MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 491/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 491         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 iulie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

86. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

476. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

596. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase

 

748. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

 

1.031. - Ordin al ministrului transporturilor privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1 - (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul localităţilor.”

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

“(11) Pajiştile permanente din extravilanul localităţilor, denumite în continuare pajişti permanente, sunt terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulament.

(12) Pajiştile permanente pot include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, utilizaţi şi pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante, precum şi terenurile bune pentru păşunat care fac parte din practicile şi obiceiurile locului, unde, în mod obişnuit, suprafeţele de păşunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă şi cu alte plante furajere erbacee.”

3. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 2, literele b), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„f) păşuni şi fâneţe - suprafeţe agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii de folosinţă, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă şi alte plante erbacee pentru animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin păşunare;

d) utilizator de păşuni şi fâneţe - crescător de animate, persoană fizică/juridică înscrisă în Registrul naţional al exploataţilor care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel puţin o dată pe an;

f) deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai pajiştilor;”.

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin intermediul registrului agricol va centraliza anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajişti permanente pentru verificarea, controlul şi menţinerea suprafeţei totale ocupate cu pajişti în România la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

(2) Suprafaţa din categoria de folosinţă prevăzută la alin. (1) se actualizează în registrul agricol potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile cu atribuţii în domeniu aflate în subordinea sa, este autoritatea competentă pentru verificarea respectării prevederilor alin. (1).”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.

(2) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor din extravilanul localităţilor.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru:

a) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

b) înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, în condiţiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor;

c) lucrări privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;

d) operaţiuni şi lucrări legate de explorarea, dezvoltarea, exploatarea ţiţeiului şi a altor resurse minerale naturale, desfăşurate în baza acordurilor de concesiune petrolieră, operaţiuni şi lucrări de construcţii în legătură cu acestea şi operaţiuni legate de extracţia, depozitarea, procesarea, transportul, distribuirea şi comercializarea producţiei de ţiţei şi resurse minerale naturale;

e) reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

f) lucrări privind apărarea ţârii, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994, republicată;

g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale.

(4) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul suprafeţei scoase definitiv din circuitul agricol al pajiştilor să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Avizarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligaţia de recuperare se face până la echivalarea suprafeţei de pajişti din România cu suprafaţa prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se avizează scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional, după caz, sub cea prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament.

(5) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul pajiştilor scoase definitiv din circuitul agricol să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în avizul de scoatere definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional să nu scadă, după caz.

(6) Pe terenurile recuperate prevăzute la alin. (4) şi (5) se efectuează toate lucrările necesare pentru refacerea covorului vegetal.

(7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti situate în extravilanul localităţilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3) se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cu respectarea prevederilor regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(8) Pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti nu se face recuperare.

(9) Pajiştile pot fi introduse în intravilanul localităţilor cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu condiţia respectării prevederilor alin. (4) şi (5).

(10) Pajiştile proprietate publică şi/sau privată a statului, situate în intravilanul localităţilor, pot fi scoase din circuitul agricol Cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale.

(2) Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(4) Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee furajere din familiile de graminee şi leguminoase perene sau amestecuri ale acestora.”

9. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. (2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.”

10. La articolul 9, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)-(73), cu următorul cuprins:

“(71) Preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral.

(72) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(73) Concesiunea/Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.”

11. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,”

12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an sau încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2014.

(2) În cazul în care proprietarii de animale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează în comun o suprafaţă de păşune, contractul de închiriere/concesiune se încheie cu fiecare utilizator membru al asociaţiei.”

13. La articolul 14 alineatul (1), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiştea, cu excepţia circulaţiei cu orice mijloace de transport în situaţii de urgenţă generate de calamităţi, accidente de orice natură, precum şi cu autovehicule, motociclete şi ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activităţi sportive, de recreere şi turism, cu acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii;

f) arderea vegetaţiei pajiştilor fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;”.

14. La articolul 14 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (71).”

15. La articolul 14 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f);”.

16. La articolul 14 alineatul (2), litera d) se abrogă.

17. La articolul 14 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g-j.”

18. La articolul 17, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Obiectivelor de investiţii aprobate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru realizarea cărora este necesară scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor suprafeţe de pajişti, precum şi obiectivelor de investiţie care au fost introduse în intravilan, în condiţiile legii, prin documentaţii urbanistice PUG/PUZ, anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu li se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

20. La articolul 20 punctul 2, alineatul (12) al articolului 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(12) Fac excepţie de la prevederile alin. (V) terenurile ocupate de pajişti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.”

21. La articolul 20, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. În tot cuprinsul legii, sintagma «păşuni şi fâneţe» se înlocuieşte cu sintagma «pajişti permanente».”

Art. II. - Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, nu se aplică următoarelor obiective de investiţii la amplasarea pe pajişti a:

a) construcţiilor care servesc activităţile agricole, precum şi anexelor la exploataţiile agricole;

b) refugiilor montane, în caz de urgenţă cu infrastructura necesară;

c) drumurilor publice şi private;

d) investiţiilor realizate din fonduri europene;

e) locuinţelor şi investiţiilor în cadrul unor programe de dezvoltare/locală/judeţeană/regională aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;

f) acvaculturii cu infrastructura şi utilităţile necesare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iunie 2014.

Nr. 86.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2014.

Nr. 476.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31.842/DI din 16 iunie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Articol unic. - (1) Se aprobă Metodologia de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 596.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase

 

CAPITOLUL I

Procedura pentru generarea conturilor de utilizatori pentru aplicaţiile de raportare online sau offline a informaţiilor standardizate

 

Art. 1. - (1) Pentru asigurarea transmiterii de către utilizatorii care nu au conturi deja create în Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, online sau offline, după caz, a informaţiilor standardizate conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, sunt necesare generarea de conturi de utilizator - user şi parola de acces - şi trimiterea acestora pe e-mail persoanelor care vor utiliza aplicaţiile mobile/desktop de raportare/control ale sistemului.

(2) Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor standardizate de către utilizatorii care au deja conturi create în SUMAL este necesară acordarea drepturilor de acces la aplicaţiile de raportare online/control al raportării.

(3) Generarea şi transmiterea conturilor de utilizator prevăzute la alin. (1) se realizează automatizat, urmându-se o procedură strictă prin care informaţiile necesare generării se introduc în baza de date SUMAL de către personalul din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi vânătore, denumite în continuare ITRSV, sau, după caz, din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare Departament.

Art. 2. - (1) Utilizatorii SUMAL sunt următorii:

a) inspectori de control ITRSV/Departament;

b) ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră;

c) personal silvic din cadrul ocoalelor silvice;

d) angajaţi ai operatorilor economici deţinători ai acordului de distribuire a avizelor de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase, emis conform prevederilor legale, denumit în continuare acord;

e) angajaţi ai operatorilor economici specializaţi în transport cu care operatorii economici deţinători ai acordului au încheiat contracte pentru transportul materialelor lemnoase;

f) angajaţi ai autorităţilor vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase.

(2) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. a), acolo unde există deja conturi de utilizatori create în SUMAL, se acordă în continuare drepturile de acces la aplicaţiile de raportare online/control al raportării pentru toate conturile active.

(3) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. b), deoarece nu există conturi de utilizatori create în sistemul SUMAL, ITRSV în raza de competenţă/Departamentul are obligaţia de a asigura împreună cu administratorul IT introducerea în SUMAL a persoanelor juridice denumite “Inspectorate judeţene de poliţie/Structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontier㔠şi, după caz, Inspectoratul General al Poliţiei Române/Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, care vor accesa sistemul SUMAL, setând funcţia “POLIŢIST”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

(4) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. c), ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL ocoalele silvice şi, după caz, unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva de pe teritoriul de competenţă, care vor fi setate ca angajatori, iar în cadrul fiecărui ocol silvic şi/sau fiecărei unităţi a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, să introducă datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setând funcţia “SILVICULTOR”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

(5) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. d), unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setând ca angajator operatorul economic respectiv şi funcţia “OPERATOR AVIZE ONLINE”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

(6) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e) şi f), unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, angajatorul va transmite către ITRSV în raza de competenţă/Departament, după caz, pentru introducerea în sistemul SUMAL, următoarele:

a) lista persoanelor fizice care vor accesa sistemul SUMAL, semnată şi stampilată de angajator;

b) fotocopie a cărţii de identitate a fiecărei persoane fizice care va accesa sistemul SUMAL;

c) adresă de e-mail validă pentru fiecare persoană fizică, pentru a primi userul şi parola transmise de administratorul IT al SUMAL.

(7) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. e), deoarece nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, în cazul în care se impune generarea codului offline la expedierea din platformele primare, setând ca angajator operatorul economic respectiv şi rolul “TRANSPORTATOR”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

(8) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) care utilizează componenta “Wood Tracking”, în situaţia în care nu există conturi de utilizatori create în sistemul SUMAL, ITRSV în raza de competenţă/Departamentul are obligaţia de a introduce în sistemul SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa sistemul SUMAL, setând ca angajator operatorul economic respectiv şi funcţia “INSPECTOR”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

Art. 3. - (1) în baza informaţiilor din sistem introduse conform procedurilor prevăzute la art. 2, administratorul IT al SUMAL generează printr-o procedură automatizată şi trimite utilizatorilor prin e-mail datele de logare ale conturilor de utilizatori - user şi parola de acces.

