MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 73/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 73         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

20. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

21. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

22. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

23. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

24. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 2.135/2000 a activităţii miniere de exploatare de rocă cu talc în perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A.

 

15. - Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 1.781/2000 a activităţii miniere de exploatare a cuarţului în perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A.

 

45. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragoş

 

46. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

19. - Decizie privind eliberarea domnului Raed Arafat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

20. - Decizie pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.503/2013. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor

 

2.604/2013. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov

 

7. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare si funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

 

40. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

64. - Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

 

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş în anul 2014 finanţate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 februarie 2014, domnul Daniel Petru Funeriu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 20.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 februarie 2014, domnul Virgil Păunescu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 21.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 februarie 2014, domnul Laurenţiu-Sebastian Lăzăroiu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 22.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 februarie 2014, domnul Adrian Rădulescu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRA1AN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 23.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 februarie 2014, domnul Gabriel Berca se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2014.

Nr. 24.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 2.135/2000 a activităţii miniere de exploatare de rocă cu talc în perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Licenţa de concesiune nr. 2.135/2000*) a activităţii miniere de exploatare de rocă cu talc, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Marga, situat în judeţul Caraş-Severin, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 14.


*) Anexele A, B, F şi G la licenţa de concesiune nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, iar anexele C, D, E şi F-1 la licenţa de concesiune se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXĂ

 

LICENŢĂ DE CONCESIUNE

pentru exploatare

nr. 2.135

 

Licenţa a fost negociată şi încheiată în ziua de 13 decembrie 2000, modificată şi resemnată de reprezentanţii legali ai părţilor, astăzi, 13 decembrie 2013,

între:

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucureşti, cod 70169, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod fiscal 4192790, reprezentată de domnul preşedinte Gheorghe Duţu, în calitate de concedent, denumită în cele ce urmează Agenţie,

şi

Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A., cu sediul în municipiul Timişoara, Calea Şagului nr. 143/b, judeţul Timiş, înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. J35/572/2009, C.U.I. 6523939, reprezentată de domnul director general Novak Bela-Tibor, prin împuternicit Laslo-Faur Alexandru, în calitate de concesionar, denumită în cele ce urmează Titular.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale care reprezintă în domeniul resurselor minerale interesele statului conform atribuţiilor stabilite de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizată în subordinea Guvernului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009,

şi

având în vedere că, în temeiul Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia are ca atribuţii stabilirea clauzelor şi condiţiilor licenţelor pentru exploatare şi să încheie astfel de licenţe pentru lucrări de exploatare în România,

şi

ţinând seama că Guvernul României, prin Agenţie, doreşte să promoveze exploatarea resurselor minerale din zăcământul de rocă cu talc din perimetrul Marga, situat pe teritoriul localităţii Marga, judeţul Caraş-Severin, iar Titularul doreşte să exploateze rezervele minerale din zăcământ,

şi

deoarece Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA, ca succesoare legală a Societăţii Comerciale “Silicor”- SA care avea în administrare şi desfăşura lucrări autorizate, a beneficiat de prevederile art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

şi

deoarece Societatea Comercială “Silicor” - SA, având în administrare şi desfăşurând lucrări autorizate, a beneficiat de prevederile art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările şi completările ulterioare, iar Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA., ca succesoare legală, beneficiază de prevederile art. 114 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

şi

având în vedere Referatul nr. 300.995 din 18 noiembrie 2004 privind transferul drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta licenţă de la Societatea Comercială “Silicor” - SA către Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA, aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a societăţilor,

şi

având în vedere Ordinul nr. 254 din 30 noiembrie 2004, prin care Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 110 şi 114 din Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, aprobă transferul drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta licenţă de la Societatea Comercială “Silicor” - SA către Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA.,

şi

în temeiul prevederilor art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007, aprobată prin Legea nr. 262/2009 privind stabilirea taxei anuale pentru activitatea minieră, şi ale art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale privind stabilirea redevenţei miniere,

 şi

pornind de la faptul că licenţa intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii

Guvernului privind aprobarea acesteia,

de aceea, în cele ce urmează s-au stabilit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

ARTICOLUL 1.1

Definiţii

 

Aşa cum sunt folosiţi în această licenţă, termenii definiţi în cele ce urmează vor avea următoarele înţelesuri:

- activitate minieră înseamnă ansamblul de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările de refacere şi reabilitare a mediului;

- an calendaristic sau an înseamnă, conform calendarului gregorian, o perioadă de 12 luni, începând cu 1 ianuarie şi încheindu-se la 31 decembrie;

- an contractual înseamnă o perioada de 12 (douăsprezece) luni, conform calendarului gregorian, numărate de fa data intrării în vigoare a acestei licenţe sau de la orice împlinire anuală a intrării în vigoare;

- an fiscal înseamnă o perioadă de 12 luni conform calendarului gregorian, pentru care sunt necesare declaraţii sau rapoarte de impunere cu privire la orice venituri, profituri ori alte impozite care sunt datorate conform legilor sau reglementărilor aplicabile în România;

- anexa înseamnă orice parte integrantă a acestei licenţe identificată în cuprinsul acesteia şi detaliată într-o parte ataşată la aceasta;

- autorizare de începere a lucrărilor miniere înseamnă actul prin care Agenţia aprobă începerea activităţilor miniere prevăzute în licenţă;

- buget înseamnă documentul prin care se realizează o estimare a veniturilor şi cheltuielilor pentru desfăşurarea programului de dezvoltare-exploatare;

- cadastru extractiv înseamnă cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităţilor miniere (terenuri, construcţii şi instalaţii de la suprafaţă şi din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit;

- carte minieră înseamnă componentă a cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de prospecţiune, explorare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente activităţii miniere, a resurselor/rezervelor minerale şi de producţie;

- concedent înseamnă autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiune;

- concesiune minieră înseamnă operaţiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc şi cheltuială proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în schimbul unei redevenţe miniere pentru exploatare şi a unei taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale;

- concesionar înseamnă titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;

- cheltuieli pentru activităţi miniere înseamnă toate costurile şi cheltuielile pentru activităţi miniere desfăşurate în baza acestei licenţe;

- data intrării în vigoare înseamnă data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea acestei licenţe;

- dezvoltare înseamnă ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor şi carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării provizorii ale produselor miniere;

- exploatare înseamnă ansamblul de lucrări executate în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice;

- forţă majoră înseamnă evenimentul imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială sau totală, a activităţilor miniere;

- Legea minelor înseamnă Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, în continuare Legea minelor,

- licenţa reprezintă actul juridic prin care se acordă concesionarea activităţilor miniere de exploatare;

- norme înseamnă Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, în continuare Normele pentru aplicarea Legii minelor,

- parte (părţi) înseamnă Agenţia şi Titularul;

- plan de încetare a activităţii înseamnă complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale şi de mediu care motivează închiderea exploatării şi conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării şi realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii;

- plan de refacere a mediului înseamnă documentaţia cuprinzând măsurile de refacere şi reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare ţinând cont şi de opţiunile colectivităţilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului şi care conţine şi proiectul tehnic de realizare a acestora;

- producţia minieră înseamnă cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către Titular;

- produs minier înseamnă produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;

- program anual de lucrări (preliminar anual) înseamnă documentaţia care cuprinde evaluarea activităţilor miniere ce urmează a se desfăşura în perimetrul de exploatare în fiecare an calendaristic sau care urmează să se execute pentru activităţi specifice;

- redevenţă minieră înseamnă suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;

- subcontractant înseamnă orice persoană care prestează servicii Titularului în baza unei convenţii care are ca obiect executarea în parte a activităţilor miniere concesionate;

- titular înseamnă Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” -SA;

- zăcământ reprezintă acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic şi economic.

 

CAPITOLUL II

Anexele acestei licenţe

 

ARTICOLUL 2.1

Anexe

 

Anexele la această licenţă fac parte integrantă din aceasta şi vor fi considerate ca având aceeaşi forţă şi efect cu prevederile sale şi constau din:

- anexa A - “Studiul de fezabilitate la documentaţia tehnico-economică în vederea acordării licenţei de exploatare a zăcământului de talc Marga, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa B - “Planul de dezvoltare a exploatării talcului din zăcământul Marga, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa C - “Studiu de impact la documentaţia tehnico-economică a zăcământului de talc Marga, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa D - “Planul de refacere a mediului afectat de activitatea de exploatare a talcului din perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, şi Proiectul tehnic de refacere a mediului afectat de activitatea de exploatare a talcului din perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa E - “Studiu de evaluare a impactului social asupra comunităţilor locale, generat de proiectul de exploatare a talcului din perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, Planul de atenuare a impactului social asupra comunităţilor locale, generat de proiectul de exploatare a talcului din perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa F - “Memoriu justificativ privind instituirea perimetrului de exploatare a talcului Marga, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa F-1 - Fişa perimetrului de exploatare;

- anexa G - “Documentaţie geologică de evaluare a resurselor/rezervelor de talc din zăcământul Marga, judeţul Caraş-Severin”.

 

CAPITOLUL III

Obiectul licenţei

 

ARTICOLUL 3.1

Obiectul

 

(1) Obiectul acestei licenţe îl constituie concesionarea de către Agenţie în favoarea Titularului a dreptului şi obligaţiei de a executa activităţi miniere de exploatare/dezvoltare a resurselor/rezervelor de rocă cu talc din zăcământul Marga, judeţul Caraş-Severin, pe risc şi cheltuială proprie, în schimbul plăţii unei redevenţe şi a unei taxe pe activitatea de exploatare stabilite potrivit legii. Aceste resurse/rezerve detaliate în anexa G sunt înregistrate de Agenţie, care a emis documentul de înregistrare - încheierea nr. 205-2000, pentru data de 1 ianuarie 2000.

(2) Cu respectarea termenilor şi condiţiilor acestei licenţe, Agenţia împuterniceşte Titularul ca fiind singurul responsabil cu executarea activităţilor miniere în perimetrul de exploatare delimitat conform anexei F-1, în perioada specificată în prezenta licenţă.

(3) O altă persoană juridică poate fi autorizată să execute activităţi miniere care privesc alte substanţe minerale utile în perimetrul delimitat conform anexei F-1, cu acordul Titularului. Titularul nu va refuza nejustificat un astfel de acord atât timp cât respectivele activităţi nu intră în conflict cu drepturile Titularului conform prezentei licenţe sau nu interferează ori stânjenesc activităţile miniere ale Titularului desfăşurate în baza prezentei licenţe.

(4) Titularul nu va primi nicio compensaţie pentru serviciile sale şi niciun fel de rambursare pentru cheltuielile efectuate în baza acestei licenţe, cu excepţia producţiei miniere realizate la care este îndreptăţit conform acestei licenţe.

 

CAPITOLUL IV

Durata, suspendarea, încetarea, renunţarea

 

ARTICOLUL 4.1

Durata

 

(1) Durata acestei licenţe este de 20 (douăzeci) de ani contractuali, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani, conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea minelor.

(2) Solicitarea Titularului pentru prelungirea prevăzută la art. 4.1 alin. (1) va fi înaintată Agenţiei cu cel puţin 90 (nouăzeci) de zile înainte de expirarea perioadei anterioare de valabilitate a licenţei de exploatare.

 

ARTICOLUL 4.2

Suspendarea

 

(1) Prezenta licenţă se suspendă, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Legea minelor, când Agenţia constată că:

a) titularul nu respectă hotărârea unei instanţe judecătoreşti privind litigiile apărute în executarea activităţilor miniere;

b) titularul este supus procedurii reorganizării judiciare şi/sau a falimentului;

c) titularului i s-au suspendat acordul şi/sau autorizaţia privind protecţia mediului şi/sau cea de protecţie a muncii;

d) titularul periclitează, prin modul de executare a activităţilor miniere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului, încalcă normele privind protecţia şi exploatarea în siguranţă a zăcămintelor;

e) titularul aduce grave încălcări privind sănătatea şi siguranţa muncii, constatate de autorităţile competente în domeniu.

(2) Suspendarea licenţei se notifică Titularului, în termen de 5 zile de la data aprobării acesteia de către Agenţie, şi produce efecte asupra titularului de la data comunicării până la dispariţia cauzei care a determinat suspendarea, pentru o perioadă de maximum un an. Pe durata suspendării, Titularul va executa numai acele activităţi necesare conservării şi întreţinerii lucrărilor miniere din perimetru, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea minelor.

 

ARTICOLUL 4.3

Încetarea

 

Prezenta concesiune încetează potrivit prevederilor art. 31 din Legea minelor:

a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;

b) prin renunţarea de către Titular, în condiţiile stabilite la art. 32 din Legea minelor;

c) prin revocarea licenţei de către Agenţie, conform prevederilor art. 34 şi 35 din Legea minelor;

d) la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forţă majoră şi care determină imposibilitatea obiectivă şi definitivă de îndeplinire a unor obligaţii şi/sau de realizare a unor drepturi ale titularului, prevăzute în licenţă şi care sunt esenţiale pentru realizarea activităţii miniere;

e) prin epuizarea rezervelor exploatabile.

