MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 487/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 487         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 iulie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 268 din 7 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

Decizia nr. 276 din 8 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            693. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            465. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 268

din 7 mai 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea, în şedinţa publică din 27 februarie 2014, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Ozone Laboratories Pharma” - S.A. cu sediul în Bucureşti şi Societatea Comercială “Labormed Pharma”- S.A. cu sediul în Bucureşti în dosarele nr. 2.588/2/2013 şi nr. 2.589/2/2013 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, care formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 692D/2013 şi nr. 862/2013.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 27 februarie 2014, în prezenţa reprezentanţilor autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate şi a părţilor, precum şi a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus conexarea Dosarului nr. 862D/2013 la Dosarul nr. 692D/2013 care a fost primul înregistrat şi a luat act de faptul că între Societatea Comercială “Ozone Laboratories Pharma” - S.A. din Bucureşti şi Societatea Comercială “Labormed Pharma” - S.A. din Bucureşti a avut loc o fuziune prin absorbţie, iar ca efect al fuziunii toate drepturile şi obligaţiile fiind preluate şi exercitate de societatea absorbantă, respectiv Societatea Comercială “Labormed Pharma” - S.A. din Bucureşti.

3. În temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, precum şi, după caz, ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 20 martie 2014, 25 martie 2014, 26 martie 2014, 15 aprilie 2014, 6 mai 2014 şi, ulterior, pentru data de 7 mai 2014, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

4. Prin încheierile din 24 septembrie 2013 şi 27 septembrie 2013, pronunţate în dosarele nr. 2.588/272013 şi nr. 2.589/2/2013, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Ozone Laboratories Pharma” - S.A. şi Societatea Comercială “Labormed Pharma” - SA, ambele cu sediul în Bucureşti, având ca obiect soluţionarea unor cereri de anulare a unor notificări comunicate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia formulează atât critici de neconstituţionalitate extrinsecă, cât şi critici de neconstituţionalitate intrinsecă, susţinând că prevederile criticate sunt neconstituţionale. Întrucât contravin art. 16 alin. (1), art. 34, art. 44 alin. (1) şi (2), art. 56 alin. (2) şi art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, precum şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 1 paragraful 2 din Primul Protocolul adiţional la Convenţie.

6. În acest sens arată că sunt încălcate dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece se instituie o discriminare, pe de o parte, în raport cu ponderile în care producătorii de medicamente determină depăşirea bugetului, care devine evidentă atunci când se are în vedere o abordare dinamică a pieţei, legea nepermiţând luarea în considerare a contribuţiei reale la crearea deficitului ca urmare a evoluţiei pe piaţă a operatorilor economici de la un trimestru la altul. Pe de altă parte, încălcarea art. 16 din Constituţie este dedusă şi în raport cu ceilalţi actori de pe lanţul de distribuţie, întrucât sunt obligaţi să plătească taxa clawback doar deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor compensate, respectiv doar producătorii şi importatorii, nu şi farmaciile sau lanţurile de distribuţie, deşi aceştia obţin, la rândul lor, profit din vânzarea medicamentelor respective.

7. Dispoziţiile art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 impun în mod nediferenţiat tuturor contribuabililor vizaţi de acest act normativ (deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă, respectiv reprezentanţii legali ai acestora) obligaţia de a plăti o taxă calculată asupra unei valori (consumul total de medicamente) care include între altele şi consumul de medicamente din cadrul unor programe naţionale la care respectivii contribuabili nu participă în nicio modalitate, ceea ce contravine art. 16 alin. (1) din Constituţie. Din prevederile criticate rezultă că taxa de clawback se datorează pentru consumul total de medicamente, generat atât de consumul de medicamente cuprinse în programele naţionale de sănătate, cât şi de consumul de medicamente care nu formează obiectul unor astfel de programe.

8. Se susţine că, deşi Curtea Constituţională a constatat prin Decizia nr. 39 din 5 februarie 2013 că includerea taxei pe valoarea adăugată în baza de calcul al contribuţiei clawback este neconstituţională, şi legiuitorul a modificat prevederile legale referitoare la formula de calcul al acestei contribuţii, principiul justei aşezări a sarcinilor fiscale este în continuare nesocotit.

9. Se apreciază că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 este contrară art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, deoarece, în cazul de faţă, situaţia extraordinară şi urgenţa sunt doar proclamate în preambulul ordonanţei de urgenţă, fără a fi motivate şi fără a fi precizat vreun element cuantificabil, obiectiv, prin care să se demonstreze felul în care ar fi perturbată funcţionarea sistemului de sănătate prin neemiterea acestei ordonanţe, neprecizându-se nici de ce o asemenea reglementare este urgentă şi nu poate fi amânată. Totodată, se arată că, prin obiectul de reglementare, ordonanţa de urgenţă criticată afectează “regimul juridic al îndatoririlor constituţionale”, respectiv al aşezării Juste a sarcinilor f scale.

10. Se susţine că sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 34 şi art. 44 alin. (1) şi (2), sens în care arată că obligaţia de plată a contribuţiei stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, respectiv “aşa numita taxă de clawback”, este o ingerinţă în dreptul la respectarea bunurilor în sensul art. 1 paragraful 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, stabilind o măsură nelegală şi disproporţionată, normă care nu urmăreşte un scop legitim. Or, prin reglementarea care impune o sarcină disproporţionată, statul provoacă sau impune retragerea medicamentelor din listele de compensare sau retragerea unor producători de pe piaţă, încălcându-se şi dreptul la ocrotirea sănătăţii.

11. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, exprimându-şi opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în Dosarul nr. 692D/2013, arată că mecanismul de calcul al contribuţiei clawback nu încalcă dispoziţiile art. 16 din Constituţie, întrucât, astfel cum rezultă din formula de calcul instituită prin art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, contribuţia trimestrială, adică valoarea nominală a taxei datorate de fiecare plătitor, se raportează conform algoritmului de calcul şi la indicatorii constând în valoarea vânzărilor individuale trimestriale de medicamente ale fiecărui plătitor de contribuţie, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi la valoarea vânzărilor totale trimestriale de medicamente suportate din Fondul naţional unic de asigurări de Sănătate şi din bugetul sănătăţii, care constituie elemente variabile ale ecuaţiei, adaptate situaţiei de fapt a fiecărui subiect impozabil.

12. Din analiza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 rezultă că obligaţia de plată a taxei clawback revine deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţilor lor legali, astfel cum această din urmă categorie este definită la art. 2 din actul normativ criticat, contravaloarea acestor medicamente fiind suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. Ca atare, numai comercianţii care pun pe piaţă respectivele medicamente a căror contravaloare este suportată din sursa mai sus arătată sunt obligaţi la plata acestei contribuţii. Într-adevăr, nu toţi producătorii de medicamente participă la programele naţionale de sănătate, însă, nu calitatea de producător de medicamente atrage după sine plata taxei, ci calitatea de deţinător al autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor, şi nu numai pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, ci pentru toate medicamentele a căror contravaloare este suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. Aşadar, susţinerea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la faptul că taxa clawback se impune în mod nediferenţiat tuturor contribuabililor, deţinători ai autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, fiind plătită doar de producători şi importatori, iar nu de către farmacii sau distribuitori care obţin profit din vânzarea medicamentelor, nu poate fi reţinută în sensul neconstituţionalităţii dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă.

13. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 56 din Constituţie, se arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât prin Decizia nr. 39 din 5 februarie 2013 Curtea Constituţională a constatat că sintagma “care include şi taxa pe valoarea adăugată” din cuprinsul art. 31 alin. (5) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011, este neconstituţională. Totodată, se susţine că prin noua reglementare viciul de neconstituţionalitate nu a fost înlăturat, iar din acest punct de vedere excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

14. Referitor la încălcarea prevederilor art. 115 alin, (4) şi (6) din Constituţie, se arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât intervenţia legislativă sub forma adoptării unei ordonanţe de urgenţă este justificată, fiind determinată de necesitatea satisfacerii unui interes public constând în asigurarea accesului neîntrerupt al populaţiei la medicamente, neadoptarea unor măsuri în procedură de urgenţă fiind de natură să conducă la imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor din domeniul sanitar.

15. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, exprimându-şi opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în Dosarul nr. 862D/2013, referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, arată că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, având în vedere că, aşa cum rezultă din mecanismul de calcul al contribuţiei instituite de dispoziţiile criticate, procentul de contribuţie datorat este identic pentru toţi contribuabilii, deşi aceştia se regăsesc în situaţii diferite.

16. Referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 56 alin. (2) din Constituţie, apreciază că se susţine argumentul reclamantei, în sensul că taxa de clawback se constituie într-o taxă aplicabilă, printre altele, asupra unei alte taxe, şi anume taxa pe valoarea adăugată. Din interpretarea sistematică a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 rezultă că taxa de clawback urmează a se aplica asupra valorii consumului de medicamente dintr-o anumită perioadă de referinţă, valoare în a cărei structură intră şi taxa pe valoare adăugată, percepută în succesiuni de operaţiuni comerciale finalizate prin punerea la dispoziţia consumatorilor a medicamentelor, ceea ce contravine principiului justei aşezări a sarcinilor fiscale instituit de art. 56 alin. (2) din Constituţie.

17. În ceea ce priveşte critica vizând pretinsa încălcare a prevederilor art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât, pe de o parte, intervenţia legislativă sub forma adoptării unei ordonanţe de urgenta este justificată, fiind determinată de necesitatea satisfacerii unui interes public, constând în asigurarea accesului neîntrerupt al populaţiei la medicamente, neadoptarea unor măsuri în procedură de urgenţă fiind de natură să conducă la imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor din domeniul sanitar. Pe de altă parte, în raport cu obiectul reglementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, apreciază că actul normativ criticat nu afectează regimul juridic al îndatoririlor constituţionale.

18. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1)din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit încheierilor de sesizare, îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu completările ulterioare.

22. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) care dispun că “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătăţii, ale art. 44 alin. (1) şi (2) referitor la ocrotirea şi garantarea dreptului de proprietate, ale art. 56 alin. (2) potrivit cărora “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale” şi ale art. 115 alin. (4) şi (6) privind regimul ordonanţelor de urgenţă. De asemenea, sunt menţionate dispoziţiile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind interzicerea discriminării, precum şi ale art. 1 paragraful 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, referitor la protecţia proprietăţii.

23. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru motivele care vor fi arătate în continuare.

(1) Aspecte prealabile

24. Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii au mai fost supuse controlului de constituţionalitate atât în ansamblul lor, cât şi în mod special anumite articole din aceasta, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare. În acest sens, spre exemplu, sunt: Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012, Decizia nr. 39 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 20 februarie 2013, Decizia nr. 52 din 12 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 28 martie 2013, Decizia nr. 245 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013, Decizia nr. 249 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 5 iulie 2013, Decizia nr. 263 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 10 iulie 2013, Decizia nr. 344 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 5 noiembrie 2013, şi Decizia nr. 43 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 11 aprilie 2014.

25. Din examinarea dosarului cauzei reiese că notificările contestate sunt aferente trimestrului IV al anului 2012, iar potrivit art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 “Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuţiei trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, unde CTt şi Bat nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei”.

26. Analizând evoluţia prevederilor legale ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, Curtea constată că iniţial nu era prevăzut că procentul “p” se aplică şi asupra taxei pe valoarea adăugată. Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011, s-a prevăzut că “Începând cu trimestrul I al anului 2012 contribuţia trimestrială, denumită în continuare Ctd, datorată de fiecare plătitor se calculează astfel: [...]”, iar “prin valoarea vânzărilor (...) se înţelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, care include şi taxa pe valoarea adăugată”, pentru ca apoi, potrivit ultimei completări efectuate prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, să fie clarificată această problemă, în sensul că în valoarea vânzărilor asupra căreia se aplică procentul “p” nu se include şi taxa pe valoarea adăugată, respectiv că “Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuţiei trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 (...), unde CTt şi BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată (...)”.

(2) Critici de constituţionalitate extrinseci

27. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate extrinsecă, raportată la art. 115 alin. (4) din Constituţie, Curtea, reţine că, astfel cum reiese din expunerea de motive, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 a fost adoptată: ca urmare a consumului ridicat de medicamente care a condus la depăşirea plafonului alocat şi pentru asigurarea unui acces neîntrerupt al populaţiei la medicamentele cu şi fără contribuţie personală acordate în ambulatoriu, în cadrul programelor naţionale de sănătate; ţinând cont de necesitatea implementării unui sistem de contribuţie sustenabil pentru suplimentarea în continuare a surselor de finanţare a sistemului public de sănătate în regim de urgenţă, în vederea asigurării asistenţei medicale a populaţiei, şi de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor din domeniul sanitar şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a acestora. Or, amânarea adoptării acestor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte calitatea serviciilor medicale, prin lipsa resurselor financiare necesare asigurării asistenţei medicale pentru un număr important de pacienţi. În acest sens este Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012.

28. În consecinţă, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 nu aduce atingere dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie.

29. Referitor la critica de neconstituţionalitate extrinsecă, raportată la art. 115 alin. (6) din Constituţie, Curtea constată că referitor la sfera noţiunii de “Îndatoriri prevăzute de Constituţie”, aceasta se circumscrie la orice îndatorire specificată de prevederile constituţionale, iar nu doar la acele îndatoriri prevăzute la titlul II capitolul III - Îndatoririle fundamentale din Constituţie. Astfel, de exemplu, intră în sfera îndatoririlor prevăzute de Legea fundamentală obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor - art. 1 alin. (5), obligaţia statului român de a îndeplini întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce îi revin din tratatele la care este parte - art. 11 alin. (1), obligaţia autorităţilor publice să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale - art. 59 alin. (2) etc. De asemenea, sfera persoanelor cărora le incumbă îndeplinirea unor îndatoriri fundamentale nu este limitată la categoria cetăţenilor, ci ea cuprinde şi alţi subiecţi, ca, de exemplu, statul sau autorităţile publice. În acest sens este Decizia nr. 43 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 11 aprilie 2014.