(2) Acordarea/Retragerea în continuare a drepturilor de acces se face de către administratorul IT al sistemului SUMAL în baza comunicărilor ITRSV/Departamentului, după caz, a identităţii persoanelor abilitate, în baza prevederilor prezentului ordin şi a procedurilor aprobate de conducerea Departamentului.

 

CAPITOLUL II

Dotările necesare utilizatorilor de aplicaţii de raportare online sau offline a informaţiilor standardizate

 

Art. 4. - Utilizatorii aplicaţiilor pentru telefoanele mobile sau tablete, din punct de vedere hardware şi software, au nevoie de următoarele dotări minime:

a) telefon mobil sau tabletă care să permită conexiune de date mobilă, să aibă receptor GPS integrat şi, ca sistem de operare, fie Android 2.2 sau oricare dintre versiunile următoare acesteia, fie Windows Phone 8;

b) abonament de date care să dispună de cel puţin 100 MB trafic pe lună;

c) aplicaţia “Wood Tracking” care se descarcă gratuit pe telefonul mobil sau tabletă.

Art. 5. - Procedura de instalare a aplicaţiei denumite Wood Tracking - trasabilitatea lemnului, respectiv componenta .agent Wood Tracking” şi componenta de control “inspector IWood Tracking” se pun gratuit la dispoziţia utilizatorilor pe site-urile www.ape-paduri.ro şi www.apepaduri.gov.ro.

 

CAPITOLUL III

Etapele testării la nivel naţional a implementării SUMAL

 

            Art. 6, - (1) începând cu data de 2 iulie 2014 se organizează la nivel naţional testarea transmiterii de către emitenţii avizelor de însoţire în SUMAL, online sau offline, după caz, a informaţiilor standardizate, precum şi în ceea ce priveşte interogările SUMAL privind validitatea codului unic şi a existenţei codului offline, după cum urmează:

 

ETAPA

Perioada

ITRSV organizator

Judeţul pe teritoriul căruia se organizează testarea

I.

2 iulie-20 septembrie 2014

Braşov

Sibiu

Ploieşti

Argeş

Cluj-Napoca

Alba

II.

23 iulie-20 septembrie 2014

Oradea

Bihor

Timişoara

Caraş-Severin

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

III.

22 august-20 septembrie 2014

Suceava

Suceava

Focşani

Vrancea

Braşov

Covasna

 

(2) Ocoalele silvice private şi de stat şi operatorii economici deţinători ai acordului de distribuire a documentelor cu regim special care au sediul social, punct de lucru sau care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează activităţi de import-export cu materiale lemnoase în judeţul pe teritoriul căruia se organizează testarea au obligaţia de a respecta prevederile prezentului ordin sub sancţiunea retragerii acordului de distribuire a documentelor cu regim special de către ITRSV competent teritorial, după o notificare scrisă prealabilă.

(3) Testarea obligatorie prevăzută la alin. (2) se poate realiza şi de operatori economici din alte judeţe decât cele prevăzute la alin. (1), la solicitarea acestora.

(4) Angajaţii ITRSV, ai ocoalelor silvice, ai unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai autorităţilor vamale au obligaţia de a verifica dacă se utilizează aplicaţia, iar, dacă vor constata că aplicaţia nu se utilizează, aceştia vor informa în scris de îndată ITRSV competent pentru a lua măsuri în vederea dispunerii utilizării aplicaţiei, iniţial prin notificarea în scris a profesioniştilor care nu utilizează aplicaţia, iar, la următoarea constatare, profesioniştilor care nu se conformează li se suspendă acordul de distribuire a documentelor cu regim special; administratorul IT al SUMAL va proceda la anularea userului şi parolei de acces pentru aplicaţie.

Art. 7. - (1) în etapele de testare prevăzute la art. 6 se vor folosi formularele de avize de însoţire şi registrele de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase aflate în uz, emise şi distribuite în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările ulterioare.

(2) Pe formularele avizelor de însoţire prevăzute la alin. (1), codul unic, data, ora, minutul şi secunda, pentru care există obligaţia înscrierii în avizul de însoţire conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, se înscriu după cum urmează: codul online se înscrie în spaţiul de sub rubrica 3, iar codul offline se înscrie în spaţiul din rubrica “Vize control circulaţie”; în rubrica “Data şi ora plecării transportului” se înscriu data, ora, minutul şi secunda.

(3) în cazul completărilor din anexa nr. 7 la Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare - registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, codul unic verificat asupra validităţii/generat, precum şi data, ora, minutul şi secunda se consemnează în coloanele “Data şi ora intrării” şi “Data şi ora ieşirii”, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile utilizatorilor de aplicaţii de raportare online sau offline a informaţiilor standardizate

 

Art. 8. - (1) Categoriile de utilizatori prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. c), d) şi e) au următoarele obligaţii:

a) să utilizeze aplicaţiile “agent Wood Tracking”;

b) să transmită în SUMAL, online sau offline, informaţiile standardizate în baza aplicaţiilor “agent Wood Tracking” la începerea transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziţie/custodie/transbordare;

c) să completeze informaţiile standardizate cu majuscule în câmpurile generate de aplicaţie, care, după verificarea corectitudinii acestora de către utilizator, se transmit în SUMAL în vederea obţinerii codului unic sau codului offline, după caz.

(2) Informaţiile standardizate care se completează şi se transmit în mod obligatoriu sunt următoarele:

a) în cazul în care actul de punere în valoare (APV) reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic al APV-ului generat de SUMAL, ocolul silvic, punctul de încărcare, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; pentru a se evita blocarea sistemului, aplicaţia face legătura dintre numărul de APV din SUMAL şi utilizatorul ca angajat al operatorului economic căruia i s-a eliberat autorizaţia de exploatare;

b) în cazul în care registrele de evidenţă a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase reprezintă documentul care face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul paginii şi poziţiei din registrul unic de evidenţă a intrărilor-ieşirilor, punctul de încărcare, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare;

c) în cazul transbordării materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul, situaţie în care avizul de însoţire reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria, respectiv numărul avizului de însoţire în baza căruia urmează să se elibereze un nou aviz, punctul de încărcare, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare;

d) în cazul achiziţionării de către achizitori a materialelor lemnoase, situaţie în care avizul de însoţire reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria, respectiv numărul avizului de însoţire în baza căruia urmează să se elibereze un nou aviz, punctul de încărcare, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare;

e) în cazul în care procesul-verbal de confiscare reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic generat de SUMAL al procesului-verbal de confiscare, sortimentul, volumul în mc, punctul de încărcare, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare;

f) în cazul materialelor lemnoase importate din state terţe, provenienţa se identifică prin declaraţia vamală de import şi, după caz, licenţa FLEGT; în acest caz, în câmpurile generate de aplicaţie se completează elementele declaraţiei vamale de import şi, după caz, ale licenţei FLEGT; punctul de încărcare, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare.

Art. 9. - În situaţia în care la locul de încărcare nu există semnal GSM, emitentul avizului de însoţire are obligaţia transmiterii în SUMAL, offline, a informaţiilor standardizate în baza aplicaţiilor “agent Wood Tracking”, în funcţie de cine realizează transportul, astfel.

a) când transportul se realizează cu transportatori specializaţi în baza unui contract de prestări servicii, transportatorul este obligat să instaleze şi să utilizeze aplicaţia “agent Wood Tracking”, emitentul avizului generând codul offline prin introducerea informaţiilor standardizate de pe aplicaţia transportatorului şi apoi înscrie codul offline pe avizul de însoţire. Atât emitentul avizului, cât şi transportatorul semnează pe avizul de însoţire, iar transportatorul are obligaţia să menţină dispozitivul de pe care a fost generat codul offline în stare de funcţionare şi, de îndată ce este primit codul online, să îl înscrie pe avizul de însoţire. Dacă transportatorul nu are aplicaţia “agent Wood Tracking”, emitentul avizului de însoţire nu va înmâna transportatorului avizul de însoţire;

b) când transportul se realizează cu mijlocul de transport al operatorului economic care eliberează avizul de însoţire, emitentul avizului generează codul offline prin introducerea informaţiilor standardizate de pe aplicaţia care însoţeşte mijlocul de transport, înscrie codul offline pe avizul de însoţire, semnează atât conducătorul auto, cât şi emitentul pe avizul de însoţire, iar conducătorul auto are obligaţia să menţină dispozitivul de pe care a fost generat codul offline în stare de funcţionare şi, de îndată ce este primit codul online, să îl înscrie pe avizul de însoţire. Dacă mijlocul de transport nu are aplicaţia “agent Wood Tracking”, emitentul avizului de însoţire nu va înmâna conducătorului auto avizul de însoţire;

c) după ce transportatorul a instalat aplicaţia “agent Wood Tracking”, drepturile de logare pe telefonul conducătorului auto revin expeditorului de la punctul de încărcare, care introduce şi transmite informaţiile standardizate în aplicaţie în baza drepturilor de acces ale emitentului avizelor. După ce codul online a fost generat, conducătorul auto îl înscrie pe aviz.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 10. - (1) Eliberarea acordurilor de distribuire şi utilizare a formularelor de avize de însoţire a materialelor lemnoase prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, se face în condiţiile reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 584/2008 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special şi a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun.

