MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 489/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 489         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 iulie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            10. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            494. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înalta eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept

 

773/484. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

912. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei

 

1.043. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

1.731.- Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 

1.742. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi art. 84 alin. (2) şi (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 2 iulie 2014, ora 12,00-3 iulie 2014.

Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 10.

 

ANEXA

 

Proiectul ordinii de zi pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor din perioada 2-3 iulie 2014

 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (BPI 543/30.06.2014)

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014 (BPI 545/30.06.2014)

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (BPI 544/30.06.2014)

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x nr. 347/2014)

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice (PL-x nr. 277/2014)

6. Cererea ministrului justiţiei, însoţită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Titi Holban, formulată în Dosarul nr. 219/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) furnizorilor de energie electrică, cu excepţia celor care exportă energie electrică pentru cantităţile de energie electrică exportate;”

2. La articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) contribuţie pentru cogenerare de înaltă eficienţă - tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin;”.

3. La articolul 3, litera i) se abrogă.

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11 - Fondurile necesare în vederea aplicării schemei de sprijin se constituie prin încasarea lunară a contribuţiei pentru cogenerare de la toţi consumatorii de energie electrică.”

5. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) ANRE determină anual valoarea contribuţiei pentru cogenerare, pe baza necesarului de venituri pentru plata bonusurilor şi pentru administrarea schemei de sprijin, precum şi a cantităţii de energie electrică necesare pentru acoperirea curbei de consum intern de energie electrică.”

6. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Furnizorii consumatorilor au obligaţia să factureze lunar şi să evidenţieze distinct în factură contribuţia de cogenerare, stabilită conform prevederilor art. 12 alin. (2).

(4) în termen de 5 zile de la încasare, dar nu mai târziu de 20 de zile de la emiterea facturii, furnizorii consumatorilor au obligaţia să vireze în contul Companiei Naţionale «Transelectrica» - S.A./Societăţii Comerciale OPCOM -S.A. contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare facturate.”

7. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Aplicarea sancţiunii nu exonerează furnizorii, cu excepţia celor care livrează energie electrică la export, respectiv Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. de la plata contribuţiei pentru cogenerare, respectiv a bonusului.”

8. La articolul 19, literele i) şi j) vor avea următorul cuprins:

,,i) contribuţia pentru cogenerare anuală prognozată a fi colectată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică;

j) corecţia semestrială a contribuţiei pentru cogenerare datorate diferenţelor dintre cantităţile de energie electrică estimate a fi vândute şi cele realizate, atât de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, cât şi de consumatorii de energie electrică.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 iulie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 494.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept

 

Având în vedere prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, ale art. 137, 139, 141 şi 142 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale prevăzute la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept, pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, prin personalul M.A.I. se înţelege personalul militar, poliţiştii şi personalul civil din Ministerul Afacerilor Interne, astfel cum este definit de lege.

Art. 3. - (1) Personalul M.A.I. care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează beneficiază de o majorare de 75% din solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare, dacă timpul astfel lucrat nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Compensarea cu timp liber corespunzător se efectuează prin acordarea aceluiaşi număr de ore libere cu numărul de ore lucrate, astfel:

a) în condiţiile art. 122 şi 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal; sau

b) în condiţiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată în zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(3) Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective, prin raportarea soldei lunare/salariului de bază prevăzute/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009 la durata programului normal de lucru din luna în care s-au desfăşurat activităţile.

(4) Dacă activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, în condiţiile alin. (2), majorarea se plăteşte prin adăugarea sumei rezultate potrivit alin, (3), după caz:

a) la drepturile salariale cuvenite în luna în care se efectuează plata, pentru activitatea care se desfăşoară în ture sau schimburi;

b) la drepturile salariale cuvenite în luna în care se efectuează plata şi la drepturile salariale corespunzătoare activităţii desfăşurate în zilele respective peste durata normală a timpului de muncă, indiferent de modul de organizare a programului de lucru.

Art. 4. - (1) Stabilirea personalului M.A.I. care poate beneficia de majorare se face prin ordin/dispoziţie de personal întocmit/întocmită de structura de resurse umane cu nominalizarea întregului personal din cadrul unităţii.

(2) De majorare beneficiază personalul M.A.I. care desfăşoară următoarele activităţi:

a) specifice Poliţiei Române şi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice;

b)de asigurare, menţinere şi restabilire a ordinii şi siguranţei publice;

c) de realizare a pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, respectiv de prevenire şi combatere a terorismului;

d) care privesc lucrări urgente a căror executare imediată este necesară;

e) de asigurare a continuităţii în serviciile de permanenţă;

f) de suport al misiunilor sau decizional;

g) medico-sanitare şi sanitar-veterinare desfăşurate de unităţile din reţeaua sanitară a M.A.I.;

h) pentru apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;

i) privind controlul şi supravegherea frontierelor;

j) privind asigurarea acţiunilor şi misiunilor specifice aviaţiei MAL;

k) de informaţii şi protecţie internă;

l) de combatere a corupţiei;

m) de personalizare şi gestionare a documentelor electronice şi a altor documente;

n) în domeniul imigraţiei şi azilului;

o) de asigurare, menţinere şi restabilire a comunicaţiilor şi accesului la sistemele informatice sau la bazele de date ale MAL;

p) de control şi de verificare a petiţiilor;

q) de organizare, planificare, coordonare şi monitorizare a misiunilor M.A.I.;

r) de audit public intern;

s) alte acţiuni care, dacă nu ar fi îndeplinite, ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii instituţiei.

(3) Majorarea se acordă personalului M.A.I. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există o programare în ture sau schimburi a activităţii şi/sau există ordinul/dispoziţia şefului de desfăşurare a activităţii peste durata normală a timpului de muncă, scris/scrisă sau verbal/verbală, dar consemnat/consemnată ulterior în scris, emis/emisă conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi;

b) activitatea s-a desfăşurat în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;

c) activitatea desfăşurată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, conform art. 3 alin. (2);

d) nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri sau compensaţii ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru activităţile desfăşurate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;

e) se încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.

Art. 5. - (1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful nemijlocit ori de către persoanele desemnate de conducătorul unităţii, de regulă din cadrul compartimentului cabinet/secretariat/similar, se aprobă de conducătorul unităţii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii.

(3) în cazul personalului MAI. delegat să desfăşoare activităţi la unităţi ale MAI sau la instituţii din afara MAL, plata majorării se face pe baza documentelor doveditoare eliberate de aceste instituţii şi transmise în termenul prevăzut la alin. (2), din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c).

(4) Pentru personalul MAI. ale cărui raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum şi pentru cel transferat, plata majorării pentru activităţile care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

(5) Pentru personalul MAL detaşat, mutat, împuternicit pe o funcţie de conducere sau pus la dispoziţie la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia a fost dispusă desfăşurarea activităţii, plata majorării pentru activităţile care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale de către ordonatorul de credite cedent.

Art. 6. - Direcţia generală financiară din MAL comunică ordonatorilor de credite modificările bugetare corespunzătoare pentru plata majorării, cu încadrarea în bugetul alocat MA.I.

Art. 7. - Structurile cu atribuţii de control din MAL verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor.

Art. 8. - Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 101.

 

ANEXĂ

 

(model)

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Unitatea ..............................................

Aprob

Conducătorul unităţii*,

.................................................

 

CENTRALIZATOR LUNAR

al orelor prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează de către personalul din .............................................. (denumirea structurii)

în luna.........................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Data şi intervalul de timp

Nr. ore

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat**

..............................................

Întocmit

..............................................


* Inclusiv persoana delegată potrivit competenţelor.

** Conform competenţelor şi regulilor privind circuitul documentului stabilite la nivelul unităţii.

 


 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 773 din 30 iunie 2014

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 484 din 1 iulie 2014

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.872/2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi nr. DG 1.128 din 1 iulie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 27.395/2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 39.808/2014,

având în vedere dispoziţiile art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (31) lit. I) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I.- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 şi 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Poziţia nr. 47 cod (CI01I) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

NR. ANEXĂ

COD PROTOCOL

TIP

DENUMIRE

“1.

47

CI01I

DCI

Sildenafilum, Bosentanum, Ambrisentanum”

 

2. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 47 cod (C1011) se modifică conform anexei nr. 1.

3. După poziţia nr. 167 se introduc 16 noi poziţii, poziţiile nr. 168-183, conform anexelor nr. 2-17.

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 


*) Anexele nr. 1-17 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.905/FU/21.05.2014 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia naturii,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.380/CJ/12.05.2014,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea unui număr de două exemplare din specia râs (Lynx lynx) de pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei.

Art. 2. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoarea prezentului ordin până la 31 decembrie 2015.

(2) Recoltarea exemplarelor din specia râs prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane de pictor tip Footsnare Trap TR06, cu eliberarea ulterioară a acestora.

(3) Capturarea exemplarelor din specia râs în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, denumit în continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi seva obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - Beneficiarul prezentului ordin are obligaţia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la acţiunea pe care urmează să o desfăşoare şi de a solicita prezenţa acestuia.

Art. 4. - (1) Beneficiarul prezentului ordin are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute, în termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi care răspunde pentru silvicultură, în limitele de competenţă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 iunie 2014.

Nr. 912.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

- model -

 

Solicitant...............................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogare.........................................................

Numărul exemplarelor.........................................................................................

Stadiul de dezvoltare..........................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare.........................................................

Starea exemplarelor după prelevare.................................................................

Locul de prelevare.............................................................................................

Data prelevării....................................................................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere...............................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor...............................................................

..............................................................................................................................

Motivul recoltării/derogării

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data.....................................................................

Semnătura................................................................

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 111.716 din 30 iunie 2014 şi prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

- La articolul 2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

,,(13) Pentru anul 2014 se introduce o nouă perioadă pentru înregistrarea activităţii operatorilor în agricultura ecologică, respectivi-31 iulie 2014.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2014.

