MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 68/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 68         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.918/2013/65/2014. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de (axe judiciare de timbru

 

59. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

14.143/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Social Liberală - Sediul Central

 

14.262/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

14.393/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanentă la Partidul Ecologist Român - Sediul Central

 

14.394/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

 

14.464/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

14.542/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa” - Sediul Central

 

14.543/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sediul Central

 

14.550/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

14.728/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

 

14.861/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin

 

14.867/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Sediul Central

 

14.868/2013. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sediul Central

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.918 din 26 noiembrie 2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 65 din 17 ianuarie 2014

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

 

Având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. (3) şi art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 116 şi 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru cuvenită bugetului de stat, prevăzută în anexa nr. 2;

b) înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe judiciare de timbru, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Unităţile administrativ-teritoriale şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele achitate de contribuabili, cu titlu de taxe judiciare de timbru, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, denumită în continuare ordonanţă, pentru care instanţele judecătoreşti competente, Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au stabilit suma cuvenită a fi restituită la cererea solicitanţilor.

2. Stabilirea sumelor de restituit se face de către instanţa judecătorească prevăzută de art. 45 alin. (4) din ordonanţă, denumită în continuare instanţă judecătorească competentă, iar compensarea şi/sau restituirea se fac/face de către organul fiscal competent din cota-parte a taxei care i se cuvine.

3. În vederea restituirii sumei cuvenite, contribuabilul solicitant depune în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, în original, la registratura unităţii administrativ-teritoriale, denumită în continuare organul fiscal local, cererea de restituire soluţionată de instanţa judecătorească competentă. Pe cererea de restituire solicitantul înscrie numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, modalitatea de restituire a banilor: în contul bancar, în numerar sau prin mandat poştal, după caz, şi ataşează documentul de plată al taxei judiciare de timbru.

4. În cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat prin cererea de restituire, fie în numerar, pentru sume aprobate de instanţa judecătorească mai mici de 500 lei, fie prin mandat poştal. În cazul în care restituirea se face în cont bancar, în cererea de restituire se vor indica codul IBAN şi banca la care este deschis acest cont.

5. Cererea de restituire prevăzută la pct. 3 se soluţionează în termenul prevăzut de art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data depunerii acesteia la registratura organului fiscal local.

6. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la pct. 3, organul fiscal local transmite organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare organul fiscal centrai competent, cererea solicitantului, decizia instanţei judecătoreşti competente şi documentul de plată a taxei judiciare de timbru, în copie, precum şi certificarea faptului că suma în cauză a fost încasată şi nu a mai fost restituită, în original.

7. Certificarea operaţiunii de plată a taxei judiciare de timbru se efectuează de către organul fiscal local, prin formularul “Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru cuvenită bugetului de stat”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

8. În scopul efectuării compensării prevăzute de lege, sumele reprezentând taxa judiciară de timbru de restituit sunt exigibile la data depunerii cererii de restituire soluţionate de instanţa judecătorească competentă la registratura organului fiscal local.

 

CAPITOLUL II

Procedura de restituire a cotei-părţi din taxa judiciară de timbru care se face venit al bugetului local

 

9. După primirea cererii de restituire, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment procedează la verificarea în evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul identificării eventualelor obligaţii fiscale restante înregistrate de către solicitant.

10. Dacă nu se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale solicitantului, compartimentul va întocmi formularul ITL 060 - “Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local”, în două exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, după caz.

11. În cazul în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării cu obligaţiile bugetare existente în evidenţa analitică pe plătitori, cu respectarea prevederilor art. 116 şi 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

a) Dacă suma de restituit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensare până la concurenţa sumei de restituit.

b) Dacă suma de restituit este mai mare sau egală cu suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante, diferenţa rezultată restituindu-se acestuia.

12. În cazul în care s-a procedat la compensare, compartimentul va întocmi formularul ITL 060 - “Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local”, în două exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului în termen de 7 zile, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, după caz.