 

ARTICOLUL 4.4

Renunţarea

 

Titularul poate renunţa la prezenta licenţă dacă la data notificării renunţării îndeplineşte cumulativ condiţiile următoare:

a) punte la dispoziţia Agenţiei documentaţia privind activitatea desfăşurată până la data notificării renunţării, precum şi rezultatele acesteia;

b) pune la dispoziţia Agenţiei documentul de atestare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activităţilor miniere desfăşurate până la momentul renunţării, emis de autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului;

c) pune la dispoziţia Agenţiei suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, aferente activităţii miniere desfăşurate până la momentul renunţării, şi a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevăzute în planul de încetare a activităţii.

 

CAPITOLUL V

Obligaţiile de dezvoltare-exploatare

 

ARTICOLUL 5.1

Începerea activităţilor miniere de dezvoltare şi exploatare

 

(1) Agenţia va da dreptul de utilizare Titularului pentru datele şi informaţiile de explorare şi/sau exploatare existente cu privire la perimetrul de exploatare la data intrării în vigoare a licenţei, în condiţiile prevederilor art. 38 lit. f) din Legea minelor.

(2) Titularul va desfăşura activităţile miniere prevăzute în licenţă numai după emiterea de către Agenţie a autorizării scrise de începere a activităţilor miniere, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea minelor.

Solicitarea autorizării începerii activităţii miniere se va face în termen de până la 150 de zile de la data intrării în vigoare a licenţei, pe baza prezentării următoarelor documente:

a) dovada plăţii taxei pe activitatea minieră;

b) dovada constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului;

c) certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că titularul licenţei nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat;

d) autorizaţie de mediu şi aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor;

e) avizul Agenţiei pentru programul anual de exploatare;

f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţii miniere prevăzute în programul anual de exploatare;

g) acordul de reabilitare încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează infrastructura rutieră şi clădirile adiacente din localităţile urbane sau rurale respective.

Autorizarea începerii activităţii miniere se va face de către Agenţie în termen de până la 30 de zile de la depunerea documentelor menţionate.

 

ARTICOLUL 5.2

Planul de dezvoltare al exploatării

 

(1) în timpul exploatării. Titularul se obligă să execute lucrările specifice de investiţii miniere, precum şi cele de reabilitare a mediului şi a construcţiilor de artă sau hidrotehnice din perimetru, afectate de activităţile miniere stabilite prin prezenta licenţă şi prevăzute în planul de dezvoltare.

(2) Planul de dezvoltare al exploatării va fi detaliat la începerea şi pe parcursul activităţilor miniere, în studii tehnico-economice de etapă şi programe anuale de exploatare, care vor fi avizate de Agenţie.

(3) Titularul poate, pe cheltuiala sa, să execute lucrări suplimentare faţă de Planul de dezvoltare al exploatării, cu condiţia ca aceste lucrări să fie cuprinse în studii tehnico-economice de exploatare avizate de Agenţie.

 

ARTICOLUL 5.3

Cheltuieli de exploatare

 

(1) Conform planului de dezvoltare-exploatare părţile convin următoarele cheltuieli de dezvoltare-exploatare: 2.850.000 lei.

(2) Cheltuielile planului de dezvoltare-exploatare ce urmează a fi executat de titular pe perioada prelungirii prevăzută la art. 4.1 alin. (1) vor fi convenite separat, pe baza unei documentaţii tehnico-economice.

 

ARTICOLUL 5.4

Garanţia financiară pentru refacerea mediului

 

(1) Titularul este obligat să constituie anual o garanţie financiară pentru refacerea mediului deteriorat ca urmare a activităţii de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul

Marga, judeţul Caraş-Severin, în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de Agenţie.

(2) Urmărirea realizării măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului se face în conformitate cu instrucţiunile tehnice elaborate de Agenţie, cu avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

CAPITOLUL VI

Conducerea şi executarea activităţilor miniere

 

ARTICOLUL 6.1

Conducerea

 

(1) În scopul desfăşurării corespunzătoare a prevederilor acestei licenţe, Titularul va asigura conducerea activităţilor miniere, inclusiv elaborarea programelor de lucrări, studiilor tehnico-economice de exploatare şi a bugetelor pentru dezvoltare, exploatare şi alte activităţi miniere.

(2) Titularul va informa Agenţia cu privire la toate problemele majore în legătură cu activităţile miniere din perimetrul de exploatare, incluzând:

a) descoperirea altor acumulări de resurse minerale, care nu fac obiectul prezentei licenţe;

b) descoperirile, altele decât resursele minerale, cum ar fi cele de importanţă arheologică şi/sau arhitecturală.

 

CAPITOLUL VII

Costuri

 

ARTICOLUL 7.1

Costuri

 

            Toate costurile, cheltuielile şi obligaţiile ce derivă din activităţile miniere de dezvoltare şi exploatare, inclusiv cele de refacere a mediului înconjurător şi de reabilitare a construcţiilor de artă şi hidrotehnice afectate de activităţile miniere desfăşurate conform prezentei licenţe, vor fi suportate în întregime de către Titular.

 

CAPITOLUL VIII

Drepturile şi obligaţiile titularului

 

ARTICOLUL 8.1

Drepturile Titularului

 

(1) Titularul are acces, în condiţiile legii, la terenurile necesare desfăşurării activităţilor miniere în limitele perimetrului de exploatare prevăzut în anexa F-1 la prezenta licenţă.

(2) Titularul are dreptul să execute, în limitele perimetrului de exploatare acordat, toate activităţile miniere prevăzute în prezenta licenţă.

(3) Titularul are dreptul să dispună, în condiţiile legii, asupra cantităţilor de produse miniere realizate.

(4) Titularul are dreptul să folosească, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului, surse de apă de suprafaţă sau subterane necesare desfăşurării activităţilor miniere.

(5) Titularul are dreptul să se asocieze cu alte persoane juridice în vederea executării activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente. Responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor din licenţă revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de licenţă. În vederea emiterii aprobării asocierii autoritatea competentă va avea în vedere cel puţin următoarele elemente: capacitatea tehnică şi financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor şi obligaţiilor asociaţilor.

(6) Titularul are dreptul să obţină de la Agenţie, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţilor miniere, să deţină şi să utilizeze aceste date şi informaţii, precum şi pe cele obţinute din activităţile proprii, pe durata valabilităţii licenţei.

(7) Titularul are dreptul să întrerupă activitatea pe o perioadă ce depăşeşte 60 de zile, cu acordul prealabil al Agenţiei.

(8) Titularul are dreptul să construiască drumuri, poduri, căi ferate, reţele electrice, precum şi alte utilităţi de infrastructură necesare activităţilor miniere prevăzute în prezenta licenţă, în condiţiile legii.

(9) Titularul, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea minelor, poate contracta împrumuturi bancare în vederea executării activităţilor miniere, cu certificarea existenţei concesiunii de către Agenţie.

 

ARTICOLUL 8.2

Obligaţiile Titularului

 

Titularul este obligat:

(1) Să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completări ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii apelor nr. 107/1996 şi ale Legii minelor, precum şi prevederile normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor emise în aplicarea acestor acte normative.

(2) Toate costurile, cheltuielile şi obligaţiile ce derivă din activităţile miniere de dezvoltare şi exploatare, inclusiv cele de refacere a mediului înconjurător şi de reabilitare a construcţiilor de artă şi hidrotehnice afectate de activităţile miniere desfăşurate conform prezentei licenţe, vor fi suportate în întregime de către Titular.

(3) Să elaboreze, pe baza licenţei, documentaţii tehnice şi economice, conform prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor şi instrucţiunilor tehnice emise de Agenţie şi să le supună avizării acesteia, potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. h) din Legea minelor, să elaboreze documentaţii în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei de mediu conform legislaţiei de mediu în vigoare, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, şi să le supună avizării autorităţii competente în domeniul mediului.

(4) Să asigure condiţiile necesare începerii activităţii miniere în termen de cel mult 210 zile de la intrarea în vigoare a licenţei.

(5) Să execute şi să înceteze desfăşurarea de activităţi miniere numai după obţinerea actelor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, a avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei privind protecţia muncii, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Să obţină, să întocmească, să ţină la zi şi să transmită Agenţiei, la termenele fixate, datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă, referitoare la activităţile miniere executate, precum şi rezultatele obţinute.

(7) Să informeze autoritatea competentă cu privire ia actele de control efectuate de autorităţile locale de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii.

(8) Să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute de la Agenţie, precum şi din activitatea proprie, să le difuzeze în conformitate cu legislaţia în vigoare şi numai în condiţiile prevăzute în licenţă.

(9) Să actualizeze periodic planul de încetare a activităţii şi să îl supună aprobării Agenţiei.

(10) în cazul încetării concesionării prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 31, să procedeze la predarea către Agenţie a perimetrului instituit, în condiţiile prevăzute la art. 37 alin. (2), (3) şi (5) din Legea minelor.

(11) Să îndeplinească în termenele stabilite măsurile dispuse în scris de către Agenţie, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(12) Să efectueze la zi măsurătorile topografice necesare şi să completeze planurile de situaţie a tuturor lucrărilor executate pe parcursul derulării activităţilor miniere, în conformitate cu Regulamentul de topografie minieră.

(13) Să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în lucrările executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante, decât cu respectarea prevederilor legale.

(14) Să execute lucrările de conservare şi/sau închidere a minei, conform actelor de reglementare prin care au fost stabilite obligaţiile de mediu la încetarea activităţii, planului de încetare a activităţii şi planului de refacere a mediului, inclusiv monitorizarea mediului postînchidere.

(15) Să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute în licenţă. Sumele respective vor fi virate într-un cont separat al Agenţiei, deschis în acest scop, şi vor fi evidenţiate ca atare, dacă legea nu prevede altfel.

(16) Să pregătească şi să finanţeze implementarea măsurilor cuprinse în planul de atenuare a impactului social.

(17) Să menţină pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului.

(18) Să achite taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de Legea minelor şi de Normele de aplicarea acesteia.

(19) Să fundamenteze şi să transmită anual la Agenţie, la termenele stabilite, volumele de finanţare necesare realizării lucrărilor prevăzute în planul de dezvoltare.

(20) Să transmită Agenţiei informaţiile referitoare la producţia şi investiţiile realizate, precum şi în cazul în care beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, la modul de utilizare al acestora.

(21) Să transmită Agenţiei datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă, pentru a fi înregistrate în Cartea minieră şi în Cadastrul extractiv, conform prevederilor ari 39 alin. (1) din Legea minelor şi ale normelor de aplicare a acesteia.

(22) în termen de 3 luni de la încetarea concesiunii, pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 31 lit. a)-d) din Legea minelor, anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor trec în proprietatea statului, fără nicio indemnizaţie şi libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.

(23) Să execute şi să finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrele afectate de activităţile miniere.

(24) Să informeze cu promptitudine serviciul descentralizat al ministerului de resort şi muzeul judeţean în a căror rază de activitate este situat perimetrul de exploatare despre descoperirile arheologice şi/sau arhitecturale, potrivit legislaţiei în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional.

(25) Să prezinte documentele care atestă legalitatea ocupării terenurilor afectate, cuprinse în perimetrul de exploatare, în vederea autorizării de către Agenţie a începerii activităţilor miniere prevăzute în licenţă.

(26) Să delimiteze prin borne montate în teren perimetrul de exploatare instituit prin licenţă, sub controlul Inspectoratului teritorial al Agenţiei.

(27) Să întocmească programe anuale de exploatare, în acord cu instrucţiunile privind protecţia mediului şi exploatarea raţională a zăcămintelor, şi să le trimită spre avizare inspectoratelor teritoriale ale Agenţiei, cel mai târziu la 30 noiembrie a anului anterior anului calendaristic în care programul va fi desfăşurat.

(28) Să nu sisteze lucrările pe o perioadă mai mare de 60 de zile fără acordul Agenţiei.

(29) Să nu utilizeze metode şi tehnologii de exploatare, altele decât cele prevăzute în planul de dezvoltare şi în studiile tehnico-economice de exploatare, avizate de Agenţie, conform art. 55 alin. (1) lit. h) din Legea minelor.

(30) Să organizeze, pe lângă intrările în mină prin care se face accesul personalului, precum şi în subteran, servicii medicale de prim ajutor dotate cu personal, aparatură, instrumentar de specialitate şi materiale, conform normelor emise de autoritatea competentă în domeniul sănătăţii.

(31) Să nu execute activităţi miniere fără autorizaţie sau neavizate de Agenţie.

(32) Să ţină evidenţa zilnică a cantităţilor de produse miniere realizate.

(33) Să nu închidă lucrările de exploatare decât cu avizul prealabil al Agenţiei şi cu luarea măsurilor de protecţie a zăcământului şi a suprafeţelor, pe baza documentaţiei justificative.

(34) în executarea activităţilor miniere, Titularul va asigura toate mijloacele tehnice şi financiare necesare şi va utiliza metode, proceduri, tehnologii şi echipamente adecvate specificului zăcământului.