30. În ceea ce priveşte noţiunea “a afecta” prevăzută de prevederile constituţionale ale art. 115 alin. (5), Curtea reţine că aceasta este susceptibilă de interpretări diferite, însă, din punct de vedere juridic semnifică: “a suprima” “a aduce atingere”, “a prejudicia”, “a vătăma”, “a leza”, “a antrena consecinţe negative”. În acest sens este Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008.

31. Curtea apreciază că sintagma “a afecta” raportată la noţiunea de “Îndatoriri prevăzute de Constituţie” trebuie examinată în lumina jurisprudenţei sale, dar cu anumite nuanţări, determinate de modul de îndeplinire al acestor îndatoriri şi de subiecţii cărora le incumbă sarcina îndeplinirii lor.

32. Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea apreciază că legiuitorul delegat nu a afectat prin actul normativ criticat vreuna din îndatoririle prevăzute de Constituţie, din contră a reglementat plata unei contribuţii, care este venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Dimpotrivă, ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 a fost adoptată şi în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra asigurării asistenţei medicale a populaţiei, prin suplimentarea surselor de finanţare a sistemului public de sănătate.

33. În consecinţă, Curtea constată că prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 nu a avut loc o încălcare a textului constituţional al art. 115 alin. (6) în ceea ce priveşte afectarea unei îndatoriri fundamentale, subiectele de drept vizate putându-şi modula conduita în funcţie de ipoteza normei juridice criticate. În acest sens este şi Decizia nr. 43 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 11 aprilie 2014.

(3) Critici de constituţionalitate intrinseci

34. Curtea observă că, potrivit art. 34 din Constituţie, dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat, statul fiind obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice, sens în care organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc prin lege.

35. Politicile şi programele naţionale de sănătate se realizează prin Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi prin alte entităţi cum ar fi, spre exemplu, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În acest context, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 s-a instituit obligaţia legală pentru deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali de a plăti o contribuţie trimestrială, în condiţiile stabilite în această ordonanţă de urgenţă, iar în ceea ce-i priveşte pe “ceilalţi actori de pe lanţul de distribuţie”, aceştia au obligaţii contractuale.

36. Măsurile instituite prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 sunt tocmai o transpunere a celor statuate în conţinutul Legii fundamentale cu privire la garantarea dreptului la ocrotirea sănătăţii şi, prin urmare, nu aduc atingere prevederilor art. 34 şi art. 44 din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 paragraful 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, referitor la protecţia proprietăţii. Ca atare, legitimitatea măsurilor instituite prin actul normativ criticat îşi are fundamentul în prevederile constituţionale.

37. În ceea ce priveşte includerea, în mod expres, a taxei pe valoarea adăugată în formula de calcul al taxei clawback, instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat, cu valoare de principiu, în sensul că, în virtutea principiului general valabil în materie fiscală, impozitele şi taxele se aplică asupra materiei impozabile - venituri sau bunuri, nu şi asupra celorlalte impozite, or, aplicarea taxei de clawback la o altă taxă este contrară prevederilor constituţionale referitoare la aşezarea justă a sarcinilor fiscale, motiv pentru care includerea taxei pe valoarea adăugată în valoarea totală a vânzărilor de medicamente în raport cu care se calculează taxa de clawback a fost constatată ca fiind neconstituţională prin Decizia nr. 39 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 20 februarie 2013.

38. Subiecţii obligaţi la plata taxei de clawback sunt circumscrişi în sfera deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, care pot fi atât producătorii de medicamente (români sau străini), cât şi comercianţii de medicamente (români sau străini), dar numai pentru medicamentele comercializate care se plătesc din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, neavând relevanţă dacă medicamentele comercializate sunt incluse în programele naţionale de sănătate ori folosite în tratamentul ambulatoriu prin farmaciile cu circuit deschis, potrivit art. 1 din ordonanţa de urgenţă.

39. În ce priveşte individualizarea concretă a medicamentelor comercializate pentru care se datorează taxa, potrivit art. 4 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, Curtea constată Că acestea figurează în lista pe care deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sunt obligaţi să o depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor ordonanţei de urgenţă.

40. Referitor la întinderea şi modul de calcul al taxei, Curtea reaminteşte că taxa clawback se calculează prin aplicarea unui procent “p” asupra valorii “consumului de medicamente” suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, consum aferent vânzărilor fiecărui plătitor (deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor). În această situaţie, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor nu sunt dezavantajaţi, întrucât taxa clawback, respectiv contribuţia rezultată în urma aplicării procentului “p”, depinde de valoarea propriilor vânzări şi în funcţie de valoarea vânzărilor totale trimestriale de referinţă. În acest sens este Decizia nr. 344 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 5 noiembrie 2013.

41. În ceea ce priveşte pretinsa “discriminare pe verticală”, dat fiind că la această taxă nu sunt ţinuţi şi operatorii economici care intervin în lanţul de distribuţie a medicamentelor, această critică nu poate fi reţinută, întrucât, pe de o parte, distribuitorii şi farmaciile nu sunt beneficiari ai autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, ci simpli prestatori de servicii pentru care sunt îndreptăţiţi la încasarea unui tarif, aceştia nefiind parte în convenţia încheiată cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar, pe de altă parte, aceştia sunt supuşi sistemului fiscal general, fiind ţinuţi de impozitele şi taxele care se percep asupra rezultatelor activităţilor pe care le prestează. În acest sens este Decizia nr. 249 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 5 iulie 2013.

42. Referitor la elementul de noutate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv instituirea obligativităţii pentru deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă/reprezentantul acestuia în România pentru a lua toate măsurile necesare astfel încât distribuţia angro a medicamentelor decontate în cadrul sistemului naţional de asigurări de sănătate să se realizeze prin minimum 3 distribuitori, Curtea observă că aceste măsuri au fost legiferate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2014, ca urmare a transpunerii Directivei 2011/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 8 iunie 2011 de modificare â Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare, publicată în publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 174 din 1 iulie 2011. În acest context s-au avut în vedere şi sancţiunile aplicabile pentru fabricarea, distribuirea, intermedierea, importul şi exportul de medicamente falsificate, precum şi vânzarea de medicamente falsificate la distanţă către populaţie prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale.

43. Taxa de clawback este o taxă parafiscală, stabilită potrivit prevederilor art. 139 din Constituţie, în virtutea cărora “Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. Aşadar, taxele parafiscale reprezintă o categorie distinctă, specială, de venituri care sunt legal dirijate în beneficiul instituţiilor şi/sau organismelor cărora statul consideră oportun să le asigure realizarea, pe această cale, a unor venituri complementare. Ca atare, este dreptul exclusiv al legiuitorului să stabilească plătitorii taxelor parafiscale, în speţă ai taxei de clawback, respectiv operatorii economici care sunt vizaţi în mod expres de reglementările Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011. În acest sens este Decizia nr. 263 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 10 iulie 2013.

44. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului statuează că un stat contractant, mai ales atunci când elaborează şi pune în practică o politică în materie fiscală, se bucură de o marjă largă de apreciere, cu condiţia existenţei unui Just echilibru”între cerinţele interesului general şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale omului (a se vedea Hotărârea din 23 februarie 2006, pronunţată în Cauza Stere şi alţii împotriva României, paragraful 50. Astfel, legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales cele sociale şi economice, de o marjă de apreciere pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acestuia, care să facă “posibilă menţinerea unui echilibru între interesele aflate în joc” (Hotărârea din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragrafele 41 şi 49).

45. Având în vedere cele prezentate mai sus, Curtea constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, în raport cu criticile formulate, nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 şi art. 56, precum şi celor ale art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

(4) Aspecte privind interpretarea şi aplicarea prevederilor legale criticate

46. În ceea ce priveşte celelalte argumente invocate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, cu referire la practica administrativă şi judiciară, Curtea observă că acestea sunt probleme ce ţin de interpretarea şi aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, la speţele deduse judecăţii, aspect ce intră în competenţa instanţelor de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială “Ozone Laboratories Pharma” - S.A. şi Societatea Comercială “Labormed Pharma” - S.A., ambele cu sediul în Bucureşti, în dosarele nr. 2.588/2/2013 şi nr. 2.589/2/2013 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 mai 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 276

din 8 mai 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Gabriela Spătaru în Dosarul nr. 9.020/327/2012 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 758D/2013.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul excepţiei a depus la dosar o cerere prin care solicită refacerea procedurii de citare, deoarece numiţii Michael Gudu, Ruxandra Antoche şi Victor Dujinschi, deşi părţi în cauză, nu au fost citaţi.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii, deoarece persoanele nominalizate nu sunt părţi în dosarul în care a fost invocată excepţia.

5. Curtea, având în vedere dispoziţiile art. 153 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, respinge cererea astfel formulată, deoarece, deşi în citativul iniţial transmis Curţii Constituţionale figura numitul Michael Gudu, din nota telefonică întocmită la data de 15 ianuarie 2014 rezultă că acea parte a fost scoasă din cauză. Celelalte două persoane indicate de autor în cerere nu au fost niciodată părţi în cauza de faţă.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 15 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 9.020/327/2012, Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şl art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gabriela Spătaru într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva soluţiei de netrimitere în judecată dispuse de procuror.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate încalcă “dreptul constituţional privitor la egalitatea în drepturi” şi “dreptul la apărare prin încălcarea Constituţiei şi a Legii nr. 47/1992 care stipulează atât posibilitatea ca instanţa de judecată să sesizeze Curtea Constituţională, precum şi dreptul ca parte în dosar să sesizez instanţa de judecată pentru a o înainta Curţii Constituţionale”.

9. Totodată, autorul mai arată că prevederile “art. 281 din Codul de procedură penală se află în contradicţie cu art. 30 alin. (1) lit. c) şi alin. (4)” din Codul de procedură penală

10. Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată, deoarece textul nu îngrădeşte accesul liber la justiţie al persoanelor interesate şi nu aduce restrângeri nepermise unor drepturi sau libertăţi.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

12. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile art. 281 - Competenţa Curţii de Apel şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 - Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în ţară, ambele din Codul de procedură penală din 1968, care au următorul conţinut:

- Art. 281; “Curtea de Apel: 1. judecă în primă instanţă:

a) infracţiunile prevăzute de Codul penal în art. 155-173 şi infracţiunile privind siguranţa naţională a României prevăzute în legi speciale;

a1) infracţiunile prevăzute de Codul penal în art. 2531, art. 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată şi art. 356-361;

b) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii şi tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe, precum şi de avocaţi, notari publici,

executori judecătoreşti şi de controlorii financiari ai Curţii de Conturi;

b1) infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;

b2) infracţiunile săvârşite de magistraţii asistenţi de la Înalta Curte de Casape şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;

b3) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ şi de Avocatul Poporului.

c) - abrogat;

d) - alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa;

e) - abrogat;

f) - abrogat;

2. ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de tribunale;

3. ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în primă instanţă, cu excepţia celor date în competenţa tribunalului, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege;

4. soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunale sau între judecătorii şi tribunale din circumscripţia sa ori între judecătorii din circumscripţia unor tribunale diferite aflate în circumscripţia Curţii, precum şi alte cazuri anume prevăzute de lege.

5. soluţionează cererile prin care s-a solicitat extrădarea sau transferul persoanelor condamnate în străinătate.

6. soluţionează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.”

- Art. 30 alin, 1 lit. c) şi alin. 4; “(1) Competenţa după teritoriu este determinată de: [...]

c) locul unde locuieşte făptuitorul; [...]

Prin «locul săvârşirii infracţiunii» se înţelege locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională, în toiul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia.

16. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi şi art. 24 referitor la Dreptul la apărare.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta a fost invocată în Dosarul nr. 9.020/327/2012 al Judecătoriei Tulcea ce are ca obiect o plângere formulată împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror, plângere ce a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 21 decembrie 2012. După respingerea succesivă a două cereri de recuzare formulate de Gabriela Spătaru, la data de 23 mai 2013 aceasta a formulat o cerere de strămutare care a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. 443/36/2013. La data de 26 septembrie 2013 această din urmă instanţă, prin Decizia penală nr. 121, a respins ca nefondată cererea de strămutare astfel formulată. Drept urmare, la data de 15 octombrie 2013 Gabriela Spătaru a înţeles să invoce excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală.

18. Aşa fiind, se poate desprinde concluzia că invocarea excepţiei de neconstituţionalitate nu are nici un fel de legătură cu soluţionarea cauzei în care aceasta a fost invocată, deoarece soluţionarea plângerilor formulate împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată nu este indisolubil legată de caracterul constituţional al dispoziţiilor criticate. Prin urmare nu sunt respectate exigenţele prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora “Curtea Constituţională decide asupra [...] unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [...).”

19. În subsidiar, Curtea constată că, în prezentul dosar, autorul excepţiei invocă neconstituţionalitatea textelor de lege criticate raportate la egalitatea în drepturi şi la dreptul la apărare, fără să formuleze o motivare din care să rezulte în ce constă contrarietatea faţă de prevederile constituţionale invocate. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate1 şi, ca atare, Curtea nu se poate substitui autorului excepţiei în ceea ce priveşte formularea unor motive de neconstituţionalitate. Acest fapt ar avea semnificaţia exercitării unui control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 146 din Constituţie (a se vedea în acest sens Decizia nr. 1.696 din 17 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 22 ianuarie 2010).

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Gabriela Spătaru în Dosarul nr. 9.020/327/2012 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 8 mai 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria judecătorului sau a procurorului - 5 zile lucrătoare;

b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

e) decesul soţului sau soţiei ori al unei rude până la gradul al III-lea inclusiv a magistratului sau a soţului/soţiei acestuia - 3 zile lucrătoare;

d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.