(2) Până la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, ITRSV, la solicitarea emitenţilor de documente cu regim special, vor elibera pentru profesioniştii din toate judeţele acorduri de distribuire şi utilizare pentru obţinerea formularelor de avize de însoţire a materialelor lemnoase, având modelul prevăzut de această hotărâre, în condiţiile prevăzute la art. 11.

(3) Documentele cu regim special prevăzute la alin. (2) se emit în raport cu perioada din an rămasă de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 şi nu pot fi utilizate decât după intrarea în vigoare a acesteia.

(4) Modelul acordului de distribuire şi utilizare pentru documentele cu regim special prevăzute la alin. (2) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 11. - (1) Pentru obţinerea acordului prevăzut la art. 10, profesioniştii depun la ITRSV următoarele documente, după caz:

a) cerere scrisă în care precizează tipurile de formulare cu regim special solicitate, purtând ştampila rotundă, numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă în mod oficial persoana juridică solicitantă;

b) copia legalizată a certificatului de înregistrare din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare;

c) copia de pe autorizaţia de funcţionare, pentru ocoalele silvice;

d) atestatul de exploatare, în cazul operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatările forestiere;

e) dovada achitării eventualelor contravenţii silvice necontestate/râmase definitive şi executorii;

f) împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul;

g) borderoul documentelor cu regim special utilizate şi blocurile documentelor cu regim special neutilizate sau anulate;

h) actul constitutiv al societăţii comerciale.

(2) în cazul emiterii primului acord nu este necesară prezentarea de către persoana juridică solicitantă a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g).

(3) Formularele avizelor de însoţire primare se distribuie de către Compania Naţional㠓Imprimeria Naţional㔠- S.A., în baza acordului de distribuire şi utilizare emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) pentru masa lemnoasă contractată de un operator economic, în baza unui contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, la solicitarea acestuia;

b) în baza unui APV sau a unei liste de APV, pentru masa lemnoasă exploatată în regie proprie de către ocoalele silvice sau prin prestări de servicii silvice, pentru masa lemnoasă care va fi exploatată, în condiţiile legii, din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire şi utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier din care se exploatează masa lemnoasă respectivă;

c) în baza unui APV sau a unei liste de APV pentru materialele lemnoase care se achiziţionează pe bază de borderou din proprietatea privată a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire şi utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(4) La stabilirea numărului avizelor de însoţire prevăzute la art. 6 lit. b) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, care fac obiectul acordului de distribuire şi utilizare prevăzut la art. 10 din prezenta metodologie, se ia în calcul numărul mediu lunar de avize emise de operatorii economici pe ultimele 12 luni, iar în cazul operatorilor economici nou-înfiinţaţi, se alocă câte unui bloc de formulare de avize de însoţire secundare pentru materialele lemnoase, altele decât cherestele şi/sau cherestele, după caz, pentru fiecare gestiune/activitate specifică.

(5) Numărul blocurilor de avize de însoţire şi a registrelor de evidenţă care fac obiectul acordului de distribuire şi utilizare se înscrie de către ITRSV pe acordul eliberat.

Art. 12. - (1) Rezultatele testării asupra implementării SUMAL vor fi folosite la elaborarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, prevăzută la art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014.

(2) în perioada testării prevăzute la art. 6, Departamentul şi ITRSV vor prelua observaţiile formulate de participanţi, care vor fi analizate de direcţiile de specialitate din Departament şi de specialiştii IT în vederea îmbunătăţirii reglementărilor şi a aplicaţiilor SUMAL utilizate.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

SIGLĂ

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare......................................................................................................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

 

Acord de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special

Nr. .....................din........................

 

Persoanei juridice/Operatorului economic/Ocolului silvic ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

(denumire, forma juridica/ocol silvic)

cu sediul în.....................................................................................................................................................................................,

având datele de identificare.........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................................................................

(număr de înregistrare în Registrul comerţului, cod fiscal, număr de înregistrare în Registrul autorizaţiilor de funcţionare a ocoalelor silvice, număr de înregistrare în Registrul instalaţiilor şi/sau al utilajelor de prelucrare a lemnului rotund)

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 596/2014 pentru aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase i se atribuie începând cu data de ...................................................

ACORDUL

de a i se distribui de către unitatea tipografică/centrul de distribuţie abilitat.......................................................şi a utiliza formularele cu regim special de provenienţă şi însoţire a transportului materialului lemnos, prevăzute de Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014.

I se acordă un număr de ................ blocuri avize primare, un număr de...........blocuri avize secundare şi un număr de .............. registre de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase.

Prezentul acord este valabil sub rezerva suspendării/retragerii acestuia în condiţiile legii.

 

Inspector şef/împuternicit,

Numele şi prenumele...............................

Semnătura..........................................

L.S.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale infrastructură şi aparatură medicală nr. N.B. 4.596 din 23 iunie 2014, în conformitate cu prevederile art. 903 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 iunie 2014.

Nr. 748.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc criteriile generale de evaluare a competenţei şi capabilităţii persoanelor fizice sau juridice de a realiza activităţile pentru care solicită avizul prevăzut la art. 888 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Structura de specialitate care realizează politica Ministerului Sănătăţii în domeniul dispozitivelor medicale este Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale - Compartimentul politica dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Art. 3. - Activităţile de comercializare şi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, supuse controlului prin avizare, sunt următoarele:

a) import dispozitive medicale;

b) distribuţie dispozitive medicale;

c) reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare dispozitive medicale;

d) optică medicală - confecţionare/reparare ochelari conform prescripţiei unui specialist;

e) protezare.

Art. 4. - Avizul de funcţionare şi anexele acestuia se emit de către Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, denumită în continuare DPMDM, în conformitate cu prevederile titlului XIX din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5, - (1) Avizul de funcţionare se emite la solicitarea operatorului economic sau a unităţii sanitare şi se înregistrează în baza de date a Ministerului Sănătăţii.

(2) Pentru obţinerea avizului de funcţionare, solicitantul înaintează DPMDM o cerere/notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante;

b) pentru fiecare producător pentru care solicitantul se înregistrează ca importator sau distribuitor, unui dintre următoarele documente, în copie:

1. declaraţie de conformitate CE emisă de producător pentru un tip de dispozitiv medical fabricat;

2. certificat de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate;

3. autorizaţie/împuternicire din partea producătorului pentru distribuţia dispozitivelor medicale fabricate de acesta;

c) notificarea (împuternicirea) de la producătorul pe care persoana juridică îl reprezintă în Uniunea Europeană, după caz.

(4) DPMDM poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv importat/distribuit.

(5) în cazul farmaciilor şi drogheriilor care deţin autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii conform legii nu se mai emite aviz de funcţionare pentru activitatea de distribuţie dispozitive medicale.

Art. 6. - Persoana fizică sau juridică desemnată explicit de un producător cu sediul în afara statelor membre ale Uniunii Europene ca reprezentant autorizat în Uniunea Europeană se înregistrează ca reprezentant autorizat al producătorului.

Art. 7. - (1) Avizul de funcţionare pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) se emite în baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

(2) Avizul de funcţionare pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e) se emite în baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi a raportului de evaluare întocmit de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti, denumită în continuare ANMDM.

(3) în cazul în care documentaţia este incompletă sau un document nu este conform cu cerinţele legale aplicabile, se solicită completarea dosarului.

(4) Dacă în termen de 30 de zile de la solicitarea completării dosarului documentaţia nu este completată, dosarul se clasează.

Art. 8. - (1) în cazul unei cereri înaintate pentru avizarea activităţilor prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e), DPMDM solicită ANMDM evaluarea competenţei şi capabilităţii solicitantului de a realiza respectivele activităţi.

(2) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării Ministerului Sănătăţii, ANMDM va transmite unităţii solicitante următoarele:

a) documentele tehnice necesare evaluării;

b) valoarea tarifului de evaluare.

(3) Evaluarea va avea loc în termen de 30 de zile de la confirmarea efectuării plăţii, la o dată care se va stabili de comun acord cu solicitantul.

Art. 9. - (1) Evaluarea se finalizează cu un raport de evaluare care se va transmite solicitantului şi Ministerului Sănătăţii în maximum 15 zile lucrătoare de la data efectuării evaluării.

(2) în cazul unui raport de evaluare favorabil, avizul de funcţionare se va emite de către DPMDM în termen de 15 zile de la data primirii raportului întocmit de ANMDM.

(3) în cazul unui raport de evaluare nefavorabil, solicitantul poate face contestaţie la ANMDM în termen de 5 zile de la data primirii raportului. Răspunsul la contestaţie se va comunica solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii acesteia.

(4) în cazul în care nu s-au întrunit condiţiile efectuării evaluării, ANMDM informează Ministerul Sănătăţii despre aceasta în termen de 60 de zile de la primirea solicitării.

(5) în cazul în care nu s-au întrunit condiţiile emiterii avizului, Ministerul Sănătăţii informează unitatea solicitantă despre aceasta în termen de 15 zile de la primirea raportului de la ANMDM.

Art. 10. - (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 lit. c), d) sau e) şi pentru care s-a emis aviz de funcţionare se verifică periodic, la 2 ani, de către ANMDM, printr-o evaluare de supraveghere.