Nr. 1.043.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) cererea de anulare a obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 1;

b) certificatul de atestare fiscală, prevăzut în anexa nr. 2;

c) decizia de anulare a obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 27 iunie 2014.

Nr. 1.731.

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumirea....................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Domiciliul fiscal.............................................

Înregistrat la registrul comerţului la nr. .........

Codul de identificare fiscală.........................

Nr. de telefon/fax..........................................

 

CERERE DE ANULARE A OBLIGAŢIILOR FISCALE

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

Nr. .........................din data de.............................

 

            Subsemnatul, .................................................... în calitate de reprezentant legal al S.C. ....................................................CIF ................................ declar pe propria răspundere că societatea comercială înregistrează următoarele obligaţii de plată datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, respectiv la data de 21 mai 2014:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţia de plată

Total, din care:

Obligaţia principală

Obligaţii accesorii

Majorări de întârziere/ Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

            din care, pe fiecare perioadă fiscală:

- lei -

 

Obligaţia de plată

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Total, din care:

Obligaţia principală

Obligaţii accesorii

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2

3

4

5

 

            Anul ………

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total an …………….

 

 

 

 

 

            ……………

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

            Anul 2014*)

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total an 2014

 

 

 

 

 

*) Pentru anul 2014 se ia în considerare perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2014 şi data de 21 mai 2014.

 

            Din obligaţiile de plată mai sus menţionate, declar pe propria răspundere că, din evidenţa contabilă separată pentru producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război/pe baza ponderii veniturilor corespunzătoare producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi Fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat, aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, datorate şi neachitate la data de 21 mai 2014, sunt în sumă totală de......................reprezentând:

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţia de plată

Total, din care:

Obligaţia principală

Obligaţii accesorii

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

            din care, pe fiecare perioadă fiscală:

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţia de plată

Total, din care:

Obligaţia principală

Obligaţii accesorii

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

 

            Anul ........

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total an .........

 

 

 

 

 

            Anul ........

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total an .........

 

 

 

 

 

            ........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Anul 2014*)

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total an .2014

 

 

 

 

 

 

            Declar cele de mai sus cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii.


*) Pentru anul 2014 se ia în considerare perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2014 şi data de 21 mai 2014.

 

            Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, solicit anularea obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, datorate şi neachitate la data de 21 mai 2014.

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal al S.C. ..............................

Data ..............

Semnătura ...............................................

Ştampila societăţii comerciale...............

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice...................................

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice...........................................

Serviciul Fiscal Municipal/Serviciul Fiscal Orăşenesc/Biroul Fiscal Comunal........................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul........................................

Nr. .........../...............

 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

 

Ca urmare a cererii nr. ..............din data de..................se certifică prin prezenta că:

Denumirea/Numele şi prenumele..........................

Adresa......................................

Înregistrat la registrul comerţului la nr. ...............

Cod de identificare fiscală.................

Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, respectiv ia data de 21 mai 2014:

A. Obligaţii de plată datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, respectiv data de 21 mai 2014*):

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţia de plată

Total, din care:

Obligaţia principală

Obligaţii accesorii

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

B. Obligaţii fiscale care nu pot face obiectul anulării:

a) obligaţii fiscale care nu sunt aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, respectiv data de 21 mai 2014, declarate de operatorul economic:

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Obligaţia fiscală

Total, din care:

Obligaţia fiscală principală

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

*) Se va completa cu sume reprezentând Fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat confirmate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 

            b) sume reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum şi obligaţii fiscale cu reţinere la sursă datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, respectiv data de 21 mai 2014:

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată

Obligaţia de plată

Total, din care:

Obligaţia principală

Obligaţii accesorii

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

C. Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul anulării:

a) obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Obligaţia fiscală

Total, din care:

Obligaţia fiscală principală

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

            b) Fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat*):

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Obligaţia fiscală

Total, din care:

Obligaţia fiscală principală

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Prezentul certificat se eliberează pentru anularea obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014.

Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele......................

Semnătura şi ştampila unităţii..............

 


*) Se va completa cu sume reprezentând Fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat confirmate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 

 

ANEXA Nr. 3

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice..........................

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice..................................

Serviciul Fiscal Municipal/Serviciul Fiscal Orăşenesc/Biroul Fiscal Comunal

Nr. .........../.................

 

DECIZIE

de anulara a obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea/Numele şi prenumele............................

Adresa...........................................................

Codul de identificare fiscală............................

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele............................

Adresa...........................................................

Codul de identificare fiscală.............................

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .........din data de..........., înregistrată la organul fiscal sub nr. ..............din data de...........................precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ..........din data de.............

se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, respectiv la data de 21 mai 2014, în sumă totală de ..................... .reprezentând:

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Obligaţia fiscală

Total, din care:

Obligaţia fiscală principală

Obligaţii fiscale accesorii

 

 

Majorări de întârziere/Dobânzi

Penalităţi de întârziere

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

.................................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele................

Semnătura şi ştampila unităţii...

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 18 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Formularele şi imprimatele cu vechea siglă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor folosi până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2014.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 30 iunie 2014.

Nr. 1.742.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.