(35) Titularul va permite reprezentanţilor Agenţiei Să inspecteze activităţile miniere ce decurg din această licenţă.

(36) Titularul îi va informa pe subcontractanţii săi despre necesitatea de a respecta toate legile, normele şi instrucţiunile în vigoare în România, precum şi prevederile acestei licenţe.

(37) Titularul este răspunzător pentru prejudiciile create terţilor ca urmare a desfăşurării activităţii miniere, astfel cum este aceasta definită de lege.

Răspunderea titularului, în condiţiile alineatului precedent, intervine şi în cazul în care prejudiciile se produc sau sunt cunoscute după încetarea concesiunii.

(38) Titularul are obligaţia să îşi asigure, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă a terenurilor necesare desfăşurării activităţilor miniere, precum şi dreptul de acces în perimetrul de exploatare, fiind singurul responsabil de imposibilitatea asigurării acestora ori de modul de asigurare.

(39) Titularul are obligaţia de a gestiona deşeurile rezultate din executarea activităţii miniere de exploatare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul începerii executării acestor lucrări.

 

ARTICOLUL 8.3

Înregistrări şi rapoarte asupra activităţilor miniere

 

(1) Titularul va întocmi şi păstra permanent pe toată durata acestei licenţe, în forma originală şi în bună stare, cu claritate şi la zi, toate documentele şi documentaţiile care conţin informaţii şi date legate de zăcământ, perimetru de exploatare, activităţi miniere desfăşurate.

(2) Titularul va transmite Agenţiei:

- informări trimestriale privind desfăşurarea activităţii de dezvoltare şi exploatare;

- rapoarte anuale privind evidenţa şi mişcarea resurselor geologice şi a rezervelor, în termen de 45 de zile de la finele anului la care se referă raportarea;

- datele necesare completării Cărţii miniere.

(3) Titularul va păstra pe toată durata licenţei, sub formă de depozit-litotecă, probe-martor reprezentative din fiecare carotă/eşantion prelevat din lucrările miniere şi din foraje. Toate probele luate de titular vor fi păstrate în mod corespunzător pentru a permite inspectarea lor oricând, de către reprezentanţii Agenţiei.

(4) Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod expres altfel, în eventualitatea analizării probelor (eşantioanelor) de roci şi minereuri din România la un laborator din străinătate, Titularul are obligaţia să păstreze la dispoziţia Agenţiei probe (mostre) similare calitativ şi ca mărime.

(5) Titularul poate folosi şi dispune de datele şi informaţiile obţinute, numai în interes propriu şi numai pe perioada prezentei licenţe potrivit art. 5 din Legea minelor.

Datele şi informaţiile privind resursele minerale din perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea minelor şi ale art. 8.3 alin. (1) din prezenta licenţă pot fi transmise către terţi numai cu acordul Agenţiei.

 

ARTICOLUL 8.4

Abandonarea şi lichidarea patrimoniului

 

            Titularul va suporta costurile de închidere, de refacere a mediului conform Planului de refacere a mediului, de mutare a instalaţiilor şi altor utilităţi, pentru toate activităţile miniere, instalate în baza prevederilor acestei licenţe, închiderile şi mutările urmând a fi făcute în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

 

CAPITOLUL IX

Drepturile Agenţiei

 

ARTICOLUL 9.1

Drepturile Agenţiei

 

(1) Drepturile Agenţiei sunt cele precizate de Legea minelor şi de Normele pentru aplicarea acesteia.

(2) Agenţia, în numele statului român, va avea dreptul de proprietate asupra tuturor datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 5 din Legea minelor. După încetarea acestei licenţe, toate datele primare vor fi predate Agenţiei de către Titular.

(3) Agenţia va fi îndreptăţită să reţină copii ale tuturor manualelor, specificaţiilor tehnice, documentelor de proiectare, schiţelor şi înregistrărilor referitoare Sa construcţii, cu condiţia ca, în orice caz, dacă unul din aceste elemente este confidenţial pentru Titular, Agenţia să nu îl divulge unui terţ.

(4) Agenţia are dreptul de a controla modul în care Titularul respectă normele juridice în vigoare privind domeniul resurselor minerale utile, clauzele şi condiţiile licenţei de concesiune pentru exploatare, precum şi modul în care Titularul îndeplineşte măsurile dispuse în scris de Agenţie, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

 

CAPITOLUL X

Taxe

 

ARTICOLUL 10.1

Taxele plătite de titular

 

(1) Titularul are obligaţia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, să depună la organul fiscal de care aparţine o declaraţie de înregistrare ca plătitor de taxe.

(2) Titularul are obligaţia de a plăti către bugetul de stat o taxă anuală pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale. Valoarea taxei anuale de exploatare, conform prevederilor art. 44 alin. (4) din Legea minelor, modificată şi actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 463/2013, este de 32.000 lei/kmp şi se calculează conform suprafeţei perimetrului de exploatare (anexa F-1 la licenţă). Valoarea taxei de exploatare, conform prevederilor art. 44 alin. (5), va fi reactualizată anual la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.

(3) Titularul va achita taxa prevăzută la alin. (2), după cum urmează:

- pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a licenţei de exploatare, proporţional cu numărul de luni râmase până la sfârşitul anului;

- pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului curent, pentru anul următor.

(4) Pentru neplata la termen a taxei anuale de exploatare, Titularul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

Calculul şi plata taxei pentru activitatea de exploatare se fac anticipat, în baza unei declaraţii anuale privind taxa pe activităţi miniere, conform instrucţiunii tehnice şi valorii taxei de exploatare în vigoare la data execuţiei obligaţiei.

(5) Titularul nu este scutit de alte obligaţii legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, ţinând seama şi de prevederile art. 49 din Legea minelor.

 

CAPITOLUL XI

Stabilirea şi plata redevenţei miniere

 

ARTICOLUL 11.1

Stabilirea redevenţei miniere

 

(1) Titularul este obligat, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere stabilite la echivalentul în lei a 0,875 euro/t de producţie minieră de rocă cu talc extrasă din zăcământ. Redevenţa minieră se achită la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Produsul minier realizat de Titular este talcul (sorturi). Lista produselor miniere se va reactualiza ori de câte ori este cazul, prin acte adiţionale la prezenta licenţă, însuşite de către Titular şi Agenţie.

 

ARTICOLUL 11.2

Plata redevenţei miniere

 

(1) Titularul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a licenţei, să depună la organul fiscal de care aparţine declaraţia de înregistrare ca plătitor de redevenţa minieră, conform prevederilor art. 11.1 alin. (1)-

(2) Titularul are obligaţia să calculeze şi să înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea produselor miniere şi a redevenţei şi să o achite trimestrial, cu scadenţa până la data de 20 a lunii următoare trimestrului calendaristic de raportare.

(3) Plătitorul are obligaţia să depună un decont trimestrial privind redevenţa minieră la organul fiscal de care aparţine, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei pentru care se datorează redevenţa, în conformitate cu modelul şi instrucţiunile aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei.

(4) Pentru neplata la termen a redevenţei miniere, Titularul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

 

ARTICOLUL 11.3

Verificarea exactităţii datelor

 

            Agenţia şi organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală verifică datele pe baza cărora Titularul a calculat taxa pe activitatea de exploatare şi redevenţa minieră datorate bugetului de stat, corectitudinea calculului sumelor, precum şi scadenţa de plată a acestora.

 

CAPITOLUL XII

Dreptul de proprietate

 

ARTICOLUL 12.1

Dreptul de proprietate

 

            În termen de 3 luni de la încetarea concesiunii, pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 31 lit. a)-d) din Legea minelor, anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor trec în proprietatea statului, fără nicio indemnizaţie şi libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea minelor.

 

CAPITOLUL XIII

Forţa majoră

 

ARTICOLUL 13.1

Proceduri

 

(1) în cazul în care intervine un eveniment de forţă majoră, Titularul va notifica Agenţia, în termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului şi va prezenta documentele care certifică forţa majoră, eliberate de instituţia legal abilitată a locului de amplasare a perimetrului de exploatare delimitat în anexa F-1, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producerea evenimentului. În acelaşi mod va notifica de îndată ce condiţiile normale au fost restabilite.

(2) Dacă Agenţia refuză să accepte evenimentul invocat de titular ca fiind o cauză de forţă majoră, trebuie să notifice în acest sens Titularul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării făcute de Titular conform prevederilor art. 36 din Legea minelor.

Titularul poate să ceară instanţei judecătoreşti pronunţarea anulării unilaterale a licenţei pentru caz de forţă majoră fără obligarea la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 13.2

Efectul asupra licenţei

 

            Până la obţinerea hotărârii judecătoreşti, în cazul prevăzut la art. 13.1. alin. (2) activităţile miniere prevăzute în licenţă nu vor fi oprite, cu excepţia cazului în care activitatea minieră reprezintă un pericol iminent pentru personal, zăcământ, mediu înconjurător, precum şi pentru scurgerea apelor sau stabilitatea construcţiilor de artă sau a construcţiilor hidrotehnice din perimetru.

 

CAPITOLUL XIV

Transfer de tehnologie şi perfecţionarea profesională a personalului

 

ARTICOLUL 14.1

Perfecţionarea personalului şi transferul de tehnologie

 

(1) Pe durata valabilităţii prezentei licenţe, Titularul se angajează să suporte, conform legii, cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale a personalului calificat al Agenţiei, prevăzute în licenţă.

(2) Acţiunile considerate transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, pentru care Titularul se obligă să suporte cheltuielile sunt următoarele:

a) achiziţie de echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii Agenţiei;

b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, minerit), mediu, legislaţie, negocieri etc;

c) schimb de experienţă şi participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului;

d) transfer de know-how.

 

ARTICOLUL 14.2

Cheltuieli aferente

 

(1) Suma anuală pe care Titularul se angajează să o suporte pe durata valabilităţii prezentei licenţe pentru realizarea obiectivelor menţionate la art. 14.1 este de 1.000 USD.

(2) Sumele necheltuite în cursul fiecărui an contractual vor fi reportate, dar nu dincolo de durata de valabilitate a licenţei.

 

CAPITOLUL XV

Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător.

Responsabilitatea pentru producerea daunelor

 

ARTICOLUL 15.1

Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător

 

(1) Titularul are obligaţia să respecte şi să îndeplinească condiţiile/măsurile stabilite prin actele de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor.

(2) Titularul va conduce activităţile miniere în condiţii de siguranţă pentru populaţie şi mediu, conform celor mai bune practici în domeniul industriei miniere şi al legislaţiei româneşti de mediu în vigoare. Va lua măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, pentru protecţia solului şi subsolului, atmosferei, apelor de suprafaţă şi subterane, ecosistemelor şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor.

(3) în cazul în care autoritatea competentă în domeniul mediului, Agenţia sau alte autorităţi/instituţii guvernamentale abilitate determină şi hotărăsc că activitatea sau instalaţiile deţinute de Titular sau orice alte operaţiuni conduse de acesta pot să pună în pericol persoane sau terţe proprietăţi şi/sau cauzează deteriorarea mediului, Titularul este obligat să ia măsuri de prevenire şi remediere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.

 

ARTICOLUL 15.2

Asigurări

 

            În termen de 120 (una sută douăzeci) de zile de la intrarea în vigoare a licenţei, Titularul va elabora un program de asigurare a activităţilor miniere conform standardelor internaţionale. Titularul va fi responsabil de obţinerea şi menţinerea în vigoare a asigurării. Asigurarea va acoperi, printre altele, daunele şi pierderile de la toate instalaţiile şi echipamentele folosite în activităţile miniere, cele cauzate de poluare, asigurarea proprietăţii şi alte obligaţii către terţi. Costul obţinerii şi menţinerii unei astfel de asigurări va fi în întregime sarcina Titularului şi vor fi considerate cheltuieli pentru activităţi miniere.

 

ARTICOLUL 15.3

Responsabilitatea producerii daunelor

 

            Titularul este răspunzător de toate daunele produse mediului înconjurător din culpa sa în toate componentele lui, precum şi persoanelor fizice şi juridice şi se obligă să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă a lucrărilor de reconstrucţie ecologică a perimetrelor afectate de activităţile miniere desfăşurate, în condiţiile prevăzute în art. 37 alin. (5) din Legea minelor şi în celelalte prevederi legale.

 

CAPITOLUL XVI

Transferul licenţei

 

ARTICOLUL 16.1

Transferul licenţei

 

            Titularul poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin prezenta licenţă, numai cu aprobarea scrisă, prealabilă, a Agenţiei, conform prevederilor art. 24 din Legea minelor şi cu îndeplinirea procedurii prevăzute la cap. VI din Normele pentru aplicarea Legii minelor.

 

CAPITOLUL XVII

Legea care guvernează licenţa

 

ARTICOLUL 17.1

Legea care guvernează licenţa

 

(1) Această licenţă va fi guvernată, interpretată şi clarificată conform legislaţiei române în vigoare.

(2) Titularul se angajează să prevadă în toate acordurile cu subcontractanţii ce efectuează lucrări în legătură cu perimetrul de exploatare clauze privind respectarea prevederilor acestei licenţe.