(2) în cazul în care evaluarea de supraveghere prevăzută la alin. (1) nu a fost permisă de deţinătorul avizului de funcţionare sau în cazul în care, prin evaluarea de supraveghere, ANMDM constată că unitatea nu mai îndeplineşte condiţiile pentru desfăşurarea activităţii avizate, ANMDM comunică aceasta Ministerului Sănătăţii, care retrage avizul pentru activitatea respectivă.

Art. 11. - (1) Avizul de funcţionare pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul dispozitivelor medicale se emite în formatul prezentat în anexa nr. 2, în două exemplare originale, dintre care unul se va înmâna unităţii solicitante, iar celălalt va rămâne în evidenţa DPMDM.

(2) în avizul de funcţionare se specifică următoarele:

a) activităţile desfăşurate;

b) producătorii pentru care unitatea este distribuitor;

c) producătorii pentru care unitatea este reprezentant autorizat.

(3) Specificaţiile prevăzute la alin. (2) se consemnează în aviz conform declaraţiilor solicitantului, documentelor prezentate şi raportului de evaluare întocmit de ANMDM, după caz.

Art. 12. - Avizele de funcţionare emise în conformitate cu prezentele norme metodologice sunt valabile pe perioadă nedeterminată, dacă se menţin neschimbate condiţiile care au stat la baza avizării.

Art. 13. - (1) Operatorii economici şi unităţile sanitare au obligaţia de a comunica DPMDM orice modificare ce intervine după obţinerea avizului de funcţionare, în termen 30 de zile de la data producerii modificării.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se consemnează într-o anexă la avizul de funcţionare iniţial şi se înregistrează în baza de date a Ministerului Sănătăţii.

Art. 14. - Schimbarea sediului social ori a denumirii unităţii de tehnică medicală, înfiinţarea/radierea de puncte de lucru se consemnează în anexa la avizul de funcţionare pe baza documentelor emise de oficiul registrului comerţului sau a unui alt înscris oficial ori act normativ care să ateste aceste modificări.

Art. 15. - Extinderea domeniului de activitate cu activităţi de reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare, optică medicală, protezare sau înfiinţarea de noi puncte de lucru în care se desfăşoară aceste activităţi se consemnează în anexă pe baza raportului de evaluare întocmit de către ANMDM.

Art. 16. - (1) întreruperea temporară sau încetarea desfăşurării activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale se va comunica în mod obligatoriu DPMDM în termen de 30 de zile de la întreruperea temporară sau de la încetarea activităţii.

(2) în cazul cererii de încetare a activităţii, titularul va depune la DPMDM originalul avizului în maximum 30 de zile de la încetarea activităţii.

Art. 17. - (1) Avizele de funcţionare emise până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se preschimbă în mod eşalonat până la data de 1 octombrie 2016.

(2) înaintarea cererilor pentru preschimbarea avizelor de funcţionare se eşalonează după cum urmează:

a) pentru avizele cu numerele cuprinse între 1.171 şi 1.846, până la data de 31 decembrie 2014;

b) pentru avizele cu numerele cuprinse între 1.847 şi 3.180, în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015;

c) pentru avizele cu numerele cuprinse între 3.181 şi 4.157, în perioada 1 ianuarie 2016-1 august 2016.

(3) Pentru preschimbarea avizului de funcţionare, deţinătorul acestuia înaintează DPMDM cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care face menţiunea “preschimbare”, însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (3).

(4) Avizul preschimbat se emite pe baza declaraţiilor solicitantului, a documentelor prevăzute la alin. (3) şi, în ceea ce priveşte activităţile prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e), în temeiul informaţiilor existente în baza de date a Ministerului Sănătăţii.

(5) Termenul de emitere a avizului preschimbat este de 60 de zile de la data înaintării cererii şi a documentaţiei complete.

Art. 18. - (1) Avizele de funcţionare emise până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la data preschimbării lor, dar nu mai târziu de data prevăzută la art. 17 alin. (1).

(2) Pentru avizele de funcţionare prevăzute la alin. (1) pe care a fost înscris termenul de valabilitate de 5 ani, termenul de valabilitate al acestora se prelungeşte pe perioada prevăzută la alin. (1).

Art. 19. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE/NOTIFICARE

pentru eliberarea unui aviz de funcţionare pentru activităţi în domeniul dispozitivelor medicale

nr. ............din...........................

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Structura de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale

 

Persoana fizică autorizată/juridică;.....................................................................................................................................................,

cu sediul social în..................................................................................................................................................................................

şi puncte de lucru în..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 

telefon......................................................................................,fax.........................................................................................................

e-mail........................................................................., reprezentată prin.............................................................................................,

având funcţia de......................................., solicit eliberarea avizului de funcţionare pentru activităţile de:

 import dispozitive medicale;

 distribuţie dispozitive medicale;

 protezare:  ortopedică;  auditivă;  alte tipuri;

 optică medicală;

 reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare pentru dispozitive medicale din categoriile....................................

 alte tipuri de prestări servicii:.........................................................................................................................................................

Persoana de contact din cadrul firmei pentru probleme de securitate a dispozitivelor medicale şi de vigilenţă este:

Declar că societatea comercială comercializează dispozitive medicale cu marcaj CE fabricate de următorii producători, având calitatea de distribuitor/importator, după caz:

Producător

Ţara

Distribuitor

Importator

1. .......................................................................................

.......................................





2. .........................................................................................

.......................................





3. .........................................................................................

.......................................





4. .........................................................................................

.......................................





 

 (În cazul mai multor producători se completează o anexă la prezenta cerere.) Anexez următoarele documente:

1. copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante;

2. pentru fiecare producător pentru care solicit înregistrarea ca distribuitor, unul dintre următoarele documente:

a) declaraţie de conformitate CE emisă de producător pentru un tip de dispozitiv medical distribuit;

b) certificat de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate;

c) autorizaţie/împuternicire din partea producătorului pentru distribuţia dispozitivelor medicale fabricate de acesta.

 

Solicit înregistrarea ca reprezentant autorizat în Uniunea Europeană al producătorului................................................... (Se completează unde este cazul.) din ţara ......................................................pe baza notificării (împuternicirii) anexate.

 

 

Data...................

Semnătura şi ştampila

....................................................................................

 

ANEXA Nr. 2*)

la normele metodologice

 

 

ANTET MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

 

AVIZ DE FUNCŢIONARE

nr. ........din...............

 

În conformitate cu art. 4 alin. (1) pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 888 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza documentaţiei înaintate, Ministerul Sănătăţii avizează funcţionarea unităţii

..................................................................................................................................................................................................................

 

cu sediul social în

..................................................................................................................................................................................................................

 

şi puncte de lucru în:

..................................................................................................................................................................................................................

 

pentru activităţi de:

 

import dispozitive medicale

da

nu

;

 

distribuţie dispozitive medicale

da

nu

;

 

protezare

da

nu

:  ortopedică;

 auditivă;

 alte tipuri;

 

optică medicală

da

nu

;

 

reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare

da

nu

 

 

pentru dispozitive medicale

..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 (Se completează categoria dispozitivelor medicale.)

 

 

 

 

 

 

alte tipuri de prestări servicii:........................................................

 

(dacă este cazul)

 

Unitatea este distribuitor al producătorului:

 ............................................................din ţara..................................................

 

Unitatea este reprezentant autorizat În Uniunea Europeană al producătorului:

 

.......................................................din ţara....................................................

 

 

Orice modificare a condiţiilor stabilite prin reglementările Ministerului Sănătăţii care au stat la baza avizării atrage anularea prezentului aviz de funcţionare.

 

 

 

 

 

CONDUCĂTOR,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT

 

Având în vedere acordurile privind transporturile internaţionale de mărfuri cu vehicule rutiere la care România este parte, în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (3) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. Regia Autonom㠓Registrul Auto Român”, denumită în continuare R.A.R., emite, la cererea operatorilor de transport rutier, certificatele tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică numai vehiculelor rutiere înmatriculate în România.

Art. 3. - În sensul prezentului ordin, prin “certificate tehnice” se înţelege următoarele:

- certificat CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru un autovehicul “EURO IV sigur”, “EURO V sigur”, “EEV sigur” sau “EURO VI sigur”;

- certificat CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru o remorcă/semiremorcă;

- certificat CEMT de inspecţie tehnică pentru autovehicule şi pentru remorci/semiremorci.

Art. 4. - (1) Certificatul CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru un autovehicul “EURO IV sigur”, “EURO V sigur”, “EEV sigur” sau “EURO VI sigur”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1a, este emis de către R.A.R. numai în cazul în care el nu a fost emis de către fabricantul autovehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia în România ori în cazul în care fabricantul nu are reprezentant autorizat în România şi numai dacă R.A.R. deţine sau are acces la documentele tehnice necesare emiterii lui.

(2) în cazul în care nu toate echipamentele autovehiculului sunt montate de fabricantul acestuia, certificatul menţionat la alin. (1) este emis de către R.A.R., cu condiţia prezentării de către deţinătorul autovehiculului a acceptului fabricantului cu privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării autovehiculului, precum şi a documentelor tehnice de omologare/certificare privitoare la aceste modificări.