(2) Concediile prevăzute la alin. (1) nu se pot acorda mai târziu de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

(3) Concediile plătite prevăzute la alin. (1) se acordă, la cerere, de conducerea instituţiei.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 693.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1,093 din 26 iunie 2014, având în vedere prevederile:

- titlului II şi titlului VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 19072013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. În tot cuprinsul anexelor nr. 1 şi 2, denumirea “Programul naţional de oncologie” se înlocuieşte cu denumirea “Programul naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice”.

3. În anexa nr. 1, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice se introduce pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)”, prevăzut în anexa nr. 1.

4. În anexa nr. 1, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT se introduc pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare tabelul 1 “Situaţia bolnavelor cu reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de endoproteze mamare (lei)” prevăzute în anexa nr. 2.

5. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” de la Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 3.

6. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de medicamente (lei)” de la Programul naţional de tratament al hemofiliei şi tăiasem iei se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 4.

7. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis), tabelul 2 “Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis), tabelul 3 “Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)” de la Programul naţional de tratament pentru boli rare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-3, prevăzute în anexa nr. 5.

8. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului”, tabelul 2 “Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)”, tabelul 3 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” şi tabelul 4 “Situaţia numărului de endoproteze şi implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare” de la Programul naţional de ortopedie se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4, prevăzute în anexa nr. 6.

9. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şt a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” de la Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 7.

10. În anexa nr. 1, tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative”, prevăzut în anexa nr. 8.

11. În anexa nr. 2, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice se introduce pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)”, prevăzut în anexa nr. 9.

12. În anexa nr. 2, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT se introduce pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare tabelul 1 “Situaţia bolnavelor cu reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de endoproteze mamare (lei)”, prevăzute în anexa nr. 10.

13. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” de la Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 11.

14. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de medicamente (lei)” de la Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 12.

15. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis), tabelul 2 “Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)”, tabelul 3 “Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)” şi tabelul 4 “Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)” de la Programul naţional de tratament pentru boli rare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4, prevăzute în anexa nr. 13.

16. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului”, tabelul 2 “Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)”, tabelul 3 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” şi tabelul 4 “Situaţia numărului de endoproteze şi implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare” de la Programul naţional de ortopedie se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4, prevăzute în anexa nr. 14.

17. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” de la Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 15.

18. În anexa nr. 2, tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” prevăzut în anexa nr. 16.

Art. II. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 iulie 2014.

Art. IV - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boii rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ari. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 465.

 

ANEXA Nr. 1

 

UNITATEA SANITARĂ:.............................................................................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

Raportare pentru....................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

            Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

C1

C2

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITATEA SANITARĂ:..............................................................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

Raportare pentru....................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

            Tabel 1 - Situaţia bolnavelor cu reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnave cu reconstrucţie mamară

Cheltuieli pentru bolnavele cu reconstrucţie mamară

C1

C2

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia stocului de endoproteze mamare (lei)

 

Valoare endoproteze mamare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare endoproteze mamare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare endoproteze mamare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare endoproteze mamare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

 

            C3 = C2 din tabelul 1

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITATEA SANITARĂ:.............................................................................

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

Raportare pentru...............................................”...................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare. conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

            Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şl a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de:

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

implant cohlear

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

proteză im planta bilă de ureche medie

TOTAL

implanturi cohleare

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

proteză implantabilă de ureche medie

TOTAL

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

 

            Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoare materiala sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de

raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

implanturi cohleare

 

 

 

 

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

 

 

 

Proteză implantabilă de ureche medie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 1

C3 proteze cu ancorare osoasă BAHA = C6 din tabelul 1

C3 implantabilă de ureche medie = C7 din tabelul 1

C3 TOTAL = C8 din tabelul 1

 

UNITATEA SANITARĂ:.............................................................................

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

Raportare pentru...................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013)

 

            Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Total bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

Cheltuieli totale

Hemofilie

Talasemie

Hemofilie

Talasemie

Intre 1 şi 18 ani cu

substituţie profilactică

Cu substituţie

„on demand”

cu inhibitori

cu substituţie

pentru accidente

hemoragice

cu substituţie

pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie

pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

Total bolnavi cu hemofilie

între 1 şi 18 ani cu substituţie

profilactica

cu substituţie

“on demand*

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, artele decât cele ortopedice majore

Total bolnavi cu

hemofilie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8=C6 + C7

C9

C10

C11

C12

C13

C14 = C9+... + C13

C16

C16 = C14 + C15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia stocului de medicamente (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente Intrate în cursul perioadei de

raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 =C1 +C2-C3

Hemofilie

 

 

 

 

Talasemie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 hemofilie = C14

C3 talasemie = C15

C3 TOTAL = C16

 

ANEXA Nr. 5

 

UNITATEA SANITARĂ;.............................................................................

Programul naţional de tratament pentru boli rare

Raportare pentru.........................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

            Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Boli neurologice

degenerative/

inflamator-imune forme

cronice

Boli neurologice

inflamator-imune forme

acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Micopoli-zaharidoză tip II (sindromul Hurler)

Micopoli-zaharidoză tip Ii

(sindromul

Hurler)

Afibrinogenemie  congenitală

Sindrom de imuno-deficienţă primara

HTPA

Polineuropatie

familiară amiloidă cu transtiretină

Scleroză

sistemică şi ulcerele digitale evolutive

Purpură

trombocitopenică

imuna cronica

la adulţii

splenectomizati şi

nesplenectomizati

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau

deficit de

tetrahidrobiopterină

Scleroză tuberoasă

 

 

Osteogeneza imperfecta

Epidermoiza buloasă

medicamente

materiale sanitara

Total

medicamente

materiale sanitare

Total

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18=C16+ C17

C19

C20

C21=C19+C20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:

Total

cheltuieli

Boli neurologice

degenerative/

inflamator-imune forme

cronice

Boli neurologice

inflamator-imune forme

acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Micopoli-zaharidoză tip II (sindromul Hurler)

Micopoli-zaharidoză tip Ii

(sindromul

Hurler)

Afibrinogenemie  congenitală

Sindrom de imuno-deficienţă primara

HTPA

Polineuropatie

familiară amiloidă cu transtiretină

Scleroză

sistemică şi ulcerele digitale evolutive

Purpură

trombocitopenică

imuna cronica

la adulţii

splenectomizati şi

nesplenectomizati

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau

deficit de

tetrahidrobiopterină

Scleroză tuberoasă

 

 

Osteogeneza imperfecta

Epidermoiza buloasă

medicamente

materiale sanitara

medicamente

materiale sanitara

medicamente

materiale sanitara

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18 = C16 + C17

C19

C20

C21 =

C19+C20

C22 = C1 + ....+

C15 + C18 + C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 3 - Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)

 

Medicamente/ materiale sanitare pentru:

Valoare medicamente/ materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente/ materiale sanitare

intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente/ materiale sanitare

consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente/ materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

CO CÎ C2 C3 C4 = C1+C2-C3

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

Micopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

 

 

 

Micopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

 

 

 

Afibrinogenemie congenitală

 

 

 

 

Sindrom de imunodeficienţă primară

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

 

 

 

Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

 

 

 

Purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

 

 

 

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

 

 

 