(3) Toate divergenţele rezultate din prezenta licenţă între Agenţie şi Titular legate de interpretarea sau îndeplinirea oricăror clauze vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către părţile contractante, iar în caz de eşec litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti.

(4) în perioada soluţionării situaţiilor menţionate la art. 17.1 alin. (3), activităţile miniere care au constituit sursa disputelor vor fi oprite numai dacă prezintă pericol iminent pentru personal, zăcământ sau mediu.

 

CAPITOLUL XVIII

Registre contabile, contabilitate, audit şi raportări financiare

 

ARTICOLUL 18.1

Registre contabile şi contabilitate

 

            Titularul va ţine la sediul sau în România registre contabile în conformitate cu legislaţia românească şi cu practicile de contabilitate general acceptate în industria minieră, precum şi alte asemenea registre şi înregistrări ce pot fi necesare pentru argumentarea activităţii desfăşurate în baza acestei licenţe, incluzând cantitatea şi valoarea produselor miniere, realizate şi vândute. Titularul va păstra registrele contabile şi va face înregistrările contabile în lei.

 

ARTICOLUL 18.2

Audit

 

            Registrele contabile, precum şi celelalte registre şi înregistrări menţionate la art. 18.1 alin. (1) vor fi disponibile permanent pentru inspectarea lor de către reprezentanţii Agenţiei şi ai organelor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului financiar.

 

ARTICOLUL 18.3

Raportări financiare

 

            Titularul va respecta toate legile şi reglementările în vigoare în România cu privire la raportările financiare.

 

CAPITOLUL XIX

Confidenţialitatea

 

ARTICOLUL 19.1

Confidenţialitatea

 

(1) Dacă nu există alte specificaţii în prezenta licenţă, toate informaţiile achiziţionate sau primite în baza acestei licenţe vor fi menţinute confidenţiale de către părţi şi nu vor fi divulgate fără consimţământul scris, prealabil, al celeilalte părţi, pe toată perioada în care licenţa rămâne în vigoare. Acest angajament de confidenţialitate va continua să se aplice Titularului pe o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea acestei licenţe.

(2) Fiecare parte poate dezvălui orice asemenea informaţii angajaţilor, asociaţilor, consultanţilor, contractanţilor şi subcontractanţilor săi, cu condiţia să obţină de la aceştia, anterior dezvăluirii datelor, un acord de confidenţialitate scris.

(3) Cu condiţia obţinerii acordului de confidenţialitate, aşa cum prevede art. 19.1 alin. (2), Titularul poate dezvălui astfel de informaţii obţinute pe parcursul valabilităţii acestei licenţe, la cererea instituţiilor financiare de la care Titularul solicită finanţare în scopul îndeplinirii obligaţiilor din această licenţa.

(4) Titularul poate pune la dispoziţie, cu aprobarea scrisă, prealabilă, a Agenţiei, orice astfel de informaţii celor care şi-au exprimat dorinţa de asociere şi/sau transfer cu Titularul,sub această licenţă. Potenţialele entităţi cărora li se dă acces la informaţii trebuie să semneze un acord de confidenţialitate corespunzător, care va fi comunicat Agenţiei.

(5) Cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu acordul Agenţiei, Titularul poate folosi unele date şi informaţii achiziţionate din activităţile miniere executate în baza prezentei licenţe, pentru elaborarea de lucrări cu caracter ştiinţific, materiale de prezentare sau publicitate.

 

CAPITOLUL XX

Sediu şi notificări

 

ARTICOLUL 20.1

Sediul

 

            Titularul va notifica Agenţia cu privire la schimbarea sediului sau a reprezentantului legal, acesta având autoritatea de a reprezenta şi angaja Titularul în toate înţelegerile cu Agenţia sau cu terţi.

 

ARTICOLUL 20.2

Notificări

 

(1) Toate notificările, cererile sau alte comunicări necesare sau permise a fi făcute sau date în baza acestei licenţe vor fi făcute în scris în limba română şi vor fi corespunzător adresate, după cum urmează:

Către Agenţie: cod poştal 010366 Bucureşti, sectorul 1, str. Mendeleev nr. 36-38, fax: 021 317 07 80 Către Titular: municipiul Timişoara, Calea Şagului nr. 143/b, judeţul Timiş, telefon: 0256/201434; fax: 0256/285108

(2) Astfel de notificări, cereri sau comunicări vor fi considerate că au fost date sau prezentate corect, după cum urmează:

a) în cazul predării printr-o persoană, dacă au fost predate în timpul programului normal de lucru, se consideră a fi fost predate la începutul următoarei zile de lucru;

b) în cazul anunţării prin telex sau fax, în momentul primirii, dacă primirea s-a făcut în timpul programului normal de lucru la biroul primiri sau dacă primirea s-a făcut după orele de program, (a începutul următoarei zile de activitate.

(3) Oricare dintre părţi va notifica scris cealaltă parte asupra schimbării adresei sau reprezentanţilor în maxim 10 (zece) zile de la producerea schimbării.

 

CAPITOLUL XXI

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 21.1

Integritate sau amendamente

 

            Această licenţă concretizează întregul acord şi înţelegerea dintre Agenţie şi Titular cu privire la obiectul acesteia şi nu poate fi modificată decât printr-un document scris semnat de Agenţie şi Titular, în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 21.2

Limba

 

            Această licenţă este elaborată în 3 (trei) exemplare, originale, în limba română.

 

CAPITOLUL XXII

Aprobarea Guvernului

 

ARTICOLUL 22.1

Aprobarea Guvernului

 

Prezenta licenţă intră în vigoare la data publicării hotărârii Guvernului de aprobare a acesteia, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Drept urmare, părţile numite aici au hotărât ca această licenţă negociată şi încheiată la data de 28 iulie 2000 să fie modificată şi resemnată de reprezentanţii lor legali la data de 13 decembrie 2013, în 3 (trei) exemplare originale.

 

Din partea

AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU RESURSE MINERALE

Preşedinte,

Gheorghe Duţu

Din partea

SOCIETĂŢII COMERCIALE BEGA MINERALE INDUSTRIALE -SA

Administrator,

Novak Bela-Tibor

 

Împuternicit,

Laslo-Faur Alexandru

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 1.781/2000 a activităţii miniere de exploatare a cuarţului în perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Licenţa de concesiune nr. 1.781/2000*) a activităţii miniere de exploatare a cuarţului, încheiata între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale11 - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Vârciorova, situat în judeţul Caraş-Severin, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 15.


*) Anexele A B, F şi G la licenţa de concesiune nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, iar anexele C, D, E şi F-1 la licenţe de concesiune se comunică persoanelor fizice şi Juridice Interesate, le solicitarea acestora, de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care este depozitarul acestora, Imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXĂ

 

LICENŢĂ DE CONCESIUNE

pentru exploatare

nr. 1.781

 

Licenţa a fost negociată şi încheiată în ziua de 28 iulie 2000, modificată şi resemnată de reprezentanţii legali ai părţilor, astăzi, 13 decembrie 2013,

între:

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucureşti, cod 70169, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod fiscal 4192790, reprezentată de domnul preşedinte Gheorghe Duţu, în calitate de concedent, denumită în cele ce urmează Agenţie,

şi

Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA, cu sediul în municipiul Timişoara, Calea Şagului nr. 143/b, judeţul Timiş, înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. J35/57272009, C.U.I. 6523939, reprezentată de domnul director general Novak Bela-Tibor, prin împuternicit Laslo-Faur Alexandru, în calitate de concesionar, denumită în cele ce urmează Titular.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale care reprezintă în domeniul resurselor minerale interesele statului conform atribuţiilor stabilite de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizată în subordinea Guvernului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009,

şi

având în vedere că, în temeiul Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia are ca atribuţii stabilirea clauzelor şi condiţiilor licenţelor pentru exploatare şi să încheie astfel de licenţe pentru lucrări de exploatare în România

şi

ţinând seama că Guvernul României, prin Agenţie, doreşte să promoveze exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ din perimetrul Vârciorova, situat pe teritoriul localităţii Boivaşniţa, judeţul Caraş-Severin, iar Titularul doreşte să exploateze rezervele minerale din zăcământ,

şi

deoarece Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA, ca succesoare legală a Societăţii Comerciale “Silicor” - SA, care avea în administrare şi desfăşura lucrări autorizate, a beneficiat de prevederile art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

deoarece Societatea Comercială “Silicor” .- SA., având în administrare şi desfăşurând lucrări autorizate, a beneficiat de prevederile art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările şi completările ulterioare, iar Societatea Comercială ,Bega Minerale Industriale” - SA, ca succesoare legală, beneficiază de prevederile art. 114 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

şi

având în vedere Referatul nr. 300.995 din 18 noiembrie 2004 privind transferul drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta licenţă de la Societatea Comercială “Silicor” - SA. către Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA., aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a societăţilor, având în vedere Ordinul nr. 255 din 30 noiembrie 2004, prin care Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 110 şi 114 din Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, aprobă transferul drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta licenţă de la Societatea Comercială “Silicor” - S.A. către Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA,

în temeiul prevederilor art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007, aprobată prin Legea nr. 262/2009 privind stabilirea taxei anuale pentru activitatea minieră, şi al art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale privind stabilirea redevenţei miniere,

şi

pornind de la faptul că licenţa intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea acesteia,

de aceea, în cele ce urmează s-au stabilit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

ARTICOLUL 1.1

Definiţii

 

Aşa cum sunt folosiţi în această licenţă, termenii definiţi în cele ce urmează vor avea următoarele înţelesuri:

- activitate minieră înseamnă ansamblul de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările de refacere şi reabilitare a mediului;

- an calendaristic sau an înseamnă, conform calendarului gregorian, o perioadă de 12 luni, începând cu 1 ianuarie şi încheindu-se ia 31 decembrie;

- an contractual înseamnă o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, conform calendarului gregorian, numărate de la data intrării în vigoare a acestei licenţe sau de la orice împlinire anuală a intrării în vigoare;

- an fiscal înseamnă o perioadă de 12 luni, conform calendarului gregorian, pentru care sunt necesare declaraţii sau rapoarte de impunere cu privire la orice venituri, profituri ori alte impozite care sunt datorate conform legilor sau reglementărilor aplicabile în România;

- anexa înseamnă orice parte integrantă a acestei licenţe identificată în cuprinsul acesteia şi detaliată într-o parte ataşată la aceasta;

- autorizare de începere a lucrărilor miniere înseamnă actul prin care Agenţia aprobă începerea activităţilor miniere prevăzute în licenţă;

- buget înseamnă documentul prin care se realizează o estimare a veniturilor şi cheltuielilor pentru desfăşurarea programului de dezvoltare-exploatare;

- cadastru extractiv înseamnă cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităţilor miniere (terenuri, construcţii şi instalaţii de la suprafaţă şi din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit;

- carte minieră înseamnă componentă a cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de prospecţiune, explorare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente activităţii miniere, a resurselor/rezervelor minerale şi de producţie;

- concedent înseamnă autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiune;

- concesiune minieră înseamnă operaţiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc şi cheltuială proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în schimbul unei redevenţe miniere pentru exploatare şi a unei taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale;

- concesionar înseamnă titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;

- Cheltuieli pentru activităţi miniere înseamnă toate costurile şi cheltuielile pentru activităţi miniere desfăşurate în baza acestei licenţe;

-  data intrării în vigoare înseamnă data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea acestei licenţe;

- dezvoltare înseamnă ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor şi carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării provizorii ale produselor miniere;

- exploatare înseamnă ansamblul de lucrări executate în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice;

- forţă majoră înseamnă evenimentul imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială sau totală, a activităţilor miniere;

- Legea minelor înseamnă Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, în continuare Legea minelor,

- licenţa reprezintă actul juridic prin care se acordă concesionarea activităţilor miniere de exploatare;

- norme înseamnă Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, în continuare Normele pentru aplicarea Legii minelor,

- parte (părţi) înseamnă Agenţia şi Titularul;

- plan de încetare a activităţii înseamnă complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale şi de mediu care motivează închiderea exploatării şi conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării şi realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii;

- plan de refacere a mediului înseamnă documentaţia cuprinzând măsurile de refacere şi reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare ţinând cont şi de opţiunile colectivităţilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului şi care conţine şi proiectul tehnic de realizare a acestora;

- producţia minieră înseamnă cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către Titular;

- produs minier înseamnă produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;

- program anual de lucrări (preliminar anual) înseamnă documentaţia care cuprinde evaluarea activităţilor miniere ce urmează a se desfăşura în perimetrul de exploatare în fiecare an calendaristic sau care urmează să se execute pentru activităţi specifice;

- redevenţă minieră înseamnă suma datorată bugetului de stat de către Titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;

- subcontractant înseamnă orice persoană care prestează servicii Titularului, în baza unei convenţii, care are ca obiect executarea în parte a activităţilor miniere concesionate;

- Titular înseamnă Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - SA.;

- zăcământ reprezintă acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic şi economic,

 

CAPITOLUL II

Anexele acestei licenţe

 

ARTICOLUL 2.1

Anexe

 

Anexele la această licenţă fac parte integrantă din aceasta şi vor fi considerate ca având aceeaşi forţă şi efect cu prevederile sale şi constau din:

- anexa A - “Studiu de fezabilitate la documentaţia tehnico-economică în vederea acordării licenţei de exploatare a zăcământului de cuarţ Vârciorova, judeţul Caraş-Severin*;

- anexe B - “Planul de dezvoltare a exploatării cuarţului din zăcământul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa C - “Studiu de impact pentru exploatarea cuarţului din zăcământul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa D - “Planul de refacere a mediului afectat de activitatea de exploatare a cuarţului din perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, şi Proiectul tehnic de refacere a mediului afectat de activitatea de exploatare a cuarţului din perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa E - “Studiu de evaluare a impactului social asupra comunităţilor locale, generat de proiectul de exploatare a cuarţului din perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, Planul de atenuare a impactului social asupra comunităţilor locale, generat de proiectul de exploatare a cuarţului din perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa F - .Memoriu justificativ privind instituirea perimetrului de exploatare a cuarţului Vârciorova, judeţul Caraş-Severin”;

- anexa F-1 - Fişa perimetrului de exploatare;

- anexa G - “Documentaţie cu calculul rezervelor geologice de cuarţ din zăcământul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin”.