13. În vederea restituirii efective a sumelor cuvenite, organul fiscal local înştiinţează solicitantul în vederea prezentării acestuia la ghişeu pentru efectuarea restituirii în numerar sau efectuează restituirea în contul precizat de solicitant, după caz, cu încadrarea în termenul prevăzut de art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire a cotei-părţi din taxa judiciară de timbru care se face venit al bugetului de stat

 

14. După primirea documentaţiei prevăzute la pct. 6, organul fiscal central competent, prin compartiment, procedează la verificarea acesteia şi a cotei-părţi din taxa judiciară de timbru care se cuvine a fi restituită din bugetul de stat.

15. Prin organ fiscal central competent potrivit dispoziţiilor art. 33 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege:

a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică;

c) în cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul social în România - Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

16. În situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit dispoziţiilor pct. 14, organul fiscal central competent constată că documentaţia transmisă de către organul fiscal local este incompletă ori constată erori în calcularea cotei-părţi din taxa judiciară de timbru care se cuvine a fi restituită din bugetul de stat, va restitui acestuia, în termen de două zile lucrătoare, documentaţia transmisă, în vederea completării ori corectării ei, după caz.

17. Organul fiscal local efectuează completările/corecţiile necesare şi retransmite în termen de două zile lucrătoare organului fiscal central competent documentaţia legal întocmită.

18. După primirea documentaţiei corecte şi complete, organul fiscal central competent, prin compartiment, va efectua verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul identificării eventualelor obligaţii fiscale restante înregistrate de către solicitanţi.

19. În cazul în care se constată că solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organul fiscal central competent va întocmi decizia de restituire prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, în 3 exemplare. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal central competent va întocmi, în 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

20. În cazul în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării cu obligaţiile existente în evidenţa analitică pe plătitori, întocmindu-se în acest sens decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale prevăzută de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare.

21. În situaţia în care suma de restituit este mai mare sau egală cu suma reprezentând obligaţiile fiscale restante ale solicitantului, organul fiscal central competent efectuează compensarea până la concurenţa acestor obligaţii fiscale, iar eventuala diferenţă rezultată în urma compensării o restituie acestuia.

22. În vederea efectuării compensării şi restituirii, organul fiscal central competent întocmeşte, în 3 exemplare, decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, decizia de restituire şi nota privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, care se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi de restituire.

Compensarea/restituirea se efectuează din contul de venituri al bugetului de stat “Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale în care sumele au fost încasate.

23. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei rămase după efectuarea operaţiunii de compensare, în contul bancar înscris de solicitant în cererea de restituire.

24. În cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat de către aceştia prin cererea de restituire.

25. În cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar (cont IBAN) indicat prin cererea de restituire, fie în numerar, pentru sume aprobate de instanţa judecătorească mai mici de 500 lei, fie prin mandat poştal.

În cazul restituirii prin mandat poştal, acestea se emit de organul fiscal central competent şi se transmit unităţii Trezoreriei Statului, însoţite de un borderou centralizator în vederea întocmirii de unitatea trezoreriei statului a ordinului de plată, de virare a sumei totale în contul Companiei Naţionale “Poşta Română” - S.A. În această situaţie unitatea Trezoreriei Statului depune mandatele poştale la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” - S.A. Împreună cu o copie a borderoului centralizator şi a ordinului de plată.

26. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal central competent va transmite unităţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu “Înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând taxe judiciare de timbru”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

27. Programarea pe zile a solicitanţilor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare. Data la care a fost programat solicitantul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.

28. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal centrai competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înştiinţării de restituire şi ale deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, după caz.

29. Organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, va ţine o evidenţă a restituirilor, va transmite solicitantului un exemplar al înştiinţării de restituire şi al deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

30. În situaţia în care solicitantul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, ia solicitarea sa.

31. După efectuarea compensării şi/sau restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, al deciziei de restituire şi al notei privind restituirea/rambursarea unor sume şi le transmite pe celelalte două organului fiscal central competent, în termen de două zile.

32. După primirea documentelor, organul fiscal central competent va păstra un exemplar al deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, al deciziei de restituire şi al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru înregistrarea operaţiunilor în evidenţa analitică pe plătitori, şi îl va transmite pe celălalt solicitantului, în termen de 7 zile.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

33. Documentele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor reprezentând taxa judiciară de timbru se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului, după caz.

34. Organul fiscal central competent va transmite organului fiscal local, de îndată, în copie, documentele întocmite în vederea compensării şi/sau restituirii taxei judiciare de timbru din cota cuvenită bugetului de stat, în vederea organizării evidenţei restituirilor de taxe judiciare de timbru.

35. Organul fiscal local, după primirea de la organul fiscal central competent a documentelor prevăzute la pct. 34, va comunica instanţei judecătoreşti, Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz, că cererea de restituire soluţionată de către acestea a fost pusă în aplicare.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Unitatea administrativ-teritorială..................

Str. ...................... nr. .....localitatea.....................

 

Către

............................................*)

Str. ...................... nr. .....localitatea.....................

 

ADRESA

de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru cuvenită bugetului de stat

 

Având în vedere Cererea de restituire nr. ......................din data de.................şi Chitanţa/Ordinul de plată nr. .......................din data de........................., anexate, confirmăm/nu confirmăm încasarea sumei de.............lei, la......................................................................, cu titlu de taxă judiciară de timbru, din care cota-parte virată bugetului de stat în sumă de...................................

 

Şeful unităţii administrativ-teritoriale,

..............................................

 

Semnătura....................

 

Ştampila unităţii administrativ-teritoriale………................

Întocmit/data......................

Inspector,

..............................................

 


*) Se va înscrie denumirea organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice............

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice................................./

Serviciul Fiscal Municipal/Orăşenesc.....................

Biroul Fiscal Comunal

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.............

Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii..............

Str. ......................nr. ......localitatea...............................

ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIRE

a unor sume reprezentând taxe judiciare de timbru

Nr. ............din data de.............

 

Către

Solicitant.........................................

cu domiciliul în localitatea......................

str. ...............................nr. ......bl......,

se....., ap. ,..., judeţul/sectorul.....................

având C.N.P.................................

 

În urma deciziei instanţei judecătoreşti competente şi a cererii dumneavoastră de restituire a sumei de...............iei, reprezentând cota-parte cuvenită bugetului de stat din taxa judiciară de timbru, precum şi a compensării sumei de.............lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate de dumneavoastră, a rezultat de restituit suma de ................. lei.

În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi la Trezoreria................, cu sediul în str. .................nr. ..., judeţul/sectorul.......................pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

..............................................

 

Unitatea Trezoreriei Statului

..............................................

 

Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de.............

 

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

..............................................

 

Data.............

Şef compartiment,

..............................................

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 5 alin. (4) teza a II-a şi al art. 1472 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şt achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, se modifica după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, prevăzută în anexa nr. 1.”

3. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

“PROCEDURĂ

de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă Importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate m alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România”

4. La anexa nr. 1, secţiunea I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adăugată» din acelaşi act normativ, persoana impozabilă stabilită în România, denumită în continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, denumit în continuare stat membru de rambursare.”

5. La anexa nr. 4, punctul 1.1 va avea următorul cuprins:

“1.1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.”

6. La anexa nr. 4, secţiunea nr. 1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Statul membru în care au fost efectuate importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii: se înscrie numele statului membru al Uniunii Europene în care au fost efectuate importurile şi achiziţiile de bunuri mobile livrate/servicii.”

7. La anexa nr. 4, secţiunea nr. 1, paragraful al treilea va avea următorul cuprins:

“Moneda - se înscrie moneda oficială a statului membru de rambursare.”

8. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2014.

Nr. 59.

 

ANEXA Nr. 1)

(Anexa nr. 2 la Ordinul  nr. 3/2010)

 

CERERE DE RAMBURSARE

a taxei pe valoarea adaugată pentru persoanele impozabile stabilite in romania, depusa potirvit art. 1472 alin. (2) din codul fiscal

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2)

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3/2010)

 

DECLARAŢIE DE AJUSTARE

a pro ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice

 


**) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Social Liberală - Sediul Central

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26 noiembrie-11 decembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Social Liberale - Sediul Central pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Social Liberale - Sediul Central au totalizat 38.417.368,08 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 485.920,00 lei, din donaţii în sumă de 26.159.427,05 lei şi din alte surse de venit în sumă de 11.772.021,03 iei.

II. Recomandări

- respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar-contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial;

- publicarea corectă a informaţiilor privind veniturile înregistrate în cursul unui an, în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a fiecărui an, conform ari. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 14.143.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14 octombrie-25 octombrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Bacău au totalizat 48.148,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Bacău a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări

- aprofundarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice, precum şi a procedurilor financiar-contabile.

 

Bucureşti, 13 decembrie 2013.

Nr. 14.262.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Sediul Central

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 octombrie-13 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Ecologist Român - Sediul Central pentru anul 2012.

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Ecologist Român - Sediul Central au totalizat 299.917,45 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 51.153,00 lei şi din donaţii în sumă de 248.764,45 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (4), aii. 9 şi ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Ecologist Român - Sediul Central a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 14.393.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26 noiembrie-11 decembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti au totalizat 35.450,02 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 350,00 lei, din donaţii în sumă de 35.100,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,02 lei.

II. Recomandări

- prezentarea documentelor referitoare la donaţiile încasate care nu au fost puse la dispoziţia echipei de control.

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 14.394.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2 decembrie-11 decembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 88.258,30 lei şi au fost obţinute din donaţii în sumă de 88.258,22 şi din alte surse de venit în sumă de 0,08 lei.

II. Recomandări

- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 17 decembrie 2013.

Nr. 14.464.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa” - Sediul Central

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26 noiembrie-11 decembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Asociaţiei Partida Romilor “Pro-Europa” - Sediul Central pentru anul 2012.

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Asociaţiei Partida Romilor “Pro-Europa” - Sediul Central au totalizat 12.676.183,92 lei şi au fost obţinute din donaţii în sumă de 142.504,16 lei, din venituri obţinute de la bugetul de stat în sumă de 11.164.000,00 lei şi din alte surse de venituri în sumă de 1.369.679,76 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 14.542.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sediul Central

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi ari 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15 octombrie-13 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Sediul Central pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Sediul Central au totalizat 26.356.562,46 lei si au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 19.160.317,92 lei, din donaţii în sumă de 3.714.938,09 lei, din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 2.380.317,28 lei şi din alte surse de venit în sumă de 1.100.989,17 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Sediul Central a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări

- respectarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- utilizarea conturilor contabile specific persoanelor juridice fără scop patrimonial, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 14.543.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28 octombrie-1 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Galaţi au totalizat 33.945,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 7.340,00 lei, din donaţii În sumă de 25.075,00 iei şi din alte surse de venit în sumă de 1.530,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Galaţi a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 14.550.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2 decembrie-6 decembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare au totalizat 183.670,31 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 95.276,00 lei, din donaţii în sumă de 88.390,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 4,31 lei.

II. Recomandări

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 14.728.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21 octombrie-25 octombrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin au totalizat 429.421,88 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 31.545,00 lei, din donaţii în sumă de 197.919,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 199.957,88 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) şi ale art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări

- aprofundarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce priveşte obţinerea de venituri din alte surse.

 

Bucureşti, 30 decembrie 2013.

Nr. 14.861.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Sediul Central

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15 octombrie-6 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului Dan Diaconescu - Sediul Central pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Poporului Dan Diaconescu - Sediul Central au totalizat 6.547.731,95 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 346.401,17 lei, din donaţii în sumă de 6.097.427,32 lei, din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 103.868,03 lei şi din alte surse de venit în sumă de 35,43 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1), (2) şi (3), art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Poporului Dan Diaconescu - Sediul Central a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări

- studierea temeinică a legislaţiei specifice finanţării activităţii partidelor politice;

- studierea temeinică a legislaţiei financiar-contabile specifice persoanelor juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial.

 

Bucureşti, 30 decembrie 2013.

Nr. 14.867.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sediul Central

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4 septembrie-4 octombrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Sediul Central pentru anul 2012.

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Sediul Central au totalizat 39,070.929,66 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 7.194.061,77 lei, din donaţii în sumă de 29.067.726,42 lei, din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 2.220.163,85 lei şi din alte surse de venit în sumă de 588.977,62 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 30 decembrie 2013.

Nr. 14.868.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.