Scleroză tuberoasă

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă - medicamente

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă - medicamente

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă - materiale sanitare

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 2

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 2

C3 Boala Fabry = C3 din tabelul 2

C3 Boala Pompe = C4 din tabelul 2

C3 Tirozinemie = C5 din tabelul 2

C3 Micopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C6 din tabelul 2

C3 Micopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C7 din tabelul 2

C3 Afibrinogenemie congenitală = C8 din tabelul 2

C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C9 din tabelul 2

C3 HTPA = C10 din tabelul 2

C3 Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină = C11 din tabelul 2

C3 Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive = C12 din tabelul 2

C3 Purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 2

C3 Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) = C14 din tabelul 2

C3 Scleroză tuberoasă = C15 din tabelul 2

C3 Osteogeneză imperfectă - medicamente = C16 din tabelul 2

C3 Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare = C17 din tabelul 2

C3 Epidermoliză buloasă - medicamente = C19 din tabelul 2

C3 Epidermoliză buloasă - materiale sanitare = C20 din tabelul 2

C3 TOTAL = C22 din tabelul 2

 

ANEXA Nr. 6

 

UNITATEA SANITARĂ:.............................................................................

Programul naţional de ortopedie

Raportare pentru....................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului

 

Nr. endoproteze

Nr. bolnavi cu endoproteze

Nr. bolnavi ou endoproteze tumorale

Nr. bolnavi cu implant

segmentar de coloană

Număr

bolnavi

adulţi trataţi

prin chirurgie   spinală

Număr

bolnavi copii

trataţi prin instrumentaţie

specifică

Nr. total bolnavi

proteză

totală şold cimentată

proteză

totală şold cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză

totala şold

necimentată

proteză

bipolară

şold

cimentată

proteză

Moore

proteză

totală

genunchi

cimentată fără

stabilizare post

proteză

totală

genunchi

cimentată cu

stabilizare post

proteză unicompar-timentală genunchi

proteză

totală şold

cimentată revizie

proteză

totală şold

necimentată revizie

elemente de

ranforsare

cotil şi

meta-

fizodiafizară

femur

proteză

totală

genunchi

cimentată revizie

proteză

totală umăr

proteză

parţială umăr

proteză

totală cot

alte endo­proteze

Total endo-proteze

Nr. bolnavi adulţi cu

endo­proteze

Nr. bolnavi  copii cu endo-

proteze

Nr. bolnavi adulţi cu endo-

proteze tumorale

Nr. bolnavi

copii cu

endo-

proteze

tumorale

Nr. bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

Nr. bolnavi

copii cu

implant

segmentar

de coloană

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1 +

... + C16

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26 = CI7+...+C25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)

 

Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze

Cheltuieli pentru

endoproteze

Cheltuieli pentru

endoproteze tumorala

Cheltuieli pentru  implant segmentar de coloană

Cheltuieli pentru bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

Cheltuieli pentru bolnavi copii trataţi prin instru­mentaţie specifică

Cheltuieli

pentru total

bolnavi

proteză

totală şold cimentată

proteză

totală şold cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză

totala şold

necimentată

proteză

bipolară

şold

cimentată

proteză

Moore

proteză

totală

genunchi

cimentată fără

stabilizare post

proteză

totală

genunchi

cimentată cu

stabilizare post

proteză unicompar-timentală genunchi

proteză

totală şold

cimentată revizie

proteză

totală şold

necimentată revizie

elemente de

ranforsare

cotil şi

meta-

fizodiafizară

femur

proteză

totală

genunchi

cimentată revizie

proteză

totală umăr

proteză

parţială umăr

proteză

totală cot

alte endo­proteze

Total cheltuieli  endo­proteze

bolnavi

adulţi cu endo­proteze

bolnavi

copii cu endo­proteze

bolnavi adulţi cu endo­proteze tumorale

bolnavi copii cu endo-proteze tumorale

bolnavi adulţi cu implant segmentar

de coloană

bolnavi copii cu implant segmentar

de coloană

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

CI6

C17 =

C1+...+

CI6

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26 =

C17 + ...+

C25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. în col C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

 

            Tabel 3 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de

raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de

raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2-C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

chirurgie spinală

 

 

 

 

instrumentaţie specifică

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 endoproteze = (C18 + C19) din tabelul 2

C3 endoproteze tumorale = (C20 + C21) din tabelul 2

C3 implant segm = (C22 + C23) din tabelul 2

C3 chirurgie spinală = C24 din tabelul 2

C3 instrumentaţie specifică = C25 din tabelul 2

C3 TOTAL = C26 din tabelul 2

 

Tabel 4 - Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

 

Număr endo­proteze

Nr. endoproteze tumorale

Nr. implanturi segmentare de

coloană

Număr implanturi

pertu chirurgie

spinală

Număr sisteme

instrumentaţie

specifică

proteză

totală şold

cimentată

proteză

totală şold cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză

totala şold

necimentată

proteză

bipolară

şold

cimentată

proteză

Moore

proteză

totală

genunchi

cimentată fără

stabilizare post

proteză

totală

genunchi

cimentată cu

stabilizare post

proteză unicompar-timentală genunchi

proteză

totală şold

cimentată revizie

proteză

totală şold

necimentată revizie

elemente de

ranforsare

cotil şi

meta-

fizodiafizară

femur

proteză

totală

genunchi

cimentată revizie

proteză

totală umăr

proteză

parţială umăr

proteză

totală cot

alte endo­proteze

Total endoproteze în luna de raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1 +...+C16

C18

C19

C20

C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: 1 endoproteză, respectiv un implant = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

 

ANEXA Nr. 7

 

UNITATEA SANITARĂ:.............................................................................

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înalta performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională

Raportare pentru.........................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, din care cu:

Nr. bolnavi cu servicii prin

tratament

Gamma-Knife

Nr. total

bolnavi

beneficiari ai

programului

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

Cheltuieli totale

pentru materiale

sanitare

Cheltuieli cu servicii prin

tratament

Gamma-Knife

Cheltuieli totale în cadrul subprogramului

afecţiuni cerebro-

vasculare

stimulatoare

cerebrale

implantabile

pompe implantabile

afecţiuni

vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrate

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau

cronice trataţi

afecţiuni cerebro­vasculare

stimulatoare

cerebrale implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare

periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii

acute sau

cronice trataţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 = C1+…+C8

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C10 + ... C16

C18

C19 = C17 + C18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Tratament pentru

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

afecţiuni cerebrovasculare

 

 

 

 

stimulatoare cerebrale implantabile

 

 

 

 

pompe implantabile

 

 

 

 

afecţiuni vasculare periferice

 

 

 

 

afecţiuni ale coloanei vertebrale

 

 

 

 

afecţiuni oncologice

 

 

 

 

hemoragii acute sau cronice trataţi

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C10 din tabelul 1

C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C11 din tabelul 1

C3 pompe implantabile = C12 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C13 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C14 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C15 din tabelul 1

C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C16 din tabelul 1

C3 TOTAL = C17 din tabelul 1

 

ANEXA Nr. 8

 

UNITATEA SANITARA:.............................................................................