(3) Certificatul menţionat la alin. (1) va fi imprimat faţă/verso pe hârtie verde pal şi va fi completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 1b-1d.

(4) Certificatul menţionat la alin. (1) este emis o singură dată pentru autovehicul şi nu trebuie să fie reînnoit decât dacă datele de bază menţionate în certificat, pentru orice tip de emisie, se modifică.

Art. 5. - (1) Certificatul CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru o remorcă/semiremorcă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2a, este emis de către R.A.R. numai în cazul în care el nu a fost emis de către fabricantul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia în România ori în cazul în care fabricantul nu are reprezentant autorizat în România şi numai dacă R.A.R. deţine sau are acces la documentele tehnice necesare emiterii lui.

(2) în cazul în care nu toate echipamentele vehiculului sunt montate de fabricantul acestuia, certificatul menţionai la alin. (1) este emis de către R.A.R., cu condiţia prezentării de către deţinătorul vehiculului a acceptului fabricantului cu privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării vehiculului, precum şi a documentelor tehnice de omologare/certificare privitoare la aceste modificări.

(3) Certificatul menţionat la alin. (1) va fi imprimat pe hârtie galben pal şi completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 2b-2d.

Art. 6. - (1) Certificatul CEMT de inspecţie tehnică pentru autovehicule şi pentru remorci/semiremorci, ai cărui model este prevăzut în anexa nr. 3a, este emis de către R.A.R..

(2) Certificatul menţionat la alin. (1) va fi imprimat pe hârtie albă şi completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 3b-3d.

(3) Certificatul menţionat la alin. (1) trebuie reînnoit în fiecare an.

Art. 7. - Anexele nr. 1a-3d fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 8. - R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.523/2008 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de marfă, în categorii de poluare şi de siguranţă a circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2009.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

István Zoltán,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 1.031.

 

ANEXA Nr. 1a

 

            (faţă)

 

Nr. Certificatului:

 

Certificat CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru un autovehicul

 "EURO IV sigur"

 "EURO V sigur "

 "EEV sigur "

 "EURO VI sigur "

 

Marca şi tipul autovehiculului:

Numărul de identificare al autovehiculului (VIN):

Tipul / seria motorului:

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

atestă prin prezenta că autovehiculul descris mai sus este conform cu specificaţiile Regulamentelor CEE - ONU şi/sau actelor de reglementare UE, enumerate mai jos, şi că datele menţionate în acest certificat sunt exacte.

 

PUTEREA MOTORULUI

  Măsurători conform cu: Regulamentul CEE - ONU R85.00 sau amendamentele ulterioare, sau Directiva 80/1269/CEE, modificată prin Directiva 1999/99/EC sau amendamentele ulterioare.

 

CERINŢE PRIVIND ZGOMOTUL ŞI EMISIILE POLUANTE

  Zgomot măsurat conform cu: Regulamentul CEE - ONU R51.02 sau amendamentele ulterioare ori Directiva 70/157/CEE, modificată prin Directiva 1999/101/CEE sau amendamentele ulterioare.

  EURO IV: Emisii poluante măsurate conform cu: Regulamentul CEE - ONU R49.03, linia B1 sau amendamentele ulterioare ori Directiva 88/77/CEE modificată prin Directiva 2001/27/CE, linia B1 ori Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE, linia B1 sau amendamentele ulterioare.1

1. Litera B1 sau B sau C din numărul de omologare.

  EURO V: Emisii poluante măsurate conform cu: Regulamentul CEE - ONU R49.04, linia B2 sau amendamentele ulterioare ori Directiva 88/77/CEE modificată prin Directiva 2001/27/CE, linia B2 ori Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE, linia B2 sau amendamentele ulterioare.2

2. Litera B2 sau D, E, F sau G din numărul de omologare.

  EEV: Emisii poluante măsurate conform cu: Regulamentul CEE - ONU R49.04, linia C, sau amendamentele ulterioare ori Directiva 88/77/CEE modificată prin Directiva 2001/27/CE, linia C ori Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE, linia C sau amendamentele ulterioare.3

3. Litera C sau H, I, J sau K din numărul de omologare.

  EURO VI: Omologare de tip a motoarelor privind emisiile poluante în conformitate cu: Regulamentul CEE - ONU R49.06 ori Regulamentul (CE) Nr. 595/2009modificat prin Regulamentul (UE) Nr. 582/2011 al Comisiei şi prin Regulamentul (UE) Nr. 64/2012 al Comisiei sau amendamentele ulterioare.4

4. Litera A, B sau C din numărul de omologare.

 

(verso)

 

CERINŢE PRIVIND SIGURANŢA

Autovehiculul este echipat cu următoarele dispozitive:

 

  EURO IV, EURO V sau EEV: Protecţie antiîmpănare spate5 conform cu Regulamentul CEE - ONU R58.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 70/221/CEE, modificată prin Directiva 2000/8/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO VI: Protecţie antiîmpănare spate5 conform cu Regulamentul CEE - ONU R58.02 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 70/221/CEE, modificată prin Directiva 2006/20/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  Protecţie laterală5 conform cu Regulamentul CEE - ONU R73.00 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 89/297/CEE sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO IV, EURO V sau EEV: Oglinda retrovizoare conform cu Regulamentul CEE - ONU R46.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 71/127/CEE, modificată prin Directiva 88/321/CEE ori cu Directiva 2003/97/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO VI: Dispozitive de vizibilitate indirectă conform cu Regulamentul CEE - ONU R46.02 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 2003/97/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO IV: Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă conform cu Regulamentul CEE - ONU R48.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 76/756/EEC, modificată prin Directiva 91/663/CEE sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO V sau EEV: Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă montate conform cu Regulamentul CEE - ONU R48.02 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 76/756/CEE, modificată prin Directiva 97/28/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO VI: Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă montate conform cu Regulamentul CEE - ONU R48.03 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2007/35/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO IV, EURO V sau EEV: Tahograf conform cu Acordul AETR al CEE - ONU sau cu amendamentele ulterioare ori cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2135/98 sau cu amendamentele ulterioare, precum şi cu Regulamentele (CE) nr. 1360/2002 şi nr. 432/2004 ale Comisiei sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO VI: Tahograf digital conform cu Acordul AETR al CEE - ONU sau cu amendamentele ulterioare ori cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2135/98 sau cu amendamentele ulterioare, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 1266/2009 al Comisiei sau cu amendamentele ulterioare.

  Limitator de viteză conform cu Regulamentul CEE - ONU R89.00 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 92/24/CEE, modificată prin Directiva 2004/11/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  Plăci de identificare în partea din spate (retroreflectorizante) pentru vehiculele grele şi lungi conform Regulamentului CEE - ONU R70.01 sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO IV, EURO V sau EEV: Sistem de frânare, incluzând sistemul antiblocare conform cu Regulamentul CEE - ONU R13.09 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 71/320/CEE, modificată prin Directiva 98/12/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  EURO VI: Sistem de frânare, inclusiv sistemul antiblocare conform cu Regulamentul CEE - ONU R13.10 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 71/320/CEE, modificată prin Directiva 2002/78/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  Sistem de direcţie conform cu Regulamentul CEE - ONU R79.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 70/311/CEE, modificată prin Directiva 1999/7/CE sau cu amendamentele ulterioare.

 

Locul

Data

Semnătura şi ştampila6


5. Cu excepţia tractoarelor de semiremorci.

6. Certificatele pot fi completate, ştampilate şi semnate manual sau electronic.

 

ANEXA Nr. 1b

 

(faţă)

 

no de l'attestation:

 

Attestation CEMT de conformité aux normes techniques et aux normes de sécurité pour un véhicule à moteur

 "EURO IV sûr"

 "EURO V sûr"

 "EEV sûr"

 "EURO VI sûr"

 

Marque et type de véhicule:

Numéro d'identification du véhicule (VIN):

Code et numéro de série du moteur:

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

atteste par le présente que le véhicule décrit ci-dessus est déclaré conforme aux spécifications des Réglements CEE-ONU et/ou des Directives CE listées ci-dessous, et que les caractéristiques mentionnées sur cette attestation sont exactes.

 

PUISSANCE DU MOTEUR

  Mesures selon: Règlement EE-ONU R85.00 ou amendements ultérieurs ou Directive 80/1269/CEE telle que modifiée par la Directive 1999/99/CE ou amendements ultérieurs.

 

EXIGENCES DE BRUIT ET D'EMISSIONS POLLUANTES

  Bruit mesuré selon: Règlement CEE-ONU R51.02 ou amendements ultérieurs ou Directive 70/157/CEE telle que modifiée par la Directive 1999/101/CE ou amendements ultérieurs.