 

CAPITOLUL III

Obiectul licenţei

 

ARTICOLUL 3.1

Obiectul

 

(1) Obiectul acestei licenţe îl constituie concesionarea de către Agenţie în favoarea Titularului a dreptului şi obligaţiei de a executa activităţi miniere de exploatare/dezvoltare a resurselor/rezervelor de cuarţ din zăcământul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, pe risc şi cheltuială proprii, în schimbul plăţii unei redevenţe şi a unei taxe pe activitatea de exploatare stabilite potrivit legii. Aceste resurse/rezerve detaliate în anexa G sunt înregistrate de Agenţie, care a emis documentul de înregistrare, încheierea nr. 140-2000, pentru data de 1 ianuarie 2000.

(2) Cu respectarea termenilor şi condiţiilor acestei licenţe, Agenţia împuterniceşte Titularul ca fiind singurul responsabil cu executarea activităţilor miniere în perimetrul de exploatare delimitat conform anexei F-1, în perioada specificată în prezenta licenţă.

(3) O altă persoană juridică poate fi autorizată să execute activităţi miniere care privesc alte substanţe minerale utile în perimetrul delimitat conform anexei F-1, cu acordul Titularului. Titularul nu va refuza nejustificat un astfel de acord atât timp cât respectivele activităţi nu intră în conflict cu drepturile Titularului conform prezentei licenţe sau nu interferează ori stânjenesc activităţile miniere ale Titularului desfăşurate în baza prezentei licenţe.

(4) Titularul nu va primi nicio compensaţie pentru serviciile sale şi niciun fel de rambursare pentru cheltuielile efectuate în baza acestei licenţe, cu excepţia producţiei miniere realizate la care este îndreptăţit conform acestei licenţe.

 

CAPITOLUL IV

Durata, suspendarea, încetarea, renunţarea

 

ARTICOLUL 4.1

Durata

 

(1) Durata acestei licenţe este de 20 (douăzeci) de ani contractuali, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani, conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea minelor.

(2) Solicitarea Titularului pentru prelungirea prevăzută la art. 4.1 alin. (1) va fi înaintată Agenţiei cu cel puţin 90 (nouăzeci) de zile înainte de expirarea perioadei anterioare de valabilitate a licenţei de exploatare.

 

ARTICOLUL 4.2

Suspendarea

 

(1) Prezenta licenţă se suspendă, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Legea minelor, când Agenţia constată că:

a) titularul nu respectă hotărârea unei instanţe judecătoreşti privind litigiile apărute în executarea activităţilor miniere;

b) titularul este supus procedurii reorganizării judiciare şi/sau a falimentului;

c) titularului i s-au suspendat acordul şi/sau autorizaţia privind protecţia mediului şi/sau cea de protecţie a muncii;

d) titularul periclitează, prin modul de executare a activităţilor miniere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului, încalcă normele privind protecţia şi exploatarea în siguranţă a zăcămintelor;

e) titularul aduce grave încălcări privind sănătatea şi siguranţa muncii, constatate de autorităţile competente în domeniu.

(2) Suspendarea licenţei se notifică Titularului, în termen de 5 zile de la data aprobării acesteia de către Agenţie, şi produce efecte asupra titularului de la data comunicării până la dispariţia cauzei care a determinat suspendarea, pentru o perioadă de maximum un an. Pe durata suspendării, Titularul va executa numai acele activităţi necesare conservării şi întreţinerii lucrărilor miniere din perimetru, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea minelor.

 

ARTICOLUL 4.3

Încetarea

 

Prezenta concesiune încetează potrivit prevederilor art. 31 din Legea minelor:

a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;

b) prin renunţarea de către Titular, în condiţiile stabilite la art. 32 din Legea minelor;

c) prin revocarea licenţei de către Agenţie, conform prevederilor art. 34 şi 35 din Legea minelor;

d) la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forţă majoră şi care determină imposibilitatea obiectivă şi definitivă de îndeplinire a unor obligaţii şi/sau de realizare a unor drepturi ale titularului, prevăzute în licenţă şi care sunt esenţiale pentru realizarea activităţii miniere;

e) prin epuizarea rezervelor exploatabile.

 

ARTICOLUL 4.4

Renunţarea

 

Titularul poate renunţa la prezenta licenţă, dacă la data notificării renunţării îndeplineşte cumulativ condiţiile următoare:

a) pune la dispoziţia Agenţiei documentaţia privind activitatea desfăşurată până la data notificării renunţării, precum şi rezultatele acesteia;

b) pune la dispoziţia Agenţiei documentul de atestare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activităţilor miniere desfăşurate până la momentul renunţării, emis de autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului;

c) pune la dispoziţia Agenţiei suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, aferente activităţii miniere desfăşurate până la momentul renunţării, şi a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevăzute în planul de încetare a activităţii.

 

CAPITOLUL V

Obligaţiile de dezvoltare-exploatare

 

ARTICOLUL 5.1

Începerea activităţilor miniere de dezvoltare şi exploatare

 

(1) Agenţia va da dreptul de utilizare Titularului pentru datele şi informaţiile de explorare şi/sau exploatare existente cu privire la perimetrul de exploatare la data intrării în vigoare a licenţei, în condiţiile prevederilor art. 38 lit. f) din Legea minelor.

(2) Titularul va desfăşura activităţile miniere prevăzute în licenţă numai după emiterea de către Agenţie a autorizării scrise de începere a activităţilor miniere, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea minelor.

Solicitarea autorizării începerii activităţii miniere se va face în termen de până la 150 de zile de la data intrării în vigoare a licenţei, pe baza prezentării următoarelor documente:

a) dovada plăţii taxei pe activitatea minieră;

b) dovada constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului;

c) certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că titularul licenţei nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat;

d) autorizaţie de mediu şi aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor;

e) avizul Agenţiei pentru programul anual de exploatare;

f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţii miniere prevăzute în programul anual de exploatare;

g) acordul de reabilitare încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale pentru cazurile în care transportul rutier ai resurselor minerale afectează infrastructura rutieră şi clădirile adiacente din localităţile urbane sau rurale respective.

Autorizarea începerii activităţii miniere se va face de câtre Agenţie în termen de până la 30 de zile de la depunerea documentelor menţionate.

 

ARTICOLUL 5.2

Planul de dezvoltare al exploatării

 

(1) în timpul exploatării, Titularul se obligă să execute lucrările specifice de investiţii miniere, precum şi pe cele de reabilitare a mediului şi a construcţiilor de artă sau hidrotehnice din perimetru, afectate de activităţile miniere stabilite prin prezenta licenţă şi prevăzute în planul de dezvoltare.

(2) Planul de dezvoltare al exploatării va fi detaliat la începerea şi pe parcursul activităţilor miniere, în studii tehnico-economice de etapă şi programe anuale de exploatare, care vor fi avizate de Agenţie.

(3) Titularul poate, pe cheltuiala sar să execute lucrări suplimentare faţă de planul de dezvoltare al exploatării, cu condiţia ca aceste lucrări să fie cuprinse în studii tehnico-economice de exploatare avizate de Agenţie.

 

ARTICOLUL 5.3

Cheltuieli de exploatare

 

(1) Conform planului de dezvoltare-exploatare părţile convin următoarele cheltuieli de dezvoltare-exploatare: 1.249.500 lei.

(2) Cheltuielile planului de dezvoltare-exploatare ce urmează a fi executat de titular pe perioada prelungirii prevăzută la art. 4.1 alin. (1) vor fi convenite separat, pe baza unei documentaţii tehnico-economice.

 

ARTICOLUL 5.4

Garanţia financiară pentru refacerea mediului

 

(1) Titularul este obligat să constituie anual o garanţie financiară pentru refacerea mediului deteriorat ca urmare a activităţii de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, în conformitate cu Instrucţiunile tehnice emise de Agenţie.

(2) Urmărirea realizării măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului se face în conformitate cu Instrucţiunile tehnice elaborate de Agenţie, cu avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

CAPITOLUL VI

Conducerea şi executarea activităţilor miniere

 

ARTICOLUL 6.1

Conducerea

 

(1) în scopul desfăşurării corespunzătoare a prevederilor acestei licenţe, Titularul va asigura conducerea activităţilor miniere, inclusiv elaborarea programelor de lucrări, studiilor tehnico-economice de exploatare şi a bugetelor pentru dezvoltare, exploatare şi alte activităţi miniere.

(2) Titularul va informa Agenţia cu privire la toate problemele majore în legătură cu activităţile miniere din perimetrul de exploatare, incluzând:

a) descoperirea altor acumulări de resurse minerale, care nu fac obiectul prezentei licenţe;

b) descoperirile, altele decât resursele minerale, cum ar fi cele de importanţă arheologică şi/sau arhitecturală.

 

CAPITOLUL VII

Costuri

 

ARTICOLUL 7.1

Costuri

 

            Toate costurile, cheltuielile şi obligaţiile ce derivă din activităţile miniere de dezvoltare şi exploatare, inclusiv cele de refacere a mediului înconjurător şi de reabilitare a construcţiilor de artă şi hidrotehnice afectate de activităţile miniere desfăşurate conform prezentei licenţe, vor fi suportate în întregime de către Titular.

 

CAPITOLUL VIII

Drepturile şi obligaţiile Titularului

 

ARTICOLUL 8.1

Drepturile Titularului

 

(1) Titularul are acces, în condiţiile legii, la terenurile necesare desfăşurării activităţilor miniere în limitele perimetrului de exploatare prevăzut în anexa F-1 la prezenta licenţă.

(2) Titularul are dreptul să execute, în limitele perimetrului de exploatare acordat, toate activităţile miniere prevăzute în prezenta licenţă.

(3) Titularul are dreptul să dispună, în condiţiile legii, asupra cantităţilor de produse miniere realizate.

(4) Titularul are dreptul să folosească, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului, surse de apă de suprafaţă sau subterane necesare desfăşurării activităţilor miniere.

(5) Titularul are dreptul să se asocieze cu alte persoane juridice în vederea executării activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente. Responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor din licenţă revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de licenţă. În vederea emiterii aprobării asocierii autoritatea competentă va avea în vedere cel puţin următoarele elemente: capacitatea tehnică şi financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor şi obligaţiilor asociaţilor.

(6) Titularul are dreptul să obţină de la Agenţie, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţilor miniere, să deţină şi să utilizeze aceste date şi informaţii, precum şi pe cele obţinute din activităţile proprii, pe durata valabilităţii licenţei.

(7) Titularul are dreptul să întrerupă activitatea pe o perioadă ce depăşeşte 60 de zile, cu acordul prealabil al Agenţiei.

(8) Titularul are dreptul să construiască drumuri, poduri, căi ferate, reţele electrice, precum şi alte utilităţi de infrastructură necesare activităţilor miniere prevăzute în prezenta licenţă, în condiţiile legii.

(9) Titularul, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea minelor, poate contracta împrumuturi bancare în vederea executării activităţilor miniere, cu certificarea existenţei concesiunii de către Agenţie.

 

ARTICOLUL 8.2

Obligaţiile Titularului

 

Titularul este obligat:

(1) Să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii apelor nr. 107/1996 şi ale Legii minelor, precum şi prevederile normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor emise în aplicarea acestor acte normative.

(2) Toate costurile, cheltuielile şi obligaţiile ce derivă din activităţile miniere de dezvoltare şi exploatare, inclusiv cele de refacere a mediului înconjurător şi de reabilitare a construcţiilor de artă şi hidrotehnice afectate de activităţile miniere desfăşurate conform prezentei licenţe, vor fi suportate în întregime de către Titular.

(3) Să elaboreze, pe baza licenţei, documentaţii tehnice şi economice, conform prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor şi Instrucţiunilor tehnice emise de Agenţie, şi să le supună avizării acesteia, potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. h) din Legea minelor, să elaboreze documentaţii în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei de mediu conform legislaţiei de mediu în vigoare, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, şi să le supună avizării autorităţii competente în domeniul mediului.

(4) Să asigure condiţiile necesare începerii activităţii miniere în termen de cel mult 210 zile de la intrarea în vigoare a licenţei.

(5) Să execute şi să înceteze desfăşurarea de activităţi miniere numai după obţinerea actelor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, a avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei privind protecţia muncii, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Să obţină, să întocmească, să ţină la zi şi să transmită Agenţiei, la termenele fixate, datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă, referitoare la activităţile miniere executate, precum şi rezultatele obţinute.

(7) Să informeze autoritatea competentă cu privire la actele de control efectuate de autorităţile locale de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii.

(8) Să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute de la Agenţie, precum şi din activitatea proprie, să le difuzeze în conformitate cu legislaţia în vigoare şi numai în condiţiile prevăzute în licenţă.

(9) Să actualizeze periodic planul de încetare a activităţii şi să îl supună aprobării Agenţiei.

(10) în cazul încetării concesionării prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 31, să procedeze la predarea către Agenţie a perimetrului instituit, în condiţiile prevăzute la art. 37 alin. (2), (3) şi (5) din Legea minelor.

(11) Să îndeplinească în termenele stabilite măsurile dispuse în scris de către Agenţie, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(12) Să efectueze la zi măsurătorile topografice necesare şi să completeze planurile de situaţie a tuturor lucrărilor executate pe parcursul derulării activităţilor miniere, în conformitate cu Regulamentul de topografie minieră.

(13) Să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în lucrările executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante, decât cu respectarea prevederilor legale.

(14) Să execute lucrările de conservare şi/sau închidere a minei, conform actelor de reglementare prin care au fost stabilite obligaţiile de mediu la încetarea activităţii, planului de încetare a activităţii şi planului de refacere a mediului, inclusiv monitorizarea mediului postînchidere.

(15) Să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute în licenţă. Sumele respective vor fi virate într-un cont separat al Agenţiei, deschis în acest scop, şi vor fi evidenţiate ca atare, dacă legea nu prevede altfel.

(16) Să pregătească şi să finanţeze implementarea măsurilor cuprinse în planul de atenuare a impactului social.

(17) Să menţină pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului.

(18) Să achite taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de Legea minelor şi de normele de aplicare a acesteia.

(19) Să fundamenteze şi să transmită anual la Agenţie, la termenele stabilite, volumele de finanţare necesare realizării lucrărilor prevăzute în planul de dezvoltare.

(20) Să transmită Agenţiei informaţiile referitoare la producţia şi investiţiile realizate, precum şi în cazul în care beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, la modul de utilizare al acestora.

(21) Să transmită Agenţiei datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă, pentru a fi înregistrate în Cartea minieră şi în Cadastrul extractiv conform prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea minelor şi ale normelor de aplicare a acesteia.

(22) în termen de 3 luni de la încetarea concesiunii, pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 31 lit. a)-d) din Legea minelor, anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor trec în proprietatea statului, fără nicio indemnizaţie şi libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.

(23) Să execute şi să finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrele afectate de activităţile miniere.

(24) Să informeze cu promptitudine serviciul descentralizat al ministerului de resort şi muzeul judeţean în a căror rază de activitate este situat perimetrul de exploatare, despre descoperirile arheologice şi/sau arhitecturale, potrivit legislaţiei în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional.

(25) Să prezinte documentele care atestă legalitatea ocupării terenurilor afectate, cuprinse în perimetrul de exploatare, în vederea autorizării de către Agenţie a începerii activităţilor miniere prevăzute în licenţă.

(26) Să delimiteze prin borne montate în teren perimetrul de exploatare instituit prin licenţă, sub controlul inspectoratului teritorial al Agenţiei.

(27) Să întocmească programe anuale de exploatare, în acord cu instrucţiunile privind protecţia mediului şi exploatarea raţională a zăcămintelor, şi să le trimită spre avizare inspectoratelor teritoriale ale Agenţiei, cel mai târziu la 30 noiembrie a anului anterior anului calendaristic în care programul va fi desfăşurat.

(28) Să nu sisteze lucrările pe o perioadă mai mare de 60 de zile fără acordul Agenţiei.

(29) Să nu utilizeze metode şi tehnologii de exploatare, altele decât cele prevăzute în planul de dezvoltare şi în studiile tehnico-economice de exploatare, avizate de Agenţie, conform art. 55 alin. (1) lit. h) din Legea minelor.

(30) Să organizeze, pe lângă intrările în mină prin care se face accesul personalului, precum şi în subteran, servicii medicale de prim ajutor dotate cu personal, aparatură, instrumentar de specialitate şi materiale, conform normelor emise de autoritatea competentă în domeniul sănătăţii.

(31) Să nu execute activităţi miniere fără autorizaţie sau neavizate de Agenţie.

(32) Să ţină evidenţa zilnică a cantităţilor de produse miniere realizate.

(33) Să nu închidă lucrările de exploatare decât cu avizul prealabil al Agenţiei şi cu luarea măsurilor de protecţie a zăcământului şi a suprafeţelor, pe baza documentaţiei justificative.

(34) în executarea activităţilor miniere, Titularul va asigura toate mijloacele tehnice şi financiare necesare şi va utiliza metode, proceduri, tehnologii şi echipamente adecvate specificului zăcământului.

(35) Titularul va permite reprezentanţilor Agenţiei să inspecteze activităţile miniere ce decurg din această licenţă.

(36) Titularul îi va informa pe subcontractanţii săi despre necesitatea de a respecta toate legile, normele şi instrucţiunile în vigoare în România, precum şi prevederile acestei licenţe.

(37) Titularul este răspunzător pentru prejudiciile create terţilor ca urmare a desfăşurării activităţii miniere, astfel cum este aceasta definită de lege.

Răspunderea titularului, în condiţiile alineatului precedent, intervine şi în cazul în care prejudiciile se produc sau sunt cunoscute după încetarea concesiunii,

(38) Titularul are obligaţia să-şi asigure, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă a terenurilor necesare desfăşurării activităţilor miniere, precum şi dreptul de acces în perimetrul de exploatare, fiind singurul responsabil de imposibilitatea asigurării acestora ori de modul de asigurare.

(39) Titularul are obligaţia de a gestiona deşeurile rezultate din executarea activităţii miniere de exploatare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul începerii executării acestor lucrări.

 

ARTICOLUL 8.3

Înregistrări şi rapoarte asupra activităţilor miniere

 

(1) Titularul va întocmi şi păstra permanent, pe durata acestei licenţe, în forma originală şi în stare bună, cu claritate şi la zi, toate documentele şi documentaţiile care conţin informaţii şi date legate de zăcământ, perimetru de exploatare, activităţi miniere desfăşurate.

(2) Titularul va transmite Agenţiei:

- informări trimestriale privind desfăşurarea activităţii de dezvoltare şi exploatare;

- rapoarte anuale privind evidenţa şi mişcarea resurselor geologice şi a rezervelor, în termen de 45 de zile de la finele anului la care se referă raportarea;

- datele necesare completării Cărţii miniere.

(3) Titularul va păstra pe toată durata licenţei, sub formă de depozit-litotecă, probe-martor reprezentative din fiecare carată/eşantion prelevat din lucrările miniere şi din foraje. Toate probele luate de Titular vor fi păstrate în mod corespunzător pentru a permite inspectarea lor oricând de către reprezentanţii Agenţiei.

(4) Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod expres altfel, în eventualitatea analizării probelor (eşantioanelor) de roci

şi minereuri din România la un laborator din străinătate, Titularul are obligaţia să păstreze la dispoziţia Agenţiei probe (mostre) similare calitativ şi ca mărime.

(5) Titularul poate folosi şi dispune de datele şi informaţiile obţinute, numai în interes propriu şi numai pe perioada prezentei licenţe potrivit art. 5 din Legea minelor.

Datele şi informaţiile privind resursele minerale din perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile art. 5. alin. (1) din Legea minelor şi ale art. 8.3 alin. (1) din prezenta licenţă, pot fi transmise către terţi numai cu acordul Agenţiei.

 

ARTICOLUL 8.4

Abandonarea şi lichidarea patrimoniului

 

            Titularul va suporta costurile de închidere, de refacere a mediului conform Planului de refacere a mediului, de mutare a instalaţiilor şi altor utilităţi, pentru toate activităţile miniere, instalate în baza prevederilor acestei licenţe, închiderile şi mutările urmând a fi făcute în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

 

CAPITOLUL IX

Drepturile Agenţiei

 

ARTICOLUL 9.1

Drepturile Agenţiei

 

(1) Drepturile Agenţiei sunt cele precizate de Legea minelor şi de normele pentru aplicarea acesteia.

(2) Agenţia,

În numele statului român, va avea dreptul de proprietate asupra tuturor datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 5 din Legea minelor. După încetarea acestei licenţe, toate datele primare vor fi predate Agenţiei de către Titular.

(3) Agenţia va fi îndreptăţită să reţină copii ale tuturor manualelor, specificaţiilor tehnice, documentelor de proiectare, schiţelor şi înregistrărilor referitoare la construcţii, cu condiţia ca, în orice caz, dacă unul din aceste elemente este confidenţial pentru Titular, Agenţia să nu-l divulge unui terţ.

(4) Agenţia are dreptul de a controla modul în care Titularul respectă normele juridice în vigoare privind domeniul resurselor minerale utile, clauzele şi condiţiile licenţei de concesiune pentru exploatare, precum şi modul în care Titularul îndeplineşte măsurile dispuse în scris de Agenţie, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

 

CAPITOLUL X

Taxe

 

ARTICOLUL 10.1

Taxele plătite de Titular

 

(1) Titularul are obligaţia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, să depună la organul fiscal de care aparţine o declaraţie de înregistrare ca plătitor de taxe.

(2) Titularul are obligaţia de a plăti către bugetul de stat o taxă anuală pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale. Valoarea taxei anuale de exploatare, conform prevederilor art. 44 alin. (4) din Legea minelor, modificată şi actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 463/2013, este de 32.000 lei/kmp şi se calculează conform suprafeţei perimetrului de exploatare (anexa F-1 la licenţă). Valoarea taxei de exploatare conform prevederilor art. 44 alin. (5) va fi reactualizată anual la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.

(3) Titularul va achita taxa prevăzută la alin. (2), după cum urmează:

- pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a licenţei de exploatare, proporţional cu numărul de luni rămase până la sfârşitul anului;

- pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului curent, pentru anul următor.

(4) Pentru neplata la termen a taxei anuale de exploatare, Titularul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

Calculul şi plata taxei pentru activitatea de exploatare se fac anticipat, în baza unei declaraţii anuale privind taxa pe activităţi miniere, conform instrucţiunii tehnice şi valorii taxei de exploatare în vigoare la data execuţiei obligaţiei.

(5) Titularul nu este scutit de alte obligaţii legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, ţinând seama şi de prevederile art. 49 din Legea minelor.

 

CAPITOLUL XI

Stabilirea şi plata redevenţei miniere

 

ARTICOLUL III

Stabilirea redevenţei miniere

 

(1) Titularul este obligat, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere stabilite la echivalentul în lei a 0,875 euro/t de producţie minieră de cuarţ extrasă din zăcământ. Redevenţa minieră se achită la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Produsul minier realizat de Titular este cuarţul.

Lista produselor miniere se va reactualiza ori de câte ori este cazul, prin acte adiţionale la prezenta licenţă, însuşite de către Titular şi Agenţie.

 

ARTICOLUL 11.2

Plata redevenţei miniere

 

(1) Titularul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a licenţei, să depună la organul fiscal de care aparţine declaraţia de înregistrare ca plătitor de redevenţa minieră, conform prevederilor art. 11.1 alin. (1).

(2) Titularul are obligaţia să calculeze şi să înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea produselor miniere şi a redevenţei şi să o achite trimestrial, cu scadenţa până la data de 20 a lunii următoare trimestrului calendaristic de raportare.

(3) Plătitorul are obligaţia să depună un decont trimestrial privind redevenţa minieră la organul fiscal de care aparţine, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare perioadei pentru care se datorează redevenţa, în conformitate cu modelul şi instrucţiunile aprobate prin ordinul preşedintelui Agenţiei.

(4) Pentru neplata la termen a redevenţei miniere, Titularul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

 

ARTICOLUL 11.3

Verificarea exactităţii datelor

 

            Agenţia şi organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală verifică datele pe baza cărora Titularul a calculat taxa pe activitatea de exploatare şi redevenţa minieră datorate bugetului de stat, corectitudinea calculului sumelor, precum şi scadenţa de plată a acestora.

 

CAPITOLUL XII

Dreptul de proprietate

 

ARTICOLUL 12.1

Dreptul de proprietate

 

            În termen de 3 luni de la încetarea concesiunii, pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 31 lit. a)-d) din Legea minelor, anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor trec în proprietatea statului, fără nicio indemnizaţie şi libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea minelor.

 

CAPITOLUL XIII

Forţa majoră

 

ARTICOLUL 13.1

Proceduri

 

(1) în cazul în care intervine un eveniment de forţă majoră, Titularul va notifica Agenţia în termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului şi va prezenta documentele care certifică forţa majoră, eliberate de instituţia legal abilitată a locului de amplasare a perimetrului de exploatare delimitat în anexa F-1, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producerea evenimentului. În acelaşi mod va notifica de îndată ce condiţiile normale au fost restabilite.

(2) Dacă Agenţia refuză să accepte evenimentul invocat de titular ca fiind o cauză de forţă majoră, trebuie să notifice în acest sens Titularul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării făcute de Titular conform prevederilor art. 36 din Legea minelor.

Titularul poate să ceară instanţei judecătoreşti pronunţarea anulării unilaterale a licenţei pentru caz de forţă majoră fără obligarea la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 13.2

Efectul asupra licenţei

 

            Până la obţinerea hotărârii judecătoreşti, în cazul prevăzut la art. 13.1 alin. (2), activităţile miniere prevăzute în licenţă nu vor fi oprite, cu excepţia cazului în care activitatea minieră reprezintă un pericol iminent pentru personal, zăcământ, mediu înconjurător, precum şi pentru scurgerea apelor sau stabilitatea construcţiilor de artă sau a construcţiilor hidrotehnice din perimetru.

 

CAPITOLUL XIV

Transfer de tehnologie şi perfecţionarea profesională a personalului

 

ARTICOLUL 14.1

Perfecţionarea personalului şi transferul de tehnologie

 

(1) Pe durata valabilităţii prezentei licenţe, Titularul se angajează să suporte, conform legii, cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale a personalului calificat al Agenţiei, prevăzute în licenţă.

(2) Acţiunile considerate transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională, pentru care Titularul se obligă să suporte cheltuielile, sunt următoarele:

a) achiziţie de echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii Agenţiei;

b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, minerit), mediu, legislaţie, negocieri etc;

c) schimb de experienţă şi participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului;

d) transfer de know-how.

 

ARTICOLUL 14.2

Cheltuieli aferente

 

(1) Suma anuală pe care Titularul se angajează să o suporte pe durata valabilităţii prezentei licenţe pentru realizarea obiectivelor menţionate la art. 14.1. este de 1.000 USD.

(2) Sumele necheltuite în cursul fiecărui an contractual vor fi reportate, dar nu dincolo de durata de valabilitate a licenţei.

 

CAPITOLUL XV

Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător.

Responsabilitatea pentru producerea daunelor

 

ARTICOLUL 15.1

Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător

 

(1) Titularul are obligaţia să respecte şi să îndeplinească condiţiile/măsurile stabilite prin actele de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor,

(2) Titularul va conduce activităţile miniere în condiţii de siguranţă pentru populaţie şi mediu, conform celor mai bune practici în domeniul industriei miniere şi al legislaţiei româneşti de mediu în vigoare. Va lua măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, pentru protecţia solului şi subsolului, atmosferei, apelor de suprafaţă şi subterane, ecosistemelor şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor.

(3) în cazul în care autoritatea competentă în domeniul mediului, Agenţia sau alte autorităţi/instituţii guvernamentale abilitate determină şi hotărăsc că activitatea sau instalaţiile deţinute de Titular sau orice alte operaţiuni conduse de acesta pot Să pună în pericol persoane sau terţe proprietăţi şi/sau cauzează deteriorarea mediului, Titularul este obligat să ia măsuri de prevenire şi remediere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.

 

ARTICOLUL 15.2

Asigurări

 

            În termen de 120 (una sută douăzeci) de zile de la intrarea în vigoare a licenţei, Titularul va elabora un program de asigurare a activităţilor miniere conform cu standardele internaţionale. Titularul va fi responsabil de obţinerea şi menţinerea în vigoare a asigurării. Asigurarea va acoperi, printre altele, daunele şi pierderile de la toate instalaţiile şi echipamentele folosite în activităţile miniere, cele cauzate de poluare, asigurarea proprietăţii şi alte obligaţii către terţi. Costul obţinerii şi menţinerii unei astfel de asigurări va fi în întregime sarcina Titularului şi vor fi considerate cheltuieli pentru activităţi miniere.

 

ARTICOLUL 15.3

Responsabilitatea producerii daunelor

 

            Titularul este răspunzător de toate daunele produse mediului înconjurător din culpa sa în toate componentele lui, precum şi persoanelor fizice şi juridice şi se obligă să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă a lucrărilor de reconstrucţie ecologică a perimetrelor afectate de activităţile miniere desfăşurate, în condiţiile prevăzute în art. 37 alin. (5) din Legea minelor şi în celelalte prevederi legale.

 

CAPITOLUL XVI

Transferul licenţei

 

ARTICOLUL 16.1

Transferul licenţei

 

            Titularul poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin prezenta licenţă numai cu aprobarea scrisă, prealabilă, a Agenţiei, conform prevederilor art. 24 din Legea minelor şi cu îndeplinirea procedurii prevăzute la cap. VI din Normele pentru aplicarea Legii minelor.

 

CAPITOLUL XVII

Legea care guvernează licenţa

 

ARTICOLUL 17.1

Legea care guvernează licenţa

 

(1) Această licenţă va fi guvernată, interpretată şi clarificată conform legislaţiei române în vigoare.

(2) Titularul se angajează să prevadă în toate acordurile cu subcontractanţii ce efectuează lucrări în legătură cu perimetrul de exploatare clauze privind respectarea prevederilor acestei licenţe.

(3) Toate divergenţele rezultate din prezenta licenţă între Agenţie şi Titular legate de interpretarea sau îndeplinirea oricăror clauze vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către părţile contractante, iar în caz de eşec litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti.

(4) în perioada soluţionării situaţiilor menţionate la art. 17.1 alin. (3), activităţile miniere care au constituit sursa disputelor vor fi oprite numai dacă prezintă pericol iminent pentru personal, zăcământ sau mediu.

 

CAPITOLUL XVIII

Registre contabile, contabilitate, audit şi raportări financiare

 

ARTICOLUL 18.1

Registre contabile şi contabilitate

 

            Titularul va ţine la sediu sau în România registre contabile în conformitate cu legislaţia românească şi cu practicile de contabilitate general acceptate în industria minieră, precum şi alte asemenea registre şi înregistrări ce pot fi necesare pentru argumentarea activităţii desfăşurate în baza acestei licenţe, incluzând cantitatea şi valoarea produselor miniere, realizate şi vândute. Titularul va păstra registrele contabile şi va face înregistrările contabile în lei.

 

ARTICOLUL 18 2

Audit

 

            Registrele contabile, precum şi celelalte registre şi înregistrări menţionate la art. 18.1 alin. (1) vor fi disponibile permanent pentru inspectarea lor de către reprezentanţii Agenţiei şi ai organelor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului financiar.

 

ARTICOLUL 18.3

Raportări financiare

 

            Titularul va respecta toate legile şi reglementările în vigoare în România cu privire la raportările financiare.

 

CAPITOLUL XIX

Confidenţialitatea

 

ARTICOLUL 19.1

Confidenţialitatea

 

(1) Dacă nu există alte specificaţii În prezenta licenţă, toate informaţiile achiziţionate sau primite în baza acestei licenţe vor fi menţinute confidenţiale de către părţi şi nu vor fi divulgate fără consimţământul scris, prealabil, al celeilalte părţi, pe toată perioada în care licenţa rămâne în vigoare. Acest angajament de confidenţialitate va continua să se aplice Titularului pe o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea acestei licenţe.

(2) Fiecare parte poate dezvălui orice asemenea informaţii angajaţilor, asociaţilor, consultanţilor, contractanţilor şi subcontractanţilor săi, cu condiţia să obţină de la aceştia, anterior dezvăluirii datelor, un acord de confidenţialitate scris.

(3) Cu condiţia obţinerii acordului de confidenţialitate, aşa cum prevede art. 19.1 alin. (2), Titularul poate dezvălui astfel de informaţii obţinute pe parcursul valabilităţii acestei licenţe, la cererea instituţiilor financiare de la care Titularul solicită finanţare în scopul îndeplinirii obligaţiilor din această licenţă.

(4) Titularul poate pune la dispoziţie, cu aprobarea scrisă, prealabilă, a Agenţiei, orice astfel de informaţii celor care şi-au exprimat dorinţa de asociere şi/sau transfer cu Titularul, sub această licenţă. Potenţialele entităţi cărora li se dă acces la informaţii trebuie să semneze un acord de confidenţialitate corespunzător, care va fi comunicat Agenţiei.

(5) Cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu acordul Agenţiei, Titularul poate folosi unele date şi informaţii achiziţionate din activităţile miniere executate în baza prezentei licenţe, pentru elaborarea de lucrări cu caracter ştiinţific, materiale de prezentare sau publicitate.

 

CAPITOLUL XX

Sediu şi notificări

 

ARTICOLUL 20.1

Sediul

 

            Titularul va notifica Agenţia cu privire la schimbarea sediului sau a reprezentantului legal, acesta având autoritatea de a reprezenta şi de a angaja Titularul în toate înţelegerile cu Agenţia sau cu terţi.

 

ARTICOLUL 20.2

Notificări

 

(1) Toate notificările, cererile sau alte comunicări necesare sau permise a fi făcute sau date în baza acestei licenţe vor fi făcute în scris în limba română şi vor fi corespunzător adresate, după cum urmează:

Către Agenţie: cod poştal 010366 Bucureşti, sectorul 1, str. Mendeleev nr. 36-38, fax: 021 317 07 80 Către Titular: municipiul Timişoara, Calea Şagului nr. 143/b, judeţul Timiş, telefon: 0256/201434, fax: 0256/285108

(2) Astfel de notificări, cereri sau comunicări vor fi considerate că au fost date sau prezentate corect, după cum urmează:

a) în cazul predării printr-o persoană, dacă au fost predate în timpul programului normal de lucru, se consideră a fi fost predate la începutul următoarei zile de lucru;

b) în cazul anunţării prin telex sau fax, în momentul primirii, dacă primirea s-a făcut în timpul programului normal de lucru la biroul primiri; sau, dacă primirea s-a făcut după orele de program, la începutul următoarei zile de activitate.

(3) Oricare dintre părţi va notifica scris cealaltă parte asupra schimbării adresei sau reprezentanţilor, în maximum 10 (zece) zile de la producerea schimbării.

 

CAPITOLUL XXI

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 21.1

Integritate sau amendamente

 

            Această licenţă concretizează întregul acord şi înţelegerea dintre Agenţie şi Titular cu privire la obiectul acesteia şi nu poate fi modificată decât printr-un document scris semnat de Agenţie şi Titular, în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 21.2

Limba

 

            Această licenţă este elaborată în 3 (trei) exemplare originale, în limba română.

 

CAPITOLUL XXII

Aprobarea Guvernului

 

ARTICOLUL 22.1

Aprobarea Guvernului

 

Prezenta licenţă intră în vigoare la data publicării hotărârii Guvernului de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Drept urmare, părţile numite aici au hotărât ca această licenţă, negociată şi încheiată la data de 28 iulie 2000, să fie modificată şi resemnată de reprezentanţii lor legali la data de 13 decembrie 2013, în 3 (trei) exemplare originale.

 

Din partea

AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU RESURSE MINERALE

Preşedinte,

Gheorghe Duţu

Din partea

SOCIETĂŢII COMERCIALE BEGA MINERALE INDUSTRIALE - S.A.

Administrator,

Novak Bela-Tibor

 

Împuternicit,

Laslo-Faur Alexandru

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragoş

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragoş.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 45.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Buleandră Maria exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Buzău.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 46.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Raed Arafat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Raed Arafat se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 19.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Raed Arafat se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 20.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor

 

Având în vedere prevederile:

- art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis;

- art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

- paragrafului 186 din Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209 din 23 iulie 2013;

- Decizia C (2013) 7177 final/25 octombrie 2013 de aprobare a prelungirii valabilităţii actualelor hărţi regionale până la data de 30 iunie 2014 inclusiv;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007;

- Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa “Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei” la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei”, aferentă operaţiunilor 3.3.1 “Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” şi 3.3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”, domeniul major de intervenţie 3.3 “Susţinerea e-economiei”, axa prioritară 3 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 28 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) se va realiza prin prezentarea de către solicitant:

a) a unei declaraţii pe propria răspundere, la data semnării actului juridic de acordare a ajutorului; şi

b) a documentelor emise de autorităţile competente în cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării actului juridic de acordare a ajutorului.”

2. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 30 iunie 2014, în limita bugetului alocat.”

3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Numărul estimat al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin această schemă este de 1.100.”

Art. II. - Anexa “Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei” la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.159/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei”, aferentă operaţiunilor 3.3.1 “Sprijin pentru sisteme TIC integrate şt alte aplicaţii electronice pentru afaceri” şi 3.3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”, domeniul major de intervenţie 3.3 “Susţinerea e-economiei, axa prioritară 3 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 30 iunie 2014, în limita bugetului alocat,”

2. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Numărul estimat al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 1.100.”