Raportare pentru......................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Situaţia Indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori da eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(lei)

Program naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de eletrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PEY-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotazare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

Cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

 

 

 

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabile de ureche medie

 

Programul naţional de diabet zaharat

 

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat

 

număr de persoane cu diabet evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/dozare de hemoglobina glicozilată

 

număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulina

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulina

 

număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulina

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

Program naţional de tratament al bolilor neurologice

Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie „on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu Tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu Tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu aflbrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

Purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

 

Program naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei

drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie

datorata carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

 cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

număr bolnavi copii cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

cost med iu bolnav/copil cu implant segmentar de coloană

 

număr bolnavi adulţi cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la

bolnavii cu insuficienţa renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Program naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie

intervenţională

număr bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

număr bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

număr bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice trataţi

 

număr bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei

rezistente la tratamentul medicamentos

număr bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

număr bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândita trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie

congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 

 

ANEXA Nr. 9

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE..............................................................................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

Raportare pentru......................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

C1

C2

 

ANEXA Nr. 10

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE.............................................................................

Programul naţional da oncologia - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

Raportare pentru......................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavelor cu reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnave cu reconstrucţie mamară

Cheltuieli pentru bolnavele cu reconstrucţie mamară

C1

C2

 

            Tabel 2 - Situaţia stocului de endoproteze mamare (lei)

 

Valoare endoproteze mamare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare endoproteze mamare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare endoproteze mamare consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoare endoproteze mamare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2-C3

 

 

 

 

 

            C3 = C2 din tabelul 1

 

ANEXA Nr. 11

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE.............................................................................

Program naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

Raportare pentru.......................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de:

 

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

implant cohlear

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

proteză implantabilă de ureche medie

TOTAL

Implanturi cohleare

proteze auditive cu ancorare

osoasă BAHA

proteză implantabilă de ureche medie

TOTAL

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 + C3

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 + C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

implanturi cohleare

 

 

 

 

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

 

 

 

Proteză implantabilă de ureche medie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 1

C3 proteze cu ancorare osoasă BAHA = C6 din tabelul 1

C3 implantabilă de ureche medie = C7 din tabelul 1

C3 TOTAL = C8 din tabelul 1

 

ANEXA Nr. 12

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE............................................................................

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

Raportare pentru....................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Total bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

Cheltuieli totale

Hemofilie

Talasemie

Hemofilie

Talasemie

între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

cu substituţie

„on demand”

cu inhibitori

cu substituţie

pentru accidente

hemoragice

cu substituţie

pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice

majore

cu substituţie

pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice

majore

Total bolnavi cu hemofilie

între 1 şi 18

ani cu substituţie

profilactică

cu substituţie

„on demand”

cu inhibitori

cu substituţie

pentru accidente

hemoragice

cu substituţie

pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice

majore

cu substituţie

pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât

cele ortopedice

majore

Total bolnavi cu

hemofilie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8 = C6 + C7

C9

C10

C11

C12

C13

C14 = C9 + ... + C13

C15

C16 = C14 + C15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia stocului de medicamente (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de

raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

hemofilie

 

 

 

 

talasemie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 hemofilie = C14

C3 talasemie = C15

C3 TOTAL = C16

 

ANEXA Nr. 13

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE............................................................................

Programul naţional de tratament pentru boli rare

Raportare pentru....................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. bolnav cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Boli neurologice

degenerative/ inflamator-imune forme

cronice

Boli

neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

micopoli-

zaharidoză tip II

(sindromul Hunter)

micopoli-

zaharidoză tip I

(sindromul Hunter)

Afibrinogenemie  congenitală

Sindrom de imuno-deficienţă primară

HTPA

Polineuropatie familială amiloidă cu

transtiretină

Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

Purpura

trombocitopenică

imună cronică

la adulţii

splenectomizaţi şi

nesplenectomizaţi

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

Scleroză tuberoasă

Osteogeneză imperfectă

Epldarmoliză buloasă

medicamente

materiale sanitare

Total

medicamente

materiale sanitare

Total

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18 = C16 + C17

C19

C20

C21=C19 + C20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare

Total

cheltuieli

Boli neurologice

degenerative/ inflamator-imune forme

cronice

Boli

neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

micopoli-

zaharidoză tip II

(sindromul Hunter)

micopoli-

zaharidoză tip I

(sindromul Hunter)

Afibrinogenemie  congenitală

Sindrom de imuno-deficienţă primară

HTPA

Polineuropatie familială amiloidă cu

transtiretină

Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

Purpura

trombocitopenică

imună cronică

la adulţii

splenectomizaţi şi

nesplenectomizaţi

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

Scleroză tuberoasa

Osteogeneză imperfectă

Epidermoliză buloasă

medicamente

materiale sanitare

Total

medicamente

materiale sanitare

Total

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18 = C16+ C17

C19

C20

C21=

C19+C20

C22= C1 + ....+

C15+C18+ C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 3 - Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)

 

Medicamente/materiale sanitare pentru:

Valoare medicamente/ materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente/ materiale sanitare

intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente/ materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente/ materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2-C3

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

Micopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

 

 

 

Micopolizaharidoză tip I (sindromul Hunter)

 

 

 

 

Afibrinogenemie congenitală

 

 

 

 

Sindrom de imunodeficienţă primară

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

 

 

 

Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

 

 

 

Purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

 

 

 

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

 

 

 

Scleroză tuberoasă

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă - medicamente

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă - medicamente

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă - materiale sanitare

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 2

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 2

C3 Boala Fabry = C3 din tabelul 2

C3 Boala Pompe = C4 din tabelul 2

C3 Tirozinemie = C5 din tabelul 2

C3 Micopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C6 din tabelul 2

C3 Micopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C7 din tabelul 2

C3 Afibrinogenemie congenitală = C8 din tabelul 2

C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C9 din tabelul 2

C3 HTPA = C10 din tabelul 2

C3 Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină = C11 din tabelul 2

C3 Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive = C12 din tabelul 2

C3 Purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 2

C3 Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) = C14 din tabelul 2

C3 Scleroză tuberoasă = C15 din tabelul 2

C3 Osteogeneză imperfectă - medicamente = C16 din tabelul 2

C3 Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare = C17 din tabelul 2

C3 Epidermoliză buloasă - medicamente = C19 din tabelul 2

C3 Epidermoliză buloasă - materiale sanitare = C20 din tabelul 2

C3 TOTAL = C22 din tabelul 2

 

Tabel 4 - Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele pentru:

Cheltuieli totale

Micoviscidoză copii

Mucoviscidoză adulţi

Scleroză laterală amiotrofică

Epidermoliză buloasă

Sindrom Prader Willi

Mucoviscidoză copii

Mucoviscidoză adulţi

Scleroză laterală amiotrofică

Epidermoliză buloasă

Sindrom Prader Willi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11=C6+...+ C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În coloana C4 Epidermoliză buloasă se va raporta numărul de bolnavi cu Epidermoliză buloasă beneficiari de tratament eliberat prin farmaciile cu circuit deschis în perioada ianuarie-mai 2014.