  EURO IV: Emissions polluantes selon: Règlement CEE-ONU R49.03, ligne B1 ou amendements ultérieurs ou Directive 88/77/CEE telle que modifiée par la Directive 2001/27/CE, ligne B1, ou Directive 2005/55/CE, telle que modifiée par la Directive 2005/78/CE, ligne B1 ou amendements ultérieurs.1

  EURO V: Emissions polluantes selon: Règlement CEE-ONU R49.04, ligne B2 ou amendements ultérieurs ou Directive 88/77/CEE telle que modifiée par la Directive 2001/27/CE, ligne B2, ou Directive 2005/55/CE telle que modifiée par la Directive 2005/78/CE, ligne B2 ou amendements ultérieurs.2

  EEV: Emissions polluantes selon: Règlement CEE-ONU R49.04, ligne C ou amendements ultérieurs ou Directive 88/77/CEE telle que modifiée par la Directive 2001/27/CE, ligne C ou Directive 2005/55/CE telle que modifiée par la Directive 2005/78/CE, ligne C ou amendements ultérieurs.3

  EURO VI: Réception des moteurs au regard des émissions selon: Règlement CEE-ONU R49.06 ou Règlement (CE) no 595/2009 telle que modifiée par le Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission et par le Règlement (UE) no 64/2012 de la Commission, ou amendements ultérieurs.4


1. Lettre B1 ou B ou C dans le numéro de réception.

2. Lettre B2 ou D, E, F ou G dans le numéro de réception.

3. Lettre C ou H, I, J ou K dans le numéro de réception.

4. Lettre A, B ou C dans le numéro de réception.

 

(verso)

 

EXIGENCES DE SECURITE

 

Le véhicule à moteur est équipé des dispositifs suivants:

  EURO IV, EURO V ou EEV: Protection anti-encastrement arrière5 conforme au Règlement CEE-ONU R58.01 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 70/221/CEE, modifiée par la Directive 2000/8/CE ou amendements ultérieurs.

  EURO VI: Protection anti-encastrement arrière5 conforme au Règlement CEE-ONU R58.02 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 70/221/CEE, modifiée par la Directive 2006/20/CE ou amendements ultérieurs.

  Protection latérale5 conforme au Règlement CEE-ONU R73.00 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 89/297/CEE ou amendements ultérieurs.

  EURO IV, EURO V ou EEV: Rétroviseur conforme au Règlement CEE-ONU R46.01 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 71/127/CEE, modifiée par la Directive 88/321/CEE ou la Directive 2003/97/CE ou amendements ultérieurs.

  EURO VI: Vision Indirecte conforme au Règlement CEE-ONU R46.02 ou amendements ultérieurs ou la Directive 2003/97/CE ou amendements ultérieurs.

  EURO IV: Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse conforme au Règlement CEE-ONU R48.01 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 76/756/CEE, modifiée par la Directive 91/663/CEE ou amendements ultérieurs.

  EURO V ou EEV: Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse conforme au Règlement CEE-ONU R48.02 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 76/756/CEE, modifiée par la Directive 97/28/CE ou amendements ultérieurs.

  EURO VI: Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse conforme au Règlement CEE-ONU R48.03 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 76/756/CEE, modifiée par la Directive 2007/35/CE ou amendements ultérieurs.

  EURO IV, EURO V ou EEV: Tachygraphe conforme à l'Accord AETR de la CEE-ONU ou amendements ultérieurs ou au Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) no 2135/98 ou amendements ultérieurs ainsi que par les Règlements de la Commission (CE) no 1360/2002 et no 432/2004 ou amendements ultérieurs.

  EURO VI: Tachygraphe numérique conforme à l'Accord AETR de la CEE-ONU ou amendements ultérieurs ou au Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) no 2135/98 ou amendements ultérieurs ainsi que par les Règlements de la Commission (UE) no 1266/2009 ou amendements ultérieurs.

  Limiteur de vitesse conforme au Règlement CEE-ONU R89.00 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 92/24/CEE, modifiée par la Directive 2004/11/CE ou amendements ultérieurs.

  Plaques d'identification arrière (rétroréfléchissantes) pour véhicule lourd et long conformes au Règlement CEE-ONU R70.01 ou amendements ultérieurs.

  EURO IV, EURO V ou EEV: Système de freinage avec dispositif antiblocage conforme au Règlement CEE-ONU R13.09 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 71/320/CEE, modifiée par la Directive 98/12/CE ou amendements ultérieurs.

  EURO VI: Système de freinage avec dispositif antiblocage conforme au Règlement CEE-ONU R13.10 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 71/320/CEE, modifiée par la Directive 2002/78/CE ou amendements ultérieurs.

  Système de direction conforme au Règlement CEE-ONU R79.01 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 70/311/CEE, modifiée par la Directive 1999/7/CE ou amendements ultérieurs.

 

Lieu

Date

Signature et cachet6


5. Tracteurs de semi-remorques exceptés.

6. Les certificats peuvent être remplis, porter des tampons et signatures manuellement ou électroniquement.

 

ANEXA Nr. 1c

 

            (faţă)

 

Certificate No:

 

ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle

 "EURO IV safe"

 "EURO V safe"

 "EEV safe"

 "EURO VI safe"

 

Vehicle Type and Make:

Vehicle Identification Number (VIN):

Engine Type / Number:

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

            hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations and/or EU regulatory acts, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.

 

ENGINE POWER

  Measurements according to: UNECE Regulation R85.00 or as subsequently amended, or Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 1999/99/EC or as subsequently amended.

 

REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS

  Noise measured according to: UNECE Regulation R51.02 or as subsequently amended, or Directive 70/157/EEC as amended by Directive 1999/101/EC or as subsequently amended.

  EURO IV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.03, row B1 or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B1 or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B1 or as subsequently amended.1

  EURO V: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row B2 or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B2 or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B2 or as subsequently amended.2

  EEV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row C or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row C or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row C or as subsequently amended.3

  EURO VI: Type-approval of engines with respect to emissions according to: UNECE Regulation R49.06 or Regulation (EC) No 595/2009 as amended by Commission Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) No 64/2012 or as subsequently amended.4

 

(verso)

 

SAFETY REQUIREMENTS

The motor vehicle is fitted with the following devices:

  EURO IV, EURO V or EEV: Rear protective devices5 according to UNECE Regulation R58.01 or as subsequently amended, or to Directive 70/221/EEC, as amended by Directive 2000/8/EC or as subsequently amended.

  EURO VI: Rear protective devices5 according to UNECE Regulation R58.02 or as subsequently amended, or to Directive 70/221/EEC as amended by Directive 2006/20/EC or as subsequently amended.

  Lateral protection5 according to UNECE Regulation R73.00 or as subsequently amended, or to Directive 89/297/EEC or as subsequently amended.

  EURO IV, EURO V or EEV: Rear view mirror according to UNECE Regulation R46.01 or as subsequently amended, or to Directive 71/127/EEC, as amended by Directive 88/321/EEC or Directive 2003/97/EC or as subsequently amended.

  EURO VI: Indirect vision according to UNECE Regulation R46.02 or as subsequently amended, or to Directive 2003/97/EC or as subsequently amended.

  EURO IV: Installation of lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.01 or as subsequently amended, or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 91/663/EEC or as subsequently amended.

  EURO V or EEV: Installation of lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.02 or as subsequently amended, or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 97/28/EC or as subsequently amended.

  EURO VI: Installation of lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.03 or as subsequently amended, or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 2007/35/EC or as subsequently amended.

  EURO IV, EURO V or EEV: Tachograph according to the UNECE AETR Agreement or its amendments, or to Council Regulation (EEC) No 3821/85, as amended by Regulation (EC) No 2135/98 or as subsequently amended, as well as by Commission Regulations (EC) No 1360/2002 and No 432/2004 or as subsequently amended.

  EURO VI: Digital tachograph according to the UNECE AETR Agreement or its amendments, or to Council Regulation (EEC) No 3821/85 as amended by Regulation (EC) No 2135/98 or as subsequently amended, as well as by Commission Regulation (EU) No 1266/2009 or as subsequently amended.

  Speed limitation devices according to UNECE Regulation R89.00 or as subsequently amended, or to Directive 92/24/EEC, as amended by Directive 2004/11/EC or as subsequently amended.

  Rear marking plates (retroreflective) for heavy and long vehicles according to UNECE Regulation R70.01 or as subsequently amended.

  EURO IV, EURO V or EEV: Braking, including antiblocking systems according to UNECE Regulation R13.09 or as subsequently amended, or to Directive 71/320/EEC as amended by Directive 98/12/EC or as subsequently amended.

  EURO VI: Braking, including antiblocking systems according to UNECE Regulation R13.10 or as subsequently amended, or to Directive 71/320/EEC, as amended by Directive 2002/78/EC or as subsequently amended.

  Steering according to UNECE Regulation R79.01 or as subsequently amended, or to Directive 70/311/EEC as amended by Directive 1999/7/EC or as subsequently amended.

 

Place

Date

Signature and stamp6


1. Character B1 or B or C, in the approval number.

2. Character B2 or D, E, F or G, in the approval number.

3. Character C or H, I, J or K in the approval number.

4. Character A, B or C in the approval number.

5. Semi-trailer tractor excepted.

6. Certificate may be filled in, stamped and signed manually or electronically.

 

ANEXA Nr. 1d

 

(faţă)

 

Nr. des Nachweises:

 

CEMT- Nachweis der Übereinstimmung mit den technischen und Sicherheitsanforderungen für ein Kraftfahrzeug

 "EURO IV sicher"

 "EURO V sicher"

 "EEV sicher"

 "EURO VI sicher"

 

Fahrzeugtyp und Marke:

Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):

Motortyp / Nummer:

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der UN-ECE Regelungen und/oder EU-Rechtsakten entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis eingetragenen Daten.

 

MOTORLEISTUNG

  Messungen nach UN-ECE Regelung R85.00 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 80/1269/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/99/EG oder in einer später geänderten Fassung.

 

ANFORDERUNGEN AN DAS LÄRM- UND ABGASVERHALTEN

  Lärm gemessen nach UN-ECE Regelung R51.02 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 70/157/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/101/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO IV: Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.03, Zeile B1 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B1 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B1 oder in einer später geänderten Fassung.1

  EURO V: Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.04, Zeile B2 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B2 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B2 oder in einer später geänderten Fassung.2

  EEV: Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.04, Zeile C oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile C oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile C oder in einer später geänderten Fassung.3

  EURO VI: Typgenehmigung von Motoren hinsichtlich der Emissionen nach UN-ECE Regelung R49.06 oder Verordnung (EG) Nr. 595/2009 in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission oder Verordnung (EU) Nr. 64/2012 der Kommission oder in einer später geänderten Fassung.4

 

(verso)

 

SICHERHEITSANFORDERUNGEN

Das Kraftfahrzeug ist mit folgenden Anlagen ausgestattet:

  EURO IV, EURO V oder EEV: Hinterer Unterfahrschutz5 gemäß UN-ECE Regelung R58.01 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie 2000/8/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO VI: Hinterer Unterfahrschutz5 gemäß UN-ECE Regelung R58.02 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie 2006/20/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  Seitliche Schutzvorrichtungen5 gemäß UN-ECE Regelung R73.00 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 89/297/EWG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO IV, EURO V oder EEV: Rückspiegel gemäß UN-ECE Regelung R46.01 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 71/127/EWG in der Fassung der Richtlinie 88/321/EWG oder der Richtlinie 2003/97/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO VI: Indirekte Sicht gemäß UN-ECE Regelung R46.02 oder in einer später geänderten Fassung oder der Richtlinie 2003/97/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO IV: Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemäß UN-ECE Regelung R48.01 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 91/663/EWG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO V oder EEV: Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemäß UN-ECE Regelung R48.02 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/28/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO VI: Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemäß UN-ECE Regelung R48.03 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 2007/35/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO IV, EURO V oder EEV: Kontrollgerät gemäß UN-ECE AETR Abkommen oder in einer später geänderten Fassung oder gemäß Verordnung des Rates (EWG) Nr. 3821/85 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2135/98 oder in einer später geänderten Fassung oder in der Fassung der Verordnungen (EG) Nr. 1360/2002 und Nr. 432/2004 oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO VI: Digitales Kontrollgerät gemäß UN-ECE AETR Abkommen oder in einer später geänderten Fassung oder gemäß Verordnung des Rates (EWG) Nr. 3821/85 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2135/98 oder in einer später geänderten Fassung oder in der Fassung der Verordnungen (EU) Nr. 1266/2009 oder in einer später geänderten Fassung.

  Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung gemäß UN-ECE Regelung R89.00 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 92/24/EWG in der Fassung der Richtlinie 2004/11/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  Hintere Warntafeln (rückstrahlend) für schwere und lange Fahrzeuge gemäß UN-ECE Regelung R70.01 oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO IV, EURO V oder EEV: Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung gemäß UN-ECE Regelung R13.09 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 71/320/EWG in der Fassung der Richtlinie 98/12/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  EURO VI: Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung gemäß UN-ECE Regelung R13.10 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 71/320/EWG in der Fassung der Richtlinie 2002/78/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  Lenkanlage gemäß UN-ECE Regelung R79.01 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 70/311/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/7/EG oder in einer später geänderten Fassung.

 

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel6


1. Buchstabe B1 oder B oder C in der Genehmigungsnummer.

2. Buchstabe B2 oder D, E, F oder G in der Genehmigungsnummer.

3. Buchstabe C oder H,I, J oder K in der Genehmigungsnummer.

4. Buchstabe A, B oder C in der Genehmigungsnummer.

5. Sattelzugfahrzeuge ausgenommen.

6. Die Nachweisblätter können sowohl manuell als auch in elektronischer Form erstellt ausgefüllt sowie mit Stempelaufdruck und Unterschrift versehen werden.

 

ANEXA Nr. 2a

 

Nr. Certificatului:

 

Certificat CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru o remorcă1

 

Marca si Tipul Vehiculului:

Numărul de identificare al vehiculului (VIN):

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

atestă prin prezenta că vehiculul descris mai sus este conform cu specificaţiile Regulamentelor CEE - ONU şi/sau Directivelor CE enumerate mai jos şi că datele menţionate în acest certificat sunt exacte.

 

Vehiculul remorcat este echipat cu următoarele dispozitive:

  Protecţie antiîmpănare spate conform cu Regulamentul CEE - ONU R58.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 70/221/CEE, modificată prin Directiva 2000/8/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  Protecţie laterală conform cu Regulamentul CEE - ONU R73.00 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 89/297/CEE sau cu amendamentele ulterioare.

  Dispozitive de iluminare şi de semnalizare luminoasă conform cu Regulamentul CEE - ONU R48.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 76/756/CEE, modificată prin Directiva 97/28/CE sau cu amendamentele ulterioare.

  Plăci de identificare în partea din spate (retroreflectorizante) pentru vehiculele grele şi lungi conform cu Regulamentul CEE - ONU R70.01 sau cu amendamentele ulterioare.

  Sistem de frânare, inclusiv sistemul antiblocare conform cu Regulamentul CEE - ONU R13.09 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 71/320/CEE, modificată prin Directiva 98/12/CE sau cu amendamentele ulterioare.

 

Locul

Data

Semnătura şi ştampila2


1. Inclusiv semiremorci.

2. Certificatele pot fi completate, ştampilate şi semnate manual sau electronic.

 

ANEXA Nr. 2b

 

no de l'attestation:

 

Attestation CEMT de conformité d'une remorque1 aux normes tehniques de sécurité

 

Marque et type de véhicule:

Numéro d'identification du véhicule (VIN):

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

atteste par le présente que le véhicule décrit ci-dessus est déclaré conforme aux spécifications des Réglementés CEE-ONU et/ou des Directives CE listées ci-dessous, et que les caractéristiques mentionnées sur cette attestation sont exactes.

 

Le véhicule remorqué est équipé des dispositifs suivants:

 

  Protection anti-encastrement arrière conforme Règlement CEE - ONU R58.01 ou amendements ultérieurs ou á la Directive 70/221/CEE, modifiée par la Directive 2000/8/CE ou amendements ultérieurs.

  Protection latérale conforme au Règlement CEE - ONU R73.00, ou amendements ultérieurs ou á la Directive 89/297/CEE ou amendements ultérieurs.

  Feux et dispositifs de signalisation lumineuse conformes au Règlement CEE - ONU R48.01, ou amendements ultérieurs ou á la Directive 76/756/CEE, telle que modifiée par la Directive 91/663/CE ou amendements ultérieurs.

  Plaques d'identification arrière (rétro réfléchissantes) pour véhicule lourd et long conformes au Règlement CEE - ONU R70.01ou amendements ultérieurs.

  Système de freinage avec dispositif antiblocage conforme Règlement CEE/ONU R13.09 ou amendements ultérieurs ou á la Directivei 71/320/CEE, modifiée par la Directive 98/12/CE ou amendements ultérieurs.

 

 

Lieu

Date

Signature et cachet2


1. Semi-remorques incluses.

2. Les certificats peuvent être remplis, porter des tampons set signatures manuellement ou électroniquement.

 

ANEXA Nr. 2c

 

Certificate No:

 

ECMT Certificate of Compliance of a Trailer1 with the Technical Safety Requirements

 

Vehicle Type and Make:

Vehicle Identification Number (VIN):

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations and/or EC Directives, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.

 

The trailer is fitted with the following devices:

 

  Rear protective devices according to UNECE Regulation R58.01 or as subsequently amended; or to Directive 70/221/EEC, as amended by Directive 2000/8/EC or as subsequently amended.

  Lateral protection according to UNECE Regulation R73.00 or as subsequently amended; or to Directive 89/297/EEC or as subsequently amended.

  Lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.01 or as subsequently amended; or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 91/663/EC, or as subsequently amended.

  Rear marking plates (retro reflective) for heavy and long vehicles according to UNECE Regulation R70.01 or as subsequently amended.

  Braking, including ant blocking systems, according to UNECE Regulation R13.09 or as subsequently amended; or to Directive 71/320/EEC, as amended by Directive 98/12/EC, or as subsequently amended.

 

Place

Date

Signature and stamp2


1. Semi-trailers included.

2. Certificate may be filled in, stamped and signed manually or electronically.

 

ANEXA Nr. 2d

 

Nr. des Nachweises:

 

Nachweis der Übereinstimmung eines Anhängers1 mit den technischen Sicherheitsanforderungen

 

Fahrzeugtyp und Marke:

Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der UN-ECE Regelungen und/oder EG-Richtlinien entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis eingetragenen Daten.

 

Der Anhänger ist mit folgenden Anlagen ausgestattet:

 

  Hinterer Unterfahrschutz gemäß UN-ECE Regelung R58.01 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie 2000/8/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  Seitliche Schutzvorrichtungen gemäß UN-ECE Regelung R73.00 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 89/297/EWG oder in einer später geänderten Fassung.

  Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemäß UN-ECE Regelung R48.01 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/28/EG oder in einer später geänderten Fassung.

  Hintere Warntafeln (rückstrahlend) für schwere und lange Fahrzeuge gemäß UN-ECE Regelung R70.01 oder in einer später geänderten Fassung.

  Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung gemäß UN-ECE Regelung R13.09 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 71/320/EWG in der Fassung der Richtlinie 98/12/EG oder in einer später geänderten Fassung.

 

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel2


1. Einschließlich Sattelanhänger.

2. Die Nachweisblätter können sowohl manuell als auch in elektronischer Fror erstellt ausgfullt sowie mit Stempelaufdruck und Unterschrift versehen werden.

 

ANEXA Nr. 3a

 

Nr. Certificatului:

 

Certificat CEMT de inspecţie tehnică pentru autovehicule şi pentru remorci1

 

Numărul de înmatriculare:

Numărul certificatului de conformitate:

Marca şi tipul vehiculului:2

Numărul de identificare al vehiculului (VIN):

Tipul / seria motorului:3

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

În calitate de organism desemnat şi direct supravegheat de Statul de înmatriculare în sensul aplicării Acordului din 1997 al CEE - ONU sau Rezoluţiei de ansamblu R.E.1 a CEE - ONU (TRANS/SC.1/294/Rev. 5) aşa cum a fost modificată în 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) sau amendamentele ulterioare ori Directivei 2009/40/CE, modificată prin Directiva Comisiei 2010/48/UE sau amendamentele ulterioare,

 

atestă prin prezenta că vehiculul descris mai sus este conform cu specificaţiile precizate în textele de mai sus, incluzând cel puţin următoarele puncte de control obligatorii:

 

 Sistemele de frânare (inclusiv sistemele antiblocare, compatibile cu remorca şi viceversa)

 Volanul3 şi sistemul de direcţie

 Vizibilitatea

 Lămpile, dispozitivele reflectorizante şi echipamentul electric

 Axele, roţile, anvelopele şi suspensiile (inclusiv adâncimea minimă a profilului anvelopelor)

 Şasiul şi accesoriile şasiului (inclusiv dispozitivele antiîmpănare spate şi laterale)

 Alte echipamente, incluzând:

 Triunghi de presemnalizare3

 Tahograf (prezenţa şi integritatea sigiliilor)3

 Limitator de viteză3

 Coeficientul de absorbţie.3, 4

 

Locul

Data

Semnătura şi ştampila5

 

Notă: 

Următoarea inspecţie tehnică solicitată înainte de:6


1. Inclusiv semiremorci.

2. Tipul de remorcă în cazul unei remorci.

3. Nu se completează în cazul unei remorci.

4. Conform Regulamentului CEE - ONU R24.03, cu amendamentele ulterioare ori Directivei 72/306/CEE, cu amendamentele ulterioare ori Directivei 2005/78/CE cu amendamentele ulterioare; nu este necesar pentru EURO VI şi motoare cu aprindere prin scânteie.

5. Certificatele pot fi completate, ştampilate şi semnate manual sau electronic.

6. 12 luni de la data inspecţiei şi cel mai târziu la sfârşitul lunii în care se împlineşte un an de la data inspecţiei.

 

ANEXA Nr. 3b

 

no de l'attestation:

 

Attestation CEMT de contrôle technique annuel pour les véhicules à moteur et les remorques1

 

Numéro d'immatriculation:

Numéro de l'attestation de conformité:

Marque et type du véhicule:2

Numéro d'identification du véhicule (VIN):

Code et numéro de série du moteur:3

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

En qualité d'organisme désigné et directement supervisé par l'Etat d'immatriculation aux fins de l'application de l'Accord de 1997, de la CEE-ONU ou de la Résolution d'ensemble R.E.1 de la CEE-ONU (TRANS/SC.1/294/Rev.5) telle que modifiée en 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) ou amendements ultérieurs ou de la Directive 2009/40/CE amendée par la Directive 2010/48/UE de la Commission ou amendements ultérieurs,

 

Atteste, par la présente, que le véhicule désigné ci-dessus est conforme aux spécifications énoncées dans les textes ci-dessus, et portant au moins sur les points de contrôle obligatoires suivants:

 

 Dispositifs de freinage (y compris les systèmes antiblocage, compatibles avec le remorque et vice-versa)

 Volant3 et direction

 Visibilité

 Feux, dispositifs rétro-réfléchissant et équipement électrique

 Essieux, roues, pneus et suspensions (y compris la profondeur minimale de sculpture des pneumatiques)

 Châssis et accessoires du châssis (y compris les dispositifs anti-encastrement à l'arrière et sur les côtés)

 Equipements divers, parmi lesquels:

 Triangle de prèsignalisation3

 Tachygraphe (présence of and intégrité des sceaux)3

 Limiteur de vitesse3

 Coefficient d'absorption.3, 4

 

Lieu

Date

Signature et cachet5

 

Note: 

Prochaine attestation de contrôle requise avant le:6


1. Semi-remorques incluses.

2. Type de remorque s'il s'agit d'une remorque.

3. Ne pas remplir s'il s'agit d'une remorque.

4. Conforme au Règlement CEE-ONU R24.03 ou amendements ultérieurs, ou à la Directive 72/306/CEE ou à la Directive 2005/78/CE ou amendements ultérieurs; n'est pas nécessaire pour EURO VI et pour les moteurs à allumage commandé.

5. Les certificats peuvent être remplis, porter des tampons et signatures manuellement ou électroniquement.

6. 12 moins après la date du test, et au plus tard à la fin du mois anniversaire.

 

ANEXA Nr. 3c

 

Certificate No:

 

ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers1

 

Registration Number:

Certificate of compliance Number:

Vehicle Type and Make:2

Vehicle Identification Number (VIN):

Engine Type / Number:3

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

Body designated and directly supervised by the State of Registration for the purpose of UNECE Agreement of 1997, or of the UNECE Consolidated Resolution R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) as amended in 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) or as subsequently amended, or of Directive 2009/40/EC as amended by Directive 2010/48/EU or as subsequently amended,

 

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of the texts above, including at least the following items to be compulsory checked:

 

 Braking systems (including antiblocking systems, compatible with the trailer and vice-versa)

 Steering wheel3 and steering devices

 Visibility

 Lamps, reflectors and electrical equipment

 Axles, wheels, tyres and suspension (including minimum tread depth of tyres)

 Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective devices)

 Other equipment, including:

 Warning triangle3

 Tachograph (presence of and integrity of seals)3

 Speed limitation device3

 Absorption coefficient.3, 4

 

Place

Date

Signature and stamp5

 

Note: 

Next roadworthiness test required before:6


1. Semi-trailers included.

2. Trailer type, if trailer.

3. Not applicable to trailer.

4. According to UNECE regulation R24.03 or as subsequently amended, or to the Directive 72/306/EEC or as subsequently amended, or to Directive 2005/78/EC or as subsequently amended; for EURO VI and positive ignition engines not required.

5. Certificate may be filled in, stamped and signed manually or electronically.

6. 12 months after the date of the test, and the latest before the end of this same month.

 

ANEXA Nr. 3d

 

Nr. des Nachweises:

 

CEMT- Nachweis der technischen Überwachung für Kraftfahrzeuge und Anhänger1

 

Zulassungsnummer:

Nummer des Nachweises der Übereinstimmung:

Fahrzeugtyp und Marke:2

Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):

Motortyp / Nummer:3

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN
Calea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România

 

Behörde die vom Zulassungsstaat im Sinne der UN-ECE Abkommen von 1997 oder der UN-ECE Resolution R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) in den Fassung von 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) oder in einer später geänderten Fassung, oder der Richtlinie 2009/40/EG in der Fassung der Richtlinie 2010/48/UE der Kommission oder in einer später geänderten Fassung namhaft gemacht und direkt überwacht wird,

 

bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen dieser Texte entspricht einschließlich zumindest der folgenden Punkte:

 

 Bremsanlagen (einschließlich Antiblockiervorrichtung, kompatibel mit dem Anhänger und umgekehrt)

 Lenkrad3 und Lenkanlage

 Sichtverhältnisse

 Leuchten, Rückstrahler und elektrische Anlagen

 Achsen, Räder, Reifen und Aufhängungen (einschließlich minimale Reifenprofiltiefe)

 Fahrgestell und am Fahrgestell befestigte Teile (einschließlich hinterer Unterfahrschutz und seitliche Schutzvorrichtungen)

 Sonstige Ausstattung einschließlich:

 Warndreieck3

 Kontrollgerät (Vorhandensein und Unversehrtheit der Siegel)3

 Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung3

 Absorptionskoeffizient.3, 4

 

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel5

 

Hinweis: 

Nächste technische Überwachung erforderlich vor:6


1. Einschließlich Sattelanhänger

2. Anhängertype, wenn Anhänger.

3. Für Anhänger nicht anwendbar.

4. Gemäß UN-ECE Regelung R24.03 oder in einer später geänderten Fassung oder der Richtlinie 72/306/EWG oder in einer später geänderten Fassung, oder der Richtlinie 2005/78/EG oder in einer später geänderten Fassung; für EURO VI und Fremdzundungsmotoren nicht erforderlich.

5. Die Nachweisblätter können sowohl manuell als auch in elektronischer Form erstellt ausgefüllt sowie mit Stempelaufdruck und Unterschrift versehen werden.

6. 12 Monate nach dem Datum des Tests und spätestens vor dem Ende dieses gleichen Monats.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.