Art. III. - Anexa “Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe” la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 632/2008 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe”, aferentă operaţiunii 3.1.1 “Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”, domeniul major de intervenţie 3.1 “Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei”, axa prioritară 3 “Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 17 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se va realiza prin prezentarea de către solicitant:

a) a unei declaraţii pe propria răspundere, la data semnării actului juridic de acordare a ajutorului; şi

b) a documentelor emise de autorităţile competente, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării actului juridic de acordare a ajutorului.”

2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 iunie 2014, în limita bugetului alocat.”

3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Numărul maxim estimat al operatorilor economici ce pot beneficia de sprijin în cadrul prezentei scheme este de 1.400.”

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 30 decembrie 2013.

Nr. 2.503.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. e) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Fortul 4 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov, se clasează ca monument istoric, categoria de arhitectură, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice IF-ll-m-B-21072.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii,

Radu Boroianu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 2.604.

 

ANEXA

 

ZONA DE PROTECŢIE

Fortul 4 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1

588910,70

338923,72

2

589414,00

338904,87

3

589609,55

338242,30

4

589594,93

338075,82

5

588775,78

338176,69

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2014.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la regulament)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL ŞI PROTOCOL -

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Direcţia secretariat general şi protocol/Conducerea

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 3

4. Relaţii:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit directorului şi direct secretarului general şi are în subordine serviciile dispuse de către directorul Direcţiei secretariat general şi protocol prin procedura delegării de competenţe;

b) funcţionale: cu unităţi ale aparatului central sau cu instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea îndeplinirii unor obiective stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Interne; coordonează activitatea serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

c) de control: control de specialitate asupra activităţii personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe şi, la nevoie, a altor structuri din componenţa ministerului;

d) de cooperare: cu şefii unităţilor aparatului central, ai inspectoratelor generale şi ai celorlalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne;

e) de colaborare: cu directorii generali adjuncţi, directorii adjuncţi din structurile aparatului central, inspectoratelor generale, cu omologii din structurile similare proprii şi ale altor instituţii;

f) de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri ale ministerului, cu autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate pe baza delegaţiei de reprezentare.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Planifică, organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de personalul serviciilor pentru care are delegare de competenţe, elaborează concepţia privind optimizarea activităţilor la nivelul serviciilor pentru care are delegare de competenţe la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef

3. Pregătire:

3.1. de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. de specialitate: studii de maşter sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile management, ştiinţe penale, drept administrativ, ştiinţe juridice, ordine şi siguranţă publică;

3.3. cunoştinţe în domeniile: management general, administraţie publică, legislaţie, birotică;

3.4. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel mediu.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: 10/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor prevăzute ca pregătire de bază;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în Ministerul Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: bun organizator şi conducător, să cunoască şi să aplice principiile managementului modern, să posede capacitatea de a decide şi de a menţine un climat socioprofesional optim, cunoştinţe psihosociologice, capacitate de evaluare, analiza şi sinteză, spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact, discreţie şi discernământ, abilitate de comunicare, spirit de echipă, bun negociator, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor.

6. Atitudini necesare/Comportament: abordare diplomatică a situaţiilor-problemă, motivarea şi antrenarea personalului în rezolvarea activităţilor specifice, sociabilitate, iniţiativă, responsabilitate, conduită morală ireproşabilă la serviciu şi în societate, receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipă, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), obiectivitate, spirit critic.

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Ministerului Afacerilor Interne

2. Programul de lucru: 8 ore

3. Deplasări curente: în structurile Ministerului Afacerilor Interne, la autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate, cu care colaborează în domeniul propriu de activitate.

4. Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activităţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanţă pentru activitatea personalului direcţiei, a instituţiei şi pentru securitatea naţională;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative;

- ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr semnificativ de lucrări;

- expunere la radiaţii electromagnetice, stres.

5. Riscuri implicate de post:

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului;

- surmenaj, oboseală psihică.

6. Compensări: sporuri conform prevederilor legale. Se încadrează în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei;

b) participă nemijlocit la elaborarea lucrărilor cu grad sporit de dificultate ori care presupun colaborarea dintre mai multe structuri ale direcţiei;

c) coordonează activităţile de elaborare şi urmărire a modului de aplicare a procedurilor formalizate şi managementului riscurilor de către serviciile pentru care are delegare de competenţe;

d) monitorizează modul de aplicare a standardelor de calitate în activitatea serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

e) verifică lucrările din mapele secretarilor de stat şi ale secretarului general, după caz, conform dispoziţiei directorului;

f) răspunde de conţinutul şi forma lucrărilor prezentate directorului, elaborate de serviciile pentru care are delegare de competenţe;

g) monitorizează şi urmăreşte realizarea în intervalul termenelor rezolutive a lucrărilor ordonate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

h) întocmeşte, din dispoziţia directorului, lucrări solicitate de conducerea ministerului ori de alte structuri;

i) întocmeşte fişele de evaluare a activităţii profesionale desfăşurate de şefii serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

j) participă la elaborarea unor lucrări de către colective numite de conducerea ministerului;

k) face propuneri privind concepţia de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

l) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire continuă a personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe;

m) efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne pe domeniile pentru care are delegare de competenţe;

n) coordonează activitatea de îndrumare, sprijin şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, desfăşurată de personalul competent din serviciile pentru care are delegare de competenţe, pe domeniile specifice de activitate;

o) controlează prin sondaj încărcătura cu sarcini a personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe şi întocmirea fişelor de autoevaluare;

p) urmăreşte realizarea circuitului legal al lucrărilor de secretariat la nivelul conducerii ministerului, în conformitate cu normele în vigoare;

q) ţine evidenţa lucrărilor cu termen de finalizare dispus de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, conform rezoluţiilor;

r) asigură buna desfăşurare a activităţilor de secretariat tehnic pentru Colegiul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru Comisia de dialog social.

Responsabilităţi:

- de planificare: planificarea activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

- de raportare: stadiul îndeplinirii sarcinilor;

- de lucru cu publicul: la delegarea de competenţe pentru Serviciul relaţii cu publicul;

- de luare a deciziilor: decizii privind desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

- accesul la informaţii: secret de stat, nivelul “strict secret de importanţă deosebită”.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: volumul lucrărilor verificate şi elaborate (număr de pagini); asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: acurateţea lucrărilor, conţinutul şi forma prezentării - lucrări corecte, coerente, aplicabile, complete.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile postului în timpul programului de lucru sau, după caz, când situaţia o impune, în afara acestuia.

5. Utilizarea resurselor: dispune de toate mijlocele legale aflate la dispoziţie.

6. Mod de realizare: individual şi prin colectivele pe care le coordonează.

 

SECRETAR GENERAL

Nume şi prenume

Semnătura

Data

 

DIRECTOR

DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL ŞI PROTOCOL

Nume şi prenume Semnătura

Data

 

TITULARUL POSTULUI,

DIRECTOR ADJUNCT

DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL ŞI PROTOCOL

Nume şi prenume Semnătura

Data

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto

 

Având în vedere aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană şi adoptarea Directivei 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h) şi ale art. 67 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 lit. f)-h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Prezentul ordin transpune pct. 4 din partea A a anexei la Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directiva în domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013.

 

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2014.

Nr. 40.

 

ANEXA

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 42/2006)

 

MODELUL*)

Certificatului de pregătire profesională

 

Fata 1

 

Faţa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLĂ

 

 

11.

 

9.

10.

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ ROMÂNIA

1.

C1

 

2.

 

 

 

3.

4a.

4b.

4c.

5a.

5b.

7.

C

 

6. FOTO

 

 

 

 

Dl

 

1. Numele titularului

2. Prenumele titularului

D

 

3. Data şi locul naşterii

4a. Data eliberării

C1E

 

4b. Data expirării certificatului

4c. Eliberat de

CE

 

 

 

 

 

5a. Numărul permisului

 

 

9.

 

5b. Seria

D1E

 

10. Codul comunitar

 

DE

 

 

 

 

 


*) Modelul este reprodus în facsimil.

 

Notă privind modelul certificatului de pregătire profesională:

1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 şi ISO 7816-1.

Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate să asigure conformitatea lor cu normele internaţionale sunt conforme cu norma ISO 10373.

2. Certificatul are două feţe. Faţa 1 conţine:

a) titlul “Certificat de calificare profesională a conducătorului auto” imprimat cu caractere îngroşate;

b) numele statului membru care a eliberat certificatul (menţiune facultativă);

c) semnul distinctiv al statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de douăsprezece stele galbene; semnul distinctiv este următorul;

RO: România

d) informaţiile specifice certificatului, numerotate după cum urmează:

1. numele titularului;

2. prenumele titularului;

3. data şi locul naşterii titularului; 4a. data eliberării;

4b. data expirării;

4c. numele autorităţii care eliberează certificatul (poate fi

tipărită pe faţa 2); 5a. numărul permisului de conducere; 5b. numărul de serie;

6. fotografia titularului;

7. semnătura titularului;

8. domiciliul sau adresa poştală a titularului (menţiune facultativă);

9. (sub)categoriile de vehicule pentru care conducătorul răspunde obligaţiilor de calificare iniţială şi/sau de calificare continuă;

e) menţiunea “model al Comunităţilor europene” în limba sau limbile statului membru care eliberează certificatul şi titlul “certificat de calificare de conducător auto” în celelalte limbi ale Comunităţii, tipărite în albastru pentru a constitui fondul certificatului:

tarjeta de cualifîcacion del conductor

chaufforuddannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis

Δελτίο εττιμόρφωσης οδηγού

driver qualification card

carte de qualification de conducteur

cárta cailfochta tiomána

kvalifikacijska kartica vozača

carta di qualificazione del conducente

kwaiificatiekaart bestuurder

carta de qualificacao do motorista

kuljettajan ammattipatevyyskortti

yrkeskompetensbevis for forare

f) culorile de referinţă:

- albastru: Pantone reflex blue;

- galben: Pantone yellow.

Faţa 2 conţine:

a) 9. (sub)categoriile de vehicule pentru care conducătorul auto răspunde obligaţiilor de calificare iniţială şi continuă;

10. codul comunitar armonizat stabilit în anexele I şi la ale Directivei 91/439/CEE “95.”, urmat de data-limită de valabilitate pentru categoria respectivă. De exemplu: “95.zz.ll.aaaa“;

11. se vor înscrie menţiunile corespunzătoare: “CPI” si/sau “CPC”;

b) o explicaţie a rubricilor numerotate care apar pe feţele 1 si 2 ale certificatului (cel puţin rubricile 1, 2, 3,4a, 4b, 4c, 5a, 5b şi 10).

3. Securitatea, inclusiv protecţia datelor

Diferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oricărei falsificări sau manipulări şi detectarea oricărei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel puţin la fel de ridicat ca nivelul de securitate al permisului de conducere.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, precum şi ale art. 62 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 4 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia în care la data de referinţă valoarea tarifului ce ar fi perceput în baza licenţei respective pentru un an întreg, în conformitate cu documentele de alocare/asignare în vigoare la data de referinţă, nu depăşeşte cuantumul a 200 euro, tariful se va încasa anual. Data de referinţă este 1 martie a fiecărui an, pentru licenţele în vigoare la această dată, sau ultima zi lucrătoare a trimestrului emiterii licenţei, în cazul în care aceasta a fost eliberată ulterior datei de 1 martie.”

2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), tariful datorat este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, în baza documentelor iniţiale, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului, până în luna în care au fost emise documentele de alocare/asignare modificate, luna emiterii acestor documente fiind inclusă în acest număr, cumulată cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, datorat în baza documentelor modificate, multiplicat cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv al trimestrului, luna emiterii documentelor de alocare/asignare modificate nefiind inclusă în acest număr. În cazul modificării documentelor de alocare/asignare de mai multe ori pe parcursul unui an, respectiv al unul trimestru, prevederile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător.”

3. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.

4 în anexă, la capitolul II “Serviciul fix”, punctul 3.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“3.5.

Tarif pentru reţea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) în banda 24,5-26,50 GHz:

 

3.5.1.

Tarif pentru un canal duplex de 112 MHz alocat la nivel naţional

108.000 euro/canal

3.5.2.

Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul municipiului Bucureşti

7.000 euro/canal

3.5.3.

Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei localităţi situate în unul dintre judeţele Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, laşi, Ilfov, Prahova sau Timiş

940 euro/canal

3.5.4.

Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei localităţi situate în unul dintre judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea

600 euro/canal

3.5.5.

Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei localităţi situate în unul dintre judeţele Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui

360 euro/canal”

 

            Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Săceanu

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2014.

Nr. 64.

 

LISTA

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează si administrează unităţi de asistentă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş în anul 2014 finanţate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează si administrează unităţi de asistentă socială

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ

Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Cuantumul subvenţiei

- lei -

1.

Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale “Trebuie” - Sebeş

56.196

2.

Asociaţia “Diakoniewerk International”

56.856

3.

Filantropia Ortodoxă Sebeş

126.169

 

Director executiv,

Ionela Maxim


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.