În coloana C9 Epidermoliză buloasă se vor raporta cheltuielile aferente medicamentelor eliberate bolnavilor cu Epidermoliză buloasă prin farmaciile cu circuit deschis în perioada ianuarie-mai 2014.

 

ANEXA Nr. 14

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE............................................................................

Programul naţional de ortopedie

Raportare pentru.........................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului

 

Nr. endoproteze

Nr. bolnavi cu endoproteze

Nr. bolnavi cu endoproteze tumorale

Nr. bolnavi cu implant segmentar de coloană

Număr

bolnavi

adulţi trataţi

prin chirurgie spinală

Număr bolnavi copii

Trataţi prin instrumentaţie

specifică

Nr. total bolnavi

proteză

totală şold

cimentată

proteză

totală şold cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză

totala şold

necimentată

proteză

bipolară

şold

cimentată

proteză

Moore

proteză

totală

genunchi

cimentată fără

stabilizare posterioară

proteză

totală

genunchi

cimentată cu

stabilizare posterioară

proteză unicompar-timentală genunchi

proteză

totală şold

cimentată revizie

proteză

totală şold

necimentată revizie

elemente de

ranforsare

cotil şi

meta-

fizodiafizară

femur

proteză

totală

genunchi

cimentată revizie

proteză

totală umăr

proteză

parţială umăr

proteză

totală cot

alte endo­proteze

total endoproteze

 

 

Nr. bolnavi adulţi cu endoproteze

 

 

Nr. bolnavi

copii cu endoproteze

 

 

Nr. bolnavi adulţi cu endoproteze tumorale

 

 

Nr. bolnavi copii cu endoproteze

tumorale

 

 

Nr. bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

 

 

Nr. bolnavi copii cu implant

segmentar de coloană

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 =

C1 +...+

C16

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26=C17+...+

C25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 - Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)

 

Cheltuieli pentru endoproteze - pe tipuri de endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze tumorale

Cheltuieli pentru implant segmentar de coloană

Cheltuieli pentru bolnavi

adulţi trataţi

prin spinală

Cheltuieli pentru bolnavi

copii trataţi

prin instrumentaţie

specifică

Cheltuieli pentru total

bolnavi

proteză

totală şold

cimentată

proteză

totală şold cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză

totala şold

necimentată

proteză

bipolară

şold

cimentată

proteză

Moore

proteză

totală

genunchi

cimentată fără

stabilizare posterioară

proteză

totală

genunchi

cimentată cu

stabilizare posterioară

proteză unicompar-timentală genunchi

proteză

totală şold

cimentată revizie

proteză

totală şold

necimentată revizie

elemente de

ranforsare

cotil şi

meta-

fizodiafizară

femur

proteză

totală

genunchi

cimentată revizie

proteză

totală umăr

proteză

parţială umăr

proteză

totală cot

alte endo­proteze

Total cheltuieli

pentru endoproteze

bolnavi adulţi cu endoproteze

bolnavi copii cu endoproteze

bolnavi

adulţi cu endoproteze

tumorale

bolnavi

copii cu endoproteze

tumorale

bolnavi

adulţi cu

implant

segmentar

de coloană

bolnavi

copii cu

implant

segmentar

de coloană

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 =

C1 +...+

C16

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26=C17+...+

C25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. În coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

 

Tabel 3 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de

raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de

raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

chirurgie spinală

 

 

 

 

instrumentaţie specifică

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 endoproteze = (C18 + C19) din tabelul 2

C3 endoproteze tumorale = (C20 + C21) din tabelul 2

C3 implant segmentar = (C22 + C23) din tabelul 2

C3 chirurgie spinală = C24 din tabelul 2

C3 instrumentaţie specifică = C25 din tabelul 2

C3 T O TA L = C26 din tabelul 2

 

Tabel 4 - Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

 

Număr endoproteze

Nr. endoproteze  tumorale

 

 

 

Nr. implanturi

segmentare de coloană

 

 

 

Nr. implanturi

Pentru chirurgie spinală

Nr. sisteme

instrumentaţia

specifică

 

 

 

proteză

totală şold

cimentată

proteză

totală şold cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză

totala şold

necimentată

proteză

bipolară

şold

cimentată

proteză

Moore

proteză

totală

genunchi

cimentată fără

stabilizare posterioară

proteză

totală

genunchi

cimentată cu

stabilizare posterioară

proteză unicompar-timentală genunchi

proteză

totală şold

cimentată revizie

proteză

totală şold

necimentată revizie

elemente de

ranforsare

cotil şi

meta-

fizodiafizară

femur

proteză

totală

genunchi

cimentată revizie

proteză

totală umăr

proteză

parţială umăr

proteză

totală cot

alte endo­proteze

Total endoproteze în luna de raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1+ … +C16

C18

C19

C20

C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

 

ANEXA Nr. 15

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE............................................................................

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională

Raportare pentru.........................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materialele sanitare, din care cu:

Nr. bolnavi

cu servicii

prin tratament Gamma-Knife

Nr. total bolnavi

Beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale

sanitare

Cheltuieli cu servicii

prin tratament Gamma-Knife

Cheltuieli totale

în cadrul subprogramului

afecţiuni cerebro-vasculare

stimulatoare cerebrale

implantabile

pompe implantabile

afecţiuni

vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii

acute sau cronice

trataţi

afecţiuni cerebro-vasculare

stimulatoare

cerebrale

implantabile

pompe

implantabile

afecţiuni

vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologica

hemoragii

acute

sau cronice

tratat

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 = C1+... + C8

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C10+...+ C16

C18

C19 = C17 +

C18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Tratament pentru

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

afecţiuni cerebrovasculare

 

 

 

 

stimulatoare cerebrale implantabile

 

 

 

 

pompe implantabile

 

 

 

 

afecţiuni vasculare periferice

 

 

 

 

afecţiuni ale coloanei vertebrale

 

 

 

 

afecţiuni oncologice

 

 

 

 

hemoragii acute sau cronice trataţi

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C10 din tabelul 1

C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C11 din tabelul 1

C3 pompe implantabile = C12 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C13 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C14 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C15 din tabelul 1

C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C16 din tabelul 1

C3 TOTAL = C17 din tabelul 1

C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C17 din tabelul 1

C3 TOTAL = C17 din tabelul 1

 

ANEXA Nr. 16

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE............................................................................

Raportare pentru......................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)

 

Situaţia Indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

 

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

 

Valoare

(lei)

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

Cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulina

 

 cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulina

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulina

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

număr de copii cu diabet zaharat auto monitorizaţi

 

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

 

număr de adulţi cu diabet zaharat auto monitorizaţi

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie „on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie „on demand”

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice

degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice

degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 


 

Purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii

 

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză copii

 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulţi

 

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză adulţi

 

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

 

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică.

 

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

 

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

 

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

Programul naţional de transplant de organe,

ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant

 

 cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

 

cost mediu/bolnav trataţi prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare

periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat