

10000,00

A

-

T19/P1211/20

extravilan

756

1134,00

 

 

 

1134,00

141

Mureş

Daneş

Stan Minerva, Constantin Eugen, Zolog Dan-Horea-Nicolae

9000,00

A

-

T19/P1211/18

extravilan

577

865,50

 

 

 

865,50

142

Mureş

Daneş

Cristea Dorel Iulian, Cristea Ioan

11600,00

A

-

T19/P1211/13

extravilan

566

849,00

 

 

 

849,00

143

Mureş

Daneş

Onea Aurelia

11600,00

A

-

T19/P1211/12

extravilan

368

552,00

 

 

 

552,00

144

Mureş

Daneş

Mosora Nicolae, Mosora Ioan, Mosora Emil, Kabai Elvira

10000,00

A

-

T19/P1211/11

extravilan

400

600.00

 

 

 

500.00

145

Mureş

Daneş

Bota Victoria, Sandru Maria

9800,00

A

-

T19/P1211/10

extravilan

411

616,50

 

 

 

616,50

146

Mureş

Daneş

Buzaş Zenia

11600,00

A

-

T19/P1211/9/1

extravilan

507

760,50

 

 

 

^60,50

147

Mureş

Daneş

Buzaş Zenia

10000,00

A

-

T19/P1211/9

extravilan

450

675,00

 

 

 

675,00

148

Mureş

Daneş

Regman Cornel

7000,00

A

-

T19/P1211/8

extravilan

321

481.50

 

 

 

+81,50

149

Mureş

Daneş

Regman Erofteiu

7000,00

A

-

T19/P1211/7

extravilan

324

486,00

 

 

 

+86.00

 

150

Mureş

Daneş

Stancu Iordan, Marge Maria, Lazăr Cornelia, Tilicea Zosim

13800,00

A

-

T19/P1211/5

extravilan

644

966,00

 

 

 

966,00

151

Mureş

Daneş

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

5800,00

A

300/3248/N-Daneş

T19/P1211/5

extravilan

272

406.00

 

 

 

+08,00

152

Mureş

Daneş

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

27250,00

A

301

T19/P1211/3

extravilan

1272

1908,00

 

 

 

1908,00

153

Mureş

Daneş

Pascu A. Gheorghe. Pascu Genoveva

28000,00

A

167/CF10437

T19/P1211/2

extravilan

1295

1942.50

 

 

 

1942,50

154

Mureş

Daneş

Bogolea I. Aurora, Hota Aurica-Lucia, Constantin Maria-Veturia, Şoneriu Maria, Bărbat Lucia, Gavrilă Nicolae, Pintea Elena, Ursu Cătălin Nicolae

24600,00

A

50497/CF50497

T19/P1211/1

extravilan

1457

2185,50

 

 

 

2185,50

155

Mureş

Daneş

Constantin Aurelia, Pintea Virginia, Urea Eugenia, Stoica Victoria, Pintea N. Nicolae, Pintea Ioan

10600,00

A

-

T19/P1200/11

extravilan

368

 

 

 

 

552,00

156

Mureş

Daneş

Covaciu Zaharie

10200,00

A

-

T19/P1200/11a

extravilan

1192

1788,00

 

 

 

1788,00

157

Mureş

Daneş

Pintea Mana

4125,00

A

-

T19/P1200/12

extravilan

400

600.00

 

 

 

600,00

158

Mureş

Daneş

Gheaja Elena

3000,00

A

.

T19/P1200/13

extravilan

229

343.50

 

 

 

343,50

159

Mureş

Daneş

Pascal Gelu, Pascal Lavinia-Monica

13300,00

A

854/CF51349

TI 9/P1200/14

extravilan

101

151.50

 

 

 

151,50

160

Mureş

Daneş

Rusu Maria

6000,00

A

-

T19/P1200/15

extravilan

968

1452.00

 

 

 

1+52,00

161

Mureş

Daneş

Mosora Elena, Mosora Ioan

5800,00

A

-

T19/P1200/16

extravilan

671

1006,50

 

 

 

1006,50

162

Sibiu

Dumbrăveni

Nagy A. Stela, Forika Istvan

10700,00

A

-

T58/1182

extravilan

1665

632.70

 

 

 

632,70

163

Sibiu

Dumbrăveni

Primăria Dumbrăveni (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)*

7184,00

T

-

T58/1183

extravilan

2120

106,00

 

 

 

106,00

164

Sibiu

Dumbrăveni

Primăria Dumbrăveni (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)*

2732,00

A

.

T58/1184/4

extravilan

1222

464.36

 

 

 

+64,36

165

Sibiu

Dumbrăveni

Stafie T. Costică

5000,00

A

101502

T58/1184/3

extravilan

776

294,88

 

 

 

294,88

166

Sibiu

Dumbrăveni

Herman Viorica

15300,00

A

-

T58/1184/2

extravilan

1185

450.30

 

 

 

+50,30

167

Sibiu

Dumbrăveni

Primăria Dumbrăveni (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

440,00

F

-

T58/1185

extravilan

143

27.17

 

 

 

27,17

168

Sibiu

Dumbrăveni

Primăria Dumbrăveni (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

1470,00

T

-

T58/1199/1

extravilan

249

12,45

 

 

 

12,45

169

Sibiu

Dumbrăveni

Primăria Dumbrăveni (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

332,00

NR

-

T58/1199/4

extravilan

332

16,60

 

 

 

16,60

170

Sibiu

Dumbrăveni

Primăria Dumbrăveni (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

6018,00

NR

-

T58/1200

extravilan

231

11,55

 

 

 

11,55

171

Sibiu

Dumbrăveni

S.C. Mobila Trend Design

18467,00

CC

100934

1209

intravilan

148

2516,00

 

 

 

2516,00

172

Sibiu

Dumbrăveni

S.C. Luccas Trans - S.R.L. Dumbrăveni

5164,00

CC

-

1209

intravilan

15

255,00

 

 

 

255,00

173

Sibiu

Dumbrăveni

Primăria Dumbrăveni (la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii)**

 

NM

-

1209/1

extravilan

209

10,45

 

 

 

10,45

174

Sibiu

Dumbrăveni

S.C. Agroferm - S.R.L.

41119.00

CC

100367

1218

intravilan

8366

142222,00

 

 

 

142222,00

175

Sibiu

Dumbrăveni

S.C. Tacofruct - S.R.L. Mediaş

51685,00

CC

101364

1218

intravilan

9371

159307,00

 

 

 

159307,00

176

Sibiu

Dumbrăveni

S.C. Tacofruct - S.R.L. Mediaş

60572,00

CC

101365

1218

intravilan

10676

181492,00

 

 

 

181492.00

177

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar Chirion, Băila Al. Ilaria, Galea Fevronia, Cioc A. Maria, Cioc A. Gheorghe

8000,00

A

-

T60/1233/24

extravilan

1889

717,82

 

 

 

717.82

178

Sibiu

Dumbrăveni

Barabaş Iosif, Barabaş Ana

5800,00

A

101482

T60/1233/23

extravilan

333

126,54

 

 

 

126,54

179

Sibiu

Dumbrăveni

Albu O. Olimpiu, Albu O. Bazil

5800,00

A

-

T60/1233/22

extravilan

348

132,24

 

 

 

132,24

180

Sibiu

Dumbrăveni

Şandru Elena, Şandru Ana

5800,00

A

-

T60/1233/21

extravilan

258

98,04

 

 

 

98,04

181

Sibiu

Dumbrăveni

Hususan D. Ana, Banu D. Vicenţiu

5800,00

A

-

T60/1233/20

extravilan

255

96,90

 

 

 

96.90

182

Sibiu

Dumbrăveni

Comşa L. Anica

5800,00

A

-

T60/1233/19

extravilan

281

106,78

 

 

 

106,78

183

Sibiu

Dumbrăveni

Deac Ana

5800,00

A

-

T60/1233/18

extravilan

294

111,72

 

 

 

111,72

184

Sibiu

Dumbrăveni

Deac Octavian

5800 00

A

-

T60/1233/17

extravilan

286

108,68

 

 

 

108,68

185

Sibiu

Dumbrăveni

Ferezan I. Ioan, Ferezan I. Gheorghe, Ferezan I. Eugenia, Ferezan I. Ioan

5800,00

A

-

T60/1233/16

extravilan

291

110,58

 

 

 

110,58

186

Sibiu

Dumbrăveni

Vasiu A. Gheorghe

5800,00

A

-

T60/1233/15

extravilan

295

112.10

 

 

 

112.10

187

Sibiu

Dumbrăveni

Şandru Elena, Şandru Ana

5800,00

A

-

T60/1233/14

extravilan

287

109,06

 

 

 

109,06

188

Sibiu

Dumbrăveni

Rotar Ana

5800,00

A

-

T60/1233/13

extravilan

281

106,78

 

 

 

106,78

189

Sibiu

Dumbrăveni

Tamaş Lucica Lucreţia, Tamaş Gheorghe

5800,00

A

-

T60/1233/12

extravilan

282

107.16

 

 

 

107,18

190

Sibiu

Dumbrăveni

Marcu I. Ana

5800,00

A

-

T60/1233/11

extravilan

300

114,00

 

 

 

114,00

191

Sibiu

Dumbrăveni

Roman P. Pompiliu

5800,00

A

-

T60/1233/10

extravilan

325

123,50

 

 

 

123,50

192

Sibiu

Dumbrăveni

Paulencu S. Aurelia

5800,00

A

-

T60/1233/9

extravilan

341

129,58

 

 

 

129,58

193

Sibiu

Dumbrăveni

Pop A. Aurel, Pop A. Ioan, Păcurar P. Pompilie, Păcurar P. Gheorghe

5800,00

A

-

T60/1233/8

extravilan

356

135,28

 

 

 

135,28

194

Sibiu

Dumbrăveni

Adam I. Ioan

5800,00

A

-

T60/1233/7

extravilan

475

180,50

 

 

 

180,50

195

Sibiu

Dumbrăveni

Deac E. Emil, Deac E. Ştefan, Sandru E. Aurelia, Deac E. Ioan, Deac E. Octavian, Rus E. Venturia, Bârna I. Adrianta

5800,00

A

-

T60/1233/6

extravilan

649

246,62

 

 

 

246,62

196

Sibiu

Dumbrăveni

Marcu Gh. Vasile

5800,00

A

-

T60/1233/5

extravilan

336

127,68

 

 

 

127,68

197

Sibiu

Dumbrăveni

Marcu I. Pompilie

5800,00

A

-

T60/1233/4

extravilan

338

128.44

 

 

 

128,44

198

Sibiu

Dumbrăveni